UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE

2 Side Forord. Hovedtanken i ungdomsskoleplanen er, at tilbuddene i ungdomsskolen skal tage udgangspunkt i unges ståsted og interesser og derfor tilrettelægges fleksibelt ud fra de økonomiske og bygningsmæssige rammer, som er tildelt af kommunalbestyrelsen. Det samlede tilbud skal give en optimal udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer til gavn for alle unge, som ungdomsskolen enten har, eller får berøring med. Indholdet i tilbuddene skal give positive oplevelser i ungdomstiden og samtidig skal aktiviteterne medvirke til, at udvikle de unges personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer, som de kan drage nytte af igennem deres opvækst. Det er derfor intentionen at ungdomsskolens tilbud i stor udstrækning både generelt og mere målrettet, kombinerer et fritidsmæssigt aspekt med en lærings- og udviklingsmæssig indsats, samt en særlig indsats rettet mod de udsatte børn og unge. Ungdomsskoleplanen er en ramme omkring ungdomsskolevirksomheden. Planen er udgangspunktet for den daglige drift. Ungdomsskoleplanen indeholder tilligemed et afsnit om udvikling og visioner, der synliggør Ungdomsskolens mulige nye indsatsområder fremover.

3 Side 2 Ungdomsskoleloven. Efter lov om Ungdomsskoler, lov nr. 886 af 3 september 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8 oktober 2004, påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunes unge. : Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 2, stk. : Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunes unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 4 og 8 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. 2, stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 4 år og unge over 8 år kan optages i ungdomsskolen.

4 Side 3 Ungdomsskoleloven, skal og kan. Ungdomsskolelovens, 2, og 3 omhandler de tilbud som ungdomsskolen skal tilbyde, og de tilbud ungdomsskolen kan tilbyde. Lovens skal-bestemmelser omfatter. og 2, stk.. (side 4) 3 stk. : almenundervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Lovens kan-bestemmelser omfatter følgende. 2 stk stk. 2:. Undervisning i færdselslære og undervisning knallertkøreskole. 2. Heltidsundervisning. 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4. Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 8 og 25 år, jr. 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m. fl. og sprogcentre.

5 Side 4 Ungdomsskoleloven, skal og kan. 3 stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. 3 stk. 4: Virksomhed i henhold til 3 stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Ungdomsskoleloven, bestyrelsen. 7 stk. : Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7- medlemmer. 7 stk. 4: Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i møder uden stemmeret. Ungdomsskoleloven vedlagt som bilag. Ungdomsskolebekendtgørelsen vedlagt som bilag 2

6 Side 5 I forhold til ungdomsskoleloven skal opgaver tilbyder Nordfyns Ungdomsskole følgende: Undervisningshold oprettes løbende i de fag der har de unges interesse. Fagene tilbydes i ungdomsskolens program. Ungdomsskolens målgruppe i fritidsundervisningen er elever fra 7 klassetrin og til maximalt fyldt 8 år ved sæsonstart. Der kan i særlige tilfælde optages elever der aldersmæssigt afviger fra dette. Etablering af undervisningsholdene, samt optagelsesafgørelsen er delegeret til ungdomsskoleinspektøren med efterretningsforpligtigelse til ungdomsskolebestyrelsen.. Almenundervisning: Eksempler på undervisningshold kunne være: Rollespil, syning, madlavning, gokart, hip hop og mange andre tilbud. Tilbuddene godkendes af ungdomsskolebestyrelsen. 2. Prøveforberedende undervisning: Eksempelvis dansk, matematik, fransk, hjemmekundskab m.m. 3. Specialundervisning: Dansk, engelsk og matematik 4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere: Særlig fokus på optagelse af unge indvandrere i almenundervisningen, den prøveforberedende undervisning, evt. specialundervisning, lektiecafeer, klubvirksomhed m.m.

7 Side 6 I forhold til ungdomsskolelovens kan opgaver tilbyder Nordfyns Ungdomsskole følgende:. Undervisning i knallertkørsel: De unge tilbydes undervisning i knallertkørsel i henhold til justitsministeriets bestemmelser herom. Undervisningen afvikles på 24 lektioner. Holdene etableres efter behov. Undervisningen tilbydes elever bosiddende i Nordfyns Kommune, samt elever fra andre kommuner, bosiddende på eksempelvis efterskole i Nordfyns Kommune jv. beslutning på familieudvalgsmøde februar Eleverne fra andre kommuner betaler samme gebyr (00 kr.) som elever bosiddende i Nordfyns Kommune. 2. Klubvirksomhed: Ungdomsskolen har etableret 5 aftenklubber, hver med foreløbig to ugentlige klubaftener. Åbningstiden ligger i tidsrummet 8.30 til Klubberne er etableret på følgende folkeskoler: Søndersøskolen, Otterup Skole, Havrehedkolen, Særslev Skole og Bogense Skole. Antallet af klubaftener og åbningstider tilpasses løbende. 3. Koordinering af ssp-samarbejdet: Tovholder og sekretærfunktion i forhold til ssparbejdsgrupperne i Bogense, Otterup og Søndersø, samt ssp-udvalget. Daglig ledelsesfunktion samt supervision af kommunens to opsøgende gademedarbejdere. 4. Undervisningen af elever bosiddende på Langebyhus: Nordfyns Kommune har undervisningspligten i forhold til elever bosiddende på Langebyhus. Nordfyns Ungdomsskole forestår denne opgave i samarbejde med skoleafdelingen. 5. Ferieaktiviteter: Etablering og koordinering af ferieaktiviteter i samarbejde med diverse interessenter.

8 Side 7 Ungdomsskolens organisering:. Organisation 2. Personale 3. Kørsel 4. Formidling af Ungdomsskolens tilbud 5. Bestyrelsen: - Bekendtgørelsen om ungdomsskolebestyrelser vedlagt som bilag 3 - Nordfyns Kommunes styrelsesvedtægter.

9 Side 8 Ledelse: inspektør viceinspektør Sekretariat: Hovedkontor på Søndersøskolen Kontorer i Bogense og Otterup. 3 sekretærer, hvoraf 2 på flexjobs Klubber: Bogense Skole Søndersøskolen Særslev Skole Havrehedskolen Otterup Skole SSP: 2 gademedarbejdere Ledelse af kommunens SSP sekretariat Øvrige fritidsaktiviter: Blå Mandag Ferieaktiviteter Langebyhus: Varetager kommunens undervisningsforpligelse Undervisning: Otterup Skole Bogense Skole Søndersøskolen Gokartbanen, m.m

10 Side 9 Ungdomsskolens organisation Personale: Ledelse: Ungdomsskoleinspektør og viceungdomsskoleinspektør. Begge fuldtidsstillinger. Sekretærer: ansat i 28 timer om ugen. ansat 20 timer om ugen (flexjob). ansat 5 timer om ugen (flexjob). Opsøgende gademedarbejdere: ansat på fuldtid og på 27,75 timer. Sidstnævnte er yderligere ansat 0 timer om ugen til ad hoc opgaver for Ungdomsskolen. Klubledere: 5 ansat i 0 timer om ugen i ca. 8 måneder om året, hvoraf klubleder er ansat i en kombinationsstilling som leder af aften og eftermiddagsklub. Klubmedarbejdere: Ca. 20 timelønnede ansat i 8 måneder om året. Underviser på Langebyhus: ansat 20 timer om ugen. Undervisere: Afhængigt af antal hold. Ansat ca. 3 timer om ugen i sæsonen (september til maj) eller ansat til kortere forløb (weekendhold, rejsehold osv.) Ungdomsskolen vil kontinuerligt have fokus på at tiltrække personale som er interesserede, medlevende, engagerede og motiverede i at støtte unge i deres deltagelse i udviklende fællesskaber.

11 Side 0 Ungdomsskolens organisation Kørsel: For at skabe en realistisk mulighed for at alle unge i kommunen kan benytte sig af ungdomsskolens tilbud, har ungdomsskolen iværksat et tilbud om transportmuligheder til og fra undervisningen. I det omfang det er muligt henvises til offentlig transport. Ungdomsskolen refunderer udgiften til billetten. Såfremt det ikke er muligt at anvende offentlig transport, etablerer ungdomsskolen kørsel med privat vognmand. Ungdomsskolen betaler udgiften til vognmanden. Denne ordning vurderes kontinuerligt.

12 Side Ungdomsskolens organisation Formidling af ungdomsskolens tilbud: I maj/juni udarbejdes ungdomsskolebrochure for den kommende sæson. Ved starten af det nye skoleår udleveres brochuren til alle elever på og 0 klassetrin på kommunens folkeskoler. Endvidere formidles ungdomsskolens tilbud til de øvrige unge i målgruppen. Brochuren indeholder beskrivelse af undervisningstilbuddene, klubvirksomheden og Ssp. samarbejdet. Udover brochuren vil ungdomsskolen med en nutidig og brugervenlig hjemmeside, synliggøre ungdomsskolens tilbud, således at tilbuddet er let tilgængeligt. På hjemmesiden kan eleverne tilmelde sig hold, klub, kørsel og andre aktiviteter. Ungdomsskolens tilbud formidles endvidere ved starten af skoleåret med besøg på folkeskolerne, enten på årgange eller klassevis, således at ungdomsskolen og de unge har mulighed for direkte dialog om tilbuddet. Ungdomsskolen vil i løbet af sæsonen være opmærksom på behovet for kontinuerligt at oprette nye hold.

13 Side 2 Udvikling/vision Nordfyns Ungdomsskole ønsker aktivt og synligt at bidrage til Nordfyns Kommunes børn- og ungepolitik. Ungdomsskolen skal derfor hele tiden være i bevægelse, og sikre at det samlede tilbud er tidssvarende, tilgængeligt og tilstrækkeligt. Ungdomsskolen vil derfor i samarbejde med alle interessenter, bidrage til at børn- og unge tilbydes udviklende fritids og læringsmiljøer. Fritids og læringsmiljøerne udvikles for børn- og unge ud fra en erkendelse af, at et godt fritidsliv, kombineret med et aktivt læringsmiljø, tilgodeser børn- og unges behov for fællesskaber. Ungdomsskolen vil derfor gerne være med når Kommunen planlægger eksempelvis 0 klasse, nye klubstrukturer, specialundervisningsprojekter osv.

14 Nordfyns Kommune

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017 Ungdomsskoleplan Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold 1. Ungdomsskolens lovgrundlag...3 2. Formål med virksomheden...3 3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE FAVRSKOV KOMMUNE UNGDOMSSKOLEPLAN RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UNGDOMSSKOLENS LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL MED VIRKSOMHEDEN... 3

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 27/8. Identifikation. Skolens navn *.2 Skolekode *.3 Forvaltning.4 Ungdomsskoleinspektør.5 Skoleår.6 Udfyldt af *.7 Telefon (direkte) UngSlagelse 3332 Center

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx 201x Indhold Indledning...1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden...2 Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden...4

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Identifikation. Skolens navn.2 Skolekode. Ungdomsskoleinspektør. Skoleår.5 Udfyldt af.6 Telefon (udfylder).7 E-mail (udfylder) UngSlagelse 2 Henning Rasmussen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 214/15 1. Identifikation 1.1 Skolens navn * 1.2 Skolekode * 1.3 Forvaltning 1.4 Ungdomsskoleinspektør 1.5 Skoleår 1.6 Udfyldt af * 1.7 Telefon (direkte)

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune Ungdomsskoleplan Oversigt over ungdomsskolevirksomheden 1 1 Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskolens formål er at

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE

FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE BOGENSE FRITIDS OG LÆRINGSMILJØ AFTENKLUB/PIGEKLUB EFTERMIDDAGSKLUB OPSØGENDE MEDARBEJDERE UNDERVISNING OG LEKTIECAFE FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE NETCAFE VÆRKSTEDER NATTERAVNE DIVERSE ARRANGEMENTER FESTIVALER

Læs mere

Notat til BUI maj 2013

Notat til BUI maj 2013 Notat til BUI maj 2013 UngSlagelse består af Xclass, 10. klassecentret i Slagelse og Ungdomsskolen med hver deres selvstændige buget. Fra medio maj 2013 er hele UngSlagelses ledelse og sekretariat samlet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1 Kapitel 1: Sammensætning og valg. 1 Der er oprettet én ungdomsskolebestyrelse for kommunens ungdomsskolevirksomhed som er: ungdomsskoleundervisning

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER... 5 ÅRSHJUL... 8 Side 2

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Fritids- og Ungdomsklubber Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik Odense Kommunes ungdomsskolepolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Formål 06-07 Struktur og organisering 08-09 Målgruppe 10-11 Aktiviteter 12-15 Unge med særlige behov 16-17 Netværk og samarbejde 18-19

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

3 modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen

3 modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen NOTAT Center for Skole Trine Rose 12. oktober 2011 3 modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen Baggrund På baggrund af Børn- og Ungeudvalgets ønske om en revidering af ungdomsskolens styrelsesvedtægt

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

1 Beskrivelse af skolen Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver Antal tilmeldte til

1 Beskrivelse af skolen Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver Antal tilmeldte til Kvalitetsrapport skolerne Ungdomsskolen 2006-2007 Indhold 1 Beskrivelse af skolen... 3 2.1 Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver... 4 2.3 Antal tilmeldte til ungdomsuddannelserne...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning NOTAT Analyse af ungdomsskolen Økonomi og Analyse Regitze Schiødtz Larsen regla@slagelse.dk 4. juli 2013 1 Indledning Baggrund Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration blev på deres møde den 10. april

Læs mere

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven.

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven. Styrelsesvedtægt for Tønder Ungdomsskole Kapitel I Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Tønder Ungdomsskole og fastsætter mål og rammer for Ungdomsskolens virksomhed.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Dato: 24.10.2008 Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ

Dato: 24.10.2008 Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ Dato: 24.10.2008 Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ Ungdomshus i Ringe (Ungdomsmiljø) Ungdomsskolens vision Visionen er at være samlende koordinator for hele ungeområdet. Ungdomsskolen er den institution,

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Ungdomsskolen. Stevns ungdomsskole. Side 1 af 9

Ungdomsskolen. Stevns ungdomsskole. Side 1 af 9 Ungdomsskolen Stevns ungdomsskole Virksomhedsplan 2009-2010 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Vision for Ungdomsskolen 2 Vision for Ungdomsindsatsen 3 Målsætninger 3 SKAL tilbud 4 KAN

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 12-05-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 AFBUD: Orientering den 12. maj 2010 J.NR. SAGSID. 25453 INITIALER LPE ÅBEN SAG 1. Folkeskolens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-03-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, HENRIK STAMPE Orientering den 24. marts 2010

Læs mere

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C 2014-209625 Dato: 28-06-2017 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune finansiering af unges rejser (kommunens sagsnummer 13/041259-6) Ankestyrelsen vender

Læs mere

Virksomhedsplan PIXI. Ung Egedal. Skolecenter

Virksomhedsplan PIXI. Ung Egedal. Skolecenter Virksomhedsplan 2006-07 PIXI Ung Egedal Skolecenter Skolecenter, Egedal Kommune, oktober 2006 Ung Egedal Ungegedal er et resultat af kommunesammenlægningen af de 3 kommuner: Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Forslag til 10. klasses struktur i Nordfyns Kommune

Forslag til 10. klasses struktur i Nordfyns Kommune NOTAT Dato: 08.09.2008 Forslag til 10. klasses struktur Med baggrund i kommissorium vedtaget i Familieudvalget den 28. april 2008 har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål det har været at fremkomme

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEÅRET 2008/09

KVALITETSRAPPORT SKOLEÅRET 2008/09 KVALITETSRAPPORT SKOLEÅRET 2008/09 AFSNIT 1 Beskrivelse af skolen Faktaoplysninger om skolen Assens Ungdomsskoles virksomhed har sit afsæt i Lov om Ungdomsskoler, der forpligter Kommunalbestyrelsen til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Klubhåndbog for Jammerbugt Ungdomsskole Skolevej 5, 9460 Brovst

Klubhåndbog for Jammerbugt Ungdomsskole Skolevej 5, 9460 Brovst Klubhåndbog for 2007-2008 Jammerbugt Ungdomsskole Skolevej 5, 9460 Brovst Ungdomsskolens retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de

Læs mere

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Dato: 02.04.07 J. nr.: 2007.0-0 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Ikrafttræden august 2007 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg Punkt 5. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole mener ikke, at

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Præsentation. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Præsentation. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Præsentation OV1_Kvadrat_R D En kommunal ungdomsskole... Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings præsentationsfolder i hånden. I denne folder kan du læse om Ungdomsskolen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05 Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Bachelorkonsulent Rikke Garth Hansen, tlf.: 3587 8580, e-mail: Rikke.Garth.Hansen@uni-c.dk

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012 DATO: 26-09-2012 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, BENNY SVENDSEN, BENEDICTE DREJER,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 24. maj 2016 kl. 18:00 Udvalgsværelse 2 - Ekstraordinært møde Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Desuden deltog: Ulla Agerskov Erik Pedersen Mikael Hildebrandt Søren

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Ungdomsskolen Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 METODE... side 3 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1:

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Syddjurs Ungdomsskole

Syddjurs Ungdomsskole 1 of 16 Syddjurs Ungdomsskole Strategiplan september 2014 september 2016 Syddjurs Ungdomsskole skal fortsat være kendetegnet ved, at være de unges skole der med innovation, handlekraft, fleksibilitet,

Læs mere

exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter

exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter CDS 10-03-2017 Indholdsfortegnelse 1. Aftenklub i nærmiljøet for 8. og 9. klasse...3 1.1. Fysiske rammer...3 1.2. Pædagogisk indhold...3 1.3.

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse til ikrafttræden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune S. 1/8 Indhold Formål... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed og forretningsorden... 5 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser... 6 Ungdomsskolelederens

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale. Referat Mødedato 12. maj 2010 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal Alle mødt Åbne sager 7 Lukkede sager Mødet hævet 21.35 Indholdsfortegnelse den 12. maj 2010 kl. 19.00

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Velkommen i ungdomsskolen. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Velkommen i ungdomsskolen. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Velkommen i ungdomsskolen OV1_Kvadrat_R D Velkommen Velkommen i Ungdomsskolen Kolding. Her i denne folder finder du de overordnede informationer, der er vigtige

Læs mere

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Forslagets titel Besparelse på Ungdomsskolen. Besparelse SSP Øget betaling i SFO Besparelse på børne- og familie rådgivning Besparelse SPT (udvidet

Læs mere

Fremtidens ungdomscenter

Fremtidens ungdomscenter NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Fremtidens ungdomscenter Baggrund I foråret 2015 besluttede administrationen at indhente nye perspektiver på fremtidens 10. klasse, ungdomsskole og ungdomsklub 1. Baggrunden

Læs mere