Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd"

Transkript

1 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning fra ubevokset jord om efteråret, efterafgrøder, vintersæd sået til normal tid og tidligt sået vintersæd kombineret med en analyse af den nuværende såpraksis for vinterhvede viser, at hvis der fastsættes en skæringsdato for såtid d. 7. september for, at tidligt sået vintersæd kan tælle som alternativ til efterafgrøder, skal der 2 ha tidligt sået vintersæd til at erstatte 1 ha efterafgrøde. Analysen viser, at der ikke er forskel mellem vintersædsarterne. Vinterbyg er dog ikke undersøgt. Der er ikke foretaget en analyse af såtider i praksis for vinterrug og -triticale, men erfaringer fra praksis siger, at disse arter generelt sås senere end vinterhvede. Indledning I forbindelse med erhvervets ønske om tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder har Videncentret for Landbrug tidligere udarbejdet notater, som er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen. Seneste notat er fremsendt som bilag til brev til Fødevareministeren fra Landbrug og Fødevarer i december ). Nærværende notat tager sigte på at opdatere dette bilag og at belyse forholdet mellem udvaskning fra tidligt sået vinterhvede og vårsæd med efterafgrøder. Hvad skal sammenlignes? Ved at indføre tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder vil det forventes, at nogle landmænd vil foretage et skift fra efterafgrøde efterfulgt af vårsæd til tidlig såning af vintersæd. Skal der mere end 1 ha tidlig såning til at erstatte 1 ha efterafgrøde må det forventes, at alternativet udover skift af arealet med efterafgrøder vil resultere i et skift fra vintersæd sået til normal tid. Fastsættelse af en omregningsfaktor vil derfor skulle ske i flere trin: Først skal forholdet i udvaskning mellem efterafgrøder efterfulgt af vårsæd og vintersæd sået tidligt fastsættes Derefter skal forholdet mellem tidlig sået vintersæd og vintersæd sået til normal tid fastsættes I det følgende gennemgås en række af de forsøgsresultater og andre undersøgelser, der kan belyse disse relationer. Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd Der findes kun få undersøgelser, hvor udvaskningen fra vårsæd og vintersæd er sammenlignet eller hvor udvaskningspotentialet er undersøgt ved N-min-målinger om efteråret i samme forsøg. Cents-forsøg ved Foulum I de såkaldte Cents-forsøg, der gennemføres af Aarhus Universitet, er udvaskningen målt fra både vinterhvede og vårbyg. Forsøgene er støttet af Videncentret for Landbrug via midler til erhvervsfinansieret forsk-

2 ning. For vinterhvede er målingerne gennemført ved forskellige såtider og for vårbyg med og uden efterafgrøder. Målingerne er foreløbigt kun gennemført for 2012/2013. Resultatet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Sammenligning af udvaskning ved forskellige efterårsbevoksninger i Cents-forsøget på Foulum. Sammenstilling af tabel 18 og 19 i Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 219 og 220 2) Udvaskning 23/ /3-2013, kg N pr. ha Tidlig sået vinterhvede 16 Normal såtid, vinterhvede 30 Sen såning vinterhvede 38 Vårbyg uden efterafgrøde 75 Vårbyg med olieræddike 36 Udvaskningsmålingerne i henholdsvis vinterhvede og vårbyg er gennemført i samme forsøg, men i forskellige blokke, og kan derfor ikke direkte sammenlignes. Det er angivet, at forskellen i udvaskning mellem forskellige såtider i vinterhvede ikke er signifikant, mens forskellen mellem vårbyg med og uden efterafgrøde er signifikant. Det er ikke angivet, om forskellen i udvaskning fra vinterhvede og vårbyg er signifikante. Resultatet af målingerne viser en markant lavere udvaskning fra vinterhvede end fra vårbyg. Landsforsøg påbegyndt foråret 2013 På grund af manglende forsøgsresultater med en direkte sammenligning af udvaskningen fra vintersæd og vårsæd har Videncentret for Landbrug påbegyndt en forsøgsserie i foråret 2014 med det formål at belyse potentialet for udvaskning fra vårbyg med og uden efterafgrøde og fra vinterhvede ved forskellige såtidspunkter og med og uden mellemafgrøder. Forsøgene gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet. Der foreligger resultater af N-min-målinger fra efteråret 2013, som er det første forsøgsår. N-min udtrykker mængden af mineralsk kvælstof i jorden. N-min målt i november er anerkendt som metode til at udtrykke potentialet for kvælstofudvaskning i løbet af vinteren. Resultaterne er endnu ikke publiceret, men de foreløbige resultater fremgår af tabel 2. Tabel 2. Resultatet af N-min-målinger i november 2013 på forsøgslokalitet i Horsens og i Taastrup. Bevoksning efterår, sædskifte N-min cm målt i november, kg N/ha Horsens Taastrup Ubevokset efter vårbyg 1) Efterafgrøde af rajgræs udlagt i vårbyg Tidlig sået vinterhvede efter vårbyg Normal sået vinterhvede efter vårbyg Sent sået vinterhvede efter vårbyg Sent sået vinterhvede efter vårbyg med mellemafgrøde ) Spildkorn og ukrudt er ikke bekæmpet. Af resultaterne ses, at N-min indholdet i vinterhvede sået til normal tid i Horsens er på niveau med ubevokset jord, og 11 kg N pr. ha højere end ved efterafgrøde. I Taastrup er efterafgrøden mislykket og viser derfor høje N-min-værdier. N-min i den ubevoksede parcel er derimod lav. Den direkte forskel i N-min mellem tidligt sået vinterhvede og efterafgrøde er i Horsens 11 kg, mens den i Taastrup er -15 kg kvælstof pr. ha. Dvs. N-min i Taastrup er lavere i tidligt sået vinterhvede end ved efterafgrøde. 2 / 14

3 Forsøg på Årslev Forsøgsstation I forsøg på Årslev Forsøgsstation er gennemført en sammenligning af rodvækst og N-min ved dyrkning af vinterhvede, vårhvede efter ubevokset jord om efteråret og vårhvede efter en efterafgrøde af olieræddike 3). I forsøget blev bestemt N-min til 2,5 meters dybde. N-min var generelt meget høj, fordi forsøgene blev gennemført i grønsagssædskifter. Resultaterne fremgår af tabel 3. Tabel 3. Resultater af forsøg med sammenligning af kvælstofudnyttelse i vinterhvede og vårhvede med og uden efterafgrøder 3) Gns. 3 år 1 år N-min, kg N/ha cm Vinterhvede Ubevokset Efterafgrøde af olieræddike Tidlig sået vinterhvede 63 Resultaterne viste også, at vinterhvede kunne samle kvælstof op i dybder fra cm og på denne måde reducere udvaskningen mere end, målinger af N-min til 1 meters dybde indikerer. Ved tidlig såning af vinterhvede blev der målt en betydeligt hurtigere og dybere rodudvikling og optagelse af kvælstof fra dybe jordlag. Ved de meget høje N-min-indhold er efterafgrøden som forventet meget mere effektiv til at reducere N-min om efteråret end vinterhvede, fordi efterafgrødens optagelsespotentiale er højere end vinterhvedes. Sammenstilling af udvaskningsmålinger ved udvikling af N-les4 modellen I forbindelse med udvikling af den empiriske kvælstofudvaskningsmodel N-les4 4) blev der foretaget en sammenstilling af de målte udvaskninger af kvælstof for forskellige afgrødekombinationer. Målingerne er foretaget i forskellige forsøg, og derfor kan der være forskelle i vinternedbør og jordtype mellem de forskellige afgrødekombinationer. I tabel 4 er vist et uddrag af sammenstilling af udvaskningsmålingerne. Tillige er vist en udvaskningsberegning med N-les4 modellen for kontinuert vinterhvede og kontinuert vårbyg ved de respektive kvælstofnormer. Tabel 4. Sammenstilling af målte udvaskninger ved udvikling af N-les4-modellen 4 og beregnede udvaskninger med den færdig udviklede N-les4 model. Sidstnævnte er beregnet for JB 6 på en lokalitet ved Odense. Afgrødekombination observationer Målt udvaskning, kg N pr. ha. Beregnet udvaskning med N-les4 * Korn efterfulgt af bar jord Korn efterfulgt af efterafgrøde Korn efterfulgt af vintersæd *) Egne beregninger. Jordtype: JB 6, Placering: Odense, Normer: gældende De målte data viser en udvaskning, der er 11 kg kvælstof pr. ha mindre for korn efterfulgt af vintersæd sammenlignet med korn efterfulgt af bar jord. Udvaskningen fra korn efterfulgt af efterafgrøder (vårbyg med græsudlæg) er 26 kg kvælstof pr. ha mindre end for bar jord efterår. Beregning med den udviklede N-les4 model viser for samme jordtype (JB 6) og samme klima en forskel i udvaskningen på 11 kg kvælstof pr. ha mellem bar jord og vintersæd om efteråret. 3 / 14

4 Sammenstilling af N-min-målinger om efteråret i Videncentret for Landbrug gennemførte i efterårene 2009, 2010 og 2011 målinger af N-min i KVADRATNET- TET på Sjælland og Lolland-Falster med henblik på at sammenligne udvaskningspotentialet ved forskellige efterårsbevoksninger 5). Et uddrag af resultaterne er vist i tabel 5. Tabel 5. Sammenstilling af N-min-målinger i KVADRATNETTET på Sjælland og Lolland- Falster 5) Gns. N-min, kg N/ha N-min, kg N/ha N-min, kg N/ha N-min, kg N/ha Korn efterfulgt af bar jord Korn efterfulgt af efterafgr Korn efterfulgt af vintersæd I 2009 og 2010 var indholdet af N-min i november på samme niveau i ubevoksede marker og marker med vintersæd. I 2011 var N-min-indholdet derimod 18 kg kvælstof pr. ha højere i vintersædsmarker i forhold til ubevoksede marker. Det skyldes formentlig usædvanligt store nedbørsmængder i august 2011, der forsinkede vintersædssåningen 5). Indholdet af N-min i marker med efterafgrøder har i alle tre år ligget lidt under ubevokset jord og vintersæd. Drænvandsundersøgelser Videncentret for Landbrug har målt kvælstofkoncentrationer i drænvand i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. Målingerne er foretages minimum tre gange i løbet af efterårs- og vinterperioden. For alle lokaliteter er der indsamlet dyrkningsoplysninger om f.eks. jordtype, bevoksning, husdyrgødning. Resultater fra de første to måleår foreligger i Planteavlsorientering nr ). Resultaterne fra alle 3 måleår er under publicering. I tabel 6 er vist resultatet af målingerne opdelt efter efterårsbevoksning på højbundsjord. Tabel 6. Sammenstilling af drænmålinger opdelt efter bevoksning. Højbundsjord 2011/ / /14 Gns. Konc. af total-n, mg N/l Konc. af total-n Konc. af total-n Konc. af total-n Korn efterfulgt af bar jord 16 8,4 29 8, ,4 20 9,2 Korn efterfulgt af efterafgr. 24 7,1 38 7,8 29 7,6 30 7,5 Korn efterfulgt af vintersæd 27 7,5 81 9,5 63 9,2 57 8,7 I gennemsnit af de 3 år ligger koncentrationen af total-n i drænvandet i marker bevokset med vintersæd lidt under ubevoksede marker, og marker bevokset med efterafgrøder ligger yderligere lavere. I undersøgelsen er ikke målt den afstrømmende vandmængde, og derfor kan udvaskningen af kvælstof ikke beregnes direkte. Afstrømningen fra marker bevokset med vintersæd eller eftergrøder er mindre end afstrømningen fra bar jord, fordi fordampningen er større. Det giver større forskelle i udvaskningen end forskelle i koncentrationerne indikerer. 4 / 14

5 Konklusion om forskelle i udvaskningen mellem ubevoksede marker efterår og marker bevokset med vintersæd Der findes ingen forsøg, hvor udvaskningen direkte er sammenlignet mellem arealer bevokset med vintersæd sået til normal tid og ubevoksede marker efterår. I det såkaldte Cents-forsøg på Foulum er der gennemført målinger af udvaskning af både ubevokset, efterafgrøder og vintersæd. Men det er gjort i forskellige blokke, hvilket vanskeliggør den direkte sammenligning. Derfor må vurderingen foretages på baggrund af forskelige sammenstillinger, hvor udvaskningen eller N-min er målt i forskellige forsøg eller marker. De fleste af de forskellige refererede undersøgelser peger i samme retning. Målingerne i Cents-forsøgene viser en betydeligt lavere udvaskning fra vintersæd end fra ubevokset jord (tabel 1). Resultater fra Årslev Forsøgsstation viser et betydeligt lavere N-min indhold i november på arealer med vintersæd i forhold til ubevokset areal (tabel 3). Sammenstilling af målte data fra forskellige forsøg/marker viser en udvaskning, der er 11 kg kvælstof lavere fra arealer bevokset med vintersæd i forhold til ubevokset (tabel 4). I drænvandsundersøgelserne er målt en lavere kvælstofkoncentration på marker med vintersæd i forhold til ubevokset (tabel 6). Resultater af 3 års målinger i KVADRATNETTET viser et højere N-min-indhold ved vintersæd i forhold til ubevokset, men forskellen skyldes alene ét år, hvor forholdene for etablering af vintersæd var meget dårlige (tabel 5). I to landsforsøg påbegyndt i 2013 viser ét års målinger i det ene forsøg samme N- min-niveau i ubevokset og med vintersæd, mens det i det andet forsøg viser højere N-min-indhold under vintersæd. I dette forsøg er der heller ikke effekt af efterafgrøde (tabel 3). Forskellen mellem N-min mellem tidligt sået vinterhvede og efterafgrøder varierer i disse forsøg fra +11 til -15 kg N pr. ha. Ud fra en samlet vurdering af ovenstående resultater antages der i følgende beregninger, at forskellen mellem udvaskningen fra ubevoksede arealer efter korn og vintersæd efter korn er 11 kg kvælstof pr. ha. Dvs. den fundne målte forskel i N-les4 udviklingen samt resultaterne af modelberegningen på JB 6 fastholdes. Effekt af såtidspunkt i vintersæd på udvaskningen af kvælstof Forsøg på Foulum efteråret Der findes kun ét forsøg, hvor udvaskningen fra forskellige såtidspunkter af vintersæd er sammenlignet i samme forsøg ved egentlige udvaskningsmålinger. Der findes imidlertid en lang række forsøg, hvor effekten på udvaskningen er bestemt ved N-min-målinger om efteråret, der er en internationalt anerkendt metode til at måle udvaskningspotentialet på. Det ene forsøg med direkte udvaskningsmålinger er refereret i tabel 1. Udvaskningen blev målt til 14 kvælstof pr. ha lavere ved såning d. 31. august sammenlignet med såning d.13. september (se tabel 1). Forskellen var ikke signifikant. Forskelle i optagelsen i vinterhvedens overjordiske dele om efteråret blev målt til 12 kg kvælstof pr. ha 2). Forsøg på Årslev Forsøgsstation I ét af forsøgsårene blev der i undersøgelsen refereret i tabel 3 målt en forskel i N-min i november fra cm s dybde på 20 kg kvælstof pr. ha mellem tidlig sået vinterhvede (sået 25. august) og vinterhvede sået til normal tid (sået 10. september). Se tabel 3. Landforsøg med såtidspunkter for vintersæd I seks landsforsøg i hver af arterne vinterhvede, vinterrug og vintertriticale blev tidlig såning og såning til normal tid sammenlignet. N-min-indhold og kvælstofoptagelse i de overjordiske dele blev målt i november måned. Efterfølgende blev målt udbytte og kvælstofoptagelse i kerne. Forsøgene er gennemført med alle tre arter i samme mark, men i selvstændige forsøg. Resultaterne af N-min om efteråret samt optagelsen af kvælstof fremgår af tabel 7. 5 / 14

6 Tabel 7. Strategi ved tidlig såning af vintersæd 2). N-min, N-optagelse cm, Forsøgsbehandling Kg N pr. ha, kg pr. ha november november Vinterhvede forsøg 5 6 Tidlig såning, 20. august Normal såtid, 20. september LSD ns 17 Triticale forsøg 6 Tidlig såning, 20. august Normal såtid, 20. september LSD 9 13 Vinterrug forsøg 5 6 Tidlig såning, 20. august Normal såtid, 20. september LSD ns 10 Resultaterne viser, at i alle 3 vintersædsarter blev N-min-indholdet i november og dermed udvaskningsrisikoen reduceret med kg kvælstof pr. ha ved at så ca. 20. august fremfor 20. september. Tidlig såning gav en meroptagelse i vintersædens overjordiske dele om efteråret på 12 til 18 kg kvælstof pr. ha. Tidlig såning resulterede derudover ved høst i et merudbytte samt en meroptagelse på 7-9 kg kvælstof pr. ha som gennemsnit af de 3 år. Landforsøg med tidlig såning, Plantepro-forsøg I samarbejde med Aarhus Universitet og Sejet Planteforædling gennemfører Videncentret for Landbrug forsøg med screening af vintersædssorters egnethed til tidlig såning. Forskellige sorter udsås henholdsvis ca. 20. august og 20. september. I november måles N-min og kvælstofoptagelse i de overjordiske dele. Resultater af målingerne i efteråret 2011 og 2012 er offentliggjort i Oversigt over Landsforsøgene ). Oversigten vist i tabel 7 viser resultater opgjort i forbindelse med temadag om tidlig såning på Askov Forsøgsstation i juni / 14

7 Tabel 7. Meroptagelse af kvælstof i november og reduktion i N-min i november (0-100 cm) ved tidlig såning af vinterhvede (ca. 20. august) og vinterhvede sået ved normal tid (ca. 20. september). Effekt af tidlig såning sml. med såning til normal såtid Holstebro Holeby Hostebro Holeby Holeby Meroptagelse, kg N pr. ha, november Reduktion i N-min, kg N pr. ha, november < I 2011 på begge lokaliteter og i 2013 ved Holeby er opnået en reduktion i N-min om efteråret ved tidlig såning på kg kvælstof pr. ha. I 2012 blev fremspiringen ved Holeby meget dårlig ved tidlig såning på grund af et meget tørt efterår. Meroptagelsen af kvælstof følger generelt udviklingen i N-min. Generelt har N-min i alle år på begge lokaliteter ligget på et lavt niveau (ca. 40 kg N pr. ha i forsøgsleddet sået til normal tid). Forsøg gennemført af Københavns Universitet i Taastrup I forsøg gennemført i 2011/12 og 2012/13 med det formål at belyse rodudvikling i forskellige sorter og ved forskellige såtider i vinterhvede, blev der i efteråret 2012 målt en forskel i N-min i november til 2,5 meters dybde på 23 kg kvælstof pr. ha ved at så vinterhvede d. 3. september sammenlignet med d. 20. september. Langt størstedelen af forskellen skyldes et mindre N-min-indhold i 0-1 meters dybde. 7) Konklusion om effekt af såtidspunkt i vintersæd på udvasknings af kvælstof De nyere forsøg med måling af N-min og optagelse af kvælstof om efteråret i vintersæd bekræfter ældre landsforsøg, hvor der blev fundet en forøget optagelse af kvælstof i overjordiske dele på 5-7 kg kvælstof pr. ha pr. uge. såtidspunktet blev fremrykket fra den 20. september. Der blev fundet en tilsvarende reduktion i N-min-indholdet. Forsøgene viser, at tidlig såning af vinterhvede, vinterrug og vintertriticale har samme effekt på optagelse og N-min. Vinterbyg er ikke undersøgt i forsøgene, men alt andet lige kan antages, at vinterbyg som minimum har samme effekt. Der findes ældre undersøgelser, der viser, at kvælstofoptagelsen i vinterbyg om efteråret er større end i de andre vintersædsarter 9). Der findes kun ét forsøg med direkte sammenligning af selve udvaskningen af kvælstof ved forskellige såtidspunkter. Der findes imidlertid en lang række forsøg, hvor effekten på udvaskningen er bestemt ved N- min-målinger om efteråret, der er en internationalt anerkendt metode til at måle udvaskningspotentialet på. Forsøget med direkte udvaskningsmålinger viser en udvaskningsreduktion i samme størrelsesorden som ovennævnte reduktion i N-min-indhold og forøgelse af kvælstofoptagelsen. Forskellen i udvaskning var ikke signifikant. I de efterfølgende beregninger er forudsat, at vintersæd kan reducere udvaskningen med 6 kg kvælstof pr. ha såtidspunktet fremrykkes én uge. 7 / 14

8 Efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt Efterafgrøders effekt på udvaskningen er behandlet indgående i flere sammenhænge. Derfor er forskellige forsøgsresultater ikke gennemgået i dette notat. I tabel 8 er gengivet den tabel over efterafgrødernes udvaskningsreducerende effekt, som er anvendt ved evaluering af Grøn Vækst 8). Tabel 8. Efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt. Efter Børgesen, ) Under 0,8 DE pr. ha Over 0,8 DE pr. ha Udvaskning, kg N pr. ha Ler Sand Ler Sand Gennemsnit, kg N/ha Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder varierer fra 16 kg kvælstof pr. ha på lerjord med lav husdyrbelægning til 46 kg N pr. ha på sandjord med høj husdyrbelægning. Den udvaskningsreducerende effekt vil derudover være afhængig af den geografiske variation i vinternedbøren. På lerjord er effekten f.eks. betydeligt lavere i områder med lav vinternedbør (f.eks. Lolland-Falster) end i Østjylland. Generelt er effekten af efterafgrøder på lerjord dårligt belyst. Forskellen i effekt af efterafgrøder på lerjord og sandjord er betinget af, at mens langt størstedelen af nitratkvælstof i jorden om efteråret på sandjord vasker ud, vil kun en del af nitratkvælstof på lerjord vaskes ud på grund af jordens større vandholdende evne. Derfor må det antages, at det samme må være gældende for vintersæd og tidligt sået vintersæd. Forskellen i effekt af efterafgrøder med og uden husdyrgødning beror på, at frigørelsen af kvælstof fra jorden om efteråret er større på husdyrbrug end på planteavlsbrug. Derfor vil efterafgrøderne optage mere kvælstof på husdyrbrugene. Vintersæd, herunder tidligt sået vintersæd, har en mindre kvælstofoptagelse om efteråret end efterafgrøder af græs eller korsblomstrede arter. Derfor må man forvente, at effekten af vintersæd på udvaskningen i forhold til effekten af efterafgrøder aftager med stigende husdyrtryk. Nuværende praksis for såtidspunkter for vintersæd En analyse af effekten af at fastsætte en bestemt sådato, hvor vintersæd sået inden denne dato kan erstatte efterafgrøder, kræver kendskab til den eksisterende praksis for sådatoer. Der dyrkes i dag godt ha med vintersæd fordelt på ha vinterhvede, ha vinterbyg og ha med både vinterrug og triticale. Vintersæd dækker således op mod 40 pct. af landbrugsarealet. Der findes ikke nogen opgørelse af såtidspunkter i vintersæd på landsplan eller regionsvis. I landsforsøgene udføres der hvert år et betydeligt antal forsøg i vintersæd, hvor sådatoen bliver registreret. Der er ikke gennemført nogen test af, om forsøgene er repræsentative for vinterhvededyrkningen. Der kan måske være en tendens til, at nogle af forsøgene sås lidt senere end normalt, fordi der skal ventes på ny udsæd, som ofte skal skaffes fra udlandet. Det er imidlertid det eneste datasæt, der Videncentret bekendt foreligger vedrørende sådatoer, og det er efterfølgende betragtet som repræsentativt. I figur 1 er vist, hvordan såtidspunkterne i landsforsøg med vinterhvede fra er fordelt på tidlig såning (inden 8. september), middeltidlig såning (8.-20.september) og sen såning (efter 20. september). I figuren skal man notere sig: At andelen af forsøg sået tidligt er meget lav (0-4 pct.) At der over årene er en generel tendens til tidligere såning, idet gruppen med sen såning er faldet. At der er stor variation i såtidspunktet mellem årene, hvilket formentlig skyldes forskydninger i høsttidspunktet og klimatiske faktorer. 8 / 14

9 Figur 1. Fordeling af såtidspunkter i landsforsøg med vinterhvede i perioden For nærmere at analysere fordelingen af såtidspunkter er der i figur 2 vist en oversigt over fordelingen af såtidspunkter i perioden X-aksen angiver såtidspunktet som antal dage i forhold til 1. september. Figur 2. Fordelingen af såtidspunkter i forsøg med vinterhvede Dage er angivet i forhold til såtidspunkt d. 1. september. Den optrukne linje viser, hvor stor en andel af vinterhveden, der er sået på det pågældende tidspunkt. Ud fra figuren kan aflæses: At 10 pct. af vinterhveden er sået før d. 11. september At 25 pct. af vinterhveden er sået før 17. september At 50 pct. af vinterhveden er sået før 20. september 9 / 14

10 Mulige modeller for at erstatte efterafgrøder med tidlig såning af vintersæd Indførelse af tidlig såning som alternativ til efterafgrøder kan ske på forskellige måder. Der kan sættes en skæringsdato, hvor al vintersæd sået inden denne dato kan erstatte efterafgrøder med et givet omregningsforhold. Det svarer administrativt til reglerne omkring efterafgrøder. I stedet for at fastsætte en sådan skæringsdato kunne man alternativt sætte kravene ud fra den gennemsnitlige sådato for bedriften. Omdrejningspunktet kunne f.eks. være en sådato d. 18. september. For hver dag sået forud for denne dato kan der beregnes en udvaskningsreduktion og dermed en omregning til, hvor mange hektar efterafgrøder, dette kan erstatte. Selve ordningen vil kunne administreres med moderne teknologi. Med en GPS-enhed på såmaskinen vil der kunne generes kort over sådatoer for de aktuelle marker, og en gennemsnitlig sådato kan beregnes. Selve systemet vil kunne håndteres i eksempelvis Dansk Markdatabase. Det vil kræve investeringer hos nogle landmænd, men det er på længere sigt ikke nogen utænkelig løsning. Effekten af tidlig såning ved fastsættelse af en skæringsdato For at kunne forudsige effekten på udvaskningen af at sætte en given skæringsdato, skal man kende effekten på udvaskningen af at fremrykke såtidspunktet, man skal kende den eksisterende såpraksis og man skal forudsige, hvordan landmanden tilpasser sig reglerne. Denne analyse er i det følgende foretaget for en situation, hvor man fastsætter en given skæringsdato for, hvornår tidlig såning kan tælle som alternativ til efterafgrøder. Med en sådan ordning vil vintersæd, der er sået inden denne dato, kunne erstatte efterafgrøder med en given omregningsfaktor. Effekten af fremrykning af såningen fremgår af tidligere afsnit. Det samme er tilfældet med den eksisterende såpraksis. Forudsigelsen af, hvordan landmanden tilpasser sig en mulighed for at bruge tidlig såning af vintersæd som alternativ er analyseret ud fra 3 scenarier. I scenarie A og scenarie B ses alene på effekten på udvaskning i forhold til, at der dyrkes vintersæd. I scenarie C indregnes det faktum, at udvaskningen fra vintersæd er lavere end fra ubevokset jord. Scenarie A udtrykker et scenarie, hvor tilpasningen resulterer i, at såtidspunktet på hele vintersædsarealet fremrykkes, hvilket giver den største effekt. Scenarie B, hvor såtidspunktet kun fremrykkes på den del af arealet, der skal opfylde kravene om tidlig såning. Scenarie A. Såtiden for al vinterhvede på ejendommen forrykkes Det antages, at hvis landmanden f.eks. vælger at så 20 pct. af sin vintersæd inden en given dato, så fortsætter han med at så i samme tempo herefter. Konsekvensen for såtiden kan ses i figur 3. Figuren er udarbejdet ud fra det aktuelle datasæt med sådatoer fra forsøgene. Af figuren fremgår, at landmanden før ordningen ville have sået 20 pct. af sit areal d. 14. september. Hvis dette areal skal sås inden d. 7. september, skal såtiden rykkes frem med 7 dage. Fremrykningen af såtidspunktet med 7 dage vil gælde hele vintersædsarealet. 10 / 14

11 Figur 3. Illustration af, hvad krav til såtidspunkt senest d. 7. september vil medføre, hvis (A) landmanden forskyder såtidspunktet for hele arealet og (B) kun rykker andelen frem, der skal sås tidligt. Det antages, at ejendomme, hvor der allerede bliver sået tidligt, også vil fremrykke tidspunktet for den tidlige såning. Derfor vil effekten gælde hele vinterhvedearealet. Scenarie B. Såtiden fremrykkes kun for den andel af vinterhvede, der sås tidligt Det antages, at landmanden rykker såtidspunktet frem på den del af vintersædsarealet, som ønskes anvendt til erstatning af efterafgrøder. Derefter sås resten på samme tidspunkt som før ordningen (illustreret i figur 3). Det betyder, at såtiden kun fremrykkes for det areal, der ønskes anvendt til at erstatte efterafgrøder med. Det antages, at fremrykningen sker fra den del af arealet, der tidligere blev sået lige efter skæringsdatoen. I eksemplet vist på figur 3, hvor 20 pct. af vinterhvedearealet ønskes anvendt til at opfylde kravet om efterafgrøder, vil sådatoen blive rykket 7 dage frem. Beregnet effekt af scenarie A og scenarie B I tabel 9 er der på en bedrift med 100 ha beregnet effekten af en ordning, der sætter et krav om såtidpunkt senest d. 7. september for, at tidlig såning kan erstatte efterafgrøder. Med krav-areal menes det areal med vinterhvede, som landmanden ønsker at anvende til at erstatte efterafgrøder. I scenarie A forskydes såtidspunktet på hele vintersædsarealet. Den samlede effekt bliver derfor stor, og effekten pr. ha krav-areal bliver derfor fra kg kvælstof pr. ha, alt efter hvor stor en andel af vinterhvedearealet, som landmanden anvender til at erstatte efterafgrøder. Effekten i scenarie B bliver betydeligt lavere, fordi fremrykningen kun omfatter krav-arealet. Her stiger effekten, jo større en andel, som anvendes til at erstatte efterafgrøder, fordi fremrykningen af såtidspunktet bliver større. Effekten pr. ha krav-areal vurderes til at være fra 3 til 12 kg kvælstof pr. ha. 11 / 14

12 Tabel 9. Beregning af effekten af fremrykning af såtidspunktet ud fra scenarie A og scenarie B ved fastsættelse af såtidpunktet for tidlig såning til senest d. 7. september. Andel A. Såtid forskubbes på hele arealet B. Såtid forskydes kun på "krav-areal vintersæd Kg Kg Kg N i Kg pr. ha Dage Kg N i Kg pr. til at erstatte dage ha N/dag/ha N/ha alt ha tidligere alt ha efterafgr. "kravareal såning "kravareal" 10 pct ,86 2, pct ,86 6, pct ,86 8, pct ,86 9, pct ,86 10, I praksis vil landmanden tilpasse sig til et sted mellem scenarie A og B. Præcis hvilken tilpasning, der vil ske, kan ikke forudses. Hvis det antages, at tilpasningen vil ligge midt imellem de to scenarier, og der anvendes pct. vintersæd til at erstatte efterafgrøder med, vil effekten være kg kvælstof pr. ha vintersæd, der omfattes af kravet. Scenarie C I scenarie A og B er ikke taget hensyn til, at udvaskningen fra vintersæd sået til normal tid er lavere end fra ubevokset jord. Effekten af skift fra vårbyg med efterafgrøde til tidlig sået vinterhvede er skitseret i tabel 10. Det er antaget, at udvaskningen i eksemplet fra ubevokset jord er 60 kg kvælstof pr. ha. Den tilsvarende udvaskning fra en jord bevokset med vintersæd er 11 kg mindre jf. ovenstående. Udvaskningen fra tidlig sået vintersæd er ligeledes, jf. ovenstående, sat til 12 kg kvælstof pr. ha lavere end fra vinterhvede sået til normal tid, idet det antages, at den sås 2 uger før normalt (inden 7. september i forhold til inden 20. september). Tabel 10. Beregning af merudvaskning ved skift fra efterafgrøde til tidlig sået vintersæd Afgrøde og efterårsbevoksning Forudsætninger Før indførelse af alternativ Efter indførelse af alternativ Kg N pr. ha Udvaskning ubevokset 60 Udvaskning efterafgrøde Udvaskning vintersæd, normal såtid 49 Udvaskning vintersæd, tidlig såning Merudvaskning 7 Merudvaskningen ved skift fra efterafgrøde til tidlig sået vintersæd bliver kun en merudvaskning på 7 kg kvælstof pr. ha. Denne merudvaskning skal elimineres ved, at et yderligere areal skal sås tidligere end normalt. Forudsættes det, at såtidspunktet fremrykkes 8 dage, skal der yderligere 1 ha tidligt sået vintersæd til at erstatte 1 ha efterafgrøde, hvorfor den samlede omregningsfaktor bliver 2 ha tidligt sået vintersæd til at erstatte 1 ha efterafgrøde. Konklusion om effekten af tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder Godkendelse af tidlig såning af vintersæd som alternativ til pligtige efterafgrøde vil betyde, at et areal med efterafgrøder vil blive erstattet af tidlig sået vintersæd. Ved fastsættelse af en omregningsfaktor, der angi- 12 / 14

13 ver, hvor mange ha tidlig sået vintersæd, der skal til at erstatte én ha efterafgrøde for ikke at øge kvælstofudvaskningen, skal følgende elementer kendes: Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøder og tidlig sået vintersæd Indirekte skal kendes forholdet mellem udvaskningen fra ubevokset jord og vintersæd sået til normal tid. Indirekte skal kendes effekten af såtidspunktet på udvaskningen fra vintersæd Landmandens tilpasning til ændrede regler i forhold til nudriften Ud fra en gennemgang af forskellige forsøgsserier er størrelsesordenen af disse elementer fastlagt. Størst usikkerhed knytter sig til forholdet mellem udvaskning fra ubevokset jord og vintersæd sået til normal tid. Desuden knytter der sig en betydelig usikkerhed til landmandens tilpasning til ændrede regler. Effekten på udvaskningen ved at fremrykke såtidspunktet af vintersæd er relativt sikker, fordi mange forsøg med N-min-målinger om efteråret og optagelse af kvælstof i efterafgrøden entydigt peger på, at effekten er 5-7 kg kvælstof pr. uge, at såtidspunktet fremrykkes fra d. 20. september. Det må antages, at effekten på udvaskningen minimum vil være af samme størrelsesorden. De refererede forsøgsresultater viser, at der ikke er forskel på de enkelte vintersædsarter. Effekten af vinterbyg er dog ikke undersøgt. Effekten af at sætte en skæringsdato for accept af tidlig såning af vintersæd d. 7.september er gennemregnet med et scenarie, hvor det er antaget, at såtidspunktet for hele vintersædsarealet fremrykkes, og et scenarie, hvor kun det areal af vintersæd, som tilmeldes ordningen som alternativ, fremrykkes. Hvis det antages, at landmandens tilpasning vil være imellem disse scenarier, er effekten af tidlig såning kg kvælstof pr. ha. Med dette udgangspunkt vil omregningsfaktoren konservativt kunne fastsættes til 2 ha tidlig sået vintersæd til at erstatte 1 ha efterafgrøde, idet det antages, at effekten af efterafgrøder i gennemsnit er ca. 30 kg kvælstof pr. ha. Hvis det indregnes, at merudvaskningen ved at erstatte 1 ha efterafgrøde med 1 ha tidligt sået vintersæd kun er 7 kg kvælstof pr. ha, skal såtidspunktet for yderligere 1 ha vintersæd kun fremrykkes 8 dage for at neutralisere merudvaskning ved alternativet. Med den nuværende såpraksis for vintersæd anses det for sandsynligt, at en skæringsdato på d. 7. september vil give en fremrykning på de 8 dage. Derfor vil omregningsfaktoren mellem tidlig sået vintersæd og efterafgrøder være 2 ha tidligt sået vintersæd til 1 ha efterafgrøde. Det må antages, at omregningsfaktoren skal være mindre på planteavlsbrug end på husdyrbrug, fordi kvælstoffrigørelsen om efteråret på husdyrbrug er større, og at efterafgrøder af græs og korsblomstede afgrøder har et større potentiale for optagelse end vintersæd. Det vurderes, at effekten af tidlig sået vintersæd som virkemiddel til at reducere udvaskningen generelt vil være sikrere end fra efterafgrøder. Det skyldes, at: Landmandens incitament til god etablering af vintersæd er større end ved efterafgrøder, fordi det direkte påvirker udbyttet En del af effekten af efterafgrøder tabes i år, hvor jorden er ubevokset om efteråret. Det vil ikke være tilfældet i et system med udelukkende vintersædsdyrkning. 13 / 14

14 Kilder 1) Brev til Fødevareministeren d. 6. december 2012 fra Landbrug og Fødevarer 2) Pedersen, J.B., ed. (2013): Oversigt over Landsforsøgene. 3) Thorup-Kristensen, K., Cortasa, M.S., and Loges, R. (2009): Winter wheat root grow twice as deep as spring wheat roots, is this important for N uptake and N leaching losses. Plant Soil, 322: p ) Kristensen, K., Waagepetersen, J., Børgesen, C.D, Vinter, F.P., Grant, R and Blicher-Mathiesen (2008): Reestimation and further development on the model N-les, DJF Plant Science No. 139, Dec ) Østergaard, H.S. (2012): Efterårsbevoksningens betydning for nitratudvaskningen , Planteavlsorientering 107, Oprettet: ) Piil, K. og Knudsen, L. (2013): Resultater fra drænvandsundersøgelsen 2012/13, Planteavlsorientering 168, Oprettet: ) Rasmussen, I.S. og Thorup-Kristensen, K. (2014): Optimér dyrkningen af vinterhvede Betydningen af såtid, kvælstof og sortsvalg, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Plantekongres ) Børgesen, C,D, Jensen, P.N, Blicher-Mathiesen, G, Schelde, K., Grant, R, Vinther, F.P, Thomsen, I., Hansen, E,M, Kristensen, I, Sørensen, P og Poulsen, H.D. (2013): UDVIKLINGEN I KVÆLSTOFUD- VASKNING OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD FRA DANSK LANDBRUG FOR PERIODEN , DCA-rapport nr ) Kyllingsbæk, A. og Hansen, J. (1994): Grønne Marker, En oversigts rapport. Landbrugsministeriets Forskningssekretariat Notatet er udarbejdet af chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug 14 / 14

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A1-10 Susanne

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO Formål og mål At

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning NaturErhvervstyrelsen har den 9. december

Læs mere

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roer kvælstofudvaskning og klimaaftryk Forsøg med måling af udvaskning sådan virker sugeceller Udvaskning fra roer i forhold til andre afgrøder

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Optimér dyrkningen af vinterhvede

Optimér dyrkningen af vinterhvede Optimér dyrkningen af vinterhvede Betydningen af såtid, kvælstof og sortsvalg Irene Skovby Rasmussen Kristian Thorup-Kristensen Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Plantekongres

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne.

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Koncentration (mg nitrat-n pr. l) Udvaskning (kg nitrat-n pr. ha) Afgrøde Vinterdække Tørt Middel Vådt Tørt Middel Vådt

Koncentration (mg nitrat-n pr. l) Udvaskning (kg nitrat-n pr. ha) Afgrøde Vinterdække Tørt Middel Vådt Tørt Middel Vådt Tabel AM: Gennemsnitlige nitratkoncentrationer (mg/nitratn pr. l) i drænvand, samt udvaskning (kg nitratn pr. ha) ud fra afgrøde, vinterdække og klima (tørt, middel eller vådt). Tabel A Koncentration (mg

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

STYRET DRÆNING OG UDLEDNINGEN AF NÆRINGSSTOFFER TIL VANDMILJØET

STYRET DRÆNING OG UDLEDNINGEN AF NÆRINGSSTOFFER TIL VANDMILJØET AARHUS STYRET DRÆNING OG UDLEDNINGEN AF NÆRINGSSTOFFER TIL VANDMILJØET Christen Duus Børgesen Seniorforsker Aarhus universitet, Institut for Agroøkologi. Majken Deichnann. Institut for Agroøkologi, AU,

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Hvad ved vi, og hvad arbejder vi med Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN Agrovi 27. november 2017 01/12/2017 2 Emner Rødder, efterafgrøder og kvælstof Sædskifte

Læs mere

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. september 2014 Gitte Blicher-Mathiesen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A11-16 Susanne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen har med bestilling af 29. januar 2015 anmodet

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen anmodede med bestilling

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet AARHUS UNIVERSITY Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen, Johannes Lund Jensen & Iris Vogeler

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige)

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) Christen D. Børgesen. Agroøkologi, AU Jørgen E. Olesen. Agroøkologi, AU Peter Sørensen. Agroøkologi, AU Gitte Blicher-Mathisen. Bioscience, AU Kristian M.

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

Typetal for nitratudvaskning

Typetal for nitratudvaskning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2 Typetal for nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard Landbrugets Rådgivningscenter Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof?

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Indlæg ved Planteavls-efterårskonferencen 21 2 oktober 21 Lektor Lars Stoumann Jensen Laboratoriet for

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Sådan styres kvælstofressourcen

Sådan styres kvælstofressourcen Sådan styres kvælstofressourcen - modellering af økologisk sædskifte med EUrotate modellen Kristian Thorup-Kristensen Depatment of Horticulture Faculty of Agricultural Sciences University of Aarhus Plante

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ Plantedirektoratet Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12 Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 04-03-2011 Dir.: 8999 1861 E-mail: finn.vinther@agrsci.dk

Læs mere

Kontrolleret dræning. Åbent hus 27. november Søren Kolind Hvid

Kontrolleret dræning. Åbent hus 27. november Søren Kolind Hvid Kontrolleret dræning Åbent hus 27. november 2014 Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk Kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet (GUDP projekt 2012-15) Projektet

Læs mere

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen,

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL?

Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Kristoffer Piil Temamøde om nitratudvaskning, Aalborg d. 18/3-15 DRÆNMÅLINGER HVAD FORTÆLLER DRÆNMÅLINGER, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? AGENDA Hvad viser drænvandskoncentrationer om nitrat udvaskningen?

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking Uffe Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 2012 Forudsætninger Effekten på nitratudvaskning af yderligere biomasseproduktion og/eller

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2015 Forfatter

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg. Kristoffer Piil, SEGES

Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg. Kristoffer Piil, SEGES Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg Kristoffer Piil, SEGES Faktorer der påvirker udvaskning og marginaludvaskning Forfrugt Afgrøde Efterårsdække Jordtype Nedbør Gødningstype Korn Korn

Læs mere

Rodudvikling og vand

Rodudvikling og vand FACUTLY OF SCIENCE Institut for Plante- og Miljøvidenskab Rodudvikling og vand Kristian Thorup-Kristensen Irene Skovby Rasmussen Kasper Jakob Jensen Dorte Bodin Dresbøll Simon Fiil Svane Rodvækst og afdræning

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

D:\Ibdata\tekst\Oekologi\Okofonden\Forbedret_udnyttelse_af_landsforsog\Data\Respons_ae_per kg N_Oekol_1999_2009_isk.docx

D:\Ibdata\tekst\Oekologi\Okofonden\Forbedret_udnyttelse_af_landsforsog\Data\Respons_ae_per kg N_Oekol_1999_2009_isk.docx Udkast til notat: Kerneudbytter i økologisk korn ved stigende tilførsel af husdyrgødning Ib Sillebak Kristensen Aarhus Universitet, Agroøkologi, Foulum, 8. dec. 2009 Projekt finansieret af Fonden for Økologisk

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne.

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne. Workhop for miljørådgivere den 14. maj 2013 Kontrolleret dræning Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Orbicon A/S, Wavin A/S og Videncentret for Landbrug gennemfører

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER

EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER INGRID K. THOMSEN, ELLY MØLLER HANSEN OG FINN P. VINTHER DCA RAPPORT NR. 034 DECEMBER 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

A1: Driftmæssige reguleringer Foto: Elly Møller Hansen.

A1: Driftmæssige reguleringer Foto: Elly Møller Hansen. Virkemidler til reduktion af N-udvaskningsrisiko A1: Driftmæssige reguleringer Efterafgrøder er et effektivt middel til at begrænse kvælstofudvaskningen fra landbrugsjord. Efterafgrøder kan samtidigt reducere

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Kvælstofomsætning i mark og markkant

Kvælstofomsætning i mark og markkant Kvælstofomsætning i mark og markkant Kursus for Miljøkonsulenter 2013 Kristoffer Piil 28/11-2013 Introduktion Udvaskning Processer i jord og vand Intelligente randzoner Minivådområder Kontrolleret dræning

Læs mere

EFTER- OG MELLEMAFGRØDER Miljøfokusområder

EFTER- OG MELLEMAFGRØDER Miljøfokusområder EFTER- OG MELLEMAFGRØDER Miljøfokusområder > > STINE STYRUP BANG, SEGES I forbindelse med reformen af EU s landbrugsstøtte i 215 er der krav om såkaldte miljøfokusområder (MFO). Én af mulighederne er at

Læs mere

A1: Driftmæssige reguleringer

A1: Driftmæssige reguleringer Udkast Virkemidler til reduktion af N-udvaskningsrisiko A1: Driftmæssige reguleringer Efterafgrøder er et effektivt middel til at begrænse kvælstofudvaskningen fra landbrugsjord. Efterafgrøder kan samtidigt

Læs mere