Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter."

Transkript

1 Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder): B Beskatning af forskud: Beskyttelsestid: C Computerspil: Copyright: Det tidspunkt, kontrakten ikke længere er bindende for de personer, der har indgået den. Kontraktens bestemmelser om, hvordan ansvarsog opgavefordelingen er mellem den person/ personer og det forlag, der indgår kontraktaftalen. De skabende kunstneres rettigheder til egne værker, dvs. tekstforfatteres og komponister ophavsrettigheder. Et forskud er skattepligtig indkomst for modtageren (dig)og vil være fradragsberettiget for giveren (forlaget). Den periode, et ophavsretligt beskyttet værk nyder beskyttelse efter ophavsretsloven. Beskyttelsen gælder fra skabelsen af værket, gennem hele ophavsmandens liv og indtil 70 år efter hans død. Inden for beskyttelsestiden skal der afregnes for brug af værket til ophavsmanden eller dennes arvinger. Musik, der indgår i et computerspil, er ikke omfattet af KODA-aftalen, hvorfor komponisten alene får et engangsbeløb fra spilproducenten for dennes benyttelse af musikken. Komponisten modtager ikke yderligere royalty for brug af musikken i spillet, medmindre dette særskilt er aftalt. Det engelske ord for ophavsret. Læs om Ophavsret længere nede. Samtidig er begrebet copyright udtryk for den angelsaksiske måde at opfatte ophavsretten på. Man har her mere fokus på producenters og udgiveres rettigheder end i den kontinental Europæiske fortolkning, hvor der er øget fokus på kunstnernes økonomiske og ideelle interesser.

2 D Dokumentationskrav for afregning af royalty: Dramatiske rettigheder: Droit moral: E Eksklusivitet: En ophavsmand har en ufravigelig ret til mindst én gang om året at modtage afregning ledsaget af fyldestgørende oplysninger, om den måde en royalty er blevet beregnet på. Ophavsmanden kan kræve regnskaber, bogføring, lagerbeholdninger samt attestationer mv. stillet til rådighed for ophavsmandens udpegede, registrerede eller statsautoriserede revisor. Revisoren må oplyse ophavsmanden, om royaltyafregningen er korrekt, og om der eventuelt er uregelmæssigheder i afregningen. Revisor ansættes og betales af Ophavsmanden. Det er sædvanligt, at der indgås aftale om, at forlaget betaler revisorens regning, hvis der findes fejl, der overstiger en på forhånd aftalt procentsats af den samlede afregning (oftest mellem 5 10 %). Man kan også aftale refundering af revisorudgiften, hvis revisor finder fejl begået af forlaget over et nærmere fastsat beløb. Se under Store rettigheder Ophavsmandens ideelle rettigheder over værket. Ophavsmanden kan, uanset om ophavsretten er overdraget til andre, påberåbe sig sine ideelle rettigheder. Retten til at blive navngivet (dvs. krediteret) i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, når værket gøres tilgængeligt for almenheden (faderskabsretten) er f.eks. en ideel rettighed. Ophavsmandens ret til at modsætte sig, at værket ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, som ophavsmanden føler krænkende for hans/hendes litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart (respektretten) er ligeledes en ideel rettighed. Ophavsmanden vil altid kunne modsætte sig at værket bliver brugt i en reklamemæssig, religiøs, politisk eller pornografisk sammenhæng. Ophavsmanden skal spørges, og svaret skal respekteres. En anden betegnelse for eneret. En eksklusiv overdragelse af ophavsmandens rettigheder betyder, at Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 2 af 8

3 F Faderskabsretten: Forskud: Fremførelsesrettigheder: G Generalkontrakt/Eksklusivaftale: Grafiske rettigheder: erhververen, her forlæggeren, af rettighederne får en eneret. Overdrageren (ophavsmanden) må således IKKE overdrage de samme rettigheder til andre f.eks. andre forlæggere. Se Droit moral Økonomisk beløb, ophavsmanden modtager fra aftaleparten. Typisk vil dette ske fra et forlag i forbindelse med en forlagsaftale i forbindelse med en forlagsaftale. Forskuddet skal ikke betales tilbage, men det modregnes/trækkes fra i royaltyen, som ligger til udbetaling efter et salg af de omfattede værker. Forskud og tilbagebetaling af forskud skal aftales nærmere mellem parterne. Ophavsmanden skal forstå, at forskuddet KUN fratrækkes i ophavsmandens kontaktdefinerede andel af de midler, ophavsmandens værker indtjener. Det anbefales, at parterne kontakter en revisor med henblik på at få den korrekte skattemæssige behandling af forskuddet. Forskud på afregning af fremførelsesrettigheder kan kun recoupes /tilbagebetales via den kollektive forvalter af ophavsret i Danmark KODA. Rettighederne til at afspille beskyttet musik offentligt, herunder f.eks. ved livekoncerter, afspilning fra cd er både i forbindelse med live-koncerter, i radioudsendelser, i tv, afspilning af musik fra cd i butikker og fitnesscentre m.fl. I Danmark varetages fremførelsesrettighederne af KODA for autorerne. Forlagskontrakt, der ikke bare omfatter bestemte værker, men alle de musik- og tekstværker ophavsmanden skaber i en bestemt periode. I visse tilfælde samtlige værker skabt INDEN kontraktindgåelsen bagkataloget - tillige med de, der bliver skabt fremefter i hele kontraktperioden. Når værket vises i grafisk form, altså noder og tekst på tryk. De grafiske rettigheder ligger hos autor eller dennes forlag, og er dermed ikke omfat- Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 3 af 8

4 I Ideelle rettigheder: Intellectual Property Rights (IPR): K Kollektiv forvaltning: Kontraktens genstand: Kontraktløbetid/-varighed: L Lejemateriale / Nodeleje: Licensiering (license): Life of copyright eller i hele ophavsretslovens beskyttelsestid : tet af de rettigheder, som KODA og ncb administrerer Se under Droit moral. Den engelske forkortelse for intellektuelle rettigheder, der omfatter ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder samt brugsmodelrettigheder. Kaldes på dansk immaterialrettigheder. Kollektiv forvaltning indebærer, at en organisation opnår en kulturministeriel koncession og indgår aftaler med brugere om betaling for brug af ophavsretlige beskyttede værker på vegne af alle medlemmerne eller rettighedshaverne på én gang. Kollektiv forvaltning indebærer traditionelt, at brugerne kun behøver at rette henvendelse ét sted for at sikre sig klarering for brug af alle rettigheder. I Danmark findes bl.a. følgende kollektive forvaltningsorganer: KODA, Gramex, ncb, Copydan. De rettigheder/værker en aftale omfatter. Den periode en kontraktaftale er gældende mellem de personer, der har indgået den. Parterne kan frit aftale, hvor længe aftalen skal gælde. Når et værk er skrevet for et større ensemble eller orkester, kan orkesterstemmerne udlejes eller købes efter aftale med rettighedshaveren. Autor modtager andele af nodelejen/nodesalget. Aftale hvor rettighedshaveren af en immateriel ret, f.eks. en ophavsret, giver en anden tilladelse til at udnytte disse rettigheder, oftest mod løbende betaling af en licensafgift (royalty). Hvis der er sket en overdragelse af ophavsret til f.eks. et forlag, og forlaget ønsker at bevare de overdragne rettigheder længst muligt, bruges begrebet life of copyright eller i hele ophavsretslovens beskyttelsestid ofte i kontrakten. Det betyder, at overdragelsen af rettigheder fra ophavs- Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 4 af 8

5 M Makulering: Mekaniske rettigheder: Misligholdelse: N Naborettigheder (engelsk Neighbouring Rights: Non recoupable: O Opførelsesrettigheder: Ophavsret: Option: mand til forlægger varer i hele ophavsrettens beskyttelsestid for de omhandlede sange/værker, altså til 70 år efter ophavsmandens død (se ovenfor). Destruktion af fysiske eksemplarer. De fleste aftaler regulerer betingelserne herfor. Rettigheder i forbindelse med indspilning, kopiering og distribution/salg af musik på lyd- og billedmedier. ncb forvalter disse rettigheder i Norden og Baltikum på vegne af de ophavsmænd og forlæggere, som via deres medlemskab af KODA har ønsket at videreoverdrage disse rettigheder. Hvis ophavsmanden eller forlæggeren undlader at opfylde de pligter de har aftalt i kontrakten, kan der foreligge misligholdelse. Er misligholdelsen væsentlig, kan kontrakten ophæves, og der kan kræves erstatning, hvis der er lidt et tab. Det er den part, der hævder at have lidt et tab, der har bevisbyrden herfor. Rettigheder, der er beskyttet efter ophavsretsloven, men ikke er en egentlig ophavsret. Naborettigheder er de udøvende kunstneres rettigheder (som Gramex forvalter), og de rettigheder, der knytter sig til lyd- og billedoptagelser. Naborettighederne har en kortere beskyttelsestid end de egentlige ophavsrettigheder, idet de udløber 50 år efter fremførelsen eller optagelsen Kan f.eks. betyde forskud, der ikke skal modregnes i løbende royalties, eller ikke kan kræves tilbagebetalt. Se under Fremførelsesrettigheder Den eneret en ophavsmand har til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for offentligheden. En aftale om, at ophavsmanden har pligt til at tilbyde forlaget nye værker, der skabes i optionsperioden. Længden af denne periode vil være aftalt på Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 5 af 8

6 Originalforlag: Overdragelse: Overdragelse til tredjemand: R Recoupment af forskud: Respektretten: Royalty: Royalty Statement: S Selvforvaltning: Sign on fee: Små rettigheder: forhånd i kontrakten Det forlag som autor har indgået forlagskontrakt med. Se i øvrigt subpublishing. Frivillig overdragelse af rettigheder i levende live i modsætning til overdragelse af rettigheder ved arv og retsforfølgning, herunder f.eks. konkurs. Overdragelse af rettigheder til en person uden for kontrakten. Forelæggerens ret til at videreoverdrage sine kontraktssikrede rettigheder til tredjemand accepteres oftest af ophavsmanden ved kontraktens underskrivelse. Tilbagebetaling til forskudsgiveren af et udbetalt forskud. Forskuddet recoupes udelukkende i ophavsmandens andel af indtjeningen. Aftaler om recoupment bør nærmere specificeres i kontrakten. Se Droit moral. De indtægter autor modtager fra forlaget i henhold til aftalen. Opgørelse fra forlaget, der nærmere beskriver den optjente royalty. Det vil ofte aftales, at denne skal udsendes hvert kvartal, hvert halve år eller en gang om året. Aftale med KODA og/eller ncb om, at komponisten eller forlaget selv giver tilladelsen til og selv modtager betaling for synkronisering. Læs mere om selvforvaltning på Beløb, der betales for at en autor underskriver en kontrakt med et musikforlag. Sign on fee er skattepligtig indkomst for modtageren og kan omvendt fradrages hos giveren. Sign on fee kan ikke kræves tilbagebetalt i royaltyudbetalingen. KODA varetager fremførelsesrettighederne for de såkaldte små rettigheder. Herunder når musikværker bruges til koncerter, fester, shows, radio, tv, på internettet mv. Når man melder sig ind i KODA og ncb, overdrager man eneforvaltningen af sine rettigheder til offentlig fremførelse, indspilninger og eksemplarfremstilling eksklusivt til Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 6 af 8

7 KODA og ncb. Det er ikke et krav, at man automatisk skal overdrage sine mekaniske rettigheder til ncb, når man overdrager sine fremførelsesrettigheder til KODA. Læs mere herom på og Store rettigheder: KODADRAMATIK eller de enkelte teater- og musikforlag varetager store rettigheder, der er opførelse af operaer, operetter, musicals, balletter, pantomimer og store revyforestillinger. Ophavsmanden forhandler selv de store rettigheder, medmindre rettighederne er overdraget til et forlag eller til KODA-DRAMATIK. Teaterkoncerter og lign. udgør en gråzone mellem store og små rettigheder; kontakt KODA for at høre nærmere. Subpublishing/subforlægger : Forlagskontrakt, som et forlag kan indgå med typisk et udenlandsk forlag for at sikre sig bedst mulig administration, markedsovervågning og forvaltning af sine rettigheder i et andet land. Synkroniseringsrettigheder: Retten til betaling når musik og billede, f.eks. i en film, reklame eller anden tv-produktion sammenkopieres til en original audiovisuel produktion. T Territorium: De lande/områder hvor kontrakten er gældende Tidsbegrænsning: Slutdatoen for kontraktens ophør. Transport: Trykrettigheder: Tvisteløsning: U Udnyttelsesformer (eksempler): En autor (transportgiver) kan give et musikforlag (transporthaver) ret til at modregne i udbetalte forskud i sin udbetaling fra KODA/ncb. Der findes også andre former for transport. KODA har særlige regler for transporter, der bl.a. skal anmeldes til KODA. Læs mere på Se Grafiske rettigheder' Løsning på uenighed mellem to parter vedrørende f.eks. forståelsen af en kontrakt. Tvisteløsning kan f.eks. være sagkyndig mægling (mediation), retssag eller voldgiftssag. Tryk og udgivelse af værket på node, fremstilling af orkestermateriale, eksemplarfremstilling og udgivelse på fonogram, upload til on demand, salg Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 7 af 8

8 Upfront: V Værksfordelingsnøgle: Værneting: Værnetingsaftale: W Work by work agreement/song by song agreement: eller streaming på internettet, er eksempler på udnyttelsesformer. Vederlag, der betales upfront, er vederlag, der betales på forhånd, typisk som forskud. Se nærmere på Den retsinstans, hvor en retssag skal anlægges mod en person eller selskab. Ses ofte aftalt på forhånd i en kontrakt. Aftale om, hvilken ret en retssag skal anlægges ved, f.eks. Københavns Byret. Kontrakt gældende et enkelt værk/eller flere navngivne værker. Er det modsatte af en generalaftale (se denne). Ordlisten opdateres løbende af parterne. Dok «Sagsnr»/Endelig ordliste COC 8 af 8

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk Mikael Højris Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk Illustrationer: Tore-Emil Højris http://artblock.tegnebordet.dk

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere