Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden"

Transkript

1 Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015

2 1. INDLEDNING OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING Koncerndirektion Koncerncentre Hospitaler Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Centerledelser Rigshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri Virksomheder DIREKTØRFORA Direktørkreds kreds Centerdirektørkreds

3 1. Indledning Ledelsesregulativet beskriver den overordnede organisering af Region Hovedstadens ledelse. Det handler om organisering, ledelse, ansvar og position i den samlede koncern, samt om samspil mellem hospitaler og virksomheder, koncerndirektion og koncerncentre. Ledelsesregulativet opdateres løbende på grundlag af aktuelle beslutninger i regionsrådet, forretningsudvalget, koncerndirektionen og hospitalsdirektørkredsen. De overordnede rammer for regionens virke er en klar politisk styring med afsæt i mission og vision og fire politiske målsætninger. Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen. Hovedstaden har en særlig rolle i at skabe arbejdspladser og vækst i hele Danmark. Væksten drives ved at sikre viden, attraktivitet og mobilitet i hele storbyregionen. Region Hovedstaden er en stor, robust sammenhængende organisation, som har fokus på organisationens kapacitet til koordination og helhedsorienteret indsats. Region Hovedstaden prioriterer åbenhed, kommunikation og dialog med borgere og medarbejdere højt. Regionsrådet ønsker et levende regionalt demokrati og går gerne nye veje i dialogen mellem borgere, brugere og folkevalgte, med henblik på at inddrage og benytte gode råd og synspunkter til en endnu bedre regional opgaveløsning. De bedste resultater skabes ved at få de politiske målsætninger og prioriteringer til at spille sammen med den viden vi har. Regionens organisering understøtter dette. 3

4 2. Overordnet administrativ organisering Region Hovedstaden er ét ansættelsesområde, og den organisatoriske opbygning tager udgangspunkt i en grundlæggende styring, hvor alle organisatoriske enheder indgår i et samlet fællesskab. Koordinering og styring sker i et tæt samarbejde mellem koncerndirektionen, hospitals-, virksomhedsog centerdirektionerne. Formålet er at skabe kvalitet, sammenhæng og ejerskab til regionens overordnede strategi og politikker. Region Hovedstadens organisation pr. 1. januar 2015: 2.1 Koncerndirektion Koncerndirektionen bistår regionsrådets formand, forretningsudvalget og regionsrådet med regionens ledelse og har det daglige ledelsesansvar for regionens opgavevaretagelse inden for de politisk fastsatte rammer. Koncerndirektionen har ansvar for at: Definere og udmønte regionens overordnede strategi og politikker Varetage den politiske betjening Sikre intern koordinering på tværs af regionen Sikre samarbejde og koordinering med eksterne parter. 4

5 Koncerndirektionen består af en regionsdirektør og to koncerndirektører. Koncerndirektionen har komplementære faglige profiler og fordeler direktionsopgaverne mellem sig. Ansvarsområderne kan skifte over tid og direktørerne har ret og pligt til at blande sig i hinandens ansvarsområder. Regionsdirektøren refererer til regionsrådets formand. Koncerndirektørerne refererer til regionsdirektøren. Regionsdirektøren og koncerndirektørerne ansættes og afskediges af regionsrådet. Koncerndirektionen har kompetencen til at afskedige tjenestemænd, jf. tjenestemandsregulativet, uanset tjenestemandens organisatoriske placering. Koncerndirektionen bistås af seks koncerncentre og et sekretariat. Der kan oprettes midlertidige koncerncentre i forbindelse med særlige opgaver. 2.2 Koncerncentre Koncerndirektionen delegerer det overordnede administrative ansvar for koncerncentrets drift og udvikling til centerdirektøren. Dette omfatter de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Centerledelsen har generelle og koordinerende strategiske opgaver vedrørende udvikling, styring, opfølgning, kontrol og støtte til den øverste politiske og administrative ledelse samt til regionens hospitaler og virksomheder. Centerledelsen har ansvar for at: Understøtte koncerndirektionens strategiske arbejde og bidrage til koncerndirektionens betjening af regionsrådet Tage initiativ til indbyrdes koordination og relevant samarbejde på tværs af regionen Bidrage til løsning af administrative opgaver på tværs af regionen Understøtte hospitaler og virksomheder med at levere god og effektiv service over for brugerne. Centerledelsen består af en centerdirektør og evt. et antal vicedirektører. Antallet af medlemmer i de enkelte ledelser afspejler centrets opgaver og størrelse. Centerdirektøren refererer til et medlem af koncerndirektionen og ansættes og afskediges af den samlede koncerndirektion. Vicedirektører refererer til samt ansættes og afskediges af centerdirektøren. Centerledelsen bistås af et antal enhedschefer og sektionschefer. Kommunikation Sundhed Økonomi Regional Udvikling HR IMT Centerdirektør Centerdirektør Centerdirektør Centerdirektør Centerdirektør Centerdirektør 1 vicedirektør 1 vicedirektør 1 vicedirektør 2 vicedirektører Enhedschefer Sektionschefer 5

6 2.3 Hospitaler Hospitalerne indgår i realiseringen af Region Hovedstadens overordnede strategier og politikker på deres respektive områder og er dermed kernen i Region Hovedstadens borger- og patientrettede funktioner. Koncerndirektionen delegerer det overordnede administrative ansvar for hospitalets drift og udvikling til hospitalsdirektøren. Dette omfatter de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen Hospitalsdirektioner Hospitalernes organisatoriske struktur består af stabe og afdelinger. På Rigshospitalet og i Region Hovedstadens Psykiatri er klinikker/afdelinger organiseret i en centerstruktur. en fastsætter nærmere retningslinjer for de organisatoriske enheders arbejde og sammensætning. en har det overordnede ledelsesansvar for hospitalets drift, økonomi samt implementering af regionens retningslinjer og strategier. Hospitalsdirektionen har ansvar for at: Sikre, at hospitalets opgaveløsning indgår aktivt og konstruktivt i realiseringen af regionens mission, vision, strategi og politiske målsætninger, samt i den samlede hospitals- og psykiatriplanlægning for Region Hovedstaden Være samarbejdspartner i løsningen af fælles ledelsesopgaver i Region Hovedstaden Koordinere den samlede ledelsesfunktion, således at hospitalets samlede opgaver varetages optimalt inden for de afstukne rammer Holde ledelsesmæssigt fokus på de tværgående styringsopgaver Udvikle, fastholde og samle organisationen om hospitalets strategiske ledelsesgrundlag med mål og strategier i overensstemmelse med regionens hospitals- og psykiatriplan Sikre initiativ til en løbende udvikling af hospitalet herunder kvaliteten af ydelserne til gavn for patienterne Medvirke aktivt til profileringen af hospitalet og regionen Sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser Udvikle samspillet mellem kommunerne, hospitalerne og praksissektoren inden for planlægningsområdet, til gavn for patienter og den samlede samfundsøkonomi Tage medansvar for at sikre forsknings- og innovative aktiviteter, der kan bidrage til regionens vækst Deltage i og udvikle regionens uddannelsesmæssige forpligtelser Samarbejde omkring og sikre udefunktioner, både som leverandør og modtager Indgå konstruktivt i udarbejdelse af sundhedsaftaler De enkelte hospitalsdirektioner består af en hospitalsdirektør og et antal vicedirektører. Antallet af medlemmer i de enkelte ledelser afspejler hospitalets opgaver og størrelse. Det tilstræbes, at direktionsmedlemmerne har komplementære faglige profiler, men der er ikke krav om specifik faglig repræsentation. en refererer til samt ansættes og afskediges af regionsdirektøren. Vicedirektører refererer til samt ansættes og afskediges af hospitalsdirektøren. Hospitalsdirektionerne bistås af et antal stabsfunktioner Afdelingsledelser Regionens hospitaler er typisk opbygget med afdelinger, der kan relatere sig til et enkelt lægefagligt speciale. Specialets størrelse og hospitalets generelle forhold kan betinge andre konstruktioner, fx samling af specialer i én afdeling. 6

7 Afdelinger ledes af en fælles afdelingsledelse, der som udgangspunkt består af to personer. Afhængig af afdelingens karakter kan afdelingsledelsen være større eller mindre. Ved uløselig uenighed i sager af uopsættelig karakter har den ledende overlæge kompetence og pligt til at disponere på afdelingsledelsens vegne. Afdelingsledelsens faglige ansvar er reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning på det sundhedsfaglige område. Afdelingsledelsen refererer til hospitalsdirektionen. Afdelingsledelsen ansættes og afskediges af hospitalsdirektøren. Foruden afdelinger kan hospitalerne bestå af en række andre organisatoriske enheder, herunder afsnit, ambulatorier og modtagelser Centerledelser Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri er opbygget med en centerstruktur, hvor hvert center har et antal klinikker/afdelinger. Centerstrukturen begrundes i hospitalets størrelse og det store antal kliniske enheder Rigshospitalet På Rigshospitalet ledes det enkelte center af en centerdirektør, som har det overordnede ansvar for centrets drift og udvikling. Der vil sædvanligvis være en centerledelse, som består af yderligere en eller to leder(e) med komplementær faglig profil til centerdirektøren. Centerdirektøren refererer til samt ansættes og afskediges af hospitalsdirektøren. Øvrige medlemmer af centerledelsen refererer til samt ansættes og afskediges af centerdirektøren. Centrene på Rigshospitalet består af et antal klinikker, der ikke nødvendigvis relaterer sig til et enkelt lægefagligt speciale, men kan omfatte flere specialer eller dele af et speciale. Klinikker ledes af en fælles klinikledelse, der har de nødvendige, komplementære ledelsesmæssige og faglige profiler. Klinikledelsen består som udgangspunkt af to personer. Afhængig af klinikkens karakter kan klinikledelsen være større eller mindre. Ved uløselig uenighed i sager af uopsættelig karakter har klinikchefen kompetence og pligt til at disponere på klinikledelsens vegne. Klinikledelsens faglige ansvar er reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning på det sundhedsfaglige område. Klinikledelsen refererer til samt ansættes og afskediges af centerdirektøren Region Hovedstadens Psykiatri I Region Hovedstadens Psykiatri ledes det enkelte center af en centerchef, som har det overordnede ansvar for centrets drift og udvikling. Centerledelsen udgøres af centerchefen og centrets afdelingsledelse/er. Centerchefen refererer til samt ansættes og afskediges af hospitalsdirektøren. Øvrige medlemmer af centerledelsen refererer til samt ansættes og afskediges af centerchefen. 7

8 Centrene i Region Hovedstadens Psykiatri består af et antal afdelinger, der alle har sengeafsnit, ambulatorier, distriktspsykiatri og opsøgende funktioner. Dette gælder både voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Ved uløselig uenighed i sager af uopsættelig behandlingsmæssig karakter har klinikchefen kompetence og pligt til at disponere på afdelingsledelsens vegne. I andre forhold af uopsættelig karakter har centerchefen denne kompetence. Afdelingsledelsens faglige ansvar er reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning på det sundhedsfaglige område. Afdelingsledelsen refererer til samt ansættes og afskediges af centerchefen efter godkendelse af hospitalsdirektionen. Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Herlev og Gentofte Hospitaler Amager og Hvidovre Hospital Bornholms Hospital Region Hovedstadens Psykiatri 4 vicedirektører * 3 vicedirektører 3 vicedirektører 4 vicedirektører * 3 vicedirektører * 1 vicedirektør 2 vicedirektører Afdelings- /klinikledelser Centerledelser Stabschefer/enhedschefer Sektionschefer *) samt en projektdirektør for byggeri. 2.4 Virksomheder Koncerndirektionen delegerer det overordnede administrative ansvar for virksomhedens drift og udvikling til virksomhedsdirektøren. Dette omfatter de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Virksomhederne varetager en række tværgående opgaver/processer af driftsmæssig eller hovedsagelig driftsmæssig karakter. Virksomhedsdirektørerne har den overordnede ledelse af virksomhederne og ansvaret for at implementere regionens retningslinjer og strategier. Virksomhedsdirektionen har ansvar for at: Sikre koncernperspektiv, helhedsfokus og samspil med den øvrige organisation Varetage drifts- og serviceopgaver for den øvrige organisation med hovedvægt på høj kvalitet i service, rådgivning og udviklingsopgaver Sikre effektiv ressourceanvendelse ved aktiv udnyttelse af stordriftsfordele i regionen. De enkelte virksomhedsledelser består af en virksomhedsdirektør og evt. en vicedirektør. Antallet af medlemmer i de enkelte ledelser afspejler virksomhedens opgaver og størrelse. Virksomhedsdirektører refererer til samt ansættes og afskediges af koncerndirektionen. Vicedirektører refererer til samt ansættes og afskediges af virksomhedsdirektøren. 8

9 Virksomhedsdirektionen bistås af et antal stabsfunktioner. På Region Hovedstadens Apotek desuden tre farmaceutiske chefer. Den daglige ledelse af institutionerne i Den Sociale Virksomhed varetages af forstandere, som refererer til virksomhedsdirektionen. Forstandere ansættes og afskediges af virksomhedsdirektøren. Region Hovedstadens Apotek Den Præhospitale Virksomhed Den Sociale Virksomhed Virksomhedsdirektør* Virksomhedsdirektør Virksomhedsdirektør - 1 vicedirektør 1 vicedirektør Farmaceutiske chefer/ forstandere/stabschefer/enhedschefer Sektionschefer** *) Virksomhedsdirektøren på Region Hovedstadens Apotek har titel af Regionsapoteker **) På Region Hovedstadens Apotek - afdelingsledere 3. Direktørfora Den samlede ledelse af koncernen varetages af koncerndirektionen, hospitalsdirektører, virksomhedsdirektører og centerdirektører. Disse aktører mødes i følgende fora: 3.1 Direktørkreds Deltagere: Koncerndirektion, hospitalsdirektører, virksomhedsdirektører og centerdirektører. I denne kreds træffes de overordnede beslutninger: Af ledelsesmæssig karakter Af strategisk og styringsmæssig karakter Vedrørende visse større principielle oplæg til det politiske niveau Vedrørende budget og finansiering Vedrørende organisering Om overordnet opfølgning på strategikort, driftsmålepunkter og budgetaftaler 3.2 kreds Deltagere: Koncerndirektion, hospitalsdirektører og virksomhedsdirektører. I denne kreds drøftes sager af driftsmæssig eller planlægningsmæssig karakter, der primært påvirker hospitaler og virksomheder, og hvor der eksisterer et overordnet problem eller dilemma. 3.3 Centerdirektørkreds Deltagere: Koncerndirektion og centerdirektører. I denne kreds drøftes sager af driftsmæssig eller planlægningsmæssig karakter, der primært påvirker centrene, og hvor der eksisterer et overordnet problem eller dilemma. 9

Emne: Ledelsesprincipper og overordnet administrativ organisering

Emne: Ledelsesprincipper og overordnet administrativ organisering REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Ledelsesprincipper og overordnet administrativ organisering bilag 11 - REVIDERET forslag til "Ledelsesprincipper og overordnet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Vedtaget 3. marts 2015 Ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden. I det overordnede ledelsesregulativ for Region Hovedstaden fremgår

Læs mere

INDHOLD. 1 Indledning...3

INDHOLD. 1 Indledning...3 Ledelsesregulativ for Region Nordjylland Pr. april 2019 INDHOLD 1 Indledning...3 2 Ledelsesorganisering i Region Nordjylland...5 Direktion...5 Administrative afdelingsledelser (fællesadministrationen)...5

Læs mere

Regionsrådets møde den 22. maj Sag nr. 10. Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden. 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22.

Regionsrådets møde den 22. maj Sag nr. 10. Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden. 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22. REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. maj 2007 Sag nr. 10 Emne: Ledelsespolitik for Region Hovedstaden 2 bilag (bilag 1 høringsudkast af 22. maj 2007) Regionsrådet Den 22.05.2007 Høringsudkast:

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten FORSLAG TIL MODEL FOR VÆRDIBASERET STYRING AF SUNDHEDSVÆSENET I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Pejlemærker og ny styringsmodel Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været

Læs mere

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital 11. januar 2017 Allan Vendelbo Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Enhedschef Enhed for Hospitalsplanlægning

Enhedschef Enhed for Hospitalsplanlægning Stillings- og personprofil GENOPSLAG Enhedschef Enhed for Hospitalsplanlægning Center for Sundhed, Region Hovedstaden December 2016 Opdragsgiver Region Hovedstaden Adresse Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Klinikledelsen ved SDCC

Klinikledelsen ved SDCC Klinikledelsen ved SDCC Marts 2019 Organisationens adresse Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) Region Hovedstaden Niels Steensens Vej 2 2820 Gentofte SDCC s baggrund Region Hovedstaden har i samarbejde

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Region Hovedstaden. Version 2, revideret i september 2011 af Henrik Ørum Nielsen

Region Hovedstaden. Version 2, revideret i september 2011 af Henrik Ørum Nielsen Version 2, revideret i september 2011 af Henrik Ørum Nielsen Indhold 1. Derfor skal vi arbejde med LEAN 2. Mission og mål 3. Opprioritering it i af LEAN 4. Organisering og support a) LEAN organisering

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Overlægerådsmøde den AMH &HvH

Overlægerådsmøde den AMH &HvH Overlægerådsmøde den 28.1.2016 AMH &HvH Dagsorden Emne vi skal tage op? Emne vi er ved at tage op Bekymringerne vedr. arbejdstilrettelæggelsen i den nye AMA. Er det OK at arbejdstilrettelægge for overlæger

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

SEKRETARIATSCHEF CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING REGION HOVEDSTADEN. København, 5. januar Jobprofil. gør god ledelse bedre

SEKRETARIATSCHEF CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING REGION HOVEDSTADEN. København, 5. januar Jobprofil. gør god ledelse bedre København, 5. januar 2018 Jobprofil SEKRETARIATSCHEF CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING REGION HOVEDSTADEN GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Direktør. Job- og kravprofil

Direktør. Job- og kravprofil Direktør Job- og kravprofil Introduktion Hvidovre Kommune søger ny direktør. Det er Hvidovre Kommunes vision at være Børnenes og Familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Visionen

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Chef til det politiske sekretariat (Sekretariatet) i Region Hovedstaden

Chef til det politiske sekretariat (Sekretariatet) i Region Hovedstaden Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Chef til det politiske sekretariat (Sekretariatet) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 Stillingen...

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune 1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er vores centerchef for Teknik og Miljø blevet

Læs mere

OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE

OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i 21. september 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Nordsjællands Hospital Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Ny hospitalsplan i Region H - Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Ny hospitalsplan i Region H - Nordsjællands Hospital Ny hospitalsplan i Region H - Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth Hospitalsdirektør Nordsjællands Hospital 1 En del af Region Hovedstaden Politisk ledelse: Regionsråd med 41 folkevalgte politikere

Læs mere

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen Punkt 18. Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen 2015-015928 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender den foreslåede organisering, og bemyndiger Rådmand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017 Job- og Kravprofil Afdelingschef Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark Maj 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

OUH FMU. Drøftelse: Drejebog for Steno Diabetes Center Odense. 22. juni Sagsnr.: 15/52399

OUH FMU. Drøftelse: Drejebog for Steno Diabetes Center Odense. 22. juni Sagsnr.: 15/52399 OUH FMU 22. juni 2017 Drøftelse: Drejebog for Steno Diabetes Center Odense Sagsnr.: 15/52399 RESUMÉ Sundhedsplanlægning, Regionshuset / Anders Wang Maarbjerg Direktør Michael Dall SAGSFREMSTILLING Regionsrådet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Notat AMK vagtcentral Fremtidig organisering og økonomi

Notat AMK vagtcentral Fremtidig organisering og økonomi Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/24519 Dato: 23. februar 2015 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@rsyd.dk Telefon: 76631431 Notat AMK vagtcentral

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre TLF CVR-NUMMER:

VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre TLF CVR-NUMMER: København juni 2018 Job- og personprofil VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR. 5011 KONTONR.

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret, Ndr Fasanvej 57, vej

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017 Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Læs mere

Lægefaglig vicedirektør

Lægefaglig vicedirektør Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Maj 2019 Opdragsgiver Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden Adresse Amager Hospital Hvidovre Hospital Italiensvej 1 Kettegård Allé 30 2300 København

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital Februar 2019 Opdragsgiver Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden Adresse Herlev Hospital Gentofte Hospital Herlev

Læs mere

Odense Universitetshospital Rengøring og Hospitalsservice

Odense Universitetshospital Rengøring og Hospitalsservice Odense Universitetshospital Rengøring og Hospitalsservice Job- og kvalifikationsprofil for Kvalitetsleder med driftskoordinerende opgaver i Rengøring og Hospitalsservice Maj 2019 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere