Statistik for Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis der i Aalborg er en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, taber kommunen flere penge på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 1 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i de første 9 måneder af 2016 ligger på et højere end i samme måned i Samtidigt fremgår det, at udviklingen i løbet af 2016 svarer til udviklingen i løbet af Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,5 39,2 40,5 41,9 43,8 45,2 50,0 50,7 48, ,6 38,3 38,7 40,3 41,6 43,1 48,3 48,1 46,4 45,2 43,2 41,0 Pct.point. 0,9 0,9 1,8 1,6 2,2 2,2 1,7 2,6 2,2 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden (jf. stigningen fra juni til juli i tabel 1, der fortrinsvis kan tilskrives dimittender, jf. nedenfor). Det skyldes, at antallet af dimittender fra de store uddannelsesinstitutioner i Aalborg i de seneste år har været støt stigende en vækst, der forventes at fortsætte i de kommende år, og som er en af jobcentrets største udfordringer. I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af forsikrede ledige skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Tabel 2 viser, at der fra januar til juni 2016 har været en positiv udvikling med et fald på ca. 800 fuldtidspersoner. I juli 2016 er der en markant stigning, der hænger sammen med dimittender fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 3 nedenfor, hvorefter antallet ligger relativt stabilt. Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -5,9-6,5-10,7-8,9-8,1-10,1-5,5-2,5-3,5 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt september Det fremgår af tabel 2, at antallet af fuldtidspersoner i 2016 generelt ligger på et noget lavere niveau end i 2015, hvilket er et udtryk for, at der er kommet mere gang i økonomien med deraf følgende stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. 1

2 Det fremgår af tabel 3 nedenfor, at udviklingen blandt 6-byerne er meget forskellig (og meget forskellig fra seneste opgørelse, hvor alle 6-byer viste et fald). Det er således kun Aalborg blandt de store uddannelsesbyer, der oplever et fald, mens faldet i antal fuldtidspersoner er større i Esbjerg, Randers og hele landet. Tabel 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge august 2015 til august ,5 % 2,3 % 4,9 % 3,8 % -4,6 % -12,1 % -3,7 % Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på A-dagpenge, og dermed Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland, jf. tabel 1. Således er faldet i ledigheden for denne gruppe generelt ikke så stort som for alle forsikrede ledige som helhed, jf. tabel 4 ift. tabel 2, da der i forbindelse med studieafslutning kommer nye ledige ind i gruppen. Således er antallet af forsikrede ledige under 30 år i juli 2016 steget med ca. 760 fuldtidspersoner, hvilket tidsmæssigt hænger sammen med dimission fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 4. Tabel 4: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -2,0-2,9-5,2-6,9-6,6-11,0-2,1 0,2 2,3 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni På landsplan er antallet af fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge steget med 2,1 % fra august 2015 til august I Aalborg er der en stigning på 0,2 %, mens der for de øvrige 6-byer er større stigninger, bortset fra Randers, der oplever et fald. Tabel 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge august 2015 til august ,2 % 8,4 % 16,2 % 17,2 % 4,2 % -3,1 % 2,1 % Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige, og der arbejdes fortsat med initiativerne i denne. De væsentligste punkter i handleplanen er: Særlig indsats for dimittender bl.a. fremrykket indsats på AAU og UCN, samt samarbejde med de øvrige kommuner, der har behov for højtuddannet arbejdskraft. Indsatsen fremrykkes for såvel nyledige som langtidsledige. Jobklubber for de ledige. Skærpet fokus på løntilskud særligt de private. Skærpet fokus på at opkvalificere ufaglærte med ordinær uddannelse. Det er vurderingen, at den begyndende økonomiske vækst i kombination med handleplanen er årsagen til den positive udvikling i antallet af forsikrede ledige, jf. tabel 2 og tabel 4. 2

3 Flere unge skal have en uddannelse Målet i beskæftigelsesplanen for 2016 er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 6, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra januar til juni 2016 ligger på et højere niveau end samme måned i Det lykkedes i højere grad i 2016 at få flere unge til at påbegynde en uddannelse i juli og august måned sammenlignet med Faldet i juli september 2016 hænger derudover sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Tabel 6: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. 7,0 6,9 5,3 6,1 3,5 2,2-1,3-1,9-5,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt september En af hovedårsagerne til det generelt højere niveau for antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp vurderes at være EUD-reformen, der trådte i kraft 1. august Hermed blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelser, så elever skal have mindst 2 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve for at kunne blive optaget. Der er derfor en gruppe unge, som tidligere har kunnet påbegynde en erhvervsuddannelse, som ikke længere umiddelbart kan komme videre i uddannelsessystemet, og afgangen fra uddannelseshjælp efter sommeren 2015 er derfor lavere end tidligere. Omvendt er frafaldet fra erhvervsuddannelserne efter reformens ikrafttræden lavere end tidligere. Af tabel 7 fremgår, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp blandt de øvrige 6-byer og hele landet er faldet noget mere end i Aalborg fra august 2015 til august Forskellene i denne udvikling skal dog tages med visse forbehold, da integrationsydelse blev indfaset i perioden. Det kan supplerende oplyses, at Aalborg i forhold til 6-byerne og hele landet har den markant laveste stigning i antal fuldtidspersoner under 30-år på integrationsydelse. Tabel 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp august 2015 til august ,9 % -19,3 % -8,4 % -8,8 % -6,6 % -4,9 % -9,0 % I beskæftigelsesplanen er ligeledes opstillet et mål om at andelen af unge, der starter på en uddannelse eller kommer i beskæftigelse skal stige. I perioden januar juni 2016 (seneste tilgængelige måned) var der i alt 29,3 % af de unge under 30 år, der kom i job eller uddannelse, hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2015, hvor resultatet var 35,4 %. Både på landsplan og blandt 6-byerne er der et fald i andelen, men Aalborg tegner sig dog for det største fald (For hele landet falder andelen med 4,2 procentpoint), jf. tabel 8. 3

4 Tabel 8: Udvikling i andel unge, der kommer i uddannelse eller job 1. halvår 2015 ift. 1. halvår ,1-5,3-4,4-5,8-5,4-3,0-4,2 Tilgang til førtidspension Tabel 9 viser tilgangen til førtidspension det seneste rullende år (fx august 2016 = september 2015 til august 2016). Det fremgår af tabellen, at niveauet for tilkendelser af førtidspension siden marts har ligget på et relativt stabilt niveau. Tabel 9: Tilgang af personer til førtidspension (rullende år) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -17,3-16,3-20,8-20,9-21,8-25,1-26,2-24,7 Tabel 10 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension i 6-byerne. Det fremgår af tabellen, at udviklingen i 6-byerne er meget forskellig, og det er kun Aarhus, der har en udvikling lig Aalborgs, mens de øvrige 6-byer (bortset fra København) har en stigende tilgang til førtidspension. Jobcenter Aalborg har sat fokus på tilkendelse af førtidspension, og det forventes, at antallet i de kommende måneder vil begynde at stige. Tabel 10: Udvikling i tilgang til førtidspension juli 2015 til juli ,2 % 0,3 % -27,1 % 30,9 % 23,6 % 36,1 % 3,7 % Tabel 11 viser tilgangen til førtidspension i august 2016 (seneste rullende år) sat i forhold til arbejdsstyrken (2013) i 6-byerne. Aalborgs tilkendelsesniveau ligger noget lavere end i både 6-byerne (bortset fra København) og landsgennemsnittet. Tabel 11: Tilgang til førtidspension i andel af arbejdsstyrken 0,19 % 0,09 % 0,23 % 0,36 % 0,31 % 0,50 % 0,28 % Supplerende kan det oplyses, at antallet af borgere på førtidspension i Aalborg Kommune er faldet fra i september 2015 til i september

5 Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (Måltal = personer). Det fremgår af tabel 12, at antallet siden maj 2016 har været faldende, og nu ligger væsentligt under målet for Data i tabel 12 afviger markant fra de tidligere statistikker, da STAR har konstateret, at der fra juli 2015 til oktober 2016 har været fejl i data vedrørende job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er der nu rettet op på. Tabel 12: Antal langtidsledige Udv. 2,3 1,3 1,3-2,8 2,1-5,4-8,5-11,2-15,6 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Det fremgår af tabel 13, at antallet af langtidsledige generelt falder. Aalborg har fra august 2015 til august 2016 et fald på 11,2 %, mens antallet i hele landet falder med 16,5 %. Jobcenter Aalborg iværksatte i efteråret 2015 en handleplan for indsatsen for forsikrede ledige med henblik på at vende udviklingen. Handleplanen har blandt andet fokus på at give de ledige en fremrykket indsats. Samtidigt vil Jobcenter Aalborg øge aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 13: Udvikling i antal langtidsledige august 2015 til august ,2 % -18,3 % -12,5 % -0,5 % -25,7 % -5,8 % -16,5 % En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne skal være 36 % 1, det vil sige, at jobcentret i løbet af 2016 skal have samarbejde med 36 % af alle virksomheder i kommunen. Det fremgår af tabel 14, at der pr. august 2016 har været placeringer hos 32,3 % af virksomhederne i Aalborg Kommune (hvilket er 2,8 procentpoint højere end i samme periode i 2015). Tabel 14: Samarbejdsgrad med virksomhederne, januar august ,3 % 19,2 % 31,2 % 31,0 % 38,0 % 37,9 % 28,3 % Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et supplerende mål om at antallet af borgere aktiveret i private virksomheder skal øges med gennemsnitligt 25 procent i 2016 (måltal = aktiveringsforløb i gennemsnit pr. måned). Antallet af aktiveringsforløb ligger generelt på et noget højere niveau i 1. halvår 2016 i forhold 1 Måles som andelen af virksomheder, hvor der er en placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål for hele

6 til samme periode i 2015, hvorefter det i juli september 2016 ligger lavere. Gennemsnitligt har der hidtil i 2016 været aktiveringsforløb pr. måned. Der er dermed langt op til målet på gennemsnitligt aktiveringsforløb. jf. tabel 15. Tabel 15: Antal aktiveringsforløb i private virksomheder (løntilskud og virksomhedspraktik) Udv. 37,3 36,4 14,2 19,2 16,2 8,9-0,8-5,7-7,4 Når antallet af placeringer falder i juli september 2016, hænger det sammen med udviklingen i antallet af borgere på de forskellige målgrupper (jf. tabel 26). Således er der færre forsikrede ledige, modtagere af arbejdsmarkedsydelse, sygedagpengemodtagere og borgere i revalidering, og for alle disse målgrupper kan konstateres et faldende antal private placeringer. Der kan dog også konstateres et faldende antal placeringer for borgere på kontanthjælp, hvilket vurderes at hænge sammen med et markant fald i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 19. Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at antallet af sager på sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb) skal falde med 10 % sammenlignet med ultimo 2015 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 16, at antallet i august 2016 ligger noget lavere end i august 2015, og at der generelt har været en positiv udvikling siden april 2016, hvilket vurderes at hænge sammen med handleplanen på området. Det bemærkes, at der må forventes et større antal efterregistreringer, hvorfor resultatet for september 2016 skal tages med forbehold. Tabel 16: Antal sygedagpenge- og jobafklaringsforløb (antal fuldtidspersoner) Udv. 7,3 5,0 0,6-1,8-3,6-6,8-11,5-12,8-17,2 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. I tidligere statistikke var opgørelsen lavet i antal personer, dette er nu justeret til antal fuldtidspersoner. Jobcentret har et særligt fokus på at forebygge lange forløb på sygedagpenge. Det fremgår af tabel 17, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger siden juni 2015 generelt har været faldende, og særligt i 2. og 3. kvartal 2016 er antallet faldet markant. 6

7 Tabel 17: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -7,5-12,3-16,7-22,2-24,5-30,1-31,5-35,0-33,6 Det fremgår af tabel 18, at Aalborg blandt 6-byerne har det største fald i antallet af langvarige sygedagpengesager, og faldet er også markant større end for hele landet. Tabel 18: Udvikling i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, august 2015 til august ,0 % -4,7 % -0,1 % 6,0 % -12,2 % -4,3 % -6,7 % Borgere på kontanthjælp I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Som nævnt ovenfor har STAR i efteråret 2016 konstateret, at data vedrørende job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke har været korrekte i jobindsats.dk siden juli 2015, hvilket nu er rettet. Data i tabel 19 og 21 er derfor ændret i forhold til tidligere opgørelser. Det fremgår af tabel 19, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere hidtil i 2016 generelt har ligget på et lavere niveau end i 2015, og at resultatet pt. ligger under målet. Det hænger dog delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Fra juni 2016 til juli 2016 er der således en stigning i antallet på integrationsydelse over 30 år på 251 fuldtidspersoner. Tabel 19: Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) Udv. -0,2 1,4 0,9-2,3-3,7-4,9-10,4-13,0-19,3 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli Det fremgår af tabel 20, at alle 6-byerne har et faldende antal jobparate kontanthjælpsmodtagere, og at udviklingen i Aalborg ligger bedre end resultatet for hele landet. Tabel 20: Udvikling i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, august 2015 til august ,0 % -6,3 % -0,7 % -4,0 % -33,4 % -13,3 % -8,1 % 7

8 I beskæftigelsesplanen for 2016 er der ligeledes opstillet et mål om at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 21, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været stigende i 1. halvår 2016, hvorefter der pr. juli 2016 sker et markant fald, hvilket hænger delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse. Tabel 21: Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) Udv. 17,1 17,5 15,5 14,5 12,7 11,6-4,0-5,4-7,3 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt september I forhold til 6-byerne har Aalborg et væsentligt lavere fald end de øvrige kommuner og hele landet. Det hænger sammen med de ovenfor beskrevne forbundne kar på beskæftigelsesområdet, jf. tabel 22. Tabel 22: Udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, august 2015 til august ,4 % -13,5 % -19,5 % -17,3 % -9,2 % -20,3 % -25,0 % Der er således samlet set tale om et fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, også når der tages højde for tilgangen af borgere på integrationsydelse (jf. tabel 24, som er inklusiv tilgangen af nye flygtninge). Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere viser derfor nu positive resultater. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) som har været i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder ultimo 2016 skal være 30 %. Tabel 23 viser, at andelen er steget i forhold til samme måned i 2015, men det fremgår samtidigt, at der er et godt stykke vej til opfyldelse af målet. Tabel 23: Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder ,4 23,1 22,8 22,8 22,7 22,5 21,6 30, ,7 21,7 21,7 22,1 21,5 21,2 20,9 21,3 22,4 22,2 22,9 21,9 Pct.point 0,7 1,4 1,1 0,7 0,8 1,3 0,7 8

9 Borgere på Integrationsydelse Pr. 1. juli 2016 blev integrationsydelsen fuldt indfaset, hvorefter alle flygtninge og familiesammenførte er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Fra juni 2016 til juli 2016 er der således en stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse, jf. tabel 24 (tilgang af nye flygtninge indgår også i tabel 24). Det bemærkes, at stigningen i juli 2016 for de under 30-årige modsvares af et tilsvarende fald i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, mens der kan konstateres et større fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp (jf. tabel 19 og 21) end tilgangen af fuldtidspersoner på integrationsydelse over 30 år, jf. ovenfor. Flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse i Danmark, har pligt til at deltage i et integrationsprogram. Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Tabel 24: Borgere på Integrationsydelse (antal fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Integrationsprogram Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt september Som nævnt er stigningen i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse fra juni 2016 til august 2016 væsentligt lavere end for de øvrige 6-byer og hele landet. Tabel 25: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse, juni 2016 til august ,7 % 486,6 % 240,7 % 256,7 % 211,4 % 248,3 % 236,7 % Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 26 viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige offentlige forsørgelsestyper, og udviklingen fra august 2015 til august Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med 867 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 3,3 %. Tabel 26: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse august 2016 samt udvikling august 2015 august 2016 Antal fuldtidspersoner Udvikling August 2015 august 2016 Ydelsesgrupper i alt ,3 % A-dagpenge ,5 % Arbejdsmarkedsydelse ,3 % 9

10 Antal fuldtidspersoner Udvikling August 2015 august 2016 Kontanthjælp ,1 % Integrationsydelse 797 Ikke tilgængelig Uddannelseshjælp ,9 % Revalidering ,1 % Forrevalidering 75-58,3 % Sygedagpenge ,2 % Jobafklaringsforløb ,6 % Ressourceforløb ,3 % Ledighedsydelse 365-6,9 % Fleksjob ,8 % Førtidspension ,2 % Efterløn ,6 % Tabel 27 viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i august Aalborg ligger fortsat under niveauet for hele landet, og blandt 6-byerne er det kun København, der har en lavere andel på kommunale ydelser end Aalborg. Det fremgår af tabellen, at fra august 2015 til august 2016 har Aalborg haft et fald i andelen af befolkningen på kommunale ydelser på 0,6 procentpoint. Tabel 27: Andel fuldtidspersoner i befolkningen (16 66 år) på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet August ,3 % 14,8 % 19,0 % 22,1 % 19,9 % 21,9 % 18,6 % August ,9 % 15,6 % 19,0 % 22,3 % 20,4 % 22,6 % 19,1 % Pct.point -0,6-0,8 0,0-0,2-0,5-0,7-0,5 Udvikling i besparelsespotentiale Der er endnu ikke kommet nye data i jobindsats.dk, hvorfor dette afsnit ikke opdateret. Besparelsespotentialet opdateres kvartalsvis og viser, hvor mange borgere jobcentret har fordelt på 4 ydelsesgrupper i forhold til en modelberegning af hvor mange borgere, der kan forventes at være på offentlig forsørgelse ud fra en række parametre vedr. kommunens demografi, erhvervsstruktur mv. På baggrund heraf kan beregnes, hvor mange penge kommunen kunne spare på de kommunale forsørgelsesudgifter, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres til modellens forventninger og hvor meget kommunen sparer ved at have bedre resultater end forventet. Tabel 28 nedenfor viser besparelsespotentialet for 2. kvartal kvartal Tabellen viser, at i nævnte periode var 3,28 % af befolkningen på A-dagpenge, hvor modellen havde forventet at der ville være 10

11 2,95 %. Det svarer til, at 467 fuldtidspersoner flere er på ydelsen end forventet. Det er pt. ikke muligt at opgøre, hvor meget Aalborg Kommune kunne spare, hvis de 467 fuldtidspersoner ikke modtog A-dagpenge. Det fremgår af tabellen, at Aalborg har væsentligt bedre resultater end forventet af modellen for permanente ydelser, mens der er et større antal end forventet på de tre øvrige ydelsesgrupper. Samlet set er resultatet, at fuldtidspersoner færre end forventet var på offentlig forsørgelse i perioden. Det kan pt. ikke opgøres, hvor mange mio. kr. Aalborg Kommune sparer som følge heraf, men tidligere opgørelser har vist besparelser på mere end 200 mio. kr. (hvorfra skal trækkes et ukendt beløb som følge af flere ledige modtagere af A-dagpenge end forventet, og som ikke har kunnet opgøres i en længere periode), jf. tabel 26. Tabel 28: Besparelsespotentiale 2. kvartal kvartal 2016 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3,28 2, ,96 4, Sygedagpenge 1,86 2, Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,61 8, Bedre end forventet Dårligere end forventet I alt 16,72 18, Tabel 29 viser udviklingen i besparelsespotentialet eksklusiv A-dagpenge, som ikke kan opgøres for alle perioder. Det fremgår, at det beløb, som Aalborg Kommune sparer ved at have færre borgere på ydelse end modellen forventer, har været stigende til og med 2014 og derefter ligger på et stabilt niveau. Endvidere fremgår det, at antallet af fuldtidspersoner på kommunale ydelser (inkl. A-dagpenge) er væsentligt lavere end modellen forventer, og i den seneste periode er faldet 701 fuldtidspersoner til det lavest målte niveau. Ud over at færre på offentlig forsørgelse sparer kommunekassen for udbetaling af ydelser, medfører det samtidigt øgede skatteindtægter mv., som følge af at flere borgere er tilknyttet arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og kommunen. 11

12 Tabel 29: Udvikling i besparelsespotentiale Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner (inkl. A-dagpenge) Besparelsespotentiale (i mio. kr.) (ekskl. A-dagpenge) 2. kvartal kvartal ,2 3. kvartal kvartal ,1 4. kvartal kvartal , ,7 2. kvartal kvartal ,0 3. kvartal kvartal ,9 4. kvartal kvartal , ,8 2. kvartal kvartal Ikke tilgængelig Tabel 30 viser, at Jobcenter Aalborg vurderet ud fra den potentielle reduktion i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i perioden 2. kvartal kvartal 2016 blandt 6-byerne har det bedste resultat. Det er således kun Esbjerg/Fanø og København, der også samlet set ligger bedre end forventet, mens de øvrige byer har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Tabel 30: Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner 2. kvartal kvartal 2016 Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere