Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver optaget, til brug for referat. Formanden beder forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer som ikke er mere. Pkt. 1. Herefter går vi til dagsorden, valg af dirigent; bestyrelsen foreslår Erik Nielsen, have 522, han takker ja. dirigenten beretter at GF er lovligt indkaldt iflg. vores vedtægter 10 stk. 2. Dirigenten spørger GF om der er indsigelser imod indkaldelsen, ingen indsigelser, indkaldelsen godkendes. Da alle har modtaget en indkaldelse med dagsorden læses denne ikke op. Johnny have 530: har indsigelse mod dagsorden da han ikke mener, at den er i overensstemmelse med vores vedtægter. Iflg. dirigenten indeholder dagsorden de punkter, som blev vedtaget sidste år. Johnny have 530 mener at der bl.a. mgl.: forslag til ordensregler samt forslag til vedtægter og at de har forskellige afstemningsregler. Dirigenten mener, at det er de samme regler. Dirigenten spørger forsamlingen om der er andre end Johnny have 530, som har indsigelser. Det er der ikke, så det tages som tegn på at dagsorden godkendes og vi kan gå videre med GF. Dirigenten efterlyser 3 personer til stemmeudvalg: det bliver Ole have 928, Helen have 215, Bent have 822. Pkt. 2. bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden: Jeg skal på bestyrelsens vegne supplere den udsendte skriftlige beretning med en mundtlig beretning, hvor vi følger op på, hvad der er sket i den mellemliggende periode. Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Jeg vil dele stoffet op i tre klumper så det er nemmere at følge med i. Der er jo en verden udenfor foreningen, som indimellem bestemmer ting, som vi er nødt til at rette ind efter. 1. Glostrup Kommune Først er der Glostrup Kommune. Her skal man være opmærksom på, At kommunen nu snart er 100 % digitaliseret. Det betyder at næsten alt hvad man skal foretage sig i forhold til kommunen sker via deres hjemmeside. Så vi kan kun opfordre til at man besøger hjemmesiden og gør sig bekendt med indholdet. F. eks. foregår byggesagsbehandlingen digitalt. Og når man så har fået et nyt hus, så skal man ind for at rekvirere en formular så man kan få opdateret sine oplysninger i BBR. Den er nemlig den enkeltes pligt selv af sørge for det. Faktisk kan kommunen give en bøde på op til kr , hvis oplysningerne ikke er a jour førte. Så er der faskiner. Som bekendt skal vi alle have en faskine til afledning af regnvand. Det skal og må ikke ledes ud i de drænrør, vi efterhånden etablerer på stierne. Her skal man søge og opnå tilladelse inden man påbegynder anlæggelsen. Og det er altså ikke for sjov. Vi har nogle jordbundsforhold som medfører, at hvis en faskine ikke bliver lavet korrekt, kan der i værste

2 tilfælde ske det, at jorden begynder at skride og lave store skader på hus og/eller fundament. Og der er igen forsikring som betaler så meget som en krone i erstatning, hvis man ikke kan dokumentere, at faskinen er korrekt udført. S å vær opmærksomme på det. Tilladelse mv. sker også via hjemmesiden. Affald. I øjeblikket er der en ny affaldsplan ude i høring. Den indebærer at vi senest i løbet af 2016 skal påbegynde indsamling af hård, plast, metal, GLAS, PAP OG PAPIR. De to sidste klarer vi jo allerede, men vi skal i dialog med kommunen om hvorledes vi nemmest og billigst får oprettet indsamlingssteder til de andre typer af affald. 2. Kolonihaveforbundet Så er der Kolonihaveforbundet. Som bekendt har vi nu fået en ny kredsstruktur som betyder, at den gamle kreds 2, der primært var haveforeninger i Glostrup Kommune, nu er lagt sammen med havforeningerne i Ballerup Kommune, tidligere kreds 7, til Kreds Hovedstaden Vest, som samlet omfatter ca haver. Kredsbestyrelsen består af formændene for de respektive kredse, som jeg har selv fornøjelsen og arbejdet med at repræsentere Ejbyvænge der. Tillige har jeg været så letsindig også at påtage mig hvervet som sekretær for kredsbestyrelsen. Men vi er nu en temmelig stor kreds med 3 medlemmer af forbundets hovedbestyrelse samt yderligere to medlemmer af forbundets købs-og salgsudvalg. Købs- og salgsudvalget er det sted hvor spørgsmål om fastlæggelse af fortolkninger og nye vurderingsregler fastlægges, udover de forslag som måtte blive fremsat til beslutning på forbundets kongres. Formanden for kredsen er yderligere blevet valgt ind i forretningsudvalget og det betyder at vi nu har en direkte kontakt til den allerøverste ledelse i forbundet. Det er noget vi håber, kan bringe os tæt på det kommende forløb omkring genforhandling af Ejbyvænges lejekontrakt, som jo udløber i år. Den skal vi have fornyet for en 25-årig periode og helst på samme betingelser ikke mindst i forhold til fastsættelse af prisen på jordlejen. I øvrigt holder forbundet kongres i år den 18 og 19. september i Holstebro. Vi skal være opmærksomme på, at når vi har indgået ny lejekontrakt skal vi til at indføre venteliste for salg af haver. Der er endnu ikke udarbejdet retningslinjer for hvorledes ventelisterne skal administreres mv. med det arbejde er i gang og vi afventer resultatet, men en ting er sikker og det er, at vi fremover ikke kan sælge vores haver efter eget ønske. Selvfølgelig kan vi gøre det i det man kalder lige op og ned gående linje, men det bliver ikke muligt at sælge til venner og bekendte efter forgodtbefindende. Forbundet har også rustet kraftigt på den digitale side. Fra i år vurderingsskema på forbundets hjemmeside som vurderingsmændene skal bruge. Jeg skal ikke udtale mig om kvaliteten, men vores vurderingsmænd har allerede været på kursus i systemet og skal snart følge et vurderingskursus i forbundets regi, som omhandler alle de nye vurderingsregler. 3. Foreningen Så skal vi også lige have lidt om selve foreningen. Der har jo trods alt været lidt at tage sig af i løbet af vinteren. Vi har fået lavet skotrender på foreningshuset, så det ikke regner ind mere og huset er tæt. På sti 000 har vi fået lavet to kloakbrønde. Sidste sæson fik vi jo lavet en fotogennemgang af hele vores

3 kloaksystem, og det udførte arbejde var et af dem der var mest påtrængende. Det har også været en del arbejde med vores vand. Da vi var kommet os over chokket over den enormt store vandregning, gik vi selvfølgelig i gang med at forsøge at finde ud af, hvad der eventuelt kunne være grunden. Så udover at alle stierne er blevet tjekket grundigt, og i øvrigt afslørede to stophaner som ikke var forsvarligt lukket, har vi haft sagkyndig bistand til at forsøge at lokalise fejlen. Firmaet kunne konstatere, at der er et merforbrug i døgnet på 5 m3, som ikke kan forklares med almindeligt forbrug. Så det må åbenbart søges i utætte vandhaner, løbende toiletter mv. Vi undlod at få firmaet til at gennemsøge hele haveforeningen, idet det ville have udløst en kæmperegning på langt over kr. Så vi kan ikke nok opfordre alle til at gennemgå deres vandinstallationer og se at få stoppet eventuelle lækager og utætheder. Men den diskussion kan vi gemme til vi skal behandle forslaget om vandmålere. Nå, men bortset fra det har vi jo nok at se til i bestyrelsen med at få udarbejdet de nye procedurer og papirer der skal i brug i forbindelse med optagelse af nye medlemmer og salg af haver. Nu er vores nye vedtægter trådt i kraft og det giver altså en del arbejde. I den kommende sæson skal laves dræn på 600 stien. Det er også en større udskrivning, men så har vi fået fjernet de allerværste problemer. Så må vi i de følgende sæsoner se på, hvor der er behov for mindre drænarbejder og eventuelle reparationer. Bortset herfra er der lagt op til i budgettet at de tre klubber, petanque, krolf og humørklubben endelig får deres længe ønskede skur, således at de får plads til al deres habengut. Vores hjemmeside som vi meget gerne vil bruge fremadrettet til kommunikation mv, lider jo af en del problemer. Derfor har vi også afsat penge til, at vi får den nødvendige hjælp til opbygning og udvikling. I den forbindelse vil vi meget gerne høre forslag til indhold og opbygning og ikke mindst vil vi være meget taknemmelige, såfremt der er kolonister med viden om og lyst til at deltage i arbejdet med at få lavet en velfungerende hjemmeside, med de faciliteter der kan komme i spil. Det kunne eksempelvis være en markedsplads hvor man kan udveksle/bytte allehånde ting og sager eller tilbyde arbejdskraft/hjælp til forskellige småreparationer eller lignende. Som det også fremgår af den skriftlige beretning vil bestyrelsen også i år gennemføre en række arrangementer såsom fælles grillaftener, vinsmagning, loppemarked mv. I den forbindelse modtager vi meget gerne forslag til fælles aktiviteter, idet vi selvfølgelig går ud fra, at forslagsstillere også selv vil yde en aktiv indsats i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne. Der er jo allerede et første initiativ på vej i form af En Facebook side, hvor børn og unge kan aftale legekomssammen på vores legeplads. Og det er jo kun fantasien der sætter grænser. I det hele taget vil vi opfordre medlemmerne til at komme med gode ideer og input, det kan også være til foreningens hjemmeside eller medlemsbladet, hvor vi gerne modtager indlæg. Så har vi også lige en bøn til alle medlemmer. Kan I ikke sørge for, at vi får opdaterede adresser, telefonnumre og ikke mindst mailadresser. Ikke mindst mailadresser kan hjælpe med til at foreningen sparer ganske betydelige beløb, når der skal foretages udsendelse af forskelligt materiale til medlemmerne.

4 Så er der selvfølgelig også lige en påmindelse til alle dem, som benytter haverne i vinterhalvåret. Der bliver ikke afhentet skrald i vinterperioden. Det betyder, at man selv skal fjerne sit affald. Tomme flasker skal ikke stilles ved den aflåste container til glas. Her er det heller ikke meningen, at man afleverer sit almindelige affald. Det har der desværre været nogle eksempler på her i vinter. Det er en rigtig dårlig ide, for det tiltrækker rotter, som vi helst vil være fri for. Men det burde jo være en selvfølge, at man fjerner sit eget affald og tager der med hjem, når man tager hjem efter weekenden. Det samme gælder naturligvis, hvis man lejer foreningshuset. Jeg finder det ærligt talt noget beskæmmende at vi overhovedet skal påpege sådan noget. Det kan da ikke være så svært at rydde op efter sig selv. Lige inden afslutningen et par ord om parkeringsordningen. Som bekendt indførte vi sidste år en parkeringsordning for sti 0 og 100, som betød, at man skulle henvende sig for at få en parkeringstilladelse og gæsteparkeringsbilletter. Parkeringsordningen blev indført, fordi der var kommet utallige klager over, at der holdt biler på parkeringspladsen og gæsteparkeringspladsen, som ikke hørte til i foreningen. Derfor forsøgte vi med indførelse af en ordning, som regulerede parkeringen samtidig med, at et firma fik til opgave at holde opsyn og uddele bøder, til dem som overtrådte bestemmelserne. Det gælder så også for parkeringspladserne foran foreningshuset i weekenden, hvor mange valgte at ignorere påbuddet om, at pladserne var forbeholdt gæster til huset. Det er ikke gået stille af sig og har givet en masse arbejde og bøvl for bestyrelsen. Så i den kommende sæson vil vi takle det lidt anerledes. Vi har valgt, at vi simpelthen vil uddele parkeringstilladelse samt et antal gæsteparkeringer til alle haver på de to stier. Så har alle de berørte haver en tilladelse samt et antal gæsteparkeringer. Det håber vi vil gøre det nemmere for os alle. Det ligner jo meget de ordninger, som man ser mange steder, hvor man bor uden for sæsonen. Til sidst vil jeg rette en stor tak til vores stiformænd og vurderingsudvalg, som yder en stor og helt afgørende hjælp med at få vores forening til at fungere på en ordentlig måde. Også en stor tak til de mange som var med til at få vores jubilæum og loppemarked afviklet. Uden jeres indsats var det ikke gået så godt. Stor til alle for den kæmpeindsats. I det hele taget en stor tak til alle dem som giver en hånd med, så vi kan få foreningen til at fungere, det gælder lige fra flagmanden, som tager sig af at få flaget op og ned på de rigtige dage og tidspunkter, Connie som sørger for foreningshuset og til bestyrelsen, som tro det eller ej- yder en kæmpeindsats. Der er for mig at se ingen tvivl om, at netop det store og frivillige arbejde er med til at styrke foreningen, og jo mere af den slags vi kan præstere, jo mere styrker vi vores sammenhold til fælles gavn og bedste. Med disse få ord vil jeg overgive beretningen til videre diskussion og forhåbentlig godkendelse. Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra kolonisterne: Arne have 420: Skal man have faskine, kan regnvandet ikke løbe ud på fliserne? Formanden svarer, at man er pligtig til at aflede sit regnvand korrekt iflg. Glostrup Kommunes forskrifter og foreningens ordensregler; ved nyetablering skal man søge Glostrup Kommune. Regnvandet må gerne løbe ned på fliserne/græsplæne i egen have.

5 Johnny have 530: man kommer vidt omkring både i den mundtlige og skriftlige beretning, der er et par ting som er værd at bemærke. 1. Bl.a. at bestyrelsen ved stivandringer vil skærpe regler for de medlemmer som ikke vedligeholder/overholder de regler vi har i foreningen og det kan Johnny godt forstå da det typisk er de samme medlemmer år efter år. Man vil kræve et gebyr, hvis man sidder overhør med disse regler. Vores ordensregler er meget klare på det område, da er bestyrelsen i sin ret til, uden godkendelse, at sætte havefirma på opgaven. Hjemmesiden fungerer ikke og fint at bestyrelsen er klar over det. Det øgede vandforbrug kan han ikke se ud fra regnskabet. Så er der lidt fra vurderingsudvalget, de har været på kurser i vurderinger og der er ændringer i prisfastsættelsen af huse/have, bl.a. fundament og terrasser. Men det har vurderingsudvalget styr på. Johnny vil gerne have at bestyrelsen sætter forslag til kongressen op om prisfastsættelse af fundament. Formanden svarer at han gerne tager prisfastsættelse op til kredsmøde men det bliver svært da der er mange forskellige slags haver nogen kun til dagbrug. Vandforbruget fra var på ca m3 og fra på ca m3, merforbrug på ca m3. Erik have 522, foreslår at vi igen giver kurser i hjertestarter, da en sådan forefindes i foreningen. Afstemningen om beretningen bliver enstemmigt vedtaget. Pkt. 3. ved kasser Benny: Benny gennemgår løseligt regnskabet og forklarer at vandregnskab er forsinket pg.a. vores aflæsning med Sommerbyen. Ingen kommentar fra salen. Afstemning 1 imod resten for, regnskabet er vedtaget. Pkt.4. ved kasser Benny: Pga. det store vandforbrug hvor opgørelsen kom slut januar 2015, forslås en merudgift på kr. 190/mdr/have, fra juli kvartal og året ud. Ellers ingen væsentlige ændringer i budgettet. Spørgsmål fra salen: Er det permanent? Formanden svarer, nej men alle opfordres til at gå hjem og tjekke vandhaner/ stophaner/ toilet og ellers fornuftigt mådehold. Marianne have? forespørger om vandmåler aflæses i løbet af sæsonen? Formanden svarer,at det har ikke været en opgave tidligere men det bliver det fremover. Igen vær selv opmærksom i haverne. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Pkt.5. Indkomne forslag. Dirigenten oplyser at der indkommet et forslag den 28 februar, forsamlingen godkender at vi tager forslaget med, men da forslagsstilleren ikke er tilsted ved GF kan forslaget derfor ikke behandles. Dirigenten foreslår at der skriftlige afstemninger om alle indkomne forslag, dette vedtages. 1: Forslag til ændring af 1 stk.k. Formanden supplerer: regler stammer fra den tid da der ikke var så meget motoriseret værktøj, nu meget mere der kan larme. Kommentarer. Heidi have 210, ang. motoriseret værktøj om søndagen, vil hun anbefale man går direkte til "synderen", at man generelt går til hinanden hvis problemer, i stedet for anonyme henvendelser pr brev. Thim have 202, opfordre til rettidig omhu, i stedet for alle de regler, også til god kommunikation. Carl have 820, mener at der er mange støjsvage maskiner, så noget pjat med det forslag. Afstemning: For 28, imod 48. Forslaget nedstemt. 2: Forslag til ændring af ordensregler 3. Formanden supplerer: dette er for ikke at sende en mand ud hver gang nogen vil have adgang, men i stedet leje en nøgle for en længere periode. Kommentarer. Thim have 202, er uenige i beløbets størrelse. Formanden supp. at det koster at ændre systemnøgler og at man jo for depositummet retur når nøglen afleveres. Afstemning: for 63, imod 12, forslaget vedtaget.

6 3: Forslag til vandmåler. Johnny kommenterer at vi først stemmer for om der er flertal for vandmåler, GF bliver enige om dette. Kommentarer fra. Formanden supplerer med et prisoverslag med brønd og måler som kan aflæses udefra stien pris ca for dette, kun måler ca. kr Ole have 929, mener ikke at man kan spare noget på en måler. Erik have 522, han oplyser at der et målerdirektiv om vandmålerbrønds nøjagtighed. Hans have 313, han mener heller ikke at der nogen gevinst ved målerbrønde. have 104, Vi skal tænke på miljø, spar på vandet. Formanden oplyser, at i Sommerbyen Ejby har man opnået et mindre forbrug på 15% og målerne gives der ti års garanti på. Have 610, kan fortælle at målerne ikke har godt af at stå under vand. Vi startede med en principiel afstemning om hvorvidt vi skal have vandmålere. Resultatet af den skriftlige afstemning blev: for 37, imod 36, 3 blanke. Herefter blev der stemt ved håndsoprækning om forslagets punkt 2 til 5. Forslagene blev vedtaget. 4:Kasser Benny foreslår at vandmåleraflæsning sker den i stedet for den forslagsstilleren accepterer. Forslaget ændres. For 36 imod 34. 5: ændringsforslag til 8: Da nogle åbenbart ikke har modtaget forslaget, foreslår dirigenten at emnet taget op til den ekstraordinær generalforsamling. bestyrelsen accepterer. Pkt.6. Valg til bestyrelsen: A. Susan Jakobsen have 007, vælges som ny kasser. B. Helge Thygesen have 407, bliver genvalgt. C. Hanne Pedersen have 529 bliver valgt for 2 år. Allan Pedersen have 613, bliver genvalgt for 2 år. D. Anita Vaarby have 110 bliver valgt for 2 år som suppleant. E. Helen Jensen have 215 bliver valgt for 1 år som suppleant. F. Carl Eltong have 820 revisor valgt for 1 år. Ole Hansen have 928 bliver genvalgt som suppleant for 1 år Pkt.7. Eventuelt, Helen have 215, beretter at der jo i vores vedtægter står at det ikke er muligt at stemme med fuldmagt, men forslår, at dem som er utilfredse med dette, jo kan komme med et lovforslag til næste generalforsamling. Formanden takker GF for godt fremmøde og en speciel tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bo Jakobsen og Benny Jørgensen og tak til Erik for at han påtog sig rollen som dirigent. Dirigent, Erik Nielsen Formand, Gert Olsen Referent, Hanne Pedersen/Kirsten Nielsen

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere