IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune. Projekttilbud 29. juni 2014 Henrik H. Brandt

2 Indhold Projektbeskrivelse tilbud... 3 Undersøgelsens delelementer:... 5 Hovedrapport ) Baggrundskapitel om idrætten i Ballerup ) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste indendørs idrætsfaciliteter ) Foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger ) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner ) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion Afslutningsnotat Undersøgelsesforløb Følgegruppemøder Formidling og fremlæggelse Bemanding Intern arbejdsgruppe Idan/CISC samt styregruppe Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2014/ Budget (kr.) Øvrige forudsætninger Idrættens Analyseinstitut 2

3 Projektbeskrivelse tilbud Analyse af faciliteter, foreninger og borgerbehov på idrætsområdet i Ballerup Kommune Ballerup Kommune, att. Peter Bøgelund Nedenfor følger på baggrund af møde med idræts- og fritidsinspektør Peter Bøgelund, den 22. november 2013 samt den 26. marts og 22. maj 2014 samt skriftlig korrespondance et revideret tilbud på en analyse af idrætsfaciliteter, foreninger og borgerbehov på idrætsområdet i Ballerup Kommune, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) tilbyder at gennemføre i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Ballerup Kommune i andet halvår 2014/primo Tilbuddet er gældende til den 1. august Idan vil have det overordnede ansvar for undersøgelsen og den aftalte leverance til Ballerup Kommune. Analysen skal tjene til at give et indgående overblik over behov og forbedringspotentialer i forhold til drift og anlæg på facilitetsområdet, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentiale samt borgernes generelle ønsker til idrætspolitik og tiltag, der kan skabe et bredere og mere engagerende idrætsliv i Ballerup Kommune. Det samlede forslag til undersøgelsen indeholder blandt andet: En kortlægning af idrætsfaciliteter og samlet overblik over facilitetsdækningen i kommunen og dens lokalområder. En brugs- og behovsanalyse for idrætsfaciliteter og udeområder for organiserede og selvorganiserede idrætsbrugere. En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og (evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune efter aftale) samt en kortlægning af øvrige relevante idrætsudbydere i kommunen. En analyse af den aktuelle kapacitetsudnyttelse i kommunens idrætsfaciliteter bl.a. med henblik på at det fremtidige facilitetsbehov samt muligheder for at udnytte og udvikle eksisterende idrætsfaciliteter, inklusive naturområder og byrum endnu bedre i fremtiden. På baggrund af det samlede undersøgelsesarbejde udarbejder Idan/CISC en række konkrete anbefalinger og perspektiver om organisering og udvikling af idrætsfaciliteterne og foreningslivet i Ballerup Kommune. Disse skal blandt andet omfatte: Muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse i idrætsanlæggene Perspektiver for fremtidige investeringer og udvikling på facilitetsområdet Perspektiver for udvikling af foreningslivet og forbedret samspil mellem forskellige aktører på idrætsområdet i Ballerup kommune Idrættens Analyseinstitut 3

4 Som tilkøb til den ovenstående undersøgelse tilbyder Idan/CISC efter nærmere aftale og i samspil med repræsentanter for forvaltningen på idræts- og fritidsområdet at stå aktivt til rådighed med relevante medarbejderkompetencer for en efterfølgende dialogmøderække primo 2015 med foreninger, forvaltning, relevante institutioner og foreninger, hvor undersøgelsernes resultater fremlægges, perspektiveres og diskuteres. Møderækken kan om ønsket indgå i forarbejder til eller arbejdet med en revision af Ballerup Kommunes idrætspolitik. Undervejs i forløbet vil Idan/CISC diskutere undersøgelsens tilrettelæggelse og resultater med en af kommunen nedsat følgegruppe for at sikre det bredest mulige ejerskab om undersøgelsens resultater. Idrættens Analyseinstitut 4

5 Undersøgelsens delelementer: Hovedrapporten Idrætten i Ballerup foreninger og faciliteter (arbejdstitel), består af følgende delelementer: 1) Kort baggrundskapitel om idrætten i Ballerup baseret på interview/fokusgrupper med nøglepersoner fra foreningslivet samt andre relevante idrætsudbydere i kommunen, udtræk fra eksisterende analyser samt tilgængelige nøgletal fra den kommunale forvaltning. Desuden indgår en kortlægning af idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til befolkningstal i nærområderne såvel i forhold til kommunale som selvejende og kommercielle faciliteter. 2) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune efter nærmere aftale med vurdering af mulighederne for at optimere anvendelsen af disse faciliteter i forhold til eksisterende og fremtidige brugere samt borgernes (børn og voksne) og brugernes (foreninger, institutioner mm.) anvendelse af og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteter i kommunen (pkt. 3). 3) En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune. 4) Analyse af borgere (børn og voksne) og brugeres (foreninger, institutioner/skoler, virksomheder, andre brugere) anvendelse af konkrete idrætsfaciliteter og ønsker/holdninger til idrætsfaciliteter i kommunen samt brug af faciliteter i nabokommuner. 5) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion. Afslutningsnotat Undersøgelsesrapporten suppleres med et afsluttende notat med et lettilgængeligt sammendrag af undersøgelsen samt fremlæggelse i punktform af Idan/CISC s anbefalinger vedr. fremtidige perspektiver f.eks. i forhold til foreningsudvikling, samspilsmuligheder mellem forskellige aktører på idrætsområdet, forbedret udnyttelse af idrætsfaciliteter, fremtidige udviklingsmuligheder af eksisterende anlæg/faciliteter og arealer og anlægsbehov. Fremlæggelse af det samlede undersøgelsesarbejde Idan/CISC fremlægger undersøgelsesarbejdet for kommunalbestyrelse, forvaltning, organiserede brugere og andre efter nærmere aftale med Ballerup Kommune. Evt. yderligere oplæg på baggrund af undersøgelsen honoreres med 6000 kr. + transportomk. Idrættens Analyseinstitut 5

6 Hovedrapport 1) Baggrundskapitel om idrætten i Ballerup Hensigten med baggrundskapitlet er at tegne et bredt, overordnet overbliksbillede af idræts- og motionslivet i Ballerup, herunder et overblik over idrætsfaciliteter og facilitetsdækning i kommunens nærområder. Kapitlet bygger på interviews/fokusgrupper samt udtræk fra en lang række aktuelle undersøgelser, der kan give et indtryk af idrættens aktuelle status i Ballerup Kommune i forhold til andre kommuner. Researchen bidrager desuden til at perspektivere og kvalificere de øvrige dele af undersøgelsen. Der tages forbehold for, om kommunen kan levere alle data inden for de aftalte tidsfrister, ligesom der tages visse metodiske forbehold i forhold til repræsentativiteten specifikt for Ballerup Kommune i en række af de foreliggende landsdækkende undersøgelser. Blandt de tilgængelige data, som kan inddrages, kan nævnes: 1) Kommunal statistik for indberetninger fra og udbetalinger til frivillige folkeoplysende foreninger, lokalefordeling/booking/udnyttelse samt kommunale udgifter til idrætsområdet. Kapitlet vil ligeledes inddrage tidligere rapporter og materiale, som kommunen har udarbejdet eller fået udarbejdet på idræts- og facilitetsområdet. Ballerup kommune er behjælpelig med at fremskaffe materialet i så komplet en form som muligt. 2) Udtræk fra undersøgelserne Befolkningens motions- og sportsvaner 2007 og 2011 (Idan) samt sammenlignelige idrætsvaneundersøgelser fra tilsvarende analyser i andre kommuner. På baggrund af særlige kørsler fra materialet tegner Idan et overordnet billede af tendenserne i borgernes deltagelse i sport og motion i Ballerup og nabokommuner i sammenligning med landsgennemsnittet. 3) Frivillighedsundersøgelsen Idan/CISC gennemførte i 2010 en landsdækkende undersøgelse af frivilligheden i idrætsforeninger under DIF. 76 foreninger fra Ballerup svarende til 54 pct. af DIF-foreningerne i kommunen deltog i undersøgelsen. Datamaterialet er solidt nok til at tegne et overordnet billede af Ballerup-foreningernes tilstand i forhold til eksempelvis hvervning af frivillige, medlemssammensætning, økonomi, tilfredshed med faciliteter, økonomi og samarbejde med kommunen etc. og kan også indgå som basisgrundlag for den nye undersøgelse. 4) Fitnessdatabasen. Der har i de senere år været en stor vækst i antallet af kommercielle udbydere af idræt i Danmark. På baggrund af Idans datamateriale om fitness-sektoren kan baggrundsnotatet tegne et billede af den kommercielle sektor i Ballerup. Databasen suppleres med besøg og interview hos en-to lokale fitnessudbydere bl.a. for at undersøge erfaringer og muligheder for samarbejde med Ballerup Kommune og skabe kendskab til den kommercielle sektors potentiale og vilkår i kommunen. Idrættens Analyseinstitut 6

7 5) Facilitetsdatabasen. Ved hjælp af udtræk af Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase, kan Idan/CISC tegne et billede af den overordnede facilitetsdækning i Ballerup i forhold til landsgennemsnittet. Ballerup Kommune skal være behjælpelig med GIS-oplysninger på de enkelte faciliteter. Det faktuelle materiale fra ovenstående kilder suppleres med desk research og opfølgende interview med nøglepersoner/organisationer/råd med særligt indblik i idrætslivet i Ballerup. Centralt i analysen vil stå antallet af og placering af kommunens idrætsfaciliteter. Ved hjælp af en række temakort vil Idan/CISC angive, hvor mange borgere der er om de enkelte faciliteter i kommunens forskellige lokal-/byområder og herunder, om der er væsentlige aspekter, kommunen skal være opmærksom på i forhold transport til og fra idrætsfaciliteter. Som led i undersøgelsen gennemfører Idan en total opdatering af Facilitetsdatabasens registreringer for Ballerup Kommune. Dertil vil Idan/CISC for at arbejde sig ind på idrætslivet i kommunen og dets aktuelle tilstand og behov gennemføre en række interview eller fokusgrupper med nøgleaktører på idrætsområdet i Ballerup Kommune: Forskellige forvaltninger, facilitetsansvarlige, institutioner, foreninger m.v. De relevante interviewpersoner udvælges af Idan/CISC i konsultation med forvaltningen. Samlet set vil de ovenstående kilder give et solidt overordnet statusbillede af idrætslivets vilkår og de senere års tendenser i idrætslivet i Ballerup Kommune og bidrage til at kvalificere de kvantitative undersøgelser, som skitseres i det følgende. Baggrundskapitlet indgår i det relevante omfang i den afsluttende hovedrapport. Estimeret tidsforbrug: 1,0 måneder fordelt over perioden september-oktober ) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste indendørs idrætsfaciliteter Efter nærmere aftale med Ballerup Kommune foretager Idan/CISC en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen i udvalgte indendørs faciliteter i kommunen. Analysen bygger på følgende elementer: 1) Kommunal statistik vedrørende lokalefordeling/booking af de kommunale idrætsfaciliteter, lokaleudlånsregler og stikprøveresultater/-undersøgelser af kapacitetsudnyttelse udført af Ballerup Kommune selv. Bl.a. med udgangspunkt i Ballerup Kommunes egne stikprøveundersøgelser samt interview med relevante aktører fra kommune/idrætsliv undersøger Idan/CISC desuden på et overordnet niveau brug og kapacitetsudnyttelsen af de væsentligste udendørsfaciliteter som f.eks. boldbaner (græs og kunstgræs). 2) En kapacitetsudnyttelsesanalyse, der baserer sig på observation i alle involverede lokaler, som efter nærmere aftale omfatter eksempelvis store idrætshaller, idrætslokaler, gymnastiksale og svømmefaciliteter i hele åbningstiden på hverdage i to udvalgte uger i efteråret 2014 (i tidsrummet uge efter nærmere aftale) i Ballerup Kommune. Optællingen vil give detaljerede statistiske data på de faktiske brugere, antallet af udøvere, udnyttelse af gulvarealer, fordelt på køn, alder, idrætsgren, organisering etc., og det vil Idrættens Analyseinstitut 7

8 være muligt at sammenligne resultaterne med lignende undersøgelser udført i bl.a. Rudersdal, Allerød, Assens og Furesø kommuner. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesmålinger i de omfattede faciliteter er ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ballerup Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til rådighed for registreringen i faciliteterne. Dette er en ganske omfattende opgave. Som udgangspunkt må det påregnes, at der kræves tilstedeværelse af en person i ca. 10 minutter hver time, de udvalgte faciliteter er booket i løbet af dagen. Såfremt Ballerup Kommune ønsker at uddelegere hele eller dele af opgaven til Idan/CISC, må der påregnes en merpris på 150 kr. pr. time, og Idan/CISC har brug for et varsel på ca. seks uger, hvis Idan/CISC forventes at stille personale til registreringen i alle eller nogle af de udvalgte faciliteter. Idan/CISC validerer fremgangsmåden og instruerer det udvalgte personale om undersøgelsens metode og udfyldelse af registreringsskemaerne, ligesom Idan/CISC står for den efterfølgende inddatering, analyse og afrapportering af kapacitetsudnyttelsesmålingerne. Resultaterne af de to delundersøgelser kombineres til en samlet analyse så, det er muligt at tegne et overordnet billede af udnyttelsen af de kommunale faciliteter. Det gøres i forhold til følgende mål: 1) Andel tider på tværs af lokaler, der er booket til foreninger/brugere (lokaleefterspørgsel). 2) Andel af den samlede tilgængelige åbningstid, der er udnyttet til aktivitet (samlet udnyttelse). 3) Fremmøde og udnyttelse af bookede tider af foreninger og andre brugere (fremmøde). Tilsammen med information om brugere af de forskellige faciliteter (køn, alder, aktivitetstype mm.) opnår kommunen et detaljeret indblik i, hvad der reelt sker i de kommunale faciliteter, og erhverver sig gode betingelser for at optimere driften i fremtiden og optimere udnyttelse og udvikling af de eksisterende lokaler i dialog med foreninger og andre brugere. Estimeret tidsforbrug: 1,5 måneder fordelt over perioden september-november ) Foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger På basis af den indledende kortlægning af idrætten i Ballerup og kapacitetsundersøgelsen gennemfører Idan/CISC en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup. Undersøgelsen skal dels afdække foreningernes behov, holdninger og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen (kombineres med pkt. 4, hvor der er sammenfald mellem foreningerne), dels give indblik i foreningernes aktivitetstilbud, målgrupper, frivillighed/ledelse og økonomiske forhold. Idrættens Analyseinstitut 8

9 Formålet med foreningsundersøgelsen er at skabe et stærkt grundlag for den efterfølgende udviklingsproces for foreninger og ledere i kommunens idrætsliv samt at skabe et indtryk af foreningernes generelle udfordringer og ønsker. Estimeret tidsforbrug: 0,5 måned fordelt over perioden september-oktober ) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner Analyse af borgere (børn og voksne) og organiserede brugeres (foreninger og institutioners) anvendelse og vurdering af idrætsfaciliteterne samt deres ønsker til faciliteternes udvikling og udbygning løses gennem tre spørgeskemaundersøgelser: Undersøgelse blandt alle børn og unge fra 4. til 10. klassetrin på kommunens folkeskoler. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af voksne borgere i Ballerup Kommune. Undersøgelse blandt alle brugere (foreninger og institutioner) i de kommunale idrætsfaciliteter. Ad 1) Webbaseret undersøgelse blandt alle elever fra 4. til 10. klassetrin på alle folkeskoler i Ballerup Kommune om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen foretages gennem de kommunale folkeskoler, og udføres i en undervisningstime i august/september Idan/CISC udfærdiger materiale om undersøgelsens udførelse, instruktion til skoleleder/lærer mm. og introducerer undersøgelsen for alle relevante parter. Undersøgelsen af børns idrætsvaner i kommunen forudsætter skolernes aktive medvirken og engagement. Spørgsmål med særlig fokus på skolereformen og fysisk aktivitet kan i samarbejde med skolerne indarbejdes i spørgeskemaet Ad 2) Webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på voksne borgere i Ballerup Kommune i august/september 2014 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Udtrækket skal indeholde navn, alder, køn, adresse og GIS-koordinat. Undersøgelsen må forventes at give en svarprocent på pct., hvilket vil betyde, at tallene i forhold til generel idrætsdeltagelse ikke vil være repræsentative, men undersøgelsen vil give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Undersøgelsen gennemføres ved at sende et brev (afsendt fra Ballerup Kommune i samarbejde med Idan/CISC) til de udvalgte borgere, der via et elektronisk link kan besvare Idrættens Analyseinstitut 9

10 spørgeskemaet. Ballerup Kommune stiller brevpapir/kuverter til rådighed og betaler porto for udsendelsen samt evt. udgifter til dataudtræk af adresser. Udgifter til en evt. rykker for at øge svarprocenten vil udelukkende indebære ekstra omkostninger til brevpapir/kuverter og porto. Ad 3) Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter idrætsfaciliteter i kommunen, (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, daginstitutioner, virksomheder m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Spørgeskemaet bygger på erfaringer fra tilsvarende undersøgelser i andre kommuner og tilpasses de lokale forhold i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune leverer en adresseliste med adresse på alle organiserede brugere. Spørgeskemaet sendes i begyndelsen af august måned 2014 via og besvares som nævnt elektronisk. Tilsammen vil de tre spørgeskemaundersøgelser give et detaljeret billede af borgere og brugeres benyttelse og tilfredshed med de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen vil være behjælpelig i forhold til at identificere henholdsvis gode og mindre gode aspekter ved kommunens faciliteter, og dermed være væsentlige i forhold til at skabe forbedringer og udvikling. Undersøgelserne vil også være afgørende i blotlægning af ønsker til eventuelle kommende faciliteter. De to borgerundersøgelser vil desuden give et meget solidt indblik i Ballerup borgernes idræts- og motionsvaner, som vil være et godt afsat for at udfærdige en idrætspolitik/revidere kommunens foreningspolitik. I borgerundersøgelserne inddrages desuden GIS-informationer. Det vil hermed være muligt at undersøge, hvor langt de enkelte borgere bevæger sig for at dyrke idræt, og herunder om der er facilitetstyper, som er underrepræsenteret i visse dele af kommunen. Endeligt vil borgerne også blive bedt om at angive, om de anvender faciliteter uden for kommunen og i givet fald hvilke. Viden herom vil indgå i perspektiveringen af fremtidige anlægsbehov eller analyse af samarbejdsmuligheder med andre kommuner. Metoden for gennemførelse af borger- og brugerundersøgelser er udviklet af CISC og velafprøvet i flere tilsvarende undersøgelser. Som opfølgning på brugerundersøgelsen, kan Idan/CISC evt. efter nærmere aftale tilbyde at gå nærmere i dybden med en udvalgt facilitet i kommunen og følge op på brugernes svar/kapacitetsundersøgelse etc. på en workshop primo 2015 med henblik på at give særlige bud på udvikling af faciliteten i fremtiden som et særskilt tillægsnotat til rapporten. Estimeret tidsforbrug: 1,5 måneder fordelt over perioden august-oktober 2014 Idrættens Analyseinstitut 10

11 5) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion For især voksne er udearealer en vigtig idrætsarena, og med Ballerup Kommunes mange naturområder er det naturligt at zoome ind på denne del. Det er imidlertid vanskeligt at foretage en egentlig måling af tilfredsheden med og effekten af udearealer og udefaciliteter, men Idan/CISC vil søge at indkredse betydningen og brugernes eventuelle ønsker gennem følgende tiltag. 1) Brugen af og sammenhængen med udeområder indgår i spørgeskemaundersøgelsen af de organiserede brugeres anvendelse og vurdering af idrætsfaciliteterne samt deres ønsker til faciliteternes udvikling og udbygning. I spørgeskemaundersøgelsen spørges i særlig grad ind til benyttelsen af forskellige naturområder i kommunen med særlig interesse for kommunen. 2) Borgernes anvendelse og vurderinger af samt ønsker til naturen og byrum som arena for idræt og motion vil indgå i de webbaserede spørgeskemaundersøgelser til børn og unge samt et tilfældigt udtræk af voksne borgere i Ballerup Kommune. 3) Kommunens eventuelle egne tilgængelige data og planer vedr. rutesystemer og udendørs faciliteter inddrages i analysen. Desuden vil 1-2 nøglepersoner i den kommunale planlægning på området blive interviewet. De ovenstående delelementer inddrages som et selvstændigt afsnit om udnyttelsesmuligheder for kommunens udearealer i hovedrapporten. Estimeret tidsforbrug: 0,5 måned fordelt over perioden september-november 2014 Afslutningsnotat Idan/CISC udarbejder i november januar 2015 et afslutningsnotat (max 25 sider), som består af følgende delementer: 1) Resume af hovedundersøgelsens væsentlige resultater og konklusioner med henblik af skabe et grundlag for en udviklingsproces blandt foreninger, faciliteter og øvrige aktører på idrætsområdet samt evt. for en revision af kommunens idrætspolitik 2) Idans/CISC perspektivering og anbefalinger i punktform, især med fokus på: Muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse og udvikling af idrætsanlæg/-faciliteter og udearaler i forhold til foreningernes, andre brugergruppers og borgernes behov. Fremtidige investeringer på facilitetsområdet og scenarier for fremtidige driftsformer. Potentialer for foreningsudvikling og forbedret samspil mellem aktørerne på idrætsområdet Idrættens Analyseinstitut 11

12 Estimeret tidsforbrug til rapportskrivning og afslutningsnotat: 1,5 måneder fordelt over perioden november 2014-februar Idrættens Analyseinstitut 12

13 Undersøgelsesforløb Hovedundersøgelsen på max. 120 sider eksklusiv evt. bilag fremlægges sammen med afslutningsnotatet i december/februar for følgegruppen til kommentarer. Hensigten med høringen er bl.a. at informere om og perspektivere undersøgelsens resultater, rette evt. faktuelle fejl og diskutere de konkrete forslag til rapportens anbefalinger. Den færdige rapport og dens konklusioner udarbejdes herefter af Idan/CISC. Rapporten sendes i pdfformat til Ballerup Kommune i februar Evt. smårettelser vil kunne ske før offentliggørelse af undersøgelsen. Følgegruppemøder Ballerup Kommune nedsætter en følgegruppe, som følger hele undersøgelsesarbejdet og kommer med indspark undervejs i projektforløbet. I følgegruppen indgår desuden repræsentanter for Idan/CISC. Der afholdes tre-fire møder undervejs i projektforløbet. Formidling og fremlæggelse Efter fremsendelse af hovedundersøgelsen og afslutningsnotat stiller Idan/CISC sig vederlagsfrit til rådighed for en fremlæggelse af rapportens resultater efter kommunens valg primo 2015 efter nærmere aftale med Ballerup Kommune. Idan/CISC står som tilkøb og efter nærmere aftale til rådighed for en idrætspolitisk proces i Ballerup Kommune, såfremt kommunen måtte ønske det, som opfølgning på den færdige projektrapport. I den forbindelse honoreres yderligere fremlæggelser af rapporten og dens konklusioner med kr. + transport pr. stk. Eksempelvis kan der tænkes i følgende ekstra fremlæggelser: 1) For kommunalbestyrelse evt. med inddragelse af nøglemedarbejdere fra den kommunale forvaltning. 2) Dialogmøder med idrætsråd, idrætsforeninger, medarbejdere i den kommunale forvaltning inden for idrætsområdet mm. 3) Borgermøder med bred deltagelse af alle borgere med interesse i idrætten i Ballerup. 4) Evt. optaktsmøde/idrætskonference el. lign. i forbindelse med revision af idrætspolitikken i Ballerup Bemanding Idan/CISC nedsætter en fælles arbejdsgruppe af medarbejdere, der på forskellig vis besidder de kompetencer, som kræves for at gennemføre undersøgelsen. Daglig koordinator og hovedforfatter på undersøgelsen bliver analytiker Peter Forsberg, Idan, men mange af delrapporterne og delafsnittene i undersøgelsesrapporterne vil blive til efter bidrag fra de nedennævnte medarbejdere. Idrættens Analyseinstitut 13

14 Peter Forsberg Analytiker, kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet. Har desuden læst tilvalg i idræt. Peter Forsberg er analytiker på Idan og har været ansat siden I sin første tid som studentermedhjælp. Han har en alsidig indsigt i idræt som tidligere gymnasielærer, instruktør ved DBU's Pigeraketten samt landstræner for Dansk Handicap-Idrætsforbunds landshold i goalball for kvinder. I 2009 var Peter Forsberg hovedansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med Idans medlemsundersøgelse for Dansk Tennis Forbund, og i 2011 har Peter Forsberg haft hovedansvaret for den tilsvarende tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af en undersøgelse af motionsløbere i Danmark. I 2012 stod Peter Forsberg for gennemførelse af analyser af skydeidrætten i Danmark for DDS. I 2012/14 havde Peter Forsberg hovedansvaret for undersøgelse af idræt og idrætsfaciliteter i hhv. Rudersdal og Allerød Kommune, og han har desuden været inddraget i lignende projekter i Fredensborg, Assens og Skanderborg kommuner. Peter Forsberg har bred indsigt i de kommunale udfordringer og opgaver på området og får det overordnede projektlederansvar for hovedrapport og afslutningsnotat. Henrik H. Brandt Journalist og direktør for Idan Henrik H. Brandt har været direktør for Idrættens Analyseinstitut siden instituttets åbning i Han er tidligere journalist på Jyllands-Postens sportsredaktion i årene Han har i alle årene indgående beskæftiget sig med idrætspolitik, eliteidræt, sportsøkonomi m.m. Han er medforfatter til bogen Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi og var involveret i sekretariatsarbejdet for Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg. Han har desuden bidraget med redigering, sparring og tekst i en lang række af Idans udgivelser og analyser. Henrik H. Brandt har således en stor viden om økonomien og strukturerne i idrætten såvel i Danmark som internationalt. Henrik H. Brandt vil bidrage til den løbende tilrettelæggelse af undersøgelsen, perspektivering af undersøgelsens resultater og den målrettede og tilgængelige formidling af undersøgelsens resultater. Lau Tofft-Jørgensen Analytiker, kandidat i idræt ved Københavns Universitet Har siden 2007 været ansat på Idrættens Analyseinstitut. De første år som studentermedhjælper, hvor han har taget del i et bredt udsnit af Idans forskellige undersøgelser og analyser. Siden 2011 ansat på fuld tid som analytiker med ansvar for blandt andet den danske del af en større international elitesports undersøgelse. Lau Tofft-Jørgensen har erfaring med facilitetsanalyser i bl.a. Fredensborg, Rudersdal, Allerød og Skanderborg kommuner, og har bl.a. stået for instruktion til kapacitetsundersøgelse samt udførelse af temakort med indplacering af idrætsfaciliteter. Trygve Buch Laub Sociolog og analytiker ved Idan Trygve Buch Laub er sociolog med speciale i frivillighed i idrætten. Han er p.t. hovedansvarlig for udarbejdelsen af en større rapport om frivillighed i foreninger under Idrættens Analyseinstitut 14

15 Danmarks Idræts-Forbund og deltager ligeledes i tilrettelæggelsen og afrapporteringen af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner Trygve Buch Laub har stor erfaring med tilrettelæggelse og analyse af store kvalitative undersøgelser. Trygve Buch Laub vil i særlig grad kunne bidrage til hovedrapporten med analyser af Ballerups foreningsliv baseret på frivillighedsundersøgelsen samt i gennemførelsen og tilrettelæggelsen af motionsvaneundersøgelser og brugerundersøgelsen. Maja Pilgaard Forskningsleder ved Idan og ph.d. Maja Pilgaard har siden foråret 2008 været ansvarlig for undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007'. Hun udgav i november 2009 en bog 'Sport og motion i danskernes hverdag' med opfølgende analyser. Maja Pilgaard har et indgående kendskab til forskydningerne i idrætsvanerne over tid samt det omgivende samfunds og livsvilkårenes indflydelse på folks valg af idrætsaktivitet. Hun har en solid indsigt i gennemførelse af store kvantitative undersøgelser og har tidligere deltaget i analyserne af DGI's og DIF's fælles foreningsundersøgelse fra Maja Pilgaard vil bidrage til den interne koordinering samt kvalitetssikring af undersøgelsen. Aline van Bedaf Researcher Aline van Bedaf er researcher ved Idan. Hun er dansktalende hollænder og er i 2012 dimitteret som Master of Science i Leisure, Tourism and Environment ved Wageningen University Research centre i Holland. I 2011 arbejdede hun bl.a. som researcher ved Mulier Instituut i Utrecht til publikationen Zwemmonitor Aline van Bedaf vil blive inddraget i praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelserne og datakørsler og indledende analyser samt i kortlægning af faciliteter og perspektivering af facilitetsdækningen i Ballerup med den landsdækkende Facilitetsdatabase, som Aline fra efteråret 2014 bliver dagligt ansvarlig for. Idan forventer bl.a. at kunne trække på følgende medarbejdere fra CISC til løsning af delelementer af den samlede undersøgelse. Evald Bundgård Iversen Erhvervs-ph.d.-stipendiat, Institut for Idræt og Biomekanik og Faaborg-Midtfyn Kommune Evald Bundgård Iversen er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune men indskrevet som erhvervs-ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet, hvor han forsker i kommunal styring af idrætsanlæg. Evald Bundgård Iversen vil i særlig grad bidrage til den metodiske tilrettelæggelse, analyse og afrapportering af kapacitetsudnyttelsesanalyserne i hovedrapporten. Bjarne Ibsen Professor og leder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Bjarne Ibsen har haft ansvaret for en lang række undersøgelser af forskellige kommuners idrætsfaciliteter bestående af en kortlægning af faciliteterne, en undersøgelse af børn og voksnes idrætsdeltagelse og benyttelse af faciliteterne, undersøgelse af foreninger, skolers m.fl. benyttelse af og vurdering af idrætsfaciliteterne samt svar fra idrætsfaciliteterne selv Idrættens Analyseinstitut 15

16 vedr. anlæggenes benyttelse, fremtid mv. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til retningslinjer for de pågældende kommuners facilitetspolitik. Bjarne Ibsen har endvidere stor erfaring med undersøgelser og analyser af befolkningens idrætsvaner samt idrætsforeninger og kommunal idrætspolitik. Bjarne Ibsen vil bidrage til udformning af undersøgelsens design, sparring og metodisk validering af alle delanalyser og udkast til rapporter samt bidrage til de endelige analyser og anbefalinger i undersøgelsens afslutningsnotat samt formidling og debat om undersøgelsens resultater og konkrete forslag. Jens Høyer-Kruse Postdoc, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Jens Høyer-Kruse har netop afsluttet sin ph.d.-afhandling om kommunal planlægning af idrætsfaciliteterne baseret på undersøgelser af facilitetsdækningen i fire kommuner samt såvel børn som voksnes benyttelse af idrætsfaciliteterne. Jens Høyer-Kruse vil bidrage til udviklingen af designet for undersøgelsen, indholdet i og kvaliteten af den webbaserede spørgeskemaundersøgelse samt spørgeskemaet til organiserede brugere. Endelig vil han kunne deltage i den afsluttende analyse af de samlede resultater ved at inddrage viden fra den internationale forskning samt resultaterne fra hans forskningsprojekt om kommunal planlægning af idrætsfaciliteter. Intern arbejdsgruppe Idan/CISC samt styregruppe De involverede medarbejdere fra Idan og CISC udgør en intern arbejdsgruppe, som tilrettelægger Idan/CISC s del af arbejdet. Rapportens hovedforfatter, Peter Forsberg, Aline van Bedaf og Henrik H. Brandt indgår sammen med 1-2 øvrige medarbejdere fra Idan/CISC i undersøgelsens følgegruppe. Der udpeges desuden en snævrere styregruppe for undersøgelsen, hvortil Ballerup Kommune udpeger 2-3 medarbejdere. Ballerup Kommune udpeger blandt disse medarbejdere en navngiven person som koordinerende indgang til Ballerup Kommunes forvaltning og faciliteter i alle henseender i forhold til de opgaver, som Ballerup Kommune påtager sig for undersøgelsens gennemførelse. Styregruppens møder tilstræbes koordineret med møder i den bredere følgegruppe. Det første styregruppemøde afholdes straks efter evt. aftaleindgåelse. Her aftales projektets detaljerede tidsplan og praktiske tilrettelæggelse nærmere. Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2014/2015 September: Desk research, planlægning og gennemførelse af interview/følgegrupper og efterfølgende undersøgelser September-november: kapacitetsundersøgelse, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser blandt borgere, brugere og foreninger. November februar 2015: Analyse og rapportskrivning Februar - marts 2015: Offentliggørelse af rapporter (ved Ballerup Kommune). Idrættens Analyseinstitut 16

17 Budget (kr.) (alle priser er eksklusive moms): Arbejdsløn, analytikere, 6,5 mdr. á Studentermedhjælp, 100 timer à 136, Møde- og transportomkostninger I alt Overhead, Idan/CISC, 10 pct Samlet pris Rabat ved samlet aftale Aftalt pris Betaling sker i tre rater med 35 pct. ved aftaleindgåelse, 35 pct. ultimo december 2014 og 30 pct. efter aflevering af den færdige undersøgelsesrapport og afslutningsnotatet (februar 2015). Idan fremsender faktura på de tre rater. Betalingsbetingelser: 14 dage fra fakturadato. Idan afholder nødvendige udgifter til møder, lokal transport, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse/fokusgruppeinterview og interview i de medvirkende foreninger og faciliteter. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesmålinger i indendørs faciliteter i to uger i efteråret 2014 er, som tidligere nævnt under kapacitetsanalysen, ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ballerup Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til rådighed for registreringen i de udvalgte faciliteter. Ballerup Kommune betaler efter nærmere aftale eventuelle ekstra portoudgifter i forbindelse med de elektroniske surveys blandt kommunens borgere og brugere af kommunens faciliteter. Desuden opfordres Ballerup Kommune til at stille præmier til en samlet værdi af max kr. til rådighed for de elektroniske surveys, der gennemføres som led i undersøgelsen, for at give et styrket incitament til at svare på spørgeskemaerne og sikre den bedst mulige svarprocent. Ballerup Kommune stiller ligeledes efter nærmere aftale passende mødefaciliteter og evt. forplejning til rådighed for følgegruppemøder og dialogmøder i processen. Det er ligeledes en generel forudsætning for undersøgelsens gennemførelse, at Ballerup Kommune aktivt stiller personaleressourcer til rådighed for styregruppen og tilvejebringelsen af de nødvendige informationer og statistiske data, ligesom Ballerup Kommune aktivt skal bistå Idan/CISC med at informere om og skabe interesse og positiv medvirken i undersøgelsen hos de enkeltpersoner, institutioner og organisationer, der udpeges til at deltage i undersøgelsen i forskellige sammenhænge. Øvrige forudsætninger Alle rådata fra spørgeskemaundersøgelser, interview etc., der gennemføres som led i undersøgelsen, tilhører Idan/CISC, og der gives som udgangspunkt ikke adgang til Idrættens Analyseinstitut 17

18 datasæt eller andet researchmateriale til tredjepart. Kommunen kan dog efter nærmere aftale få adgang til råmateriale fra undersøgelsen til internt brug. Det er et krav fra Idan/CISC's side, at hovedrapport og afslutningsnotat offentliggøres i deres helhed af Ballerup Kommune senest tre måneder efter aflevering af de endelige rapporter til styregruppen. Efter Ballerup Kommunes offentliggørelse af rapporterne kan Idan/CISC ligeledes frit offentliggøre rapporterne eller dele af dem på egne kommunikationsplatforme. Idan/CISC kan ligeledes efter undersøgelsens afslutning anvende data fra Ballerupprojektet i andre forskningsmæssige eller formidlingsmæssige sammenhænge. Nøgletal fra faciliteter i Ballerup kan eksempelvis i en anonymiseret form indgå i en evt. sammenligning med tilsvarende faciliteter i andre kommuner. Hovedrapport og afslutningsnotat afleveres i elektronisk format (pdf). Idan/CISC kan levere trykte eksemplarer af rapporterne til kostpris for trykningen efter nærmere aftale. Med venlig hilsen Henrik H. Brandt Direktør Idrættens Analyseinstitut 18

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I FREDERIKSSUND KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I FREDERIKSSUND KOMMUNE ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I FREDERIKSSUND KOMMUNE Projektudkast Henrik H. Brandt 30. april 2015 Indhold Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold... 3 Hovedrapport, afslutningsnotat og

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Projektaftale Henrik H. Brandt og Peter Forsberg Projektbeskrivelse 30. april 2015 Indhold Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold... 4 Hovedrapport, afslutningsnotat

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I DRAGØR KOMMUNE - IDRÆTSVANER, FACILITETER OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER

FREMTIDENS IDRÆT I DRAGØR KOMMUNE - IDRÆTSVANER, FACILITETER OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER FREMTIDENS IDRÆT I DRAGØR KOMMUNE - IDRÆTSVANER, FACILITETER OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER Projektforslag Henrik H. Brandt 31. maj Indhold Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold... 4 Hovedrapport, afslutningsnotat

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER CISC Idan Et forsknings- og formidlingsinitiativ KORT FORTALT FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER - DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING KORT FORTALT Et forsknings-

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed nå op på at undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter.

Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed nå op på at undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter. From: Evald Bundgård Iversen Sent: 10 Jun 2015 11:40:45 +0000 Subject: Lyder hjælp til analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering uden omkostninger som noget for jer? Er du den rette?

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

Fremtidens Idrætsfaciliteter. Drift, ledelse og organisering

Fremtidens Idrætsfaciliteter. Drift, ledelse og organisering Fremtidens Idrætsfaciliteter Drift, ledelse og organisering Fremtidens idrætsfaciliteter - Drift, ledelse og organisering Projektansvarlige: Jens Høyer-Kruse og Evald Bundgaard Iversen Institut for Idræt

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

TEMA: Fremtidens idrætsfaciliteter: Ude og inde Inspiration til bedre drift og nye anlæg Faciliteter i fornyelse. Hvem kan skabe forandring?

TEMA: Fremtidens idrætsfaciliteter: Ude og inde Inspiration til bedre drift og nye anlæg Faciliteter i fornyelse. Hvem kan skabe forandring? Idrættens største udfordringer IV, Vejen Idrætscenter, 25/11/2014 Ordstyrer og vært Peter Forsberg, Analytiker, Idan E peter.forsberg@idan.dk TEMA: Fremtidens idrætsfaciliteter: Ude og inde Inspiration

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM TALENTMILJØ

HOLBÆK KOMMUNE SOM TALENTMILJØ HOLBÆK KOMMUNE SOM TALENTMILJØ Screening af potentialerne i Holbæk Kommune/Holbæk Sportsby som center for idræts- og talentmiljøer Henrik H. Brandt Projektforslag 23. december 2016 Indhold Formål og indhold...

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Udvikling af Værløse Hallerne

Udvikling af Værløse Hallerne Til: Anne Beck Nielsen, Furesø Kommune Vingsted, den 15. oktober 2009 Udvikling af Værløse Hallerne På baggrund af møde med kultur- og idrætschef Peter Rosgaard og idræts- og fritidskonsulent Anne Beck

Læs mere

Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver

Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver Afslutningsnotat Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Afslutnings notat Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift 3 spørgsmål Kapacitetsudnyttelse måler andelen af tid inden for givent tidsrum en facilitet er i brug til aktivitet Idrættens største udfordringer III

Læs mere

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder 4. december 2014 Sundere Mad i IdrætsLivet Albertslund Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport VISUEL IDENTITET Idrættens Analyseinstitut 1 1 Logo 2 Logo, varianter 3 Farver 4 Typografi 5 Dekoration/mærke 6 Forsider, rapport 7 Forsider, notat 8 Visitkort 9 Brevpapir 10 Kuverter 11 Følgeseddel Logo

Læs mere

UNDERSØGELSE AF GO-ACTIVE DGI-BYENS BØRNE- OG UNGEPROJEKT 2009-2012

UNDERSØGELSE AF GO-ACTIVE DGI-BYENS BØRNE- OG UNGEPROJEKT 2009-2012 UNDERSØGELSE AF GO-ACTIVE DGI-BYENS BØRNE- OG UNGEPROJEKT 2009-2012 Professor og forskningsleder, Bjarne Ibsen Lektor og Programleder, Venka Simovska Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Læs mere

Oplæg Idan-konferencen v/adjunkt Evald Bundgård Iversen Institut for Idræt og Biomekanik

Oplæg Idan-konferencen v/adjunkt Evald Bundgård Iversen Institut for Idræt og Biomekanik Oplæg Idan-konferencen 230516 v/adjunkt Evald Bundgård Iversen Institut for Idræt og Biomekanik Menu - Afhandlingens resultater - Hvad er status? - I Faaborg-Midtfyn Kommune - Ifht. New Public Management/Resultatbaseret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

STRATEGI. Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår

STRATEGI. Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår STRATEGI Strategi for Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game for 2. halvår 2015 2016 Idrættens Analyseinstitut 5. december 2015 STRATEGI FOR IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Facilitetsanalyse. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune. Maja Pilgaard & Peter Forsberg. Rapport / Maj 2015

Facilitetsanalyse. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune. Maja Pilgaard & Peter Forsberg. Rapport / Maj 2015 Facilitetsanalyse i varde kommune Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune Rapport / Maj 2015 Maja Pilgaard & Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Peter Forsberg & Maja Pilgaard Rapport / Juni 2015

i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Peter Forsberg & Maja Pilgaard Rapport / Juni 2015 idrætsfaciliteter i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Rapport / Juni 2015 Peter Forsberg & Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆTSFACILITETER

Læs mere

DRIFT ELLER ARKITEKTUR?

DRIFT ELLER ARKITEKTUR? Oplæg til Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Lokale og Anlægsfondens temadag Drift eller arkitektur Kanonbådsvej 4a 17. november 2016 Foto: Lokale og Anlægsfonden Peter Forsberg Analytiker og

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Præsentation Kultur- og Fritidsudvalget 5. november 2013 www.ballerup.dk Indledende bemærkninger Undersøgelsen ønsker at identificere forskelle og ligheder mellem

Læs mere

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 Rapportens formål Identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer Analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkår

Læs mere

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne. Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne. Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Malene Thøgersen & Evald Bundgaard Iversen mthogersen@health.sdu.dk evbiv@faaborgmidtfyn.dk 1 Et par citater: Når kommunen ikke støtter tilstrækkeligt

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet Debataften om ny kultur- og fritidspolitik i Sorø Kommune Sorø Rådhus D. 30. august 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet Udviklingstendenser på idræts-

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS)

Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS) Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS) Ansøgning til Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund om tilskud til ansættelse af fast eliteidrætsanalytiker og dansk deltagelse i det internationale SPLISS-samarbejde.

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed Jens Høyer-Kruse Evald Bundgård Iversen

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Idrættens fremtid i Aarhus Idrætspolitisk debatmøde i Aarhus Kommune

Idrættens fremtid i Aarhus Idrætspolitisk debatmøde i Aarhus Kommune Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrættens fremtid i Aarhus Idrætspolitisk debatmøde i Aarhus Kommune Ordstyrer: Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Idrætshøjskolen Århus,

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Maj DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament

Maj DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament Maj 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Strategisk fundament INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Værdigrundlag... 5 Mission og kerneopgaven... 5 Vision... 5 Arenaer... 5 Profil... 6 Arbejds-

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning. Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter

IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning. Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter Bedre infrastruktur til sport og fritid IDAN konference Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning Spor 1 Planlægning af idrætsfaciliteter Vejen Idrætscenter Onsdag d. 25. maj

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

IDRÆT og FACILITETER I ALLERØD KOMMUNE

IDRÆT og FACILITETER I ALLERØD KOMMUNE IDRÆT og FACILITETER I ALLERØD KOMMUNE Analyse af drift, ønsker og behov på idrætsområdet Grundrapport / August 2014 (1. udgave) Peter Forsberg, Lau Tofft-Jørgensen Jens Høyer-Kruse Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune Rapport / Juli 2015 Maja Pilgaard & Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen 2013:1 Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Læs mere

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelse af studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Undersøgelsens baggrund og formål Den kvalitative undersøgelse af studiemiljø på humaniora er en del af en samlet undervisningsmiljøvurdering,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Afrapportering Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Maj 2009 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Resultater 3 3. Metode 4 3.1 Pilotstudie 4 3.2 Udvælgelse

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN Peter Forsberg Analytiker e: peter.forsberg@idan.dk BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN? Oplæg på Anleggskonferanse i Hordaland d. 25. februar 2016 DISPOSITION FOR OPLÆGGET Ultrakort om Idrættens

Læs mere

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i frederikssund Kommune

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i frederikssund Kommune faciliteter til idræt, motion og bevægelse i frederikssund Kommune Baggrundsanalyser Rapport / Februar 2016 Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse & Aline van Bedaf Titel

Læs mere