Resultatrevision. Jobcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision. Jobcenter Skive"

Transkript

1 Resultatrevision Jobcenter Skive

2 Indhold 1.0 Indledning Ministermål Scorecard Resultatoversigt Resultater (ministerens mål) Arbejdskraftreserven Sygedagpenge Unge under 30 år Flere personer i virksomhedsrettede tilbud (Tillæg) Forsørgelsesgrupper Arbejdsmarkedsparate ledige Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (Match 2) Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Indsatsen Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Rettidighed Kontant- og starthjælp jobsamtaler A-dagpenge jobsamtaler Aktive tilbud a-dagpenge, kontant- og starthjælp

3 1.0 Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Afrapporteringen følger en fast skabelon, der er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Skive har haft positive resultater med den aktive og tidlige beskæftigelsesindsats i 2010 set i forhold til: - en reduktion i arbejdskraftreserven for både modtagere af dagpenge og kontanthjælp - nedbringelse af antallet af sygedagpengesager generelt, men også de længerevarende sager over 26 og 52 - et fald i antallet af personer på ledighedsydelse, samt et fald i antal påbegyndte førtidspensionssager - en høj aktiveringsgrad for de arbejdsmarkedsparate ledige - en høj grad af målopfyldelse på minimumskravene til aktivering og jobsamtaler, ligesom den nye rettighedsmåling pr. august 2010 viser de samme resultater Resultatrevisionen viser, at der er et behov for en mere aktiv og målrettet indsats for nedbringelse af ledigheden særligt for unge under 30 år. Endvidere er langtidsledigheden (over 52 ) steget markant i perioden trods flere virksomhedsrettede tilbud. Endvidere udgør personer på førtidspension fortsat en strukturel og økonomisk udfordring for Skive. Jobcenter Skive er i en sammenligning med sin klynge af kommuner rykket fra en 7. til en 2. plads i forhold til de 3 fastlagte ministermål, ligesom resultatoversigten samlet set dokumenter en meget positiv udvikling målt i forhold til de 10 jobcentre. 1 1 I klyngen indgår Hjørring Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Sønderborg. Det er jobcentre, der har samme rammevilkår som Jobcenter Skive, hvilket gør det muligt at sammenligne kommunerne. 3

4 2.0 Ministermål 2010 Ministermålene i 2010 havde fokus på arbejdskraftreserven, sygedagpengesager over 26 og unge ledige. Mål 1 - Arbejdskraftreserven: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver begrænset mest muligt. Mål 2 - Sygedagpengeforløb over 26 : Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 bliver nedbragt i forhold til året før. Mål 3 - Unge ledige under 30 år: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps- og starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver begrænset mest muligt Mål - flere personer i virksomhedsrettede tilbud 2 Jobcentrene skal for at afhjælpe risikoen for langtidsledighed øge antallet af virksomhedsrettede tilbud gennem flere løntilskuds- og praktikpladser i perioden Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen 4

5 2.1 Scorecard I den samlede placering for resultatrevision 2010 ligger Jobcenter Skive på en 2. plads i sammenligning med sin klynge og er således rykket op fra den 7. plads, der fremgik af resultatrevisionen Tabel 2.1 Ministermål - Scorecard Scorecard - Skive Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 Unge på offentlig forsørgelse Dec 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jobcenter personer Udvikling ift. samme måned året før, forløb Udvikling ift. samme måned året før, fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, Placering Sønderborg , , ,2 1 Skive , , ,7 2 Hjørring 921 3, , ,2 3 Rebild , , ,4 4 Mariagerfjord 611-1, , ,4 5 Silkeborg , , ,1 5 Ikast-Brande 602-1, , ,7 6 Struer 310 8, , ,1 7 Odsherred , , ,3 8 Syddjurs , , ,6 8 Hele klyngen , , ,3 5

6 3.0 Resultatoversigt 3.1 Resultater (ministerens mål) Arbejdskraftreserven Tabel 3.1 viser, at Skive er det Jobcenter med det største fald i arbejdskraftreserven på 16% i 2010 mod en gennemsnitlig stigning på 2%. Faldet i arbejdskraftreserven omfatter både personer på dagpenge med et fald på 15% og et fald i modtagere af kontant- og starthjælp på 20%. Tabel 3.1 Arbejdskraftreserven 3 Arbejdskraftreserve i alt Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, ift. året før, Gnsn. udvikling ift. året før, Dec % -16% -12% 2% A-dagpenge Dec % -15% -10% 5% Kontant- og starthjælp Dec % -20% -29% -9% Figur 3.1 illustrerer faldet i arbejdskraftreserven i 2010 i sammenligning med klyngen. Jobcenter Skive havde i 2010 et tilfredsstillende fald i arbejdskraftreserven, som bl.a. skyldes en tidlig og intensiv aktiveringsindsats for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. 3 Arbejdskraftreserven omfatter jobklare personer (match 1), der er fuldtidsbruttoledige (ledighed og aktivering) den sidste hele uge i måneden, og som forinden havde 12 s sammenhængende fuldtidsbruttoledighed. 6

7 Figur 3.1 Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i arbejdskraftreserven dec dec pers dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Skive Gnsn. klyngen Kilde: marts Sygedagpenge Der var i november sygedagpengeforløb med en varighed over 26 i Jobcenter Skive. Det svarer til et fald på 16% i forhold til samme måned året før. I klyngen var der i samme periode gennemsnitligt et fald på 8% og det bedste jobcenter havde et fald på 26%. Der har med virkning fra januar 2010 været fokus på en tidlig og intensiv indsats på sygedagpengeområdet, der har bidraget til at nedbringe antallet sager uanset varighed. Tabel 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, Gnsn. Udvikling i klyngen Sygedagpengeforløb o. 26 Nov % -16% -26% -8% Udover den generelle intensivering i alle sygedagpengesager har Byrådet primo 2010 ligeledes vedtaget en ekstra indsats for at få nedbragt antallet af lange sager (over 52 ). 7

8 Figur 3.2 Sygedagpengeforløb i alt og over 52 antal forløb jan feb mar Sygddagpengeforløb 2010 ialt og over 52 apr maj jun jul aug sep okt nov i alt over 52 Der er i 2010 lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb, selvom der dog har været en stigning i sidste del af 2010, mens antallet af sager over 52 er faldet til under 100 (December 2010: 96 sager). Udviklingen på sygedagpengeområdet må anses for fortsat at være tilfredsstillende Unge under 30 år Samlet set har Jobcenter Skive har haft en mindre stigning i ungeledigheden i 2010 på 1% målt i forhold til december Den samlede stigning på 1% dækker over store forskelle på udviklingen for de forskellige ydelsesgrupper. Ledigheden for unge på a-dagpenge er således faldet med 12%, mens den er steget med 11% for unge på start- og kontanthjælp. Samlet set er udviklingen i ungeledigheden ikke tilfredsstillende. Det er næsten lykkedes at bremse stigningen i ledigheden for unge a-dagpengemodtagere, men især på kontant- og starthjælpsområdet må udviklingen betragtes som utilfredsstillende. Den utilfredsstillende udvikling er sket på trods af, at jobcentret har ført en meget aktiv politik på kontanthjælpsområdet og i betydeligt omfang har anvendt virksomhedsaktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere bl.a. på virksomhedscentre. 8

9 Tabel 3.3 Unge under 30 år Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Unge under 30 år i alt Dec % 1% -6% -0% A-dagpenge Dec % -12% -25% -10% Kontant- og starthjælp Dec % 11% -7% 6% Der findes ikke en enkeltstående forklaring. Det er dog dokumenteret via UU, at en stor gruppe af unge forlader en erhvervsuddannelse uden praktikplads og overgår til kontanthjælp (Optælling i UU: 86 sager i 2010). I 2011 er der derfor igangsat en række nye initiativer for at bremse stigningen i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere. Det drejer sig bl.a. om et øget samarbejde imellem jobcentret og UU, et stærkt øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, deltagelse i det landsdækkende kontrollerede forsøg På rette vej i job og andre initiativer for at sikre, at unge kontant- og starthjælpsmodtagere bevarer en tilknytning til uddannelsessystemet. Jobcentret forventer, at disse initiativer vil påvirke udviklingen i 2011 i en positiv retning. Indsatsen for at begrænse ungeledigheden mest muligt skal ses i sammenhæng med indsatsen for at få flest muligt unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil der i Skive også i 2011 som i 2010 og tidligere være et tæt samarbejde imellem jobcentret, UU, uddannelsesinstitutioner og andre relevante afdelinger i kommunen med henblik på at få flest muligt unge i gang med en uddannelse Flere personer i virksomhedsrettede tilbud (Tillæg) I tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplan for 2010 og frem har jobcentrene forpligtiget sig til at øge antallet af virksomhedsrettede tilbud. Jobcentrene har i perioden fået tilskud til kommunernes ansættelse af virksomhedskonsulenter for at hjælpe langtidsledige og personer med risiko for langledighed med at komme i job eller i aktive virksomhedsrettede tilbud. Selvom tillægget til beskæftigelsesplan gælder fra august 2010 og frem til 2013, tager resultatrevision 2010 udgangspunkt i tallene for dec i en sammenligning med året før. let af langtidsledige med over 52 s ledighed er i dec steget til 173 forløb, svaret til en stigning på 86% i forhold til samme tid året før, mens stigning for klyngen som helhed har været en smule mindre, nemlig 81%. Det fremgår endvidere af tabel 3.4, at Skive kommune med 153 langtidsledige på A-dagpenge og en stigning på 89% har ligget under den gennemsnitlige stigning på 107% som helhed. 9

10 Tabel 3.4 langtidsledige (over 52 ) Resultater Periode Udvikling Sammenligning Forløb på ydelsen Dec Dec 2009 Udvikling i forhold til. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, Langtidsledige over % 81% A-kasse % 107% Start- og kontanthjælp % 22% (Match 1) 1) Tallene angiver antal forløb på ydelsen over 52. Indsatsen i Jobcenter Skive fokuserer på udplacering af langtidsledige i offentlige og private løntilskudsjob og virksomhedspraktikker gennem en øget opsøgende indsats i forhold til de private virksomheder. Et års sigt Tabel viser, at Skive kommune på et års sigt (dec. 09 dec. 10) har øget antallet af virksomhedsrettede tilbud til i alt 216, svarende til en stigning på 42%, men stigningen som helhed har været lidt mindre, nemlig 37%. Jobcenter Skive har i særdeleshed lykkedes at øge antallet af løntilskudspladser til 161 pladser svarende til en stigning på 55%, mens klyngen som helhed har oplevet en stigning på 31%. Tabel Virksomhedsrettede tilbud (december 09 - december 2010) Resultater Periode Udvikling Sammenligning Fuldtidspersoner Udvikling i. Gnsn. udvikling Dec Dec 2009 forhold til Virksomhedsrettede tilbud % 37% Løntilskud % 31% Praktik % 55% På kort sigt På den korte bane fra august til december 2010 faldt antallet af virksomhedsrettede tilbud med 20% i Jobcenter Skive mod en svag stigning på 4% i sammenligning med klyngen. Faldet omfattede både løntilskuds- og praktikpladser. Årsagen til faldet i Jobcenter Skive skal ses i sammenhæng med et ekstraordinært fald i ledigheden over efteråret 2010 set i en sammenligning med klyngen som helhed. 10

11 Tabel Virksomhedsrettede tilbud (august 10 december 10) Resultater Periode Udvikling Sammenligning Fuldtidspersoner Udvikling i. Gnsn. udvikling dec aug forhold til Virksomhedsrettede tilbud % 4% Løntilskud % -1% Praktik % 17% Trods den øgede indsats for at få flere personer i virksomhedsrettede tilbud er det ikke lykkedes at undgå den relativt store stigning i langtidsledigheden. En særlig Virksomhedstaskforce er pr. 1. januar sat til at varetage den virksomhedsopsøgende indsats er der til målgruppen af langtidsledige allerede nu skabt væsentligt flere virksomhedsrettede tilbud i både den offentlige og private sektor. Det er derfor forventningen, at den virksomhedsrettede indsats vil bære frugt og bidrage til en reduktion i langtidsledigheden i Forsørgelsesgrupper Arbejdsmarkedsparate ledige Her viser tabel 3.3 et fald i antallet af jobklare fuldtidspersoner på 13% fra december 2009 til december Det er en bedre udvikling end som helhed, hvor den gennemsnitlige udvikling er et fald på 4% i den samme periode. Den bedste udvikling er et fald på 44%. Tabel 3.6 Arbejdsmarkedsparate ledige (Match 1) Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Jobklare fuldtidspersoner Dec % -13% -44% -4% A-dagpenge antal berørte Dec % -13% -12% -7% personer Kontant- og starthjælp Dec % -13% -33% -6% Fra december 2009 til december 2010 er antallet af berørte a-dagpengemodtagere faldet med 13%, hvor gennemsnittet for klyngen er et fald på 7%. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der i samme periode tale om et tilsvarende fald på 13%, hvor gennemsnittet for klyngen er et fald på 6% og den bedste udvikling er et fald på 33%. 11

12 Resultaterne i forhold til klyngen er væsentligt forbedret det seneste år siden Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats blev implementeret første halvår Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (Match 2) Tabel 3.7 viser, at der har været en stor stigning i antallet af indsatsklare fuldtidspersoner på 17% fra december 2009 til december Dette er et dårligere resultat end den gennemsnitlige udvikling, som viser et fald på 6% i samme periode, ligesom det bedste jobcenter har haft et fald på 23%. Tabel 3.7 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (Match 2) Indsatsklar fultidspersoner Kontant- og starthjælp antal berørte personer Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Dec % 17% -23% -6% Dec % 15% -23% -6% Resultaterne må anses for ikke at være tilfredsstillende Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Tabel 3.8 viser et lille antal på 33 midlertidigt passive fuldtidspersoner i dec. 2010, der udgør et fald på 23% i forhold til året før - mod en stigning på 78% som gennemsnit. Det samme fald gør sig gældende for antallet af berørte personer. Tabel 3.8 Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (Match 3) Midlertidigt passive fuldtidspersoner Kontant- og starthjælpsmodtagere antal berørte personer Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Dec % -23% -52% 78% Dec % -25% -50% 79% Sygedagpenge let af fuldtidspersoner på sygedagpenge på i alt 758 er faldet med 10% i perioden, mens gennemsnittet viser et fald på 7% jf. tabel 3.9. let af mellemlange forløb (mellem 26 og 52 ) er ligeledes faldet med 10% mod et gennemsnitligt fald på 6%. 12

13 Tabel 3.9 Sygedagpenge Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Sygedagpenge Fuldtidspersoner Nov % -10% -17% -7% forløb (26-52 ) Nov % -10% -29% -6% forløb (Over 52 ) Nov % -21% -28% -10% Der er sket den største udvikling i lange sager over 52, hvor der har været et stort fokus på at undgå en tilgang af sager. Det næststørste fald har været på 21%. Den bedste har haft et fald på 28%, og gennemsnittet viser et fald på 10%. Udviklingen i antal fuldtidspersoner i revalidering og forløb på sygedagpenge anses for meget tilfredsstillende. Der er i 2011 fokus på, at den tidlige og aktiv indsats for de forsikrede ledige vil kunne medføre en stigning i antallet af sygedagpengeforløb Revalidering Tabel 3.10 viser, at Jobcenter Skive har oplevet et fald på 11% i antallet af fuldtidspersoner på revalidering i løbet af det sidste år, mod en stigning på 1%. Den samme tendens gør sig gældende for antallet af berørte personer, hvor der har været et fald på 12% mod et gennemsnitlig fald på 2%. Tabel 3.10 Revalidering Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Revalidering Fuldtidspersoner Dec % -11% -21% 1% berørte personer Dec % -12% -23% -2% Den administrative praksis i den sociale ankestyrelse er den grundlæggende årsag til, at det er vanskeligt at få tilkendt en revalidering Fleksjob let af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 8% i Skive i det sidste år mod et gennemsnitligt stigning på 3% i forhold til året før. let af berørte personer er tilsvarende steget med 8% mod et gennemsnit på 2%. 13

14 Tabel 3.11 Fleksjob Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Fleksjob- Fuldtidspersoner Dec % 8% -4% 3% Påbegyndte forløb Dec % 50% -92% -30% berørte personer Dec % 8% -5% 2% Stigningen skyldes, at det er lykkedes at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse, jf. nedenstående afsnit. Udviklingen i antal fleksjob anses på den baggrund for tilfredsstillende Ledighedsydelse Skive har haft en positiv udvikling i antal personer på ledighedsydelse det seneste år. Der er således i perioden sket et fald i antal fuldtidspersoner på 8% mod en stigning på 6%. let af påbegyndte forløb er faldet med 5% mod en gennemsnitlig stigning på 2%. Tabel 3.12 Ledighedsydelse Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Ledighedsydelse- Fuldtidspersoner Dec % -8% -9% 6% Påbegyndte forløb Dec % -5% -12% 2% forløb (Over 13 ) Nov % -10% -28% 4% let af forløb over 13 er faldet med 10% fra november 2009 til november 2010, hvor klyngens bedste har oplevet et fald på 28 % og gennemsnittet er en stigning 4%. Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse i 2010 har været tilfredsstillende. Nedsættelse af et særligt team har foranstaltet faldet i antallet af personer på ledighedsydelse. Der vil med ekstra projektressourcer i 2011 blive sat ekstra fokus på de langvarige sager over 18 måneder Førtidspension I forhold til antallet af fuldtidspersoner på førtidspension har Skive fra januar 2010 til januar 2011 oplevet en lille stigning på 1%, der svarer til gennemsnittet for klyngen, hvor den bedste udvikling har været et fald på 3%. 14

15 Tabel 3.13 Førtidspension Ift. Ift. samme måneden før, måned året Gnsn. udvikling før, Førtidspension - fuldtidssager Jan % 1% -3% 1% Påbegyndte forløb Jan % -10% -28% 4% Da antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er historisk betinget kombineret med at det er en permanent ydelse, er det mere relevant at fokusere på antallet af påbegyndte forløb. Her har Skive oplevet et fald på 10% fra januar 2010 til januar 2011, hvor gennemsnittet for klyngen er en stigning på 4% og den bedste udvikling er et fald på 28%. Det er et tilfredsstillende resultat, som skyldes en målrettet indsats på området i forhold til en kvalitetssikring af det sagsforberedende arbejde i påbegyndte sager, før der udformes en indstilling til pensionsnævnet. 3.3 Indsatsen Aktiveringsgrad Jobcenter Skive har en aktiveringsgrad på 38% i december 2010 mod 33% som gennemsnitligt niveau og 47% som det højeste niveau. Aktiveringsgraden er for Skive steget med 16% i perioden i december 2010 i forhold til sammen måned året før. Tabel 3.14 Aktiveringsgrad A-dagpenge og kontanthjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning Resultater Ift. Ift. samme Højeste Gnsn. niveau i Procent måneden før, måned året niveau klyngen i før, samme måned, samme måned, Aktiveringsgrad i alt Dec % 1% 16% 47% 33% A-dagpenge Dec % 1% 18% 47% 33% Kontant- og starthjælp, jobklar Dec % -3% 7% 61% 50% Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec % -1% -3% 48% 33% Aktiveringsgraden er størst for jobklare personer på kontant- og starthjælp med en aktiveringsgrad på 57% og 38% for personer på A-dagpenge. Derimod er der sket et mindre fald i aktiveringsgraden for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Aktiveringsgraden på 36% er dog fortsat over gennemsnittet, som er på 33% Aktiveringsgraden må anses for tilfredsstillende i

16 3.3.2 Opfyldelse af minimumskrav Jobcenter Skive har med udgangen af 2010 haft en høj opfyldelsesgrad i minimumskravene til jobsamtaler og aktiveringstilbud. I forhold til manglende jobsamtaler ligger Skive lavt på 5% for a-dagpenge og 4% for kontantog starthjælp. De tilsvarende gennemsnitlige tal for klyngen er henholdsvis 9% for a-dagpenge og 11% for start- og kontanthjælp. Tabel 3.11 Minimumskrav Jobsamtaler Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler a- dagpenge Manglende jobsamtaler kontant- og starthjælp Manglende aktive tilbud a- dagpenge Manglende aktive tilbud kontant- og starthjælp Procent Ift. Ift. samme måneden før, måned året før, Laveste niveau samme måned, Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, Dec. 10 5% -10% - 3% 9% Dec. 10 4% -3% - 5% 11% Dec. 10 7% -1% - 4% 10% Dec. 10 2% 0% - 6% 14% I forhold til manglende aktive tilbud har 7% af a-dagpengemodtagere ikke fået et tilbud mod et gennemsnit på 10%. For kontant- og starthjælpsmodtagere har kun 2% ikke fået opfyldt minimumskravet mod 14% som gennemsnit Den tidlige og aktive beskæftigelsesindsats, der blev gennemført i 2010, giver forklaringen på de tilfredsstillende resultater med en høj aktiveringsgrad for de arbejdsmarkedsparate ledige og en høj grad af målopfyldelse på minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud. 16

17 4.0 Besparelsespotentiale Tabel 4.1 Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner på ydelsen i af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 4,44 3, ,9 Kontant- og starthjælp 2,63 2, ,2 Introduktionsydelse 0,10 0,10 2 0,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,53 0, ,3 Sygedagpenge 2,41 2, ,5 Ledighedsydelse 0,59 0, ,7 Fleksjob 1,80 1,79 3 0,2 Førtidspension 7,99 6, ,0 I alt 20,50 19, ,1 A-dagpenge og førtidspension er som i 2009 fortsat de to område hvor Jobcenter Skive, ifølge tabellen, vil kunne spare meget på forsørgelsesydelserne, hvis andelen af fuldtidspersoner nedbringes til det samme niveau som klyngen. A-dagpenge For a-dagpenge er der et besparelsespotentiale på 7,9 mio. kr. i 2010, hvis andelen af fuldtidspersoner på a-dagpenge nedbringes til samme niveau som den gennemsnitlige andel for klyngen - det vil sige fra 4,4% til 3,9% af befolkningen. Jobcenter Skive har allerede nedbragt besparelsespotentialet med mere 23,5 mio. kr. i forhold til besparelsespotentialet i Det er sket som led Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats. Kontant- og starthjælp For kontant- og starthjælp gælder det, at kommunen ville miste 0,2 mio. kr., hvis antallet af fuldtidspersoner på disse ydelser var på samme niveau som gennemsnittet. Introduktionsydelse På introduktionsydelse er der ikke noget besparelsespotentiale for Jobcenter Skive, selvom indsatsen blev tilrettelagt på samme måde som i de øvrige kommuner. Revalidering inkl. forrevalidering Jobcenter Skive kan, ved at reducere antallet af fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering med 22, opnå en mindre besparelse på 1,3 mio. kr. Sygedagpenge For sygedagpenge gælder det, at Jobcenter Skive vil miste 6,5 mio. kr., hvis indsatsen blev tilrettelagt på samme måde som i de øvrige jobcentre. Den nuværende indsats må derfor anses for fortsat at være tilfredsstillende. Ledighedsydelse Såfremt antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse sænkes med 16 kan der opnås en be- 17

18 sparelse på 1,7 mio. kr. Jobcentret har siden 2009 halveret besparelsespotentialet gennem en ekstra indsats i forhold til personer på ledighedsydelse Førtidspension Jobcenter Skive kan spare 26,0 mio. kr., hvis andelen af fuldtidspersoner på førtidspension nedbringes til samme niveau som den gennemsnitlige andel for klyngen - det vil sige fra 7,9% til 6,9% af befolkningen. En væsentlig del af forklaringen skyldes Skives arbejdskraftsammensætning og erhvervsstruktur, der påvirker andelen af førtidspensionister. Skive kommune vil med nuværende lovgivning primært have mulighed for at påvirke tilgangen af nye førtidspensionssager gennem en tidligere og mere aktiv indsats. 18

19 5.0 Rettidighed Der er fra august 2010 blevet en ny rettidighedsmåling tilgængelig på Jobindsats.dk. Den tidligere måling viste de rettidige samtaler den nye viser i stedet hhv. andel og antal personer, der mangler aktive tilbud og jobsamtaler. Generelt kan det bemærkes, at Skive har en meget høj rettidighed i december Således er der en andel på 3,9% kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler en samtale, en andel på 5,5% for forsikrede ledige, der mangler en jobsamtale, og en andel på 4,8%, der mangler et aktivt tilbud. 5.1 Kontant- og starthjælp jobsamtaler Hvis Skive ses i forhold til landsgennemsnittet viser det sig, at tendensen for begge er en forbedring fra august til december. For både Skive og landsgennemsnittet er andelen af personer med kontaktforløb, som mangler en samtale, faldet med 5% procentpoint. Skive ligger dog væsentligt lavere end landsgennemsnittet. I Skive var det således i december en andel på 3,9% (svarende til 27 personer ud af 686), hvor landsgennemsnittet var på 14,2% på samme tidspunkt. Overskridelsen i antal er også markant mindre i Skive end landsgennemsnittet. Således har Skive i december måned en andel med over 10 s ventetid på jobsamtaler på 1,2%, hvor landsgennemsnittet ligger på 7,2%. Tabel 5.1 Rettighed manglende jobsamtaler kontant og starthjælp Skive Manglende jobsamtaler pers. omfattet af kontaktforløb pers. der mangler en jobsamtale pers. der mangler en jobsamtale Ventetid på jobsamtaler over over 10 aug ,6% ,5 3,2 2,9 dec ,9% ,2 0,6 1,2 Hele aug ,1% ,4 6,6 7,1 landet dec ,2% ,1 3 7,2 5.2 A-dagpenge jobsamtaler Overordnet var Skive i august dårligere end landsgennemsnittet. Der var i efteråret 2010 stort fokus på at få udarbejdet procedurer og arbejdsgange der sikrer rettidigheden, hvilket målingen viser er lykkedes. For de forsikrede ledige gør det sig således gældende at der i august var en forholdsvis stor andel i Skive der manglende en jobsamtale der er dog sket en stor forbedring frem til december 2010 således er der sket et fald fra 16,4% til 5,5% (211 personer ud af 1288 i august og 82 ud af 1489 i december). Til sammenligning er landsgennemsnittet i samme periode faldet fra 10,6% til 7%, hvilket betyder at Skive har vist stor forbedring i rettidighed. 19

20 I december 2010 ligger Skive marginalt bedre end landsgennemsnittet i antal s ventetid på jobsamtaler for hhv. 1 5 s og 6 10 s overskridelse. Skives andel af a- dagpengemodtagere med over 10 s ventetid er 1,9, hvor landsgennemsnittet er 2,9. Tabel 5.2 Rettighed manglende jobsamtaler a-dagpenge pers. omfattet af kontaktforløb Manglende jobsamtaler pers. der mangler en jobsamtale pers. der mangler en jobsamtale Ventetid på jobsamtaler over over 10 Skive Hele landet aug ,4% ,5 4,2 5,7 dec ,5% ,3 1,3 1,9 aug ,6% ,3 1,8 5,5 dec ,0% ,7 1,4 2,9 5.3 Aktive tilbud a-dagpenge, kontant- og starthjælp Skives rettidighed på aktive tilbud var både i august og december bedre end landsgennemsnittet. For forsikrede ledige og kontant-, starthjælpsmodtagere i alt var der således en andel på 5,4% i Skive mod landsgennemsnittet på 13,3% i august og på 4,8% mod% 11,1% i december. let af personer, der ikke fik rettidige tilbud, var både i august og december på 108, mens det samlede antal personer i målgruppen for aktive tilbud steg fra 1982 til Det forholder sig på samme måde for ventetiden. I alle målinger i perioden ligger Skive bedre end landsgennemsnittet. Dette skyldes i høj grad, at der på området for kontant- og starthjælp var straksaktivering for alle, og at der for de forsikrede ledige har været stort fokus på at udarbejde forretningsgange, der sikrer, at rettidigheden overholdes på samme måde som ved jobsamtaler. Tabel 5.3 Rettighed Manglende aktive tilbud Manglende aktive tilbud pers. omfattet pers. der mangler pers. der mangler Ventetid på aktive tilbud over over 10 et aktivt tilbud et aktivt tilbud af aktive tilbud Skive Ydelsesgrupper i aug-10 dec ,8% ,8 0,8 2,1 alt ,4% ,6 0,9 2 Hele dec ,1% ,7 1,8 6,6 landet aug-10 Ydelsesgrupper i alt ,3% ,9 2,5 7,9 20

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere