Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen

2 Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles i børnegruppen gennem de værdier, normer og regler, der er for gruppen. At være glade for at være sammen med andre og etablere venskaber At kommunikerer følelser At lærer at indgå i fællesskabets sociale spilleregler - Børnene bruger både nonverbale og verbale kontaktformer. - Børnene smiler ved kontakt med kendte personer. - Børnene imiterer andre. - Børnene kan fastholde kontakten. - Børnene er nysgerrige. - Børnene kan give plads til andre. Vi vil skabe læringsmiljøer der understøtter børnenes udvikling i forhold til følgende: At sætte ord på egne følelser, samt lytte til, se på og tolke andres reaktioner. At sige til og fra. At udvise tolerance og respekt for både børn og voksne. Opbygge legerelationer og venskaber - Vi arbejder alderssvarende på tværs af vuggestuegrupperne. - Vi bruger samling til at lære at være i centrum og vente på tur. - Vi er tydelige og ansvarsfulde rollemodeller. - Vi tør være åbne og undre os over egen og kollegers praksis. - Vi skaber mulighed for, at børnene har medbestemmelse. Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Gør vi det vi siger vi gør? Intra, foto og status og udviklingssamtaler. Smtte model bruges til alle projekter og temauger. og udviklingssamtaler

3 Sproglig udvikling 0 2 år Et veludviklet sprog er en afgørende faktor i forhold til hele barnets udvikling. Det har bla. betydning i forhold til de sociale kompetencer, at kunne sætte viden i system, tænke abstrakt, regulerer adfærd mm. Vi vil derfor have fokus på børnenes sprogindlæring og det sprogstimulerende miljø i vuggestuen. At skabe kontakt At give udtryk for sig selv At kommunikere verbalt og nonverbalt med omverdenen At tillærer sig ordforråd og forståelse for sprogets regler - Børnene viser interesse i og lyst til at udtrykke sig. - Børnene bruger sproget til, at skabe kontakt - Børnene sætter ord på deres følelser - Børnene synger med, og viser interesse i, at vælge sange. - Børnene peger på og kommenterer når man læser. - Børnene interagere med andre og fortæller om oplevelser. - Børnene søger øjnkontakt. - Børnene lærer nye ord, lyde og remser. - Vi sætter ord på hvad vi foretager os. - Vi læser bøger, synger, siger rim og remser, spiller spil. - Vi støtter barnet i at henvende sig til andre. - Vi sætter ord på børnenes initiativer og intentioner - Vi skaber en genkendelig struktur i hverdagen. - Vi har fokus på forskellige temaer; frugter, farver, forme, dyr, maskiner mm. - Vi laver øvelser der træner mundmotorikken. - Dialogisk oplæsning. - Vi bruger billeder til at støtte barnet i at udtrykke sig sprogligt. Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Handleplaner ved behov. Fotos af samling og sanglege, hverdagen generelt. Smtte model benyttes ved alle projekter og temauger. og udviklingssamtaler Intra

4 Kulturelle udtryksformer og værdier 0 2 år Vi ønsker, at børnene får kendskab til såvel danske såvel som lokale kulturelle traditioner. Barnet ser og oplever verden sensitivt i mødet med det anderledes oplever og erkender barnet sit kulturelle ståsted og udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at barnet stifter bekendtskab med de forskellige udtryksformer og traditioner. Barnet udvikler kompetencer i forhold til: At være skabende At være opmærksomme på egen kultur og traditioner. At være nysgerrig overfor det anderledes At være en del af et kulturelt fællesskab - Børnene er nysgerrige ifht. andre og det anderledes. - Børnene bruger sang, maling, tegning, dans osv. til at udtrykke sig med. - Børnene klæder sig ud - Prinsesse, supermand osv. - Børnene efterligner omgivelserne. - Børnene viser genkendelighed via mimik, fagter og sang ifht. traditioner og højtider. - Vi synger i hverdagen - Vi tegner, male og er kreative sammen med børnene. - Vi har fokus på traditioner - Vi afholder temauger med f.eks. temaer som kunst, dyr, omverden mm. - Vi skaber læringsmiljøer hvor legen kan udfolde sig både med og uden voksen styring. - Vi har projekter på tværs af dagtilbuddet hvor temaerne er dans, musik og bevægelse - Vi går på ture med fokus på omverdensbevidsthed mm. - Vi læser historier og eventyr sammen med børnene. Foto - whiteboard Planlægning og evaluering på teammøder og personalemøder. Smtte model benyttes ved alle projekter og temauger. Intra og udviklingssamtaler

