Regulering og produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering og produktivitet"

Transkript

1 N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede. Der ligger mange hensyn til grund for det, men nogle dele giver mere mening end andre. Påvirkningen på produktiviteten i sektoren, såvel som sektorens evne til levere nødvendig finansiering til andre erhverv, er stor. Indledningsvist bør det nævnes, at en stor del af den danske lovgivning på området er implementering af forordninger og direktiver fra EU. Finansrådet går ind for ens regulering og vilkår på tværs af landegrænser, bl.a. fordi kapital er en mobil produktionsfaktor. Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Vi vil her pege på 5 eksempler på dansk lovgivning, som supplerer EU lovgivning og skader danske bankers konkurrenceevne. Samt hæmmer vækst og produktivitet i det øvrige erhvervsliv. Emnerne er 1. Forbrugerbeskyttelse 2. Investeringsforeninger 3. Betaling med kontanter 4. Persondataloven 5. Nedskrivningsregler Se nærmere beskrivelser i bilaget. Den samlede regulering af bankerne er som nævnt omfattende, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at opstille en udtømmende liste her. Vi vil i stedet henvise til hvor den danske lovsamling på området findes. Et andet vigtigt aspekt i relation til regulering og produktivitet er stabilitet. Når nye forslag skal implementeres, kræver det store ressourcer i bankerne. Her tænkes fx på tilpasning af it-systemer, udarbejdelse af nyt kundemateriale og uddannelse af medarbejdere i nye forretningsgange, regler og praksis. Finansrådet vil derfor gerne pege på, at stabile rammevilkår er en central konkurrenceparameter for sektoren.

2 Bilag: Eksempler på produktivitetshindrende regulering Side 2 1. Forbrugerbeskyttelse Forskellige regler for niveauer af forbrugerbeskyttelsesregler kan hæmme konkurrencen og påvirke produktiviteten i negativ retning. Finansrådet vil særligt fremhæve, at der på det finansielle område ofte udformes særskilte forbrugerbeskyttelsesregler, enten på dansk initiativ eller i tillæg til EU baseret regulering. Det betyder, at virksomhederne skal afholde en hel del udgifter med henblik på at opfylde de særlige krav. Det betyder, at danske finansielle virksomheder pålægges ekstra udgifter, og at det gøres mindre attraktivt for udenlandske virksomheder at etablere sig i Danmark, fordi et relativt lille marked ikke kan bære de særlige investeringer, der skal til for at overholde danske forbrugerbeskyttelsesregler. Herunder ses to eksempler på dansk særregulering vedr. risikomærkning. Risikomærkning af investeringsprodukter Bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning af investeringsprodukter med vejledning. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter pålægger bl.a. bankerne at oplyse deres kunder om risikomærkning af værdipapirer og enkelte andre lignende produkter som fx garantbeviser og andelsbeviser. Bekendtgørelsen er dansk særregulering, som supplerer reglerne om investorbeskyttelse i MiFID, og indeholder en mærkningsordning, der tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys grøn, gul, rød - hvor farverne skal afspejle risikoen for tab ved investering i det pågældende produkt, og hvor let eller vanskeligt det er at gennemskue produktet. Kategorien grøn er den laveste risikoklasse. Risikomærkningen indeholder et temmelig forenklet system for inddeling af produkterne. Således er alle danske statsobligationer og statsobligationer udstedt af eurolande i EUR også græske risikomærkes grønne, mens svenske statsobligationer, som udstedt uden for eurozonen, risikomærkes gule. Bekendtgørelsens risikobegreb svarer endvidere ikke til det almindelige risikobegreb, hvor den forventede tidshorisont for investeringen, produkternes rente- og kursrisiko, kreditrisiko på udsteder og markedsrisici i øvrigt vil indgå. Eksempelvis indgår risikoen for kursudsving ikke i kategoriseringen af obligationer i kategori "grøn". Her ses alene på risikoen for at miste hovedstolen ved obligationens udløb fx en 30- årig obligation, og ikke på risikoen for kursudsving i obligationens løbetid. Risikomærkningen kan derfor på ingen måde stå alene, og bør derfor følges op af rådgivning, som reguleret i MiFID. Det kan dog være en udfordring at

3 forklare en kunde, at man udmærket kan have en MiFID- investeringsprofil med lav risiko på porteføljeniveau, men hvor der på produktniveau både er grønne, gule og røde produkter i porteføljen. Side 3 Med MiFID fik vi i slutningen af 2007 nye skærpede investorbeskyttelsesregler. MiFIDs investorbeskyttelsesregler består af tre ben. Reglerne om kundeinformation, reglerne om best execution og reglerne om rådgivning. Det er Finansrådets opfattelse, at MiFiD's regler giver en god investorbeskyttelse, og at der ikke er behov for dansk særregulering. De sager vi har set de seneste år har været koncentreret om udbud af få værdipapirer og sagerne er ikke nødvendigvis udtryk for, at MiFiD s regler ikke rækker til, hvis de efterleves, som de er tænkt. Implementering af bekendtgørelsen har indebåret et større arbejde med at udarbejde nyt kundemateriale, it-udvikling, herunder netbankløsninger, og uddanne medarbejderne. Risikomærkning af udlånsprodukter Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Bekendtgørelsen om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter pålægger bankerne, og andre erhvervsdrivende, der udbyder lån, at risikoklassificere alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over kr. og med pant i fast ejendom til forbrugere og andelsboligforeninger. Bekendtgørelsen er en dansk særregulering, som supplere lov om kreditaftaler og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen fastlægger en mærkningsordning, der tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys - hvor farverne skal afspejle risikoen ved forskellige lån. Der er dog ikke i bekendtgørelsen fastlagt en definition på risiko. Risikofaktorer er afdragsfrihed og variabel rente. Røde lån er lån, der udbydes som en pakke bestående af et lån og et finansielt instrument, lån i andre valutaer end DKK og EUR, eller lån der ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. I kategorien gule lån findes lån, der har variabel rente og/eller afdragsfrihed i hele eller dele af lånets løbetid. I den grønne kategori placeres lån med afdrag og fast rente eller variabel rente med renteloft i hele lånets løbetid. Lånepakker er behandlet særskilt. Risikomærkningen kan på ingen måde stå alene, men skal indgå i den generelle rådgivning, som er reguleret i god skik bekendtgørelsen. I god skikbekendtgørelsen er der krav om, at der skal udfyldes et skema, der dokumenter rådgivningen samt kundens risikovillighed. Herudover fastsætte kreditaftaleloven, at kunderne inden låneoptagelsen skal have udleveret en

4 række prekontraktuelle oplysninger om lånet. Kunden får efterfølgende tillige en låneaftale. Side 4 Det er Finansrådets opfattelse, at de allerede eksisterende regler i kreditaftaleloven og god skik-bekendtgørelsen giver tilstrækkelig beskyttelse for forbrugerne, så der er ikke behov for yderligere dansk særregulering. Det kan desuden være meget svært at forklare en bankkunde, at det ikke er muligt at optage et grønt lån, idet bankerne ikke udbyder disse, da hovedparten af bankerne udlånsprodukter er med variable renter. Implementering af bekendtgørelsen har indebåret et større arbejde med at udarbejde nyt kundemateriale, it-udvikling og uddannelse af medarbejderne. 2. Investeringsforeninger UCITS IV-direktivet Baggrund For at fastholde og udbygge danske investeringsforeningers konkurrenceevne i forhold til udenlandske udbydere er der behov for at tilpasse skattereglerne. UCITS IV-direktivet har til formål at harmonisere reglerne for investeringsforeninger i EU og øge konkurrencen. UCITS IV-direktivet giver nye muligheder for at administrere og markedsføre europæiske investeringsforeninger på tværs af landegrænserne i EU. Det øger konkurrencen om investorernes opsparing Danske muligheder på det europæiske marked for UCITS Mange danske investeringsforvaltningsselskaber er en del af finansielle koncerner med internationale aktiviteter. Samlet set producerer danske finansielle virksomheder udenlandske UCITS for over 500 mia. kr. Som følge af UCITS IV-direktivet kan de nu hjemtages til administration i Danmark. Det skønnes, at 2/3 af disse midler vil blive hjemtaget, hvis de danske skatteregler tilpasses UCITS IV-direktivet (jf. Rapport om alternativer til investeringsforeninger fra en arbejdsgruppe nedsat af Finanstilsynet, maj 2011). En sådan hjemtagning af 300 mia. kr. skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 300 personer, da forvaltningen blandt andet kræver udvikling, vedligeholdelse og betjening af avancerede it-systemer. Værditilvæksten skønnes at være 1½ mio. kr. pr. beskæftigede medarbejder (løn + overskud). Værditilvæksten dækker over det, som en typisk medarbejder - med tilhørende arbejdsplads inkl. it-drift og -udvikling samt overskud - udgør ud fra en branchegennemsnitsbetragtning. Det samlede skattegrundlag øges således med i alt 450 mio. kr. Hvis skattereglerne tilpasses UCITS IV-direktivet, vil det blive attraktivt at benytte Danmark som hjemsted for nye UCITS rettet mod udenlandske investorer. Det skønnes muligt at øge danske udbyderes europæiske markedsandel som følge heraf. Hvis markedsandelen øges med eksempelvis 1 pct. over en periode vil det

5 betyde, at yderligere ca. 600 mia. kr. bringes under dansk administration. Det svarer til en beskæftigelseseffekt på ca. 500 personer og et øget skattegrundlag på 750 mio. kr. Side 5 Danske skatteregler I de senere år er de danske skatteregler blevet liberaliseret, så udenlandske UCITS har fået nem adgang til det danske marked. Folketinget vedtog i foråret 2012 et lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. Loven forbedrer udenlandske udbyderes adgang til det danske marked yderligere. Ifølge resuméet er formålet blandt andet, at skattereglerne ikke udgør en barriere for investeringsforeningernes muligheder for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. Den nye lov giver imidlertid ikke danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber en tilsvarende uhindret adgang til det europæiske marked. De danske investeringsforeninger er underlagt særlige danske skatteregler, som betyder, at de ikke er tilstrækkeligt attraktive for udenlandske investorer. Investorerne foretrækker i stedet udenlandske UCITS, hvor skattereglerne ikke indeholder samme begrænsninger. Det er det forhold, som forslagene nedenfor vil rette op på. En afgørende forudsætning for, at danske investeringsforeninger kan opretholde og eventuelt styrke konkurrenceevnen i forhold til udenlandske udbydere er således, at de danske skatteregler justeres. Forslag til justeringer i den danske skattelovgivning Skattepligt for udenlandske investorer: Skattepligten på udlodninger fra danske investeringsforeninger til udenlandske investorer bør afgrænses, så investorerne skattemæssigt stilles på samme måde, som hvis de havde investeret direkte i de underliggende værdipapirer. Derved bliver danske investeringsforeninger ligestillet og konkurrencedygtige med udenlandske UCITS. Værdipapirfonde: Værdipapirporteføljer administreret af et forvaltningsselskab: I en række EU-lande kendes investeringsforeninger (UCITS) kun som værdipapirfonde. Af konkurrencemæssige hensyn vedtog Folketinget den 1. juli 2012 en ny lov, som giver danske udbydere mulighed for at etablere værdipapirfonde. Det er nødvendigt at justere skattereglerne for at kunne bruge disse fonde i praksis. I følge gældende skattelov skal investorernes skattebetaling opgøres enkeltvis på alle underliggende værdipapirer. Det er ikke muligt at administrere. Hvis det skal være muligt at sælge danske værdipapirfonde bredt i Danmark og i udlandet, må skattereglerne justeres, så fondene bliver selvstændige skattesubjekter. Det vil betyde, at investorernes skat opgøres samme måde, som det kendes fra investeringsforeninger. Værdipapirfonde vil herefter kunne leve op til rammelovgivningens hensigt om at etablere et reelt supplement til den nuværende investeringsforeningsstruktur. Det vil kunne bidrage til at nedsætte administrationsomkostningerne og forbedre konkurrenceevnen, da værdipapirfondene er nemmere at oprette og administrere skatteprovenuet vil være uændret.

6 Side 6 Andelsklasser: Der kan med fordel etableres adgang til, at udloddende investeringsforeninger kan opdeles i andelsklasser, der differentierer efter valutaafdækning. Muligheden er meget anvendt i Europa og giver stordriftsfordele uden skattemæssig påvirkning mellem andelsklasserne. Desuden er der behov for at se på hvordan udloddende og akkumulerende andelsklasser kan håndteres i samme udloddende investeringsforening. De facto implementering: Det tager for lang til at oprette en investeringsforening. Der er fx eksempler på, at hvor det i Luxembourg kan gøres på 5 dage, tager det op til 6 måneder i Danmark. 3. Betalinger med kontanter Paragraf 56 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge Bestemmelsen forbyder forretninger med betjent salg at afvise kontantbetalinger. Der er tale om en selvstændig dansk bestemmelse, der ikke stammer fra betalingstjenestedirektivet. Bortset fra småbeløb har kontanter generelt en højere samfundsmæssig omkostning end andre betalingsformer, jf. Nationalbankens undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark fra Der er ingen direkte omkostning for kunden ved at bruge kontanter i fysisk handel. Kombinationen af muligheden for at opkræve gebyrer ved brug af fx kreditkort samt lovens krav om, at butikker skal modtage kontanter, betyder tilsammen, at det er svært for nye betalingsløsninger at slå igennem. Fjernelse af kravet om at man skal modtage kontanter, ville således fremme brugen af nye betalingsinstrumenter. Sådanne initiativer vil være hensigtsmæssige i lyset af udviklingen i såvel digital teknologi som kommunikation, og således ligge i naturlig forlængelse af de offentlige myndigheders egne bestræbelser på at basere sig på elektronisk kommunikation. Med bekendtgørelse om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder, har det offentlige allerede taget initiativ til, at begrænse anvendelsen af kontanter m.v. i forhold til det offentlige. Derudover vil en bevægelse væk fra kontanter kunne bidrage til at bekæmpe sort arbejde og hvidvask af penge, samt være med til at forebygge kriminalitet, fx ved at reducere muligheden for butiksrøverier. En afskaffelse af påbuddet om at modtage kontanter kunne således være det første skridt på vejen mod en helhjertet dansk satsning på at realisere visionen om det kontantløse samfund, med de samfundsmæssige gevinster dette ville indebære samt være med til at sende Danmark helt i front som en af verdens mest innovative nationer på betalingsområdet.

7 4. Persondataloven Side 7 LOV nr. 429 af 31. maj 2000 (Persondataloven) Digitalisering er et vigtigt emne, hvis både det private og det offentlige skal høste betydelige produktivitetsgevinster nu og i de kommende år. Persondatareglerne fastslår under hvilke betingelser data om personer må registreres, anvendes og videregives. Der gælder endvidere diverse regler for opbevaring af dokumentation for data. Reglerne om data har således stor betydning for, hvad der er mulighed for at udvikle af nye digitale løsninger - og særligt, hvor store produktivitets gevinster der høstes ved digitalisering. Der er behov for hurtigst muligt at få indført en mere tidssvarende lovgivning og/eller praksis, idet nugældende regler og særligt praksis opleves som en væsentlig barriere for den igangværende digitale udvikling og dermed vækst i samfundet. Et eksempel på en udfordring med persondatareglerne i praksis er, at Datatilsynet er afvisende overfor, at der anvendes rigtige personnumre til at teste nye systemer til digitalisering af data, herunder integration mellem systemer. Hvis test på virkelige personnumre udelukkes, udsættes den samme samfundsgruppe (nemlig privatpersoner), som man ønsker at beskytte, for en risiko, der er endnu større, når systemet tages i brug på virkelige sager, end ved test i et sikkert testmiljø. Når det drejer sig om systemer, som håndterer finansielle forhold som for eksempel handel med ejendom, kan de økonomiske konsekvenser være store. Udvikling af konstruerede data til erstatning for de rigtige personnumre er i øvrigt en væsentlig udgift. Der er fremsat forslag om en ny EU-forordning om persondatabeskyttelse, men den digitale udvikling kan ikke vente 5-10 år på en ny regulering gennem EU. En moderne regulering/praksis kan navnlig understøtte integrering af digitale løsninger mellem det offentlige og private virksomheder, som kan give mulighed for end-to-end digitale løsninger. Dette vil i høj grad kunne bidrage til realisering af målsætningen i Digitaliseringsstrategien om, at digitaliserede offentlige services giver en årlig effektiviseringsgevinst på 3 mia. kr. i En tilsvarende stor gevinst vil kunne realiseres i den private sektor. Der er eksempelvis forbedringsmuligheder i forhold til: Anvendelse af rigtige personnumre til test, anvendelse af data til rådgivning, sletning af data og krav om dokumentation, og mulighed for at samtykke til videregivelse kan omfatte mere komplekse forhold, og ikke skal indhentes på hændelsesbasis. En klar forudsætning er naturligvis, at sikkerheden er i top. De lovregulerede standarder i forhold til autorisation, sikkerhed, tilsyn mv., som den finansielle sektor lever op til, er med til at skabe gode rammer.

8 Side 8 5. Nedskrivningsregler Regnskabsbekendtgørelsen, bilag 10 Baggrund Frem til 2005 nedskrev bankerne efter et forsigtighedsprincip, der betød, at bankerne opbyggede buffere af en vis størrelse til at modstå fremtidige tab med. I 2005 indførtes i Danmark ligesom i resten af EU internationale regnskabsstandarder (IFRS), som alle børsnoterede koncerner, herunder pengeinstitutkoncerner, skulle aflægge koncernregnskab i henhold til. I Danmark fik ikke-børsnoterede pengeinstitutter ligeledes mulighed for at anvende IFRS, og de danske regnskabsregler, som alternativt skulle anvendes, blev gjort forenelige med reglerne i IFRS i forhold til indregning og måling (værdiansættelse) af aktiver og forpligtelser. Ligesom IFRS var de danske regnskabsregler herefter baseret på et neutralitetsprincip. Hermed menes, at indregning og måling (værdiansættelse) af aktiver og forpligtelser skal foretages på neutral basis dvs. hverken baseret på en worst - eller best case. Et princip, der også skulle anvendes ved pengeinstitutters vurdering af behov for nedskrivninger på udlånsengagementer. Ændring af de danske regnskabsregler og anvendelsesområdet Ovennævnte set-up har været gældende fra 2005 og frem til sommeren 2012, hvor Finanstilsynet indarbejdede nye principper i de danske regler om indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlånsengagementer. Samtidig med indførelse af de nye principper indførte tilsynet krav om, at alle danske institutter skal anvende de danske regnskabsregler, herunder også børsnoterede pengeinstitutkoncerner, som i deres moderselskabsregnskaber skal følge de danske regler, selvom IFRS anvendes på koncernniveau. På flere områder indeholder de nye danske principper ikke de valgmuligheder, som findes under IFRS, og på andre områder er principperne efter Finansrådets opfattelse ikke forenelige med IFRS og det ovenfor omtalte neutralitetsprincip. Ændringerne af de danske regler om indregning og måling (værdiansættelse) af udlånsengagementer består væsentligst i: Nye principper for vurdering af, om låntagere er i såkaldt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), der medfører, at en række

9 låntagere, som ikke tidligere ville være OIV-markeret, bliver omfattet. Konsekvensen er, at der for disse låntagere skal beregnes et nedskrivningsbehov. Side 9 Nye principper for nedskrivningsberegninger for kunder med OIV, herunder et princip om kortsigtet realisation af låntagers aktiver, selvom instituttet måtte have en anden hensigt, herunder f.eks. i en periode at understøtte låntager økonomisk. Eksempel på nye principper for vurdering af OIV Eksempelvis foreskriver de nye danske principper, at der ved vurdering af, om en kunde er i OIV, skal anlægges en række af tilsynet fastlagte forudsætninger, uanset om de faktiske forhold måtte være anderledes. Har en privatkunde f.eks. et rentetilpasningslån eller afdragsfrihed, skal dette ikke lægges til grund i vurderingen af, om kundens rådighedsbeløb indikerer OIV, men det skal i stedet antages, at kundens lån er fastforrentede lån med afdrag med et ofte kraftigt reduceret rådighedsbeløb til følge. En række kunder, som ikke tidligere har og som ikke inden for den nærmeste fremtid må forventes at misligholde deres engagement, bliver som følge heraf OIV-markeret. Eksempler på nye principper for beregning af nedskrivningsbehov I forhold til selve nedskrivningsberegningerne kan det som eksempel på de nye principper nævnes, at pengeinstitutterne skal værdiansætte ejendomme, som de måtte have pant i til en værdi, som afspejler, at ejendommen kan afhændes inden for en periode på maksimalt 6 måneder. For en række ejendomme vil en værdi opgjort på denne 6 måneders basis udtrykke en lavere tvangsrealisationsværdi i stedet for en dagsværdi (markedsværdi), som det ellers er foreskrevet anvendt i IFRS. I den forbindelse kan det nævnes, at den gennemsnitlige liggetid på boliger i Danmark i efteråret 2012 kunne opgøres til ca. 10 måneder 1 - dvs. i gennemsnit ca. 4 måneder længere end den af tilsynet fastsatte tidshorisont. Endvidere kan det i forhold til selve nedskrivningsberegningerne som eksempel på de nye danske principper nævnes, at der skal anvendes en række tilsynsfastsatte åremålsbegrænsninger på de betalingsstrømme, som forventes fra låntager. For en række erhvervsengagementer skal det således antages, at der ikke modtages betalingsstrømme fra virksomheden efter 5 år, selvom instituttet måtte have en forventning herom, mens det for privatkunder som hovedregel skal forudsættes, at privatkundens indtægtsgrundlag ikke kan forbedres efter 3 år, selvom dette for mange kunder vil være tilfældet, herunder personer under uddannelse eller i et karriereforløb i øvrigt. Indvirkning på pengeinstitutternes långivning De ændrede danske regler for pengeinstitutternes indregning og måling af udlånsengagementer giver pengeinstitutterne et stort incitament til ikke at 1 Oplyst ultimo oktober 2012 på

10 yde finansiering til kunder, der ikke har den højeste kreditkvalitet, herunder f.eks. nyopstartede virksomheder eller kunder der befinder sig indenfor udsatte brancher som f.eks. landbrug eller ejendomme. Side 10 Anvendelsen af de nye danske principper for vurdering af, om der er OIV, medfører således, at der er risiko for, at disse kunder relativt hurtigt vil blive OIV-markeret, uanset om alle betalingsforpligtelser er blevet og indenfor den nærmeste fremtid må forventes at blive - overholdt. Hertil kommer, at de nye principper for beregning af nedskrivningsbehov efterfølgende, når der er konstateret OIV, ofte medfører, at værdier af sikkerheder og betalingsstrømme fra låntager undervurderes, hvilket resulterer i nedskrivningsbehov, der reelt set ikke er grundlag for. De nye danske regler kan således i mange situationer være en hindring for, at virksomheder og privatpersoner opnår den fornødne finansiering til projekter, som ellers kunne være med til at skabe vækst i det danske samfund. Finansrådets forslag Udstederen af de internationale regnskabsstandarder, International Accounting Standards Board (IASB), arbejder på en helt ny regnskabsstandard for indregning og måling (værdiansættelse) af udlånsengagementer. Udkast hertil forventes offentliggjort i 1. kvartal 2013 og ikrafttræden forventes fra 1. januar Finansrådet har på den baggrund tidligere anbefalet Finanstilsynet ikke at indføre særlige danske regler men i stedet at afvente den nye internationale regnskabsstandard. Dette ønske blev ikke imødekommet og sammenlignet med resten af EU anvender danske pengeinstitutter derfor på nuværende tidspunkt betydeligt mere forsigtige og restriktive regler for indregning og måling af engagementer til skade for såvel de danske pengeinstitutter som for væksten i det danske samfund, jf. ovenfor. Finansrådet foreslår derfor, at anvendelsesområdet for de danske regnskabsregler ændres, således at det for danske pengeinstitutter igen bliver muligt fuldt ud at anvende IFRS, herunder også i moderselskabsregnskaberne. Endvidere foreslår Finansrådet, at de af de nye danske principper, som ikke følger det omtalte neutralitetsprincip og ikke afspejler de faktiske forhold, fjernes, herunder f.eks. princippet om, at de faktiske lånevilkår skal tilsidesættes i vurderingen af OIV og princippet om anvendelse af en 6 måneders tidshorisont i nedskrivningsberegningerne. Herved vil det kunne opnås, at danske pengeinstitutter og dermed danske privatpersoners og virksomheders projekter - på dette område - får samme vilkår, som gælder i resten af EU.

Regulering i den private servicesektor

Regulering i den private servicesektor 12-0865 - JKRO - 05.03.2013 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Regulering i den private servicesektor FTF er positiv overfor at fjerne regulering, hvis det balanceres med samfundsmæssige

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100 København Ø København, den 7. december 2011 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning.

Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning. Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning. FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr 10 59 81 84 finanstilsynet@ftnet.dk

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Pr. e-mail Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Vi har den 13. december 2013 fra jer modtaget

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Konsulent Flemming Petersen Århusgade København Ø. Sendt pr. mail: 3. juni 2013

Finanstilsynet Att.: Konsulent Flemming Petersen Århusgade København Ø. Sendt pr. mail: 3. juni 2013 Finanstilsynet Att.: Konsulent Flemming Petersen Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail: fp@ftnet.dk 3. juni 2013 Præhøring vedrørende af udkast til vejledning om individuelle nedskrivninger og

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Risikomærkning af lån

Risikomærkning af lån NR. 10 DECEMBER 2010 Risikomærkning af lån Nu skal lån risikomærkes! Men hvad er risiko, og hvad skal mærkes over for hvem? Det, der er en risiko for den ene låntager, vil ikke nødvendigvis være det for

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere