Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555"

Transkript

1 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet 1547 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager

3 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr København 2015

4 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Fax: ISBN: ISBN internet: Tryk: Rosendahls A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

5

6 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...4 Del I: Indledning mv....8 Kapitel 1. Indledning Konkursrådets kommissorium Konkursrådets sammensætning Konkursrådets arbejde...11 Kapitel 2. Sammenfatning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af Konkursrådets forslag...13 Del II: Ansattes retsstilling under insolvensbehandling...22 Afsnit A Ansattes retsstilling under konkursbehandling Kapitel Kapitel 3. Gældende ret i hovedtræk Baggrund Kort om konkurslovens Kort om sammenhængen med lov om Lønmodtagernes Garantifond...27 Kapitel 4. Lønprivilegiet Opretholdelse af lønprivilegiet Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Konkursrådets overvejelser Afgrænsning af lønprivilegiet Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Konkursrådets overvejelser Afgrænsning af konkurslovens

7 Dækningslofter og størrelser Arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag Feriegodtgørelse Frit valg-løn Opsummering mv Kravstyper Gældende ret Konkursrådets overvejelser...67 Kapitel 5. Henstand med løn Gældende ret Konkursrådets overvejelser...72 Kapitel 6. Ledelsen Gældende ret Henvendelse til Konkursrådet fra FTF Afgrænsning Nordisk ret Norge Sverige Konkursrådets overvejelser...85 Kapitel 7. SKATs krav på A-skat og AM-bidrag Gældende ret Konkursrådets overvejelser i relation til arbejdsgiverens konkurs Konkursrådets overvejelser i relation til rekonstruktionsbehandling...98 Kapitel 8. Minimalerstatning og godtgørelser Minimalerstatning Gældende ret Tidligere overvejelser Konkursrådets overvejelser Godtgørelser Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 9. Konkursregulering Gældende ret Konkursrådets overvejelser

8 Kapitel 10. Løbende udbetaling af erstatning i opsigelsesperioden Gældende ret Konkursrådets overvejelser Afsnit B Ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling Kapitel 11. Gældende ret i hovedtræk Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kapitel 12. Ansatte som ikke fortsat beskæftiges hos skyldneren Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 13. Fortsat beskæftigede ansattes 95-krav Konkursrådets overvejelser Kapitel 14. Fortsat beskæftigede ansattes 94-krav Gældende ret Konkursrådets overvejelser Ophævelse af sikkerhedsstillelsesregel Videreførelse af låneordning Medarbejdere der opsiges efter at have været beskæftiget under rekonstruktionsbehandlingen Kapitel 15. Virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling Gældende ret Konkursrådets overvejelser Ligestilling af rekonstruktions- og konkursbehandling Muligheden for at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling Afsnit C Andre emner Kapitel 16. Benyttelse af opsagte ansatte Konkursboets manglende ret til at benytte opsagte ansattes arbejdskraft i opsigelsesperioden

9 Kapitel 17. Varslingsloven Gældende ret Kapitel 18. Ansattes overdragelse af krav mod LG Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 19. Procesretlige overvejelser Gældende ret Konkursrådets overvejelser Inddragelse af LG i en fordringsprøvelsessag Forenklet anmeldelsesprocedure Kapitel 20. Internationale aspekter Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Arbejdsgiveren under dansk konkursbehandling Ansatte der sædvanligvis udfører deres arbejde i et andet EU/EØSland Ansatte der sædvanligvis udfører deres arbejde uden for EU/EØS Arbejdsgiveren kan ikke erklæres konkurs i Danmark Konklusion Del III: Lovudkast Kapitel 21. Lovudkast og bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet

10 Del I: Indledning mv. 8

11 Kapitel 1 Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reform af denne lovgivning. Ved brev af 17. december 2009 har Justitsministeriet anmodet Konkursrådet om at overveje udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtagernes retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed. Brevet er sålydende: Konkursrådet afgav den 10. juni 2009 en udtalelse om de fælles henvendelser fra LO og DA vedrørende ændring af konkurslovens 95 placeringen i konkursordenen af lønmodtageres krav på indestående på en Fritvalgs Lønkonto/særlig opsparing og på ikke-indbetalte arbejdsgiverbidrag til lønmodtagerens pensionsordning. Konkursrådet anbefalede i udtalelsen, at det præciseres i konkursloven, at tilgodehavender på en fritvalgslønkonto/særlig opsparing og lignende ordninger, der er optjent før konkursdekretets afsigelse, men som først kræves udbetalt efter dette tidspunkt, omfattes af lønprivilegiet, uanset hvornår kravet er optjent. På baggrund af Konkursrådets anbefaling fremsatte justitsministeren den 7. oktober 2009 et forslag til lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger) (L 29), som blev vedtaget uændret af Folketinget ved 3. behandlingen den 10. december Konkursrådet anførte endvidere i sin udtalelse, at rådet på et senere tidspunkt vil underkaste udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtageres 9

12 retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed mere principielle og generelle overvejelser, og at rådet i den forbindelse på ny vil overveje spørgsmålet om den konkursretlige beskyttelse af pensionsbidrag. Konkursrådet har netop afsluttet arbejdet med en betænkning om rekonstruktion mv., og Konkursrådet skal herefter behandle spørgsmålet om konkurskarantæne. Justitsministeriet skal herved anmode Konkursrådet om derefter at overveje udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtageres retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed. Til orientering vedlægges Justitsministeriets besvarelse af Retsudvalgets spørgsmål nr. 2 vedrørende ovennævnte lovforslag nr. L Konkursrådets sammensætning Konkursrådet havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen (indstillet af Københavns Universitet og Aarhus Universitet) Advokat Knud K. Damsgaard (indstillet af Advokatrådet) Dommer Torben Kuld Hansen (indstillet af Den Danske Dommerforening) Statsautoriseret revisor Henry Heiberg (indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer) Chefkonsulent Wicki Øland Jensen (indstillet af Skatteministeriet) Statsadvokat Morten Niels Jakobsen (indstillet af Rigsadvokaten) Kontorchef Sidsel Nordengaard (indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet) Retsassessor Bente Højmose Thrane (indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen) Kontorchef Henrik Hjort Elmquist (udpeget af Justitsministeriet) Advokat Nete Weber (betragtes som indstillet af Danske Advokater) 10

13 Som sekretær for rådet har fungeret konsulent Dan Bjerring og fuldmægtig Marie Mølsted Konkursrådets arbejde Konkursrådet indledte arbejdet med kommissoriet i efteråret Konkursrådet har efter afgivelsen af rådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne mv. afholdt 14 heldagsmøder og et halvdagsmøde. Konkursrådet har i forbindelse med arbejdet afholdt en række møder med repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet og Lønmodtagernes Garantifond. Herudover har Konkursrådets formand og sekretær endvidere afholdt et møde med repræsentanter for LO og DA, et møde med LO, herunder med deltagelse af en række faglige organisationer under LO, samt et møde med en række andre faglige organisationer. Konkursrådet afgiver hermed en betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling og afslutter således kommissoriet herom. Betænkningen er afgivet enstemmigt. København, den 16. april 2015 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Lasse Højlund Christensen Knud K. Damsgaard Torben Kuld Hansen Henry Heiberg Wicki Øland Jensen Morten Niels Jakobsen Sidsel Nordengaard Bente Højmose Thrane Henrik Hjort Elmquist Nete Weber Marie Mølsted 11

14 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i tre dele. Del I indeholder betænkningens indledende kapitler. I kapitel 1 redegøres der for Konkursrådets kommissorium, sammensætning og arbejde med nærværende betænkning. Kapitel 2 indeholder en oversigt over og sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag. Del II omhandler ansattes retsstilling under insolvensbehandling og indeholder Konkursrådets overvejelser og forslag. Del II er opdelt i afsnit I om ansattes retsstilling under konkursbehandling, afsnit II om ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling og afsnit III om andre emner. Afsnit I indeholder kapitel I kapitel 3 foretages en gennemgang af gældende ret i hovedtræk vedrørende ansattes retsstilling under konkursbehandling. Kapitel 4 omhandler Konkursrådets overvejelser om, hvorvidt konkursloven fortsat bør indeholde et lønprivilegium, og hvordan dette privilegium bør afgrænses fremover i relation til tid, dækningsloft og kravstyper. Kapitel 5 indeholder Konkursrådets overvejelser om, hvorvidt lønkrav mv., der er givet henstand med, bør omfattes af lønprivilegiet. I kapitel 6 findes Konkursrådets overvejelser om lønprivilegiets beskyttelse af skyldnerens øverste ledelse. Kapitel 7 handler om SKATs krav på A-skat og AM-bidrag af løn mv., der er omfattet af lønprivilegiet. Kapitel 8 indeholder Konkursrådets overvejelser om minimalerstatning og tabsuafhængige godtgørelser. Kapitel 9 omhandler konkursregulering. Endelig indeholder kapitel 10 Konkursrådets overvejelser om muligheden for løbende udbetaling af erstatning i opsigelsesperioden. 12

15 Afsnit II indeholder kapitel I kapitel 11 foretages en gennemgang af gældende ret i hovedtræk vedrørende ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling. Kapitel 12 omhandler Konkursrådets overvejelser om ansatte, som ikke fortsat beskæftiges hos skyldneren under dennes rekonstruktionsbehandling. Kapitel 13 indeholder Konkursrådets overvejelser om fortsat beskæftigede ansattes 95-krav. I kapitel 14 redegøres for Konkursrådets overvejelser om fortsat beskæftigede ansattes 94-krav. Endelig omhandler kapitel 15 virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling. Afsnit III indeholder kapitel I kapitel 16 behandles muligheden for at benytte opsagte ansatte under insolvensbehandling. Kapitel 17 omhandler varslingsloven. Kapitel 18 indeholder Konkursrådets overvejelser om ansattes overdragelse af krav mod LG. Kapitel 19 handler om Konkursrådets procesretlige overvejelser. Endelig omhandler kapitel 20 internationale aspekter af ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkningens del III indeholder i kapitel 21 Konkursrådets lovudkast samt bemærkninger til udkastets enkelte bestemmelser Sammenfatning af Konkursrådets forslag Konkursrådets anbefalinger i denne betænkning skal ses som en samlet pakke, idet en række anbefalinger er indbyrdes sammenhængende og således efter Konkursrådets opfattelse ikke bør gennemføres hver for sig, da de enkelte elementer isoleret set vil kunne forrykke den samlede balance mellem forskellige hensyn til bl.a. ansatte, arbejdsgivere og simple kreditorer. Konkursrådet har således med de samlede anbefalinger tilstræbt at finde den rette balance for, hvor langt bl.a. lønprivilegiet i konkurslovens 95 bør række set i forhold til simple kreditorers interesser. Konkursrådets forslag i betænkningen indebærer, at lønprivilegiet i konkurslovens 95 opretholdes, men på visse punkter forenkles eller ændres. Mange forslag vil 13

16 forbedre ansattes retsstilling under insolvensbehandling, andre forslag vil stille de ansatte dårligere, og flere af betænkningens forslag er rekonstruktionsfremmende. Konkursrådets forslag indebærer en betydelig forbedring af ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling. Dette kommer hovedsageligt til udtryk via forslag til ændringer af lov om Lønmodtagernes Garantifond, men samspillet mellem konkursloven og lov om Lønmodtagernes Garantifond indebærer, at der indsættes særlige bestemmelser i lønprivilegiet som en udløber af ændringerne i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Lønprivilegiet i konkurslovens 95 foreslås ændret fra en tidsmæssig til en beløbsmæssig afgrænsning, sådan at krav på løn mv., herunder arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, dækkes op til kr. (netto) med et tillægsloft på kr. (netto), hvis den ansatte har en særlig opsparingsordning (frit valg-ordning), og krav på feriegodtgørelse dækkes med op til kr. (netto). Forslaget har til hensigt at forenkle konkursboernes og Lønmodtagernes Garantifonds behandling af krav på løn mv. omfattet af 95. Den foreslåede afgrænsning af bestemmelsen vil indebære, at dækningen af løn mv. under konkursbehandling får et mere klart socialt sigte, idet ansatte med høje lønninger oftere vil få afskåret deres krav af de foreslåede dækningslofter end ansatte med lave lønninger. Det bemærkes i den forbindelse, at den foreslåede nye beløbsmæssige afgrænsning af krav på løn mv., der bygger på en tilsvarende afgrænsning i lov om Lønmodtagernes Garantifond, kun vil stille de ansatte dårligere i de få tilfælde, hvor disse efter den gældende tidsmæssige afgrænsning har lønkrav mv. ud over det foreslåede dækningsloft på (netto). Selv i disse tilfælde vil den ansatte kun blive stillet dårligere, hvis der er dividende til 95-krav i konkursboet. I forhold til feriegodtgørelse vil forslaget stille de ansatte dårligere, hvis de har krav ud over kr. og ikke er dækket af en feriegarantiordning. 14

17 Ophævelsen af den tidsmæssige afgrænsning vil betyde, at ansatte ikke er tvunget til at forfølge ældre lønrestancer mv. uden ugrundet ophold, hvilket er et krav efter den gældende 95, stk. 1, nr. 5. Forslaget om en beløbsmæssig frem for en tidsmæssig afgrænsning vil forbedre dækningen under konkurs af pensionsrestancer, hvilket har været efterspurgt gennem flere år af arbejdsmarkedets parter. Konkursrådet foreslår endelig, at lønprivilegiet udvides i relation til kravstyper, sådan at ansattes krav på refusion af udgifter, der er afholdt på arbejdsgiverens vegne, dækkes inden for det foreslåede dækningsloft. Ophævelsen af den tidsmæssige afgrænsning og udvidelsen af kravstyper vil komme såvel højt- som lavtlønnede til gode. Forslaget om indførelse af beløbslofter i 95 skal endvidere ses i sammenhæng med det nedenfor omtalte forslag om at ophæve adgangen til at konkursregulere krav omfattet af 95. Der henvises i øvrigt til kapitel 4. Som en konsekvens af den foreslåede ændrede afgrænsning af lønrprivilegiet har Konkursrådet overvejet, i hvilket omfang privilegiet skal omfatte krav på løn mv., som den ansatte har givet henstand med udbetaling af. Konkursrådet har i den forbindelse foreslået, at privilegiet skal omfatte krav på løn mv., uanset om der er givet henstand med kravet. Et lønkrav mv. er således som udgangspunkt kun fortabt, hvis det følger af almindelige obligationsretlige principper, herunder reglerne om forældelse af fordringer. Konkursrådet har lagt vægt på, at en sådan retsstilling indebærer en betydelig regelforenkling, ligesom den vil kunne forebygge risikoen for at arbejdsgiveren tages under insolvensbehandling. 15

18 Forslaget indebærer, at det også foreslås, at henstand ikke skal angives som et udtrykkeligt kriterium ved vurderingen af, om en nærstående er omfattet af lønprivilegiet. Der henvises i øvrigt til kapitel 5. Konkursrådet foreslår en snæver udvidelse af den personkreds, der er omfattet af beskyttelsen i 95. Konkursrådet foreslår således, at ansatte, der selv om de er en del af skyldnerens øverste ledelse, uanset de ikke anses for at udføre arbejde i skyldnerens tjeneste, vil kunne tillægges privilegium, såfremt det under hensyn til virksomhedens art, offentligretlig regulering eller tilskud og løn- og ansættelsesvilkår findes rimeligt begrundet. Udvidelsen vil ikke finde anvendelse i forhold til skyldnerens nærstående. Udvidelsen har baggrund i, at visse ledere, herunder f.eks. en række ledere af pædagogiske institutioner, efter gældende ret nægtes privilegium, selv om de f.eks. på grund af offentligretlig regulering ikke har samme beføjelser og kompetencer, som f.eks. direktører i de fleste selskaber normalt har. Konkursrådet har i den forbindelse lagt vægt på, at den gældende afgrænsning ikke tager tilstrækkelig højde for denne type leder, der ikke fandtes (i samme omfang), da principperne bag den gældende personelle afgrænsning af lønprivilegiet blev udformet. Der henvises i øvrigt til kapitel 6. SKATs krav på A-skat og AM-bidrag er efter gældende ret på baggrund af en dom fra Højesteret omfattet af lønprivilegiet, i det omfang selve lønkravet er omfattet heraf. Konkursrådet har overvejet, om lønprivilegiet fortsat bør omfatte skattedelen af den løn, som er omfattet, eller om lønprivilegiet kun skal omfatte ansattes krav på nettoløn. Idet Konkursrådet af flere årsager ikke finder grundlag for at foreslå sidstnævnte løsning, på trods af at hensynene bag lønprivilegiet ikke som sådan begrunder den gældende retsstilling, foreslår Konkursrådet, at det 16

19 udtrykkeligt kommer til at fremgå af konkurslovens 95, at privilegiet omfatter skattedelen af de af bestemmelsen beskyttede krav på løn mv. Der henvises i øvrigt til kapitel 7. Konkursrådet foreslår en ændring, der skal tage højde for, at ansattes krav på minimalerstatning ikke er omfattet af lønprivilegiet, i det omfang det ikke udgør et egentligt tab. Konkursrådet finder det således ikke rimeligt begrundet, at krav på dobbelt løn skal gå forud for simple kreditorers krav, der er udtryk for et tab. Det bemærkes, at forslaget kun får betydning for funktionærers krav på minimalerstatning under konkurs, og at forslaget ikke får betydning for ansatte, der ikke har held til at blive ansat andetsteds i løbet af minimalerstatningsperioden. Konkursrådet foreslår ud fra samme hensyn en ændring, der skal tage højde for, at tabsuafhængige fratrædelsesgodtgørelser, der ikke kommer til udbetaling pga. en krænkelse af den ansatte, kun omfattes af privilegiet, i det omfang de udgør et tab. Sådanne godtgørelser kan efter retspraksis anses som et forlænget opsigelsesvarsel, og Konkursrådet foreslår på den baggrund, at de opgøres som et krav på erstatning i opsigelsesperioden. Forslaget vil stille funktionærer, der har været ansat hos skyldneren i mindst 12 år, dårligere end efter gældende ret, fordi deres krav på godtgørelse efter funktionærlovens 2 a på nuværende tidspunkt anerkendes som fuldt ud privilegerede. Forslaget får imidlertid kun betydning i tilfælde af konkurs og i forhold til funktionærer, der har held til at blive ansat andetsteds i deres tekniske opsigelsesperiode, jf. kapitel 10, eller som i øvrigt ikke opfylder tabsbegrænsningspligten. Det samme vil i praksis gøre sig gældende i forhold til ansatte, der har aftalt funktionærstatus, herunder krav på godtgørelse efter princippet i funktionærlovens 2 a. 17

20 Ansatte, der ikke er funktionærer eller ikke har aftalt funktionærstatus, men som på andet grundlag, herunder i deres overenskomst, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, der ikke begrundes i en krænkelse, stilles i relation til retsspraksis bedre end efter gældende ret, idet retspraksis hverken helt eller delvist anerkender kravet som privilegeret, men henfører det til 98. Forslaget om fratrædelsesgodtgørelser har sammenhæng med forslaget om konkursregulering. Der henvises i øvrigt til kapitel 8. Konkursrådet foreslår, at det ikke længere skal være muligt at konkursregulere krav, der er omfattet af lønprivilegiet. Forslaget er begrundet i, at konkursboet bør anerkende den indgåede arbejdsaftale fuldt ud, dog således at kun egentlige tab omfattes af privilegiet. Forslaget vil være en fordel for de ansatte, men rækkevidden af forslaget begrænses af de foreslåede dækningslofter. Der henvises i øvrigt til kapitel 9. Konkursrådet foreslår, at ansattes krav på erstatning i opsigelsesperioden skal opgøres efter hver lønperiode i stedet for en samlet opgørelse set over hele opsigelsesperioden. Forslaget er en fordel for de ansatte, idet modsvarende indtægt i en senere lønperiode ikke som efter gældende ret skal modregnes i erstatningen for en tidligere lønperiode. Forslaget vil endvidere give Lønmodtagernes Garantifond mulighed for at udbetale erstatning løbende, når hver lønperiode er tilendebragt. Forslaget aktualiserer et forslag om tekniske lønperioder vedrørende krav, der ikke relaterer sig til en bestemt lønperiode. Dette forslag er i sammenhæng med opgørelse af erstatning efter hver lønperiode nødvendigt med henblik på at sikre, at der foretages en reel erstatningsopgørelse vedrørende disse krav. 18

21 Der henvises i øvrigt til kapitel 10. Konkursrådet foreslår, at rekonstruktionsbehandling bliver udbetalingsgrund efter lov om Lønmodtagernes Garantifond. Dette indebærer, at fonden fremover skal betale ansattes lønkrav, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen, allerede når der indledes rekonstruktionsbehandling, således at ansatte ikke som efter gældende ret skal afvente rekonstruktionsbehandlingens afslutning. Forslaget indebærer endvidere, at fonden i relation til ansatte, der ikke længere beskæftiges af arbejdsgiveren under rekonstruktionsbehandlingen, skal udbetale alle krav omfattet af konkurslovens 94 og 95, i det omfang arbejdsgiveren ikke selv betaler dem. Ansatte, der fortsat beskæftiges af arbejdsgiveren, skal holde sig til arbejdsgiveren med henblik på at få udbetalt krav, som forfalder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. I den forbindelse foreslår Konkursrådet, at krav, der vedrører tiden før rekonstruktionsbehandlingens indledning, på trods af rekonstruktørens samtykke til udbetaling heraf ikke vil kunne henføres til konkurslovens 94 for så vidt angår SKATs del heraf og Lønmodtagernes Garantifonds krav på tilbagebetaling af lån. Gennemførelse af forslaget om, at rekonstruktionsbehandling skal være udbetalingsgrund efter lov om Lønmodtagernes Garantifond, vil indebære en betydelig fordel for ansatte, herunder især dem, der ikke beskæftiges af arbejdsgiveren under rekonstruktionsbehandlingen. Forslaget aktualiserer en bestemmelse i konkurslovens 95, som regulerer, i hvilke tilfælde de foreslåede dækningslofter finder anvendelse på ny. Der henvises i øvrigt til kapitel 12 og

22 Konkursrådet foreslår, at konkurslovens 12 q, stk. 2, om sikkerhedsstillelse ophæves og erstattes af en pligt for rekonstruktøren til at anmode om udbetaling af en rekonstruktionsgaranti fra Lønmodtagernes Garantifond, som skal dække krav efter 94 i op til én lønperiode, hvis arbejdsgiveren ikke selv betaler det pågældende krav. Rekonstruktionsgarantien skal gælde én gang pr. ansat og udbetales uden begrænsning i form af et dækningsloft. Konkursrådet foreslår endvidere, at den gældende låneadgang hos Lønmodtagernes Garantifond videreføres, idet den dog pga. forslaget om en rekonstruktionsgaranti foreslås kun at finde anvendelse for op til to måneders løn. Der henvises i øvrigt til kapitel 14. Konkursrådet foreslår, at rekonstruktionsbehandling og konkursbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven. Dette indebærer, at Lønmodtagernes Garantifond udbetaler løn til ansatte, der vedrører tiden inden indledning af henholdsvis rekonstruktions- eller konkursbehandling, og at erhververen kun indtræder i krav, der vedrører tiden efter indledning af den pågældende insolvensbehandling. Forslaget har til hensigt at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling. Konkursrådet foreslår ud fra samme formål en mulighed for at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling efter en hurtig og enkel procedure, der ikke indebærer vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag. Der henvises i øvrigt til kapitel 15. Konkursrådet foreslår, at den gældende begrænsning i ansattes mulighed for at overdrage sit krav mod Lønmodtagernes Garantifond til andre end den ansattes lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller til den pågældendes statsanerkendte arbejdsløshedskasse ophæves, således at den ansatte kan 20

23 overdrage sit aktuelle krav mod fonden til enhver. Kravet vil dog ikke kunne overdrages til sikkerhed for tidligere stiftet gæld. Der henvises i øvrigt til kapitel 18. Konkursrådet foreslår endelig, at der skabes mulighed for, at Lønmodtagernes Garantifond kan inddrages eller selv vælge at indtræde i en fordringsprøvelsessag ved skifteretten, der vedrører 95-krav. Forslaget har til hensigt at give den ansatte mulighed for at få et krav anerkendt både mod konkursboet og mod Lønmodtagernes Garantifond ved samme skifteretssag. Der henvises i øvrigt til kapitel 19. Det samlede lovudkast indeholder på den baggrund ændringer i konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og virksomhedsoverdragelsesloven. Konkursrådet har ikke mulighed for at beregne de økonomiske effekter af det samlede forslag. Dette gælder både i relation til de ansatte, konkursboerne og Lønmodtagernes Garantifond. Effekterne afhænger i øvrigt af, hvilke krav der er dividende til i konkursboerne. 21

24 Del II: Ansattes retsstilling under insolvensbehandling 22

25 Afsnit A Ansattes retsstilling under konkursbehandling 23

26 Kapitel 3 Gældende ret i hovedtræk 3.1. Baggrund Formålet med en konkursbehandling er navnlig at fordele skyldnerens aktiver blandt fordringshaverne på en rimelig måde. Konkurslovens kapitel 10 indeholder regler om konkursordenen, dvs. i hvilken rækkefølge forskellige typer af krav mod boet skal betales. Forud for anden gæld betales efter konkurslovens 93 omkostninger ved konkursens indtræden og konkursboets behandling samt gæld, der pådrages boet under dets behandling (bortset fra krav på indkomstskat). Dette er de såkaldte massekrav. Derefter betales efter konkurslovens 94 rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold ved rekonstruktion, afvikling, akkord eller på anden måde, anden gæld, som skyldneren efter fristdagen har pådraget sig med samtykke af en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten, rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab og retsafgiften. Derefter betales efter konkurslovens 95 i et nærmere angivet omfang krav på løn mv. Dette er det såkaldte lønprivilegium. Den resterende del af konkursordenen fremgår af konkurslovens 96 (leverandørprivilegiet), 97 (simple krav, dvs. øvrige fordringer, der hverken er privilegerede eller efterstillede i konkursordenen) og 98 (efterstillede krav) Kort om konkurslovens 95 24

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 265 Offentligt Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1555 København 2015 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 724 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 724 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Lovafdelingen Udkast Dato: 1. september 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40634 Forslag til lov om ændring af konkursloven

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555)

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Formand for Konkursrådet Danske Insolvensadvokater 12.11.2015 Baggrunden for Bet. 1555 Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) LBK nr 686 af 20/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006899 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1569

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Lovafdelingen Dato: 10. juni 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-711-0095 Dok.: IHT40569 Konkursrådets udtalelse om de fælles henvendelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven 2009/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-711-0199 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond 2009/1 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAICenter, j.nr. 2009-0011535 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Fremsat den x. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag. til

Fremsat den x. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag. til Lovforslag nr. L xx Folketinget 2009-10 Fremsat den x. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Dækning af indeståender

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere