Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades"

Transkript

1 Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven Version 1.1.4

2 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr Projektleder Ole Frimodt Kvalitetssikring Katerina Tsitonaki Faglig Medarbejder Nina Tuxen Revisionsnr. 3 Godkendt af OLF Udgivet Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Lotte Tombak () og Henrik Jannerup () 2/18

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Målrettet bagatelgrænsevurdering Lokaliteter, der kan indgå i bagatelgrænsevurderingen Betydningen af bagatelgrænser i forhold til kortlægning Beregningsværktøj Konceptuel model Minimum oplysningskrav for lokaliteterne Brugervejledning til regnearket Opstart Hjælpefunktion Input ark Historik Stofparametre Jordparametre-Dæklag-Magasin Andre parametre Fugacitet og masseberegning i kildeområdet Processer Valg af konservativ-faktor ved poreluftsmålinger Output ark Printing Konklusion Referencer /18

4 1 Indledning I forbindelse med oprydningssager på forurenede lokaliteter opstår der ofte situationer, hvor der efterlades større eller mindre forureninger. Erfaringen viser, at de sædvanlige JAGG beregninger, der laves for at vurdere den medfølgende risiko, i denne sammenhæng kan virke for konservative. Dette gælder i særdeleshed i forhold til grundvandet, hvor JAGG-resultatet kan give en overskridelse af kvalitetskriterierne uden at der reelt er en risiko forbundet med at lade forureningen ligge. Hidtidig praksis på området har været, at vurderingerne er blevet udført af forskellige rådgivere og forskellige sagsbehandlere i regionen uden fælles retningslinjer. ønsker med udviklingen af dette værktøj at vurderingen af risikoen for denne type restforureninger bliver vurderet mere ensartet. Rammerne for beregningsværktøjet: - Må kun anvendes ved velafgrænsede restforureninger med olie- og benzin - Er kun beregnet til sager, hvor oprydningsniveauet svarer til den offentlige indsats efter jordforureningsloven - Vurderer kun risiko for grundvand ikke indeklima og kontaktrisiko - Kan ikke anvendes i vurderingsgrundlaget for kortlægning efter jordforureningsloven selv om restforurening kan efterlades i forhold til grundvandet, kan restforureningen stadig blive kortlagt af hensyn til f.eks jordflytning og indeklima - Indregner ikke risikoen fra flere kilders samlede bidrag 1.1 Målrettet bagatelgrænsevurdering Beregningsværktøjet er målrettet olie- og benzinforureninger og heraf en eventuel afledt risiko for grundvand. Værktøjet omfatter ikke indeklima og kontaktrisiko. Vurderingen i forhold til indeklima laves fortsat ved hjælp af JAGG, mens vurderingen af kontaktrisikoen styres direkte af kvalitetskriterierne for jord. Bagatelgrænsevurderingen tager ikke hensyn til bidraget fra andre forureninger i lokalområdet. Kun risikoen fra en specifik restforurening vurderes. I forbindelse med vurderingen af restforureninger i forhold til bagatelgrænserne er det helt afgørende at: - Forureningen er afgrænset horisontalt og vertikalt - Forureningssammensætning er kendt og entydig - Koncentrationerne er kendte eller kan estimeres - At den efterladte mængde kan kvantificeres Herudover vil vurderingen af forureningen kræve direkte inddragelse af en række andre lokalitetsspecifikke data. Det høje dokumentationsniveau er typisk først opnået efter afgravning, og vil derfor ikke på forhånd godkende efterladning af restforureninger. 4/18

5 Værktøjet er forenklet og har en del begrænsninger, hvilket der skal tages hensyn til ift. den endelige risikovurdering: - Geologien er forenklet. Særlige transportmekanismer som sprækker i ler er der taget hensyn for på en simplistisk måde som kan afvige fra virkeligheden. Andre slags heterogeniteter fx sandlinser i ler er ikke medtaget. - Modellen antager en gennemsnitlig fordeling af forureningen på lokaliteten, ofte baseret på værdier, der indeholder store usikkerheder - Stoffernes opførsel er beregnet på basis af typiske sammensætninger for benzin og olie produkter, men vægtforholdene i en restforurening kan være anderledes. - Modellen antager at den eneste proces der forårsager massereduktion fra kilden er udvaskning og ser bort fra afdampning og nedbrydning i kilden - Modellen regner kun på residual fri fase, og kan ikke håndtere mobil fri fase - Værktøjet regner kun på grundvandsrisikoen. Fugacitetsberegningen i modellen giver mulighed for at beregne poreluftskoncentrationer der kan anvendes som input til JAGG. 1.2 Lokaliteter, der kan indgå i bagatelgrænsevurderingen Som beskrevet ligger fokus på restforureninger med højt dokumentationsniveau. Disse sager kunne f.eks. være restforureninger fra OM-sager og frivillige oprydninger. For sager, der er omfattet af påbud eller påbudslignende vilkår f.eks. 41 eller 48-sager, er det vigtigt at sikre, at de gennemførte tiltag lever op til rammerne om genopretning af oprindelig tilstand. Derfor kan der være sager af denne type, hvor forureninger fortsat skal fjernes i henhold til den aktuelle lovparagrafs intentioner. 1.3 Betydningen af bagatelgrænser i forhold til kortlægning Hvis en forurening ligger under bagatelgrænserne for hvornår der er risiko overfor grundvand, indeklima og kontakt, vil lokaliteten kun blive kortlagt af hensyn til, at der er ønske om at styre eventuelle jordstrømme fra ejendommen. 5/18

6 2 Beregningsværktøj Orbicon har i samarbejde med udarbejdet et regnearksbaseret værktøj, der kan anvendes til vurdering af grundvandsrisikoen relateret til en efterladt restforurening. Målet har været: At sikre en ensartet og systematisk vurdering af risiko i forhold til restforureninger At værktøjet skal være konservativt men indeholde muligheden for at vurdere risiko ved mindre konservative antagelser i forhold til fx nedbrydning og sorption At vurderingerne skal baseres på fluxberegninger, da det er fluxen der repræsenterer den reelle risiko At lave et simpelt og brugervenligt værktøj, der dog alligevel medtager de vigtigste processer og parametre At vurderinger kan udføres hurtigt Målgruppen for værktøjet er sagsbehandlere i regionen og rådgivere, der vurderer om en restforurening ligger under en bagatelgrænse i forhold til grundvandet, så yderligere tiltag ikke er nødvendig. I det følgende gennemgås de overordnede principper for værktøjet og i afsnit 3 ses en egentlig brugervejledning til værktøjet. De tekniske overvejelser, der ligger til grund for værktøjet, så som valg af modelstoffer, jordtyper antagelser og anvendte ligninger er beskrevet i bilag 2-4. Bilag 1 indeholder en symbolforklaring og bilag 5 et eksempel på en opdigtet sag, hvor beregningsværktøjet bliver brugt. 2.1 Konceptuel model Værktøjet anvendes til at vurdere risikoen overfor grundvandet fra en restforurening til vurdering af bagatelgrænser. I modsætning til JAGG, baserer beregningsværktøjet sig på flux (og dermed reel risiko), varighed og opblanding i indvindingsboring. Regnearket kan hjælpe til standardisering af vurderinger om bagatelgrænser. Modellen giver mulighed for at lave mere eller mindre konservative beregninger, da brugeren kan vælge processer som sorption og nedbrydning til og fra. Modellen er baseret på følgende konceptuel model, som vist i figur 2.1. Det antages at en restforurening er efterladt i den umættede zone (dæklaget). Restforureningen bliver udvasket med nedbøren og kan sive ned igennem dæklaget til grundvandsmagasinet, hvor det kan påvirke grundvandskvaliteten i en nedstrøms indvindingsboring. For at vurdere risikoen overfor grundvandet som en ressource, og ikke kun overfor en specifik indvindingsboring, er værktøjet udarbejdet, så det automatisk beregner for en fiktiv fremtidig indvindingsboring, der ligger meget tæt på forureningen: 10 m og med en pumperate på 1000 m 3 /året (svarende til forbruget for den mindste almene vandforsyning på 10 husstande). Værktøjet foretager også en JAGG beregning baseret på trin 1 hvor udvaskningen igennem dæklaget bliver opblandet i de øverste 0,25 m af grundvandsmagasinet. Fortyndingen i grundvandsmagasinet antages for ubetydelig i en afstand af 10 m. Værktøjet er programmeret til at vælge den laveste beregnede koncentration som output. 6/18

7 Der er også mulighed i modellen for at beregne risikoen overfor en specifik indvindingsboring, hvis der er særlige drikkevandsinteresser. Figur 2.1: Konceptuel model for beregningsværktøj 2.2 Minimum oplysningskrav for lokaliteterne Som nævnt i kapitel 1 er beregningsværktøjet mest egnet til forureninger med højt dokumentationsniveau. Det er vigtigt at: - Forureningen er afgrænset horisontalt og vertikalt - Forureningssammensætning er kendt og entydig - Koncentrationerne er kendte eller kan estimeres - At den efterladte mængde kan kvantificeres Det høje dokumentationsniveau er typisk først opnået efter afgravning, og vil derfor ikke på forhånd godkende efterladning af restforureninger. Herudover vil vurderingen af forureningen kræve direkte inddragelse af en række andre lokalitetsspecifikke data. Disse er: - Dybden hvor forureningen ligger (aftstand mellem bunden af forurening og terræn) - Dæklagets jordtype - Tykkelse af dæklag (den vertikale afstand fra bunden af forureningen til magasinet) - Grundvandsmagasinets jordtype - Størrelsen af det forurenede areal og total volumen af forurenet jord - Nettonedbør i området (kan indhentes fra JAGG) og den overordnede gradient i det primære magasin (kan indhentes fra JAGG-Screening) - Længden af forureningskilden langs grundvandsstrømningsretningen 7/18

8 3 Brugervejledning til regnearket Dette kapitel kan fungere som en brugervejledning til værktøjet. 3.1 Opstart Beregningsværktøjet er EXCEL baseret. Følgende trin skal gennemføres for at bruge regnearket. - Åbn mappen Bagatelgrænser - Aktiver makroer i dialog boksen (vælg med makroer/enable macros) - Gem som Bagatelgrænser_Sag fx Bagatelgraenser_Ringstedvej20 projektmappe med aktive makroer. Hvis regnearket ikke virker er det sandsynligvis fordi EXCELS sikkerhedsindstillinger ikke tillader makroer. I så tilfælde skal man justere sikkerhedsindstillinger i Excel (Funktioner Makro Sikkerhed sikkerhedsniveau vælg Mellem luk og genåbn filen). Regnearket indeholder udover en startside, tre ark med navne Input, Mellemresultater og Output som er videre beskrevet i følgende afsnit Hjælpefunktion Der er indbygget en hjælpefunktion i regnearket, i form af kommentarer som forklarer betydningen og funktionen af de forskellige parametre. Kommentarerne kan ses ved at klikke på de røde pile på hjørnet af hver celle (figur 3.1). Figur 3.1 Illustration af hjælpefunktionen I bilag 1 er vedlagt en symbolforklaring. 3.2 Input ark I dette ark (figur 3.2) skal brugeren indtaste alle nødvendige oplysninger for at modellen kan gennemføre de beregninger, der vil danne grundlag for risikovurderingen. Disse parametre gennemgås i det følgende. En række default parametre er tastet ind, men det anbefales at indtaste flest mulig lokalitetsspecifikke oplysninger. Det anbefales at læse følgende vejledning til Input arket første gang Beregningsværktøjet tages i brug. 8/18

9 Klik her for at komme til opslagstabellerne Skift faneblad for at se mellemresultater Klik her for at udskrive input data tabellen. Klik her for at se output Figur 3.2 Input ark Historik Det er nødvendigt at indtaste nogle få historiske oplysninger om lokaliteten. Det er også nødvendigt at vælge forureningstype (vælg mellem benzin, fyringsolie, diesel olie og renstof) (figur 3.3). Renstof betegner en forurening der hovedsagelig består af et enkelt stof, e.g. benzen, MTBE, muligvis fordi de andre stoffer er blevet fjernet eller nedbrudt. Stoffernes opførsel i jord og grundvand afhænger af hvilke blandingsforhold de befinder sig i, primært pga. ændringer i deres effektive opløselighed. For eksempel vil toluen opføre sig anderledes hvis det er del af et dieseloliespild, end hvis det er spildt som renstof. Valgmulighed renstof skal kun vælges, hvis det skønnes at over 80 % af forureningssammensætning består af dette stof alene. Renstof skal ikke vælges som forureningstype hvis total kulbrinte er valgt som forureningsstof. 9/18

10 Historik Sag Tankrup, Ringstedvej Årstal for seneste analyseresultat 2003 Årstal i dag 2008 Forureningstype (vælg mellem en blanding eller renstof Renstof Figur 3.3 Indtastning af historiske oplysninger og valg af primært forureningsstof Stofparametre Ofte vil man kun have kendskab til det totale kulbrinteindhold på en lokalitet, men regnearket kan (ligesom det er tilfældet med JAGG) kun regne på enkeltkomponenter. Som konsekvens heraf regnes i stedet på modelstoffer, der er karakteristiske for stofblandingen. Regnearket indeholder en række modelstoffer som ofte findes i forbindelse med benzin- og olieforureninger. Har man et specifikt ønske om at regne på et bestemt modelstof, kan det vælges fra rullemenuen. Alternativt kan totalkulbrinter i benzin eller olie vælges som stof, og afhængig af om man vælger benzin eller olie vil værktøjet herefter automatisk regne med et forudbestemt modelstof og dets fysisk-kemiske egenskaber. For benzin er der tale om n-butan /1/. For diesel og fyringsolie anbefales det at bruge 1,2,4-trimethylbenzen som modelstof for risikovurdering af grundvandet. I output fanebladet, er der tydeliggjort hvilket modelstof der er regnet for i hvert tilfælde. Hvis man har målinger af BTEXkomponenterne, anbefales det altid at regne på disse stoffer også. Baggrunden for valg af modelstofferne og deres egenskaber er yderligere diskuteret i Bilag 2.1. Når et stof er valgt hentes dets fysisk-kemiske parametre automatisk fra en tabel (figur 3.4). Figur 3.4 Input data for stofparametre. Stofparametrene er så vidt muligt indhentet fra JAGG s database Jordparametre-Dæklag-Magasin Der er forskellige jordtyper indbygget i modellen, som generelt er i overensstemmelse med JAGG. Øvrige jordparametre opdateres automatisk, efter valg at jordtypen er foretaget fra rullelisten (figur 3.6). Oplysninger om dæklagstypen og tykkelsen af dæklaget under forurening skal ideelt set indtastes på baggrund af lokale oplysninger. Hvis sådanne ikke haves i tilstrækkeligt omfang, kan man anvende kortene i bilag /18

11 Hvis dæklaget udelukkende består af ler er beregningen baseret på den antagelse at de øverste 10 m ler (målt fra terræn) er opsprækket, hvorfor transporttiden igennem dette lag er ubetydelig. Dette er gjort, for at sikre en konservativ beregning. I mange tilfælde vil dæklaget består af både ler og sand. Når sandlaget har en tykkelse på mere end 1 m skal brugeren tage stilling til hvilket lag er det beskyttende lag for magasinet og taste dette lag ind som dæklaget. Følgende tre eksempler illustrerer logikken med hensyn til valg af dæklag. 0 m u.t. Sandmodel m 2 3 m LER opsprækket Opsprækket lermodel m 2 LER opsprækket Kompliceret model m 2 LER opsprækket 10 m u.t. 15 m u.t. m 3 Indtast 3 m sand SAND MAGASIN m 1 m 2 Indtast 11 m ler Ikke opsprækket SAND MAGASIN m 7 m 2 m 3 Indtast 11 m ler SAND Ikke LER opsprækket MAGASIN I eksempel Sandmodel hvor dæklaget under forurening består af 3 m ler og 3 m sand. Hvis brugeren i eks. A taster 3 m ler i modellen, vil transporttiden i den umættede zone blive beregnet som nul og dermed vil sandlagets beskyttende effekt blive ignoreret. Derfor anbefales det i et sådan tilfælde at indtaste sand og sandets tykkelse som dæklag. I eksempel Opsprækket lermodel træffes magasinet først efter 15 m u.t, og dæklaget under forurening består at 11 m ler og (hvori de første 8 (fra 2-10 m u.t.) vil blive beregnet som opsprækket, og de efterfølgende 3 som ikke opsprækket) og et sandlag på 2 m. Det beskyttende lag i dette tilfælde er de nederste 3 m ler uden sprækker hvor transporttiden vil være meget højere end de underliggende 2 m sand. Derfor skal der tastes 11 m ler i modellen. Modellen vil automatisk regne transporttiden i de øverste 8 m ler som nul og basere beregningen på det 3 m ikke opsprækket lerlag. I den tredje eksempel Kompliceret model er geologien mere kompliceret da lerlaget afbrydes af et sandlag. Magasinet er dog beskyttet af det 3 m ikke opsprækket lerlag. For at beregningen baseres på det 3 m intakte lerlag, skal der tastes 11 m ler som dæklag (og ikke 10), da modellen altid regne med at de øverste 10 m ( målt fra terræn) ler er opsprækket. Nedenstående rutediagram beskriver en vejleding til indtastning af dæklag i beregningsværktøjet. Diagrammet kan også ses i værktøjet ved at klikke på knappen Se rutediagram (figur 3.5). 11/18

12 Hvis jordtypen er kalk i magasinet, er standardparametrene fra JAGG ændret, med henblik på at simulere, at strømningen altovervejende er relateret til den øverste opsprækkede del af kalken frem for at strømningen foregår i selve kalkmatricen. Således er den effektive porøsitet sat til et lille tal, men til gengæld er den hydrauliske ledningsevne i sprækkerne sat til en meget stor værdi. Bilag 2.2 giver overblik over hvilke typer jord, der er inkluderet i værktøjet. 12/18

13 Jordparametre - dæklag Se Rutediagram Jordtype Sand Revideret Luftvolumen, Vl,uz 0,3 - Vandvolumen, Vv,uz 0,15 - Jordvolumen, Vj,uz 0,55 - Volumenvægt, rho_b 1,4575 kg/l Indhold af org. kulstof, foc,uz 0,001 - Jordparametre - Magasin Jordtype Sand, fint Revideret Effektiv porositet, VV 0,2 - Volumenvægt, rho_b 1,46 kg/l Indhold af org. kulstof, foc 0,001 - Hydraulisk ledningsevne, K 0,0005 0,0005 m/s Figur 3.5 Input data for jordparametre Parametrene er så vidt muligt indhentet fra JAGG Andre parametre Disse parametre (se figur 3.6) definerer den konceptuelle model beregningerne bliver baseret på (se også kapitel 2). Regnearket indeholder nogle default parametre, men det anbefales at lokalitetsspecifikke værdier bruges, hvis de er kendte. Som et minimum, bør dybden hvor forurening ligger, tykkelse af dæklaget, areal, volumen af forurening, længden langs grundvandsstrømningsretningen være lokalitetsspecifikke. Information om nettonedbør kan indhentes fra JAGG eller fra DMU s hjemmeside mens den horisontale gradient kan aflæses fra potentialekortet som er udarbejdet for JAGG-SCREENING projektet /2/. Modellen er beregnet til at regne risikoen overfor grundvandet som en ressource ved at regne på fluxen til en fiktiv fremtidig indvindingsboring, der ligger meget tæt på forureningen: 10 m og med en pumperate på fx 1000 m 3 /året. Der er dog også mulighed i modellen for at regne risikoen overfor en specifik indvindingsboring Fugacitet og masseberegning i kildeområdet Denne funktion kan beregne forureningskoncentrationer i de forskellige faser (vand, jord og luft) i kildeområdet baseret på en enkelt indtastet input værdi. Forureningsmasse, vand-, jord-, eller luft koncentration kan bruges som input, men det er kun muligt at bruge en af disse værdier til hver beregning. Input til fugacitet beregninger SKAL tastes ind ved at klikke på felterne, som vist i figur /18

14 Andre parametre Gradient i magasinet, i 0,001 - Nettonedbør, N 300 mm/år Dybden hvor forurening ligger 10 m Tykkelse af dæklag under forurening, h 3 mut Nærmeste Vandværk Fakse vv Afstand til nærmeste vandværksboring, x 600 m Indvindingsmængde, Q ind m 3 /år Forurenet areal, A 900 m 2 Forurenet volumen, Vfor Klik her for at 1800 taste input m 3 Bredden, B værdier til fugacitets- 30 og m masseberegninger Fugacitets og masseberegning i kildeområdet Se kommentar Luftkoncentration Forureningsmasse Jord-koncentration Vand-koncentration Forureningsmasse, M 0,49 kg Jordkoncentration, Ct,for 0,17 mg/kg Vandkoncentration, Cv,for 0,90 mg/l Luftkoncentration, Cl,for 20,70 mg/m3 Er der fri fase? Nej Figur 3.6 Input til fugacitets og masseberegninger I de tilfælde hvor mere end en værdi er kendt, skal brugeren vælge den værdi som er kendt med højest sikkerhed eller som er mest relevant for risikovurderingen. Det anbefales generelt at bruge vandkoncentrationer så længe der findes målte værdier. Det skal dog bemærkes, at når masseberegningen baseres på vandkoncentrationen kan forureningsmassen blive underestimeret. Dette har dog ingen betydning for hvilke koncentration der kan forekomme i det primære magasin, men kun for hvor længe det vil tage for at forureningsmassen bliver udvasket, og dermed udgøre en potentiel risiko. Hvis totalkubrinter er valgt som modelstof, anbefales det at nedjustere den målte værdi ved at gange med en omregningsfaktor (figur 3.7) når der regnes fra jordkoncentration (eller masse baseret på jordkoncentrationer) til vandkoncentration. Dette gøres for at tage hensyn til at kun en del af disse kulbrinter er mobile og kan udgøre en risiko for grundvandet. Regnearket giver besked om hvilken omregningsfaktor, der skal bruges. Grundlaget for omregningsfaktorer er beskrevet i bilag 2. Beregningen tager hensyn til eventuel tilstedeværelse af fri fase. 14/18

15 Figur 3.7 Besked om brug af omregningsfaktor for indtastning af total kulbrinte forureningsmasse/koncentration Processer Her er der mulighed for at vælge processer som nedbrydning eller sorption til og fra (figur 3.8). Det anbefales at inkludere begge disse processer med mindre der er et specifikt grundlag for at vælge dem fra. Da dæklaget i tilfælde af jordtypen ler pr. definition opfattes som opsprækket i de øverste 10 m, og opholdstiden dermed sættes til 0, vil der ingen nedbrydning ske i de øverste 10 m. Da nedbrydningsraterne for modelstoffer i de øvrige zoner endvidere er valgt meget konservative, vil beregninger, der inkluderer nedbrydning stadigvæk være konservative. Figur 3.8 Valg af processer Valg af konservativ-faktor ved poreluftsmålinger Erfaring har vist at poreluftsmålinger kan indeholde store usikkerheder. Hvis beregningerne er baseret på målte luftkoncentrationer, er der dermed risiko for at underestimere (og overestimere) forureningsfluxene. For at være sikker på at lave et konservativt estimat, anbefales det derfor at bruge en konservativ sikkerhedsfaktor på 100, hvis poreluftsmålinger bliver brugt som input til fugacitetsberegningerne. Dette gøres ved at vælge Luftkoncentration fra rullelisten som vist på figur 3.9. Figur 3.9 Valg af konservativ faktor 3.3 Output ark I bilag 5 fremgår det, hvad man kan se af arkene Mellemresultater. Output arkene viser resultaterne af fluxberegningerne i form af max. flux (g/år), max. koncentration (µg/l og grænseværdi for hhv. fiktiv og aktuel indvindingsboring (inkl vandværksnavn), se figur /18

16 Figur 3.10 Output grundvand For den fiktive indvindingsboring (grundvandsressourcen) er koncentrationsværdien den mindste af to beregninger: - En beregning for en fiktiv indvindingsboring 10 m nedstrøms, Q=1000 m 3 /år (flux er styrende for beregningen) - Beregning baseret på JAGG trin 1 (koncentration er styrende for beregningen) For den aktuelle indvindingsboring foretages der ikke en JAGG beregning, da det ønskede output er den aktuelle koncentration på vandværket. De vigtigste antagelser (modelstof, medregning af nedbrydning, JAGG eller bagatel beregning) for beregningen er vist på output arket. Modellen regner kun forureningsflux til det primære grundvandsmagasin for den nuværende situation (fra i dag og i fremtiden). Modellen tager ikke den historiske flux i betragtning da formålet er, at beregne om den nuværende efterladte forurening kan udgøre en risiko og skal fjernes. 3.4 Printing Det er muligt at udskrive Input, Output og mellemresultaterne arkene. Der en indbygget en udskrivningsfunktion som sørger for at udskrivningsark bliver pæne og at alle relevante data er samlet på en side. Derfor anbefales det at man benytter denne funktion ved at trykke på de grønne knapper (se fx figur 3.10) på arkene. 16/18

17 4 Konklusion Beregningsværktøjet giver mulighed for et ensartet og sikkert grundlag for at vurdere risikoen overfor grundvand fra benzin og olie restforureninger. Risikovurderingen er baseret på en række konservative antagelser og vurderes derfor at være rimelig sikker. Dette værktøj kan dermed bruges til at lave en grovsortering af sager fordelt mellem restforureninger, der ikke udgør en risiko og sager, hvor der skal laves en mere detaljeret risikovurdering/undersøgelser. Værktøjet giver mulighed for at regne risikoen overfor en specifik indvindingsboring eller grundvandsressourcen både på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Værktøjet er forenklet og har en del begrænsninger, hvilket der skal tages hensyn til ift. den endelige risikovurdering: - Geologien er forenklet. Særlige transportmekanismer som sprækker i ler er der taget hensyn for på en simplistisk måde som kan afvige fra virkeligheden. Andre slags heterogeniteter fx sandlinser i ler er ikke medtaget. - Modellen antager en gennemsnitlig fordeling af forureningen på lokaliteten, ofte baseret på værdier, der indeholder store usikkerheder - Stoffernes opførsel er beregnet på basis af typiske sammensætninger for benzin og olie produkter, men vægtforholdene i en restforurening kan være anderledes. - Modellen antager at den eneste proces der forårsager massereduktion fra kilden er udvaskning og ser bort fra afdampning og nedbrydning i kilden - Værktøjet regner kun på grundvandsrisikoen. Fugacitetsberegningen i modellen giver mulighed for at beregne poreluftskoncentrationer der kan anvendes som input til JAGG. I bilag 6 er værktøjet testet for en række sager, ligesom en opdigtet sag er gennemgået som eksempel. 17/18

18 5 Referencer /1/ Andersen, L., Broholm, K., og Grøn C., Sammensætning af olie og benzin Kemiske profiler til brug for risikovurdering, DHI, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr /2/ Orbicon 2008, JAGG-Screening,, december 2008 version /18

19 Bilag 1- Symbolforklaring Symbol Enhed Forklaring M f Kg forureningsmasse V for m 3 total volumen af forurenet område ρ b kg/l jordens volumenvægt mg/kgts total forureningskoncentration målt i en jordprøve, angivet i mg/kg TS C t V v (-) det vandmættede porevolumen/total volumen V l, (-) det luftmættede porevolumen/total volumen V j (-) volumen af tør jord/total volumen C f,vand mg/l forureningskoncentration i vand mg/kg TS forureningskoncentration i jord (stof sorberet på jordpartikler/kg tør stof) C f, jord C f,luft mg/m 3 forureningskoncentration i poreluft K d l/kg Jord-vand fordelingskoefficient K d uz umættet zone (dæklaget) mz mættet zone f oc (-) indhold af organisk kulstof K H (-) dimensionløs Henry s konstant K oc l/kg Organisk kulstof/vand fordelings koefficient R (-) Retardationsfaktor ε (-) den effektive porøsitet J udv g/år Udvaskningsflux D g m 2 /år Et stofs diffusionskoefficient i luft N Mm Nettonedbør t udv År Udvaskningstid A m 2 areal af det forurenede område h M tykkelse af dæklag: afstanden fra bunden af forureningen til toppen af magasinet z M Dybden af forureningen under terræn u m/år Porevandshastighed k1 år ordens nedbrydningsrate J mz g/år forureningsflux til magasinet J ind g/år forureningsflux til indvindingsboring C ind µg/l forureningskoncentration i det oppumpede vand i indvindingsboringen

20 Bilag Modelstoffer Regnearket indeholder en række modelstoffer, der ofte er fundet i forbindelse med olie og benzinforureninger som vist i tabel 1. Alternativt kan totalkulbrinter vælges som stof, og afhængig af om man vælger benzin eller olie vil programmet herefter automatisk regne med et forudbestemt modelstof og dets fysisk-kemiske egenskaber. For benzin er der tale om n-butan, hvilket er både mobilt og flygtigt. For diesel og fyringsolie er det valgt at bruge 1,2,4-trimethylbenzen. 1,2,4- trimethylbenzen har en høj opløselighed i forhold til andre oliestoffer og repræsenterer den mobile/opløselige del af en diesel/olie forurening. Når der regnes på vandkoncentrationer repræsenterer trimethylbenzen 100 % af den målte forurening. Når beregningen er baseret på jordkoncentrationer skal input-værdien (jordkoncentration/masse) ganges med 0,1, for at korrigere forureningsmassen, således at den svarer til den mobile del af forureningen. Beregning for de forskellige modelstoffer sker automatisk i regnearket. I output arkene er der tydeliggjort hvilket modelstof der er regnet for i hvert tilfælde. Generelt er valget af modelstoffer en stor udfordring, da et modelstof skal være: Repræsentativt for forurening sammensætningen Egnet til at en konservativ risikovurdering ift. grundvand. Dvs. at stoffet skal være mobilt. Stoffets nedbydelighed skal være repræsentativ Det er meget svært at finde et stof der besidder alle ovenstående egenskaber. Miljøstyrelsen har udarbejdet en rapport om emnet (Miljøprojekt nr. 1220) der illustrerer vanskeligheden af denne opgave. Deres konklusion var at intet stof var velegnet som modelstof. De valgte derfor at opstille forskellige profiler for forskellige typer benzin. Hver profil bestod af 15 modelstoffer. Da beregningsværktøjet er bygget til at lave en hurtig risikovurdering på et enkelt og begrænset datagrundlag, er det ikke hensigtsmæssigt at bruge profiler. Vi har afprøvet modellen med tre forskellige geologiske scenarier hvor vi har testet m-xylen som modelstof til en benzinforurening ift n-butan. Geologien er afgørende for hvor stor indflydelse sorption og nedbrydning får i det endelige resultat. For eksempel, hvis strømningshastigheden er høj, kan en mindre andel af stoffet blive nedbrudt i løbet af transporttiden til indvindingen. Det kan ikke siges at m-xylen eller n-butan førte konsekvent til mere konservative resultater (større risiko for grundvand). Resultatet af afprøvningen viste at: 1. m-xylen giver poreluftskoncentrationer ca 10 gange mindre end butan 2. m-xylen er meget mindre nedbrydelig i dæklaget (under aerobe forhold) end butan, hvilket resulterer i en mere langvarende risiko for grundvandet. På den anden side er m-xylen mere nedbrydelig i magasinet (anaerobe forhold), hvilket kan betyde en mindre indvindingskoncentration end n-butan afhængigt af transporttiden i magasinet. Nedbrydning har en rigtig stor betydning for risikovurderingen, og vi vurderer at hvis der vælges et unedbrydelig stof som modelstof, vil risikoen blive overvurderet. Derudover mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt at have forskellige stoffer for ny og gammel benzin. Da bagatelværktøjet beregner fremtidig risiko, ville en ny benzin forurening være gammel efter år og kræver derfor beregning med det gamle modelstof. Vi vurderer stadig at n-butan er en god kandidat for modelstof. N-butan har en opløselighed, der ligger tæt på det tidligere brugte 1,2,4 trimethylbenzen, og er samtidigt mere flygtig. I forhold til den målte totalkulbrinte koncentration i jorden, vil en typisk benzinblanding kun indeholde 30 % mobile stoffer, der udgør en grundvandsrisiko. Derfor anbefales det at omregne Input koncentrationen til 0,3*værdien, for ikke at overestimere risikoen. Ligeledes vil en typisk

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig Bagatelgrænser Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 1/18 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD For Miljøstyrelsen Agern Allé 5 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel: +45 4516 9200 Support: +45 4516 9316 Fax: +45 4516 9292 Manual

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

Indsamling og vurdering af data til risikovurdering i JAGG-modellen

Indsamling og vurdering af data til risikovurdering i JAGG-modellen Indsamling og vurdering af data til risikovurdering i JAGG-modellen Teknik og Administration Nr. 1 2005 2 Indhold 1 Indledning...7 2 Fugacitetsprincippet...9 2.1 Relative volumenandele af luft V L, vand

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Hvorfor er nedbrydning så vigtig Hvorfor er nedbrydning så vigtig Lidt indledende underholdning med Thomas Hauerberg Larsen Foto: Martin Oeggerli Hvorfor er nedbrydning så vigtig Den hurtige Det er det bare, specielt når vi taler om mineralisering.

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

RISIKOBEREGNING MED BRIBE FOR BNBO ROSKILDE KOMMUNE

RISIKOBEREGNING MED BRIBE FOR BNBO ROSKILDE KOMMUNE RISIKOBEREGNING MED BRIBE FOR BNBO ROSKILDE KOMMUNE Bilag 2 RISIKOBEREGNING MED BRIBE FOR BNBO ROSKILDE KOMMUNE Revision 01 Dato 06-02-2014 Udarbejdet af Flemming Damgaard Christensen Kontrolleret af Marlene

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING

SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING Hydrogeolog, ph..d. Peter R. Jørgensen Hydrogeolog, cand.scient. Mads R. Mølgaard GEO ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 2006 RESUME Strømning

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Vurdering af risiko Seniorprojektleder Kim Haagensen, Orbicon Civilingeniør, kemi Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Disposition Baggrund Permeation generelt

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Fra vandføring til grundvandsoplandets areal og transport af opløste stoffer i Naturgeografi

Fra vandføring til grundvandsoplandets areal og transport af opløste stoffer i Naturgeografi Fra vandføring til grundvandsoplandets areal og transport af opløste stoffer i Naturgeografi Af, Lektor i Naturgeografi, Ph.d., 2015 Har man først bestemt vandføringen ud fra målinger af et vandløbs brede,

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning - Data fødes i felten Poul Larsen, Projektleder, Ph.D. DMR A/S Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Hanne Østergaard, Civilingeniør, Region

Læs mere

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Anne Lausten Hansen Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen,

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen, UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN Af Flemming Damgaard Christensen, fldc@hofor.dk AGENDA Baggrund for BNBO istorie for BNBO Fremtiden for BNBO Konceptuelt model for BNBO Forudsætninger & matematik Betydningen

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Notat. Indhold. Kallerup Grusgrav A/S RÅSTOF INDVINDING UNDER GRUNDVANDSSPEJL

Notat. Indhold. Kallerup Grusgrav A/S RÅSTOF INDVINDING UNDER GRUNDVANDSSPEJL Notat Kallerup Grusgrav A/S RÅSTOF INDVINDING UNDER GRUNDVANDSSPEJL AKTOR innovation ApS Engsvinget 34 2400 København NV Telefon 57807060 mobil 40212824 E-mail aktor@aktor.dk Belysning af grundvandssænkning

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND Odense 31. maj 2016 Søren Rygaard Lenschow NIRAS A/S AGENDA Hvad er en pesticid

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Nitrat reduktion i undergruden Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

VMR. Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017

VMR. Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017 VMR Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017 VMR-Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser Hvorfor en håndbog? VMR støtter

Læs mere