5 Alsidig personlig udvikling 0 2 år Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i, at forstå sig selv og sin omverden. Barnet har brug for at skabe sammenhæng mellem hjem og institution. Hvem er jeg? Og hvad kan jeg? At have indlevelse i andre (begyndende empati) At handle selvstændigt - selvhjulpen At være/blive psykisk robust - Børnene tager kontakt til andre og er modtagelige overfor kontakt fra andre. - Børnene viser omsorg for andre. - Børnene kan sige til og fra overfor andre børn Verbalt/nonverbalt. (Selvstændighed) - Børnene tør prøve nyt og er nysgerrige - Børnene er medspillere i det sociale fællesskab. - Børnene udviser glæde og er positive. - Vi vil støtte børnene i at skabe relationer til andre børn. - Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og nærmeste udviklings trin. - Vi vil støtte barnet i, at sige til og fra. - Vi vil være glade, engagerede og omsorgsfulde voksne. - Vi vil sikre gentagelser for barnet, der skaber forudsigelighed. - Vi vil skabe rum og tid for barnet ved bla. at dele børnene op i mindre grupper. - Vi vil arbejde anerkendende og inkluderende. Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Intra Whiteboard

6 Krop og bevægelse 0 2 år Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust. At være selvhjulpne i hverdagen At være kropsbevidste At være rutineret med sine grundbevægelser At børnene er bevidste om alle deres sanser Evalueret d Børnene viser interesse for at klare af - og påklædning - Børnene forstår begreber som op, ned, under, over, ved siden af. - Børnene mestre gang, løb, kravle, hop. - Børnene er bevidste om og kender de forskellige kropsdele. - Børnene tager initiativ til fysiske aktiviteter og viser glæde ved bevægelse. - Børnene siger Jeg kan/vil selv og giver ikke op. - Børnene sætter ord på deres sanseoplevelser. - Såvel udendørs som indendørs vil vi skabe rum der kan understøtte børnenes lyst til bevægelse. - De voksne griber børnenes initiativer. - Igangsætte hverdagsaktiviteter der træner de basale sanser og grundmotorikken. - De voksne skal være gode rolle modeller: Aktive, engagerede og støttende Børn kan selv, hvis vi giver dem lov. - Denne indsats skal synliggøres for forældre, så de også kan støtte op omkring det. - Projekter/emneuger - Vi har fokus på det sansemotoriske Evaluering på personalemøder i de måneder hvor vi har temaet på. Dokumentation Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Intra og Whiteboard

7 Natur og naturfænomener 0 2 år Barnets oplevelser og erfaringer i og med naturen er både følelsesmæssige, kognitive og krops- og sanselige. Dette betyder, at naturen er et utroligt vigtigt udviklings rum. Vi har en dejlig legeplads med muligheder. Dette rum ønsker vi, at benytte os af samt vores nærmiljø. Når barnet mærker de forskellige årstider og ser på dyr og planter, oplever barnet, hvordan naturen og dens cyklus fungerer. At have glæde ved oplevelser i naturen. At have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen. At have respekt, forståelse, glæde, nysgerrighed og undren ved naturen og dens fænomener. - Børnene er nysgerrige, optaget og fysiske i naturen. - Børnene tager selv initiativ til leg i naturen. - Børnene undersøger forskellige materialer: Sand, sten, græs, jord mm. - Børnene tør gå på opdagelse i naturen. - Børnene leger og bygger med natur materialer. - Børnene viser glæde ved at kommer ud. - Vi vil prioritere, at komme ud på legepladsen dagligt. - Vi vil prioritere, at tage på ture i vores nærområde. - Vi skal præsentere, børnene for de forskellige dyr, og materialer naturen byder på. - Vi taler med børnene om naturen og bringer naturen og årstiderne ind i aktiviteter. - Vi viser glæde ved at komme ud i naturen. Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Intra Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Børnekunst Whiteboard

8 Pædagogisk læreplan 3 6 år Afdeling: DII Stationsvangen og Satellitten

9 Sociale kompetencer 3 6 år Barnets dannelse af identitet og tilegnelse af sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og i relationer med andre. Vi ønsker, at den pædagogiske indsats skal tilrettelægges, så den understøtter kvaliteten af samspil og relationer. Herunder udvikling af kommunikative evner samt et socialt ansvar. Barnet udvikler kompetencer i forhold til: At etablere og fastholde venskaber At interagerer med andre At handle og indgå i sociale fællesskaber At kende de sociale spilleregler - Børnene tager kontakt til andre og indbyder til leg. - Børnene knytter venskaber. - Børnene kan indgå kompromisser for at bibeholde den sociale kontakt. - Børnene kender og overholder de sociale spilleregler. - Børnene udviser respekt og empati for andre. - Børnene kan lytte, fortælle, svare, spørge i kontakt med andre. - Vi er tydelige og ansvarsfulde rollemodeller. - Vi vejleder børnene i at sætte ord på egne følelser, samt lytte til, se på og tolke andres følelser. - Vi udviser respekt og tolerance for både børn og voksne. - Vi etablerer læringsmiljøer der understøtter leg og social deltagelse både i små og store grupper. - Planlægger og gennemfører tema uge - Igangsætter aktiviteter der træner det enkelte barn i at være i centrum og give plads til andre. - Arbejde aldersopdelt/samt på tværs af grupperne. - Sammensætter/understøtter legegrupper når behovet er der. Fotos intra - whiteboard opslagstavler Evaluering og planlægning på teammøder og personalemøder. og udviklingssamtaler Smitte model bruges ved alle projekter og temauger

10 Sproglig udvikling 3 6 år Et veludviklet sprog er en afgørende faktor i forhold til hele barnets udvikling. Det har bla. betydning i forhold til de sociale kompetencer, at kunne sætte viden i system, tænke abstrakt, regulerer adfærd mm. Stationsvangen og Satellitten vil derfor have fokus på børns sprogindlæring og det sprogstimulerende miljø. Barnet udvikler kompetencer i forhold til: At forstår og bruger sproget situationsuafhængigt At eksperimenterer med skriftsproget At kommunikere med sin omverden - Børnene kan sætte ord på deres følelser. - Børnene lytter til hinanden. - Børnene kan fortælle om deres oplevelser sammenhængende. - Børnene kan håndtere konflikter med sproget. - Benytter bogstaver og tal i lege. - Børnene genkender eget navn på skrift. - Børnene kan indgå i samtaler og svare på spørgsmål. - Børnene udviser forståelse for de sproglige spilleregler og kan aflæse mimik og kropssprog. - Børnene læser ordbilleder og er optaget af skriftsproget. - Børnene leger med sproget - rim og remser. - Børnene kan skelne mellem dansk og andre sprog. - Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser. - Vi griber børnenes initiativer - Vi lader børnene sætte ord på hvad de vil, selvom vi kan tolke deres signaler. - Dialogisk oplæsning. - Vi synliggør bogstaver, ord og tal i institutionen. - Vi leger med rim og remser. - Vi synger, læser bøger og spiller spil. - Vi tilbyder sprogvurderinger på alle børn. Whiteboard Intra Smtte model ved projekter og temaforløb. Evaluering på teammøder og personalemøder og udviklingssamtaler.

11 Kulturelle udtryksformer og værdier 3 6 år Barnet ser og oplever verden sensitivt I mødet med det anderledes oplever og erkender barnet sit kulturelle ståsted og udviklingsmuligheder. Derfor er der vigtigt, at barnet stifter bekendtskab med forskellige udtryksformer og traditioner. Vi ønsker, at børnene får kendskab til såvel danske som andre landes kulturer og traditioner. Barnet udvikler kompetencer i forhold til: At være kreative og skabende At vise forståelse for egen og andres kultur og livsbetingelser At forstå etiske og moralske emner og dilemmaer - Børnene deltager og skaber rolle og regellege med forskellige temaer og udtryksformer. - Børnene kender forskellige udtryksformer billedkunst, teater, dans, tegning, maling, film mm. - Børnene viser interesse overfor deltagelse i kulturelle aktiviteter. - Børnene kender til danske traditioner: Jul, påske mm. - Børnene har begyndende kendskab og respekt for andre kulturer og traditioner. - Børnene er nysgerrige og undres overfor det anderledes. Eksempler på pædagogiske metoder og tilgange vi vil benytte: - Vi tager udgangspunkt i de følelser der fylder for børnene. - Vi skaber rum for alle former for udtryk. - Vi arbejde med temaer der kommer omkring andre kulturer og traditioner. - Vi tager på ture der udvider børnenes oplevelses verden. - Vi skaber traditioner omkring afholdelse af fødselsdage. - Vi laver projektuger for hele huset. Whiteboard opslagstavler fotos produkter. Evaluering og planlægning på teammøder og personalemøder. Smtte model ved alle projekter og temaforløb. og udviklingssamtaler. Intra

12 Alsidig personlig udvikling 3 6 år Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i, at forstå sig selv og sin omverden. Hvem er jeg? Og hvad kan jeg? Vi ønsker, at skabe rammer hvori barnets individualitet respekteres og dets selvværd styrkes. Der skal være en fin balancegang mellem social og kulturel tilpasning og hensynet til fællesskabet. (inklusion) Barnet har brug for, at skabe sammenhæng mellem hjem og institution. At have indlevelse i andre og i sig selv At tage vare på egen personlig integritet At være psykisk robust (selvværd og selvstændighed) At have begyndende forståelse af etiske og moralske emner og dilemmaer. klogere på - Børnene kan indgå i de sociale fællesskaber Vente på tur, vise forståelse for andres følelser, aflæse kropssprog. Samtidig med at barnet kan markerer egne grænser, lytte til egne behov, tage stilling og fordybe sig. - Børnene forholder sig undrende til f.eks. liv og død. - Børnene tør udfordre sig selv. - Børnene kan skelne mellem godt og ondt. - Børnene har gåpåmod, er glade og positive. - Børnene har lyst til at deltage - Børnene er trygge ved aflevering - Børnene udviser omsorg overfor andre - Børnene kan sige til og fra. - Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og nærmeste udviklings trin. - Vi vil være gode rollemodeller og møde børn som voksne ud fra en anerkendende tilgang. Udvise engagement, respekt og troværdighed. - Vi vil lave aktiviteter der understøtter de sociale fællesskaber. - Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på tanker, følelser og oplevelser. - Vi vil arbejde inkluderende. - Vi vil støtte barnet i at sige til og fra. - Barnet skal føle sig set, hørt og anerkendt. - Barnet skal opleve omsorg og nærvær i hverdagen. Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Intra og Whiteboard

13 Krop og bevægelse 3 6 år Evalueret d Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust. At være selvhjulpne i hverdagen At være kropsbevidste At have udviklet deres primære sanser At mestrer koordinering af grundbevægelser At turde prøve sig selv af i forskellige miljøer At lære betydningen af god hygiejne At lærer betydningen af sund kost At udvikle sunde livs vaner At tilegner sig verden med alle sanser. - Børnene klare selv af - og påklædning. - Børnene udviser selvstændighed ved hverdagens gøremål. - Børnene viser glæde ved at bruge kroppen og tager initiativ hertil. - Børnene kender kroppens sanser. - Børnene kan orientere sig i kendte omgivelser. - Børnene kan mestre gang, løb, hop osv. - Børnene viser glæde ved bevægelse - Børnene viser interesse for forskellige madvare - Vi vil være støttende og vejledende og give tid. - Vi vil etablere rum hvor fysisk udfoldelse er muligt og opmuntre børnene til at udfordre sig selv. - Vi vil prioritere rum for krop og bevægelse både indendørs og udendørs - Vi vil planlægge projekter/aktiviteter hvor krop og bevægelse er i centrum. - Vi vil arbejde aldersintegreret med musik og bevægelse. - Temauge/projekter Evaluering på personalemøder i de måneder hvor vi har temaet på. Dokumentation Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Intra og Whiteboard

14 Natur og naturfænomener 3 6 år Barnets oplevelser og erfaringer i og med naturen er både følelsesmæssige, kognitive og krops- og sanselige. Dette betyder, at naturen er et utroligt vigtigt udviklings rum. Vi har en dejlig legeplads med muligheder. Dette rum ønsker vi, at benytte os af samt vores nærmiljø. Når barnet mærker de forskellige årstider og ser på dyr og planter, oplever barnet, hvordan naturen og dens cyklus fungere. At eksperimenterer med naturens materialer At have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser. At udvikle respekt, forståelse, glæde, nysgerrighed og undren ved naturen og dens fænomener. At kende til og yde omsorg for naturen og miljøet. At kende til naturfænomener - Børnene udforsker naturens materialer og lege muligheder. - Børnene behandler naturen med omtanke. - Børnene kan beskrive kendetegn ved de forskellige årstider. - Børnene afprøver hvad naturens materialer kan bruges til. - Børnene er nysgerrige overfor dyr og planternes livsbetingelser. - Børnene viser glæde ved at komme ud i naturen. - Vi vil prioritere at tage på ture ud i naturen året rundt. - De voksne skal være gode rolle modeller, der selv udviser glæde ved at være i naturen Viser hvad man kan i naturen. - Vi vil inddrage materialer fra naturen i vores øvrige aktiviteter. - Vi vil tale med børnene om naturen. - Termauger Løbende evaluering på teammøder og personalemøder. Handleplaner ved behov. Billeddokumentation Intra og Witheboard Smtte model benyttes ved projekter og temauger og udviklingssamtaler Børnekunst

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård.

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. I Engskovgård arbejder vi aktivt med de pædagogiske læreplaner. Her følger først læreplanerne for de O 3 årige og daefter den for de 3 6 årige. Alsidig personlig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: Børnehuset Myrhøjen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: Børnehuset Myrhøjen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: Børnehuset Myrhøjen 1 Alsidig personlig udvikling 0-2 år Baggrunde og forudsætninger I det daglige opfatter vi begrebet: Omsorg på to forskellige niveauer: Den omsorg,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen:

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Navn: Fødselsdato: Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: 0-3 årige 3-3½ årige 3½-4-5 årige 5-6 årige Natur og naturfænomer

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer etablere og fastholde venskaber tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Tema Mål Metoder Handleplan

Tema Mål Metoder Handleplan Pædagogisk læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud På vej mod 6 år Tema Mål Metoder Handleplan Sociale kompetencer At etablere og fastholde venskaber. At indgå i samspil med andre. At handle i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud 2013-14, Skibet Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Vi tager udgangspunkt i barnets Hvert eneste barn er noget særligt og skal udvikling At have empati

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer indgå i tætte relationer til andre har en eller flere venner er opmærksom på andre børns

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Målet er, at barnet: vise tryghed og tillid til andre børn og voksne er tryg blandt kendte

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold:

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold: Pædagogiske Indhold: Seks temaer...3 Sociale kompetencer...4 Sproglig udvikling...5 Kulturelle udtryk og værdier...6 Natur og naturfænomener...7 Krop og bevægelse...8 Alsidig personlig udvikling...9 Et

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere