Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555"

Transkript

1 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet 1547 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager

3 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr København 2015

4 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Fax: ISBN: ISBN internet: Tryk: Rosendahls A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

5

6 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...4 Del I: Indledning mv....8 Kapitel 1. Indledning Konkursrådets kommissorium Konkursrådets sammensætning Konkursrådets arbejde...11 Kapitel 2. Sammenfatning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af Konkursrådets forslag...13 Del II: Ansattes retsstilling under insolvensbehandling...22 Afsnit A Ansattes retsstilling under konkursbehandling Kapitel Kapitel 3. Gældende ret i hovedtræk Baggrund Kort om konkurslovens Kort om sammenhængen med lov om Lønmodtagernes Garantifond...27 Kapitel 4. Lønprivilegiet Opretholdelse af lønprivilegiet Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Konkursrådets overvejelser Afgrænsning af lønprivilegiet Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Konkursrådets overvejelser Afgrænsning af konkurslovens

7 Dækningslofter og størrelser Arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag Feriegodtgørelse Frit valg-løn Opsummering mv Kravstyper Gældende ret Konkursrådets overvejelser...67 Kapitel 5. Henstand med løn Gældende ret Konkursrådets overvejelser...72 Kapitel 6. Ledelsen Gældende ret Henvendelse til Konkursrådet fra FTF Afgrænsning Nordisk ret Norge Sverige Konkursrådets overvejelser...85 Kapitel 7. SKATs krav på A-skat og AM-bidrag Gældende ret Konkursrådets overvejelser i relation til arbejdsgiverens konkurs Konkursrådets overvejelser i relation til rekonstruktionsbehandling...98 Kapitel 8. Minimalerstatning og godtgørelser Minimalerstatning Gældende ret Tidligere overvejelser Konkursrådets overvejelser Godtgørelser Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 9. Konkursregulering Gældende ret Konkursrådets overvejelser

8 Kapitel 10. Løbende udbetaling af erstatning i opsigelsesperioden Gældende ret Konkursrådets overvejelser Afsnit B Ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling Kapitel 11. Gældende ret i hovedtræk Gældende ret Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kapitel 12. Ansatte som ikke fortsat beskæftiges hos skyldneren Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 13. Fortsat beskæftigede ansattes 95-krav Konkursrådets overvejelser Kapitel 14. Fortsat beskæftigede ansattes 94-krav Gældende ret Konkursrådets overvejelser Ophævelse af sikkerhedsstillelsesregel Videreførelse af låneordning Medarbejdere der opsiges efter at have været beskæftiget under rekonstruktionsbehandlingen Kapitel 15. Virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling Gældende ret Konkursrådets overvejelser Ligestilling af rekonstruktions- og konkursbehandling Muligheden for at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling Afsnit C Andre emner Kapitel 16. Benyttelse af opsagte ansatte Konkursboets manglende ret til at benytte opsagte ansattes arbejdskraft i opsigelsesperioden

9 Kapitel 17. Varslingsloven Gældende ret Kapitel 18. Ansattes overdragelse af krav mod LG Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 19. Procesretlige overvejelser Gældende ret Konkursrådets overvejelser Inddragelse af LG i en fordringsprøvelsessag Forenklet anmeldelsesprocedure Kapitel 20. Internationale aspekter Konkursloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Arbejdsgiveren under dansk konkursbehandling Ansatte der sædvanligvis udfører deres arbejde i et andet EU/EØSland Ansatte der sædvanligvis udfører deres arbejde uden for EU/EØS Arbejdsgiveren kan ikke erklæres konkurs i Danmark Konklusion Del III: Lovudkast Kapitel 21. Lovudkast og bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet

10 Del I: Indledning mv. 8

11 Kapitel 1 Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reform af denne lovgivning. Ved brev af 17. december 2009 har Justitsministeriet anmodet Konkursrådet om at overveje udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtagernes retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed. Brevet er sålydende: Konkursrådet afgav den 10. juni 2009 en udtalelse om de fælles henvendelser fra LO og DA vedrørende ændring af konkurslovens 95 placeringen i konkursordenen af lønmodtageres krav på indestående på en Fritvalgs Lønkonto/særlig opsparing og på ikke-indbetalte arbejdsgiverbidrag til lønmodtagerens pensionsordning. Konkursrådet anbefalede i udtalelsen, at det præciseres i konkursloven, at tilgodehavender på en fritvalgslønkonto/særlig opsparing og lignende ordninger, der er optjent før konkursdekretets afsigelse, men som først kræves udbetalt efter dette tidspunkt, omfattes af lønprivilegiet, uanset hvornår kravet er optjent. På baggrund af Konkursrådets anbefaling fremsatte justitsministeren den 7. oktober 2009 et forslag til lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger) (L 29), som blev vedtaget uændret af Folketinget ved 3. behandlingen den 10. december Konkursrådet anførte endvidere i sin udtalelse, at rådet på et senere tidspunkt vil underkaste udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtageres 9

12 retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed mere principielle og generelle overvejelser, og at rådet i den forbindelse på ny vil overveje spørgsmålet om den konkursretlige beskyttelse af pensionsbidrag. Konkursrådet har netop afsluttet arbejdet med en betænkning om rekonstruktion mv., og Konkursrådet skal herefter behandle spørgsmålet om konkurskarantæne. Justitsministeriet skal herved anmode Konkursrådet om derefter at overveje udformningen af lønprivilegiet i konkurslovens 95 og lønmodtageres retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed. Til orientering vedlægges Justitsministeriets besvarelse af Retsudvalgets spørgsmål nr. 2 vedrørende ovennævnte lovforslag nr. L Konkursrådets sammensætning Konkursrådet havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen (indstillet af Københavns Universitet og Aarhus Universitet) Advokat Knud K. Damsgaard (indstillet af Advokatrådet) Dommer Torben Kuld Hansen (indstillet af Den Danske Dommerforening) Statsautoriseret revisor Henry Heiberg (indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer) Chefkonsulent Wicki Øland Jensen (indstillet af Skatteministeriet) Statsadvokat Morten Niels Jakobsen (indstillet af Rigsadvokaten) Kontorchef Sidsel Nordengaard (indstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet) Retsassessor Bente Højmose Thrane (indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen) Kontorchef Henrik Hjort Elmquist (udpeget af Justitsministeriet) Advokat Nete Weber (betragtes som indstillet af Danske Advokater) 10

13 Som sekretær for rådet har fungeret konsulent Dan Bjerring og fuldmægtig Marie Mølsted Konkursrådets arbejde Konkursrådet indledte arbejdet med kommissoriet i efteråret Konkursrådet har efter afgivelsen af rådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne mv. afholdt 14 heldagsmøder og et halvdagsmøde. Konkursrådet har i forbindelse med arbejdet afholdt en række møder med repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet og Lønmodtagernes Garantifond. Herudover har Konkursrådets formand og sekretær endvidere afholdt et møde med repræsentanter for LO og DA, et møde med LO, herunder med deltagelse af en række faglige organisationer under LO, samt et møde med en række andre faglige organisationer. Konkursrådet afgiver hermed en betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling og afslutter således kommissoriet herom. Betænkningen er afgivet enstemmigt. København, den 16. april 2015 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Lasse Højlund Christensen Knud K. Damsgaard Torben Kuld Hansen Henry Heiberg Wicki Øland Jensen Morten Niels Jakobsen Sidsel Nordengaard Bente Højmose Thrane Henrik Hjort Elmquist Nete Weber Marie Mølsted 11

14 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i tre dele. Del I indeholder betænkningens indledende kapitler. I kapitel 1 redegøres der for Konkursrådets kommissorium, sammensætning og arbejde med nærværende betænkning. Kapitel 2 indeholder en oversigt over og sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag. Del II omhandler ansattes retsstilling under insolvensbehandling og indeholder Konkursrådets overvejelser og forslag. Del II er opdelt i afsnit I om ansattes retsstilling under konkursbehandling, afsnit II om ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling og afsnit III om andre emner. Afsnit I indeholder kapitel I kapitel 3 foretages en gennemgang af gældende ret i hovedtræk vedrørende ansattes retsstilling under konkursbehandling. Kapitel 4 omhandler Konkursrådets overvejelser om, hvorvidt konkursloven fortsat bør indeholde et lønprivilegium, og hvordan dette privilegium bør afgrænses fremover i relation til tid, dækningsloft og kravstyper. Kapitel 5 indeholder Konkursrådets overvejelser om, hvorvidt lønkrav mv., der er givet henstand med, bør omfattes af lønprivilegiet. I kapitel 6 findes Konkursrådets overvejelser om lønprivilegiets beskyttelse af skyldnerens øverste ledelse. Kapitel 7 handler om SKATs krav på A-skat og AM-bidrag af løn mv., der er omfattet af lønprivilegiet. Kapitel 8 indeholder Konkursrådets overvejelser om minimalerstatning og tabsuafhængige godtgørelser. Kapitel 9 omhandler konkursregulering. Endelig indeholder kapitel 10 Konkursrådets overvejelser om muligheden for løbende udbetaling af erstatning i opsigelsesperioden. 12

15 Afsnit II indeholder kapitel I kapitel 11 foretages en gennemgang af gældende ret i hovedtræk vedrørende ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling. Kapitel 12 omhandler Konkursrådets overvejelser om ansatte, som ikke fortsat beskæftiges hos skyldneren under dennes rekonstruktionsbehandling. Kapitel 13 indeholder Konkursrådets overvejelser om fortsat beskæftigede ansattes 95-krav. I kapitel 14 redegøres for Konkursrådets overvejelser om fortsat beskæftigede ansattes 94-krav. Endelig omhandler kapitel 15 virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling. Afsnit III indeholder kapitel I kapitel 16 behandles muligheden for at benytte opsagte ansatte under insolvensbehandling. Kapitel 17 omhandler varslingsloven. Kapitel 18 indeholder Konkursrådets overvejelser om ansattes overdragelse af krav mod LG. Kapitel 19 handler om Konkursrådets procesretlige overvejelser. Endelig omhandler kapitel 20 internationale aspekter af ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkningens del III indeholder i kapitel 21 Konkursrådets lovudkast samt bemærkninger til udkastets enkelte bestemmelser Sammenfatning af Konkursrådets forslag Konkursrådets anbefalinger i denne betænkning skal ses som en samlet pakke, idet en række anbefalinger er indbyrdes sammenhængende og således efter Konkursrådets opfattelse ikke bør gennemføres hver for sig, da de enkelte elementer isoleret set vil kunne forrykke den samlede balance mellem forskellige hensyn til bl.a. ansatte, arbejdsgivere og simple kreditorer. Konkursrådet har således med de samlede anbefalinger tilstræbt at finde den rette balance for, hvor langt bl.a. lønprivilegiet i konkurslovens 95 bør række set i forhold til simple kreditorers interesser. Konkursrådets forslag i betænkningen indebærer, at lønprivilegiet i konkurslovens 95 opretholdes, men på visse punkter forenkles eller ændres. Mange forslag vil 13

16 forbedre ansattes retsstilling under insolvensbehandling, andre forslag vil stille de ansatte dårligere, og flere af betænkningens forslag er rekonstruktionsfremmende. Konkursrådets forslag indebærer en betydelig forbedring af ansattes retsstilling under rekonstruktionsbehandling. Dette kommer hovedsageligt til udtryk via forslag til ændringer af lov om Lønmodtagernes Garantifond, men samspillet mellem konkursloven og lov om Lønmodtagernes Garantifond indebærer, at der indsættes særlige bestemmelser i lønprivilegiet som en udløber af ændringerne i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Lønprivilegiet i konkurslovens 95 foreslås ændret fra en tidsmæssig til en beløbsmæssig afgrænsning, sådan at krav på løn mv., herunder arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, dækkes op til kr. (netto) med et tillægsloft på kr. (netto), hvis den ansatte har en særlig opsparingsordning (frit valg-ordning), og krav på feriegodtgørelse dækkes med op til kr. (netto). Forslaget har til hensigt at forenkle konkursboernes og Lønmodtagernes Garantifonds behandling af krav på løn mv. omfattet af 95. Den foreslåede afgrænsning af bestemmelsen vil indebære, at dækningen af løn mv. under konkursbehandling får et mere klart socialt sigte, idet ansatte med høje lønninger oftere vil få afskåret deres krav af de foreslåede dækningslofter end ansatte med lave lønninger. Det bemærkes i den forbindelse, at den foreslåede nye beløbsmæssige afgrænsning af krav på løn mv., der bygger på en tilsvarende afgrænsning i lov om Lønmodtagernes Garantifond, kun vil stille de ansatte dårligere i de få tilfælde, hvor disse efter den gældende tidsmæssige afgrænsning har lønkrav mv. ud over det foreslåede dækningsloft på (netto). Selv i disse tilfælde vil den ansatte kun blive stillet dårligere, hvis der er dividende til 95-krav i konkursboet. I forhold til feriegodtgørelse vil forslaget stille de ansatte dårligere, hvis de har krav ud over kr. og ikke er dækket af en feriegarantiordning. 14

17 Ophævelsen af den tidsmæssige afgrænsning vil betyde, at ansatte ikke er tvunget til at forfølge ældre lønrestancer mv. uden ugrundet ophold, hvilket er et krav efter den gældende 95, stk. 1, nr. 5. Forslaget om en beløbsmæssig frem for en tidsmæssig afgrænsning vil forbedre dækningen under konkurs af pensionsrestancer, hvilket har været efterspurgt gennem flere år af arbejdsmarkedets parter. Konkursrådet foreslår endelig, at lønprivilegiet udvides i relation til kravstyper, sådan at ansattes krav på refusion af udgifter, der er afholdt på arbejdsgiverens vegne, dækkes inden for det foreslåede dækningsloft. Ophævelsen af den tidsmæssige afgrænsning og udvidelsen af kravstyper vil komme såvel højt- som lavtlønnede til gode. Forslaget om indførelse af beløbslofter i 95 skal endvidere ses i sammenhæng med det nedenfor omtalte forslag om at ophæve adgangen til at konkursregulere krav omfattet af 95. Der henvises i øvrigt til kapitel 4. Som en konsekvens af den foreslåede ændrede afgrænsning af lønrprivilegiet har Konkursrådet overvejet, i hvilket omfang privilegiet skal omfatte krav på løn mv., som den ansatte har givet henstand med udbetaling af. Konkursrådet har i den forbindelse foreslået, at privilegiet skal omfatte krav på løn mv., uanset om der er givet henstand med kravet. Et lønkrav mv. er således som udgangspunkt kun fortabt, hvis det følger af almindelige obligationsretlige principper, herunder reglerne om forældelse af fordringer. Konkursrådet har lagt vægt på, at en sådan retsstilling indebærer en betydelig regelforenkling, ligesom den vil kunne forebygge risikoen for at arbejdsgiveren tages under insolvensbehandling. 15

18 Forslaget indebærer, at det også foreslås, at henstand ikke skal angives som et udtrykkeligt kriterium ved vurderingen af, om en nærstående er omfattet af lønprivilegiet. Der henvises i øvrigt til kapitel 5. Konkursrådet foreslår en snæver udvidelse af den personkreds, der er omfattet af beskyttelsen i 95. Konkursrådet foreslår således, at ansatte, der selv om de er en del af skyldnerens øverste ledelse, uanset de ikke anses for at udføre arbejde i skyldnerens tjeneste, vil kunne tillægges privilegium, såfremt det under hensyn til virksomhedens art, offentligretlig regulering eller tilskud og løn- og ansættelsesvilkår findes rimeligt begrundet. Udvidelsen vil ikke finde anvendelse i forhold til skyldnerens nærstående. Udvidelsen har baggrund i, at visse ledere, herunder f.eks. en række ledere af pædagogiske institutioner, efter gældende ret nægtes privilegium, selv om de f.eks. på grund af offentligretlig regulering ikke har samme beføjelser og kompetencer, som f.eks. direktører i de fleste selskaber normalt har. Konkursrådet har i den forbindelse lagt vægt på, at den gældende afgrænsning ikke tager tilstrækkelig højde for denne type leder, der ikke fandtes (i samme omfang), da principperne bag den gældende personelle afgrænsning af lønprivilegiet blev udformet. Der henvises i øvrigt til kapitel 6. SKATs krav på A-skat og AM-bidrag er efter gældende ret på baggrund af en dom fra Højesteret omfattet af lønprivilegiet, i det omfang selve lønkravet er omfattet heraf. Konkursrådet har overvejet, om lønprivilegiet fortsat bør omfatte skattedelen af den løn, som er omfattet, eller om lønprivilegiet kun skal omfatte ansattes krav på nettoløn. Idet Konkursrådet af flere årsager ikke finder grundlag for at foreslå sidstnævnte løsning, på trods af at hensynene bag lønprivilegiet ikke som sådan begrunder den gældende retsstilling, foreslår Konkursrådet, at det 16

19 udtrykkeligt kommer til at fremgå af konkurslovens 95, at privilegiet omfatter skattedelen af de af bestemmelsen beskyttede krav på løn mv. Der henvises i øvrigt til kapitel 7. Konkursrådet foreslår en ændring, der skal tage højde for, at ansattes krav på minimalerstatning ikke er omfattet af lønprivilegiet, i det omfang det ikke udgør et egentligt tab. Konkursrådet finder det således ikke rimeligt begrundet, at krav på dobbelt løn skal gå forud for simple kreditorers krav, der er udtryk for et tab. Det bemærkes, at forslaget kun får betydning for funktionærers krav på minimalerstatning under konkurs, og at forslaget ikke får betydning for ansatte, der ikke har held til at blive ansat andetsteds i løbet af minimalerstatningsperioden. Konkursrådet foreslår ud fra samme hensyn en ændring, der skal tage højde for, at tabsuafhængige fratrædelsesgodtgørelser, der ikke kommer til udbetaling pga. en krænkelse af den ansatte, kun omfattes af privilegiet, i det omfang de udgør et tab. Sådanne godtgørelser kan efter retspraksis anses som et forlænget opsigelsesvarsel, og Konkursrådet foreslår på den baggrund, at de opgøres som et krav på erstatning i opsigelsesperioden. Forslaget vil stille funktionærer, der har været ansat hos skyldneren i mindst 12 år, dårligere end efter gældende ret, fordi deres krav på godtgørelse efter funktionærlovens 2 a på nuværende tidspunkt anerkendes som fuldt ud privilegerede. Forslaget får imidlertid kun betydning i tilfælde af konkurs og i forhold til funktionærer, der har held til at blive ansat andetsteds i deres tekniske opsigelsesperiode, jf. kapitel 10, eller som i øvrigt ikke opfylder tabsbegrænsningspligten. Det samme vil i praksis gøre sig gældende i forhold til ansatte, der har aftalt funktionærstatus, herunder krav på godtgørelse efter princippet i funktionærlovens 2 a. 17

20 Ansatte, der ikke er funktionærer eller ikke har aftalt funktionærstatus, men som på andet grundlag, herunder i deres overenskomst, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, der ikke begrundes i en krænkelse, stilles i relation til retsspraksis bedre end efter gældende ret, idet retspraksis hverken helt eller delvist anerkender kravet som privilegeret, men henfører det til 98. Forslaget om fratrædelsesgodtgørelser har sammenhæng med forslaget om konkursregulering. Der henvises i øvrigt til kapitel 8. Konkursrådet foreslår, at det ikke længere skal være muligt at konkursregulere krav, der er omfattet af lønprivilegiet. Forslaget er begrundet i, at konkursboet bør anerkende den indgåede arbejdsaftale fuldt ud, dog således at kun egentlige tab omfattes af privilegiet. Forslaget vil være en fordel for de ansatte, men rækkevidden af forslaget begrænses af de foreslåede dækningslofter. Der henvises i øvrigt til kapitel 9. Konkursrådet foreslår, at ansattes krav på erstatning i opsigelsesperioden skal opgøres efter hver lønperiode i stedet for en samlet opgørelse set over hele opsigelsesperioden. Forslaget er en fordel for de ansatte, idet modsvarende indtægt i en senere lønperiode ikke som efter gældende ret skal modregnes i erstatningen for en tidligere lønperiode. Forslaget vil endvidere give Lønmodtagernes Garantifond mulighed for at udbetale erstatning løbende, når hver lønperiode er tilendebragt. Forslaget aktualiserer et forslag om tekniske lønperioder vedrørende krav, der ikke relaterer sig til en bestemt lønperiode. Dette forslag er i sammenhæng med opgørelse af erstatning efter hver lønperiode nødvendigt med henblik på at sikre, at der foretages en reel erstatningsopgørelse vedrørende disse krav. 18

21 Der henvises i øvrigt til kapitel 10. Konkursrådet foreslår, at rekonstruktionsbehandling bliver udbetalingsgrund efter lov om Lønmodtagernes Garantifond. Dette indebærer, at fonden fremover skal betale ansattes lønkrav, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen, allerede når der indledes rekonstruktionsbehandling, således at ansatte ikke som efter gældende ret skal afvente rekonstruktionsbehandlingens afslutning. Forslaget indebærer endvidere, at fonden i relation til ansatte, der ikke længere beskæftiges af arbejdsgiveren under rekonstruktionsbehandlingen, skal udbetale alle krav omfattet af konkurslovens 94 og 95, i det omfang arbejdsgiveren ikke selv betaler dem. Ansatte, der fortsat beskæftiges af arbejdsgiveren, skal holde sig til arbejdsgiveren med henblik på at få udbetalt krav, som forfalder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. I den forbindelse foreslår Konkursrådet, at krav, der vedrører tiden før rekonstruktionsbehandlingens indledning, på trods af rekonstruktørens samtykke til udbetaling heraf ikke vil kunne henføres til konkurslovens 94 for så vidt angår SKATs del heraf og Lønmodtagernes Garantifonds krav på tilbagebetaling af lån. Gennemførelse af forslaget om, at rekonstruktionsbehandling skal være udbetalingsgrund efter lov om Lønmodtagernes Garantifond, vil indebære en betydelig fordel for ansatte, herunder især dem, der ikke beskæftiges af arbejdsgiveren under rekonstruktionsbehandlingen. Forslaget aktualiserer en bestemmelse i konkurslovens 95, som regulerer, i hvilke tilfælde de foreslåede dækningslofter finder anvendelse på ny. Der henvises i øvrigt til kapitel 12 og

22 Konkursrådet foreslår, at konkurslovens 12 q, stk. 2, om sikkerhedsstillelse ophæves og erstattes af en pligt for rekonstruktøren til at anmode om udbetaling af en rekonstruktionsgaranti fra Lønmodtagernes Garantifond, som skal dække krav efter 94 i op til én lønperiode, hvis arbejdsgiveren ikke selv betaler det pågældende krav. Rekonstruktionsgarantien skal gælde én gang pr. ansat og udbetales uden begrænsning i form af et dækningsloft. Konkursrådet foreslår endvidere, at den gældende låneadgang hos Lønmodtagernes Garantifond videreføres, idet den dog pga. forslaget om en rekonstruktionsgaranti foreslås kun at finde anvendelse for op til to måneders løn. Der henvises i øvrigt til kapitel 14. Konkursrådet foreslår, at rekonstruktionsbehandling og konkursbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven. Dette indebærer, at Lønmodtagernes Garantifond udbetaler løn til ansatte, der vedrører tiden inden indledning af henholdsvis rekonstruktions- eller konkursbehandling, og at erhververen kun indtræder i krav, der vedrører tiden efter indledning af den pågældende insolvensbehandling. Forslaget har til hensigt at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling. Konkursrådet foreslår ud fra samme formål en mulighed for at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling efter en hurtig og enkel procedure, der ikke indebærer vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag. Der henvises i øvrigt til kapitel 15. Konkursrådet foreslår, at den gældende begrænsning i ansattes mulighed for at overdrage sit krav mod Lønmodtagernes Garantifond til andre end den ansattes lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation eller til den pågældendes statsanerkendte arbejdsløshedskasse ophæves, således at den ansatte kan 20

23 overdrage sit aktuelle krav mod fonden til enhver. Kravet vil dog ikke kunne overdrages til sikkerhed for tidligere stiftet gæld. Der henvises i øvrigt til kapitel 18. Konkursrådet foreslår endelig, at der skabes mulighed for, at Lønmodtagernes Garantifond kan inddrages eller selv vælge at indtræde i en fordringsprøvelsessag ved skifteretten, der vedrører 95-krav. Forslaget har til hensigt at give den ansatte mulighed for at få et krav anerkendt både mod konkursboet og mod Lønmodtagernes Garantifond ved samme skifteretssag. Der henvises i øvrigt til kapitel 19. Det samlede lovudkast indeholder på den baggrund ændringer i konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og virksomhedsoverdragelsesloven. Konkursrådet har ikke mulighed for at beregne de økonomiske effekter af det samlede forslag. Dette gælder både i relation til de ansatte, konkursboerne og Lønmodtagernes Garantifond. Effekterne afhænger i øvrigt af, hvilke krav der er dividende til i konkursboerne. 21

24 Del II: Ansattes retsstilling under insolvensbehandling 22

25 Afsnit A Ansattes retsstilling under konkursbehandling 23

26 Kapitel 3 Gældende ret i hovedtræk 3.1. Baggrund Formålet med en konkursbehandling er navnlig at fordele skyldnerens aktiver blandt fordringshaverne på en rimelig måde. Konkurslovens kapitel 10 indeholder regler om konkursordenen, dvs. i hvilken rækkefølge forskellige typer af krav mod boet skal betales. Forud for anden gæld betales efter konkurslovens 93 omkostninger ved konkursens indtræden og konkursboets behandling samt gæld, der pådrages boet under dets behandling (bortset fra krav på indkomstskat). Dette er de såkaldte massekrav. Derefter betales efter konkurslovens 94 rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold ved rekonstruktion, afvikling, akkord eller på anden måde, anden gæld, som skyldneren efter fristdagen har pådraget sig med samtykke af en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten, rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab og retsafgiften. Derefter betales efter konkurslovens 95 i et nærmere angivet omfang krav på løn mv. Dette er det såkaldte lønprivilegium. Den resterende del af konkursordenen fremgår af konkurslovens 96 (leverandørprivilegiet), 97 (simple krav, dvs. øvrige fordringer, der hverken er privilegerede eller efterstillede i konkursordenen) og 98 (efterstillede krav) Kort om konkurslovens 95 24

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Lovafdelingen Dato: 10. juni 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-711-0095 Dok.: IHT40569 Konkursrådets udtalelse om de fælles henvendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere