INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-"

Transkript

1 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt mere for danskere, end tilfældet er for indvandrere fra mindre udviklede lande. I ti-års perioden har danskere således oplevet en indkomstfremgang på kr., mens stigningen for indvandrere kun har været kr., når der korrigeres for inflation. Den indkomstmæssige forskel mellem danskere og indvandrere er således tiltaget i perioden. Siden 1995 er indkomstfordelingen blandt både indvandrere og danskere blevet mere skæv. De rigeste 20 procent blandt indvandrere og danskere har således oplevet en større fremgang i indkomsterne, end tilfældet er for de fattigste 20 procent. Uligheden blandt indvandrere og danskere er steget nogenlunde lige meget i perioden fra 1995 til 2001, men det er af vidt forskellige årsager. Blandt danskere kan stigningen i uligheden langt overvejende tilskrives udviklingen i de formuerelaterede indkomster som afkast af ejerbolig samt kapitalindkomst. Derimod er det udviklingen i markedsindkomsterne (lønindkomsterne), der er hovedårsagen til den stigende ulighed blandt indvandrere bl.a. på grund af den store beskæftigelsesfremgang blandt indvandrere i anden halvdel af 90 erne. Siden midten af 90 erne har udviklingen således trukket i retning af en større polarisering blandt indvandrere fra mindre udviklede lande. Det er i høj grad boligmarkedet, der deler befolkningen. Det gælder både blandt indvandrere og danskere. Generelt er den disponible indkomst lavere blandt indvandrere sammenligninget med danskere men det afhænger i høj grad af boligsituationen. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2004\indkomst-la.doc

2 2 UDVIKLINGEN I DEN DISPONIBLE INDKOMST I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget med 2,0 procent om året i gennemsnit for de årige, når der korrigeres for inflation. Som det fremgår af tabel 1, har stigningen været væsentligt større blandt danskere sammenlignet med indvandrere fra mindre udviklede lande 1. I løbet af de ti år har danskerne i gennemsnit oplevet en stigning i den disponible indkomst på kr., mens indvandrere fra mindre udviklede lande kun har haft en stigning på kr. i perioden fra 1995 til 2001 har stigningen for danskere og indvandrer været henholdsvis kr. og kr. Denne udvikling har medført, at den disponible indkomst blandt danskere i 2001 ligger mere end 50 procent over niveauet blandt indvandrere fra mindre udviklede lande 2. Tabel 1. Ændring i disponibel indkomst for årige, Disponibel indkomst Gennemsnitlig årlig realvækst kr. (2001-priser) Procent Danskere 123,1 133,1 151,3 2,0 2,2 2,1 Indvandrere 85,0 89,8 97,0 1,4 1,3 1,3 Alle 122,1 131,2 148,3 1,8 2,1 2,0 Udviklingen i den disponible indkomst for indvandrere og danskere dækker over en meget forskelligartet udvikling i indkomstsammensætningen særligt i perioden fra Siden 1995 er stigningen i den disponible indkomst blandt indvandrere trukket af en realvækst i markedsindkomsten på hele 6,3 procent om året svarende til en stigning på kr., jf. tabel 2. I samme periode er overførselsindkomsterne til indvandrere reduceret med kr. i gennemsnit. Baggrunden for den markante stigning i markedsindkomsterne er, at beskæftigelsen er steget kraftigt blandt indvandrere fra mindre udviklede lande i denne periode 3. Det er også hovedforklaringen på det store fald i overførslerne til indvandrere, idet mange er gået fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse. 1 I dette notat omfatter indvandrere kun indvandrere fra mindre udviklede lande. 2 Alle indkomster i dette notat er husstandsækvivalerede, jf. bilag 1.

3 3 Blandt danskere er markedsindkomsten steget med 2,2 procent om året siden 1995 svarende til en stigning på kr. I samme periode er overførslerne reduceret med kr., mens den gennemsnitlige skattebetaling er steget med kr. Faldet i overførslerne til danskerne har således være markant lavere end blandt indvandrere fra mindre udviklede lande. Det skyldes, at en mindre andel af danskerne er kommet i beskæftigelse sammenlignet med indvandrerne. En stor del af stigningen i markedsindkomsten blandt danskere er således et resultatet af højere lønninger blandt beskæftigede. Tabel 2. Ændringer i indkomstsammensætning , årige Indvandrere Danskere Ændring Ændring kr. (2001-priser) Pct. pr. år kr. (2001-priser) Pct. pr. år Disponibel indk , ,2 - Markedsindk , ,2 - Overførsler , ,1 - Kapitalindkomst Skatter , ,3 Anm.: Kapitalindkomst omfatter nettokapitalindkomst samt beregnet afkast af ejerbolig. Der er ligeledes store forskelle i udviklingen i kapitalindkomsterne for danskere og indvandrere. Blandt danskere er kapitalindkomsten i gennemsnit steget med kr. siden 1995, når der korrigeres for inflation. Hvis der ses bort fra beskatningen af kapitalindkomst, kan det isoleret set forklare godt halvdelen af stigningen i den disponible indkomst i perioden. Til sammenligning har indvandrere stort set ikke oplevet nogen stigning i nettokapitalindkomsten i perioden. I Boks 1 nedenfor er udviklingen i den disponible indkomst og markedsindkomsten belyst for hele perioden Stigningen i markedsindkomsten afspejler således både, at en større andel af indvandrerne er kommet i beskæftigelse, men samtidig at mange af de beskæftigede indvandrere har oplevet en reallønsfremgang.

4 4 Boks 1. Realvækst i markedsindkomst og disponibel indkomst Den disponible indkomst har udviklet sig meget svagt for både danskere og indvandrere fra mindre udviklede lande fra Siden 1993 har der været en nogenlunde jævn vækst i den disponible indkomst for begge befolkningsgrupper, jf. figur B1. Derimod er der meget stor forskel i udviklingen i markedsindkomsten for indvandrere og danskere. Som det fremgår af figur B2, har der op gennem 90 erne været en stor grad af konjunkturfølsomhed i markedsindkomsterne for indvandrere. Figur B1. Realvækst i disponibel indkomst, år, indeks (1991=100) Figur B2. Realvækst i markedsindkomst, år, indeks (1991=100) Danskere Indvandrere Danskere Indvandrere. Indkomstfordelingen Fordelingen af de disponible indkomster blandt danskere og blandt indvandrere fra mindre udviklede lande er stort set sammenfaldende. Blandt begge befolkningsgrupper har de rigeste 20 procent omkring 32 procent af den samlede disponible indkomst i I den anden ende af indkomstfordelingen har lavindkomstgruppen (de fattigste 20 procent) omkring 11 procent af den samlede disponible indkomst, jf. tabel 3. Men niveauet for den disponible indkomst er som tidligere nævnt væsentligt højere blandt danskere. Tabel 3. Fordeling af disponibel indkomst på indkomstgrupper i 2001, årige Gennemsnit disponibel indkomst Fordeling af indkomstmassen Danskere Indvandrere Danskere Indvandrere kr. Procent Lavindkomstgruppe Mellemindkomst Højindkomstgruppe I alt Lavindkomstgruppen blandt indvandrere fra mindre udviklede lande har oplevet et fald i den reale disponible indkomst på i gennemsnit 0,4 procent om året siden 1995, mens højindkomstgruppen har oplevet en realvækst på

5 5 2,7 procent om året. Uligheden blandt indvandrere er således blevet større siden Som det fremgår af tabel 4, ses tilsvarende tendenser blandt danskere. Tabel 4. Årlig realvækst i disponibel indkomst for indkomstgrupper, årige Danskere Indvandrere Procent pr. år Procent pr. år Lavindkomst 2,7 0,8 6,6-0,4 Mellemindkomst 1,7 1,7 1,0 0,9 Højindkomst 2,1 3,4 0,2 2,7 I alt 2,0 2,2 1,4 1,3 Udviklingen i indkomstfordelingen kan overordnet set sammenfattes i et ulighedsmål ginikoefficienten. Som det fremgår af figur 1, faldt uligheden blandt indvandrere fra 1991 til 1995, mens graden af ulighed blandt danskere stort set var konstant i denne periode. Siden 1995 har der været en klar tendens til stigende ulighed blandt begge befolkningsgrupper. I rapporten Fordeling og levevilkår har AErådet nærmere analyseret, hvad der har været baggrunden for stigningen i uligheden siden 1995 for aldersgruppen år som helhed dvs. både danskere, indvandrere og efterkommere. Rapporten viser, at den stigende ulighed skyldes, at kapitalindkomsten er blevet mere ulige fordelt i perioden. Det er med andre ord de formuerelaterede indkomster som f.eks. kursgevinster, renteindtægter og afkast af ejerbolig, der i al væsentlighed kan forklare stigningen i uligheden.

6 6 Figur 1. Udviklingen i uligheden i de disponible indkomster blandt årige, procent Indvandrere Danskere Alle Anm.: Ginikoefficienten er benyttet som mål for uligheden i fordelingen af de disponible indkomster. Ginikoefficienten er grundlæggende et indeks mellem 0 og 100, der angiver graden af ulighed. Indeks 0 svarer til en helt lige indkomstfordeling, mens indeks 100 svarer til at hele indkomstmassen er koncentreret hos en enkelt person. Foretages analysen for danskere og indvandrere hver for sig, viser beregninger, at denne forklaring er dækkende for så vidt angår danskere, men blandt indvandrere er baggrunden for den stigende ulighed en helt anden. Stigningen i uligheden for indvandrere er drevet af den markante stigning i markedsindkomsterne - primært som følge af den store beskæftigelsesfremgang blandt indvandrere siden Derimod bidrager udviklingen i kapitalindkomsterne stort set ikke til, at uligheden øges blandt indvandrere. I tabel 5 er vist hvor meget, de enkelte indkomstkomponenter kan forklare af stigningen i uligheden (ulighedsindekset).

7 7 Tabel 5. Bidrag til ændring i ulighed, Danskere Indvandrere Hele befolkningen Procent Ulighedsindeks ,6 21,7 21,4 Ulighedsindeks ,3 18,0 18,1 Ændring 3,2 3,7 3,3 Bidrag til ændring i ulighedsindeks - Markedsindkomst -0,2 9,8 0,1 - Overførsler 1,1-3,4 1,0 - Beregnet afkast af ejerbolig 1,1 0,7 1,2 - Positiv kapitalindkomst 2,7 0,2 2,5 - Negativ kapitalindkomst 0,2-0,5 0,2 - Direkte skatter -1,7-3,1-1,8 Anm.: I tabellen er anført i hvilket omfang de enkelte indkomstkomponenter har bidraget til stigningen i ulighedsindekset (ginikoefficienten). De indkomstmæssige forskelle, der ligger bag den stigende ulighed blandt danskere og indvandrere, kan illustreres ved at se på indkomstudviklingen for højindkomstgruppen dvs. de 20 procent rigeste. Blandt de rigeste danskere er kapitalindkomsten steget med kr. fra 1995 til 2001, når der korrigeres for inflation. Det dækker blandt andet over stigende boligpriser og en stigning i netto-kapitalindkomsten. Der er således en meget stor del af den samlede stigning i den disponible indkomst på kr., der kan forklares af udviklingen i kapitalindkomsten for de rigeste danskere. Tabel 6. Ændringer i indkomstsammensætningen for højindkomstgruppen , år Indvandrere Danskere Ændr Ændr kr. (2001-priser) kr. (2001-priser) Disponibel indkomst Markedsindkomst (løn mv.) Overførselsindkomst Kapitalindkomst Skatter Anm.: Kapitalindkomst omfatter nettokapitalindkomst samt beregnet afkast af ejerbolig. I samme periode har de rigeste indvandrere kun oplevet en stigning i kapitalindkomsten på kr. i gennemsnit. Derimod er det i særlig grad markedsindkomsterne, der er steget meget for de rigeste indvandrere.

8 8 Boligsituation for indvandrere Som det fremgår at tabel 7, er det i høj grad boligmarkedet, der deler befolkningen både blandt indvandrere og danskere. Generelt er den disponible indkomst, som tidligere nævnt, lavere blandt indvandrere sammenligninget med danskere men det afhænger i høj grad af boligsituationen. Indvandrere der bor i ejerbolig har således en markedsindkomst, der er på samme niveau som for danskere i almene boliger. Samtidig modtager de indvandrere, der bor i ejerbolig, færre sociale overførsler end danskere i almene boliger. Tabel 7. Indkomstsammensætningen blandt årige i 2001 Ejerbolig Indvandrere Almen bolig Danskere Alle Ejerbolig Almen bolig kr kr. Disponibel indkomst markedsindkomst mv overførelsindkomst skatter Anm.: Markedsindkomst mv. omfatter bl.a. løn- og virksomhedsindkomst, nettokapitalindkomst samt beregnet afkast af ejerboligen. Alle I 2001 bor af de årige indvandrere i ejerbolig svarene til lidt under en fjerdedel af indvandrerne i denne aldersgruppe, jf. tabel 8. Andelen af indvandrere, der bor i ejerbolig, er imidlertid faldt svagt i løbet af de seneste ti år. Denne udvikling dækker over to modsatrettede tendenser. For det første er der en tendens til, at andelen af indvandrere, der bor i ejerbolig, stiger med antallet af år, de har opholdt sig i Danmark (i takt med at de bliver integreret på arbejdsmarkedet). For det andet er der i de sidste ti år kommet mange nye indvandrere til landet, som kun i meget begrænset omfang har mulighed for at købe en ejerbolig. Tabel 8 Indvandreres boligsituation i 1991 og 2001, årige personer Procent personer Procent Almen bolig Ejerbolig Øvrige boliger I alt

9 9 Ikke overraskende har en stor del af de indvandrere, der bor i ejerbolig, enten en faglært eller videregående uddannelse, men det er trods alt godt halvdelen af de etniske boligejere, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt de ufaglærte i ejerbolig er der mange selvstændige og lønmodtagere, men der er også en del ufaglærte, der ikke har job, som bor sammen med en vellønnet ægtefælle.

10 10 Bilag 1. Opgørelse af den disponible indkomst I notatet er den disponible indkomst beregnet som: Markedsindkomsten, dvs. lønindkomst, virksomhedsindkomst samt nettoudbetalinger fra pensionsordninger. + Overførselsindkomster, herunder dagpenge, efterløn, sociale pensioner mv. + Positiv nettokapitalindkomst som f.eks. renteindtægter - Negativ nettokapitalindkomst, som f.eks. renteudgifter + Beregnet afkast af ejerbolig, (4 procent af ejendomsvurderingen) - Skatter, herunder indkomstskatter og ejendomsskatter. Bemærk at indirekte skatter som f.eks. moms og punktafgifter ikke er medregnet i den disponible indkomst. Baggrunden for, at der indgår et beregnet afkast af ejerbolig i den disponible indkomst, er, at boligejere besidder et formueaktiv i kraft af ejerboligen, som giver et afkast, der består i, at ejeren frit kan bo i ejendommen uden at betale husleje. I modsætning hertil skal lejere betale husleje ud af den disponible indkomst. For at gøre indkomsterne mellem ejere og lejere sammenlignelige beregnes derfor et såkaldt imputeret afkast af ejerboligen, som tillægges ejerens øvrige indkomster. Afkastet beregnes som 4 procent af den aktuelle ejendomsvurdering i hele perioden. Samme fremgangsmåde anvendes af Finansministeriet, jf. Fordeling og Incitamenter, juni For at kunne sammenligne de disponible indkomster mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere indkomsterne for forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk fordelagtigt at bo i familier med mere end én voksen, fordi en række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible indkomster er derfor korriget med den såkaldte ækvivalensfaktor, der grundlæggende er et mål for hvor mange enlige voksne, en familie indkomstsmæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren beregnes som (antal voksne) 0,8 +0,5*(antal børn) 0,8. En familie med to voksne uden børn har f.eks. en ækvivalensfaktor på 1,74. Den disponible indkomst for et familiemedlem beregnes som den samlede familieindkomst divideret med ækvivalensfaktoren. Alle familiemedlemmer herunder eventuelle børn får således tildelt samme disponible indkomst. I en familie

11 11 med to voksne, der hver har en disponibel indkomst på henholdsvis og kr., vil de begge i fordelingsanalysen optræde med en disponibel indkomst på ( )/1,74 = Den familiemæssige ækvivalering af indkomsterne medfører således en omfordeling indenfor familien.

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2005 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår Indholdsfortegnelse Rapportens hovedresultater Udviklingen i indkomsterne... 5 Indkomstmobiliteten...

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår Indholdsfortegnelse: Rapportens hovedresultater Udviklingen i indkomsterne... 5 Udviklingen i formuerne...

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2007 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 Udgivet af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V. Telefon: 3355 7710 Telefax: 3331

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Uligheden i Danmark stiger mere og mere

Uligheden i Danmark stiger mere og mere Uligheden i Danmark stiger mere og mere Uligheden fortsætter med at stige, og igen i 2007 voksede uligheden markant. Samtidig er der en klar tendens til, at jo rigere man var i 2001, desto større relative

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2006 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 Udgivet af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V. Telefon: 3355 7710 Telefax: 3331

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Fordeling & levevilkår

Fordeling & levevilkår Fordeling & levevilkår 00 Fordeling og levevilkår 2008 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår 2008 Forord Siden 2001 har uligheden været stigende i Danmark. Indkomstforskellen

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Den rigeste tiendedel vesttyskere har fået en samlet vækst i indkomst

Læs mere

nærmere beskrivelse af datagrundlag og indkomstdefinition.

nærmere beskrivelse af datagrundlag og indkomstdefinition. Kapitel 1. Udvikling i indkomster og formuer I perioden fra 1995 til 2004 er der sket en stigning i indkomstuligheden i Danmark. Den stigende indkomstulighed viser sig blandt andet ved, at de fattigste

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Det opdelt e D anmark or deling & L evilk år 20 Det opdelte Danmark www.ae.dk Fordeling & Levevilkår 2010

Det opdelt e D anmark or deling & L evilk år 20 Det opdelte Danmark www.ae.dk Fordeling & Levevilkår 2010 Det opdelte Danmark Fordeling & Levevilkår 2010 Det opdelte Danmark Fordeling & Levevilkår 2010 Fordeling og levevilkår Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Øget polarisering i Danmark Fordeling & Levevilkår 2009 Øget polarisering i Danmark Fordeling & Levevilkår 2009 fordeling og levevilkår Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14,

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

arbejdsstyrken tynger Danmark

arbejdsstyrken tynger Danmark Uddannelse Den sociale arv kan redde arbejdsstyrken tynger Danmark Økonomiske tendenser 29 Fordeling og levevilkår 211 Den sociale arv tynger Danmark Fordeling & Levevilkår 211 fordeling og levevilkår

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv EP CEPOS Notat: 09-08- Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 2) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Resumé Denne analyse omhandler den sociale arv målt ved indkomstmobilitet. Der ses på, hvordan

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Klaus Rasmussen kr@di.dk, 3377 3908 JUNI 2019 Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Uligheden er steget, også i Danmark, men fra et

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

MAD OG ENERGI KOSTER DYRT MEN DANSKERNE OPLEVER

MAD OG ENERGI KOSTER DYRT MEN DANSKERNE OPLEVER 10. september 2008 af Mie Dalskov direkte tlf. 33557720 MAD OG ENERGI KOSTER DYRT MEN DANSKERNE OPLEVER Resumé: STADIG POSITIVE REALLØNSSTIGNINGER Danske børnefamilier vil med de nye inflationstal fra

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient d. 07.10.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Dekomponering af den stigende Gini I dette notat dekomponeres henholdsvis de seneste 10 og de seneste 20 års stigning i Ginien for at bestemme forskellige indkomsttypers

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkassere en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016 Skatteudvalget 1-17 SAU Alm.del Bilag Offentligt Skatteudvalget 17. november 1 Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Indhold: Indkomstudvikling

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Indkomstfordeling og indkomstudvikling

Indkomstfordeling og indkomstudvikling Indkomstfordeling og indkomstudvikling Nyt kapitel Danskernes disponible indkomst er steget med 1½ pct. årligt siden midten af erne. Det er lidt lavere end i det foregående tiår, hvor indkomstfremgangen

Læs mere

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter krisen: De rigeste områder oplever stor indkomstfremgang,

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkasserede en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 16) Resumé Side 1 af 9 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Danmark: Mest

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere