Studieregler og evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieregler og evaluering"

Transkript

1 Studieregler og evaluering 2010 Greve Gymnasium

2 Studieregler og evaluering For at sikre den bedst mulige undervisning og den bedst mulige dagligdag lægger Greve Gymnasium vægt på at skabe et trygt lærings- og skolemiljø for alle og udvikle en løbende dialog om undervisningen og skolen. I dette hæfte kan du læse skolens studie- og ordensregler en vejledning om evaluering en vejledning om problemer og utilfredshed med undervisningen. Disse regler og vejledninger er formuleret i et samarbejde mellem elever, lærere og rektor og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelsen. Skolens menneskesyn og værdier På Greve Gymnasium er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er aktivt lærende. Det vil sige, at alle ønsker at skabe nye muligheder for at tænke, føle og handle for sig selv og for andre. Derfor er det også vores udgangspunkt, at elever og ansatte er hensynsfulde og ansvarlige. Det er en fælles opgave at videreudvikle en skolekultur, hvor rammerne for både individuelle og fælles udfoldelser er så vide som mulige. 2 Studieregler og evaluering

3 Studie- og ordensregler Ingen på Greve Gymnasium må udsættes for eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende behandling. Greve Gymnasium er et uddannelsessted og arbejdssted for mere end 1000 mennesker. Den enkeltes adfærd har derfor betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle situationer på og udenfor skolen i skolemæssig sammenhæng udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar og materiel. Almindelige regler for god opførsel både i tale og handling gælder overalt på skolen og i alle skolesammenhænge. Overtrædelse heraf kan medføre sanktioner. Derfor præciseres skolens normer herunder. Elevernes aktive deltagelse i undervisningen samt møde- og afleveringspligt Forberedelse, deltagelse i og evaluering af undervisningen Vi forventer, at alle møder velforberedte og deltager aktivt i undervisningen. Både elever og lærere er ved deres adfærd og kommunikation ansvarlige for et optimalt studieforløb, hvilket kræver god ro og orden i alle timer og ved andre former for undervisningsaktiviteter. For at styrke den gensidige ansvarlighed for det optimale udbytte af undervisningen gennemføres der mindst én gang årligt en anonym evaluering af undervisningen i alle klasser og på alle hold. Mødepligt Eleverne har pligt til at følge alle klassens/ holdets undervisningslektioner. Lærerne noterer ved undervisningens start elevernes tilstedeværelse. Alle former for fravær fra undervisningen, inkl. ekskursioner og studieture, medregnes som fravær. Elever, der ikke er til stede ved undervisningens start, noteres fraværende for den pågældende lektion. Elever, der forlader undervisningen i løbet af en lektion, noteres ligeledes fraværende for den pågældende lektion, hvis ikke andet er aftalt mellem lærer og elev. Hvis læreren ikke møder til undervisningen, skal eleverne henvende sig på kontoret. Flyttet eller aflyst undervisning skal fremgå af Ludus Sygefravær eller andet fravær Ved sygdom ringes der til skolen om morgenen mellem 7.30 og Sygdom opstået i løbet af dagen og andet fravær meddeles kontoret. Kontoret udarbejder lister over elevfravær, som meddeles lærerne hver dag kl. 10 samt hver fredag. Efter fravær fra undervisning skal eleven skrive fraværsårsag i Ludus. Placeringen af ferier fremgår af semesterplanen og af skolens hjemmeside. Der kan ikke afviges fra denne ferieplan. Greve Gymnasium

4 Studie- og ordensregler - fortsat Skriftlige opgaver Alle skriftlige opgaver skal afleveres til tiden og skal i overensstemmelse med almindelig videnskabelig redelighed være udarbejdet af eleven selv. Hvis to eller flere elever samarbejder om en opgavebesvarelse, angives dette af alle, der deltog i samarbejdet. En opgave, der ikke opfylder ovenstående krav, eller som ikke har den kvalitet og kvantitet i besvarelsen som er forudsat og aftalt ved udlevering af opgaven, medtæller ikke som en afleveret skriftlig opgave. Tilfælde af snyd skal indberettes til rektor, som tager stilling til sanktion. Snyd ved eksamen behandles efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Elever, der er sygemeldt ved afleveringsfristen for en skriftlig opgave, skal aflevere opgaven eller aftale en ny afleveringsfrist senest i næste lektion med den pågældende lærer. Terminsprøver, ekskursioner, fællesarrangementer, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning mv. Mødepligten til undervisningen gælder også for terminsprøver, årsprøver og ekskursioner samt ved fællesarrangementer. Ved ekskursioner og fællesarrangementer forventes, at eleverne møder rettidigt og udviser respekt, nærvær og deltagelse overfor henholdsvis besøgte værter og inviterede gæster. Ligeledes registreres der uddannelsestid i forbindelse med aftale om selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, hvor fx opgaveaflevering eller elektronisk log indgår i elevernes uddannelsestid. Studieaktivitet Manglende tilstedeværelse ved undervisningen og manglende aflevering af skriftlige opgaver indgår i vurderingen af elevens studieaktivitet. Opgørelse til eleverne Skolen sikrer, at eleverne kan se lærernes notering af ugens fravær på Ludus senest søndag kl Eleven har herefter mulighed for at afgive bemærkninger hertil. Sanktioner Rektor træffer afgørelse om advarsel eller en strengere sanktion fx overførsel til eksamen i alle fag, selvstuderende eller bortvisning, og evt. fratagelse af retten til SU efter gældende bekendtgørelse. Indstilling til prøve Rektor træffer efter undervisningens ophør det pågældende skoleår afgørelse, om hver enkelt elev kan indstilles til prøve. Manglende indstilling til prøve betyder, at året efter nærmere aftale kan tages om, eller at eleven udskrives fra skolen. 4 Studieregler og evaluering

5 Oprykning til næste klasse Rektor kan, hvis en elevs samlede vægtede gennemsnit for det pågældende skoleår er under 2,0, nægte oprykning til næste klassetrin. En vurdering heraf baseres på en samlet vurdering af elevens mulighed for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, gennemføre på normeret tid etc. Særlige regler om skolens inventar, herunder it-udstyr Brug af inventar og bygning Det er en fælles opgave at sikre, at skolens bygninger og inventar er i pæn stand til de næste brugere. Dette betyder, at der hviler et særligt ansvar for orden og ryddelighed på alle, der har brugt et lokale eller et område på skolen, samt at der ikke er påført skolens materiel skade af nogen art. Inden undervisningslokalerne forlades hænges stolene op på bordene og lyset slukkes og det sikres, at der er rydeligt. I skolens kantine, samlingssal og studiehjørner mv. er der selvafrydning, dvs. alle sørger selv for at papir, tallerkner, bestik mv. efter brug ender i affaldskurvene. Leg med vand og sne må ikke finde sted på skolen. Særlig bemærkes det, at graffiti, skrivning på borde, vægge eller andet materiel ikke er tilladt og vil medføre alvorlig sanktion. Overtrædelse af ovenstående indberettes til rektor, der træffer afgørelse om sanktion. Særlige faglokaler skal være aflåst i frikvarterer mv. og må ikke benyttes af elever uden særlig tilladelse fra lærere. Særlig om skolens it, netværk mv. Det er ikke tilladt at reparere, modificere eller ændre i maskinernes opsætning, ligesom det ikke er tilladt at fjerne eller ændre på installerede programmer. Det er ikke tilladt at downloade på skolens maskiner, undtagen i direkte forbindelse med undervisningen. Det er ikke tilladt at udskrive andet end relevant undervisningsmateriale. Opslag Det er ikke tilladt at lave opslag på andet end skolens opslagstavler. Opslag skal være forsynet med læseligt navn. Reklamer mv. Der må ikke uddeles reklamer, brochurer eller andet materiale på skolen uden godkendelse fra kontoret. Materiale af bred interesse kan lægges oven på klassernes dueslag uden for kontoret til afhentning af interesserede elever. Elevernes tavle i Kantinen må kun benyttes til informationer af bred interesse. Sanktioner Overtrædelse af ovenstående regler medfører midlertidig eller permanent udelukkelse fra brug af skolens it-udstyr samt adgang til skolens netværk eller bortvisning fra skolen i særligt grove tilfælde samt erstatningsansvar og evt. politianmeldelse. Greve Gymnasium

6 Studie- og ordensregler - fortsat Særlige regler om alkohol og andre rusmidler samt rygning Alkohol må ikke nydes på skolen eller i skoletiden, medmindre der er givet særlig tilladelse fra rektor, ligesom det ikke er tilladt at indtage eller møde på skolen påvirket af nogen form for rusmidler. Skolen kan kræve, at elever lader sig teste. Disse regler gælder også på ekskursioner, introture etc. Greve Gymnasium er en røgfri skole, dog er rygning tilladt i skolens gårdhaver. Dette gælder også til fester, cafeer og andre særlige arrangementer. Det påhviler rygere i gårdhaverne at sørge for selvoprydning. Greve Gymnasium har desuden en alkoholog rusmiddelpolitik, se skolens hjemmeside. Øvrige regler og forhold Transport i undervisningstiden Kørsel i bil er ikke tilladt ved ekskursioner, til stævner mv. pga. skolens ansvar ved evt. uheld. Fælles transport aftales i hvert tilfælde med pågældende faglærer. Aflevering af bøger og andre undervisningsmaterialer Skolens bøger og andre undervisningsmaterialer udlånt til den enkelte elev skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget. Elevens lån registreres ved skanning af sygesikringsbeviset. Bøger skal afleveres efter undervisningens ophør på hvert klassetrin, eller hvis en an- den klasse skal bruge det pågældende materiale. For bøger lånt på skolens bibliotek er lånetiden en måned, medmindre andet er aftalt. Forsikring Skolen har ikke forsikring, der dækker beskadigelse af tøj i forbindelse med undervisningen, ved eksperimentelt arbejde o.l. Elevernes egne forsikringsforhold er afgørende i disse tilfælde. Mobiltelefoner mv. Af hensyn til roen i undervisningen skal mobiltelefoner og anden trådløs opkobling være slukket/sat på lydløs i timerne, hvis ikke andet er aftalt med læreren. 6 Studieregler og evaluering

7 Generelt om sanktioner ved overtrædelse af ovenstående regler og normer Overtrædelse af Greve Gymnasiums studieog ordensregler medfører sanktioner, der som maksimal foranstaltning er: manglende indstilling til eksamen, indstilling til eksamen som selvstuderende, fratagelse af Statens Uddannelsesstøtte (SU), nægtelse af oprykning til næste klassetrin, bortvisning eller udskrivning fra skolen. Advarsel Normalt vil der forinden disse sanktioner være givet en advarsel, men ved særligt grove overtrædelser vil bortvisning kunne være sanktionen. Rektors konkrete skøn er afgørende i hvert enkelt tilfælde. Klagevejledning Sanktioner vil normalt blive forelagt eleven (eller forældrene, hvis eleven er under 18 år) inden endelig afgørelse. Eleven (eller forældrene) kan inden 2 uger klage til Undervisningsministeriet over en afgørelse om iværksættelse af en af de ovennævnte sanktioner over for en elev, der ikke overholder skolens studie- og ordensregler. Klagen indgives skriftligt til skolens rektor, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen og klagerens evt. kommentar hertil. En klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, dvs. afventer ikke endelig afgørelse, medmindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. Erstatning Der vil i tilfælde af materiel skade blive krævet erstatning af den skadevoldende elev, ligesom anmeldelse for overtrædelse af straffeloven, overtrædelse af færdselsloven, politivedtægten mv. kan indgå i den konkrete sanktion og derfor få konsekvenser for elevens straffeattest. Orientering om studie- og ordensreglerne Nye elever modtager dette hæfte forud for skolestart sammen med skolens øvrige introduktionsmateriale. Desuden sker der i introduktionsperioden en generel introduktion til skolens studie- og ordensregler. Ligeledes findes skolens studie- og ordensregler på skolens hjemmeside. Og i relevante sammenhænge henvises der til dem på morgensamlinger og i andre fora. Eleverne har pligt til at kende disse regler. Disse regler er gældende fra den 01. august 2010 Karl-Henrik Jørgensen Rektor Greve Gymnasium

8 Evaluering - en elevvejledning Nedenfor kan du læse, hvad evaluering dækker, og i hvilke sammenhænge du møder det i hverdagen på Greve Gymnasium. Løbende evaluering er en naturlig del af skolens hverdag. Der evalueres på mange forskellige måder med det formål at udvikle og forbedre både den daglige undervisning, dit udbytte af undervisningen og selve skolen. Evaluering af undervisningen Undervisningen skal løbende evalueres i gymnasiet og hf på alle hold. Dette er bestemt af Undervisningsministeriet (se boks). Det kan være efter den enkelte lektion, efter hvert undervisningsforløb, projekt eller lignende eller på bestemte tidspunkter af året. Hvis eleverne har behov for en evaluering af undervisningen, kan de altid bede læreren tænke en evaluering ind i planlægningen af undervisningen snarest. Undervisningsevalueringer kan foregå på mange forskellige måder med det formål at udvikle og forbedre undervisningen og de aktiviteter, der foregår i timerne. Evalueringen skal bidrage til at sikre en kultur, hvor eleverne har medindflydelse på undervisningen, og hvor undervisningens form og indhold drøftes på en konstruktiv og ikke-krænkende måde med gensidig respekt for hinanden. Evalueringer kan være mundtlige eller skriftlige. På Greve Gymnasium er det desuden bestemt I. At mindst en evaluering om året pr. hold skal være anonym med opfølgning fra læreren. II. At der senest midt i oktober skal være en evaluering/samtale om faget/undervisningen og planlægning af kommende undervisning i alle klasser og på alle hold. (Se i semesterplanen). Mange emner/områder i undervisningen kan evalueres og med brug af mange forskellige metoder. Eksempler på emner der kan evalueres Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen Emnet/stoffet Lærerens valg undervisningsmaterialerne Elevernes evne til at kunne anvende bestemte indlærte færdigheder (kompetencer) Lærerens rolle i forskellige typer undervisning Det faglige niveau Lærerens valg af arbejdsformer Tidsforbrug Sammenhæng med andre fag Klassens/holdets forberedelse og indsats Den enkelte elevs forberedelse og indsats også i forbindelse med gruppearbejde 8 Studieregler og evaluering

9 Klasserumskultur, det sociale miljø Eksempler på metoder, der kan bruges ved evalueringen Spørgeskema Gruppediskussioner ud fra bestemte evalueringsområder, evt. uden at læreren er til stede, med skriftlig opsamling til læreren. Nævn tre gode ting, tre ting der kan forbedres og kom med eventuelle andre forslag. Meget lukkede spørgsmål enig/uenig i forskellig grad Meget åbne spørgsmål: Hvordan synes du. STX-bekendtgørelsen: Kapitel 12, Intern evaluering: 131 og HF- bekendtgørelsen, kap (..) en evalueringsproces, der omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed, og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, der er opstillet for fagene mv., jf. de pågældende læreplaner. Processen skal tilrettelægges, således at 1) eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, hvilken udviklingsproces de er i og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig, 2) den enkelte lærer er orienteret om klassens eller holdets elevers faglige standpunkt, og hvordan eleverne udvikler sig i lærerens og klassens andre fag og forløb, 3) undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb (..). Evaluering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen og faglige udbytte Evaluering af den enkelte elev kan også foregå på mange forskellige måder: Eleverne får skriftligt arbejde tilbage med kommentarer, der både bedømmer det udførte arbejde ud fra bestemte kriterier og mål og samtidig indeholder fremadrettede kommentarer. Dette hjælper den enkelte elev til at se, hvor der er mulighe der for forbedringer i arbejdet fremover. Individuelle samtaler på holdene mellem elev og lærer, hvor der finder en faglig og personlig evaluering sted med henblik på fremtidige muligheder. Test i fagene f.eks. når et emne er afsluttet. Dette tydeliggør både for elev og lærer, hvad der er lært. Karaktergivning flere gange om året i form af standpunktskarakter og årskarakterer, som er en evaluering af, i hvor høj grad eleven opfylder de faglige mål i forhold til det givne tidspunkt. Skriftlige og mundtlige årsprøver, terminsprøver og eksaminer. Evaluering af skolen Hvert år gennemføres der en skoleevaluering, hvor alle elever spørges om generelle forhold om skolen og undervisningen. Der laves også en evaluering af grundforløbet hvert år. Desuden laves en række mindre evalueringer fx af Almen Studieforberedelse, Almen Sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb, men også af andre aktiviteter og udstyr mv. på skolen. Juni 2010, Kvalitetsstyregruppen: KH, KKi, SSN Greve Gymnasium

10 dialog om undervisningen - en vejledning Nedenfor kan du læse, hvordan elever og lærere kan samarbejde for at gøre undervisningen bedst mulig, så evt. problemer og utilfredshed så vidt muligt forebygges. Du kan desuden læse om, hvad man kan gøre som elev, hvis man alligevel er utilfreds. Elevers medansvar for planlægningen af undervisningen For at få den bedst mulige undervisning er det vigtigt, at undervisningen både bygger på elevernes ønsker og oplevelser og lærernes uddannelse og erfaring. Der står i bekendtgørelsen: Når undervisningen starter i et nyt fag eller på et nyt niveau, skal eleverne have forelagt en plan for undervisningen eller medvirke ved udarbejdelsen af en sådan. For de senere faser planlægger elever og lærere i fællesskab arbejdet (STX-bek 81 og HFbek 46). Det er derfor vigtigt, at eleverne deltager så aktivt og konstruktivt som muligt i planlægningen af undervisningen. Løbende og systematiske evalueringer Som omtalt på de foregående sider er løbende evalueringer også et vigtigt led i at udvikle og forbedre undervisningen. Hvis eleverne føler der er behov for en evaluering af (dele af) undervisningen, kan de altid bede læreren planlægge dette snarest. Dialog om den daglige undervisning Det er naturligt, at der i løbet af et undervisningsforløb vil opstå diskussioner om og måske utilfredshed med undervisningen. Eksempel: a) Eleverne kan fx synes, at de skriftlige opgaver er for svære. b) Læreren synes, det er umuligt at lave klasseundervisning, fordi nogle elever ikke læser lektier og derfor er forstyrrende. Det er vigtigt, at der hele tiden er en respektfuld dialog mellem elever og lærere om undervisningen. Lærerne skal lytte åbent til de problemer, eleverne præsenterer - og omvendt! Begge parter skal være indstillet på at bidrage til problemets løsning. Eksempel - fortsat: a) Eleverne og læreren aftaler måske, at der bliver tid til at få hjælp til opgaverne i en time eller læreren henviser til værkstedet. b) Eleverne og læreren aftaler måske, at eleverne i en periode får en arbejdsseddel med hjem, så det bliver nemmere at lave lektier og møde op velforberedt. 10 Studieregler og evaluering

11 Samtale med læreren Hvis du som elev er utilfreds med undervisningen, er det altid en god idé at begynde med at overveje punkterne ovenfor. Har du og de andre elever bidraget konstruktivt til planlægning, evaluering, og almindelig dialog? Hvis du/i alligevel er utilfredse, så prøv at løse problemerne ved at tale med læreren også selv om I allerede har prøvet det. Her er det vigtigt, at I er så konkrete og konstruktive som muligt. Lærerne er ligesom jer interesseret i, at undervisningen skal fungere og vil derfor gerne lytte til elevers forslag om forandringer og tale med jer om, hvad der kan laves om og hvad der evt. ikke kan laves om. Der lægges altid vægt på, at der skal skabes en respektfuld dialog mellem elever og lærere om hvordan problemerne løses. Rektor aftaler opfølgning med elever og lærere. Klagesager Hvis det ikke fører til et tilfredsstillende resultat at snakke om tingene, kan elever (eller deres forældre) indlede en egentlig klagesag. Da rektor er skolens pædagogiske leder, skal en klage altid rettes til ham. Hvis rektor ikke giver eleven medhold i klagen, kan eleven (eller forældrene) klage til Undervisningsministeriet over lederens afgørelse. Samtale med rektor Hvis man som elev er utilfreds med undervisningen, og ikke synes man kan gøre mere selv, kan man altid henvende sig til rektor enten mundtligt eller skriftligt. Enhver henvendelse vil blive taget alvorligt. Rektor kan sikre elevens anonymitet, så længe det ikke er en rigtig klagesag. Rektor kan give eleven gode råd om, hvordan man kan få snakket med læreren. Hvis eleven ikke ønsker at henvende sig til læreren, eller hvis snakken med læreren ikke hjælper, kan rektor tale med læreren. Karl- Henrik Jørgensen, rektor, juni Greve Gymnasium

12 Greve Gymnasium Rådhusholmen Greve Tlf: Mail:

Ordensregler for elever i STX og HF

Ordensregler for elever i STX og HF Ordensregler for elever i STX og HF For at sikre den optimale undervisning og den bedst mulige dagligdag lægger NGG vægt på at skabe et trygt lærings- og skolemiljø for alle. Der skal være tryghed for

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da, du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere