GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE"

Transkript

1 BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL ÅRSMØDE FRA KL ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA

2 ERHVERVSSKOLELEDERNES ÅRSBERETNING 2010 INDHOLD Indkaldelse til ordinær generalforsamling BERETNING Indledning Øget pres Bestyrelsens aktiviteter Forretningsudvalget Hjemmeside Medlemsinformationer Medlemsfordele Faglige sager Mellemledernes krydspres Stressundersøgelse Medlemsmøde om den 3. alder Skolebesøg Talsmænd Erhvervsakademier Ingen krav om akademiske kvalifikationer Lederlønninger Lederuddannelse De maritime skoler Samling af ledere Sammenslutning af COII og OC til CO Internationalt ESHA (European School Head Association) Nordisk Skolelederforum Administrative Fællesskaber VEU Centre Entreprenørskab Overenskomst Opfølgning på OK Start på OK Vedtægter

3 INDKALDELSE INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 24. marts 2010 kl EUC Lillebælt, Auditoriet, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens mundtlige beretning, den skriftlige er udsendt medio februar 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 5. Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Budget samt fastsættelse af kontingent for Valg af formand Jens Porsgaard Nielsen modtager genvalg 9. Valg af en repræsentant for forstandere/direktører eller vicedirektører Claus Christensen modtager ikke genvalg 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Marianne Brix modtager ikke genvalg Max Laigaard modtager genvalg Lotte Skaarup modtager genvalg 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 12. Valg af revisionsfirma 13. Eventuelt Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. (Onsdag den 3. marts til sekretariatet). Fuldmagter: Jvf. 5 i vedtægterne kan ethvert stemmeberettiget medlem i tilfælde af forfald afgive stemmefuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog kun modtage 5 personlige fuldmagter, noteret på navn og skole. Fuldmagtsblanket hentes på hjemmesiden. Fuldmagterne bliver kontrolleret inden afviklingen af gene - ralforsamlingen. Denne indkaldelse er sendt til samtlige medlemmer pr. mail den 28. januar

4 BERETNING BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden marts 2009 til marts 2010 INDLEDNING Sidste år forudså vi, at finanskrisen ville få stor betydning for vores land og for vore elever og skoler. Vi skrev: Finanskrisen har grebet vores land ligesom stort set resten af verden. Når vi oplever en tilbagegang inden for finanssektoren, betyder det nedgang inden for alle sektorer. Nogle sektorer, som for eksempel byggebranchen, mærker nedgangen øjeblikkeligt, andre sektorer rammes med forsinkelse. Det korte af det lange er, at økonomi i nedgang har konstant selvforstærkende elementer. Jo mere vi læser om finanskrise, jo mindre tilbøjelige er vi til at købe nye køkkener, biler med videre. Samtidig har bankerne bremset op med långivning til erhverv og industri, hvilket også betyder nedgang. Denne spiral stoppes forhåbentlig snart. På vores område er en effekt af krisen, at der indgås for få uddannelsesaftaler. Skolepraktikordningerne er blevet revitaliseret, for ikke at komme endnu længere fra regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Der er en tendens til at kalde skolepraktikordningen for et nødvendigt onde. Det betragter vi som uanstændigt. Hvordan kan vi bede unge mennesker om at melde sig til en uddannelse med betegnelsen nødvendigt onde? Sandheden er, at der er såvel fordele som ulemper ved at uddanne elever i skolepraktik. Fordelen er, at skolerne er gode til at sikre, at eleverne kommer rundt i alle de faglige hjørner, en uddannelse består af. På dette område er skolerne bedre end mange virksomheder. Virksomhederne er derimod bedre til den arbejdspladssocialisering, som er en god forberedelse til arbejdslivet. Der er ikke så meget forskning på området, men de undersøgelser, der er, viser, at der ikke er forskel hverken på de opnåede resultater ved prøver og eksaminer eller på beskæftigelsesfrekvensen på elever fra skolepraktik og elever med ordinære uddannelsesaftaler. Der har fra flere sider været udtrykt ønske om at sænke de krav, der ligger for at gennemføre en erhvervsuddannelse med det formål at flere skulle kunne gennemføre. Det mener vi, er en farlig vej at betræde. Der bør i stedet sættes ind før erhvervsuddannelsesstart, så eleverne så at sige er uddannelsesparate ved starten af en erhvervsuddannelse. Det være sig ved styrkelse af folkeskoleindsatsen på såvel undervisnings- som vejledningssiden. Hvis eleverne ikke er klar efter folkeskolen, må produktionsskoler og andre tiltag komme på tale. En sænkning af det faglige niveau og/eller indskrænkning af fagudvalget må vi stærkt fraråde. Øget pres Ledere i den offentlige sektor er på mange måder pressede. Vi har gentagne gange påpeget, at der gennem de sidste mange år er sket et paradigmeskifte fra, at offentlige ledere har været koordinatorer til nu at være egentlige ledere og dermed arbejdsgivere. Dette betyder øget ansvar og klarere rollefordeling på arbejdspladserne. På vore skoler betyder det, at den enkelte leder har et betydeligt budgetansvar og et betydeligt personale- og ledelsesansvar. Et ansvar der også omfatter forhandling af løn- 3

5 tillæg til medarbejderne og forhandling af tidsakkorder m.v. Der er sket fremskridt på mulighederne for lederuddannelse, nu skal vi blot have mulighederne ført ud i livet. Skolerne og vi må i fællesskab sørge for, at flere af vore ledere på skolerne gennemfører diplom- og masteruddannelser. Et emne vi vender tilbage til senere i beretningen. Vi mener fortsat ikke, at lønnen og uddannelsen er fulgt med, så vi har prøvet at overbevise Personalestyrelsen og Undervisningsministeriet om, at ønsker man moderne og effektiv ledelse, må man dels betale for det dels sørge for, at uddannelsesniveauet er til stede eller bliver bragt til stede. Det skal være tydeligt, hvem der er medarbejder, og hvem der er leder også på lønsedlerne. BESTYRELSENS AKTIVITETER På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2009 bød Jens Porsgaard Nielsen velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Lotte Skaarup, Roskilde Tekniske Skole og Mogens Buus Andersen, Tech College Aalborg. Bestyrelsen blev sammensat således: Jens Porsgaard Nielsen, HANSENBERG, formand (FU) Knud-Erik Hansen, CPH West, næstformand (FU) Max Laigaard, Randers Tekniske Skole, kasserer (FU) Kurt Kølle, Svendborg Søfartsskole (FU) Mariane Jørgensen, EUC Nord Marianne Brix, Aarhus tekniske Skole Claus Christensen, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Mogens Buus Andersen, Tech College Aalborg Lotte Skaarup, Roskilde Tekniske Skole Bestyrelsen har i den forløbne generalforsamlingsperiode holdt fem ordinære møder. Referater fra møderne findes på foreningens hjemmeside Ud over de fem ordinære møder holdt bestyrelsen i august 2009 et bestyrelsesseminar, hvor der var tid til en mere uddybende debat omkring en række emner. Blandt de punkter, der blev taget op på bestyrelsesseminaret, var spørgsmålet om foreningens tilhør til centralorganisation. Desuden blev bestyrelsens (tal- og aldersmæssige) sammensætning drøftet, ligesom foreningens virke og sekretariatets funktion blev gennemgået. Bestyrelsen besluttede at opprioritere foreningens synlighed med det formål dels at tiltrække flere medlemmer dels at få en bredere dialog i gang med nuværende og potentielle medlemmer. I den forbindelse udarbejder vi en medlemsbrochure, som giver indtryk af foreningens indsatsmuligheder i forskellige sammenhænge. Forretningsudvalget Foreningens daglige drift og virke varetages af forretningsudvalget med bistand af sekretariatet. FU har i perioden holdt 7 ordinære møder samt en række ad hoc møder, hvor de gennemgående temaer har været: behandling af faglige sager med orientering om og drøftelse af aktuelle sager og problemstillinger opfølgning på foreningens økonomi, herunder udarbejdelse af de retningslinjer foreningens politiske revisorer efterlyste ved revisionen af regnskabet for 2008 tilrettelæggelse og drøftelse af sekretariatets arbejdsopgaver planlægning af diverse medlemsundersøgelser og arrangementer HJEMMESIDE Foreningens hjemmeside har eksisteret i sin nuværende form i godt et år, og vi kan se af besøgsstatistikken, at der er en pæn trafik på siden. Vi lægger løbende medlemsinformation og andre nyheder ud, og der ligger mange nyttige informationer på siden af faglig karakter. Vi bestræber os på løbende at opdatere indholdet, ligesom vi udvider og udbygger stofområdet. 4

6 MEDLEMSINFORMATIONER Vi kommunikerer primært med medlemmerne via og via vores hjemmeside. I perioden er der blevet udsendt et antal medlemsinformationer med orientering om forskellige emner, såsom: omtale og billeder fra vores reception i anledning af indvielsen af Undervisningsledernes Hus orientering om årsmøde og generalforsamling 2009 gennembruddet på de maritime skoler temamøde om mellemledernes krydspres seniorbonus lønsikring stressundersøgelse centralorganisationssituationen nyt fra PFA, herunder om helbredssikringen nyt fra Tjenestemændenes Forsikring ret til lederuddannelse lederlønninger MEDLEMSFORDELE Vi har indgået en række fordelagtige aftaler for medlemmerne: PFA Pension tilbyder billig helbredssikring til medlemmer og deres ægtefæller/samlevere. PFA Helbredssikring bliver populært kaldt sundhedsforsikring. Med den får man blandt andet mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Forenede Gruppeliv tilbyder en fordelagtig gruppelivsordning. Forsikringen omfatter dødsfaldsdækning startende på kr. Forsikringen indeholder også en børnesum på kr. til børn under 20 år. Tjenestemændenes Forsikring tilbyder alle gængse forsikringer. TJM giver kunderne lidt mere, end man får andre steder, for eksempel hurtig sagsbehandling og 0 kr. i selvrisiko på flere af forsikringerne. Tjenestemændenes Låneforening tilbyder lån på fordelagtige vilkår. Lånene etableres uden omkostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste. Forbrugsforeningen samarbejder med ca butikker, som giver bonus på op til 9 %, når man handler. Se mere på > Medlemsfordele. FAGLIGE SAGER Foreningens væsentligste opgave er at varetage medlemmernes arbejdsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske, sociale og juridiske interesser. Dette opnås ved at yde såvel faglig som personlig støtte til medlemmer, der måtte komme i vanskeligheder i forbindelse med f.eks. afskedigelse, pensionering eller omstrukturering på skolerne. I lighed med tidligere år har især formanden brugt mange ressourcer på at råde og vejlede enkeltmedlemmer, der har haft behov for det. Flere fratrædelsessager har involveret formanden som rådgiver. De fleste af disse sager er mundet ud i løsninger, som 5

7 medlemmet har været overordentlig tilfreds med. I den forbindelse er det værd at slå fast, at EiD har medvirket til ikke uvæsentlige økonomiske ordninger for medlemmerne. En sag, hvor medlemmet ikke kunne bevare noget pensionsanciennitet efter selv at have sagt op, viser, at det er vigtigt at konsultere foreningen i tide. I dette tilfælde fik vi nemlig desværre ikke mulighed for at sætte ind, før løbet var kørt. Desværre oplever vi, at flere medlemmer har fået behov for at søge rådgivning i forbindelse med afskedigelse på grund af sygdom. Der har været et tilfælde, hvor det kan tilskrives EiD, at der blev åbnet mulighed for at opgradere en tilkendt svagelighedspension til kvalificeret svagelighed. I et andet tilfælde, hvor en sag var afsluttet i Helbredsnævnet, kunne formanden rådgive og støtte medlemmet til at søge om genoptagelse af sagen. Et stort emne, som ofte rejser spørgsmål fra medlemmerne og giver behov for rådgivning, er reglerne ved pensionering og efterløn. I spørgsmål om efterløn henviser vi som regel til at søge rådgivning i a-kassen. Dette må ikke forveksles med uvilje fra vores side, men skal ses som en sikkerhed for, at medlemmet får den helt korrekte rådgivning i hver enkelt situation. Det kan jo nemlig blive katastrofalt for både medlem og os som forening, hvis vi rådgiver utilstrækkeligt eller forkert. I spørgsmål om pension går vi ind sammen med Pensionskassen for Erhvervsskoler og/eller PFA for at udrede eventuelle tvivlsspørgsmål. MELLEMLEDERNES KRYDSPRES I slutningen af marts 2009 holdt vi, sammen med EiD s lederforening i Århus, et møde om mellemledernes krydspres. Temaet var hvordan opleves dette krydspres, hvad gør det ved den enkelte, og hvordan kan dette pres tackles individuelt og organisatorisk? Hvad er tegnene på, at arbejdspres bliver til stress, og hvordan kan man forebygge stress? Oplægsholder på mødet var erhvervspsykolog Lene Bilde Jacobsen. Mange oplevede krydspresset som et pres fra medarbejderne om stigende servicering på den ene side og fra den anden side et stigende pres om registrering, dokumentation og administration i stadig mere komplekse systemer. STRESSUNDERSØGELSE I samarbejde med PFA Pension gennemførte vi i efteråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse om medlemmernes stressniveau. Testen var udformet af overlæge dr. med. Bo Netterstrøm, og besvarelserne blev bearbejdet af analytikere fra PFA. Resultatet blev gennemgået på to medlemsmøder af sundhedsrådgiver og stressvejleder Dorte Kirkegaard fra PFA. Her refereres nogle af punkterne: 65 % af medlemmerne besvarede testen, hvilket er et meget flot resultat. Resultatet af undersøgelsen viste heldigvis, at 2/3 af besvarelserne lå i et niveau uden tegn på stress for tiden. 1/3 af besvarelserne lå i mellemgruppen med symptomer på stress, der bør gøres noget ved. 6

8 Det skal siges, at ét medlem skilte sig ud ved at ligge i det høje stressniveau. I alle grupperne er det de psykiske og adfærdsmæssige symptomer, der dominerer frem for de fysiske. Opdelt på køn, kan man se, at mændenes stressscore er en smule højere end kvindernes, og man kan se, at kvinderne reagerer mest psykisk, mens mændene reagerer mest fysisk/adfærdsmæssigt. STRESS Den gennemsnitlige stressscore fordelt på alder viser, at de yngste er mest stressede. Ser man på den gennemsnitlige stressscore fordelt på fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer samt ledelsesniveau, ser man, at der alt i alt er en gruppe, som føler sig belastet. Sammenlignet med andre undersøgelser kan det godt tyde på, at der, i vores undersøgelse, kan være flere med psykiske problemer end besvarelserne giver udtryk for. Der er mange mænd i vores undersøgelse, og erfaringsmæssigt svarer mænd ikke altid helt ærligt på især psykiske symptomer. Hele evalueringen af resultatet samt de tilhørende plancher og en række gode råd om stress kan ses på > Medlemsinformation > Nr MEDLEMSMØDE OM DEN 3. ALDER I februar 2010 holdt vi et weekendarrangement på Kystvejens Hotel i Grenaa for medlemmer i alderen 55+ med ledsager. Arrangementet startede fredag den 5. februar kl. 13 med indlæg fra PFA Pension og FTF-A om mulighederne for planlægning op til den tredje alder. Efter den seriøse del af arrangementet var Erhvervsskolelederne vært ved en middag, og arrangementet sluttede med overnatning og morgenbuffet lørdag morgen. Der var stor tilslutning til arrangementet. SKOLEBESØG Som et led i foreningens ønske om mere synlighed har formanden sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer på skift deltaget i en række medlemsmøder på skolerne rundt om i landet i perioden oktober 2009 februar Møderne har været fordelt geografisk, så vi har dækket hele landet, idet vi har holdt møder i Aalborg, Skive, Silkeborg, Esbjerg, Sønderborg, Svendborg, Roskilde og Slagelse. Til møderne var inviteret medlemmerne og deres kollegaer på værtsskolen samt skolerne i området. Der har været udmærket fremmøde til møderne. Spørge ly - sten har været stor, og der har ud spundet sig livlige diskussioner. Vi betragter møderne som en succes, vi vil følge op med jævne mellemrum. TALSMÆND Vi mener, det er vigtigt at have lokale talsmænd på skolerne, og vi er glade for, at en del af vores medlemmer har påtaget sig rollen. En udfordring er, at såvel rollen som talsmand som skolernes brug af talsmænd er vidt forskellige. For at sikre at talsmændene er klædt på til opgaverne og for at knytte en endnu tættere kontakt mellem forening og talsmænd, arbejder vi på at samle talsmændene, men må erkende, at det er en vanskelig opgave. Vi arbejder videre med at samle materiale og at planlægge et kursus. ERHVERVSAKADEMIER Efter dannelsen af de foreløbigt 9 erhvervsakademier har der været nogen uklarhed om løn- og ansættelsesforhold for de 7

9 medlemmer, der er blevet overført til Erhvervsakademierne pr. 1. januar Som det står nu, er det vores holdning at forhandlingsretten ligger ved os, når et af vore medlemmer bliver leder på et erhvervsakademi. INGEN KRAV OM AKADEMISKE KVALIFIKATIONER Efter vi i længere tid har arbejdet for at få slået endegyldigt fast, at der ikke kan stilles akademiske krav til en lederstilling på en erhvervsskole, hilser vi det velkommen, at UVM har udsendt information til alle erhvervsskoler om, at der i stillingsopslag ikke kan stilles krav om akademiske kvalifikationer for at bestride en lederstilling på en erhvervsskole. LEDERLØNNINGER Vi har siden starten på forhandlingerne om OK08 arbejdet på at få uddannelseslederne indplaceret i en højere lønramme. Vi har sammen med Handelskolernes Lærerforening (HL) siddet i forhandlinger med Personalestyrelsen om bl.a. uddannelsesledernes indplacering. Forhandlingerne er imidlertid gået helt i stå, idet HL har meldt ud, at de ikke vil indgå en aftale for uddannelseslederne uden en aftale for hele lederområdet primært for direktørerne. Vi deler HL s opfattelse af, at der burde være en samlet aftale, og at nøglen til generel hævelse af vore lønninger som ledere ligger i at hæve direktørlønningerne. Men vi deler absolut ikke HL s opfattelse af, at hvis vi ikke kan få noget igennem på direktørlønningerne, så vil de (HL) blokere et tilbud om hævelse af uddannelseslederlønningerne. Situationen er nemlig den, at mulighederne for en hævelse af lønrammen for uddannelsesledere til lønramme 33 var til stede. Vi har forsøgt at få COII til at gå ind i sagen, men det afviser de med meldingen om, at det er et internt anliggende mellem HL og EiD. Vi er stærkt utilfredse med sagens forløb og arbejder videre med problematikken ved OK11. LEDERUDDANNELSE I 2007 indgik FTF trepartsaftale med regeringen, KL og Danske regioner. Denne aftale indeholder blandt andet, at ledere i offentlige institutioner har ret til lederuddannelse på diplomniveau. Denne aftale blev udmøntet i finansloven for 2009, hvoraf det fremgår, at der er afsat en bevilling til dækning af nogle af udgifterne. Den enkelte skole kan vælge at supplere disse midler, hvis omfanget af uddannelse er stort på skolen. Målgruppen af ledere er specificeret således, at lederen har ansvar for et område. Der kan opstå uklarhed om hvem, der er leder, men i udlægningen af loven nævnes ledere på erhvervsskoler specifikt. Udover uddannelser på diplomniveau har FTF som supplement til diplomuddannelserne etableret et andet udbud af lederuddannelser. Rammen for disse lederuddannelser er nu klar, og de er udbudt siden september Herom kan læses på Der ydes også tilskud til en særlig masteruddannelse i offentlig ledelse. Flere universiteter tilbyder ligeledes en flexibel masteruddannelse, som kan sammenstykkes af flere master-linjer. Ofte kan der indgås en aftale med universiteterne om at deltage på tomplads -ordning. DE MARITIME SKOLER Efter lang tids forhandling lykkedes det endelig i april 2009 at få underskrevet et resultatpapir på en aftale for søfartslederne. Aftalen gælder for ledere under vores forhandlingsområde ved selvstændige maskinmesterskoler, skipperskoler og søfartsskoler. Området var længe ikke omfattet af en tidssvarende organisationsaftale. Vi finder den nye aftale tilfredsstillende og ser den som et såvel aftalemæssigt som lønmæssigt gennembrud for søfartslederne. Søfartslederne er nu omfattet af et overenskomstbestemt basislønsystem, hvor cheflønspuljen for øverste leder opskrives, og der gives mulighed for forhandling om ekstra tillæg for allerede ansatte. 8

10 Aftalen er samtidig en bekræftelse af, at forhandlingsretten ligger hos os i EiD for langt de fleste maritime skolers ledere. SAMLING AF LEDERE Som selvstændig lederforening er EiD s mål at medvirke til at samle lederne indenfor undervisningsområdet. Vores arbejdsgrundlag er og har hele tiden været at forsøge at formidle samarbejde mellem ledere og naturligvis helst ledere indenfor undervisningsverdenen. Mange skoleformer har samme problem i dag, som vi havde for år tilbage, nemlig en splittelse mellem en gruppe ledere, der er i en lærer/medarbejderforening og en gruppe ledere, der har etableret en selvstændig lederforening. Der er organisationer, der er midt i en splittelse mellem en gruppe ledere, der vil være selvstændige og en gruppe, der er blevet i lærer/medarbejderforeningen. Der er lederforeninger, der har egen aftale med f.eks Kommunernes Landsforening og dermed forhandlingsret over egne medlemmer, men samtidig står over for en lærerforening, der fastholder forhandlingsretten over lederne. Endelig er der lederforeninger med egen selvstændighed og egen forhandlingsret som f.eks. EiD. Det er et hajfyldt farvand at bevæge sig rundt i, som er fyldt med klicheer om gule fagforeninger og andre negative ytringer. Vores holdning er, at hvis lederne selv, eller et flertal af dem, ønsker at være selvstændige, så er det ledernes ret selv at vælge. At andre, f.eks. lærerforeninger, skulle kunne bestemme, er jo egentlig en pudsig tanke. Vi medarbejdere vil bestemme, hvor I, vore ledere, skal være organiseret. For os er det en absurd tankegang. Ønsker lederne, eller et flertal af dem, at være en del af en medarbejderforening, ja så respekterer vi naturligvis det, selv om vi finder det svært at forstå. SAMMENSLUTNING AF COII OG OC TIL CO10 Da Dansk Teknisk Lærerforening (DTL) indgik i det fusionerede Uddannelsesforbundet blev konsekvensen ret hurtigt, at de trak sig ud af Centralorganisation 2 (COII), og indgik i Lærernes Centralorganisation (LC). Dermed blev en gammel diskussion om sammenslutning af Centralorganisationer taget op igen. Overenskomstansattes Centralorganisation (OC), der organiserer overenskomstansatte i staten, havde ca. samme størrelse som DTL, og dermed kunne der være fornuft i at smelte COII og OC sammen til en ny organisation. Denne nye organisation har fået navnet Centralorganisationen af 2010 (CO10). Det er på mange måder et fornuftsægteskab, og vores opgave bliver at sikre, at vi stadig har indflydelse, selv om CO10 jo i endnu højere grad end det gamle COII består af organisationer, der ikke har uddannelse, uddannelsesinstitutioner endsige deres ansatte på dagsordenen. Den nye hovedbestyrelse tæller kun 12 personer, og det er meget svært at komme i betragtning til en plads, idet de største organisationer er sikret faste pladser i bestyrelsen. Det er derfor meget glædeligt, at det lykkedes Jens Pors - gaard Nielsen at få en plads i hovedbestyrelsen. Dermed er EiD og ledere generelt fremover sikret indflydelse. INTERNATIONALT ESHA (European School Head Association) Hvor vi i sidste beretning udførligt omtalte vores store arbejde med at arrangere ESHA s 2008 Copenhagen Conference i sam- 9

11 arbejde med Gymnasieskolernes Lederforening, er det i denne periode vendt tilbage til mere normale tilstande. Vi har i perioden deltaget i 2 General Board Meetings. Det er lykkedes at samle såvel Skolelederne, der organiserer folkeskolens ledere, og Gymnasieskolernes Lederforening, så vi nu har en meget fin og bred repræsentation i ESHA. Vi er enige om, at ESHA skal være en organisation for organisationer, hvor man udveksler ideer, erfaringer og synspunkter om uddannelses- og skolepolitik. Hvor man kan udbygge sit netværk og få inspiration til deltagelse i udviklingsarbejde med meget mere. I Danmark har adskillige skoler i dag projekter kørende, hvor ideer og inspiration er kommet gennem ESHA s netværk. Det være sig til konkrete udviklingsprojekter, elevudvekslingsprojekter, studieture etc. Samtidig har Jens Porsgaard Nielsen repræsenteret ESHA i et stort anlagt Comeniusprojekt om elevmobilitet, hvor elever fra en række lande kan sendes på studieophold mellem 3 og 10 mdr. betalt af EU. Arbejdsgruppen var nedsat af EU kommissionen. Nordisk Skolelederforum Nordisk Skolelederforum (NFS) har foreninger for skoleledere og gymnasierektorer fra de fem nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island som medlemmer. Fra Danmark er vi repræsenteret sammen med Gymnasieskolernes Lederforening. I april måned blev der afholdt årsmøde i Århus. Danmark havde ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre årsmødet. Temaet for årsmødet var Kodeks for ledelse, idet Nordisk Skolelederforum har tiltro til de nordiske demokratiske systemer og ønsker at samles om et sæt fælles nordiske værdier for god skoleledelse. En arbejdsgruppe under NFS har udarbejdet et notat om fælles nordisk skolelederidentitet/kodeks for god skoleledelse, som kan læses på Erhvervsskoleledernes hjemmeside. Forberedelserne til næste årsmøde i Island april 2010 har været i gang siden april Emnerne for det kommende årsmøde vil blive skoleledernes arbejdstider, vilkår, administrative rum, ledelsesansvar i forhold til mål og rammer, samt hvordan skolelederne udnytter deres ledelsesrum gennem synlige handlingsplaner i overensstemmelse med kodeks for god skoleledelse. ADMINISTRATIVE FÆLLESSKABER Undervisningsministeriet har meldt ud, at ved etablering af administrative fællesskaber, kan skolerne få varetaget en lang række administrative opgaver mere effektivt og opnå højere kvalitet i opgaveløsningen, blandt andet fordi kompetencer samles i større faglige miljøer, og der bliver mulighed for at udnytte stordriftsfordele. Etableringen af administrative fællesskaber blev besluttet i forbindelse med indgåelsen af Flerårsaftale for Kriminalforsorgen for mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Beslutningen indebærer, at erhvervsskolerne i 2010 skal opnå effektiviseringspotentiale på 140,9 millioner kroner. Dette beløb skæres i tilskuddet. Danske Erhvervsskoler er aktivt gået ind i etablering af indkøbsfællesskaber og 4 erhvervsskoler (Tech College Aalborg, 10 10

12 Mercantec, Hansenberg og EUC Nordvestsjælland) har tilkendegivet, at de vil være værter for indkøbsfællesskaber og dermed være øvrige erhvervsskoler behjælpelig med indkøbspolitik, udbud mv. Derudover har Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI) og Finansministeriet (FM) gennemført en række EU udbud. Mange af foreningens medlemmer er involveret i dette arbejde, så vi vil spændt følge, hvilke konsekvenser det får for vores medlemmer. VEU CENTRE I januar 2010 blev der etableret 13 VEU-centre. VEU-centrene skal hver især dække et geografisk område og tilsammen dække hele landet. Deres opgave bliver at have en vejledende og koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde i små og mellemstore virksomheder, uddannelsesplanlægning, markedsføring og behovsafdækning mv. inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse, dvs. primært AMUuddannelse og Forberedende Voksenuddannelse (FVU) De deltagende skoler (erhvervsskoler, herunder SOSU og VUC er) skal udpege repræsentanter til et centerråd, som skal rådgive bestyrelsen for værtsskolen om VEU-centrets virke. Her vil en del af foreningens medlemmer blive involveret, dog nok primært som tilforordnede, idet Centerrådets medlemmer skal være bestyrelsesmedlemmer fra de deltagende skoler. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner for, hvilke konsekvenser det får for foreningens medlemmer, men det bliver formentlig begrænset, da kursusaktiviteten forbliver på de nuværende skoler. VEU-Centret skal således ikke producere uddannelse. Bestyrelsen vil følge arbejdet med etablering af VEU-centrene og det videre forløb med stor interesse. ENTREPRENØRSKAB Regeringen satte med globaliseringsstrategien mål for, hvordan Danmark får mest ud af globaliseringen. Målene er, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Regeringens strategi kan deles i tre dele: I den første del sætter regeringen mål for folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Inden for alle områder af uddannelsessektoren vil regeringen bruge de eksisterende styringsredskaber til at sikre, at målene nås. Det kan for eksempel være integration af entreprenørskab i bekendtgørelser, love eller resultatkontrakter for aktørerne i uddannelsessystemet. Anden del består i oprettelsen af Fonden for Entreprenørskab. Tredje del er dannelsen af Partnerskab for uddannelse i Entreprenørskab mellem Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet og Økonomi og Erhvervsministeriet. Dette tværministerielle partnerskab skal samarbejde om realiseringen af regeringens strategi, hvilket indebærer, at skolerne fra 1. januar 2010 indarbejder dette i undervisningen. OVERENSKOMST Opfølgning på OK08 Vores erfaringer med de centrale overenskomstforhandlinger er ikke gode, når det drejer sig specifikt om vore lønninger. Vores lønsystem er bygget op omkring såkaldt decentral løn. Skolerne kan rimeligt frit selv fastsætte lønnen for vore medlemmer. De eneste, der stadig er omfattet af centralt fastsatte regler, er direktørerne. Vores prioriteter har derfor været direktørerne og uddannelseslederne. Alle derimellem skulle så reguleres på skolerne som konsekvens heraf. Vi er gået til forhandlingerne med ministeriet med ønske om gennemsigtighed i tildelingen af cheflønsmidler til direktører og øgede beføjelser til bestyrelserne vedrørende direktørlønninger m.v. Vi har ønsket at give skolernes bestyrelser væsentlig mere indflydelse på indplacering og løndannelse ved nyansættelser af direktører, ligesom vi ønskede mere gennemsigtighed i løndannelsen og tillægsstrukturen. Vi har gjort klart opmærksom på, at der ikke er sammenhæng mellem udmeldingerne til os og til det almene gymna- 11

13 sium, og vi mener, der mangler en klar vilje til forbedringer fra ministeriernes side. Vi finder det utilfredsstillende, at vi gentagne gange har oplevet at være kastebold mellem Personalestyrelsen og Undervisningsministeriet. Som det ser ud nu, vil der centralt ikke ske mere før de næste overenskomstforhandlinger, der starter i dette forår (2010). Start på OK11 Vi skal fortsætte vores arbejde med at varme op under Personalestyrelsen vedr. lederområdet. Krav til OK11 skal indsendes til centralorganisationen i løbet af Vi vil i løbet af foråret indsamle medlemmernes krav og ønsker. Signalerne herfra vil indgå som arbejdsgrundlag for bestyrelsens arbejde med at udtage de endelige krav. Vi forestiller os, at kravene vil kredse om følgende: Løn Generelle grundlønsforbedringer, herunder flere muligheder for lokale lønforbedringer. Pension Alle løndele skal være pensionsgivende. Fritvalgskonto Her tænkes på, at den enkelte kan tilrettelægge sit løn- og pensionsforløb individuelt. Ligeså ønsker vi fleksibilitet i arbejdstiden, så man evt. kan arbejde længere, når man ikke har små børn og kortere, når man har. Arbejdsmiljø m.m. Mulighed for legalisering af fagpolitisk forum for ledere på de enkelte skoler. Ansættelsesvilkår Kan vores tjenestemandslignende ansættelsesvilkår sælges for en pris, så vi bliver overenskomstansatte på forbedrede funktionærvilkår? Arbejdstilrettelæggelse Vores arbejdstidsregler er for visse grupper af ledere for utilfredsstillende, og bundgrænsen for krævede undervisningstimer bør sløjfes. Personalepolitiske temaer Her tænkes på personalegoder, der i dag er næsten umulige i det offentlige. Leder SU Her tænkes på ledernes mulighed for at komme til orde i SU på store skoler. Ret til udvikling og uddannelse af ledere Trepartsforhandlingerne mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere skulle sætte et stort beløb af til lederuddannelse til alle offentlige ledere på primært diplomniveau samt på masterniveau. Der skal yderligere midler til. Som nævnt andetsteds lykkedes det ikke at få hævet lønrammen for uddannelsesledere. Derfor vil der, her før OK11, blive nedsat et udvalg mellem os, HL og Personalestyrelsen, der skal udrede lederområdet. Vi synes faktisk ikke, der er behov for flere undersøgelser, men vi deltager selvfølgelig i arbejdet med den indstilling at få hævet direktørlønninger og få hævet uddannelseslederne, og dermed give rum for forhøjelser af alle vore medlemmers løn. 12

14 VEDTÆGTER FOR ERHVERVSSKOLELEDERNE I DANMARK 13

15 1. Navn Foreningens navn er: Erhvervsskolelederne i Danmark. 2. Formål og virke Foreningens formål er at varetage medlemmernes arbejdsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske, sociale og juridiske interesser. Disse mål søges blandt andet nået ved: at udøve aftale- og forhandlingsretten at bistå medlemmerne i lokale forhandlinger om lederes vilkår at bistå ved valg af talsmand og oprettelse af lokale klubber at udsende medlemsinformationer og afholde medlemsmøder at samarbejde med andre organisationer. Medlemmer, som pensioneres eller går på efterløn fra et lederjob på en erhvervsskole, kan fortsætte medlemskabet. Generalforsamlingen kan fastsætte et særligt kontingent for denne medlemsgruppe. Modarbejder et medlem foreningens vedtægter eller medlemsinteresser, kan vedkommende ekskluderes. Den ekskluderede kan forlange sagen behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil den eks kluderede har adgang og taleret under sagens behandling. 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det begæres. Stk. 2: Blandt medlemmerne på den enkelte skole vælges en talsmand. 3. Medlemmer Som medlemmer kan optages personer ansat i lederstillinger på erhvervsskoler i Danmark. 4. Ind- og udmeldelse Optagelse i foreningen finder sted, når skriftlig begæring om medlemskab er meddelt til foreningen og godkendt af bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted med én måneds varsel til udgangen af en måned. Et medlem, der fratræder sit lederjob, udmeldes af Erhvervsskolelederne i Danmark og har ikke ret til tilbagebetaling af kontingent eller andel af eventuel formue. Ledige medlemmer kan dog fortsætte deres medlemskab i ledighedsperioden. Såfremt der ved valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er flere kandidater, end der skal vælges, anvendes dog altid skriftlig afstemning. Ved afstemninger sker vedtagelse ved simpelt stemmeflertal. Til ændring af nærværende vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives herfor. Ethvert stemmeberettiget medlem kan i tilfælde af forfald, afgive stemmefuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog kun modtage 5 personlige fuldmagter, noteret på navn og skole. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt eller elektronisk til medlemmerne senest den 1. februar. 14

16 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. Rettidigt indsendte forslag udsendes til medlemmerne og skal være disse i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende faste punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 5. Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Budget samt fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand eller næstformand 9. Valg af en repræsentant for forstandere/direktører/vicedirektører 10.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 11.Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 12.Eventuelt. 6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ledsaget af dagsorden for generalforsamlingen. 7. Bestyrelsen Stk. 1: Erhvervsskolelederne i Danmark ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, bestående af formand og næstformand samt yderligere 7 medlemmer, hvoraf mindst én skal være forstander/direktør/vicedirektør. Herudover vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Den særlige repræsentant for forstandere/direktører/vicedirektører vælges på generalforsamlingen af de fremmødte forstandere/direktører/vicedirektører, jf. pkt. 9 i dagsordenen for generalforsamlingen. Det enkelte bestyrelsesmedlems valgperiode er 2 år. Formanden, repræsentanten for forstandere/direktører/vicedirektører samt yderligere 3 medlemmer afgår i lige år (første gang i år 2008). Næstformanden samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år (første gang i år 2007). Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og forretningsudvalg. Stk. 2: Næstformanden træder i formandens sted, når formanden er forhindret. Kassereren fører regnskab og sekretæren udfærdiger referat af alle møder. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren. 15

17 Bestyrelsen er foreningens ansvarlige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af forretningsudvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger om valg samt indstillinger af repræsentanter til diverse udvalg. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af 2/3 af bestyrelsen. 8. Kontingent Budget og kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Der må maximalt være 2 måneder mellem generalforsamlingerne. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler gå til fremme for erhvervsskolelederes uddannelse og udviklingsmuligheder efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. I tilfælde af sammenlægning overføres foreningens midler til den fortsættende forening. Medlemmerne har hverken i opløsnings- eller sammenlægningssituationen krav på nogen del af foreningens midler. 11. Ikrafttræden Nærværende vedtægter for foreningen Erhvervsskolelederne i Danmark er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september Vedtægterne er tilpasset og revide ret på den ordinære generalforsamling den 21. marts Regnskab Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab fører kassereren i en af bestyrelsen godkendt kassebog/regneark, og kassereren foretager udbetalinger fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, der til enhver tid kan foretage kasseeftersyn. Meddelelser om sådanne eftersyn skal tilføres revisionsprotokollen. Foreningens årsregnskab slutrevideres af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma valgt af bestyrelsen. 10. Opløsning af foreningen For vedtagelse af foreningens opløsning eller sammenlægning med andre foreninger eller organisationer kræves et flertal blandt de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 16

18 TILMELDING Årsmøde og generalforsamling den 24. marts 2010 kl Send din tilmelding til senest den 8. marts Oplys venligst: Navn Stilling Skole/institution Undervisningsledernes Hus Erhvervsskolelederne Frederiksborggade 5 A, 3., 1360 København K Tlf:

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere