Regulering og produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering og produktivitet"

Transkript

1 N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede. Der ligger mange hensyn til grund for det, men nogle dele giver mere mening end andre. Påvirkningen på produktiviteten i sektoren, såvel som sektorens evne til levere nødvendig finansiering til andre erhverv, er stor. Indledningsvist bør det nævnes, at en stor del af den danske lovgivning på området er implementering af forordninger og direktiver fra EU. Finansrådet går ind for ens regulering og vilkår på tværs af landegrænser, bl.a. fordi kapital er en mobil produktionsfaktor. Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Vi vil her pege på 5 eksempler på dansk lovgivning, som supplerer EU lovgivning og skader danske bankers konkurrenceevne. Samt hæmmer vækst og produktivitet i det øvrige erhvervsliv. Emnerne er 1. Forbrugerbeskyttelse 2. Investeringsforeninger 3. Betaling med kontanter 4. Persondataloven 5. Nedskrivningsregler Se nærmere beskrivelser i bilaget. Den samlede regulering af bankerne er som nævnt omfattende, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at opstille en udtømmende liste her. Vi vil i stedet henvise til hvor den danske lovsamling på området findes. Et andet vigtigt aspekt i relation til regulering og produktivitet er stabilitet. Når nye forslag skal implementeres, kræver det store ressourcer i bankerne. Her tænkes fx på tilpasning af it-systemer, udarbejdelse af nyt kundemateriale og uddannelse af medarbejdere i nye forretningsgange, regler og praksis. Finansrådet vil derfor gerne pege på, at stabile rammevilkår er en central konkurrenceparameter for sektoren.

2 Bilag: Eksempler på produktivitetshindrende regulering Side 2 1. Forbrugerbeskyttelse Forskellige regler for niveauer af forbrugerbeskyttelsesregler kan hæmme konkurrencen og påvirke produktiviteten i negativ retning. Finansrådet vil særligt fremhæve, at der på det finansielle område ofte udformes særskilte forbrugerbeskyttelsesregler, enten på dansk initiativ eller i tillæg til EU baseret regulering. Det betyder, at virksomhederne skal afholde en hel del udgifter med henblik på at opfylde de særlige krav. Det betyder, at danske finansielle virksomheder pålægges ekstra udgifter, og at det gøres mindre attraktivt for udenlandske virksomheder at etablere sig i Danmark, fordi et relativt lille marked ikke kan bære de særlige investeringer, der skal til for at overholde danske forbrugerbeskyttelsesregler. Herunder ses to eksempler på dansk særregulering vedr. risikomærkning. Risikomærkning af investeringsprodukter Bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning af investeringsprodukter med vejledning. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter pålægger bl.a. bankerne at oplyse deres kunder om risikomærkning af værdipapirer og enkelte andre lignende produkter som fx garantbeviser og andelsbeviser. Bekendtgørelsen er dansk særregulering, som supplerer reglerne om investorbeskyttelse i MiFID, og indeholder en mærkningsordning, der tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys grøn, gul, rød - hvor farverne skal afspejle risikoen for tab ved investering i det pågældende produkt, og hvor let eller vanskeligt det er at gennemskue produktet. Kategorien grøn er den laveste risikoklasse. Risikomærkningen indeholder et temmelig forenklet system for inddeling af produkterne. Således er alle danske statsobligationer og statsobligationer udstedt af eurolande i EUR også græske risikomærkes grønne, mens svenske statsobligationer, som udstedt uden for eurozonen, risikomærkes gule. Bekendtgørelsens risikobegreb svarer endvidere ikke til det almindelige risikobegreb, hvor den forventede tidshorisont for investeringen, produkternes rente- og kursrisiko, kreditrisiko på udsteder og markedsrisici i øvrigt vil indgå. Eksempelvis indgår risikoen for kursudsving ikke i kategoriseringen af obligationer i kategori "grøn". Her ses alene på risikoen for at miste hovedstolen ved obligationens udløb fx en 30- årig obligation, og ikke på risikoen for kursudsving i obligationens løbetid. Risikomærkningen kan derfor på ingen måde stå alene, og bør derfor følges op af rådgivning, som reguleret i MiFID. Det kan dog være en udfordring at

3 forklare en kunde, at man udmærket kan have en MiFID- investeringsprofil med lav risiko på porteføljeniveau, men hvor der på produktniveau både er grønne, gule og røde produkter i porteføljen. Side 3 Med MiFID fik vi i slutningen af 2007 nye skærpede investorbeskyttelsesregler. MiFIDs investorbeskyttelsesregler består af tre ben. Reglerne om kundeinformation, reglerne om best execution og reglerne om rådgivning. Det er Finansrådets opfattelse, at MiFiD's regler giver en god investorbeskyttelse, og at der ikke er behov for dansk særregulering. De sager vi har set de seneste år har været koncentreret om udbud af få værdipapirer og sagerne er ikke nødvendigvis udtryk for, at MiFiD s regler ikke rækker til, hvis de efterleves, som de er tænkt. Implementering af bekendtgørelsen har indebåret et større arbejde med at udarbejde nyt kundemateriale, it-udvikling, herunder netbankløsninger, og uddanne medarbejderne. Risikomærkning af udlånsprodukter Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Bekendtgørelsen om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter pålægger bankerne, og andre erhvervsdrivende, der udbyder lån, at risikoklassificere alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over kr. og med pant i fast ejendom til forbrugere og andelsboligforeninger. Bekendtgørelsen er en dansk særregulering, som supplere lov om kreditaftaler og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen fastlægger en mærkningsordning, der tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys - hvor farverne skal afspejle risikoen ved forskellige lån. Der er dog ikke i bekendtgørelsen fastlagt en definition på risiko. Risikofaktorer er afdragsfrihed og variabel rente. Røde lån er lån, der udbydes som en pakke bestående af et lån og et finansielt instrument, lån i andre valutaer end DKK og EUR, eller lån der ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. I kategorien gule lån findes lån, der har variabel rente og/eller afdragsfrihed i hele eller dele af lånets løbetid. I den grønne kategori placeres lån med afdrag og fast rente eller variabel rente med renteloft i hele lånets løbetid. Lånepakker er behandlet særskilt. Risikomærkningen kan på ingen måde stå alene, men skal indgå i den generelle rådgivning, som er reguleret i god skik bekendtgørelsen. I god skikbekendtgørelsen er der krav om, at der skal udfyldes et skema, der dokumenter rådgivningen samt kundens risikovillighed. Herudover fastsætte kreditaftaleloven, at kunderne inden låneoptagelsen skal have udleveret en

4 række prekontraktuelle oplysninger om lånet. Kunden får efterfølgende tillige en låneaftale. Side 4 Det er Finansrådets opfattelse, at de allerede eksisterende regler i kreditaftaleloven og god skik-bekendtgørelsen giver tilstrækkelig beskyttelse for forbrugerne, så der er ikke behov for yderligere dansk særregulering. Det kan desuden være meget svært at forklare en bankkunde, at det ikke er muligt at optage et grønt lån, idet bankerne ikke udbyder disse, da hovedparten af bankerne udlånsprodukter er med variable renter. Implementering af bekendtgørelsen har indebåret et større arbejde med at udarbejde nyt kundemateriale, it-udvikling og uddannelse af medarbejderne. 2. Investeringsforeninger UCITS IV-direktivet Baggrund For at fastholde og udbygge danske investeringsforeningers konkurrenceevne i forhold til udenlandske udbydere er der behov for at tilpasse skattereglerne. UCITS IV-direktivet har til formål at harmonisere reglerne for investeringsforeninger i EU og øge konkurrencen. UCITS IV-direktivet giver nye muligheder for at administrere og markedsføre europæiske investeringsforeninger på tværs af landegrænserne i EU. Det øger konkurrencen om investorernes opsparing Danske muligheder på det europæiske marked for UCITS Mange danske investeringsforvaltningsselskaber er en del af finansielle koncerner med internationale aktiviteter. Samlet set producerer danske finansielle virksomheder udenlandske UCITS for over 500 mia. kr. Som følge af UCITS IV-direktivet kan de nu hjemtages til administration i Danmark. Det skønnes, at 2/3 af disse midler vil blive hjemtaget, hvis de danske skatteregler tilpasses UCITS IV-direktivet (jf. Rapport om alternativer til investeringsforeninger fra en arbejdsgruppe nedsat af Finanstilsynet, maj 2011). En sådan hjemtagning af 300 mia. kr. skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 300 personer, da forvaltningen blandt andet kræver udvikling, vedligeholdelse og betjening af avancerede it-systemer. Værditilvæksten skønnes at være 1½ mio. kr. pr. beskæftigede medarbejder (løn + overskud). Værditilvæksten dækker over det, som en typisk medarbejder - med tilhørende arbejdsplads inkl. it-drift og -udvikling samt overskud - udgør ud fra en branchegennemsnitsbetragtning. Det samlede skattegrundlag øges således med i alt 450 mio. kr. Hvis skattereglerne tilpasses UCITS IV-direktivet, vil det blive attraktivt at benytte Danmark som hjemsted for nye UCITS rettet mod udenlandske investorer. Det skønnes muligt at øge danske udbyderes europæiske markedsandel som følge heraf. Hvis markedsandelen øges med eksempelvis 1 pct. over en periode vil det

5 betyde, at yderligere ca. 600 mia. kr. bringes under dansk administration. Det svarer til en beskæftigelseseffekt på ca. 500 personer og et øget skattegrundlag på 750 mio. kr. Side 5 Danske skatteregler I de senere år er de danske skatteregler blevet liberaliseret, så udenlandske UCITS har fået nem adgang til det danske marked. Folketinget vedtog i foråret 2012 et lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. Loven forbedrer udenlandske udbyderes adgang til det danske marked yderligere. Ifølge resuméet er formålet blandt andet, at skattereglerne ikke udgør en barriere for investeringsforeningernes muligheder for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. Den nye lov giver imidlertid ikke danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber en tilsvarende uhindret adgang til det europæiske marked. De danske investeringsforeninger er underlagt særlige danske skatteregler, som betyder, at de ikke er tilstrækkeligt attraktive for udenlandske investorer. Investorerne foretrækker i stedet udenlandske UCITS, hvor skattereglerne ikke indeholder samme begrænsninger. Det er det forhold, som forslagene nedenfor vil rette op på. En afgørende forudsætning for, at danske investeringsforeninger kan opretholde og eventuelt styrke konkurrenceevnen i forhold til udenlandske udbydere er således, at de danske skatteregler justeres. Forslag til justeringer i den danske skattelovgivning Skattepligt for udenlandske investorer: Skattepligten på udlodninger fra danske investeringsforeninger til udenlandske investorer bør afgrænses, så investorerne skattemæssigt stilles på samme måde, som hvis de havde investeret direkte i de underliggende værdipapirer. Derved bliver danske investeringsforeninger ligestillet og konkurrencedygtige med udenlandske UCITS. Værdipapirfonde: Værdipapirporteføljer administreret af et forvaltningsselskab: I en række EU-lande kendes investeringsforeninger (UCITS) kun som værdipapirfonde. Af konkurrencemæssige hensyn vedtog Folketinget den 1. juli 2012 en ny lov, som giver danske udbydere mulighed for at etablere værdipapirfonde. Det er nødvendigt at justere skattereglerne for at kunne bruge disse fonde i praksis. I følge gældende skattelov skal investorernes skattebetaling opgøres enkeltvis på alle underliggende værdipapirer. Det er ikke muligt at administrere. Hvis det skal være muligt at sælge danske værdipapirfonde bredt i Danmark og i udlandet, må skattereglerne justeres, så fondene bliver selvstændige skattesubjekter. Det vil betyde, at investorernes skat opgøres samme måde, som det kendes fra investeringsforeninger. Værdipapirfonde vil herefter kunne leve op til rammelovgivningens hensigt om at etablere et reelt supplement til den nuværende investeringsforeningsstruktur. Det vil kunne bidrage til at nedsætte administrationsomkostningerne og forbedre konkurrenceevnen, da værdipapirfondene er nemmere at oprette og administrere skatteprovenuet vil være uændret.

6 Side 6 Andelsklasser: Der kan med fordel etableres adgang til, at udloddende investeringsforeninger kan opdeles i andelsklasser, der differentierer efter valutaafdækning. Muligheden er meget anvendt i Europa og giver stordriftsfordele uden skattemæssig påvirkning mellem andelsklasserne. Desuden er der behov for at se på hvordan udloddende og akkumulerende andelsklasser kan håndteres i samme udloddende investeringsforening. De facto implementering: Det tager for lang til at oprette en investeringsforening. Der er fx eksempler på, at hvor det i Luxembourg kan gøres på 5 dage, tager det op til 6 måneder i Danmark. 3. Betalinger med kontanter Paragraf 56 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge Bestemmelsen forbyder forretninger med betjent salg at afvise kontantbetalinger. Der er tale om en selvstændig dansk bestemmelse, der ikke stammer fra betalingstjenestedirektivet. Bortset fra småbeløb har kontanter generelt en højere samfundsmæssig omkostning end andre betalingsformer, jf. Nationalbankens undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark fra Der er ingen direkte omkostning for kunden ved at bruge kontanter i fysisk handel. Kombinationen af muligheden for at opkræve gebyrer ved brug af fx kreditkort samt lovens krav om, at butikker skal modtage kontanter, betyder tilsammen, at det er svært for nye betalingsløsninger at slå igennem. Fjernelse af kravet om at man skal modtage kontanter, ville således fremme brugen af nye betalingsinstrumenter. Sådanne initiativer vil være hensigtsmæssige i lyset af udviklingen i såvel digital teknologi som kommunikation, og således ligge i naturlig forlængelse af de offentlige myndigheders egne bestræbelser på at basere sig på elektronisk kommunikation. Med bekendtgørelse om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder, har det offentlige allerede taget initiativ til, at begrænse anvendelsen af kontanter m.v. i forhold til det offentlige. Derudover vil en bevægelse væk fra kontanter kunne bidrage til at bekæmpe sort arbejde og hvidvask af penge, samt være med til at forebygge kriminalitet, fx ved at reducere muligheden for butiksrøverier. En afskaffelse af påbuddet om at modtage kontanter kunne således være det første skridt på vejen mod en helhjertet dansk satsning på at realisere visionen om det kontantløse samfund, med de samfundsmæssige gevinster dette ville indebære samt være med til at sende Danmark helt i front som en af verdens mest innovative nationer på betalingsområdet.

7 4. Persondataloven Side 7 LOV nr. 429 af 31. maj 2000 (Persondataloven) Digitalisering er et vigtigt emne, hvis både det private og det offentlige skal høste betydelige produktivitetsgevinster nu og i de kommende år. Persondatareglerne fastslår under hvilke betingelser data om personer må registreres, anvendes og videregives. Der gælder endvidere diverse regler for opbevaring af dokumentation for data. Reglerne om data har således stor betydning for, hvad der er mulighed for at udvikle af nye digitale løsninger - og særligt, hvor store produktivitets gevinster der høstes ved digitalisering. Der er behov for hurtigst muligt at få indført en mere tidssvarende lovgivning og/eller praksis, idet nugældende regler og særligt praksis opleves som en væsentlig barriere for den igangværende digitale udvikling og dermed vækst i samfundet. Et eksempel på en udfordring med persondatareglerne i praksis er, at Datatilsynet er afvisende overfor, at der anvendes rigtige personnumre til at teste nye systemer til digitalisering af data, herunder integration mellem systemer. Hvis test på virkelige personnumre udelukkes, udsættes den samme samfundsgruppe (nemlig privatpersoner), som man ønsker at beskytte, for en risiko, der er endnu større, når systemet tages i brug på virkelige sager, end ved test i et sikkert testmiljø. Når det drejer sig om systemer, som håndterer finansielle forhold som for eksempel handel med ejendom, kan de økonomiske konsekvenser være store. Udvikling af konstruerede data til erstatning for de rigtige personnumre er i øvrigt en væsentlig udgift. Der er fremsat forslag om en ny EU-forordning om persondatabeskyttelse, men den digitale udvikling kan ikke vente 5-10 år på en ny regulering gennem EU. En moderne regulering/praksis kan navnlig understøtte integrering af digitale løsninger mellem det offentlige og private virksomheder, som kan give mulighed for end-to-end digitale løsninger. Dette vil i høj grad kunne bidrage til realisering af målsætningen i Digitaliseringsstrategien om, at digitaliserede offentlige services giver en årlig effektiviseringsgevinst på 3 mia. kr. i En tilsvarende stor gevinst vil kunne realiseres i den private sektor. Der er eksempelvis forbedringsmuligheder i forhold til: Anvendelse af rigtige personnumre til test, anvendelse af data til rådgivning, sletning af data og krav om dokumentation, og mulighed for at samtykke til videregivelse kan omfatte mere komplekse forhold, og ikke skal indhentes på hændelsesbasis. En klar forudsætning er naturligvis, at sikkerheden er i top. De lovregulerede standarder i forhold til autorisation, sikkerhed, tilsyn mv., som den finansielle sektor lever op til, er med til at skabe gode rammer.

8 Side 8 5. Nedskrivningsregler Regnskabsbekendtgørelsen, bilag 10 Baggrund Frem til 2005 nedskrev bankerne efter et forsigtighedsprincip, der betød, at bankerne opbyggede buffere af en vis størrelse til at modstå fremtidige tab med. I 2005 indførtes i Danmark ligesom i resten af EU internationale regnskabsstandarder (IFRS), som alle børsnoterede koncerner, herunder pengeinstitutkoncerner, skulle aflægge koncernregnskab i henhold til. I Danmark fik ikke-børsnoterede pengeinstitutter ligeledes mulighed for at anvende IFRS, og de danske regnskabsregler, som alternativt skulle anvendes, blev gjort forenelige med reglerne i IFRS i forhold til indregning og måling (værdiansættelse) af aktiver og forpligtelser. Ligesom IFRS var de danske regnskabsregler herefter baseret på et neutralitetsprincip. Hermed menes, at indregning og måling (værdiansættelse) af aktiver og forpligtelser skal foretages på neutral basis dvs. hverken baseret på en worst - eller best case. Et princip, der også skulle anvendes ved pengeinstitutters vurdering af behov for nedskrivninger på udlånsengagementer. Ændring af de danske regnskabsregler og anvendelsesområdet Ovennævnte set-up har været gældende fra 2005 og frem til sommeren 2012, hvor Finanstilsynet indarbejdede nye principper i de danske regler om indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlånsengagementer. Samtidig med indførelse af de nye principper indførte tilsynet krav om, at alle danske institutter skal anvende de danske regnskabsregler, herunder også børsnoterede pengeinstitutkoncerner, som i deres moderselskabsregnskaber skal følge de danske regler, selvom IFRS anvendes på koncernniveau. På flere områder indeholder de nye danske principper ikke de valgmuligheder, som findes under IFRS, og på andre områder er principperne efter Finansrådets opfattelse ikke forenelige med IFRS og det ovenfor omtalte neutralitetsprincip. Ændringerne af de danske regler om indregning og måling (værdiansættelse) af udlånsengagementer består væsentligst i: Nye principper for vurdering af, om låntagere er i såkaldt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), der medfører, at en række

9 låntagere, som ikke tidligere ville være OIV-markeret, bliver omfattet. Konsekvensen er, at der for disse låntagere skal beregnes et nedskrivningsbehov. Side 9 Nye principper for nedskrivningsberegninger for kunder med OIV, herunder et princip om kortsigtet realisation af låntagers aktiver, selvom instituttet måtte have en anden hensigt, herunder f.eks. i en periode at understøtte låntager økonomisk. Eksempel på nye principper for vurdering af OIV Eksempelvis foreskriver de nye danske principper, at der ved vurdering af, om en kunde er i OIV, skal anlægges en række af tilsynet fastlagte forudsætninger, uanset om de faktiske forhold måtte være anderledes. Har en privatkunde f.eks. et rentetilpasningslån eller afdragsfrihed, skal dette ikke lægges til grund i vurderingen af, om kundens rådighedsbeløb indikerer OIV, men det skal i stedet antages, at kundens lån er fastforrentede lån med afdrag med et ofte kraftigt reduceret rådighedsbeløb til følge. En række kunder, som ikke tidligere har og som ikke inden for den nærmeste fremtid må forventes at misligholde deres engagement, bliver som følge heraf OIV-markeret. Eksempler på nye principper for beregning af nedskrivningsbehov I forhold til selve nedskrivningsberegningerne kan det som eksempel på de nye principper nævnes, at pengeinstitutterne skal værdiansætte ejendomme, som de måtte have pant i til en værdi, som afspejler, at ejendommen kan afhændes inden for en periode på maksimalt 6 måneder. For en række ejendomme vil en værdi opgjort på denne 6 måneders basis udtrykke en lavere tvangsrealisationsværdi i stedet for en dagsværdi (markedsværdi), som det ellers er foreskrevet anvendt i IFRS. I den forbindelse kan det nævnes, at den gennemsnitlige liggetid på boliger i Danmark i efteråret 2012 kunne opgøres til ca. 10 måneder 1 - dvs. i gennemsnit ca. 4 måneder længere end den af tilsynet fastsatte tidshorisont. Endvidere kan det i forhold til selve nedskrivningsberegningerne som eksempel på de nye danske principper nævnes, at der skal anvendes en række tilsynsfastsatte åremålsbegrænsninger på de betalingsstrømme, som forventes fra låntager. For en række erhvervsengagementer skal det således antages, at der ikke modtages betalingsstrømme fra virksomheden efter 5 år, selvom instituttet måtte have en forventning herom, mens det for privatkunder som hovedregel skal forudsættes, at privatkundens indtægtsgrundlag ikke kan forbedres efter 3 år, selvom dette for mange kunder vil være tilfældet, herunder personer under uddannelse eller i et karriereforløb i øvrigt. Indvirkning på pengeinstitutternes långivning De ændrede danske regler for pengeinstitutternes indregning og måling af udlånsengagementer giver pengeinstitutterne et stort incitament til ikke at 1 Oplyst ultimo oktober 2012 på

10 yde finansiering til kunder, der ikke har den højeste kreditkvalitet, herunder f.eks. nyopstartede virksomheder eller kunder der befinder sig indenfor udsatte brancher som f.eks. landbrug eller ejendomme. Side 10 Anvendelsen af de nye danske principper for vurdering af, om der er OIV, medfører således, at der er risiko for, at disse kunder relativt hurtigt vil blive OIV-markeret, uanset om alle betalingsforpligtelser er blevet og indenfor den nærmeste fremtid må forventes at blive - overholdt. Hertil kommer, at de nye principper for beregning af nedskrivningsbehov efterfølgende, når der er konstateret OIV, ofte medfører, at værdier af sikkerheder og betalingsstrømme fra låntager undervurderes, hvilket resulterer i nedskrivningsbehov, der reelt set ikke er grundlag for. De nye danske regler kan således i mange situationer være en hindring for, at virksomheder og privatpersoner opnår den fornødne finansiering til projekter, som ellers kunne være med til at skabe vækst i det danske samfund. Finansrådets forslag Udstederen af de internationale regnskabsstandarder, International Accounting Standards Board (IASB), arbejder på en helt ny regnskabsstandard for indregning og måling (værdiansættelse) af udlånsengagementer. Udkast hertil forventes offentliggjort i 1. kvartal 2013 og ikrafttræden forventes fra 1. januar Finansrådet har på den baggrund tidligere anbefalet Finanstilsynet ikke at indføre særlige danske regler men i stedet at afvente den nye internationale regnskabsstandard. Dette ønske blev ikke imødekommet og sammenlignet med resten af EU anvender danske pengeinstitutter derfor på nuværende tidspunkt betydeligt mere forsigtige og restriktive regler for indregning og måling af engagementer til skade for såvel de danske pengeinstitutter som for væksten i det danske samfund, jf. ovenfor. Finansrådet foreslår derfor, at anvendelsesområdet for de danske regnskabsregler ændres, således at det for danske pengeinstitutter igen bliver muligt fuldt ud at anvende IFRS, herunder også i moderselskabsregnskaberne. Endvidere foreslår Finansrådet, at de af de nye danske principper, som ikke følger det omtalte neutralitetsprincip og ikke afspejler de faktiske forhold, fjernes, herunder f.eks. princippet om, at de faktiske lånevilkår skal tilsidesættes i vurderingen af OIV og princippet om anvendelse af en 6 måneders tidshorisont i nedskrivningsberegningerne. Herved vil det kunne opnås, at danske pengeinstitutter og dermed danske privatpersoners og virksomheders projekter - på dette område - får samme vilkår, som gælder i resten af EU.

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner Finansrådets Nyhedsbrev nr. 2 februar 2009 INDHOLD 1 Unges gæld stiger 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner 4 Banker advarer mod netangreb

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere