Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune"

Transkript

1 Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet Regler om særlige ydelser til ansatte i forbindelse med tjenesten

2 2 Politik om fleksibel arbejdstid og Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn, samt Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet mv. Besluttet i arbejdsgruppen om personalepolitik den 13. november 2006 Drøftet og besluttet i MTHSU den 15. december 2006

3 3 Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Randers Kommune er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads. Det forventes derfor, at ledelsen så langt det er muligt af hensyn til arbejdets tarv tilgodeser en medarbejders ønske om at arbejde på en fleksibel arbejdsplads. Det betyder, at tjenestefrihed til både arbejdsmæssige og private formål imødekommes, hvor det naturligt kan indpasses i tjenesten. Mærkedage Frihed til personlige og familiære mærkedage aftales med lederen. Som eksempel på mærkedage kan være følgende: Det blev i MTHSU den 15. december 2006 præciseret, at mærkedagene er: Ret til frihed med løn de pågældende dage Bryllup Eget, børn og forældre og søskende. Sølv-/guldbryllup Eget, børn, forældre, svigerforældre og bedsteforældre Egne runde fødselsdage 50, 60 og 70 år Eget jubilæum, 25, 40 eller 50 år Falder jubilæumsdagen på en arbejdsfri dag, gives der dog fri på den følgende. Runde fødselsdage i øvrigt Ægtefælles 50, 60 og 70 år samt forældres og svigerforældres 70, 80 og 90 og 100 år. Barns konfirmation Andre mærkedage kan imødekommes som fridag med eller uden løn under hensyntagen til hvilken type mærkedagen er og i øvrigt under hensyntagen til arbejdets varetagelse. I hvert enkelt tilfælde aftales det mellem medarbejderen og institutions- eller afdelingslederen.

4 4 Praksis Arbejdstiden er fastlagt på grundlag af gældende overenskomster m.v. Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler ligger til grund for at ledelse og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser kan tilrettelægge arbejdstiden udfra et servicehensyn, der tilgodeser såvel service overfor brugere og borgere, som den enkelte medarbejder, så der kan opnås en fornuftig sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Så vidt det er foreneligt med tjenesten, kommunens serviceniveau, overenskomster, aftaler og kutymer, kan medarbejderne selv tilrettelægge deres arbejdstid ved individuelt at indgå aftale med nærmeste leder for en aftalt periode. Tjenestefrihed kan omfatte frihed i hele eller dele af arbejdsdage til særlige begivenheder, lovbestemte ordninger i form af orlov og længerevarende frihed til for eksempel uddannelse og rejser. Tjenestefriheden kan gives med hel eller delvis løn og uden løn. Byrådet forventer, at den enkelte leder efter en konkret vurdering er imødekommende over for en medarbejders anmodning om tjenestefrihed, så vidt det er muligt. I vurderingen af, om en ansøgning kan imødekommes, bør indgå såvel hensyn til trivsel for den enkelte, arbejdets udførelse og hensynet til kolleger. I tilfælde, hvor der ikke kan bevilges tjenestefrihed med løn, er det Byrådets forventning, at lederen vurderer, om der i stedet for kan bevilges tjenestefrihed uden løn. I visse situationer har en ansat ret til frihed med eller uden løn efter overenskomst eller generelle aftaler. Nærmeste foresatte kan desuden give en medarbejder frihed med løn til væsentlige familiemæssige eller sociale begivenheder i den nærmeste familie. Herudover kan en medarbejder efter ansøgning bevilges tjenestefrihed uden løn i en periode af over 1 måneds varighed. Normalt er der ikke nogen ret til efter orlovens udløb at vende tilbage til samme stilling. Lederen giver i forbindelse med bevilling af orlov tilsagn om, at medarbejderen kan vende tilbage til en passende stilling i afdelingen/institutionen eller eventuelt inden for forvaltningen. Lederen kan i særlige tilfælde give tilsagn om tilbagegang til den oprindelige stilling, idet stillingen da kun besættes med vikar eller ved konstitution i orlovsperioden. Når det er muligt for medarbejderen, forventes det, at friheden aftales i god tid for at sikre en smidig arbejdstilrettelæggelse. Vejledning om tjenestefrihed indeholder eksempler på, i hvilke situationer en medarbejder normalt kan forvente at få tjenestefrihed henholdsvis med og uden løn.

5 5 Forslag til vejledning i tjenestefrihed med løn og uden løn Vejledningen er udarbejdet til støtte for ledere og medarbejdere i administrationen af personalepolitikken om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed. Vi forventer, at vejledningen administreres i en gensidig respekt og forståelse mellem ledelse og medarbejdere, så der tages hensyn til såvel arbejdets tarv som medarbejdernes forventninger til, at ledelsen udviser imødekommenhed og konduite ved væsentlige sociale og familiemæssige begivenheder i den enkelte medarbejders liv. Hvad angår de i MED-systemet aftalte personalegoder, skal det fremhæves, at der er tale om kan- bestemmelser, og at frihed med løn bevilges under hensyntagen til arbejdets varetagelse. Når det er muligt for medarbejderen, bør friheden aftales i god tid af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen. Ved forældre, børn mv. forstås også stedforældre, stedbørn mv. Frihed med løn Nedennævnte afsnit om fravær af familiemæssige årsager og Andre forhold vedr. død og sygdom, samt Andre forhold foreslås at indgå i en personaleadministrativ vejledning til brug for lederen og i vist omfang, at indgå i en introduktionspjece til medarbejderne. Til den personaleadministrative vejledning kan tillige indgå afsnittet Eksamen m.v. Fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager indgået mellem KL/KTO ligger til grund for frihed med løn. Akut behandling ved egen sygdom Gælder for behandling hos eks. læge, speciallæge, tandlæge, akupunktør, fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder, psykolog, hospitalsbehandling, undersøgelser på hospital. Regelmæssige eftersyn hos tandlæge er dog ikke omfattet. Friheden bevilges i fornødent omfang, hvis behandling ikke kan tilrettelægges udenfor arbejdstiden. Fornøden frihed Anden undersøgelse/behandling Fornøden frihed F.eks. efter henvisning, der kun kan finde sted i arbejdstiden. Bemærkning: Ved længerevarende og ved kronisk sygdom kan en arbejdsgiver indgå en aftale med medarbejderen efter Dagpengelovens 28.

6 6 Socialforvaltningen skal godkende aftalen. Arbejdsgiveren kan få refunderet et beløb svarende til de dagpenge, som den sikrede har ret til fra arbejdsgiveren. Fraværet skal dog skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år. Undersøgelse og behandling for barnløse Bemærkning: Der kan godkendes en aftale i henhold til Dagpengelovens 28. Behandling for barnløse betragtes som behandling for en kronisk lidelse (sygdom). Fornøden frihed Se afsnit ovenfor. Barselsorlov og adoption Der henvises til Aftale om fravær af familiemæssige årsager kapitel 4 og 5. Aftale om fravær af familiemæssige årsager Delvis uarbejdsdygtighed Hvis det er formålstjenligt, kan lederen aftale med den sygemeldte at arbejdet genoptages på nedsat tid uden lønreduktion i en kortere periode. Det kan ikke pålægges den sygemeldte at starte på denne måde, det skal være frivilligt. Hvis lederen er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt, at den sygemeldte starter på nedsat tid, kan lederen bede den sygemeldte om at fremskaffe en lægeerklæring på dette spørgsmål. En sådan lægeerklæring betales af arbejdspladsen selv. Ulykke og akut sygdom Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendig, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Bemærkning: Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftaler og/eller praksis. Omfatter ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, forældre, svigerforældre og søskende.

7 7 Hvis andre nærtstående personer, f.eks. børnebørn, bedsteforældre eller andre, kræver hurtig tilkaldelse ved alvorlig sygdom/ulykkestilfælde, vil der kunne aftales en anden ordning med tjenestestedet, hvor der kan gives tjenestefrihed uden løn. Ved tilkaldelse til pludselig opstået sygdom/ulykkestilfælde må medarbejderen snarest orientere arbejdsstedet om fraværet. Pasning af døende i hjemmet og plejeorlov til døende Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ansatte kan få bevilget plejevederlag i henhold til 104 i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Såfremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter lov om social service berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag, når der udbetales løn. Barns sygdom Frihed til pasning af mindreårige, hjemmeboende børn gives på barnets 1. sygedag i fornødent omfang, dog maximalt 1 dag og kun, hvor overenskomsterne giver hjemmel til det. Barns hospitalsindlæggelse Fra den 1. oktober 2005 har ansatte, som er forældre til børn under 14 år, ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Op til 1 dag Aftale om fravær af familiemæssige årsager Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Bemærkning: Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Aftale om fravær af familiemæssige årsager

8 8 Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter 19 a i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Pasning af børn med nedsat funktionsevne Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, når den ansatte i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som i henhold til 29 i lov om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren har dog mulighed for, at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Aftale om fravær af familiemæssige årsager Andre forhold vedr. sygdom og dødsfald Bloddonor Dødsfald Ved nærtstående familiemedlemmers dødsfald kan der være behov for tjenestefrihed ud over 1 dag. Tjenestestedet kan derfor efter aftale bevilge tjenestefrihed uden løn ud over den ene dag med løn. Fornøden frihed 1 dag Ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, bedste forældre og søskende. Begravelse/bisættelse 1 dag Ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, ægtefælles bedsteforældre, søskende, svoger/svigerinde 1 dag. Desuden gælder, at der ved lang rejse kan gives frihed uden fradrag i maksimalt op til 3 dage efter nærmere aftale mellem medarbejderen og institutions- eller afdelingslederen i det enkelte tilfælde.

9 9 Andre forhold Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning afholdes i henhold til lov om børnepasningsorlov. Loven omfatter ikke børn født eller modtaget i hjemmet efter den 26. marts Ansatte med børn født eller modtaget mellem den 1. januar 2002 og til og med den 26. marts 2002 er som udgangspunkt omfattet af lov om børnepasningsorlov. Såfremt disse forældre vælger at følge de nye regler, gælder lov om børnepasningsorlov ikke. Lov om børnepasningsorlov ophæves den 1. juni Aftale om fravær af familiemæssige årsager Den tidsmæssige placering af tjenestefrihedsperioden forudsættes aftalt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Dette skal ske under hensyn til bl.a. den ansattes mulighed for børnepasning og for at oppebære orlovsydelse. Der skal endvidere tages driftsmæssige hensyn, herunder mulighed for en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse samt til andre involverede interesser. Kan enighed ikke opnås, finder bestemmelserne i lov om børnepasningsorlov om varsling og eventuel udsættelse anvendelse. Omsorgsdage En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Dette gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår i amter eller kommuner. Bemærkning: Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den pågældende tiltræder. Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Eksaminer mv. Eksamen på kommunomuddannelsen (COK) og Forvaltningshøjskolen dagen før og på eksamensdagen Frihed til andre kurser inkl. eksamen forelægges for instituti-

10 10 ons- eller afdelingslederen. Denne vurderer, hvorvidt der kan bevilges fornøden frihed eller op til 1 dags tjenestefrihed med eller uden løn. Kurser, hvor den ansatte selv underviser, forelægges institutions- eller afdelingslederen. Ansættelsessamtaler En funktionær, der har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal uden lønafkortning have den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse (Funktionærlovens 16). I andre tilfælde gives fornøden frihed med eller uden løn efter aftale med tjenestestedet. Borgerligt ombud Får kommunalt ansatte, der er medlem af kommunalbestyrelser, udpeget til hverv af en kommunalbestyrelse eller udfører borgerligt ombud, er reglerne om tjenestefrihed fastsat i et særligt regulativ. Borgerligt ombud omfatter f.eks. skolebestyrelsesmedlemmer, valgtilforordnede, nævninge, domsmænd, vidner m. v., men ikke menighedsrådsarbejde. Hovedreglen for kommunale hverv og ombud er, at tjenestefrihed i det omfang, det er muligt, skal skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved at bytte tjeneste med kolleger. Kan tjenestefrihed ikke skaffes på denne måde, gælder der forskellige regler, afhængig af, om hvervet/ombudet er lønnet eller ej. Hvis der ydes løn eller vederlag for hvervet, gives tjenestefrihed mod løntræk. Et hverv/ombud, hvor der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, betragtes som lønnet. Dette gælder f.eks. skolebestyrelsesmedlemmer. Er hvervet eller ombudet ulønnet, gives tjenestefrihed med løn. Hvervene som valgtilforordnet, nævning og domsmand samt afgivelse af vidneudsagn betragtes som ulønnet. Andre hverv Eventuel tjenestefrihed aftales i hvert enkelt tilfælde med lederen.

11 11 Tjenestefrihed uden løn Ifølge tjenestemandsregulativets 41 kan en tjenestemand få bevilget orlov i en på forhånd fastsat periode af mindst 1 måneds og normalt højst 3 års varighed. Ifølge Finansministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 28. november har en tjenestemand ret til frihed uden løn i indtil 5 år ved visse ansættelser i udlandet inklusive i Grønlands hjemmestyre. (Den samme ret gælder for den tjenestemand, der følger sin ægtefælle eller samlever i de ovenfor nævnte situationer). I forskellige overenskomster er der fastsat regler svarende til tjenestemandsregulativets 41. For visse overenskomstansatte grupper gælder, at de kan få tjenestefrihed i indtil 5 år, uden sammenhæng med ansættelse i udlandet eller i Grønland. Normalt er der ikke nogen ret til efter orlovens udløb at vende tilbage til samme stilling. Lederen giver i forbindelse med bevilling af orlov tilsagn om, at medarbejderen kan vende tilbage til en passende stilling i afdelingen/institutionen eller eventuelt inden for forvaltningen. Lederen kan i særlige tilfælde give tilsagn om tilbagegang til den oprindelige stilling, idet stillingen da kun besættes med vikar eller ved konstitution i orlovsperioden. Afgrænsning af orlov Uden for begrebet orlov falder: - borgerligt ombud - adoption - graviditets- og barselsorlov - kursusdeltagelse - tillidsrepræsentantarbejde - organisationsarbejde. En udtømmende opregning af de årsager, der kan anføres som grund til orlov, kan ikke gives, men som eksempler kan anføres: - Andet arbejde {offentligt/privat), dvs. en anden arbejdsgiver. - Humanitært arbejde. - Videreuddannelse. - Studieophold. - Ekstraordinær frihed. - Sygdom/rekreation. - Alvorlig sygdom i nærmeste familie. - Forlængelse af barselsorlov/adoptionsorlov. - Flytning. - Pasning af egne mindreårige børn. Personkreds.

12 12 Retningslinierne gælder for alle personalegrupper ved Randers kommune, hvor Randers kommune er ansættelsesmyndighed: - Tjenestemænd. - Overenskomstansatte funktionærer. - Månedslønnede. Undtaget herfra er dog personale ansat ved selvejende institutioner, medmindre man har besluttet at følge kommunens retningslinier. Tildelingskriterier En betingelse for, at orlov kan gives, er generelt, at dette ikke strider mod tjenestestedets tarv. Desuden kræves det som hovedregel, at medarbejderen har været fast ansat i en varig stilling ved Randers kommune i 4 år forud for orloven. Ved beregning af tjenestetiden ses der bort fra elev- eller læretid. Der kan ikke på ny bevilges orlov, før der er forløbet 4 år fra en tidligere orlovsperiode. Kravet om 4 års forudgående ansættelse kan dog fraviges ved orlov som følge af ansættelse i udlandet, herunder i Grønland. Udmålingskriterier Der gives tjenestefrihed uden løn (orlov) i en fastsat periode på mindst 1 måned og højst 1 år ad gangen. Der kan i alt bevilges orlov i op til 3 år ved ansættelse i udlandet, inklusive Grønland, og hvor det er fastsat i overenskomsterne, dog op til 5 år. Her gælder den specielle regel, at orloven kan benyttes i ikke-sammenhængende perioder, når blot sådanne perioder samlet ikke overstiger 5 år.

13 13 Praksis om flekstidsregler og -registrering Randers kommune er en værdibaseret organisation der som hovedregel ikke tager udgangspunkt i regler. En del medarbejdere har udtryk behov for muligheden for at kunne have flekstidsordning og dermed også flekstidsregistrering. Det kan ses som et modsætningsforhold at aftale regler i en værdibaseret organisation. Der er derfor aftalt et minimum af regler for flekstid og flekstidsregistrering, som lægges ud til fælles drøftelse og udmøntning på de enkelte arbejdspladser. Der vil ikke være central flekstidsregistrering i Randers Kommune. Den enkelte medarbejder registrerer selv sin tid på et regneark, som kan rekvireres via personaleafdelingen. Der må max. være registreret 40 timer i overskud og max. 20 timer i underskud. Hver måned afleveres fleks-opgørelse til nærmeste leder. Afvikling af overskud/underskud ud over det maximale antal timer drøftes med nærmeste leder, ud fra de rammer den enkelte arbejdsplads selv har aftalt.

14 14 Regler om særlige ydelser til ansatte i forbindelse med tjenesten. Reglerne om særydelser er besluttet den 19. december 2006 i sammenlægningsudvalget, bortset fra punktet: Kurser og konferencer, seminarer mv., som er besluttet den 18. juni 2007 i økonomiudvalget.

15 15

16 16 Regler for særlige ydelser til ansatte Reglerne gælder for alle ansatte ved Randers Kommune og vil derudover blive anvendt for de selvejende institutioner som kommunen laver personaleadministration for. Eventuelle særlige bestemmelser fastsat i overenskomst, tjenestemandsregulativ, aftale, cirkulære eller lignende skal respekteres. Takster Randers Kommune fastsætter og regulerer sine satser for rejse- og befordringsgodtgørelse, samt diæter og dagpenge i henhold Skatterådets vejledning. Satserne anses dels som udtryk for fuld godtgørelse af de omhandlede udgifter (som modtagerne har ret til), dels at beløbene som hovedregel ikke beskattes hos modtagerne. Tjenesterejser Godtgørelse for merudgifter ved tjenesterejser Formålet er at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder har i forbindelse med tjenesterejser. Det skal tilstræbes ud fra en samlet vurdering, at medarbejder hverken tjener på tjenesterejsen eller får merudgifter i den anledning. Hvad er en tjenesterejse? Rejsen skal være et led i tjenesten, og den skal være godkendt af tjenestestedet som en tjenesterejse. Et kursus, - herunder er også omfattet kompetencegivende kurser, f.eks. til kommunomuddannelsen eller til Danmarks Forvaltningshøjskoles kurser, f.eks. diplomkurser -, en konference, et seminar osv. er en tjenesterejse, hvis tjenestestedet vurderer, at den pågældende aktivitet er et led i medarbejderens tjeneste. Tjenesterejser uden overnatning Ved tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, refunderes rimelige merudgifter mod dokumentation Der ydes ikke refusion ved tjenesterejser mellem flere faste tjenestesteder eller ved tjenesterejser inden for et nærmere afgrænset distrikt, når medarbejderen har dette som tjenestested/arbejdsområde. Det vil fremgå af ansættelsesbrevet, om dette er tilfældet. Tjenesterejser med overnatning Der ydes time- og dagpenge efter statens regler og efter Skatterådets satser ved tjenesterejser, der er forbundet med overnatning. Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider, småfornødenheder og lignende. Der foretages fradrag for gratis måltider efter statens regler og satser. Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Ved beregning af time- og dagpenge på tjenesterejser til udlandet anvendes den for bestemmelseslandet gældende sats for hele tjenesterejsen.

17 17 Hvis tjenesterejsen er forbundet med overnatning i andre lande end bestemmelseslandet, kan opholdslandets satser dog anvendes for denne del af tjenesterejsen. Befordringsgodtgørelse ved tjenesterejser Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser gælder for rejser i kommunens tjeneste og følger Skatterådets satser for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser. Ud fra en samlet vurdering må medarbejdere hverken tjene på eller have merudgifter i forbindelse med en tjenesterejse. Befordringsgodtgørelsen skal dække merudgifter som følge af en tjenesterejse. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse mellem hjem og tjenestested. Hovedreglen er, at tjenesterejsens længde beregnes med tjenestestedet som udgangspunkt, både hvad angår start og afslutning, med mindre andet fremgår af særlige bestemmelser i henhold til overenskomst, aftale eller lignende. Hvis tjenesterejsen rent faktisk har et andet start- og/eller slutpunkt (f.eks. bopælen), anvendes dette sted dog ved beregningen, hvis anvendelse af hovedreglen vil føre til et urimeligt resultat. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere kilometer, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. Der kan højst ydes godtgørelse for det antal kilometer, der rent faktisk er kørt i forbindelse med tjenesterejsen. Den daglige normaltransport skal fratrækkes i kørslen på henholdsvis ud- og hjemrejse. Valg af transportmiddel Ved valg af transportmiddel skal der lægges vægt på, hvad der er mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Som udgangspunkt skal offentlige transportmidler benyttes i videst muligt omfang, hvor dette er den billigste rejsemåde, og hvor det er muligt uden urimeligt tidsspilde. Taxa må kun benyttes i ekstraordinære tilfælde. Egen bil Egen bil kan anvendes, hvis dette skønnes at være mest hensigtsmæssigt. Ved anvendelse af eget transportmiddel på tjenesterejser ydes kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst op til km pr. kalenderår. Herudover og ved kørsel i udlandet ydes kørselsgodtgørelse efter den lavere takst. Telefongodtgørelse Telefongodtgørelse Telefongodtgørelse kan efter beslutning af ledelsen tildeles ansatte, som det er absolut påkrævet at kunne opkalde tjenstligt uden for normal arbejdstid eller som jævnligt og i større omfang må foretage tjenstlige opkald fra bopælen. Ændringer af telefongodtgørelsen skal varsles i forhold til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel. Telefongodtgørelsen reguleres en gang årligt efter telefonselskabets takster.

18 18 Mobiltelefoner Medarbejdere, der i dag har en mobiltelefon finansieret af arbejdsstedet tager den med til Ny Randers Kommune og får dækket omkostninger som hidtil. Medarbejderen skal varsles i henhold til sit opsigelsesvarsel, såfremt der skal ske ændringer. Kurser og konferencer, seminarer m.v. Et kursus, en konference, et seminar osv. er en tjenesterejse, hvis tjenestestedet vurderer, at den pågældende aktivitet er et led i medarbejderens tjeneste. Kursusafgiften betales af tjenestestedet med mindre andet aftales. Kursusdage medtages i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte arbejdstid, med mindre andet følger af overenskomst eller anden aftale. Dette gælder både for fuldtidsansatte og deltidsansatte. Der ydes ikke kompensation for medgået fritid, med mindre andet er aftalt forud. Medarbejdere i faste vagtplaner, som mister en planlagt fridag, kompenseres med en erstatningsfridag. Normalt betragtes efteruddannelse og anden kompetenceudvikling som frivilligt for medarbejderen at deltage i, men der findes dog kurser som er obligatoriske at deltage i for udøvelse af funktionen, f.eks. arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. Andre typer af kurser kan aftales at være obligatoriske enten ensidigt af arbejdsgiver eller f.eks. aftalt i MED-systemet. Der ydes time- og dagpenge efter statens regler. Undtaget herfra kan dog være deltagelse i længerevarende faglig efteruddannelse som ikke er bestemt af overenskomst eller anden aftale. Arbejdsgiver og medarbejder kan i visse tilfælde ved længerevarende uddannelsesforløb aftale at give tjenestefri og dele en udgift til en medarbejder, der ønsker at tage en længerevarende efteruddannelse, f.eks. kan det omfatte længerevarende forløb som master-uddannelser. Begrundelsen er, at såfremt arbejdsgiver ikke har råd til at løfte hele kursusafgiften mv., men dog kan se sin fordel i og relevans for arbejdsstedet ved at medarbejderen dygtiggør sig på eget initiativ og derved øger sin egen markedsværdi og værdi for kommunen, kan der aftales en sådan finansieringsform. Initiativet udgår altid fra medarbejderen. Jubilæum Til ansatte, der har 25 års jubilæum ved Randers Kommune udbetales kr. Til ansatte, der har 40- og 50-års jubilæum ved Randers Kommune, udbetales et jubilæumsgratiale på kr. Opmærksomheden henledes på medarbejdere, som kan være omfattet af statens regler og satser. Derudover afholder arbejdsstedet efter aftale med jubilaren et mindre arrangement for jubilarens kolleger og eventuelt andre. Udgiften afholdes af arbejdsstedet.

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere