Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl."

Transkript

1 Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl. En far, som var værge for sin mentalt retarderede datter, fik afslag på at få behandlet en klage ved Ankestyrelsen. Faren ønskede at klage over, at kommunen ikke ville anvende magt over for hans datter, idet han ønskede, at datteren i medfør af servicelovens 125, stk. 1, skulle have en GPS på sig, så man kunne sikre, at hun ikke forlod den institution, hvor hun boede. Ombudsmanden kunne ikke kritisere Ankestyrelsens afslag på at behandle farens klage. Ombudsmanden mente dog, at det var uklart, hvordan klagereglerne i servicelovens 133, stk. 1 og 3, skulle forstås, og om Ankestyrelsen havde ret i, at det ville være i strid med formålet med servicelovens regler om magtanvendelse, hvis værger m.fl. havde mulighed for at klage over en kommunes afslag på at anvende magt. 6. december 2016 Almindelige emner 1.2 Forvaltningsret 13.1 Ombudsmanden orienterede derfor efter ombudsmandslovens 12, stk. 1, Folketinget og Børne- og Socialministeriet om sagen, med henblik på at det kunne overvejes, om der var behov for en afklaring af retstilstanden via lovgivning. (Sag nr. 16/01606) På de følgende sider gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til faren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Datteren er anonymiseret med betegnelsen B.

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsning af min undersøgelse Min undersøgelse vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt det var korrekt af Ankestyrelsen at afslå at behandle din klage, med henvisning til at du ikke er klageberettiget i din datters sag. Jeg har således ikke taget stilling til kommunens afgørelse om afslag på GPS/alarmsystem til din datter. 2. Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsen kan i medfør af 125, stk. 1, i serviceloven (senest offentliggjort som bekendtgørelse nr af 24. oktober 2016 af lov om social service) træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Bestemmelsen i 125, stk. 1, er indsat i lovens kapitel 24 om magtanvendelse. I samme lovs 133, stk. 1, er det fastsat, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter bl.a. 125 kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I 133, stk. 3, er der fastsat en særlig klageadgang for værger m.fl.: Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Serviceloven indeholder en bestemmelse om de sociale myndigheders omsorgspligt i 82, stk. 1. Bestemmelsen lyder således: 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. 2/16

3 I vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, pkt. 10, er der bl.a. anført følgende: 10. For de sociale myndigheder gælder der således en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt, jf. servicelovens 82. Omsorgspligten er de sociale myndigheders pligt til at undgå omsorgssvigt over for borgere, der som følge af nedsat psykisk funktionsevne åbenlyst ikke er i stand til at tage vare på egen tilværelse. Pligten er begrundet i, at personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i flere tilfælde ikke vil være i stand til at afgive det fornødne samtykke til tilbud efter serviceloven i forbindelse med en særlig indsats. Bestemmelsen giver dermed grundlaget for, at sociale myndigheder kan sætte ind med bistand, der tilgodeser, at målsætningen med indsatsen i forhold til de svageste grupper kan opfyldes. Omsorgspligten gælder, uanset om den pågældende samtykker, men bestemmelsen giver ikke hjemmel til at anvende fysisk magt. Er man efter et konkret skøn over den enkeltes behov nået til den konklusion, at hensynet til at undgå personskade eller sikring af den enkeltes almene tilstand nødvendiggør, at omsorgen må gennemføres med magt, skal hjemlen til magtanvendelse findes i servicelovens kapitel 24. Reglerne om omsorgspligt er således nært forbundet med reglerne om magtanvendelse. Det generelle grundlag for indsatsen over for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne findes således i 82. Er det nødvendigt at anvende magt i udøvelsen af omsorgen, skal sådanne indgreb have hjemmel i servicelovens kapitel Bestemmelsernes oprindelse En regel om muligheden for at anvende magt i form af personlige alarm- eller pejlesystemer blev indsat som 109 a i den dagældende servicelov ved 1, nr. 6, i lov nr. 392 af 2. juni 1999 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter servicelovens 109 a, stk. 1, var der herefter hjemmel for kommunen eller amtskommunen til under en række betingelser at træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer over for en person. Ved samme ændringslov blev der som en ny bestemmelse i serviceloven indsat 109 f, hvorefter kommunens eller amtskommunens beslutninger efter 3/16

4 bl.a. 109 a om personlige alarm- og pejlesystemer skulle forelægges det sociale nævn til godkendelse, såfremt beslutningen blev truffet mod den pågældendes vilje. Hvis det sociale nævn godkendte kommunens eller amtskommunens beslutning, kunne det sociale nævns afgørelse herefter påklages til Den Sociale Ankestyrelse (nu Ankestyrelsen), jf. 109 j, som blev indsat som en ny bestemmelse i serviceloven med ændringsloven fra 1999, og som havde følgende ordlyd: 109 j. Det sociale nævns godkendelse efter 109 f af beslutninger om alarmsystemer m.v. efter 109 a, tilbageholdelse i boligen m.v. efter 109 c, anvendelse af beskyttelsesmidler efter 109 d samt nævnets afgørelser om optagelse i særlige botilbud efter 109 e kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Stk. 2. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over det sociale nævns godkendelse samt det sociale nævns afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Med samme ændringslov blev der også indsat en ny bestemmelse i serviceloven som 109 i, stk. 1. Denne bestemmelse fastsatte, at kommunens eller amtskommunens beslutning om personlige alarm- eller pejlesystemer efter 109 a, der ikke blev truffet mod den pågældendes vilje, kunne indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Også en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrørte, kunne i medfør af 109 i, stk. 2, klage herover, når den person, som afgørelsen vedrørte, ikke selv var i stand til at klage. Af de generelle bemærkninger til det lovforslag, som ændringsloven byggede på (lovforslag nr. L 195 af 17. marts 1999 til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Folketingstidende ), fremgår bl.a. følgende: 2.2 Retssikkerhedsprincipper Følgende retssikkerhedsprincipper er lagt til grund for forslaget: 4/16

5 beslutning og klageadgang der skal stilles særlige krav til beslutning og klageadgang i tilfælde af indgreb i den personlige frihed. Disse principper skal ses i lyset af, at behovet for magtanvendelse mindskes, når den individuelle støtte og bistand afpasses efter den enkeltes behov, og foranstaltninger så vidt muligt gennemføres ved medvirken fra personen selv ( ) Det sociale nævns godkendelser ( ) For at styrke retssikkerheden foreslås det, at kommunens eller amtskommunens beslutninger om at anvende alarm- eller pejlesystemer ( ) ( ) skal godkendes af det sociale nævn, når foranstaltningen sker mod den pågældendes vilje Sager, der følger de almindelige klageveje I de tilfælde, ( ) hvor en foranstaltning ikke sker mod en persons vilje, fx hvis personen ikke selv kan vurdere foranstaltningen, kan kommunens eller amtskommunens beslutning indbringes for nævnet. Nævnet er almindelig 1. klageinstans for en kommunal eller amtskommunal afgørelse, dvs. at Ankestyrelsen kun kan optage sagen til behandling, hvis den er principiel eller generel Den Sociale Ankestyrelse Det sociale nævns godkendelser og afgørelser kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Nævnets godkendelser og afgørelser i sager om magtanvendelse er 1. instansafgørelser og vil derfor efter det almindelige 2. instansprincip kunne indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Hvis der klages over nævnets godkendelser eller afgørelser om magtanvendelse m.v., skal Ankestyrelsen altid optage sagen til behandling. Af de specielle bemærkninger i lovforslaget til 109 j fremgår bl.a. følgende: Det sociale nævns godkendelse af en foranstaltning efter reglerne om alarmsystemer i 109 a, ( ) kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. ( ) 5/16

6 Princippet i retssikkerhedslovens 63 om Ankestyrelsens behandling af principielle eller generelle sager gælder ikke, fordi der er tale om almindelig 2. instans behandling. På samme måde som i 109 i, stk. 2, foreslås det i stk. 2, at pårørende eller en repræsentant, dvs. fx en ægtefælle, en bisidder, en advokat eller en værge kan klage til Den Sociale Ankestyrelse på vegne af den person, nævnets godkendelse eller afgørelse vedrører, når denne person på grund af passivitet ikke modsætter sig og dermed ikke klager over nævnets godkendelse af alarmsystemer ( ). Når Ankestyrelsen efterprøver de kommunale og amtskommunale afgørelser, gælder de almindelige regler herfor. Det forudsættes at Den Sociale Ankestyrelse kan foretage en fuldstændig efterprøvelse af det skøn, som kommunen, amtskommunen eller det sociale nævn har anlagt. 2.2 Ændring af klagestrukturen Den tidligere lov om social service blev ophævet, da den nugældende lov om social service trådte i kraft den 1. januar Mange af bestemmelserne i den tidligere lov blev videreført i den nye lov, herunder 109 a, der blev videreført som 125 i den nye lov. Med lov nr. 408 af 21. april 2010 om ændring af lov om social service blev kompetencereglerne ændret, sådan at kompetencen til at træffe afgørelser om bl.a. magtanvendelse efter servicelovens 125 om personlige alarm- eller pejlesystemer altid lå hos kommunalbestyrelsen. Den tidligere retsstilling, hvorefter kommunalbestyrelsen skulle afgive en indstilling til det sociale nævn, når der skulle træffes afgørelse mod den pågældendes vilje, blev således forladt. Kommunalbestyrelsens afgørelser kunne herefter påklages til det sociale nævn. De sociale nævn blev nedlagt ved lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Samtidig ændredes klagebestemmelsen i 133, så den fik sit nuværende indhold. Kommunalbestyrelsens afgørelser om personlige alarm- eller pejlesystemer kunne herefter indbringes for Ankestyrelsen i stedet for de sociale nævn. 6/16

7 2.3 Inddragelse af pårørende, værge m.fl. En værges rolle i sager, der behandles efter serviceloven, er ikke begrænset til den klagemulighed, som er fastsat i 133, stk. 3. En bestemmelse med et bredere indhold er indsat i 82, stk. 2, der lyder således: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Bestemmelsen sigter på inddragelse af bl.a. pårørende og værger i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, jf. vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, pkt. 14. Bestemmelsen i 82, stk. 2, fik sin nuværende formulering ved lov nr. 408 af 21. april 2010 om ændring af lov om social service. I det lovforslag, som loven byggede på, er bl.a. anført følgende (lovforslag nr. L 113 af 27. januar 2010 til lov om ændring af lov om social service, Folketingstidende , lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt 4.1): Pårørende er en vigtig ressource med henblik på, at kunne tilrettelægge støtte til en person bedst muligt. Dette gælder også i forhold til personer, der på grund af en demenssygdom har eller får behov for måske omfattende støtte. De pårørendes viden om den pågældendes liv [og] vaner vil være af stor betydning for forståelsen af hvad, der måtte have betydning for den dementes reaktioner i forskellige situationer. Der lægges således vægt på, at pårørende, som kan være ægtefælle, samboer, børn, søskende eller andre med et nært tilknytningsforhold, inddrages i varetagelsen af en persons interesser, herunder i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen og ikke mindst som rådgivende eller som personer med særlig viden om den pågældendes ønsker og forhold. Med ændringen tydeliggøres det, at der netop er tale om de pårørendes inddragelse i varetagelsen af den pågældendes interesser. De pårørende skal ikke overtage den pågældendes egen integritet og selvbestemmelse. 3. Ombudsmandens vurdering 3.1 Klageadgang I dansk ret gælder som en principiel hovedregel, at en forvaltningsafgørelse, som træffes af en statslig myndighed på et lavere niveau, kan påklages til en overordnet statslig myndighed, i sidste instans vedkommende minister. Denne 7/16

8 klageadgang er ikke fastsat i en lovbestemmelse, men hviler på en retssædvane. Reglen omfatter kun afgørelser, der træffes af statslige myndigheder, og ikke afgørelser, der træffes af kommunale myndigheder. Det skyldes, at kommunale myndigheder ikke står i noget almindeligt underordnelsesforhold til andre myndigheder, og en adgang til at klage over en afgørelse truffet af en kommunal myndighed kræver derfor udtrykkelig lovhjemmel. Formålet med reglerne om klageadgang er først og fremmest at sikre borgernes retssikkerhed. Dette formål tilgodeses ved det forhold, at borgeren får mulighed for at få sin sag behandlet i mindst to instanser. En sådan toinstansbehandling giver en større sikkerhed for, at retsregler, hensigtsmæssighedsspørgsmål og faktum, som har betydning i sagen, vurderes og anvendes korrekt. Formålet med reglerne om klageadgang er endvidere at sikre en koordinering af myndighedernes praksis samt at medvirke til at give myndighederne betydningsfuld information om, hvorledes lovgivningen skal administreres. Jeg henviser til Jens Garde m.fl., Forvaltningsret Almindelige emner, 6. udgave (2016), s. 300 ff., Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 3. udgave (2013), s. 337 ff., og Karsten Loiborg m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 954 ff. 3.2 Værgemål Du er beskikket som værge for din datter B. Værgemålet er udstedt i medfør af værgemålslovens 5, stk. 1, og omfatter alle personlige og økonomiske forhold. Ankestyrelsen anfører i sit høringssvar til mig af 24. juni 2016, at den klageret, som en værge m.fl. er tillagt i servicelovens 133, stk. 3, ikke er en selvstændig klageret, men alene en afledt klageret. Styrelsen uddyber ikke nærmere, hvad der efter styrelsens opfattelse skal forstås ved en sådan afledt klageret. Ankestyrelsen angiver endvidere, at det er styrelsens praksis, at en værge ikke kan give samtykke til en magtanvendelse og ikke kan råde på vegne af den umyndiggjorte i spørgsmål om magtanvendelse, medmindre der er særskilt lovhjemmel dertil. En værgebeskikkelse efter værgemålslovens 5 omfattende personlige forhold medfører en ret for den pågældende værge til at repræsentere den, der er under værgemål. Værgen kan således træffe beslutninger om vigtigere forhold af personlig karakter, som den pågældende ikke selv kan tage stilling til 8/16

9 på grund af sin tilstand. Værgen har partsbeføjelser og har derved bl.a. mulighed for at indgive en klage eller begære aktindsigt på vegne af personen. Et 5-værgemål medfører ikke indgreb i den pågældendes selvbestemmelse og handlefrihed, ligesom en værge ikke med magt kan gennemtvinge beslutninger en værge kan dermed ikke give samtykke til magtanvendelse, medmindre der foreligger hjemmel hertil. Jeg henviser til forslaget til lov nr. 388 af 14. juni 1995, lovforslag nr. L 191 af 8. marts 1995 til værgemålsloven, Folketingstidende , lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt , Justitsministeriets Myndighedslovsudvalgs betænkning nr af 1993 om værgemål, s. 54, og Svend Danielsen, Værgemålsloven med kommentarer, 1. udgave (2006), s Servicelovens 133, stk Af servicelovens 133, stk. 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter bl.a. 125 kan indbringes for Ankestyrelsen, mens det af stk. 3 fremgår, at en værge m.fl. kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Efter 125 kan der både træffes afgørelse om at anvende magt og afgørelse om ikke at anvende magt over for en person. Klagereglerne i 133 må derfor efter deres ordlyd naturligt forstås sådan, at det både er en afgørelse om at anvende magt og en afgørelse om at afslå at anvende magt, der kan påklages. Der er imidlertid ikke udtrykkeligt hverken i lovteksten eller forarbejderne taget stilling til, om en værge har adgang til at indgive en klage i en situation, hvor en kommune trods værgens ønsker afslår at give tilladelse til, at der anvendes magt over for borgeren, f.eks. i form af et personligt alarm- eller pejlesystem, og hvor borgeren ikke selv er i stand til at indgive en klage Efter min opfattelse kan den dagældende servicelovs 109 j, stk. 2, forstås sådan, at der ikke kunne klages til Ankestyrelsen i de tilfælde, hvor det blev besluttet ikke at anvende personlige pejle- eller alarmsystemer. I denne bestemmelse var det bl.a. fastsat, at der kunne klages over det sociale nævns godkendelse af en foranstaltning efter reglerne om alarmsystemer i den dagældende 109 a. Når det således efter 109 j, stk. 2, kun var godkendelser, der kunne klages over, er det nærliggende at antage, at der ikke var en klageadgang i de tilfælde, hvor det sociale nævn ikke havde godkendt en foranstaltning efter reglerne om alarmsystemer i den dagældende 109 a. Som Ankestyrelsen henviser til i sit høringssvar til mig af 24. juni 2016, er det som et retssikkerhedsprincip i de almindelige bemærkninger til det lovforslag, 9/16

10 som dannede grundlag for lov nr. 392 af 2. juni 1999, anført, at det er lagt til grund for forslaget om at indføre mulighed for at anvende magt i form af bl.a. personlige alarm- eller pejlesystemer, at der skal stilles særlige krav til beslutning og klageadgang i tilfælde af indgreb i den personlige frihed (lovforslag nr. L 195 af 17. marts 1999 til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Folketingstidende , lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.2). Jeg er enig med Ankestyrelsen i, at servicelovens magtanvendelsesbestemmelser har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Dette fremgår da også direkte af servicelovens Ankestyrelsen henviser til, at styrelsen i principafgørelse (og i den nu ophævede principsag C-45-01) har vurderet, at en klageadgang for en værge m.fl. i et tilfælde, hvor kommunen har afslået at godkende magtanvendelse, strider mod formålet med magtanvendelsesbestemmelserne og de retssikkerhedsprincipper, som er oplistet i de generelle bemærkninger i pkt. 2.2 i lovforslaget bag lov nr. 392 af 2. juni Efter min opfattelse er det tvivlsomt, om Ankestyrelsens synspunkt er rigtigt. Efter servicelovens 125, stk. 1, vil Ankestyrelsen således under alle omstændigheder kun kunne ændre kommunens afslag på at anvende magt, hvis forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge risikoen for den pågældende, jf. pkt. 2 ovenfor. En prøvelse fra Ankestyrelsens side vil endvidere kunne medvirke til at sikre, at der i den påklagede sag træffes afgørelse i overensstemmelse med loven, og mere generelt, at koordinationen af kommunernes praksis styrkes. Hertil kommer, at lovgiver med indførelsen af bl.a. 125 og 133 i serviceloven slog fast, at formålet med lovforslaget til lov nr. 392 af 2. juni 1999 var at præcisere det offentliges omsorgspligt, jf. pkt. 2.1 i forarbejderne, hvoraf følgende fremgår: Formålet med lovforslaget er for det første at præcisere det offentliges omsorgspligt, dvs. en pligt til at undgå omsorgssvigt, over for grupper med særlige behov, således at der kan ydes bistand i overensstemmelse med målsætningerne i serviceloven. I overensstemmelse hermed gælder der efter servicelovens 82, stk. 1, en pligt for de sociale myndigheder til aktivt at undgå omsorgssvigt. Er det imidlertid nødvendigt at anvende magt i udøvelsen af denne omsorg, skal sådanne indgreb have hjemmel i servicelovens kapitel 24, jf. også pkt /16

11 i vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Jeg mener, at det anførte kan fortolkes sådan, at det kan være udtryk for omsorgssvigt at undlade at anvende magt i en situation, hvor der er risiko for, at en borger kan udsætte sig selv eller andre for at lide personskade naturligvis forudsat at et sådan indgreb har hjemmel i serviceloven. På den anførte baggrund er jeg ikke uden videre enig i styrelsens betragtning om, at det vil være i strid med formålet med magtanvendelsesbestemmelserne i serviceloven at tillade klageadgang i en sag som den foreliggende om en værges anmodning om et personligt alarm- eller pejlesystem efter servicelovens 125, stk Ankestyrelsens fortolkning af servicelovens særlige regler om klageadgang for værger mv. synes herefter at føre til en begrænsning af den ret til at indgive en klage, som en værge almindeligvis har i tilfælde, hvor værgemålet er meddelt i medfør af værgemålslovens 5 og omfatter personlige forhold. Det fremgår ikke klart, om det har været lovgivers hensigt at fastsætte en sådan begrænsning. Desuden stemmer Ankestyrelsens fortolkning af servicelovens særlige regler om klageadgang for værger mv. efter min opfattelse mindre godt overens med bestemmelsen i servicelovens 82, stk. 2, hvor det er præciseret, at pårørende og andre (herunder værger) skal inddrages i varetagelsen af personens interesser Sammenfattende må jeg konstatere, at retsstillingen på området ikke er klar. Jeg har derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for kritik af Ankestyrelsens afgørelse om at afslå at behandle din klagesag. Der er samtidig tale om en problemstilling af væsentlig retssikkerhedsmæssig betydning. På den baggrund har jeg i medfør af 12 i ombudsmandsloven orienteret Børne- og Socialministeriet om sagen, med henblik på at ministeriet overvejer, om der er behov for en afklaring af retstilstanden via lovgivning. Jeg har også orienteret Folketingets Retsudvalg og Social- og Indenrigsudvalg om sagen. Jeg har bedt ministeriet om at meddele mig resultatet af ministeriets overvejelser i anledning af min redegørelse. Desuden har jeg gjort Ankestyrelsen bekendt med det anførte. 11/16

12 På min hjemmeside lægger jeg en nyhed om min undersøgelse og min henvendelse til Folketinget og ministeriet. 12/16

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling: Aalborg Kommune afslog ved afgørelse af 6. august 2015 at imødekomme din ansøgning om alarmsystem/gps til din datter B, idet kommunen vurderede, at der ikke kunne siges noget om, hvorvidt der var en nærliggende risiko for, at B ville udsætte sig selv for personskade, hvis hun forlod botilbuddet. Kommunen vurderede endvidere, at der ikke var en nærliggende risiko for, at B ville forlade sit botilbud. Ved brev af 20. august 2015 klagede du over kommunens afgørelse. Aalborg Kommune vurderede herefter sagen på ny men fastholdt den 24. september 2015 afgørelsen og oversendte sagen til Ankestyrelsen. Den 18. marts 2016 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at du ikke var klageberettiget i din datter sag. Af afgørelsen fremgår bl.a.: Vi vurderer, at den klageret, som værge, pårørende med videre er tillagt efter 133, stk. 3, i serviceloven, ikke er en selvstændig klageret. Klageretten er alene en ret til at klage i de tilfælde, hvor den person en foranstaltning efter 125, 126, 126a, 127, 128 og 137b og 137c iværksættes overfor, ikke selv er i stand til at klage. Det fremgår af ordlyden i 133, stk. 3, at en værge kan klage, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. På den baggrund er det vores opfattelse, at en værge kun kan klage i det omfang, som det må antages, at pågældende selv ville have klaget, hvis hun/han havde været i stand til at klage. Da B ( ) er mental retarderet, autist, har ADHD, og har et funktionsniveau svarende til et barn på 2-3 år, og er ude af stand til at vurdere sin egen situation, er det uvist, om B ( ) ønsker, at der anvendes magt i form af brug af GPS/alarmsystem. Det overordnede formål med servicelovens bestemmelser om magtanvendelse er at styrke retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv, og ofte ikke er i stand til at give et gyldigt samtykke. Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, og at magtanvendelse anses for indgreb i den personlige selvbestemmelsesret. ( ) 13/16

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Da formålet med servicelovens bestemmelser om magtanvendelse er at beskytte borgeren mod magtanvendelse og begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige, finder vi, at en klageadgang for værge, pårørende med videre over kommunens afgørelse om at afslå godkendelse af brug at magtanvendelse, f.eks. brug af GPS/alarmsystem efter 125, vil stride mod lovens formål. Vi kan således ikke tage stilling til din klage over kommunens afgørelse. Den 6. april 2016 klagede du til mig over Ankestyrelsens afgørelse af 18. marts I anledning af din klage bad jeg Ankestyrelsen om en udtalelse om sagen og om at låne sagens akter. I en udtalelse af 24. juni 2016 til mig skrev Ankestyrelsen bl.a.: Vi har i vores principafgørelse taget stilling til spørgsmålet om værgers m.fl. klageberettigelse i sager, hvor kommunen har givet afslag på brug af magtanvendelse. Vi har i i tråd med vores tidligere praksis (nu ophævet principsag C-45-01) vurderet, at den klageret, som pårørende eller en værge er tillagt i serviceloven, ikke er en selvstændig klageret, men alene en afledt klageret. Ud fra en formålsfortolkning af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse har vi i vurderet, at en klageadgang for en pårørende/værge, hvor kommunen har afslået at godkende magtanvendelse, strider mod formålet med magtanvendelsesbestemmelserne, som er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Det fremgår af lovens 124, at formålet med magtanvendelsesbestemmelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Tilsvarende er anført i retssikkerhedsprincipperne i pkt. 2.2 i de generelle bemærkninger til lovforslag L /99: Almindelige bemærkninger ( ) 2.2 Retssikkerhedsprincipper Følgende retssikkerhedsprincipper er lagt til grund for forslaget: 14/16

15 BILAG SAGSFREMSTILLING beslutning og klageadgang der skal stilles særlige krav til beslutning og klageadgang i tilfælde af indgreb i den personlige frihed. Disse principper skal ses i lyset af, at behovet for magtanvendelse mindskes, når den individuelle støtte og bistand afpasses efter den enkeltes behov, og foranstaltninger så vidt muligt gennemføres ved medvirken fra personen selv ( ). Det fremgår af kapitel 1, pkt. 2 og 6, i vejledning nr. 8 af 15 februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, at ændringerne i serviceloven blev gennemført ud fra et politisk ønske om at styrke retssikkerheden for de mennesker, der er berørt af reglerne om tvangsmæssige foranstaltninger. Det er udgangspunktet, at magtanvendelse ikke skal finde sted, men hvis det sker, skal der være et klart retsgrundlag (lovhjemmel) herfor. Det anføres i kapitel 1, nr. 6, i vejledningen, at udgangspunktet er princippet om den personlige friheds ukrænkelighed. Det fremgår af lovbemærkningerne til servicelovens 133, stk. 3 (tidligere 109 i og 109 j), at pårørendes/værges klageadgang omhandler situationer, hvor en person på grund af passivitet ikke modsætter sig og dermed ikke klager over en kommunes beslutning om magtanvendelse. Bemærkningerne skal ses i sammenhæng med, at det tidligere var lovligt at iværksætte indgreb over for borgere, der forholdt sig passivt. I dag skal der forud for magtanvendelse træffes afgørelse om foranstaltningerne ( ). Af gældende vejledning [vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper; min bemærkning] pkt. 97 fremgår, at for at sikre, at det sociale nævn (nu Ankestyrelsen) kan efterprøve disse sager, selvom den pågældende forholder sig passivt eller ikke er i stand til at klage, kan en pårørende m.v. også indbringe klagen for det sociale nævn. Vi finder, at lovbemærkningerne til 133, stk. 3, og gældende vejledning giver udtryk for, at klageadgangen i 133, stk. 3, alene er en sikkerhed for, at når der anvendes magt over for en borger, som forholder sig passivt, så kan pårørende/værge klage over indgrebet. Vi finder således, at lovgiver samlet har lagt meget vægt på den enkeltes retssikkerhed og har anset magtanvendelse for at være et indgreb i den personlige frihed. Der er intet anført om, at denne personlige frihed skulle 15/16

16 BILAG SAGSFREMSTILLING være indskrænket blot fordi, borgeren ikke er i stand til at give informeret samtykke. Tværtimod taler det netop for, at man har udvidet adgangen til pårørende m.fl., når der anvendes magt over for den pågældende borger. Vi finder således, at en klageadgang for pårørende eller en værge, hvor kommunen har afslået at godkende brug af magt, strider mod formålet med magtanvendelsesbestemmelserne og formålet bag 133, stk. 3. Vi bemærker i øvrigt, at det fremgår af pkt. 114 i vejledningen, at beskikkelse af en værge ikke medfører indgreb i den pågældendes selvbestemmelse og handlefrihed. Det er Ankestyrelsens praksis, at en beskikket værge ikke kan give samtykke til magtanvendelse og ikke kan råde på vegne af den umyndiggjorte i spørgsmål om magtanvendelse, med mindre der er særskilt lovhjemmel til dette, f.eks. i 129, stk. 2. Vi bemærker, at vi er opmærksomme på, at når der gives afslag på værgens mulighed for at klage i situationer, hvor værgen ønsker, at der anvendes magt, og kommunen giver afslag herpå, vil der sandsynligvis være sager, hvor vi vil komme til et andet resultat end kommunen, som ikke vil blive prøvet. Heroverfor står formålet med magtanvendelsesbestemmelserne, som er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. 16/16

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn FOU nr 2012.0019 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2012-19. Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Resumé

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 7.11.2018 PROGRAM Pårørendesamarbejde i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt Omsorgspligt

Læs mere

Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud

Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud 2017-9 Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud I forlængelse af et tilsynsbesøg i et kommunalt botilbud behandlede ombudsmanden tre sager om etablering af døralarmer i boligerne hos

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ):

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ): 2014-2 Anvendelse af særlige døråbnere ved udgang fra botilbud for demente Ombudsmanden rejste i forlængelse af et besøg i et botilbud for bl.a. demente en sag om brugen af særlige døråbnere. Botilbuddet

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen. 1(1 NOTAT Høring over udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

Læs mere

Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper VEJ nr Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialministeriet, j.nr. Udskriftsdato: Senere ændringer til forskriften Ingen Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft.

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft. 2011 14-3 Inddragelse af nye, mere lempelige mellemkommende regler i forbindelse med remonstration og administrativ prøvelse på det sociale område Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper VEJ nr 8 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 350509-99 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere