STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD-FORLAGSKONTRAKT"

Transkript

1 Gråbrødretorv 16, København K Tlf Fax STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN

2 MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN NAVN: ADRESSE: KODA-NUMMER: CPR. NUMMER: i det følgende benævnt Ophavsmanden og FORLAGETS NAVN: ADRESSE: KODA-NUMMER: SE.-NUMMER: i det følgende benævnt Forlaget er der indgået følgende aftale: 1. FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at sikre nye ikke tidligere publicerede og/eller allerede publicerede Værkers udbredelse.med henblik på størst mulig forøgelse af det økonomiske udbytte (ophavsretslige indtægter) til Ophavsmanden gennem Forlagets arbejde på hvert enkelt Værk i henhold til nærværende kontrakts indhold. 2

3 2. VÆRKER OMFATTET AF DENNE KONTRAKT (udfyldes for samtlige titler) TITEL: RETTIGHEDSHAVERE: KOMPONIST NAVN & %: TEKSTFORFATTER NAVN & %: ARRANGØR NAVN & %: (Arrangørandele kan kun tildeles, såfremt arrangementet udgør en væsentlig faktor i Værkets skabelse, jvf. KODAs Håndbog). FORLAGET NAVN & %: Hvis denne aftale omfatter flere Værker udformes et komplet tillæg til 2, således at alle Værker er nævnt på samme måde som ovenstående. 3. FORVALTNINGSSELSKABER Det er en forudsætning for kontraktens gyldighed at Forlaget er medlem af KODA eller et tilsvarende forvaltningsselskab, med hvem KODA har overenskomst ligesom Forlaget således også kun kan indgå aftale med andre forlag på samme betingelser. Forlaget er medlem hos: Nr.: Forlaget skal i kontraktperioden arbejde med de i 5 afkrydsede områder og specificeret under 7, 8, 9, 10 og 11 med respekt for de aftaler, Ophavsmanden har indgået med sit forvaltningsselskab. Såfremt der i trediemands territorium ikke findes et forvaltningsselskab, med hvem KODA/NCB har overenskomst, skal der mellem Forlaget og Ophavsmanden indgås en særskilt og i alle detaljer specificeret aftale herom. Ophavsmanden er ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale. 3

4 4. IKRAFTTRÆDEN, PERIODE OG OPHØR Kontrakten træder i kraft den og løber i.... år, hvorefter kontrakten automatisk ophører, og samtlige rettigheder går tilbage til Ophavsmanden. Ophavsmanden kan i særlige tilfælde udover kontraktperioden tildele Forlaget yderligere en periode, hvor Forlaget kan modtage mekaniske vederlag for Værker, der er sub.forlagt. Dette medfører ikke, at Forlagets ret til at forhandle Værket forlænges. VÆRK: KODA KATALOGNUMMER: PERIODE: TERRITORIUM: Forlaget har dog ret til at oppebære indtægter på nodetryk, der ved Forlagets arbejde er udgivet i bogform indenfor kontraktperioden. Ligesom Forlaget har ret til at lade pågældende nodebog genoptrykke. Ophavsmanden har dog ret til efter kontraktens ophør selv at trykke og udgive Værket på node, eller lade andre gøre det. Kontrakten ophører øjeblikkeligt, såfremt Forlaget træder i betalingsstandsning, går konkurs eller på anden vis ikke længere kan opfylde hver enkelt forpligtelse i denne kontrakt. Eventuelle sub.kontrakter fortsætter indtil udløb, såfremt det ikke konflikter med denne kontrakt. 5. RETTIGHEDER Mod andele i Ophavsmandens ophavsretslige indtægter giver Ophavsmanden ved denne kontrakt Forlaget rettigheder og forpligtelser til Værkerne specificeret under 2 og begrænset til nedenstående afkrydsede områder specificeret under 7, 8, 9, 10 og 11. Områder, der relaterer til NODETRYK RETTIGHEDER som specificeret under 7. Områder, der relaterer til MEKANISKE RETTIGHEDER som specificeret under 8. Områder, der relaterer til OFFENTLIG FREMFØRELSE som specificeret under 9. Områder, der relaterer til DRAMATISKE RETTIGHEDER som specificeret under 10. Andre områder, som specificeres under 11. Skulle der efter denne kontrakts ikrafttræden være områder, som ikke er gældende i denne kontrakt, kan der udformes en særskilt aftale (APPENDIX) til denne kontrakt, hvoraf det nye område klart specificeres herunder også forpligtelser, afregninger, terminer, øvrige begrænsninger o.l. 4

5 6. GENERELLE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ophavsmanden garanterer ved sin underskrift på denne kontrakt, at han i henhold til dansk lov om ophavsret er ophavsmand til Værker omfattet af denne kontrakt. Ophavsmanden bærer således ansvaret overfor en krænkelse af en ophavsmands eventuelle krav på Værker omfattet af denne kontrakt. Forlaget er da berettiget til med øjeblikkelig virkning at udtræde af denne kontrakt. Forlaget har ret til at overlade rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt til trediemand. Trediemand kan ikke overlade rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt til andre, med mindre der foreligger en i alle detaljer specificeret aftale med Ophavsmanden herom. Forlaget er forpligtet til i samarbejde med Ophavsmanden at udarbejde nødvendige registreringer af Værkerne og at anmelde offentlige fremførelser o.l. til KODA og til andre forvaltningsselskaber, som måtte have brug for sådanne. Forlaget er forpligtet til at sørge for, at hvert eksemplar (fonogram, node, tekst o.l.) af Værker omfattet af denne kontrakt er udstyret med behørig kreditering af Ophavsmanden. Forlaget er forpligtet til at overvåge, at krænkelser af ophavsretten til Værker omfattet af denne kontrakt ikke finder sted. Forlaget skal straks påtale og foranledige, at en eventuel krænkelse øjeblikkeligt bringes til ophør med krav om erstatning og om nødvendigt gå rettens vej. Udgifter og indtægter i forbindelse med en eventuel retsforfølgelse deles mellem Forlaget og Ophavsmanden i henhold til fordelingsnøglen for pågældende territorium. Ophavsmanden og Forlaget er forpligtet til at oplyse hinanden om alle forhold af betydning for denne kontrakt. Ophavsmanden har ret til kopi af Forlagets brevveksling omkring Værkerne omfattet af denne kontrakt. Forlaget skal praktisk og økonomisk støtte Ophavsmandens muligheder for deltagelse i diverse sangskriver fora, både i ind- og udland med henblik på kunstnerisk udvikling. Forlaget skal økonomisk og praktisk støtte Ophavsmandens mulighed for at deltage i Showcases, både i ind- og udland. BEARBEJDELSE Arrangementer, bearbejdelser og anden ændring af Værkerne kan kun foretages med Ophavsmandens samtykke. Herunder således også såfremt der knyttes ny musik til tekster og/eller ny tekst til musik, som er omfattet af denne kontrakt. Indgår et Værk, der er omfattet af denne kontrakt, som en væsentlig del af et nyt Værk, som Ophavsmanden har frembragt, skal Ophavsmanden tilbyde dette Værk til Forlaget på samme vilkår som i denne kontrakt. Hvis Forlaget ikke indenfor 1 (én) måned efter at være blevet bekendt med Værket i form af node og/eller i demo-version ikke ønsker at tilføje det ny Værk til denne kontrakt, tilhører Værkets rettigheder Ophavsmanden, og han kan herefter tilbyde det til en anden forlægger. 5

6 7. NODETRYK Kun relevant såfremt dette område er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget har ret og pligt til at udgive Værkerne i form af noder og tekst i følgende territorier: Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Norden inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Norden ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Europa inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Europa ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden USA inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden USA ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Asien/Far East, hvor Værkerne skal udgives inden Japan, hvor Værkerne skal udgives inden Hele verden inkl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden Hele verden ekskl. Danmark, hvor Værkerne skal udgives inden herunder gengivelse i/på: Karaoke system CD-rom Udlejning af noder Fotokopi Internet Andre: Forlaget har pligt til at oplyse om Værkernes tilgængelighed på node pligt til at promovere i diverse fora, at Værkerne er tilgængelige på node (musikbiblioteker, musikskoler, konservatorier, internet, musikmagasiner o.l.). Ved transmission på det digitale netværk aftales særskilt afregning mellem Forlag og Ophavsmand. Måtte der senere fremkomme specifikke overenskomster på området, følges disse. Den trykte udgave skal udgives i bog-/hæfteform senest (se X) efter Forlagets modtagelse af færdigt manuskript fra Ophavsmanden. Udgaven skal fremstilles i mindst.... eksemplarer. Ophavsmanden har krav på minimum 10 frieksemplarer af hver af de udgivne udgaver. Forlaget træffer i samråd med Ophavsmanden nærmere aftale om udgivelsens form, pris m.v. Ophavsmanden har pligt til, uden særskilt vederlag, i fornødent omfang at læse korrektur. Ligesom ophavsmanden har krav på, såfremt han ønsker det, at læse korrektur. Ophavsmanden har ret til at fremlægge et fuldstændig færdigt og trykklart manuskript, der af Forlaget betales efter gældende satser. Originalt manuskript, som ligger til grund for færdiggørelsen af endeligt, trykklart manuskript forbliver Ophavsmandens ejendom. Før en eventuelt makulering skal restoplaget tilbydes Ophavsmanden gratis til privat brug. Efter udgivelsen er Forlaget forpligtet til at sørge for at de udgivne Værker til stadighed er tilgængelige i handel, dog med en frist på 3 måneder til udgivelse af genoptryk. Er Værkerne ikke længere tilgængelige, er Ophavsmanden berettiget til at indgå en ny aftale med et andet forlag og er således ikke længere forpligtet overfor bestemmelser i denne kontrakt. Nærmere om udgivelse i trykt form: Såfremt Forlaget har ret til at udleje/udlåne nodemateriale, skal Ophavsmanden med mindre andet er specifikt aftalt andetsteds i denne kontrakt afregnes i henhold til Fordelingsnøglen i 12. 6

7 8. MEKANISKE RETTIGHEDER Kun relevant såfremt området er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget skal foranledige, at Værkerne indspilles og udgives på fonogram i følgende territorier indenfor angivet periode: Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Norden ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Europa ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. USA ekskl. Danmark indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Asien/Far East indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Japan indenfor.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Hele verden ekskl. Danmark.... måneder/år efter kontraktens ikrafttræden. Andet Såfremt Ophavsmanden allerede har et Værk omfattet af denne kontrakt udgivet til salg, er Forlaget forpligtet til at tilgodese pågældende pladeselskabs interesser, således at Forlaget ikke indenfor et halvt år lader Værket indspille med en anden kunstner, på samme eller et fremmed sprog i samme territorium, med mindre dette er skriftligt aftalt med pågældende pladeselskab. Samme hensyn bør udvises, såfremt pladeselskabet planlægger et realistisk forsøg på tiltag i udlandet med en kunstner. Såfremt Ophavsmanden giver tilladelse til oversættelse af et af denne kontrakt omfattet Værk, skal opgaven først tildeles Ophavsmanden. Kan Ophavsmanden ikke oversætte til pågældende sprog på et tilstrækkelig kompetent niveau, kan Forlaget og Ophavsmanden tildele opgaven til en anden forfatter. Alle indtægter fra mekaniske rettigheder, der fremkommer ved udnyttelse af denne kontrakt, fordeles og udbetales af NCB i henhold til NCBs love og regler, i henhold til fordelingsnøglen i 12 og kontraktens bestemmelser i øvrigt. Såfremt der mellem Forlag og Ophavsmand er enighed om, at trediemand udbetaler forskud på Værkerne, meddeles det aftalte beløb til NCB. Forlaget er forpligtet til at følge op på, hvorvidt trediemand har optjent forskudsbeløb og hvornår trediemand derfor skal afregne via trediemands forvaltningsselskab til NCB. Dette gælder så længe trediemand har et kontraktforhold til Forlaget på Ophavsmandens Værker. 7

8 9. OFFENTLIG FREMFØRELSE Kun relevant såfremt dette område er afkrydset under 5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Forlaget skal sørge for af Værkerne fremføres offentligt i: Udsendelser i radio/tv. Transmissioner i digitale net. Livekoncerter. Med mindre andet er anført, følger TERRITORIER og TIDSFRISTER for hvor og hvornår offentlig fremførelse skal finde sted samme TERRITORIER og TIDSFRISTER som 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. Forlaget er forpligtet til økonomisk at støtte LIVE-optræden i forbindelse med: Turné virksomhed. Promovering i Medier i forbindelse med LIVE-optræden. Andet Forlaget er forpligtet til at tilbyde mulighed for evt. i form af "hjemmestudie faciliteter" at betale for indspilning af såkaldt demo-version af Værkerne. Såfremt Forlaget tilbyder ovennævnte mulighed, er Ophavsmanden forpligtet til at "indspille" demo-bånd til Forlaget af fornøden kvalitet. For oversættelser gælder samme betingelser som under 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. For indtægter og vederlag gælder samme betingelser som under 8. MEKANISKE RETTIGHEDER. 10. DRAMATISKE RETTIGHEDER De dramatiske rettigheder skal forhandles særskilt mellem Forlaget og Ophavsmanden. 11. ANDRE RETTIGHEDER Alle øvrige rettigheder forhandles særskilt. 12 FORDELINGSNØGLE FORDELING, VEDERLAG OG FORSKUD (I fordelingsnøglen udgør Ophavsmandens andel den totale andel til samtlige ophavsmænd. Såfremt et Værk har flere ophavsmænd, som specificeret i 2, fordeles Ophavsmandens totale andel pro rata). FORDELINGSNØGLE FOR TERRITORIER UDEN SUB.FORLAG: Værker uden tekst: Værker med tekst: minimum 66,7% til Ophavsmanden maksimum 33,3% til Forlaget minimum 66,7% til Ophavsmanden maksimum 33,3% til Forlaget Forlaget og Ophavsmanden deler udgiften til en eventuel sub.forfatter i territorier, hvor der ikke er sub.forlagt. Værker med sub.tekst: minimum 33,3% 2,17% = 31,16% til Ophavsmanden (komponist) minimum 33,3% 2,17% = 31,16% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 8,3 % til sub.forfatter minimum 33,35 4,0% = 29,33% til Forlaget 8

9 Værker med sub.tekst: Værker med sub.tekst Specialtekst, evt. en engelsk tekst, der benyttet world wide: minimum 33,3% 3,73% =29,6% til Ophavsmanden (komponist) minimum 33,3% 3,73% = 29,6% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 16,7% til sub.forfatter minimum 33,3% 8,35% = 24,98 % til Forlaget minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 25% til sub.forfatter minimum 25% til Forlag FORDELINGSNØGLE FOR TERRITORIER MED SUB.FORLAG: Værker uden tekst: Værker med tekst: minimum 50% til Ophavsmanden maksimum 50% til Forlaget og sub.forlaget minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 50% til Forlaget og sub.forlaget Værker med sub.tekst: minimum 25% til Ophavsmanden (komponist) minimum 25% til Ophavsmanden (tekstforfatter) maksimum 50% til Forlaget, sub.forlaget og sub.forfatter Anden fordeling anføres: I territorier indenfor Norden kan Forlaget kun afgive andele til sub.forlag af Forlagets egne tildelte andele, således at Ophavsmanden altid modtager mindst 66,6% af Værkernes brutto indtjening. I territorier udenfor Norden kan Forlaget kun afgive andele til sub.forlag af Forlagets egne tildelte andele, således at ophavsmanden altid modtager mindst 50% af Værkernes brutto indtjening. Eventuelle afvigelser fra ovenstående fordelingsnøgle skal aftales særskilt mellem Forlag og Ophavsmanden og skal anføres i denne kontrakt evt. som APPENDIX. FORSKUD: Indtægter der tilflyder Forlaget i form af forskud på indtjening fra sub.forlag i diverse territorier afregnes efter fordelingsnøglen. Såfremt der af Forlaget udbetales forskud af fremtidige indtægter til Ophavsmanden, er Forlaget kun berettiget til at modtage 90% af de indtægter som optjenes i kontraktperioden indtil det udbetalte forskud er indtjent. Forlaget er forpligtet til at aflægge regnskab herfor overfor Ophavsmanden. Det er forudsat, at Forlaget alene kan modtage 90% af indtjeningen indenfor områder i denne kontrakt, som er overladt til Forlaget. I tilfælde, hvor Ophavsmanden består af flere individuelle ophavsmænd, kan Forlaget kun indkassere 90% af den pågældende ophavsmands andel af Værkerne, indtil forskud er indtjent. Der kan ikke fra Forlagets side, gøres krav på indtjeninger, der af Ophavsmanden er optjent udenfor kontraktperioden, også selv om det optjente først kommer til udbetaling til Ophavsmanden i kontraktperioden. 9

10 13. TERMINER Forlaget fører regnskab, der er åbent for gennemgang af Ophavsmanden og/eller dennes successor. Forlaget fremsender opgørelser og eventuelle afregninger for Værker omfattet af denne kontrakt som falder udenfor KODA/NCB til Ophavsmanden senest 60 dage efter hver den 30.6 og Modtager Forlaget på vegne af Ophavsmanden beløb, der overstiger ,00 kr. skal disse dog senest indenfor 30 dage efter modtagelse fremsendes til Ophavsmanden. Forlaget er ikke ansvarlig for beløb, der ikke modtages rettidigt eller beløb, der ikke afregnes, men Forlaget er forpligtet til at tage fornødne ressourcer herunder ved rettens hjælp i anvendelse i bestræbelserne for at tilgodehavender kommer til udbetaling. 14. MISLIGHOLDELSE Såfremt en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser i denne kontrakt, kan den anden part ved anbefalet skrivelse ophæve aftalen, forudsat modparten ikke efter skriftlig opfordring hertil senest 14 dage efter har foretaget sig det nødvendige for at opfylde det pålagte. Som misligholdelse betragtes også manglende forøgelse af Ophavsmandens indtægter i henhold til denne kontrakt og de aftalte tidsfrister. Blot for en god ordens skyld, skal det understreges, at den økonomiske forøgelse skal kunne henvise til Forlagets aktive mellemkomst. Forøgelse af indtægter der er tilvejebragt ved Ophavsmandens og/eller en Kunstners forøgede turnévirksomhed, kan således ikke hidrøre fra Forlagets indsats. Såfremt misligholderen har forvoldt økonomisk skade på den misligholdte, kan der fremsættes erstatningskrav mod misligholderen. 15. TVISTER Enhver tvist skal fortolkes i henhold til dansk lov. Ved en eventuel tvist mellem parterne skal uenighed først søges løst ved hjælp af en uvildig, kompetent af begge parter godkendt Opmand. Kan parterne herefter stadig ikke opnå enighed om en løsning på tvisten, kan sagen herefter indbringes for en dansk domstol ved anvendelse af dansk lovgivning. Nærværende kontrakt er udformet i 2 eksemplarer, fordelt med ét til Forlaget og ét til Ophavsmanden. Består Ophavsmanden af flere personer, skal hver person underskrive, ligesom hver person skal have et eksemplar af nærværende kontrakt. STED & DATO: OPHAVSMANDEN: FORLAGET:

11

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden )

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden ) MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Forlaget ) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget")

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt Forlaget) FORLAGSAFTALE Mellem Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget") og X person X (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt "Ophavsmanden")

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) Forlagshåndbogen er et supplement til de øvrige informationer, som findes på Kodas hjemmeside. Indholdet af Forlagshåndbogen vil

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Komponist og /eller forfatter.

Komponist og /eller forfatter. ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder): B Beskatning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig )

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) Mellem på den ene side Pladeselskab A/S Adresse Postnummer (herefter benævnt Selskabet) og på den anden side Firma v/producernavn Adresse Postnummer (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Respondenterne 727 musikforlagsmedlemmer pr. 31/12-08 371 musikforlag KODA-indtjening i 2008 = aktive forlag 193 aktive musikforlag har mailadresse registreret

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere