IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune. Projekttilbud 29. juni 2014 Henrik H. Brandt

2 Indhold Projektbeskrivelse tilbud... 3 Undersøgelsens delelementer:... 5 Hovedrapport ) Baggrundskapitel om idrætten i Ballerup ) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste indendørs idrætsfaciliteter ) Foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger ) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner ) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion Afslutningsnotat Undersøgelsesforløb Følgegruppemøder Formidling og fremlæggelse Bemanding Intern arbejdsgruppe Idan/CISC samt styregruppe Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2014/ Budget (kr.) Øvrige forudsætninger Idrættens Analyseinstitut 2

3 Projektbeskrivelse tilbud Analyse af faciliteter, foreninger og borgerbehov på idrætsområdet i Ballerup Kommune Ballerup Kommune, att. Peter Bøgelund Nedenfor følger på baggrund af møde med idræts- og fritidsinspektør Peter Bøgelund, den 22. november 2013 samt den 26. marts og 22. maj 2014 samt skriftlig korrespondance et revideret tilbud på en analyse af idrætsfaciliteter, foreninger og borgerbehov på idrætsområdet i Ballerup Kommune, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) tilbyder at gennemføre i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Ballerup Kommune i andet halvår 2014/primo Tilbuddet er gældende til den 1. august Idan vil have det overordnede ansvar for undersøgelsen og den aftalte leverance til Ballerup Kommune. Analysen skal tjene til at give et indgående overblik over behov og forbedringspotentialer i forhold til drift og anlæg på facilitetsområdet, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentiale samt borgernes generelle ønsker til idrætspolitik og tiltag, der kan skabe et bredere og mere engagerende idrætsliv i Ballerup Kommune. Det samlede forslag til undersøgelsen indeholder blandt andet: En kortlægning af idrætsfaciliteter og samlet overblik over facilitetsdækningen i kommunen og dens lokalområder. En brugs- og behovsanalyse for idrætsfaciliteter og udeområder for organiserede og selvorganiserede idrætsbrugere. En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og (evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune efter aftale) samt en kortlægning af øvrige relevante idrætsudbydere i kommunen. En analyse af den aktuelle kapacitetsudnyttelse i kommunens idrætsfaciliteter bl.a. med henblik på at det fremtidige facilitetsbehov samt muligheder for at udnytte og udvikle eksisterende idrætsfaciliteter, inklusive naturområder og byrum endnu bedre i fremtiden. På baggrund af det samlede undersøgelsesarbejde udarbejder Idan/CISC en række konkrete anbefalinger og perspektiver om organisering og udvikling af idrætsfaciliteterne og foreningslivet i Ballerup Kommune. Disse skal blandt andet omfatte: Muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse i idrætsanlæggene Perspektiver for fremtidige investeringer og udvikling på facilitetsområdet Perspektiver for udvikling af foreningslivet og forbedret samspil mellem forskellige aktører på idrætsområdet i Ballerup kommune Idrættens Analyseinstitut 3

4 Som tilkøb til den ovenstående undersøgelse tilbyder Idan/CISC efter nærmere aftale og i samspil med repræsentanter for forvaltningen på idræts- og fritidsområdet at stå aktivt til rådighed med relevante medarbejderkompetencer for en efterfølgende dialogmøderække primo 2015 med foreninger, forvaltning, relevante institutioner og foreninger, hvor undersøgelsernes resultater fremlægges, perspektiveres og diskuteres. Møderækken kan om ønsket indgå i forarbejder til eller arbejdet med en revision af Ballerup Kommunes idrætspolitik. Undervejs i forløbet vil Idan/CISC diskutere undersøgelsens tilrettelæggelse og resultater med en af kommunen nedsat følgegruppe for at sikre det bredest mulige ejerskab om undersøgelsens resultater. Idrættens Analyseinstitut 4

5 Undersøgelsens delelementer: Hovedrapporten Idrætten i Ballerup foreninger og faciliteter (arbejdstitel), består af følgende delelementer: 1) Kort baggrundskapitel om idrætten i Ballerup baseret på interview/fokusgrupper med nøglepersoner fra foreningslivet samt andre relevante idrætsudbydere i kommunen, udtræk fra eksisterende analyser samt tilgængelige nøgletal fra den kommunale forvaltning. Desuden indgår en kortlægning af idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til befolkningstal i nærområderne såvel i forhold til kommunale som selvejende og kommercielle faciliteter. 2) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune efter nærmere aftale med vurdering af mulighederne for at optimere anvendelsen af disse faciliteter i forhold til eksisterende og fremtidige brugere samt borgernes (børn og voksne) og brugernes (foreninger, institutioner mm.) anvendelse af og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteter i kommunen (pkt. 3). 3) En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune. 4) Analyse af borgere (børn og voksne) og brugeres (foreninger, institutioner/skoler, virksomheder, andre brugere) anvendelse af konkrete idrætsfaciliteter og ønsker/holdninger til idrætsfaciliteter i kommunen samt brug af faciliteter i nabokommuner. 5) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion. Afslutningsnotat Undersøgelsesrapporten suppleres med et afsluttende notat med et lettilgængeligt sammendrag af undersøgelsen samt fremlæggelse i punktform af Idan/CISC s anbefalinger vedr. fremtidige perspektiver f.eks. i forhold til foreningsudvikling, samspilsmuligheder mellem forskellige aktører på idrætsområdet, forbedret udnyttelse af idrætsfaciliteter, fremtidige udviklingsmuligheder af eksisterende anlæg/faciliteter og arealer og anlægsbehov. Fremlæggelse af det samlede undersøgelsesarbejde Idan/CISC fremlægger undersøgelsesarbejdet for kommunalbestyrelse, forvaltning, organiserede brugere og andre efter nærmere aftale med Ballerup Kommune. Evt. yderligere oplæg på baggrund af undersøgelsen honoreres med 6000 kr. + transportomk. Idrættens Analyseinstitut 5

6 Hovedrapport 1) Baggrundskapitel om idrætten i Ballerup Hensigten med baggrundskapitlet er at tegne et bredt, overordnet overbliksbillede af idræts- og motionslivet i Ballerup, herunder et overblik over idrætsfaciliteter og facilitetsdækning i kommunens nærområder. Kapitlet bygger på interviews/fokusgrupper samt udtræk fra en lang række aktuelle undersøgelser, der kan give et indtryk af idrættens aktuelle status i Ballerup Kommune i forhold til andre kommuner. Researchen bidrager desuden til at perspektivere og kvalificere de øvrige dele af undersøgelsen. Der tages forbehold for, om kommunen kan levere alle data inden for de aftalte tidsfrister, ligesom der tages visse metodiske forbehold i forhold til repræsentativiteten specifikt for Ballerup Kommune i en række af de foreliggende landsdækkende undersøgelser. Blandt de tilgængelige data, som kan inddrages, kan nævnes: 1) Kommunal statistik for indberetninger fra og udbetalinger til frivillige folkeoplysende foreninger, lokalefordeling/booking/udnyttelse samt kommunale udgifter til idrætsområdet. Kapitlet vil ligeledes inddrage tidligere rapporter og materiale, som kommunen har udarbejdet eller fået udarbejdet på idræts- og facilitetsområdet. Ballerup kommune er behjælpelig med at fremskaffe materialet i så komplet en form som muligt. 2) Udtræk fra undersøgelserne Befolkningens motions- og sportsvaner 2007 og 2011 (Idan) samt sammenlignelige idrætsvaneundersøgelser fra tilsvarende analyser i andre kommuner. På baggrund af særlige kørsler fra materialet tegner Idan et overordnet billede af tendenserne i borgernes deltagelse i sport og motion i Ballerup og nabokommuner i sammenligning med landsgennemsnittet. 3) Frivillighedsundersøgelsen Idan/CISC gennemførte i 2010 en landsdækkende undersøgelse af frivilligheden i idrætsforeninger under DIF. 76 foreninger fra Ballerup svarende til 54 pct. af DIF-foreningerne i kommunen deltog i undersøgelsen. Datamaterialet er solidt nok til at tegne et overordnet billede af Ballerup-foreningernes tilstand i forhold til eksempelvis hvervning af frivillige, medlemssammensætning, økonomi, tilfredshed med faciliteter, økonomi og samarbejde med kommunen etc. og kan også indgå som basisgrundlag for den nye undersøgelse. 4) Fitnessdatabasen. Der har i de senere år været en stor vækst i antallet af kommercielle udbydere af idræt i Danmark. På baggrund af Idans datamateriale om fitness-sektoren kan baggrundsnotatet tegne et billede af den kommercielle sektor i Ballerup. Databasen suppleres med besøg og interview hos en-to lokale fitnessudbydere bl.a. for at undersøge erfaringer og muligheder for samarbejde med Ballerup Kommune og skabe kendskab til den kommercielle sektors potentiale og vilkår i kommunen. Idrættens Analyseinstitut 6

7 5) Facilitetsdatabasen. Ved hjælp af udtræk af Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase, kan Idan/CISC tegne et billede af den overordnede facilitetsdækning i Ballerup i forhold til landsgennemsnittet. Ballerup Kommune skal være behjælpelig med GIS-oplysninger på de enkelte faciliteter. Det faktuelle materiale fra ovenstående kilder suppleres med desk research og opfølgende interview med nøglepersoner/organisationer/råd med særligt indblik i idrætslivet i Ballerup. Centralt i analysen vil stå antallet af og placering af kommunens idrætsfaciliteter. Ved hjælp af en række temakort vil Idan/CISC angive, hvor mange borgere der er om de enkelte faciliteter i kommunens forskellige lokal-/byområder og herunder, om der er væsentlige aspekter, kommunen skal være opmærksom på i forhold transport til og fra idrætsfaciliteter. Som led i undersøgelsen gennemfører Idan en total opdatering af Facilitetsdatabasens registreringer for Ballerup Kommune. Dertil vil Idan/CISC for at arbejde sig ind på idrætslivet i kommunen og dets aktuelle tilstand og behov gennemføre en række interview eller fokusgrupper med nøgleaktører på idrætsområdet i Ballerup Kommune: Forskellige forvaltninger, facilitetsansvarlige, institutioner, foreninger m.v. De relevante interviewpersoner udvælges af Idan/CISC i konsultation med forvaltningen. Samlet set vil de ovenstående kilder give et solidt overordnet statusbillede af idrætslivets vilkår og de senere års tendenser i idrætslivet i Ballerup Kommune og bidrage til at kvalificere de kvantitative undersøgelser, som skitseres i det følgende. Baggrundskapitlet indgår i det relevante omfang i den afsluttende hovedrapport. Estimeret tidsforbrug: 1,0 måneder fordelt over perioden september-oktober ) Kapacitetsudnyttelsesanalyse af de væsentligste indendørs idrætsfaciliteter Efter nærmere aftale med Ballerup Kommune foretager Idan/CISC en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen i udvalgte indendørs faciliteter i kommunen. Analysen bygger på følgende elementer: 1) Kommunal statistik vedrørende lokalefordeling/booking af de kommunale idrætsfaciliteter, lokaleudlånsregler og stikprøveresultater/-undersøgelser af kapacitetsudnyttelse udført af Ballerup Kommune selv. Bl.a. med udgangspunkt i Ballerup Kommunes egne stikprøveundersøgelser samt interview med relevante aktører fra kommune/idrætsliv undersøger Idan/CISC desuden på et overordnet niveau brug og kapacitetsudnyttelsen af de væsentligste udendørsfaciliteter som f.eks. boldbaner (græs og kunstgræs). 2) En kapacitetsudnyttelsesanalyse, der baserer sig på observation i alle involverede lokaler, som efter nærmere aftale omfatter eksempelvis store idrætshaller, idrætslokaler, gymnastiksale og svømmefaciliteter i hele åbningstiden på hverdage i to udvalgte uger i efteråret 2014 (i tidsrummet uge efter nærmere aftale) i Ballerup Kommune. Optællingen vil give detaljerede statistiske data på de faktiske brugere, antallet af udøvere, udnyttelse af gulvarealer, fordelt på køn, alder, idrætsgren, organisering etc., og det vil Idrættens Analyseinstitut 7

8 være muligt at sammenligne resultaterne med lignende undersøgelser udført i bl.a. Rudersdal, Allerød, Assens og Furesø kommuner. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesmålinger i de omfattede faciliteter er ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ballerup Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til rådighed for registreringen i faciliteterne. Dette er en ganske omfattende opgave. Som udgangspunkt må det påregnes, at der kræves tilstedeværelse af en person i ca. 10 minutter hver time, de udvalgte faciliteter er booket i løbet af dagen. Såfremt Ballerup Kommune ønsker at uddelegere hele eller dele af opgaven til Idan/CISC, må der påregnes en merpris på 150 kr. pr. time, og Idan/CISC har brug for et varsel på ca. seks uger, hvis Idan/CISC forventes at stille personale til registreringen i alle eller nogle af de udvalgte faciliteter. Idan/CISC validerer fremgangsmåden og instruerer det udvalgte personale om undersøgelsens metode og udfyldelse af registreringsskemaerne, ligesom Idan/CISC står for den efterfølgende inddatering, analyse og afrapportering af kapacitetsudnyttelsesmålingerne. Resultaterne af de to delundersøgelser kombineres til en samlet analyse så, det er muligt at tegne et overordnet billede af udnyttelsen af de kommunale faciliteter. Det gøres i forhold til følgende mål: 1) Andel tider på tværs af lokaler, der er booket til foreninger/brugere (lokaleefterspørgsel). 2) Andel af den samlede tilgængelige åbningstid, der er udnyttet til aktivitet (samlet udnyttelse). 3) Fremmøde og udnyttelse af bookede tider af foreninger og andre brugere (fremmøde). Tilsammen med information om brugere af de forskellige faciliteter (køn, alder, aktivitetstype mm.) opnår kommunen et detaljeret indblik i, hvad der reelt sker i de kommunale faciliteter, og erhverver sig gode betingelser for at optimere driften i fremtiden og optimere udnyttelse og udvikling af de eksisterende lokaler i dialog med foreninger og andre brugere. Estimeret tidsforbrug: 1,5 måneder fordelt over perioden september-november ) Foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger På basis af den indledende kortlægning af idrætten i Ballerup og kapacitetsundersøgelsen gennemfører Idan/CISC en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup. Undersøgelsen skal dels afdække foreningernes behov, holdninger og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen (kombineres med pkt. 4, hvor der er sammenfald mellem foreningerne), dels give indblik i foreningernes aktivitetstilbud, målgrupper, frivillighed/ledelse og økonomiske forhold. Idrættens Analyseinstitut 8

9 Formålet med foreningsundersøgelsen er at skabe et stærkt grundlag for den efterfølgende udviklingsproces for foreninger og ledere i kommunens idrætsliv samt at skabe et indtryk af foreningernes generelle udfordringer og ønsker. Estimeret tidsforbrug: 0,5 måned fordelt over perioden september-oktober ) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner Analyse af borgere (børn og voksne) og organiserede brugeres (foreninger og institutioners) anvendelse og vurdering af idrætsfaciliteterne samt deres ønsker til faciliteternes udvikling og udbygning løses gennem tre spørgeskemaundersøgelser: Undersøgelse blandt alle børn og unge fra 4. til 10. klassetrin på kommunens folkeskoler. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af voksne borgere i Ballerup Kommune. Undersøgelse blandt alle brugere (foreninger og institutioner) i de kommunale idrætsfaciliteter. Ad 1) Webbaseret undersøgelse blandt alle elever fra 4. til 10. klassetrin på alle folkeskoler i Ballerup Kommune om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen foretages gennem de kommunale folkeskoler, og udføres i en undervisningstime i august/september Idan/CISC udfærdiger materiale om undersøgelsens udførelse, instruktion til skoleleder/lærer mm. og introducerer undersøgelsen for alle relevante parter. Undersøgelsen af børns idrætsvaner i kommunen forudsætter skolernes aktive medvirken og engagement. Spørgsmål med særlig fokus på skolereformen og fysisk aktivitet kan i samarbejde med skolerne indarbejdes i spørgeskemaet Ad 2) Webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på voksne borgere i Ballerup Kommune i august/september 2014 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Udtrækket skal indeholde navn, alder, køn, adresse og GIS-koordinat. Undersøgelsen må forventes at give en svarprocent på pct., hvilket vil betyde, at tallene i forhold til generel idrætsdeltagelse ikke vil være repræsentative, men undersøgelsen vil give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Undersøgelsen gennemføres ved at sende et brev (afsendt fra Ballerup Kommune i samarbejde med Idan/CISC) til de udvalgte borgere, der via et elektronisk link kan besvare Idrættens Analyseinstitut 9

10 spørgeskemaet. Ballerup Kommune stiller brevpapir/kuverter til rådighed og betaler porto for udsendelsen samt evt. udgifter til dataudtræk af adresser. Udgifter til en evt. rykker for at øge svarprocenten vil udelukkende indebære ekstra omkostninger til brevpapir/kuverter og porto. Ad 3) Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter idrætsfaciliteter i kommunen, (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, daginstitutioner, virksomheder m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Spørgeskemaet bygger på erfaringer fra tilsvarende undersøgelser i andre kommuner og tilpasses de lokale forhold i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune leverer en adresseliste med adresse på alle organiserede brugere. Spørgeskemaet sendes i begyndelsen af august måned 2014 via og besvares som nævnt elektronisk. Tilsammen vil de tre spørgeskemaundersøgelser give et detaljeret billede af borgere og brugeres benyttelse og tilfredshed med de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen vil være behjælpelig i forhold til at identificere henholdsvis gode og mindre gode aspekter ved kommunens faciliteter, og dermed være væsentlige i forhold til at skabe forbedringer og udvikling. Undersøgelserne vil også være afgørende i blotlægning af ønsker til eventuelle kommende faciliteter. De to borgerundersøgelser vil desuden give et meget solidt indblik i Ballerup borgernes idræts- og motionsvaner, som vil være et godt afsat for at udfærdige en idrætspolitik/revidere kommunens foreningspolitik. I borgerundersøgelserne inddrages desuden GIS-informationer. Det vil hermed være muligt at undersøge, hvor langt de enkelte borgere bevæger sig for at dyrke idræt, og herunder om der er facilitetstyper, som er underrepræsenteret i visse dele af kommunen. Endeligt vil borgerne også blive bedt om at angive, om de anvender faciliteter uden for kommunen og i givet fald hvilke. Viden herom vil indgå i perspektiveringen af fremtidige anlægsbehov eller analyse af samarbejdsmuligheder med andre kommuner. Metoden for gennemførelse af borger- og brugerundersøgelser er udviklet af CISC og velafprøvet i flere tilsvarende undersøgelser. Som opfølgning på brugerundersøgelsen, kan Idan/CISC evt. efter nærmere aftale tilbyde at gå nærmere i dybden med en udvalgt facilitet i kommunen og følge op på brugernes svar/kapacitetsundersøgelse etc. på en workshop primo 2015 med henblik på at give særlige bud på udvikling af faciliteten i fremtiden som et særskilt tillægsnotat til rapporten. Estimeret tidsforbrug: 1,5 måneder fordelt over perioden august-oktober 2014 Idrættens Analyseinstitut 10

11 5) Undersøgelse om brugen af og ønsker til kommunens udendørs arealer til idræt og motion For især voksne er udearealer en vigtig idrætsarena, og med Ballerup Kommunes mange naturområder er det naturligt at zoome ind på denne del. Det er imidlertid vanskeligt at foretage en egentlig måling af tilfredsheden med og effekten af udearealer og udefaciliteter, men Idan/CISC vil søge at indkredse betydningen og brugernes eventuelle ønsker gennem følgende tiltag. 1) Brugen af og sammenhængen med udeområder indgår i spørgeskemaundersøgelsen af de organiserede brugeres anvendelse og vurdering af idrætsfaciliteterne samt deres ønsker til faciliteternes udvikling og udbygning. I spørgeskemaundersøgelsen spørges i særlig grad ind til benyttelsen af forskellige naturområder i kommunen med særlig interesse for kommunen. 2) Borgernes anvendelse og vurderinger af samt ønsker til naturen og byrum som arena for idræt og motion vil indgå i de webbaserede spørgeskemaundersøgelser til børn og unge samt et tilfældigt udtræk af voksne borgere i Ballerup Kommune. 3) Kommunens eventuelle egne tilgængelige data og planer vedr. rutesystemer og udendørs faciliteter inddrages i analysen. Desuden vil 1-2 nøglepersoner i den kommunale planlægning på området blive interviewet. De ovenstående delelementer inddrages som et selvstændigt afsnit om udnyttelsesmuligheder for kommunens udearealer i hovedrapporten. Estimeret tidsforbrug: 0,5 måned fordelt over perioden september-november 2014 Afslutningsnotat Idan/CISC udarbejder i november januar 2015 et afslutningsnotat (max 25 sider), som består af følgende delementer: 1) Resume af hovedundersøgelsens væsentlige resultater og konklusioner med henblik af skabe et grundlag for en udviklingsproces blandt foreninger, faciliteter og øvrige aktører på idrætsområdet samt evt. for en revision af kommunens idrætspolitik 2) Idans/CISC perspektivering og anbefalinger i punktform, især med fokus på: Muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse og udvikling af idrætsanlæg/-faciliteter og udearaler i forhold til foreningernes, andre brugergruppers og borgernes behov. Fremtidige investeringer på facilitetsområdet og scenarier for fremtidige driftsformer. Potentialer for foreningsudvikling og forbedret samspil mellem aktørerne på idrætsområdet Idrættens Analyseinstitut 11

12 Estimeret tidsforbrug til rapportskrivning og afslutningsnotat: 1,5 måneder fordelt over perioden november 2014-februar Idrættens Analyseinstitut 12

13 Undersøgelsesforløb Hovedundersøgelsen på max. 120 sider eksklusiv evt. bilag fremlægges sammen med afslutningsnotatet i december/februar for følgegruppen til kommentarer. Hensigten med høringen er bl.a. at informere om og perspektivere undersøgelsens resultater, rette evt. faktuelle fejl og diskutere de konkrete forslag til rapportens anbefalinger. Den færdige rapport og dens konklusioner udarbejdes herefter af Idan/CISC. Rapporten sendes i pdfformat til Ballerup Kommune i februar Evt. smårettelser vil kunne ske før offentliggørelse af undersøgelsen. Følgegruppemøder Ballerup Kommune nedsætter en følgegruppe, som følger hele undersøgelsesarbejdet og kommer med indspark undervejs i projektforløbet. I følgegruppen indgår desuden repræsentanter for Idan/CISC. Der afholdes tre-fire møder undervejs i projektforløbet. Formidling og fremlæggelse Efter fremsendelse af hovedundersøgelsen og afslutningsnotat stiller Idan/CISC sig vederlagsfrit til rådighed for en fremlæggelse af rapportens resultater efter kommunens valg primo 2015 efter nærmere aftale med Ballerup Kommune. Idan/CISC står som tilkøb og efter nærmere aftale til rådighed for en idrætspolitisk proces i Ballerup Kommune, såfremt kommunen måtte ønske det, som opfølgning på den færdige projektrapport. I den forbindelse honoreres yderligere fremlæggelser af rapporten og dens konklusioner med kr. + transport pr. stk. Eksempelvis kan der tænkes i følgende ekstra fremlæggelser: 1) For kommunalbestyrelse evt. med inddragelse af nøglemedarbejdere fra den kommunale forvaltning. 2) Dialogmøder med idrætsråd, idrætsforeninger, medarbejdere i den kommunale forvaltning inden for idrætsområdet mm. 3) Borgermøder med bred deltagelse af alle borgere med interesse i idrætten i Ballerup. 4) Evt. optaktsmøde/idrætskonference el. lign. i forbindelse med revision af idrætspolitikken i Ballerup Bemanding Idan/CISC nedsætter en fælles arbejdsgruppe af medarbejdere, der på forskellig vis besidder de kompetencer, som kræves for at gennemføre undersøgelsen. Daglig koordinator og hovedforfatter på undersøgelsen bliver analytiker Peter Forsberg, Idan, men mange af delrapporterne og delafsnittene i undersøgelsesrapporterne vil blive til efter bidrag fra de nedennævnte medarbejdere. Idrættens Analyseinstitut 13

14 Peter Forsberg Analytiker, kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet. Har desuden læst tilvalg i idræt. Peter Forsberg er analytiker på Idan og har været ansat siden I sin første tid som studentermedhjælp. Han har en alsidig indsigt i idræt som tidligere gymnasielærer, instruktør ved DBU's Pigeraketten samt landstræner for Dansk Handicap-Idrætsforbunds landshold i goalball for kvinder. I 2009 var Peter Forsberg hovedansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med Idans medlemsundersøgelse for Dansk Tennis Forbund, og i 2011 har Peter Forsberg haft hovedansvaret for den tilsvarende tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af en undersøgelse af motionsløbere i Danmark. I 2012 stod Peter Forsberg for gennemførelse af analyser af skydeidrætten i Danmark for DDS. I 2012/14 havde Peter Forsberg hovedansvaret for undersøgelse af idræt og idrætsfaciliteter i hhv. Rudersdal og Allerød Kommune, og han har desuden været inddraget i lignende projekter i Fredensborg, Assens og Skanderborg kommuner. Peter Forsberg har bred indsigt i de kommunale udfordringer og opgaver på området og får det overordnede projektlederansvar for hovedrapport og afslutningsnotat. Henrik H. Brandt Journalist og direktør for Idan Henrik H. Brandt har været direktør for Idrættens Analyseinstitut siden instituttets åbning i Han er tidligere journalist på Jyllands-Postens sportsredaktion i årene Han har i alle årene indgående beskæftiget sig med idrætspolitik, eliteidræt, sportsøkonomi m.m. Han er medforfatter til bogen Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi og var involveret i sekretariatsarbejdet for Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg. Han har desuden bidraget med redigering, sparring og tekst i en lang række af Idans udgivelser og analyser. Henrik H. Brandt har således en stor viden om økonomien og strukturerne i idrætten såvel i Danmark som internationalt. Henrik H. Brandt vil bidrage til den løbende tilrettelæggelse af undersøgelsen, perspektivering af undersøgelsens resultater og den målrettede og tilgængelige formidling af undersøgelsens resultater. Lau Tofft-Jørgensen Analytiker, kandidat i idræt ved Københavns Universitet Har siden 2007 været ansat på Idrættens Analyseinstitut. De første år som studentermedhjælper, hvor han har taget del i et bredt udsnit af Idans forskellige undersøgelser og analyser. Siden 2011 ansat på fuld tid som analytiker med ansvar for blandt andet den danske del af en større international elitesports undersøgelse. Lau Tofft-Jørgensen har erfaring med facilitetsanalyser i bl.a. Fredensborg, Rudersdal, Allerød og Skanderborg kommuner, og har bl.a. stået for instruktion til kapacitetsundersøgelse samt udførelse af temakort med indplacering af idrætsfaciliteter. Trygve Buch Laub Sociolog og analytiker ved Idan Trygve Buch Laub er sociolog med speciale i frivillighed i idrætten. Han er p.t. hovedansvarlig for udarbejdelsen af en større rapport om frivillighed i foreninger under Idrættens Analyseinstitut 14

15 Danmarks Idræts-Forbund og deltager ligeledes i tilrettelæggelsen og afrapporteringen af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner Trygve Buch Laub har stor erfaring med tilrettelæggelse og analyse af store kvalitative undersøgelser. Trygve Buch Laub vil i særlig grad kunne bidrage til hovedrapporten med analyser af Ballerups foreningsliv baseret på frivillighedsundersøgelsen samt i gennemførelsen og tilrettelæggelsen af motionsvaneundersøgelser og brugerundersøgelsen. Maja Pilgaard Forskningsleder ved Idan og ph.d. Maja Pilgaard har siden foråret 2008 været ansvarlig for undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007'. Hun udgav i november 2009 en bog 'Sport og motion i danskernes hverdag' med opfølgende analyser. Maja Pilgaard har et indgående kendskab til forskydningerne i idrætsvanerne over tid samt det omgivende samfunds og livsvilkårenes indflydelse på folks valg af idrætsaktivitet. Hun har en solid indsigt i gennemførelse af store kvantitative undersøgelser og har tidligere deltaget i analyserne af DGI's og DIF's fælles foreningsundersøgelse fra Maja Pilgaard vil bidrage til den interne koordinering samt kvalitetssikring af undersøgelsen. Aline van Bedaf Researcher Aline van Bedaf er researcher ved Idan. Hun er dansktalende hollænder og er i 2012 dimitteret som Master of Science i Leisure, Tourism and Environment ved Wageningen University Research centre i Holland. I 2011 arbejdede hun bl.a. som researcher ved Mulier Instituut i Utrecht til publikationen Zwemmonitor Aline van Bedaf vil blive inddraget i praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelserne og datakørsler og indledende analyser samt i kortlægning af faciliteter og perspektivering af facilitetsdækningen i Ballerup med den landsdækkende Facilitetsdatabase, som Aline fra efteråret 2014 bliver dagligt ansvarlig for. Idan forventer bl.a. at kunne trække på følgende medarbejdere fra CISC til løsning af delelementer af den samlede undersøgelse. Evald Bundgård Iversen Erhvervs-ph.d.-stipendiat, Institut for Idræt og Biomekanik og Faaborg-Midtfyn Kommune Evald Bundgård Iversen er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune men indskrevet som erhvervs-ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet, hvor han forsker i kommunal styring af idrætsanlæg. Evald Bundgård Iversen vil i særlig grad bidrage til den metodiske tilrettelæggelse, analyse og afrapportering af kapacitetsudnyttelsesanalyserne i hovedrapporten. Bjarne Ibsen Professor og leder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Bjarne Ibsen har haft ansvaret for en lang række undersøgelser af forskellige kommuners idrætsfaciliteter bestående af en kortlægning af faciliteterne, en undersøgelse af børn og voksnes idrætsdeltagelse og benyttelse af faciliteterne, undersøgelse af foreninger, skolers m.fl. benyttelse af og vurdering af idrætsfaciliteterne samt svar fra idrætsfaciliteterne selv Idrættens Analyseinstitut 15

16 vedr. anlæggenes benyttelse, fremtid mv. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til retningslinjer for de pågældende kommuners facilitetspolitik. Bjarne Ibsen har endvidere stor erfaring med undersøgelser og analyser af befolkningens idrætsvaner samt idrætsforeninger og kommunal idrætspolitik. Bjarne Ibsen vil bidrage til udformning af undersøgelsens design, sparring og metodisk validering af alle delanalyser og udkast til rapporter samt bidrage til de endelige analyser og anbefalinger i undersøgelsens afslutningsnotat samt formidling og debat om undersøgelsens resultater og konkrete forslag. Jens Høyer-Kruse Postdoc, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Jens Høyer-Kruse har netop afsluttet sin ph.d.-afhandling om kommunal planlægning af idrætsfaciliteterne baseret på undersøgelser af facilitetsdækningen i fire kommuner samt såvel børn som voksnes benyttelse af idrætsfaciliteterne. Jens Høyer-Kruse vil bidrage til udviklingen af designet for undersøgelsen, indholdet i og kvaliteten af den webbaserede spørgeskemaundersøgelse samt spørgeskemaet til organiserede brugere. Endelig vil han kunne deltage i den afsluttende analyse af de samlede resultater ved at inddrage viden fra den internationale forskning samt resultaterne fra hans forskningsprojekt om kommunal planlægning af idrætsfaciliteter. Intern arbejdsgruppe Idan/CISC samt styregruppe De involverede medarbejdere fra Idan og CISC udgør en intern arbejdsgruppe, som tilrettelægger Idan/CISC s del af arbejdet. Rapportens hovedforfatter, Peter Forsberg, Aline van Bedaf og Henrik H. Brandt indgår sammen med 1-2 øvrige medarbejdere fra Idan/CISC i undersøgelsens følgegruppe. Der udpeges desuden en snævrere styregruppe for undersøgelsen, hvortil Ballerup Kommune udpeger 2-3 medarbejdere. Ballerup Kommune udpeger blandt disse medarbejdere en navngiven person som koordinerende indgang til Ballerup Kommunes forvaltning og faciliteter i alle henseender i forhold til de opgaver, som Ballerup Kommune påtager sig for undersøgelsens gennemførelse. Styregruppens møder tilstræbes koordineret med møder i den bredere følgegruppe. Det første styregruppemøde afholdes straks efter evt. aftaleindgåelse. Her aftales projektets detaljerede tidsplan og praktiske tilrettelæggelse nærmere. Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2014/2015 September: Desk research, planlægning og gennemførelse af interview/følgegrupper og efterfølgende undersøgelser September-november: kapacitetsundersøgelse, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser blandt borgere, brugere og foreninger. November februar 2015: Analyse og rapportskrivning Februar - marts 2015: Offentliggørelse af rapporter (ved Ballerup Kommune). Idrættens Analyseinstitut 16

17 Budget (kr.) (alle priser er eksklusive moms): Arbejdsløn, analytikere, 6,5 mdr. á Studentermedhjælp, 100 timer à 136, Møde- og transportomkostninger I alt Overhead, Idan/CISC, 10 pct Samlet pris Rabat ved samlet aftale Aftalt pris Betaling sker i tre rater med 35 pct. ved aftaleindgåelse, 35 pct. ultimo december 2014 og 30 pct. efter aflevering af den færdige undersøgelsesrapport og afslutningsnotatet (februar 2015). Idan fremsender faktura på de tre rater. Betalingsbetingelser: 14 dage fra fakturadato. Idan afholder nødvendige udgifter til møder, lokal transport, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse/fokusgruppeinterview og interview i de medvirkende foreninger og faciliteter. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesmålinger i indendørs faciliteter i to uger i efteråret 2014 er, som tidligere nævnt under kapacitetsanalysen, ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ballerup Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til rådighed for registreringen i de udvalgte faciliteter. Ballerup Kommune betaler efter nærmere aftale eventuelle ekstra portoudgifter i forbindelse med de elektroniske surveys blandt kommunens borgere og brugere af kommunens faciliteter. Desuden opfordres Ballerup Kommune til at stille præmier til en samlet værdi af max kr. til rådighed for de elektroniske surveys, der gennemføres som led i undersøgelsen, for at give et styrket incitament til at svare på spørgeskemaerne og sikre den bedst mulige svarprocent. Ballerup Kommune stiller ligeledes efter nærmere aftale passende mødefaciliteter og evt. forplejning til rådighed for følgegruppemøder og dialogmøder i processen. Det er ligeledes en generel forudsætning for undersøgelsens gennemførelse, at Ballerup Kommune aktivt stiller personaleressourcer til rådighed for styregruppen og tilvejebringelsen af de nødvendige informationer og statistiske data, ligesom Ballerup Kommune aktivt skal bistå Idan/CISC med at informere om og skabe interesse og positiv medvirken i undersøgelsen hos de enkeltpersoner, institutioner og organisationer, der udpeges til at deltage i undersøgelsen i forskellige sammenhænge. Øvrige forudsætninger Alle rådata fra spørgeskemaundersøgelser, interview etc., der gennemføres som led i undersøgelsen, tilhører Idan/CISC, og der gives som udgangspunkt ikke adgang til Idrættens Analyseinstitut 17

18 datasæt eller andet researchmateriale til tredjepart. Kommunen kan dog efter nærmere aftale få adgang til råmateriale fra undersøgelsen til internt brug. Det er et krav fra Idan/CISC's side, at hovedrapport og afslutningsnotat offentliggøres i deres helhed af Ballerup Kommune senest tre måneder efter aflevering af de endelige rapporter til styregruppen. Efter Ballerup Kommunes offentliggørelse af rapporterne kan Idan/CISC ligeledes frit offentliggøre rapporterne eller dele af dem på egne kommunikationsplatforme. Idan/CISC kan ligeledes efter undersøgelsens afslutning anvende data fra Ballerupprojektet i andre forskningsmæssige eller formidlingsmæssige sammenhænge. Nøgletal fra faciliteter i Ballerup kan eksempelvis i en anonymiseret form indgå i en evt. sammenligning med tilsvarende faciliteter i andre kommuner. Hovedrapport og afslutningsnotat afleveres i elektronisk format (pdf). Idan/CISC kan levere trykte eksemplarer af rapporterne til kostpris for trykningen efter nærmere aftale. Med venlig hilsen Henrik H. Brandt Direktør Idrættens Analyseinstitut 18

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Projektaftale Henrik H. Brandt og Peter Forsberg Projektbeskrivelse 30. april 2015 Indhold Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold... 4 Hovedrapport, afslutningsnotat

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift 3 spørgsmål Kapacitetsudnyttelse måler andelen af tid inden for givent tidsrum en facilitet er i brug til aktivitet Idrættens største udfordringer III

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen 2013:1 Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter Listen opdateres løbende (senest opdateret den 6. maj 2011). Bjarne Ibsen Professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Læs mere

undersøgelse af idrætsfaciliteter i skanderborg kommune

undersøgelse af idrætsfaciliteter i skanderborg kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik undersøgelse af idrætsfaciliteter i skanderborg kommune Jens Høyer-Kruse og Lau Tofft-Jørgensen 2014:5 Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Årsrapport for 2009. Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport for 2009. Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

RIDESPORTEN I DANMARK

RIDESPORTEN I DANMARK RIDESPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM RIDESPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester September, 2014 Titel Ridesporten i Danmark et notat om ridesportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia Projektbeskrivelse for: Brobygger Mikropartnerskaber som metode for øget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler. Samvirkende Idrætsklubber Fredericia Kontaktperson: Casper Due Nielsen Telefon:

Læs mere

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning

Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning Senest opdateret den 19. maj 2011 Praktiske oplysninger Tid: Onsdag, den 25. maj kl. 09.30 torsdag, den 26. maj kl. 18.00 Sted: Vejen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere