Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision."

Transkript

1 Årsrapport Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af Transportministeriet efter indstilling fra Vejdirektoratet. Havarikommissionens sekretariat er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens Havarikommissionens drift samt sekretariatet er finansieret ved en selvstændig finanslovsbevilling. I årsrapporten afrapporteres sekretariatets finansielle resultater i forhold til finanslovsbevillingen på Den faglige afrapportering omfatter hele Havarikommissionen. Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Havarikommissionen består af en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. Havarikommissionens analyser foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med Havarikommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt med interviews af ulykkens parter og vidner. I specielle tilfælde interviewes også pårørende, politi og redningsfolk. Havarikommissionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed, der på andre institutioners initiativ fører til forebyggelse af trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand. Havarikommissionens resultater offentliggøres primært i form af temarapporter, hvor resultaterne fra dybdeanalysen af typisk ulykker sammenfattes. Der offentliggøres ikke resultater fra analysen af enkelt ulykker Årets faglige resultater I 2007 har Havarikommissionens arbejde været koncentreret om analyse af krydsulykker mellem cykler og biler, opfølgning på kommissionens 4. temarapport om højresvingsulykker, udarbejdelse af den første tværanalyse samt udpegning af kommissionens 6. undersøgelsestema. Analysen af krydsulykker mellem cykler og biler er HVU s 5. tema. Indsamlingen af ulykker til temaet har kørt parallelt med indsamlingen af ulykker til 4. tema, men i et lavere tempo. Den sidste ulykke

2 blev indberettet i sommeren 2007 og behandlingen af de enkelte ulykker blev afsluttet i efteråret. Herefter blev arbejdet med temarapporten indledt, og rapporten bliver udgivet i februar Havarikommissionens fjerde temarapport om Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blev offentliggjort i oktober Havarikommissionen har i løbet af 2007 deltaget i opfølgningsarbejdet på rapporten. Arbejdet har i stort omfang haft udspring i den spejlgruppe, som blev nedsat i Færdselsstyrelsen, og som havde deltagelse af en række berørte institutioner. Havarikommissionens formand, Sven Krarup Nielsen, modtog Peter Elmings Initiativpris fra Dansk Cyklistforbund for kommissionens indsats for at forebygge højresvingsulykkerne. I april 2007 udkom HVU s første tværanalyse Brug og effekt af sikkerhedssele. Som navnet antyder, er tværanalysen baseret på resultaterne af de gennemførte ulykkesanalyser på tværs af undersøgelsestemaerne. På baggrund af 111 ulykker, fra de tre første temaer, har det været muligt at vurdere effekten af at anvende sele: Ca. 125 af de involverede trafikanter anvendte sele og ca. 110 kørte uden. I rapporten dokumenteres, at personskaderne i en ulykke bliver mindre alvorlige, og overlevelseschancen meget større, når sikkerhedsselen bliver benyttet. I december 2007 offentliggjorde kommissionen, at det 6. undersøgelsestema bliver ulykker med motorcyklister. Temaet er bl.a. valgt fordi antallet af motorcykeluheld har udviklet sig negativt i forhold til andre uheld, og fordi der hen over sommeren 2007 skete en række alvorlige motorcykeluheld med stor pressebevågenhed. Sekretariatet indgik i starten af 2007 en resultatkontrakt med Transportministeriet. Det fremgår af kontrakten, at der for 2007 var 5 resultatkrav. I nedenstående tabel er opfyldelsen af resultatkravene vist det fremgår at alle krav er opfyldt. Omkostninger og resultatkrav Opgaver Omkostninger Resultatkrav der skal opfyldes i 2007 Opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Mio. kr. Antal Antal Antal Generel ledelse og adm. 2 2 Sekretariatsfunktioner 3 3 I alt Årets økonomiske resultat Sekretariatets økonomiske hovedtal fremgår af nedenstående tabeller. Resultat kr. Regnskab 2007 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 0,0 Ordinære driftsomkostninger ,6 Heraf personaleomkostninger ,9 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 28,4 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) ,2 Driftsbevilling Indtægter 28,7 Udgifter ,9 Side 2 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

3 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) ,2 Bevilling (nettotal) inkl. TB 4.000,0 Årets overskud 583,8 Til videreførsel 1.778,8 Balance kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 100,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,0 Heraf materielle anlægsaktiver 0,0 Heraf finansielle anlægsaktiver 100,0 Omsætningsaktiver i alt 1.387,8 Aktiver i alt 1.487,8 Egenkapital 1.014,5 Hensatte forpligtelser 0,0 Øvrige forpligtelser 473,4 Passiver i alt 1.487,8 Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes primært, at to af sekretariatets fire årsværk har været ubesatte i en periode fra foråret og hen over sommeren. Det har dels givet en mindre besparelse på årsværksforbruget og dels har det begrænset aktivitetsniveauet. I perioden med ubesatte stillinger blev en række sekretariatsopgaver løst af andre ansatte i Vejdirektoratet. Fagligt har 2007 været præget af gennemførelse af undersøgelsen af cyklistulykker i kryds. Ulykkerne blev indberettet til sekretariatet i et uventet langsomt tempo, hvilket var medvirkende til, at opgaverne kunne løses på trods af underbemanding. Temaet om cyklistulykker blev afsluttet i februar I 2007 har der derfor hverken været udgifter til trykning og offentliggørelse af en temaundersøgelse eller til opstart af en ny undersøgelse. Disse udgifter vil falde primo Der er truffet en aftale med departementet omkring afviklingen af den samlede opsparing. Dette vil ske over en 4-årig periode ved brug af konsulenter til at forestå en række analyser. I 2007 havde HVU en konsulentopgave i udbud, og der blev efterfølgende indgået en fireårig aftale med DanCrash. Aftalen indebærer, at DanCrash har en medarbejder udstationeret i sekretariatet 4-5 dage om ugen. Det økonomiske resultat for 2007 vurderes at være tilfredsstillende. Indtægter og omkostninger Side 3 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

4 Mio. kr. Mio. kr. 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figuren viser sammensætningen af sekretariatets indtægter og omkostninger. Det fremgår at der ikke er indtægter ud over bevillingen samt at omkostningerne består af lige dele løn og øvrige omkostninger. Låneramme og gæld 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4-1, Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Sekretariatet har ikke noget træk på lånerammen i I 2008 kan der blive tale om træk på lånerammen i forbindelse med opbygning af en database. I 2009 kan der blive behov for nyanskaffelse af en bil, hvilket vil forudsætte en øget låneramme. Der var et relativt stort plus på kassekreditten ved udgangen af året. Egenkapital Side 4 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

5 Mio. kr. Mio. kr. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Egenkapitalen er øget en del i 2007 i kraft af at det overførte overskud er blevet større. Balancen 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Aktiverne består først og fremmest af omsætningsaktiver i form af indestående på kassekreditten. På passivsiden består den kortfristede gæld af skyldige feriepenge samt skyldige leverandører Forventninger til de kommende år Havarikommissionens 5. temarapport Krydsulykker mellem cykler og biler udkom i februar Det forventes, at rapporten kan være med til at sættes fokus på cyklistsikkerheden ikke mindst for ældre cyklister. Der planlægges endvidere udsendt en eller to tværanalyser karakteristik af de implicerede trafikanter samt Årsager til trafikulykker. Havarikommissionens arbejde i 2008 vil i øvrigt være koncentreret om indsamling af data til temaet om motorcykelulykker samt analyse af ulykkerne. Temarapporten om motorcykelulykkerne forventes at udkomme i Det internationale samarbejde fortsættes med særlig fokus på samarbejde med nordiske havarikommissioner. Udbyttet af samarbejdet forventes bl.a. at være en styrkelse på det metodemæssige område. Side 5 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

6 I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 anbefaler man, at frekvensen for HVU s temaanalyser ændres fra den nuværende med ca. 18 måneder mellem analyserne til ca. 9 måneder. En sådan ændring vil forudsætte bemandingsmæssige og organisatoriske ændringer. HVU vil arbejde med at skitsere, hvordan en fordobling af undersøgelserne kan realiseres. Det fremgår af regnskabet, at sekretariatet i 2007 har haft et merforbrug af løn på 0,1 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Dette dækkes ind gennem opsparing. Merforbruget på lønsum er sket samtidig med at årsværksforbuget har været på 3,8 mod de bevilligede 4,0 årsværk. Det må derfor forudses, at der i 2008 og de kommende år vil opstå problemer med at overholde lønsumsbevillingen, medmindre noget af driftsbevillingen ændres til lønsumsbevilling. 2. Målrapportering 2.1 Målopfyldelse Havarikommissionens sekretariat har i 2007 fået en resultatkontrakt med Transportministeriet gældende for perioden Der er fem mål som skal opfyldes i Målopfyldelsen af hvert enkelt mål fremgår af bilag 5.3. Samtlige mål fra resultatkontrakten er opfyldt i Dog er mål nr. 2 om metodebeskrivelse i rapporten fra tema 5 ikke dokumenteret, idet rapporten først udkommer i februar Målopfyldelsen vurderes at være fuldt tilfredsstillende specielt set i lyset af de personalemæssige udfordringer sekretariatet har stået over for i Af samme årsag er der medgået færre ressourcer til at opfylde målene der vedrører sekretariatets kerneopgave. Sammenfatning af økonomi for Havarikommissionens opgaver Opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Andel opfyldte resultatkrav Generel ledelse og adm. 0,2 0,0 100% Sekretariatsfunktioner 3,8 0,0 100% I alt 4,0 0,0 0,0 0,0 100% 2.2 Analyse af udvalgte mål 2.3 Reserveret bevilling Havarikommissionen har ikke reserveret bevilling til ikke udførte opgaver i Side 6 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

7 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Havarikommissionens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og procesvejledninger Økonomistyrelsen har udarbejdet. 3.2 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 3.900, , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger - - Reserveret af indeværende års bevillinger - - Indtægtsført bevilling i alt 3.900, , ,0 Salg af vare og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift - - Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt 3.900, , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre - Forbrugsomkostninger - Husleje (0,7) (0,1) Forbrugsomkostninger i alt (0,7) (0,1) 1 Personaleomkostninger Lønninger (1.651,6) (1.518,2) Andre personaleomkostninger - Pension (124,3) (175,8) Lønrefusion - Personaleomkostninger i alt (1.776,0) (1.693,9) (1.512,0) Af- og nedskrivninger (55,8) (37,4) Andre ordinære driftsomkostninger (1.363,0) (1.713,1) (2.564,0) Ordinære driftsomkostninger i alt (3.195,4) (3.444,6) (4.076,0) Resultat af ordinær drift 704,6 555,4 24,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter - Andre driftsomkostninger - Resultat før finansielle poster 704,6 555,4 24,0 Side 7 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

8 Finansielle poster Finansielle indtægter 28,7 Finansielle omkostninger (0,3) Resultat før ekstraordinære poster 704,6 583,8 24,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - Ekstraordinære omkostninger - Årets resultat 704,6 583,8 24,0 Resultatdisponering Disponeret til bortfald - Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) - Disponeret til udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 1.159,0 3.3 Balance Note Aktiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter - Erhvervede koncessioner, patenter m.v. - Udviklingsprojekter under opførelse - Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger - Infrastruktur 0,0 Transportmateriel 36,7 0,0 Produktionsanlæg og maskiner - Inventar og IT-udstyr 0,7 (0,0) Igangværende arbejder for egen regning (0,0) Materielle anlægsaktiver i alt 37,4 (0,0) Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 100,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver - Finansielle anlægsaktiver i alt - 100,0 Anlægsaktiver i alt 37,4 100,0 Side 8 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

9 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - Tilgodehavender 53,8 Værdipapirer - Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 2,0 FF7 Finansieringskonto 1.332,0 Andre likvider - Likvide beholdninger i alt ,0 Omsætningsaktiver i alt ,8 Aktiver i alt 37, ,8 Note Passiver (1.000 kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 100,0 Opskrivninger - Reserveret egenkapital - Bortfald af årets resultat - Udbytte til staten - Overført overskud 914,5 Egenkapital i alt 35, ,5 Hensatte forpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser FF4 Langfristet gæld - FF6 Bygge- og IT-kredit - Donationer - Prioritets gæld - Anden langfristet gæld - Langfristede gældsforpligtelser i alt - - Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 2,2 133,4 Anden kortfristet gæld 75,0 Skyldige feriepenge 265,0 Reserveret bevilling - Side 9 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

10 Igangværende arbejder for fremmed regning - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser - Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2,2 473,4 Gældsforpligtelser i alt 2,2 473,4 Passiver i alt 37, ,8 Egenkapitalforklaring Egenkapital 2007 Ultimo Primobeholdning Startkapital 100,0 Opskrivninger - Reserveret egenkapital - Overført overskud Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af overført overskud 35,0 (863,3) 1.159,0 Overført fra årets resultat 583,8 Bortfald af årets resultat - Udbytte til staten - Overført resultat ult. Egenkapital pr , ,5 3.4 Likviditetsordning Sekretariatet har ikke overskredet disponeringsreglerne i løbet af Lønsumsloft Akk. opsparing ult Lønsumsloft - 1,6 Lønforbrug - 1,7 Difference 0,2-0,1 Sekretariatet har i 2007 haft et merforbrug af løn på 0,1 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Dette dækkes ind gennem opsparing. 3.6 Bevillingsregnskab Mio. kr Løbende priser Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Budget Nettoudgiftsbevilling 3,9 4,0 4,0 0 4,1 Nettoforbrug af reservation Side 10 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

11 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 3,1 4,0 3,4 0,6 4,1 Årets resultat 0,8 0,0 0,6 0,0 0 Side 11 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

12 4. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonti på finansloven, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (cvr. nummer ) er ansvarlig for: herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København d København d Formand Svend Krarup Nielsen Departementschef Jacob Heinsen Side 12 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

13 5. Bilag til årsrapport 5.1 Noter til resultatopgørelsen Note 1 Personaleregnskab År Årsværk Tilgang Afgang Noter til balancen Havarikommissionen har ingen immaterielle anlægsaktiver og de materielle anlægsaktiver er fuldt afskrevet jf. nedenstående tabel. Note 3 Materielle anlægsaktiver kr. Grunde, arealer Infrastruktur Produktions- Transport- Inventar og Materielle og anlæg og materiel IT-udstyr anlægsaktiver bygninger maskiner I alt Primobeholdning 0,0 0,0 0,0 275,2 5,9 281,1 Opskrivning 0,0 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr ,0 0,0 0,0 275,2 5,9 281,1 Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0-275,2-5,9-281,1 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,0 0,0 0,0-275,2-5,9-281,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 0,0 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3 Årets resultatopfyldelse Sekretariatet for Havarikommissionens resultatopfyldelse af hvert enkelt resultatkrav i resultatkontrakten for 2007 fremgår af nedenstående tabel. Alle mål er fuldt opfyldt. Resultatopfyldelse Nr. Mål Resultatkrav Status pr Målopfyldelse 1 HVU sikrer Offentliggørelse af mindst én I april 2007 udgav HVU sin Opfyldt gennemførelse af mindst én tværanalyse pr. år tværanalyse i 2007 første tværanalyse: Brug og effekt af sikkerhedssele 2 HVU øger Metodebeskrivelse for Rapporten fra tema 5 udkom Opfyldt Side 13 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

14 åbenheden omkring tilvejebringelse af resultater analyse af enkeltulykker i rapport fra tema 5 ikke i 2007, idet indsamlingsperioden for ulykker måtte udvides. Ved årsskiftet var bilagsdelen dog færdiggjort til trykkeriet, og denne indeholder en metodebeskrivelse for analysen af en enkeltulykke 3 Øget internationalt samarbejde HVU har præsenteret sin metode og/eller aktuelle resultater på et nordisk samarbejdsmøde HVU har i løbet af 2007 deltaget i flere nordiske møder, og var i november vært for et møde med deltagelse af bl.a. den norske havarikommission og den svenske Vejtrafikinspektion. HVU har ved disse lejligheder præsenteret sine seneste resultater samt diskuteret de anvendte metoder Opfyldt 4 HVU ønsker at være en attraktiv arbejdsplads HVU afholder interne seminarer hvert andet år HVU s sekretariat afholdt i juni 2007 et to-dages seminar. På seminaret blev en række faglige og organisatoriske emner drøftet Opfyldt 5 HVU ønsker at være en attraktiv arbejdsplads Blandt de fire årsværk i HVU har der været deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter (herunder konferencer) i sammenlagt mindst 6 dage Sekretariatets medarbejdere har i løbet af året deltaget i en række efteruddannelsesaktiviteter og konferencer, i sammenlagt mere end 6 dage Opfyldt 5.4 Oversigt over nøgletal Nøgletal Kommentar Negativ udsvingsrate Akkumuleret overskudsgrad Udnyttelsesgrad af låneramme Overskudsgrad Bevillingsandel Ekstraordinære poster Tab på debitorer Kapitalandel Nedskrivningsratio Opretholdelsesgrad Gns. Årsværkspris (1000 kr.) Soliditetsgrad Reservationsflow Reservationsandel Akkumuleret reservationsandel Side 14 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

15 5.5 Havarikommissionens publikationer HVU rapporter: Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, rapport nr. 4, 2006 Ulykker med store varebiler, rapport nr. 3, 2005 Ulykker på motorveje, rapport nr. 2, 2003 Eneulykker med bilister under 25 år, rapport nr Tværanalyser Brug og effekt af sikkerhedssele, 2007 HVU foldere: Højresvingsulykker, gode råd til motorvejstrafikanter, 2004 Tiden efter en trafikulykke, krisereaktioner, 2003 Om HVU, 2002 Foranalyser mv: Screening af ulykkesstatistikken indenfor udvalgte temaer, 2007 (en del af grundlaget for udpegning af kommissionens 6. tema). Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister , foranalyse nr. 2, Revideret 2007 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister, foranalyse nr. 1, 2005 Side 15 af 15 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere