Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret"

Transkript

1 Beretning 2013 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration Juridisk afd.

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING REGLER OM MAGTANVENDELSE... 3 HVEM ER OMFATTET AF REGLERNE OM MAGTANVENDELSE... 3 REGLERNES INDHOLD... 4 Hvilke indgreb... 5 Procedure KONTROL VIDENSOPSAMLING FOKUSOMRÅDER I UNDERVISNING OG KOMPETENCEUDVIKLING... 9 FAGLIGE VEJLEDNINGER... 9 DEMENSRÅDGIVERE OG RÅDGIVNINGSCENTER FOR DEMENS ETABLERING AF DEMENSPLADSER OG DEMENSVIDENSPERSONER I HVER BYDEL MAGTANVENDELSER I MAGTANVENDELSE I TAL

3 1. INDLEDNING Det følger af Serviceloven, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal følge udviklingen i forvaltningens brug af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, og at forvaltning en gang om året skal afgive beretning til udvalget. I forvaltningens regi, finder magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, helt overvejende, sted inden for demensomsorgen. Beretningen beskriver de forebyggende indsatser, der har været i 2013, og som har afsæt i den vedtagne demensstrategi. Det er forvaltningens anbefaling, at der løbende gøres en indsats for at øge personalets kendskab til regelsættet, og vedligeholde personalets eksisterende viden inden for magtanvendelsesområdet. Nedenfor redegøres nærmere for magtanvendelsesområdet i året som er gået. 2. REGLER OM MAGTANVENDELSE Grundloven bestemmer, at den personlige frihed er ukrænkelig, og indgreb i den personlige frihed kan kun ske, hvis der er hjemmel hertil i lovgivningen. Servicelovens regler om kommunens adgang til at anvende magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret er et eksempel på, at borgernes selvbestemmelse kan indskrænkes, hvis betingelserne er opfyldte. Serviceloven beskriver overfor hvem, hvornår, hvordan og hvor længe magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan finde sted. Serviceloven regulerer, hvilke retssikkerhedsgarantier personalet skal iagttage, når magtanvendelse overfor voksne skønnes nødvendigt. Hvem er omfattet af reglerne om magtanvendelse Regler om magtanvendelse er tæt forbundet med servicelovens regel om, at kommunen har en særlig pligt til at undgå omsorgssvigt overfor borgere, med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som derfor er til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er sidste valg af løsning for at undgå, at borgeren udsættes for omsorgssvigt. 3

4 Det kan være en kompleks opgave at yde den nødvendige omsorg og pleje af borgere med et psykisk nedsat funktionsniveau, og der kan i plejen opstå situationer, hvor den socialpædagogiske indsats ikke kan stå alene. Her må personalet gribe ind i borgerens selvbestemmelse, og eventuelt anvende fysisk magt, for at kunne yde den absolut nødvendige pleje af borgeren. At blive tvunget til at modtage hjælp eller at tvinge omsorg igennem, kan være en voldsom oplevelse for de involverede. Derfor udvikler forvaltningen løbende metoder til at forebygge og minimere brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bl.a. inden for rammerne af kommunens demensstrategi, ved undervisning i servicelovens regler om indgreb og retssikkerhed, og ved konkret vejledning af personalet. Inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område anvendes reglerne især overfor moderat til svært demensramte borgere, som ikke kan forstå nødvendigheden af den tilbudte pleje og omsorg. Reglerne anvendes også overfor borgere, der er ramt af andre hjerneskader og sindssygdomme, som gør dem ude af stand til at tage forsvarligt vare på sig selv. Reglernes indhold Hovedreglen i serviceloven er, at kommunen skal tilbyde relevant og nødvendig hjælp til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddene skal gives med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Først i de situationer, hvor borgeren som følge af en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv, og kommunen vurderer, at hjælp er absolut påkrævet, kan og skal kommunen gribe ind og gennemføre den nødvendige pleje og omsorg om nødvendigt ved brug af tvang. Når kommunen har pligt til at gribe ind, er der en række retssikkerhedsgarantier, der skal iagttages: Der skal være faglig dokumentation for borgerens betydelige og varige psykiske funktionsnedsættelse. Der skal foreligge dokumentation for, at borger ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv. 4

5 Indgreb skal være absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det vurderes, at borger er til fare for sig selv eller andre. Frivillig medvirken er forgæves forsøgt. Der vælges den mindst indgribende metode, for at afværge faren/omsorgssvigt. Indgreb skal afværge eller minimere risiko for personskade. Indgreb skal udøves så skånsomt, kortvarigt og værdigt som muligt. Magt skal altid umiddelbart følges op af en tryghedsskabende indsats. Indgreb skal registreres og indberettes til kontrolmyndighed. Der kræves forhåndsgodkendelse til indgreb - medmindre situationen er akut, fordi personskade er i gang med at ske. Indgreb skal følges op af en konkret handleplan for fremover at undgå eller minimere brug af magt overfor borger. Kommunen skal være opmærksom på, om eventuelle pårørende kan inddrages i varetagelse af borgerens interesser eller om der er behov for en værge. Enkelte indgreb kræver godkendelse i Statsforvaltningen. Enkelte indgreb giver automatisk borger krav på advokathjælp, betalt af kommunen. Hvilke indgreb Serviceloven giver adgang til 6 indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Skal der anvendes andre indgreb end de 6 nævnt i serviceloven, skal hjemlen findes i anden lovgivning f.eks. psykiatriloven, værgemålloven, straffeloven og sundhedsloven. Serviceloven giver adgang til følgende indgreb: 5

6 1. Brug af personlige alarm/pejlesystemer og særlige døråbnere. Anvendes typisk for at hjælpe borgere, som har brug for intensiv hjælp ved færden uden for hjemmet/boligen. 2. Nødværge fastholdelse i akut opståede situationer, for at stoppe borger i at gøre skade på sig selv eller andre typisk slag mod personale og medbeboere. 3. Fastholdelse i forbindelse med hjælp til absolut nødvendig personlig hygiejne ofte ved inkontinens med urin og fæces. 4. Kortvarig tilbageholdelse eller tilbageførelse til bolig - bruges, hvis der er fare for, at borger ved sin færden udsætter sig selv eller andre for at lide alvorlig personskade typisk ude i fællesareal på plejecentrene. 5. Brug af stofsele for at forhindre borger i at falde ud af kørestol, seng o. lign. anvendes typisk, når borger er faldtruet pga. manglende evne til at stå/gå og ikke forstår/husker dette. 6. Permanent flytning til plejebolig uden borgers samtykke anvendes når borger, trods maksimal hjælp, ikke længere forsvarligt kan blive i hjemmet, men har behov for et botilbud med døgnbemanding og personalekompetencer inden for omsorg for psykisk ressourcesvage beboere. Procedure Hvis borger aktivt siger nej til flytning skal Statsforvaltningen træffe afgørelse. Hvis borger blot mangler evnen til at samtykke, træffer forvaltningen sammen med værgen afgørelse om flytning. Derudover kan forvaltningen (i samarbejde med Statsforvaltningen) i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om at flytte borger mellem to ens botilbud, hvis det skønnes at være i borgerens interesse fx for at bevare tilknytningen til nære pårørende. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er Juridisk afdeling kontrolmyndighed på magtanvendelsesområdet. Hovedreglen er, at der skal være ansøgt om magt, før den anvendes. Personalet udfylder et skema med et eller flere af de 6 valgte indgreb, og sender til kontrolmyndigheden. 6

7 Kontrolmyndigheden vurderer, om betingelserne for magt er til stede eller ej. Er servicelovens betingelser opfyldt, gives tilladelse til at anvende magt i en tidsbegrænset periode. Der gives samtidig pålæg om, at personalet informerer evt. pårørende og/eller værge om afgørelsen. Pårørende eller værge har mulighed for at træde i borgers sted og evt. klage over tilladelsen til magtanvendelse. Hovedregel fraviges i situationer, hvor der kræves øjeblikkelig indgriben for at standse en personfarlig handling. Det kan fx være en situation, hvor en demensramt borger går til angreb på personale /medbeboere. Hvis borgerens handling ikke straks kan stoppes ved brug af socialpædagogiske metoder, må personalet benytte servicelovens magtmidler for at stoppe borgerens farlige adfærd. Magten består typisk i kortvarig fastholdelse og/eller tilbageførelse af den demensramte til egen bolig. I disse akutte situationer, har personalet pligt til at - handle her og nu - og indberette til kontrolmyndigheden bagefter. Personalet skal indberette den akutte magt inden for 3 døgn til kontrolmyndigheden, som vurderer om servicelovens kriterier for akut magtanvendelse er opfyldte. Kontrolmyndighedens afgørelse skal meddeles evt. pårørende og/eller værge. 3. KONTROL Borgerens retssikkerhed sikres bl.a. ved, at magtanvendelse skal indberettes til en kontrolmyndighed. På den måde sikres både synlighed/åbenhed omkring de foretagne indgreb, og at lovligheden efterprøves af neutral instans magten kommer så at sige ud af huset. Kontrolmyndigheden underkaster alle ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse en juridisk vurdering i forhold til at sikre, at betingelserne for indgreb er opfyldte. 7

8 Hvis en indberetning eller ansøgning giver anledning til tvivl, kontaktes ledelsen for at få en nærmere afklaring. I den forbindelse drøftes, hvad som konkret var hændelsesforløbet, og hvorfor det evt. ikke er lykkedes at få beskrevet fyldestgørende i indberetningen. Hvis der er enighed om hændelsesforløbet, men der er behov for redigering og/eller præcisering i den indberettede beskrivelse, sendes indberetning tilbage til enheden for at blive rettet, inden kontrolmyndigheden behandler indberetningen. Det er i sidste ende kontrolmyndigheden, som vurderer om et indgreb er omfattet af servicelovens regler om lovlig magtanvendelse eller ej. Hvis kontrolmyndigheden på baggrund af en indberetning vurderer, at betingelserne for indgreb i selvbestemmelsesretten ikke var til stede, registreres indgrebet, som ikke lovligt, og enheden pålægges et besøg af kontrolmyndigheden, hvor der følges op med supervision, undervisning og rådgivning om betingelserne for lovlig magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter serviceloven. Serviceloven fastsætter en særlig klageadgang, når der har været anvendt magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Udover borgeren selv, har pårørende direkte adgang til at klage på vegne af den psykisk ressourcesvage borger. 4. VIDENSOPSAMLING Kontrolmyndigheden opsamler viden og får indsigt i enhedernes praksis via deres indberetninger om magt og andre indgreb. Denne viden danner løbende baggrund for kontrolmyndighedens undervisnings- og rådgivningsindsats på magtanvendelsesområdet. Registreringen af de modtagne ansøgninger og indberetninger udgør tillige fundamentet for beretning til Sundheds og Omsorgsudvalget om udviklingen i magtanvendelsesområdet det pågældende år. 5. FOKUSOMRÅDER I 2013 I året, der er gået, er der på forskellige niveauer blevet arbejdet med at sikre borgernes retssikkerhed og samtidig sikre, at personalet kunne udøve omsorgspligten. Det kan være en yderst kompliceret opgave at balancere mellem disse to pligter, og det stiller krav til personalets faglige kunnen og skøn. 8

9 Undervisning og kompetenceudvikling Inden for rammerne af den vedtagne demenspolitik, arbejdes der løbende med forskellige tiltag til at forebygge unødvendig brug af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. I 2013 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført en række kompetenceudviklingsaktiviteter på demensområdet. Aktiviteterne udspringer fra Demensstrategien, som Sundheds og Omsorgsudvalget godkendte i Knap 800 medarbejdere har i 2013 uddannet sig inden for demensområdet på AMU- og Diplomniveau, hvor de bl.a. har modtaget undervisning i socialpædagogiske metoder. Desuden har de modtaget undervisning i servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Konkret har 50 medarbejdere gennemført diplommodulet samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre og demente på Professionshøjskolen Metropol. Understøttelse, undervisning og vejledning er meget efterspurgt af personalet, da reglerne om magtanvendelse opleves som indviklede. Desuden skal reglerne kendes og efterleves af en vekslende medarbejderskare med vidt forskellige udannelsesmæssige baggrunde. Kontrolmyndigheden gennemfører løbende undervisning for de enkelte institutioner og enheder, og har i 2013 gennemført en række temadage om magt og omsorg for ledere og medarbejdere i hvert lokalområde. Kontrolmyndigheden har i 2013 gennemført en målrettet undervisningsrække om magt og indgreb i selvbestemmelsesretten for lokalområdernes demensvidenspersoner således, at disse er klædt på til at være lokalområdets frontfigurer på demensområdet. Faglige vejledninger Forvaltningen har i 2013 udarbejdet 3 faglige vejledninger: 1. Vejledning om sags og arbejdsgang på magtanvendelsesområdet i kommunen. 2. Vejledning om inddragelse af pårørende i samarbejdet omkring plejen af den psykisk ressourcesvage borger. 3. Vejledning ved mistanke om seksuelle overgreb. 9

10 Der har i kølvandet på vejledning ved mistanke om seksuelle overgreb været afholdt en række temamøder for hjemmeplejen og plejecentrene om seksualitet og demens. Formålet var at øge viden på området, drøfte de dilemmaer personalet oplever, hvis en borger med demens udviser seksuel uacceptabel adfærd og få inspiration til metoder, som kan anvendes til at håndtere situationer omkring demens og seksualitet. Demensrådgivere og Rådgivningscenter for Demens I hvert lokalområde er der ansat en demensfaglig rådgiver, som bl.a. yder konkret vejledning, supervision og støtte omkring den demensfaglige indsats lokalt. En status fra august 2013 viste, at der fortsat er behov for, at den demensfaglige rådgiver obligatorisk vejleder og støtter de lokale demensvidenspersoner i forbindelse med magtanvendelsesområdet. Ordningen fortsætter derfor indtil videre. De demensfaglige rådgivere mødes fast med hinanden og med kontrolmyndigheden for at drøfte tiltag og udfordringer på magtanvendelsesområdet, herunder metoder til at forebygge unødvendig brug af magt og indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er i hvert lokalområde etableret et Rådgivningscenter for demens, hvor borgere med demens og deres pårørende kan søge viden om kommunens tilbud på demensområdet. I 2013 har hvert Rådgivningscenter udbudt undervisning til demensramte og deres pårørende i at leve et liv med demens lige fra jura til mestring af en hverdag med demens. Etablering af demenspladser og demensvidenspersoner i hver bydel I 2013 fik det nyåbnede Fælledgården et demensafsnit således, at lokalområde Østerbro/Indre By fik demenspladser. I overensstemmelse med Demensstrategien er der således nu demenspladser i alle lokalområderne. I løbet af 2013 er der etableret forskellige demensfaglige funktioner - demensvidenspersoner og demensvejledere - på alle plejecentre og i hjemmeplejeenhederne. 10

11 Begge funktioner har særlige kompetencer og viden inden for demensområdet, og kan på forskellige niveauer vejlede kollegaer i demensfaglig omsorg og om magtanvendelse. 6. MAGTANVENDELSER I 2013 Det følger af bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, at alle udførte indgreb skal registreres og indberettes til kontrolmyndigheden. Kontrolmyndigheden har i 2013 modtaget i alt 210 ansøgninger og indberetninger fra enhederne. Der er i 2013 tale om et fald i antal sager i forhold til forudgående år, idet der i 2011 var 494 sager og i sager. Medio 2013, blev kontrolmyndigheden opmærksom på, at antallet af magtanvendelsessager var dalende i forhold til de to forudgående år. I august 2013 havde myndigheden modtaget 101 magtanvendelsessager, hvilket var under halvdelen af modtagne sager på samme tid de to forudgående år. Der blev derfor sat særligt fokus på tendensen i lokalområderne og i det tværgående ledelsesforum med henblik på at afdække, om der var (mis)forhold, der kunne forklare faldet i indberetninger. Kontrolmyndigheden startede op med at udsende kvartalsvise opgørelser over forhåndsansøgninger og indberetninger om magtanvendelser i hvert lokalområde, ligesom procedure i forhold til inddragelse af lokalområdernes demensfaglige rådgivere samt formidling af oplysninger om indgreb blev præciseret i en af de vejledninger, som forvaltningen udsendte i efteråret Sideløbende blev undervisningen i magtanvendelsesregelsættet intensiveret i den sidste del af Kontrolmyndigheden gennemførte i lighed med de to forudgående år, en rundspørge om magtanvendelser i lokalområderne. Formålet var at få af - eller bekræftet, om der havde været anvendt magt eller andre indgreb, som af en eller anden årsag ikke var blevet indberettet til kontrolmyndigheden. Resultatet af rundspørgen bekræftede, at de enheder som kontrolmyndighed i 2013 ikke havde modtaget magtsager fra heller ikke havde anvendt magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Faldet i antal sager i 2013 ser umiddelbart stort ud i forhold til

12 Der har fortrinsvis været et fald i indberetninger af udført magt, hvorimod der ikke har været et væsentligt fald i antallet af sager om forhåndsgodkendelser til at anvende magt (ansøgning om tilladelse til indgreb). Det er forvaltningens vurdering, at antallet af sager pr. år ikke kan stå alene som indikator for eller beskrivelse af, hvordan tilstanden er på magtanvendelsesområdet. Tallene i sig selv fortæller med andre ord ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt der er anvendt for lidt, for meget eller tilpas magt og andre indgreb, idet der er mange forskellige faktorer, som skal tænkes ind i vurderingen. Magtanvendelse skal altid baseres på et individuelt skøn af borgerens behov i den konkrete situation. Dette behov kan variere, og nogen gange virker den socialpædagogiske indsats før end andre gange. Dertil kan det pågældende års demografi i forhold til antallet af svært plejekrævende borgere inden for forvaltningens område have stor betydning, og kan svinge fra år til år. Endvidere kan en enkelt borger have så massive problemstillinger, at denne borger alene kan medvirke til store udsving i det samlede antal magtanvendelsessager det pågældende år. Dette var bl.a. tilfældet i 2011 og 2012, hvor der var behov for så omfattende indgriben overfor 2 borgere omkring personlig hygiejne, at disse antalsmæssigt fyldte betragteligt i statistikken over årenes samlede magtanvendelsessager. Endelig kan faldet i antallet af udførte indgreb hænge sammen med, at personalet er blevet bedre til at forebygge situationer, hvor magtanvendelse bliver nødvendigt, og i stedet lykkes med fx socialpædagogisk metoder. Tilsvarende kan de forskellige forebyggende indsatser med udspring i demensstrategien have influeret på faldet. Forvaltningen har ikke fundet forhold, der kunne indikere, at det relativt store fald i antallet af magtanvendelser i 2013 skyldes manglende indberetning om udført magt eller andre indgreb i selvbestemmelsen. 12

13 Magtanvendelse i tal I 2013 har kontrolmyndigheden behandlet 210 ansøgninger og indberetninger fordelt på emne og geografi (tal for 2011 og 2012 medtaget i tabel til orientering): Nørrebro/ Bispebjerg Østerbro/Indre By Vesterbro/Kgs Enghave/Valby Vanløse/ Husum/ Brønshøj Amager Alarm Akut nødværge Personlig hygiejne Tilbageholdelse Stofseler Tallene angår to borgere, hvor det af en læge var vurderet, som værende absolut nødvendigt at udfører nedre personlig hygiejne flere gange dagligt, grundet smitte- og/eller infektionsrisiko med fare for borgernes helbred. Flytning uden samtykke: Nørrebro/ Bispebjerg Østerbro/Indre By Vesterbro/Kgs Enghave/Valby Vanløse/ Husum/ Brønshøj Amager DCV Kontrolmyndigheden har i 2013 vurderet samtlige indberettede indgreb som værende inden for servicelovens rammer for lovlig magtanvendelse. Det kan oplyses, at der ikke har været anmærkninger/kritik af magtanvendelsesområdet ved de tilsyn, der blev udført i Det skal desuden oplyses, at kontrolmyndigheden har fået medhold i samtlige af de magtanvendelsessager, som har været indstillet til Statsforvaltningens afgørelse. 13

14 Kontrolmyndigheden har ikke i 2013 modtaget klager fra borgere, værger eller pårørende over udførte magtanvendelser. 14

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk afdeling Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk afdeling Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2012 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 REGLER

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration, Juridisk afdeling Beretning 2017 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2011 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret 2 Indhold 1 Indledning... 4 2 Regler om Magtanvendelse...

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKRIVELSE AF MAGTANVENDELSESREGLERNE... 3 Serviceloven... 4 Hvilke indgreb?... 5 Procedure...

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere