Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension"

Transkript

1 22. marts :06 Rettet 22. marts 2018 kl. 9:40 Fejl i tal i tabel 5 samt tal i teksten over tabellen. Rettelser er markeret med rødt. Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension Af Jarl Quitzau og Steen Bielefeldt Pedersen De ældres økonomi er forbedret markant i Danmark over de seneste årtier. Pensionssystemet sikrer, at de færreste pensionister lever i lavindkomstfamilier. Men der findes en voksende gruppe af såkaldte brøkpensionister, der ikke har ret til fuld folke- eller førtidspension, fordi de har opholdt sig udenfor Danmark en stor del af deres liv inden pensionering. Den lavere pension påvirker brøkpensionisternes indkomst negativt. Men brøkpensionisternes samlede økonomiske vilkår afhænger også af hvilke andre indtægtskilder de har ved siden af de offentlige pensioner, fx private pensionsudbetalinger og af deres formue. Denne analyse undersøger brøkpensionisternes økonomiske forhold. Analysens hovedkonklusioner: I januar 2017 var der brøkpensionister med bopæl i Danmark, hvilket er en stigning på omkring 62 pct. siden Omkring 22 pct. af brøkpensionisterne var af dansk oprindelse, mens 78 pct. var indvandrere. Fx havde 14 pct. oprindelse i Tyskland, Sverige eller Norge. Dertil kommer brøkpensionister med bopæl udenfor Danmark. Brøkpensionister får lavere offentlige pensioner i Danmark og har i gennemsnit sparet mindre op selv end pensionister med fuld pension. Mange brøkpensionister får suppleret indkomsten med kontanthjælp og andre ydelser, der ydes af kommunerne efter behov. Langt de fleste brøkfolkepensionister har derfor en indkomst over 50 pct. af medianindkomsten, der er en almindeligt brugt definition af lavindkomst 13 pct. af brøkpensionisterne på folkepension lever i lavindkomstfamilier, hvilket vil sige, at de har en indkomst, som er under 50 pct. af medianindkomsten. Kun 1 pct. af pensionisterne med fuld pension lever i lavindkomstfamilier. Hvis der ses bort fra personer med stor finansiel formue og personer, som måske forsørges af andre på bopælsadressen, halveres andelen af brøkpensionister, der lever i lavindkomstfamilier, fra 13 til 7 pct. Kontakt: Jarl Quitzau jaq@dst.dk Flere analyser og nyhedsbrev på dst.dk/analyse

2 Stor stigning i antallet af brøkpensionister Det danske pensionssystem er med til at sikre modtagernes økonomiske vilkår i alderdommen eller i tilfælde af kroniske helbredsproblemer. De primære indtægtskilder for pensionisterne er offentlige pensioner i form af folke- og førtidspensioner samt udbetalinger af opsparede pensioner, som fx arbejdsmarkedspensioner. Pensionister, som ikke har opholdt sig i Danmark tilstrækkeligt længe til at modtage den fulde folkepension, modtager en andel af den fulde ydelse og bliver ofte benævnt brøkpensionister. Andelen afhænger af antallet af opholdsår i Danmark på tidpunktet for tilkendelsen af pensionen, jf. boks 1. Reglerne gælder også danske statsborgere, som har haft bopæl i udlandet og senere er vendt hjem til Danmark. Fra 2008 til 2017 steg det samlede antal af brøkpensionister med 78 pct., så der i alt var brøkpensionister i Heraf var bosat i Danmark, hvilket er en stigning på ca. 62 pct. siden De resterende er pensionister, som har boet i Danmark mindst 3 år efter de er fyldt 15 år, men som efter pensionering er bosiddende i udlandet, jf. figur 1. De bor hovedsageligt i Sverige (ca personer), Norge (ca personer) og Tyskland (ca personer). Figur 1 Antal brøkpensionister i Danmark og i udlandet Personer Brøkpensionister bosat i Danmark Brøkpensionister bosat i udlandet Anm.: Populationen består af personer, som modtog pensionsydelser i januar i året. Bopæl i Danmark er opgjort pr. 31. december året før. Analysens efterfølgende afsnit omhandler alene de brøkpensionister, som var bosat i Danmark i Blandt de brøkpensionister bosat i Danmark i 2017 var omkring folkepensionister og førtidspensionister. Af de brøkpensionisterne bosat i Danmark var personer af dansk oprindelse. Det svarer til knap 22 pct. Hertil havde personer oprindelse i Sverige og var fra Norge og fra Tyskland, som tilsammen udgør 14 pct. af brøkpensionisterne med bopæl i Danmark. Personer fra Tyrkiet er med personer den største gruppe udover personer af dansk oprindelse. I alt har 45 pct. af brøkpensionisterne oprindelse i ikke-vestlige lande. Boks 1. Hvad er en brøkpensionist? En brøkpensionist er en pensionist, som har ret til enten folke- eller førtidspension, men kun får udbetalt en brøkdel af folke- eller førtidspensionen. Hvis betingelserne for at modtage enten folkepension eller førtidspension er opfyldt, afhænger brøkdelen af den udbetalte folke- eller førtidspension af det antal år, pensionisten har boet i Danmark ved tilkendelsen af pensionen. Folkepensionister skal som udgangspunkt have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år fra det fyldte 15. til 65. år for at have ret til fuld pension og mindst 3 år for i det hele taget at få tilkendt en pension. Pensionsbrøken beregnes som antallet af opholdsår delt med 40. Har en person således kun opholdt sig i Danmark 10 år før pensionering, vil perso- 1 I tillæg til brøkpensionisterne var der i 2017 omkring personer over 65 år, som er kommet til landet efter, at de er fyldt 62 år og derfor ikke er berettiget til folkepension. Disse pensionister må i stedet søge om kontanthjælp, hvis ikke de kan blive forsørget af familien. 2

3 nen modtage en fjerdedel af folkepensionen. Mens en anden person, som har opholdt sig i Danmark 20 år på pensionstidspunktet, har ret til halvdelen af pensionen. For at få udbetalt fuld førtidspension skal den faktiske bopælstid i Danmark ved tilkendelsen af pension være mindst 4/5 af personens alder på tilkendelsestidspunktet fratrukket 15. Er dette ikke opfyldt, beregnes brøken som opholdstiden i Danmark delt med 4/5 af den tid personen har levet siden det 15. år. Indtil 1. september 2015 talte antallet af opholdsår i hjemlandet med, når pensionens størrelse skulle beregnes for flygtninge, hvilket ikke længere er tilfældet. Det betyder, at flygtninge, som er kommet til Danmark efter dette tidspunkt og får tildelt pension i Danmark, vil skulle søge kommunen om kontanthjælp eller andre tillæg til brøkpensionen, hvis de ikke har øvrige indkomstkilder. Med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017 ændres kravet til optjening af fuld folkepension, fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og fuld førtidspension, så man fremover skal have boet 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen i Danmark for at få fuld pension. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2018 og omfatter alle, der når folkepensionsalderen d. 1. juli 2025 eller senere. Lavere folkepension til brøkpensionister Brøkpensionister får udbetalt mindre i offentlige pensioner og har i gennemsnit lavere pensionsopsparinger end andre pensionister, hvorved den samlede indkomst i gruppen også bliver lavere. Ser man fx på enlige brøkpensionister på folkepension, så var den gennemsnitlige samlede indkomst før skat i 2016 på kr., mens den var kr. for personer med fuld pension. Da leveomkostningerne pr. person for enlige er højere end for personer i parforhold, så får enlige pensionister også mere udbetalt end pensionister i parforhold. Dette gælder også for brøkpensionister, hvor enlige brøkpensionister i 2016 fik kr. mere udbetalt i offentlige pensioner end dem som levede i parforhold. Særligt enlige med lav indkomst er også oftere berettiget til boligstøtte. På den baggrund modtog enlige brøkpensionister kr. i boligstøtte, hvilket er lidt mere end enlige på fuld pension og over tre gange mere end brøkpensionister i parforhold. Tabel 1 Folkepensionisters gennemsnitlige indkomster Brøkpension Fuld pension Enlige Par Gennemsnit Enlige Par Gennemsnit kr. Offentlig pension Boligstøtte Øvrige overførsler Tillæg til brøkpensionister Private pensioner Erhvervsindkomst Øvrige indkomster Indkomst før skat Anm.: Offentlig pension er primært folkepension tillagt ældrecheck og varmehjælp. Tillæg til brøkpensionister dækker over det Personlige tillæg til brøkpensionister samt nogle supplerende kontanthjælpsydelser målrettet brøkpensionister. Private pensioner er løbende pensionsudbetalinger og består primært af arbejdsmarkedspensioner. Øvrige indkomster er blandt andet kapitalindkomster samt øvrige indkomster fra udlandet, som er ikke er løn og pension. Populationen er personer, som har været pensionister hele året (fra januar 2016 til januar 2017) og har opholdt sig i Danmark hele året. Samlivsforhold er defineret via pensionsregistret ved udbetalingen af pensioner i januar Indkomstmæssigt adskiller brøkpensionister på førtidspension sig fra brøkpensionister på folkepension ved at have højere offentlige pensioner, men til gengæld væsentligt færre øvrige indkomster fra bibeskæftigelse eller private pensioner, jf. tabel 1 og 2. 3

4 Tabel 2 Førtidspensionisternes gennemsnitlige indkomster Brøkpension Fuld pension Enlige Par Gennemsnit Enlige Par Gennemsnit kr. Offentlig pension Boligstøtte Øvrige overførsler Tillæg til brøkpensionister Private pensioner Erhvervsindkomst Øvrige indkomster Indkomst før skat Anm.: Tillæg til brøkpensionister dækker primært over kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension. Private pensioner er løbende pensionsudbetalinger og består primært af arbejdsmarkedspensioner. Populationen er personer, som har været pensionister hele året (fra januar 2016 til januar 2017) og har opholdt sig i Danmark hele året. Dette opfylder personer. Samlivsforhold er defineret via pensionsregistret ved udbetalingen af pensioner i januar Stor variation i omfanget af private pensionsudbetalinger Folkepensionister i parforhold er gennemsnitligt yngre end enlige pensionister. Dette bidrager til, at pensionister i parforhold har lidt højere indkomster ved siden af den offentlige pension. Det skyldes dels, at en større del af de yngste pensionister arbejder og dels at udbetalingerne fra de fleste ratepensioner stopper år efter pensionstidspunktet. Brøkpensionister på folkepension får i gennemsnit udbetalt kr. om året fra deres private pensionsopsparinger. Men dette dækker over en stor spredning indenfor gruppen. De private pensionsudbetalinger dækker over ATP, tjenestemandspensioner samt rate- og livrentepensioner. Derudover kan private pensionsopsparinger også indeholde både private og offentlige pensioner fra udlandet. Over 40 pct. af gruppen får således udbetalt under kr. om året, heraf havde 13 pct. slet ingen private pensionsudbetalinger. For folkepensionister med fuld pension var det lidt over 20 pct., som havde under kr. udbetalt. Sammenligner man førtidspensionister, som er brøkpensionister med førtidspensionister med fuld pension, så er det henholdsvis 80 og 75 pct., som ikke har nogen private pensioner, jf. tabel 3. Tabel 3 Private pensionsudbetalinger efter pensionsform og brøkstatus Pensionister Førtidspensionister Brøkpension Fuld pension Brøkpension Fuld pension Kroner pct ,0 6,8 79,6 74, ,3 14,9 1,3 1, ,1 24,4 2,3 2, ,4 22,1 11,3 10,7 Over ,3 31,8 5,5 10,8 Alle Anm.: De private pensionsudbetalinger dækker over atp, tjenestemandspensioner samt rate- og livrentepensioner. Populationen er personer, som har været pensionister hele året (fra januar 2016 til januar 2017) og har opholdt sig i Danmark hele året. Økonomisk udsatte brøkpensionister kan få supplerende økonomisk støtte Brøkpensionister, der ikke har tilstrækkelig indkomst eller formue til at forsørge sig selv, kan søge om økonomisk støtte fra kommunen. De førtidspensionister, som modtager støtte, modtager hovedsageligt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension, og folkepensionister modtager hovedsageligt personligt tillæg til brøkpensionister. 9 pct. af brøkpensionisterne på folkepension og 26 pct. af førtidspensionisterne modtager tillæg, som er målrettet brøkpensionister. 2 2 Optællingerne er lavet på kontanthjælpsregistret og registret vedrørende sociale pensioner. 4

5 En ny gruppe af økonomisk udsatte ældre? Brøkpensionisternes økonomiske forhold kan være meget forskellige fra person til person. Hvor nogle er kommet til Danmark efter at have arbejdet mange år i udlandet, så kan andre være kommet herop som ufaglærte gæstearbejdere, mens andre igen er kommet til landet som ægtefælle til en person med bopæl i Danmark. Dette afsnit sætter fokus på de økonomiske vilkår for den del af brøkpensionisterne, som har de lavest indkomster. Når man vurderer en persons økonomiske levevilkår, er det ofte ikke tilstrækkeligt blot at betragte den personlige indkomst. Indkomsten for de personer, man bor sammen med, har stor betydning for personen og kan bidrage til at opretholde et rimeligt forbrugsniveau. Derfor tages i dette afsnit udgangspunkt i de familieækvivalerede indkomster. Boks 2. Lavindkomstfamilier Lavindkomstgruppen er personer/familier, hvis indkomst er væsentligt lavere end befolkningens generelle indkomstniveau. I Danmark er det mest udbredt at anvende 50 pct. af medianindkomsten, som grænsen for lavindkomst. Medianindkomsten er den indkomst, som deler befolkningen i to lige store dele. Den ene halvdel af befolkningen har en indkomst over medianindkomsten, og den anden halvdel har en indkomst under medianindkomsten. I 2016 var medianindkomsten kr. om året målt på ækvivalerede disponible indkomst. I 2016 var 50 pct. af medianindkomsten kr. om året i ækvivaleret disponibel indkomst. Den ækvivalerede disponible indkomst beregnes ud fra den disponible indkomst ved at tage højde for en families størrelse og alderssammensætning. En stor familie har stordriftsfordele i forhold til en enlig. Med den ækvivalerede disponible indkomst kan man bedre sammenligne de økonomiske vilkår for en enlig med fx indkomsten for en parfamilie med børn. I denne analyse er pensionstillægget for brøkpensionister inkluderet i indkomsten. Den har hidtil ikke været en del af indkomstregistret. I indkomstanalyserne medtages kun de pensionister, som har modtaget pension både i januar 2016, januar 2017 og har haft bopælsadresse i Danmark hele år Dette opfylder af de i alt brøkpensionister i januar Af figur 3 fremgår det, at det store flertal af folkepensionister med fuld pension befinder sig et væsentligt stykke over grænsen for lavindkomst, som for en enlig er en disponibel indkomst på lige under kr. om måneden. Et par skal tilsammen have udbetalt under kr. om måneden for at blive klassificeret i lavindkomstgruppen. I 2016 levede 1,0 pct. af folkepensionisterne i lavindkomstfamilier. Langt hovedparten af brøkpensionisterne på folkepension har en indkomst over lavindkomstgrænsen. Blandt brøkpensionisterne på folkepension var der dog 13,3 pct., som levede i lavindkomstfamilier, hvoraf en del af gruppen endda befandt et markant stykke under grænsen. Billedet er stort set det samme blandt førtidspensionister. Dette er vel at mærke inklusiv de kontanthjælpslignende tillæg som brøkpensionister kan søge om, såfremt deres indkomst er utilstrækkelig. Der er også brøkpensionister, som har en høj indkomst. Eksempelvis havde 6,3 pct. af brøkpensionisterne på folkepension en ækvivaleret disponibel indkomst over kr. Den tilsvarende andel for folkepensionister med fuld pension var 6,0 pct. Brøkpensionisterne er desuden overrepræsenteret blandt den ene procent med højest indkomst. Det kan fx være personer, som har arbejdet mange år i udlandet, eller personer, som har én partner med høj indkomst. 5

6 Figur 2 Folkepensionister fordelt efter type og ækvivaleret disponibel indkomst Andel af gruppen, pct. Brøkpensionster Fuld pension 10 Lavindkomstgrænse Ækvivaleret disponibel indkomst, tusinde kr. Anm.: Populationen af de personer, der havde bopælsadresse i Danmark hele 2016 og modtog en pensionsydelse i både januar 2016 og i januar Andelen på y-aksen er den procentdel af gruppen, der befandt sig i et kroners interval omkring punktet på x-aksen. Det er særligt indvandrere fra ikke-vestlige lande, som befinder sig i lavindkomstgruppen. Mere end hver femte brøkpensionist med folkepension og en ikke-vestlig oprindelse befandt sig i 2016 i lavindkomstgruppen. I tabel 4 er brøkpensionister og pensionister med fuld pension delt op på pensionisternes oprindelse og yderligere på pensionsformen (folke- eller førtidspension). Tabel 4 Procentdel i lavindkomstgruppen efter oprindelse Folkepension Førtidspension Oprindelse Brøkpension Fuld pension Brøkpension Fuld pension pct. Dansk... 9,5 1,0 7,8 0,7 Vestlig... 8,7 1,0 9,3 0,9 Ikke-vestlig... 21,0 2,8 13,5 4,4 I alt... 13,3 1,0 12,3 1,2 Anm.:I tabellen består populationen af de personer, der havde en indkomst i 2016, og personer, der havde en pensionsydelse i både januar 2016 og i januar Ikke alle i lavindkomstgruppen er fattige Godt 13 pct. af brøkfolkepensionisterne indgik i 2016 i en lavindkomstfamilie. Det er dog ikke alle i denne gruppe, der nødvendigvis er økonomisk dårlig stillet. Nogle har en finansiel formue, og nogle er måske forsørget af andre, der ikke indgår i deres familie ifølge den definition, som Danmarks Statistik typisk anvender. Danmarks Statistik benytter almindeligvis en ret snæver familiedefinition, hvor flere generationer under samme tag ikke defineres som én samlet familie. Ældre, der bor sammen med deres voksne børn (over 24 år), udgør i denne definition deres egen familie. Hvis man i stedet anvender en definition, hvor man ser på indkomsten for alle i husstanden (dvs. på samme adresse), så vil af de brøkfolkepensionister i lavindkomstfamilier faktisk bo i en husstand, som er over lavindkomstgrænsen. Antallet af lavindkomsthusstande opgøres til hustande, jf. tabel 5. Der er også brøkfolkepensionister i lavindkomstfamilier, der har en finansiel formue. Blandt brøkfolkepensionister i lavindkomstfamilier havde 509 personer i deres familie en formue på over kr. ved indgangen af året, og de har derigennem haft mulighed for at bruge formuen som et supplement til pensionen. Formuen betyder samtidig, at de formentlig ikke har adgang til de særlige tillæg, som de mest trængende brøkpensionister kan modtage. 6

7 Fraregnes personer, der kan være forsørget af andre, samt personer med en formue på over kr., står man tilbage med en gruppe, der kan være i risiko for at have begrænsede midler til at leve for. Denne gruppe udgør personer svarende til 6,5 pct. af alle folkepensionister uden ret til fuld pension. Tabel 5 Lavindkomstgruppen fordelt efter formue og lavindkomsthusstand Folkepension Førtidspension Brøkpension Fuld pension Brøkpension Fuld pension pct. Lavindkomstfamilier... 13,3 1,0 12,3 1,2 a. Lavindkomsthustand... 8,2 0,8 8,8 1,0 b. Finansiel formue under kr ,3 0,4 11,8 1,0 c. Lavindkomsthustand med finansiel formue under kr. (fællesmængde af a og b). 6,5 0,3 8,4 0,8 antal Lavindkomstfamilier a. Lavindkomsthustand b. Finansiel formue under kr c. Lavindkomsthustand med finansiel formue under kr. (fællesmængde af a og b) Anm.: I tabellen består populationen af de personer, der havde bopælsadresse i Danmark i hele 2016 og modtog en pensionsydelse i både januar 2016 og i januar Kategorierne a), b) og c) er delmængder af det samlede antal lavindkomstfamilier. Status som lavindkomsthusstand er opgjort for alle med bopæl på adressen. Der kan bo flere familier på samme adresse. Finansiel indestående er opgjort ved indgangen til året og omfatter bankindestående og værdipapirer i depot. Rettet i forhold til oprindelig version. 7

8 Bilag Figur 3 viser antallet af brøkpensionister i forhold til samtlige pensionister (inklusiv førtidspensionister) fordelt på kommuner. Figur 3 Brøkpensionisters andel af samtlige pensionister Under 2 pct. 2-3 pct. 3-4 pct. Over 4 pct. Geodatastyrelsen Anm.: Populationen består af personer, som modtog pensionsydelser i januar Bopælskommunen er opgjort på udbetalingstidspunktet. 8

9 Referencer Sociale ydelser hvem, hvad og hvornår: håndbog i den sociale lovgivning med regler og ydelser. 18. januar Forsikring & Pension. ISBN Anna Amilon og Anders Gade Jeppesen. Økonomisk udsatte pensionister, 12. april SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. ISBN Anna Amilon og Anders Gade Jeppesen. Få økonomisk udsatte i Danmark, 12. april SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Mads Andersen Høg. Ældre indvandrere er ofte fattige, 28. juni SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Sebastian Abrahamsen. Ældre indvandrere kan se frem til en fattig alderdom, 2. december Dagblandet Information. Anika Liversage. Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation, oktober SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI tema. Troels Kølln. Pensionisternes indkomst er steget lige så meget som direktørernes, 29. marts Ugebrevet A4. Danmarks Statistik. Indvandrere i Danmark 2017, november ISBN Danmarks Statistik ISSN

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 03.01.2018 Høring over lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

De ældres indkomst det grå guld

De ældres indkomst det grå guld 16 samfundsøkonomen nr. 2 juni 2016 De ældres indkomst det grå guld De ældres indkomst det grå guld Jarl Quitzau Specialkonsulent Danmarks Statistik De ældre betragtes og beskrives ofte som en relativt

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Pensionisternes økonomi

Pensionisternes økonomi Pensionisternes økonomi Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Baggrund og tidligere

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Pensionsmeddelelse - folkepension

Pensionsmeddelelse - folkepension Afsender Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Modtager Kasper BarsteX SkomagerloddeX 70 65 DannemarX Pensionsmeddelelse - folkepension Du får udbetalt 5.97 kr. for januar 208. Udbetalingen sker den 29. december

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Folkepension Folkepension

Folkepension Folkepension 72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkasserede en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

Uligheden i indkomster stiger

Uligheden i indkomster stiger Uligheden i indkomster stiger har ikke kun alene højeste disponible indkomst, de har også oplevet en væsentlig højere stigning end andre lønmodtagere. Indkomstgabet mellem topledere og lavtlønnede er steget

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkassere en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv EP CEPOS Notat: 09-08- Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 2) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Resumé Denne analyse omhandler den sociale arv målt ved indkomstmobilitet. Der ses på, hvordan

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere