STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD-FORLAGSKONTRAKT"

Transkript

1 Gråbrødretorv 16, København K Tlf Fax STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN

2 MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN NAVN: ADRESSE: KODA-NUMMER: CPR. NUMMER: i det følgende benævnt Ophavsmanden og FORLAGETS NAVN: ADRESSE: KODA-NUMMER: SE.-NUMMER: i det følgende benævnt Forlaget er der indgået følgende aftale: 1. FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at sikre nye ikke tidligere publicerede og/eller allerede publicerede Værkers udbredelse.med henblik på størst mulig forøgelse af det økonomiske udbytte (ophavsretslige indtægter) til Ophavsmanden gennem Forlagets arbejde på hvert enkelt Værk i henhold til nærværende kontrakts indhold. 2

3 2. VÆRKER OMFATTET AF DENNE KONTRAKT (udfyldes for samtlige titler) TITEL: RETTIGHEDSHAVERE: KOMPONIST NAVN & %: TEKSTFORFATTER NAVN & %: ARRANGØR NAVN & %: (Arrangørandele kan kun tildeles, såfremt arrangementet udgør en væsentlig faktor i Værkets skabelse, jvf. KODAs Håndbog). FORLAGET NAVN & %: Hvis denne aftale omfatter flere Værker udformes et komplet tillæg til 2, således at alle Værker er nævnt på samme måde som ovenstående. 3. FORVALTNINGSSELSKABER Det er en forudsætning for kontraktens gyldighed at Forlaget er medlem af KODA eller et tilsvarende forvaltningsselskab, med hvem KODA har overenskomst ligesom Forlaget således også kun kan indgå aftale med andre forlag på samme betingelser. Forlaget er medlem hos: Nr.: Forlaget skal i kontraktperioden arbejde med de i 5 afkrydsede områder og specificeret under 7, 8, 9, 10 og 11 med respekt for de aftaler, Ophavsmanden har indgået med sit forvaltningsselskab. Såfremt der i trediemands territorium ikke findes et forvaltningsselskab, med hvem KODA/NCB har overenskomst, skal der mellem Forlaget og Ophavsmanden indgås en særskilt og i alle detaljer specificeret aftale herom. Ophavsmanden er ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale. 3

4 4. IKRAFTTRÆDEN, PERIODE OG OPHØR Kontrakten træder i kraft den og løber i.... år, hvorefter kontrakten automatisk ophører, og samtlige rettigheder går tilbage til Ophavsmanden. Ophavsmanden kan i særlige tilfælde udover kontraktperioden tildele Forlaget yderligere en periode, hvor Forlaget kan modtage mekaniske vederlag for Værker, der er sub.forlagt. Dette medfører ikke, at Forlagets ret til at forhandle Værket forlænges. VÆRK: KODA KATALOGNUMMER: PERIODE: TERRITORIUM: Forlaget har dog ret til at oppebære indtægter på nodetryk, der ved Forlagets arbejde er udgivet i bogform indenfor kontraktperioden. Ligesom Forlaget har ret til at lade pågældende nodebog genoptrykke. Ophavsmanden har dog ret til efter kontraktens ophør selv at trykke og udgive Værket på node, eller lade andre gøre det. Kontrakten ophører øjeblikkeligt, såfremt Forlaget træder i betalingsstandsning, går konkurs eller på anden vis ikke længere kan opfylde hver enkelt forpligtelse i denne kontrakt. Eventuelle sub.kontrakter fortsætter indtil udløb, såfremt det ikke konflikter med denne kontrakt. 5. RETTIGHEDER Mod andele i Ophavsmandens ophavsretslige indtægter giver Ophavsmanden ved denne kontrakt Forlaget rettigheder og forpligtelser til Værkerne specificeret under 2 og begrænset til nedenstående afkrydsede områder specificeret under 7, 8, 9, 10 og 11. Områder, der relaterer til NODETRYK RETTIGHEDER som specificeret under 7. Områder, der relaterer til MEKANISKE RETTIGHEDER som specificeret under 8. Områder, der relaterer til OFFENTLIG FREMFØRELSE som specificeret under 9. Områder, der relaterer til DRAMATISKE RETTIGHEDER som specificeret under 10. Andre områder, som specificeres under 11. Skulle der efter denne kontrakts ikrafttræden være områder, som ikke er gældende i denne kontrakt, kan der udformes en særskilt aftale (APPENDIX) til denne kontrakt, hvoraf det nye område klart specificeres herunder også forpligtelser, afregninger, terminer, øvrige begrænsninger o.l. 4

5 6. GENERELLE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ophavsmanden garanterer ved sin underskrift på denne kontrakt, at han i henhold til dansk lov om ophavsret er ophavsmand til Værker omfattet af denne kontrakt. Ophavsmanden bærer således ansvaret overfor en krænkelse af en ophavsmands eventuelle krav på Værker omfattet af denne kontrakt. Forlaget er da berettiget til med øjeblikkelig virkning at udtræde af denne kontrakt. Forlaget har ret til at overlade rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt til trediemand. Trediemand kan ikke overlade rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt til andre, med mindre der foreligger en i alle detaljer specificeret aftale med Ophavsmanden herom. Forlaget er forpligtet til i samarbejde med Ophavsmanden at udarbejde nødvendige registreringer af Værkerne og at anmelde offentlige fremførelser o.l. til KODA og til andre forvaltningsselskaber, som måtte have brug for sådanne. Forlaget er forpligtet til at sørge for, at hvert eksemplar (fonogram, node, tekst o.l.) af Værker omfattet af denne kontrakt er udstyret med behørig kreditering af Ophavsmanden. Forlaget er forpligtet til at overvåge, at krænkelser af ophavsretten til Værker omfattet af denne kontrakt ikke finder sted. Forlaget skal straks påtale og foranledige, at en eventuel krænkelse øjeblikkeligt bringes til ophør med krav om erstatning og om nødvendigt gå rettens vej. Udgifter og indtægter i forbindelse med en eventuel retsforfølgelse deles mellem Forlaget og Ophavsmanden i henhold til fordelingsnøglen for pågældende territorium. Ophavsmanden og Forlaget er forpligtet til at oplyse hinanden om alle forhold af betydning for denne kontrakt. Ophavsmanden har ret til kopi af Forlagets brevveksling omkring Værkerne omfattet af denne kontrakt. Forlaget skal praktisk og økonomisk støtte Ophavsmandens muligheder for deltagelse i diverse sangskriver fora, både i ind- og udland med henblik på kunstnerisk udvikling. Forlaget skal økonomisk og praktisk støtte Ophavsmandens mulighed for at deltage i Showcases, både i ind- og udland. BEARBEJDELSE Arrangementer, bearbejdelser og anden ændring af Værkerne kan kun foretages med Ophavsmandens samtykke. Herunder således også såfremt der knyttes ny musik til tekster og/eller ny tekst til musik, som er omfattet af denne kontrakt. Indgår et Værk, der er omfattet af denne kontrakt, som en væsentlig del af et nyt Værk, som Ophavsmanden har frembragt, skal Ophavsmanden tilbyde dette Værk til Forlaget på samme vilkår som i denne kontrakt. Hvis Forlaget ikke indenfor 1 (én) måned efter at være blevet bekendt med Værket i form af node og/eller i demo-version ikke ønsker at tilføje det ny Værk til denne kontrakt, tilhører Værkets rettigheder Ophavsmanden, og han kan herefter tilbyde det til en anden forlægger. 5

6 7. NODETRYK Kun relevant såfremt dette område er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget har ret og pligt til at udgive Værkerne i form af noder og tekst i følgende territorier: Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Norden inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Norden ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Europa inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Europa ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden USA inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden USA ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Asien/Far East, hvor Værkerne skal udgives inden Japan, hvor Værkerne skal udgives inden Hele verden inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Hele verden ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden herunder gengivelse i/på: Karaoke system CD-rom Udlejning af noder Fotokopi Internet Andre: Forlaget har pligt til at oplyse om Værkernes tilgængelighed på node pligt til at promovere i diverse fora, at Værkerne er tilgængelige på node (musikbiblioteker, musikskoler, konservatorier, internet, musikmagasiner o.l.). Ved transmission på det digitale netværk aftales særskilt afregning mellem Forlag og Ophavsmand. Måtte der senere fremkomme specifikke overenskomster på området, følges disse. Den trykte udgave skal udgives i bog-/hæfteform senest (se X) efter Forlagets modtagelse af færdigt manuskript fra Ophavsmanden. Udgaven skal fremstilles i mindst.... eksemplarer. Ophavsmanden har krav på minimum 10 frieksemplarer af hver af de udgivne udgaver. Forlaget træffer i samråd med Ophavsmanden nærmere aftale om udgivelsens form, pris m.v. Ophavsmanden har pligt til, uden særskilt vederlag, i fornødent omfang at læse korrektur. Ligesom ophavsmanden har krav på, såfremt han ønsker det, at læse korrektur. Ophavsmanden har ret til at fremlægge et fuldstændig færdigt og trykklart manuskript, der af Forlaget betales efter gældende satser. Originalt manuskript, som ligger til grund for færdiggørelsen af endeligt, trykklart manuskript forbliver Ophavsmandens ejendom. Før en eventuelt makulering skal restoplaget tilbydes Ophavsmanden gratis til privat brug. Efter udgivelsen er Forlaget forpligtet til at sørge for at de udgivne Værker til stadighed er tilgængelige i handel, dog med en frist på 3 måneder til udgivelse af genoptryk. Er Værkerne ikke længere tilgængelige, er Ophavsmanden berettiget til at indgå en ny aftale med et andet forlag og er således ikke længere forpligtet overfor bestemmelser i denne kontrakt. Nærmere om udgivelse i trykt form: Såfremt Forlaget har ret til at udleje/udlåne nodemateriale, skal Ophavsmanden med mindre andet er specifikt aftalt andetsteds i denne kontrakt afregnes i henhold til Fordelingsnøglen i 12. 6

7 8. MEKANISKE RETTIGHEDER Kun relevant såfremt området er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget skal foranledige, at Værkerne indspilles og udgives på fonogram i følgende territorier indenfor angivet periode: Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Norden ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Europa ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. USA ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Asien/Far East indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Japan indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Hele verden ekskl. Danmark.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Andet Såfremt Ophavsmanden allerede har et Værk omfattet af denne kontrakt udgivet til salg, er Forlaget forpligtet til at tilgodese pågældende pladeselskabs interesser, således at Forlaget ikke indenfor et halvt år lader Værket indspille med en anden kunstner, på samme eller et fremmed sprog i samme territorium, med mindre dette er skriftligt aftalt med pågældende pladeselskab. Samme hensyn bør udvises, såfremt pladeselskabet planlægger et realistisk forsøg på tiltag i udlandet med en kunstner. Såfremt Ophavsmanden giver tilladelse til oversættelse af et af denne kontrakt omfattet Værk, skal opgaven først tildeles Ophavsmanden. Kan Ophavsmanden ikke oversætte til pågældende sprog på et tilstrækkelig kompetent niveau, kan Forlaget og Ophavsmanden tildele opgaven til en anden forfatter. Alle indtægter fra mekaniske rettigheder, der fremkommer ved udnyttelse af denne kontrakt, fordeles og udbetales af NCB i henhold til NCBs love og regler, i henhold til fordelingsnøglen i 12 og kontraktens bestemmelser i øvrigt. Såfremt der mellem Forlag og Ophavsmand er enighed om, at trediemand udbetaler forskud på Værkerne, meddeles det aftalte beløb til NCB. Forlaget er forpligtet til at følge op på, hvorvidt trediemand har optjent forskudsbeløb og hvornår trediemand derfor skal afregne via trediemands forvaltningsselskab til NCB. Dette gælder så længe trediemand har et kontraktforhold til Forlaget på Ophavsmandens Værker. 7

8 9. OFFENTLIG FREMFØRELSE Kun relevant såfremt dette område er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget skal sørge for af Værkerne fremføres offentligt i: Udsendelser i radio/tv. Transmissioner i digitale net. Livekoncerter. Med mindre andet er anført, følger TERRITORIER og TIDSFRISTER for hvor og hvornår offentlig fremførelse skal finde sted samme TERRITORIER og TIDSFRISTER som 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. Forlaget er forpligtet til økonomisk at støtte LIVE-optræden i forbindelse med: Turné virksomhed. Promovering i Medier i forbindelse med LIVE-optræden. Andet Forlaget er forpligtet til at tilbyde mulighed for evt. i form af "hjemmestudie faciliteter" at betale for indspilning af såkaldt demo-version af Værkerne. Såfremt Forlaget tilbyder ovennævnte mulighed, er Ophavsmanden forpligtet til at "indspille" demo-bånd til Forlaget af fornøden kvalitet. For oversættelser gælder samme betingelser som under 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. For indtægter og vederlag gælder samme betingelser som under 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. 10. DRAMATISKE RETTIGHEDER De dramatiske rettigheder skal forhandles særskilt mellem Forlaget og Ophavsmanden. 11. ANDRE RETTIGHEDER Alle øvrige rettigheder forhandles særskilt. 12 FORDELINGSNØGLE FORDELING, VEDERLAG OG FORSKUD (I fordelingsnøglen udgør Ophavsmandens andel den totale andel til samtlige ophavsmænd. Såfremt et Værk har flere ophavsmænd, som specificeret i 2, fordeles Ophavsmandens totale andel pro rata). FORDELINGSNØGLE FOR TERRITORIER UDEN SUB.FORLAG: Værker uden tekst: Værker med tekst: minimum 66,7% til Ophavsmanden maksimum 33,3% til Forlaget minimum 66,7% til Ophavsmanden maksimum 33,3% til Forlaget Forlaget og Ophavsmanden deler udgiften til en eventuel sub.forfatter i territorier, hvor der ikke er sub.forlagt. Værker med sub.tekst: minimum 33,3% 2,17% = 31,16% til Ophavsmanden (komponist) minimum 33,3% 2,17% = 31,16% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 8,3 % til sub.forfatter minimum 33,35 4,0% = 29,33% til Forlaget 8

9 Værker med sub.tekst: Værker med sub.tekst Specialtekst, evt. en engelsk tekst, der benyttet world wide: minimum 33,3% 3,73% =29,6% til Ophavsmanden (komponist) minimum 33,3% 3,73% = 29,6% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 16,7% til sub.forfatter minimum 33,3% 8,35% = 24,98 % til Forlaget minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 25% til sub.forfatter minimum 25% til Forlag FORDELINGSNØGLE FOR TERRITORIER MED SUB.FORLAG: Værker uden tekst: Værker med tekst: minimum 50% til Ophavsmanden maksimum 50% til Forlaget og sub.forlaget minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 50% til Forlaget og sub.forlaget Værker med sub.tekst: minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 50% til Forlaget, sub.forlaget og sub.forfatter Anden fordeling anføres: I territorier indenfor Norden kan Forlaget kun afgive andele til sub.forlag af Forlagets egne tildelte andele, således at Ophavsmanden altid modtager mindst 66,6% af Værkernes brutto indtjening. I territorier udenfor Norden kan Forlaget kun afgive andele til sub.forlag af Forlagets egne tildelte andele, således at ophavsmanden altid modtager mindst 50% af Værkernes brutto indtjening. Eventuelle afvigelser fra ovenstående fordelingsnøgle skal aftales særskilt mellem Forlag og Ophavsmanden og skal anføres i denne kontrakt evt. som APPENDIX. FORSKUD: Indtægter der tilflyder Forlaget i form af forskud på indtjening fra sub.forlag i diverse territorier afregnes efter fordelingsnøglen. Såfremt der af Forlaget udbetales forskud af fremtidige indtægter til Ophavsmanden, er Forlaget kun berettiget til at modtage 90% af de indtægter som optjenes i kontraktperioden indtil det udbetalte forskud er indtjent. Forlaget er forpligtet til at aflægge regnskab herfor overfor Ophavsmanden. Det er forudsat, at Forlaget alene kan modtage 90% af indtjeningen indenfor områder i denne kontrakt, som er overladt til Forlaget. I tilfælde, hvor Ophavsmanden består af flere individuelle ophavsmænd, kan Forlaget kun indkassere 90% af den pågældende ophavsmands andel af Værkerne, indtil forskud er indtjent. Der kan ikke fra Forlagets side, gøres krav på indtjeninger, der af Ophavsmanden er optjent udenfor kontraktperioden, også selv om det optjente først kommer til udbetaling til Ophavsmanden i kontraktperioden. 9

10 13. TERMINER Forlaget fører regnskab, der er åbent for gennemgang af Ophavsmanden og/eller dennes successor. Forlaget fremsender opgørelser og eventuelle afregninger for Værker omfattet af denne kontrakt som falder udenfor KODA/NCB til Ophavsmanden senest 60 dage efter hver den 30.6 og Modtager Forlaget på vegne af Ophavsmanden beløb, der overstiger ,00 kr. skal disse dog senest indenfor 30 dage efter modtagelse fremsendes til Ophavsmanden. Forlaget er ikke ansvarlig for beløb, der ikke modtages rettidigt eller beløb, der ikke afregnes, men Forlaget er forpligtet til at tage fornødne ressourcer herunder ved rettens hjælp i anvendelse i bestræbelserne for at tilgodehavender kommer til udbetaling. 14. MISLIGHOLDELSE Såfremt en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser i denne kontrakt, kan den anden part ved anbefalet skrivelse ophæve aftalen, forudsat modparten ikke efter skriftlig opfordring hertil senest 14 dage efter har foretaget sig det nødvendige for at opfylde det pålagte. Som misligholdelse betragtes også manglende forøgelse af Ophavsmandens indtægter i henhold til denne kontrakt og de aftalte tidsfrister. Blot for en god ordens skyld, skal det understreges, at den økonomiske forøgelse skal kunne henvise til Forlagets aktive mellemkomst. Forøgelse af indtægter der er tilvejebragt ved Ophavsmandens og/eller en Kunstners forøgede turnévirksomhed, kan således ikke hidrøre fra Forlagets indsats. Såfremt misligholderen har forvoldt økonomisk skade på den misligholdte, kan der fremsættes erstatningskrav mod misligholderen. 15. TVISTER Enhver tvist skal fortolkes i henhold til dansk lov. Ved en eventuel tvist mellem parterne skal uenighed først søges løst ved hjælp af en uvildig, kompetent af begge parter godkendt Opmand. Kan parterne herefter stadig ikke opnå enighed om en løsning på tvisten, kan sagen herefter indbringes for en dansk domstol ved anvendelse af dansk lovgivning. Nærværende kontrakt er udformet i 2 eksemplarer, fordelt med ét til Forlaget og ét til Ophavsmanden. Består Ophavsmanden af flere personer, skal hver person underskrive, ligesom hver person skal have et eksemplar af nærværende kontrakt. STED & DATO: OPHAVSMANDEN: FORLAGET:

11

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere