FAKTABLAD / Report detail form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTABLAD / Report detail form"

Transkript

1 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester FAKTABLAD / Report detail form KEA Københavns Erhvervsakademi PBA - Business Economics and IT Eksamensprojekt / Exam project Semester: ( )1 ()2 (X)3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: Projektets title / Project title: Carlsberg Group Vejleder / Coach: PHHC Philip Heller Gruppens medlemmer / Group members Fødselsdato / Date of birth -adresse / address Underskrift / Signature 1. Christian Stenholt Øelund Daniel Strande Børling mail.com 3. Patrick Ingvardsen patrickingvards 4. John Shin Truong com Side1af59

2 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Eksamensopgave 3.#Semester Carlsberg)Group Københavns*Erhvervsakademi* BA* *Business*Economics*and*IT* * * Anslag*med*mellemrum:*82.580*=*34.4*sider* * John*Shin*Truong* Christian*Stenholt*Øelund* Patrick*Ingvardsen** Daniel*Strande*Børling* * % Side2af59

3 Side3af59 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Table*of*Contents* Indledning:*...*5 SituationeniCarlsbergligenu:...5 Fralokaltilglobal:...6 Problemformulering:*...*8 Problemstillinger:...8 Metode:*...*9 Afgrænsning:...9 Fokusiopgaven:...10 Markedsbeskrivelse:*...*11 Vesteuropa:...11 Bostonmodellen/Bostonmatrixen:...15 Østeuropa:...16 Asien:...18 Ekstern*analyse*...*20 PESTEL...20 Politiske)faktorer)...)20 Økonomiske)faktorer)...)20 Sociokulturelle)faktorer)...)21 Teknologiske)faktorer)...)21 Miljømæssige)faktorer)...)21 Lovgivningsmæssige)faktorer)...)22 Porter s5forces...22 Truslen)fra)nye)indtrængere)...)23 Kundernes)forhandlingsstyrke)...)23 Leverandørernes)forhandlingsstyrke)...)24 Substituerende)produkter)...)24 Rivalisering)i)branchen)...)25 Opsamling)...)25 Intern*analyse*...*27 SWOT...27 Tilpasning:)...)36 Rekonstruktion:)...)37 Revolution:)...)37 Evolution:)...)37 Supply*Chain*Management:*...*39 Miljø]ogenergipolitikhosCarlsbergssupplychain...41 Pull/push*strategi*i*Carlsberg*Group:*...*42 Kanban:)...)43 Hybrid:)...)43 Lean:)...)44 Agile:)...)44 Branding:*...*44 CSR:*...*45

4 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester IT*som*redskab*til*optimering:*...*46 Introduktion...46 Sikkerhed...46 ITisupplychain...47 Konklusion:*...*50 Litteraturliste:*...*52 Bøger:...52 ValueQadded)logistics)in)supply)chain)management)...)52 Exploring)strategy,)text)and)cases)...)52 Foundations)of)marketing)...)52 Virksomhedsøkonomi)B)...)52 Logistics)and)supply)chain)management)...)53 The)Carlsberg)Group)annual)report)2011)...)53 The)Carlsberg)Group)annual)report)2012)...)53 Fodnoter:...53 Webadresser/webartikler:...54 Andet:...54 Bilag*1.*...*56 * * Side4af59

5 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Indledning:* Situationen*i*Carlsberg*lige*nu:* CarlsbergGrouperenstorinternationalorganisationderoperereristoredeleafverden, heriblandtvesteuropæiske,østeuropæiskeogasiatiskelande.carlsberggrouplæggerstor vægtpåatværeenbetydningsfuldaktørpådemarkederdeoperereri.derbliveristrategien, lagtvægtpåatværetilstedepåvækstmarkederogpåstabilemarkeder.ølerderesvigtigste salgsvare,menderhandlesogsåmedandreprodukter,såsomcideretc. CarlsbergGrouperenvirksomhed,derkørermedengennemgåendestrategi,medenkelteog relevantestrategier.hovedprincipperneideresstrategierfølgende: 1. Ølerdereshovedprodukt 2. Deskalværeenbetydeligaktørpådemarkederdevælgeratkonkurrerei 3. Devilbalancerederestilstedeværelseimellemvækstmarkederogmodnemarkeder 4. Devilselektivtforfølgemarkedsmulighederneforatstøttederesølvirksomhed Ydermerearbejderdeudfraandreprincipper,somblandtandettagerudgangspunktideres valuechain.eksemplerpådisseer: Winningbehaviours: Voresforbrugereogkundererhjertetienhverbeslutningvitager Vivilvinde Sammenervistærkere Vieralleistandtilattræffeenbeslutning Vierengageredeisamfundet Side5af59

6 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester CarlsbergGrouparbejderpåhøjtrykforatfåskabtetgodtforholdtildereskunder,ogderes værdierafspejlerdette.dearbejderindenforbrandingpåatsikreansvarligindtagelseaf alkohologsamarbejdersammenmedandrebryggerierogspritfabrikkerpåatskabe opmærksomhedomkringfornuftigansvarligindtagelseafalkohol.envigtigdelafderes strategieratbrandesigsomenansvarligvirksomheddergåropidereskundershelbredogi hvordanomverdenenopfatterdem. CarlsbergGroupståroverfornoglenyeændringerivirksomhedeniformafnyetiltagihele virksomheden.enganskevæsentligændringerderesnystartedevirksomhedcsccarlsberg SupplyCompany,derskalhjælpemedatoptimerederesITNsystemerihelederes organisation. CarlsbergGrouperpånuværendetidspunktdetfjerdestørstebryggeripåverdensplan,ogdet andetstørstebryggeriivesteuropa.ivesteuropaersalgetfaldendeogirusland,dererdet størstemarkedforcarlsberggroup,ersalgetfladt.iøjeblikketerdetvesteuropæiskemarked en CashNcow dermalkesforpenge,mensderbliversatsetpådetasiatiskemarked,hvorder erstorfremgangogefterspørgselpåøl.detasiatiskemarkedharhaftfremgangpå9%siden Carlsbergståroverforenrækkeinterneudfordringerefter,atdeharfåetkontrologharkøbt andeliandrelokalebryggerier. CarlsbergharoprettetetselskabvednavnCarlsbergSupplyCompany,derskalståforatlave enfællesitnplatform. Fra*lokal*til*global:* Carlsbergerverdens4.størsteølproducentogoperererpådetvesteuropæiske, østeuropæiskeogasiatiskemarked.forcarlsbergernøglentilsuccesatoptimeremådenat arbejdepå.iøjeblikketercarlsbergigangmedatudrulleetbusinessstandardiserings projekt,somskalmaksimereafkastetafderesinvesteringeroggenereltgøreprocedurerne hurtigereogmereeffektive.i2010opereredecarlsbergmedsapivesteuropa,monolithi ØsteuropaogMicrosoft Side6af59

7 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester DynamicsNAViAsien.DerudoverharenmassevirksomhedsopkøbbetydetenskævhediITN strukturen.ønsketeratstandardiserearbejdsprocessernepåtværsafmarkedernevedat implementereenfællesitnplatform.enafdisseaktivitetererimplementeringenafcarlsberg SupplyCompany(CSC)medhovedsædeiZürich.CSComfatterCarlsbergsindkøbsN, produktionsn,logistikogplanlægningsfunktionerpådetvesteuropæiskemarked.somendel afdettetiltag,harcarlsbergfornyligtindgåetenaftalemedaccenturesomskaloptimeresap systemetpådetvesteuropæiskemarked.sapsystemetskalsupporterercarlsbergssalgsn, finansn,produktionsn,logistiknogplanlægningsfunktioner.carlsbergsfremadrettedeplaner er,atudrulleetglobaltruteplanlægningsværktøj,somdeselvbetegnersomenhøjrisiko satsning. CarlsbergharhistorisksethaftstoreITudfordringer.I2005indgikCarlsbergen7årigaftale medibm.ibmlevedeikkeoptilcarlsbergsforventninger,daitnsystemetfikflerestore nedbrud.alligevelvalgtecarlsbergatgenforhandlemedibmogforlængesamarbejdettil 2016,dogmedenlangtmerefyldestgørendekontrakt,somtoghøjdefordeITNudfordringer destodoverfor.detvarvigtigtforcarlsbergatibmkunnelevereitnløsningerderkunne implementeresihelevesteuropa. Isommeren2012,midtiITudfordringerne,blevCarlsbergsITNchefKennethEgelundSchmidt fyret,medbegrundelsen,atcarlsbergerpåvejindiennyitnfase.hanbleverstattetaflars Vestergaard. OverordnetstårCarlsbergoverforstoreudfordringer.Helestandardiseringsprocessenbliver eninvesteringsompåvirkerheleværdikæden.strategienskaloverordneteffektiviseresog gøreprocedurernehurtigereivirksomheden,såmandermedopnårenstørre overskudsmargin.dereringentvivlomatdenneimplementeringkommertilatberøremange mennesker.enfællesitnplatformvilbetydeatmangeansatteskaloplæresiheltnyemetoder ogitnprogrammer. Udfrasituationen,vilvisenereirapportenbeskæftigeosmednogleafdeudfordringersom Carlsbergståroverfor. Side7af59

8 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Problemformulering:* % HvilketiltagbørCarlsbergforetageforatopretholdederesvision,omatbliveden hurtigstvoksendeølproducentglobaltpåderesmarkeder? HvilkekonsekvenserkanCarlsbergsfremtidsvisionomAsienindebære? HvordankanCarlsberghåndtereogsikrederespositionerpådemarkedervihar afgrænsetostilirapporten? HvilkerisicierdervedatstandardisereenfællesITNplatformpåtværsafkulturer? HvilkestrategisketiltagkandertagesforatoptimereCarlsbergsSupplyChain? HvordankanCarlsbergsikreatderesmedarbejdereblivervedmedatværeså værdifuldtetaktivfororganisationen? HvilkeCSRværdiervilCarlsberggernefåudtildereskunder,oghvilkeneffektharde? Problemstillinger:* Carlsbergopleveretfaldipådetvesteuropæiskemarked.Udfordringerpådet asiatiskemarkediformafvejrproblemerharværetskyldiendårlighøstafafgrødertil produktion,hvilketharpåvirketderessupplychain. Dererpånuværendetidspunktenfaldendeoverskudsgradpåbådedet vesteuropæiskemarkedogdetasiatiskemarked.detrussiskemarked,derudgøren væsentligdelafcarlsbergssalg,erstilleståendeogdereringenfaldellervækstpå markedet. CarlsbergGroupståroverforensværogkompliceretprocesiforholdtilatfåudrullet CSCtilathåndteredetvesteuropæiskemarked.IndenforITområdetharderværet udfordringeriforholdtilatfåstyrpåaftalerogkontrakter.derudoverharopkøbaf mindrebryggeriergivetudfordringeriforholdtilatfåenfællesitnløsning. MarkedetermættetiVesteuropa. Side8af59

9 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Metode:* Vivilidetkommendeafsnitredegørefor,hvordanviigruppenharvalgtatanskuevores opgave,oghvordanviharvalgtatbesvarevoresproblemformulering. VivilundersøgehvilkeproblemstillingerCarlsbergGroupståroverforpåtværsaf organisationen.vivilkommeindpåhvilketiltagviigruppenmeneratcarlsberggroupkan foretageforatsikresigderesnuværendevision.foratunderstøttedettevilvianvende eksisterendeteorierogmodeller,foratforståogforklarederesmuligheder. Idennerapportforventerviatfåetindbliki,hvordanCarlsbergGroupoperereridetdaglige påglobaltplan.måletmedopgavener,atundersøgeogbelysedeproblemstillingerog udfordringerdeståroverforpånuværendetidspunkt.vivilbearbejdeproblemstillingerog problematikkerpåettværfagligtniveau. Afgrænsning:* Daopgavenlæggeroptilmangeforskelligeproblemstillingerogproblemfelter,harvii gruppenværetnødttilatafgrænseosfranoglearbejdsområder,davitidsmæssigtikkevil kunnelaveenfyldestgørendeogacceptabelrapport,hvorialleemnerogaspekterblev inddragetiopgaven. Fokusvilderforidenneopgaveværeomkring,detvesteuropæiskemarkedogdetasiatiske marked.opgavenlæggeroptilatkommeindpåemnersåsomstakeholdersoginvestment opportunities,someretafdeemnervigernevillehavebearbejdet,menharsetosnødsagettil atafgrænseosfraidennerapport.viharvalgtatafgrænsedetøsteuropæiskemarkedidenne opgave,menhardogstadigbeskrevetsituationiregionen,foratværeistandtilatkunne perspektiveretildenøsteuropæiskeregionpåetabstraktniveau,iforbindelsemedemnerder bearbejdespådetofokusmarkeder;vesteuropaogasien. * Side9af59

10 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Fokus*i*opgaven:* Detvesteuropæiskemarkederblevetvalgtsomfokus,daennegativoverskudsgradfinder sted,ogdetvilværeinteressantatundersøgehvorfor,oghvordanmankanændredenne.på detvesteuropæiskemarkederdetspændendeathavefokuspåderesitnsituation,daderhen overdenæsteår,skaludrullesnyeitløsninger,fraderesnystartedesupplychainaktivitet,i formafvirksomhedencsc(carlsbergsupplycompany) Årsagentilatviharvalgtdetasiatiskemarkedsomvoresandetfokusmarkediopgavener,at deridisseårerenenormvækstindenforølbranchenpånetopdettemarked.investeringer fracarlsbergssideivoksendemarkedersom;kina,indien,ogvietnamgørdetydermere interessantatfokuserepådenneregion.faktorersåsom,befolkningstilvækst,stigende disponibleindkomsterogvoksendeøkonomier,derharvistsigmodstandsdygtigeoverfor makroøkonomiskeforholdskaberstortpotentialeforregionen.ydermereerdeten verdensdelmedenandenkulturenddenviervanttilidanmarkogeuropa,hvilketvilgive nogleinteressanteproblemstillingeratarbejdemed. Side10af59

11 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Markedsbeskrivelse:"* CarlsbergGroupoperereriforskelligedeleafverdenen.PåglobaltplanharmanfraCarlsberg Groupssidevalgtatinddelemarkedetiforskelligeregioner;Vesteuropa,ØsteuropaogAsien. Vesteuropa:* * Figur*1.* Detvesteuropæiskemarkederfaldetmed3%,siden2011ogerforsatfaldendei2012.I Finland,Sverige,Norge,Polen,Portugal,England,GrækenlandogSerbien,erdetgåetsærligt godt.detteskyldesenkommercielfokuserettidsplan,hvilketharøgetydeevnenidisselande. Detteharogsåhaftenstoreffektpådeenkelteprocesser,somoptræderideresValueNChain. EnvigtigkommercielaktivitetforCarlsbergi2012vardadefiketableretensponsorevent medeuro2012.eventenberørteallemarkederiregionen,ogkrævedeatderikkeblev sparetpå Side11af59

12 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester ressourcerne,foratsikredetbedstemuligeoutputafeventen.dettesikredecarlsberg6% vækstiderespremiummarkederiregionen.manvalgteatsatsepåinnovationiforbindelse medeventen.målsætningerneforeventenvarfølgende: Ambitionen=øgetvækstiindtægter Nøglentildette=Innovation Detteindebærerfortsatudviklingafnyeprodukterogtilføjelsertilalleredegodtetablerede produkter. Vækstenforderesorganiskeproduktererstegetmed1%,hvorimodderharværetetfaldi deresandredrikkevarermed3%.dentotalevolumeninklusivderesnonnbeerdrikkevarerer fortsatudenændringer. Deresoperativeprofiterfaldendemed6%,grundetdårligtvejr,øgedeinputomkostningerog etnegativcountrymix. IdetvestligeEuropaerderoplevetbesværligheder,mht.svingningeriforbrugetogdårligt vejri2012.detteresulterervedåretsslutning,iatderharværetennegativtendens. ViharigruppenvalgtatundersøgehvordanCarlsbergGroupklarersigpådeforskellige markeder.foratfåetindblikidetteharvivalgtatlaveenproductlifecycle(plc)analyseaf detreregionerpåmarkedet;vesteuropa,østeuropaogasien.detteharvivalgtatgøreforat fåetindblikihvilkenudviklingcarlsberggroupopleverihverregion.dennemetodevilvære behjælpeligmedatidentificeredestadieretproduktgårigennemidetslevetid.derbliver tagetudgangspunktisalgstalleneforøl,daølerdereskerneproduktifølgeetafderes fokusområderideresstrategi.dogvilsalgstalleneforøvrigeprodukterværeafspejletital såsomoverskudsgradenognettoomsætningen. Side12af59

13 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester * Figur*2. Fra2011til2012erølvolumenpådetvesteuropæiskemarkedstegetmed1%.Nogle interessantetalatsenærmerepåeroverskudsgraden.overskudsgradenvilgiveindbliki CarlsbergGroupsindtjeningsevnepåmarkedet.Overskudsgradenangiverhvormegetaf CarlsbergGroupsomsætningderblivertiletreeltoverskud.Overskudsgradenpådet vesteuropæiskemarkedergåetfra14,7%til13,6%fra2011til2012.dereraltsåensvag faldendeoverskudsgradogdermedensvagnegativudviklingpå1,1%iregionen.selvom overskudsgradenerdalendetjenesderdogstadigflerepengeendderblevgjortåretforinden. I2011blevdertjent36.879(angivetiDKKmio.)hvorimodatdeti2012stegtil37.727(mio.). Ølvolumenergåetfra49,7(mio.hl)i2011til50,3(mio.hl).(Sefigur1.fortaloggrafer).Ud franettoomsætningenogølvolumenkanmanargumentereforatcarlsberggroups produkt(er)liggeri"maturitystadiet"(sefigur2.).dadereropnåetetstadieiproduktet, hvoridertjenespengepåprodukt(erne),menikkelængereereneksplosivudviklingi produktetsvækst,kandenikkeklassificeressomværendei"growthstadiet". Setudfradensvagtfaldendeoverskudsgradkanmanargumentereforatprodukteteri startenafdeclinestadiet.dogmenerviigruppenatudfradeøvrigeomstændighederpådet vesteuropæiskemarkedatderesprodukterpånuværendetidspunktbefindersigi"maturity stadiet",ogeren"cashcow".detteuddybesinæsteafsnitafrapporten.markedetiden vesteuropæiskeregionervedatværemættet,dogerdeclinefasenforetproduktsomøl,en Side13af59

14 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester langproces.stadietforølbranchengårikkesåhurtigtideclinefasen,somforeksempelhvis manbeskæftigersigmedmobiltelefonerogcomputere.dererdeclinefasenenhurtigproces, ogmanarbejderalleredepåatudvikledetnæsteproduktindendetforrigebliversendtudtil kundernepåmarkedet.indencarlsbergenderideclinefasenafderesprodukt(ers)lifecycle vilderværerigmulighedforatudvikleetnytsubstituerendeproduktderkanerstatteandre ølvarianterpåmarkedet,ellerkommemeden"opdatering"ellerenvidereudviklingafet eksisterendeprodukt.dettekan,ogbørcarlsberggroupgøreforatbibeholdederesposition som"mature"påmarkedet.vivedpånuværendetidspunktatdetvardennestrategisom CarlsbergGroupvalgtepådetvesteuropæiskemarked 1.Idettredjekvartalaf2013,solgte Carlsbergmereølendforventetiregionen.Ydermerevarenstorudrulningafinternationale premiumprodukter,enstorårsagtildetforbedrekvartalsregnskabet.etpareksemplerpå produktermanvalgteatindførepådetvesteuropæiskemarkeder;carlsbergcitrus, SomersbyiStorbritannienogSkøllbyTuborgiFrankrig.Ydermereblevengeografisk udrulningafproduktetgaragehardlemonadelanceret.alledissetiltagvurderervii gruppen,tilatværetagetforatstyrkederespositionimaturitystadietidenvesteuropæiske region. 1 esteuropa.html Side14af59

15 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Figur*3.* Boston*modellen/Boston*matrixen:** ViharigruppenvalgtatanalyseremarkederneudfraBostonmodellen,foratfåindblikog forståelseforhvordanvirksomhedenbefindersigpåmarkederneideforskelligeregioner. Bostonmodellenerideeltildetteformål,dadenkanbeskriveenvirksomhed/organisations markedsandelogmarkedsvækst. Denvesteuropæiskeregionerblevetetmodentmarked,ogmarkedsvækstenersvag.Doger markedetvilligttilattageimodprodukternederbliverlanceretogsendtudtilkunderne. DerforkvalificererCarlsbergGroupseksistensogtilstedeværelsepådetvesteuropæiske marked,sigtilatværeen"cashcow".meddetmenesderatvirksomhedenharudvikletsigtil athaveenhøjmarkedsandelpåetlangsomtvoksendemarked.derblivertjentpengepå markedet,ogcarlsberggrouperenstabilaktørpådetmodnemarked.idennuværende situation"malker"manbaremarkedetogopnårenanerkendelsesværdigprofit,meden begrænsetinvestering.deteryderstattraktivtforcarlsberggroupatværeenbetydende aktørpåetmarkedsomdette,dadederforslipperforattagestorechancerogslipperfor højrisikoninvesteringer. Side15af59

16 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Østeuropa:* Figur*4.** Førstehalvdelaf2012havdedetostoremarkederiØsteuropa:RuslandogUkraine,en opadgåendekonjunktur,detteindebarøgedelønningeroglavinflation,hvilketresulteredei flere pengeiomløbogøgetforbrugfrakunderne.dettevargodtforcarlsberg,menefter sommerengikdetstøtnedadforøkonomienogforcarlsberg.derforekomøgetinflation, forbrugetogefterspørgslenpåølfaldt. Carlsbergsmarkedsandelharhaftenpositivtrendsidenslutningenaf2011,årsagentildenne succesharværetkommercielleogorganisationsmæssigeændringer,derblevetableretidet russiskemarkedi2011ogfortsattei2012. DererstadigstortfokuspåbrandingiRusland,hvorTuborgerdenstørsteideressuperN premiumkatagori.hvorefterkronenbourg1664blevintroduceretogtogmarkedetmed storm. SetoverheleåretliggerØsteuropafortsatuændret. Side16af59

17 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Ølvolumenerfaldetfra47,7(mio.hl)i2011til44,7(mio.hl)i2012.Overskudsgradenergået fra21,7%i2011til21,3%i2012.medandreorderoverskudsgradenfaldetmarginaltmed 0,4%iperioden.Iår2010varoverskudsgradenheltoppepå27,8%,iperiodenfra2010N 2011faldtoverskudsgradendermedmed6,1%,sådeterenyderstpositivudviklingfor organisationen,atdeharværetistandtilatbremsedetdrastiskefaldioverskudsgradenmålt iprocent.nettoomsætningengikfraiår2011atvære19.719(angivetimio.dkk)tiliår2012 atvære20.236(mio.dkk).dertjenesstadigflerepengeendåretforinden,ogdermedformår denpositiveudviklingfra2010atfortsætteudviklingen.dermedformårdeatbeskyttedet lukrativemarkedogbibeholdeenpositionimaturitystadietideresprodukterslifecycle.som detogsågørsiggældendepådetvesteuropæiskemarked,erderestilstedeværelsepådet østeuropæiskemarkedderforen"cashcow"setudfrabostonmodellen. % % Side17af59

18 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Asien:* Figur*5.* Denasiatiskeregionharværetenmegetattraktivregion,grundetenstigendevækstog udvikling,hvilketharfåetinteresseframangestoreorganisationer,blandtandetcarlsberg. Detasiatiskemarkederenvigtigfaktorforderesvækstogdervilforsatbliveinvestereti bådeøgetkapacitettilathåndteredenøgendeefterspørgselogerhvervelse((m&a)merging &Acquisition). Deresølvolumenstegmed9%,hvismanregneropkøbmed,stegCarlsbergGroupmed21%. Deresstorekapitalhardenfordel,atdetharførttilejerskabafdiversesmåbryggerieri Sydøstasien. Detasiatiskemarkedereteksponentieltvoksendemarked.Deterennødvendighedatblive involveretidettemarkedsomølproducentmedvisioneromatværeentrusseliblandtsine konkurrenter.derudoverharderværetetlillenedsvingislutningenaf2012,pga.dårligtvejr, derødelagdehøstentilproduktionen.derergodepotentialerogmulighederforatfåskaffet vækstpåmarkedet. Side18af59

19 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Nårmanserpånogleafnøgletalleneforregionen,kanmanikkebenægtedenimponerende udviklingogdetkæmpestorepotentialedetasiatiskemarkedharforcarlsberggroup. Påblot2år,erølvolumengåetfraiår2010atvære17,9(mio.hl)til25,4(mio.hl)iår2012. Nettoomsætningenfortsattedensammegodelinjefra2011N2012,somdenhavdegjortdeti 2010N2011.Dererblevetrapporteretenstigningpå2.276(mio.DKK)inettoomsætningenfra år2011tilår2012.sermanpåoverskudsgradenerdenfaldetmedblot0,3%iperiodenfra 2011N2012.Detgiveretknækidenpositiveudviklinghvorderiåretforindeniperiodenfra 2010N2011varenstigningioverskudsgradenpå0,2%.Dogernettoomsætningenisåpositiv enudviklingatderesprodukterpådetasiatiskemarkedkanklassificerestilatværeigrowth stadietiforholdtildereslifecycle.carlsberggroupharensignifikantmarkedsandeliet markeddererihøjvækst.vedligeholdelsenafmarkedslederskabetiregionenkankoste enormesummer,ogværerisikofyldt.detresultererderforien"star"virksomhediforholdtil Bostonmodellen. Side19af59

20 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Ekstern(analyse* PESTEL* ViharvalgtatanvendeenPESTELanalyseforatredegørefor,hvordanCarlsbergpåvirkesi makromiljøet.denneanalyseskalgiveosenbedreindikationafhvilkenuværendeog fremtidigefaktorercarlsbergståroverfor.pestelanalysenafdækkerområderne;politisken, økonomisken,sociokulturellen,teknologisken,miljømæssigenoglovmæssigefaktorer. Politiske*faktorer* IdesenesteårharmanblandtandetiStorbritannien,FrankrigogRusland,somernogleaf Carlsbergsvigtigemarkeder,oplevetenstigningpåølafgifterne.Grundetdetstore alkoholmisbrugirusland,harregeringeni2010etableretenrækkerestriktionersom påvirkeralkoholbranchen.dissetiltagomfatterblandtandetreklamerestriktioner,forbud modatsælgeølomnattenogafgiftsstigningerpå200% 2 påøl.detteharbetydetatcarlsberg harmåttehæveforbrugerprisenpåølmedover25%.ruslandhar,foratbeskytteegen produktion,ikkeladetafgifternestigenærsåvoldsomtpåf.eks.vodka.denuligekonkurrence ogdenyeafgifterogrestriktioner,kanmanforbindedirektetilcarlsbergsfaldende overskudsgradpådetøsteuropæiskemarked(27,8%i2010til21,3%i ).Denrussiske regeringvarsleriøvrigtatflereafgifterogrestriktionerkanværeundervejs 4,mensder ligeledeskanforventesforhøjedeafgifterpådetasiatiskemarked. Økonomiske*faktorer* VesteuropaogRuslandharværethårdtramtaffinanskrisenogstigendegældssaneringer. IEurozonenerdenøkonomiskevækstratepåomkringde0% 5,mensmanvækstermedca. 1,2%iRusland 6.Denøkonomiskenedturharhaftennegativindflydelseafsalgafølpådisse markeder Carlsbergsårsrapport2010og VækstraterberegnetudfraBNP(2013) Side20af59

21 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Kinablevikkeramtaffinanskrisenisammegradogviservækstraterpåca.9%.IKina vurderesdet,atmellemklassenfordoblesfra2010til2020ogatkinesernegenereltvilfåflere pengemellemhænderne.dennetendensvilbetydeenøgetefterspørgselpåpremiumøl. DaVesteuropaerCarlsbergshovedmarked,erdetentrusselatmarkedetervedatvære mættet.tilgengældvildenøgedemellemklasseogdenstigendeindkomstikinaværeengod mulighed. Sociokulturelle*faktorer* DetforventesatvækstenfremadrettetvilvokseiKina.UdenlandskepremiumNmærkervil blivemereefterspurgtpådettemarked,dadeoftebliverforbundetmedprestigeogbedre kvalitetendlokaløl.daavancenerhøjerepåpremiumølkancarlsbergøgeprofitabiliteten ogforbedrederesoverskudsmargin. Teknologiske*faktorer* EndelafCarlsbergsstrategier,ateffektivisereogstandardisere.Vedhjælpafteknologien kancarlsbergudvikleautomatiskeprocesserogsparemandskabogdermedminimere omkostningerne,sådekanfådetmaksimaleudafvirksomhedensressourcer.carlsberger vedatudrulleenmassenyetiltag,medblandtandetcarlsbergsupplycompany,hvorder investeresoptil1.4mia.kr.iimplementeringsfasen( ).Projektethartilformålat samleproduktionoglogistikivesteuropa.vivilbeskæftigeosmeremeddissefaktorersenere iopgaven. Miljømæssige*faktorer* SommankanlæseiCarlsbergsårsrapporterfra2011og2012harvejretbetydetetfaldi omsætningen.forbrugernekøbermindreøl,nårsommerenerprægetafdårligtvejr,men ogsåråvarerpåvirkesafdisseklimaforandringer.afgrødernegårtabtogifølgeentjekkisk undersøgelseforværressmagenihumlen,grundetglobalopvarmning 7.Dettebetyderstørre udfordringerforcarlsbergssupplychainnoglogistiknaktiviteter. Forbrugerneefterspørgeristigendegradansvarlighedhosdevirksomhederdeinteragerer med.derforharcarlsbergstorfokuspåcorporatesocialresponsibility(csr).ikkealene givercsrvirksomhedenetbedreimageudadtil,denkanogsåforbedrevirksomhedens 7 Side21af59

22 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester økonomi,vedatværebedreiproduktionenoganvendefærreressourcer.carlsbergharvalgt CSRmål,hvormanønskeratreducereenergiforbruget,CO2forbruget,vandforbrugetog minimereulykkerpåarbejdspladsen. Lovgivningsmæssige*faktorer* Derharideseneste10årgenereltværetstorfokuspåfolkesundhed.Detteharbetydet rygeforbudogrygerestriktionerpåmindrebarerogrestaurationerideleafvesteuropa, heriblandtdanmarkogstorbritannien.detteharbetydetetfaldiomsætningenogatflere barerharværetnødsagettilatlukke.idanmarkmistercafeernepåårsbasisca.300mio.kr. ogharengennemsnitligsalgsnedgangpå7% 8.Detteharselvfølgelighaftenøkonomisk konsekvensforcarlsbergpådemarkederhvorrestaurationsbranchenerberørtaf rygelovgivningen. Porter s*5*forces* ViharvalgtatlaveenPorter s5forcesanalyseforatfindeudaf,attraktivitetenpåølmarkedet ogforatfindeudaf,hvordancarlsberggroupkanopretholdesinestærkemarkedspositioner iforholdtildenlangsigtedekonkurrence.viharvalgtatfokuserepådetvesteuropæiskeog detasiatiskemarked. IPorter s5forcesanalyserervitruslenfranyeindtrængere,kundernesforhandlingsstyrke, leverandørernesforhandlingsstyrke,mulighedforsubstituerendeprodukterogrivaliseringen ibranchen. Figur* Side22af59

23 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Truslen*fra*nye*indtrængere* MinibryggerierskyderfremrundtomkringiEuropa.IDanmarkerNørrebroogVesterbros bryghusekendte,menogsåistorbritanniener187nyebryggerierdukketopogmanseren fordoblingafbryggerierilondonpådetsenesteår 10.Mangeminibryggeriersælgerpremium ølogharderforenstoravance,mengrundetdenstorekonkurrence,harmangeafdisse bryggeriersværtved,atetablereenmærkbarmarkedsandeliforholdtilomkostningerog mangerisikererderforatskulleindgåkonkursbegæring 11.Denstorebølgeaf minibryggerierne,harselvfølgeligogsåbetydetstærkekonkurrenter,somudfordrer Carlsbergpåpremiummarkedet.Daadgangsbarrierenepådetailmarkedeterhøjeog loyalitetenblandtforbrugernetilcarlsbergerstor,serdetudtilatcarlsbergkanovervinde truslenfradeflesteminibryggerierogdermedbibeholdeenmarkantmarkedsandel.vi vurdereratdetkræverstoreomkostningeratetableresigsolidtpådemarkederhvor Carlsbergopererer.Truslenkanmåskekommefranogleafdeandrestoreglobaleaktører, someksempelvissabmillerogabinbev,hvisdevurdereratdetvilværeattraktivtat penetreredetvoksendekinesiskemarked. Derudoverkunnemanforestillesigatdemangeungeforbrugerevilkøbebilligediscountøl, frablandtandetproducentersomharboe.studerendeogungesindkomsterergenereltlave, hvilketfårdisseforbrugeretilatkøbediscount.alligeveltaberdiscountmærkerne markedsandelafdelidtdyrerespecialøl,dakvalitetenidiscountølsimpeltheneraffordårlig kvalitet 12. Kundernes*forhandlingsstyrke* Vikanseiårsrapporten2012atsalgetiEuropaerkarakteriseretved,atenstordelafsalget skergennemsupermarkederogvarehuse.supermarkederkan,medfåomkostninger,hurtigt skifteenølnleverandørud,mensamtidigersupermarkederogsånødttilatopretholdeet bredtsortiment,foratvaretagekundernesefterspørgsel.detbredesortimentogdemange konkurrentergørdetderformuligtfordetailkæderneatpresseindkøbsprisernened. IAsienersalgetkarakteriseretvedonNtradehandel.Caféerneogrestauranterneharoftefaste aftalermedleverandørerne,hvilketbetyderatdeikkeharsånemtvedatkommeudafen Side23af59

24 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester aftale,somsupermarkedernehar.desudenharrestauranterneogcaféerneetmindre sortimentathandleudfra,hvilketbetyderatdeharsværerevedatpressepriserne. VivurdererderforatkundernesforhandlingsstyrkeerhøjiEuropaoglaviAsien. Leverandørernes*forhandlingsstyrke** Carlsbergerafhængigafleverandørertilblandtandethumle,byg,sukkerogemballage.Da Carlsbergerenstorkoncernogharbrugforstoremængderråvarer,kandelokale leverandørerpressesipris.hvisprisforhandlingernebliverforaggressiveerleverandørerne ikkeafhængigeafatskullehandlemedcarlsberg. CarlsbergharviaderesCSRNstrategivalgt,atsamarbejdemeddisseleverandøreroglavefaste leveringsaftaler,hvilketgivercarlsbergenlangtstørreindflydelse. Substituerende*produkter* Literpriseneroftehøjerepåvinogspiritusenddenerpåøl.Desudenkosterdetpengeat holdeøllenafkølet,detvilderforværeenfordelforonntradebranchenatsælgevinogspiritus fremforøl.onntradeforhandlerehardogenstorinteresseiatefterlevekundernes efterspørgselogdevilderforikkekunneværekonkurrencedygtigeudenølsomsalgsvare. Somnævntfør,erdetdyrtogbesværligtatskulleskifteølNleverandørogudskiftningener derforikkehyppig.viserderforatølikkeertruetafsubstituerendeprodukteridenne branche. Tilgengældkandeprivateforbrugerefritvælgehvilkeprodukterdevilkøbe.Ciderogandre "readyntondrink"produkteropleverstigendepopularitetblandtforbrugerne.carlsberger godtrepræsenteretidissekategoriermedblandtandetsomersbyoggaragehardlemonade, hvilketogsåafspejlersigionntradesalget.fordicarlsbergselvharenstorandelide substituerendeprodukter,blivertrusselsniveauetnedsatmarkant. * Side24af59

25 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester * Rivalisering*i*branchen* Figur*7 13 * * * * * * * Defirestørsteølbryggerierudgøridagtilsammenover50%verdenstotalemarkedsandel 14. DissebryggerierkonkurrereralleglobaltogdamarkedetiVesteuropaermættet,skalder satsespånyeattraktivemarkeder.deterselvfølgeligiallesinteresseathavedenstørste markedsandel,afdetmestprofitablemarked.defirebryggeriererallestoremagtspillereog presserdermedhinanden,hvilketblandtandetresultererimangeopkøbafsmåbryggerier, foratvindemarkedsandele.carlsbergsigerdogatdeikkevilpenetreremarkeder,hvorde ikkekanbliveenafdestørsteaktører.aktørerneerdesudenjævntfordeltpådeforskellige markeder. Opsamling* Somstoraktørerølmarkedetmegetlukrativt.Detkræveratmanfrastrategisksidekanopnå storemarkedsandelepådeprofitablemarkeder.carlsbergerstærkepådetkinesiskemarked, hvormellemklassenbliverstørreogsalgeterkarakteriseretveddenmeresikreonntrade handel. 13 PowerPointKEACarlsbergvisit Side25af59

26 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Figur%8 15 % 15 UdarbejdetiPaintBrushogcreately.com Side26af59

27 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Intern&analyse* SWOT* Viharigruppenvalgtatafgrænseosfraatforetageeninternanalyse,menharherlaveten kortbeskrivendeswotanalyse,derbeskriverelementeriorganisationensomcarlsbergbør havefokuspå.styrkerneogmulighederskalværeifokus,daenyderligereoptimeringafdette kanresultereistørrevækstforcarlsberg. Styrker% Svagheder% StørsteaktørpådetRussiskemarked Storemarkedsandelepåde3markeder Mangeprodukter Risicierfordeltpå3markeder StandardiseringogøgeteffektivitetiVC Godtilbranding Storekulturelleforskelle Storkonkurrenceintensivitet Erienforandringsfase Muligheder% Trusler% StandardiseringafIT]platform Effektiviseringafværdikæden ØgetindkomstiKina ØgetØlforbrugiAsien Klimaforandringer Afgifterogrestriktionerpåøl Stigeneråvarepriser FaldendeefterspørgseliVesteuropa % Figur%9.%% Visatteosforigruppenatundersøge,hvordankulturelleforskellekanhaveenbetydningpå samarbejdetienorganisation.dettegjordevi,davivarinteresseredeiatbelysehvilke problemstillingercarlsberggroupkanbliveudsatforiforbindelsemeddenkommende udrulningafstandardiseringerindenforitområdet.dettesesudfradetvesteuropæiske markedhvorcsc(carlsbergsupplycompany)iperioden2013n2015harvalgtatinvestere 1.4mia.DKKiimplementeringsfasenafnyestandardiseredeITsystemeriregionen. Ydermeresesdetogsåudfraensynsvinkelomkringatviigruppenharsatosforat undersøgeombrugenafiterforskelligefrahinandeniforskelligedeleafverden. Side27af59

28 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Idenforbindelseforetogvietinterview 16 medenmedarbejder,dertildagligarbejderiibm, somharstorerfaringmedatarbejdepåtværsafkulturer. Vivilunderstregeatinterviewetsomviharvalgtatunderbyggeopgavenmed,ikkeerenbred repræsentativkilde,daderblotertaleoménenkeltpersonssubjektiveholdninger,meninger ogerfaringer.deterhellerikkenødvendigvis,etudtrykfordeholdninger,meningerog erfaringerderbliverdeltafalleiibm.vedkommendeviharinterviewetiopgaven,kaldetji, understregedeoverforos,atdetvarhansegneerfaringerogholdningerderkomtiludtryki interviewetogatnårmansnakkedeomkultureriforbindelsemedarbejdepåtværsaflande ogmarkeder,vardetsværtikkeatlavenoglegeneraliserendeogstereotypeerfaringerog holdningeromkringengivenkulturiétgiventland.jiunderstregedeathaniallekulturervar stødtpå"helepaletten"somhanselvudrykkerdet. JIhar30årserfaringmedITNbranchenogharisineåribranchentilegnetsigerfaringer indenforarbejdskultur. Detvæsentligespørgsmålviharsatosforatundersøgeer:"Hvilke'risici'er'der'ved'at' standardisere'en'fælles'it'platform'på'tværs'af'kulturer?" InterviewetmedJI,hargivetosetindblikinogleafdeproblemstillinger,derkanværevigtige forcarlsberggroupathavefokuspå,iforbindelsemedlanceringenafnyefælles standardiseredeitløsninger. 16 Sebilag1,forentransskriberingafinterviewet. Side28af59

29 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester EksemplerpånogleafdeproblemstillingervimenerCarlsbergGroupskalhavefokuspåforat opnåensuccesfuldimplementeringsfaseafdenyeitsystemerer: Asien% Højmedarbejderomsætningshastighed Ledelsesstiloverformedarbejderne Komplikationervedatarbejdeselvstændigt Lokalarbejdskraft Europa% Stærkefagforeningerkankomplicerearbejdsgangeneideenkeltelande. Sprogbrug Fælles%for%markederne% Motivation/belønning Infrastruktur Kropssprogoggestikulering Sprogbarrierer FormårCarlsbergGroupathavefokusogværeforberedtpånogleafdeovenstående problemstillinger,vildetgavneorganisationenidetlangeløb.devilkunneværepåforkant medeventuelleproblemstillingerogtagedenødvendigesteps,foratsikreensuccesfuld implementeringsfase. ViserdenhøjemedarbejderomsætningshastighediAsiensomværendeenstorrisiko. Carlsbergsoverordnedeforretningsstrategilæggerstorvægtpåatdetervigtigtathave dygtigeogkvalificeredemedarbejdereansatiorganisationen.carlsbergudpegeri årsrapportenfor2012medarbejdersituationen,somværendedenvigtigstedriverfor forandringerogvækstivirksomheden"people'are'the'most'important'driver'of'change'and' growth'in'our'company.'in'order'for'us'to'achieve'our'goals'in'the'future,'our'numerous'highly' skilled'employees'must'possess'engagement,'drive'and'ambition,'and'be'provided'with'the' necessary'tools'for'personal'and'professional'development" 17.Deterendelafderes overordnedestrategiathavedygtigemedarbejdere,erdetetmustatdeninvestering,ogde ressourcerdebrugerpåatuddanneogtiltrækkemedarbejderetilderesorganisation,bliver sikretvedatkunnefastholdederesdygtigefolkivirksomheden.storesummerpenge,der bliverbrugtpåtræningoguddannelseafmedarbejderekangåtabt,hvisdeforladercarlsberg 17 Carlsbergårsrapport2012.S.26 Side29af59

30 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Groupefterkorteansættelsesperioder.Ydermerevildetkosteressourceriformaf medarbejdere,tidogpengeattræne,uddanneogoplærenyemedarbejderekonstant.derskal sættesfokuspåatfåudarbejdetenstrategifor,hvordandekangøredetattraktivtforde asiatiskemedarbejdereatbliveiorganisationenogpådeprojekterdeerblevettilknyttettil. Etandetkritiskpunkt,eromhvorvidtdererderettefolk,medderetteuddannelser,påde rettelokationer.hvisikkedetteertilfældetskalinitiativermuligvisiværksættesrundtomi regionen,foratfåuddannetfolktildestillingerdererbrugforidetgivneområde.dadet asiatiskemarkeddækkeretstortopland,kanderinogleprovinserogområderværemangel påderettefolk.initiativerderkaniværksættesforatfåderettefolk,kunneværekampagner oguddannelseslegater,derskalsikremedarbejderetilorganisationenpåenlangsigtetplan.et kortsigtetalternativvilværeatallokeremedarbejderefraandrelokationertilområdermed mangelpåkvalificeretarbejdskraft.deterkritiskdamedarbejdereentenblivernødttilat flyttehentilområderne,hvordererbrugfordem,ellerpendleoverstoreafstande.etandet alternativeratfåbragtmedarbejderefraandreregionerind,hvilketvilresultereihøjere lønninger,ogoverheadudgifter. Side30af59

31 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Detervigtigtatmedarbejderneibeggemarkederbliverledtogmotiveret,såledesat CarlsbergGroupkanfåmestmuligtudafderesarbejdskraft.DenneForceFieldAnalyse hjælperosmedatdeterminereogundersøgehvorvidtdeterengodideatimplementereen standardiseringovercarlsberggroupsitninfrastruktur.dettegøresvedopstillingafde diversefordeleogulempervedenstandardisering. Vedfordeleneharvi: N N N N Øgetinnovativekompetencer ReducererarbejdeforIT]afdelingen Øgetkommunikation OpgraderingafIT]udstyrbådehardwareogsoftware ØgetinnovationskompetencereretkendetegnforEuropæiskarbejdsadfærd.Arbejderneer mereselvstændige,harmereansvarogmerefrihedtilatudvikleogskabenyetankeromkring optimeringaffirmaet,derudovererderogsåsatstorfokuspåteambuildingogsamarbejde, Side31af59

32 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester eftersometholdkanudføreethurtigere,merekvalitativtogeffektivtarbejdeenetenkelt individ. ReduceringafarbejdeforITNafdelingomhandlervedligeholdelseafdiversecomputere, programssynkronisering,installeringafprogramvilmuligvisikkeværetilgængeligepåvisse computereellerandreoperativesystemer.detterangeressometfemtal,nukanitnafdeling prioritereandreområder,fremforatfåalleprogrammerogmaskinerholdtopdateretsåledes atdekanudføreropgavertilsvarendetildemangeandretypermaskinerogprogrammer. DetvilværesværtformedarbejderneogITNsupportenatfåløstetITproblem,hvisdesidder påforskelligeprogrammerelleroperativsystemer.derforvildetøgekommunikationenhos medarbejderneinternationaltoglokalt,eftersomsprogettildiversestandardprogrammer højstsandsynligvisvilforekommepåengelsk,hvilketstyrkerderessprogligekompetencer, såledesatdetkanfremskrideproblemløsningsprocessen.givetdenherfordelklassificeres dettesomettretal,grundetdetsfordelogulempevedkommunikation. EnstandardiseringafderesITNinfrastrukturkanopgraderedelokalebryggeriersITNinventar ogsoftware,hvilketkanfremmeeffektivitetenforproduktion,øgekommunikationenmed andrebryggerierellercarlsberggrouphqidanmarkgennemendeltdatabase.dette rangerersometfirtal,dadetervigtigtatsammemedarbejderesidderpåsammemaskiner,så derikkebliverskabtforvirringomkringhvordanproblemetskalløses. SidstkanvireducereendelafderesITomkostningervedatkunatkøbeenspecifikcomputer model,allemaskinerkandetsammeogderbehøvesikkeanvendesressourcertilat undersøgehvordanmanreparererdenspecifikkemodel.såledesatallekanfåenvejledningi denvalgtecomputermodel,hvilketvilspareitsupportholdetforenmasseunødvendigtid ogressourcer.derudovererdetogsåenfordelatindkøbeitinventaristoremængder, såledesatmaneventueltkanfåettilbudvedkøbafmangeenhederafgangen,ogderudover forhandlesoftwareafsammeleverandør.viharvalgtatgiveitomkostningeretfemtal,pga. deterenvæsentligfordelatskærenedpåomkostninger,hvorderkankommebesparelser. Denstørstefrygtafulemperneer resistancetochange,hvilketerenmegetomfattende udfordring.arbejdsadfærdeniasienervæsentligtanderledesendivesteuropa.socialstatus, ryogautoriteternogleafrøddernefordetasiatiskearbejdsmiljø.vedenstandardiseringaf Side32af59

33 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester deresitninfrastruktur,vilderforekommenoglepåvirkningeridissekerneelementer,hvilket muligviskanskabenoglekonflikter.blandtandeterasiatiskeorganisationersstrukturmeget spids,hvilketudstrækkerderes chainofcommand væsentligt.derudovererderentydelig forskelpåforretningsetikkenmellemasienogdenvesteuropæiskemådeathåndteretingene på.manvilletypiskivesteuropahaveenmegetåbentilgangtildiskussionerogfrihedtilat kommemedsineegnemeningeromkringhvadderskalgøresforatforbedredeenkelte situationer.hvorimodiasienermanmegettraditionel,såledesatdeterprimærtlederneder harordetogmanvilnødigkritisererenschefsmening,selvomdinmeningelleridemuligvis vilværeenlangtbedreløsning.hvisenledersautoritetellerryoffentligtbliverundermineret ellerblivergjorttilgrin,erdetdenstørsteformforrespektløshediasiatiskkultur.dette betyderikkeatderikkeerdiskussioner,mendetbliverblotforetagetietprivatrum. Enandentydeligkulturforskelatarbejdsbyrden.IVesteuropaharmanprimærtetfast tidsrammeforenarbejdsdag.typiskfrakl.9ommorgenentilkl.16omeftermiddagen. Asiensarbejdstiderhardogikkedissevilkår,fremforfastsatteskemaer,såermanmere fleksibelogmereresultatorienteret,pådenmådeefterladermanikkeenopgaveogventertil næstedagmedatfærdiggøreopgaven.engennemsnitsligmedarbejderiasienarbejder omkring10timerdagligt,dettevariererselvfølgeligpåbaggrundafindustriogprofession. Denneulempeharvigivetetfemtal,dadeteretvæsentligtproblemogskalhåndteresmeget nøje. Enandenulempevilværeatimplementereenændring,udenathaveenstorbetydningeller effektpåorganisationen,hvisdetharkostetmereenddetvilgavne.derforskalder estimerereshvormegetsådanenitstandardiseringvillekommetilatkosteoghvormeget detegentligvilgavnecarlsberggroup.denneulempeharviikkerangerethøjt,dachancerne foratdennefejltagelsevilforekomme,erlille. Sprogeteretmegetkompliceretemneatadresserer,dasprogbarriererbådeforhindrer kommunikationeniblandtdeinternationalemedarbejdereogbetjeningafdiversenye maskinerogcomputere,hvilketerpåengelsk.kommunikationenervigtig,hvisderskulle forekommenogleithensigtsmæssigeproblematikker,skalitnafdelingenhavefatidepræcise informationerforatudførerenfejlfindingproces.dettevilværesværthvismedarbejderen ikkekanforståengelskellerprogrammet. Side33af59

34 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester AltialtviserdenneanalyseatenstandardiseringvillegavneCarlbergGroupiasiengevaldigt, menderimodvilderikkeforekommeudenproblemer.mendissevanskelighedererikke uhåndterbarogdetvilisidsteendeværeengodbeslutningaffåimplementereten standardiseretitninfrastrukturoveralticarlsberggroup. Enløsningtildenneproblematikmed resistancetochange kanværeatfåetindbliki hvordanmedarbejdernevillehavedetmeddennefremtidigeforandring.carlsberggroupkan udarbejdeetspørgeskema,ogundersøgeogvurdere,hvadfolksmeningereromkringdenne ændring.derudovererdetogsåvæsentligtatundersøgehvilkenformformodviljedet omfatter.dettehenvisertilomdeterenteknologiskellersocialellerhelttredjeformfor modvilje,derertaleom.dettekanogsåidentificeresgennemenindtryksundersøgelse.en andenmulighederatfåændretderesnegativetankegangogsynspunktomkringdenne forandringssituation,dettekrævesatlederefracarlsberggrouppræsenterer,hvilkefordele ogulemperdennesituationmedfører,såledesatmedarbejderneforståratdetvilgavne CarlsbergGroupvedatimplementeredenneide.Deternemtatoversedepositiveelementer, eftersommannærmestkunserefternegativeeffekter,enændringvilhavefordenenkelte medarbejder. IfølgeCarlsbergerderesmedarbejderedetvigtigstefundamentforatsikrederessucces. Dettehentydertilatdesætterstortfokuspådenbedstmuligearbejdserfaringfor medarbejderne,såledesatdekontinuertkanforbliveambitiøse,motiveretogloyaleomkring Carlsbergsfremtid.ForatskabesådanetarbejdsmiljøbliverCarlsbergGroupnødttilatskabe etuniktoginnovativtarbejdsmiljø,sådansåideenomatovervejeandrearbejdspladser overhovedikkekommeritankernepåmedarbejderne.detervigtigtatfåskabtet arbejdsmiljø,hvoratmedarbejdernevilsefremtilatforbedrecarlsberggroup,såledesatder vilforekommeenensidigeffektforbådemedarbejderneogcarlsberggroup. ForatsikreatCarlsbergGroupfåretgodtresultatudafderesmedarbejdere,bliverdersat storfokuspåhøjtkvalificeredemedarbejdere,medstorekompetencer,innovations og samarbejdsevner.deterderforvigtigt,ataltskalfungeresåmedarbejderneikkespildertidpå opgaversom,opfyldningafpapirtilprinterne,hvilketresultereriventetidformedarbejderne. HerkanmananvendeLeanWaste,foratmindsketendensen,foratmedarbejderne imødekommerdissesituationer. Side34af59

35 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester EfteratCarlsbergGroupharopkøbtenmasselokalebryggerieriAsien,vilderværestore forskellepåarbejdsmoralenpådelokalebryggerier.detteharstoretendensertilatblive fremvist,hvisderskulleforekommenogledrastiskeimplementeringer.hviscarlsberggroup besluttersigforatfåallederesmedarbejdereunderstøttetafenstandardiseringsprocedure, villederværemangeblandedemeningeromkringdette,hvilketprimærtergrundetkultur,og normer.hvorimodhvisdetskulleforekommeatmedarbejdernevillefåtildeltmere selvstændigtansvar,villederogsåforekommekonflikterihvorledesdettevilhaveeffektpå medarbejdernesarbejdsrutiner,adfærdogresultater.detervigtigtatfåskabtdét arbejdsmiljøderpasserdenspecifikkearbejdsplads,hvilketkandiskuteresomhvorvidtdet ervæsentligtidéatimplementerestandardiseringoveralticarlsberggroup. DeterogsåvigtigtatCarlsbergGroupfårudbredtsigselvsomenattraktivarbejdsplads, sådansåcarlsberggroupbliverenarbejdspladsforhøjtkvalificeredemedarbejdere.derfor skalderogsåimplementeresensærdeleseffektivtræningformedarbejderne,skabemobilitet ogopretteetspændendeogkonkurrenceorienteretmiljø,foratstimuleremedarbejdernes motivationogfremdrift. Detvilogsåværeenmulighedatskabeenformforbonusordning,hvorenkelte medarbejdere,derformåratpressesigselvogydemereforfirmaet,bliverbelønnetved diversegoder.dettehardoggodeogdårligeeffekter.fordelene:kanøgemotivationenforde konkurrenceprægedemedarbejdere,skabesammenholdogopbyggesamarbejdeog solidaritetiblandtmedarbejderne.menhvordererenvindererderogsåentaber,dette indebæreratdetogsåkanværedemotiverendefordemedarbejderederklaresigdårligst, manvillefølesigtabtoghardervedsværtvedatfindesinambitionogpassionforcarlsberg Group.DeterderforvigtigtatmansørgerforatallemedarbejderneiCarlsbergGrouperen delafensamletenhed.dettekræveratderskaltilføjesnoglelederederkandirigere medarbejderne,givekonstruktivfeednback,menderimodogsågivekomplementerforat vedligeholdearbejdsmoralen. Pådeteuropæiskemarkedskaldergøresovervejelservedrørendemarkederderharstor modstandfraf.eks.stærkefagforeninger.etlandsomtysklandharstore,ogindflydelsesrige fagforeninger,hvilketresultereriforhindringerogbarrierernårnyetiltagskaltræffesi organisationen.hviscarlsbergskalpenetrereetnytmarkederdetvigtigtatlaveenudførlig Side35af59

36 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester analyse,f.eks.enporter sfiveforcesanalyse,foratkunneundersøgealleomstændigheder vedrørendemarkedet.pådenmådekandesikresigatdetrigtigelandblivervalgtsom testlandfornyeprojekter. Nårmanbelyserændringerienorganisation,erdetessentieltatinkluderehvilketyperaf ændringerdererbedstatimplementere.udfrafølgendemodel,kanmansedefiretyperaf ændringer: Figur10. N N N N Tilpasning Evolution Rekonstruktion Revolution HvisCarlsbergGroupbesluttersigforatforetagesignoglestrategiskeændringerideres lokalebryggerieriasienellerivesteuropaerdetvæsentligtatførstvurderehvilke strategiskeændringerdervilgavnefirmaetsmedarbejderebedst. Tilpasning:* Tilpasningerændringerderikkekræveratdererbrugforomgåendeeffekt,såledesat processenudviklersiggradvist.detteerogsåanvendtisammekultur,daderikkeerbehov foratændrepåkulturenveddenneformafstrategiskændring,hvilketkanværesværtatfå implementeretift.carlsberggroupiasien,dadetvilskabekonfliktmedvestens ogasiens arbejdsetikogmoral. Side36af59

37 PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester Rekonstruktion:* Rekonstruktion'erændringerdererbehovfor,foratskaberesultaterindenforenkort tidsperiode,hvilketresultererieninternomvæltning.derimodkommerderikkenogeneffekt påændringerafkulturen.dennemetodevilleværeenmulighedforcarlsberggroupat implementereivesteuropa,daderpånuværendetidspunktikkeergodeudsigterforvækst, hvilketindikerer,atderesfremgangsmådeikkeeroptimalogatderskalforekomme ændringerforatændrepåderessituation. Revolution:* Revolution,'dennetypestrategiskeændringindeholderbådebehovforomgående,men derudovervilderogsåkræveatderbliverskabtændringeromkringkulturen,dennemetode bliverprimærtanvendt,nårfirmaetharfejletmht.tilpasningafmarkedetogharderved oplevetenstrategiskafdrift,hvordenenesteløsninger,atforetagesignoglestoreændringer, hvilketdennetypeforændringervilunderstøtte. Evolution:* Evolution'erændringerderstrækkersighenoverenlængeretidsperiode,menderkrævesat derbliverimplementeretkulturændringer.dissestrategiskeændringererdemest udfordrendeatdemalle,eftersomændringerneerlangsigtede,erdermuligvisikkekraftigt behovforændringer.dererogsåvigtigtatfåetablerethvoriorganisationendeter nødvendigtatimplementereændringerne,omdetersupplynchainnmanagement,human Ressourcesellerenhelttredjeafdeling. HvisCarlsbergGroupbesluttersigatforatanvendeEvolution'somderesretningslinjefor deresstrategiskeændringeriasien,bliverdenødttilatforetagenoglekulturelleændringer hosdeasiatiskemedarbejdere. Dettebetyderatmedarbejderneskalbegyndeathavemereindflydelsepåudviklingenaf deresfremtidigearbejdsplads.deblivernødttilatuddelegerermereansvartil medarbejderne,såledesatdethierarkiskeorganisationsstrukturvilfladeud,hvilketermeget fremmedfordetasiatiskearbejdsmiljø.fordeleneveddennefremgangeratmedarbejderne viludvikleinnovativekompetencerogskabemereindflydelsefordelokalebryggerier.ved hjælpafkaizenkanderogsåopnåsgoderesultaterogideeromkringetforbedretog spændendearbejdsmiljø.ulempernederimoderprimærtmodstridighedoverforændringer, Side37af59

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Case: Svømmeklubben Delfinen

Case: Svømmeklubben Delfinen 1. Semesterprojekt Datamatikeruddannelsen, 2. Obligatoriske opgave, efterår 2017 Case: Svømmeklubben Delfinen Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Emne: Strategi Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Det valgfrie kernestof - Den bæredygtige virksomhed Faglige

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2013 HTX

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 3.1 Vejledningsperiode... 3 3.2 Problemformulering... 3 3.3

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieplan (HF2-hold)

Studieplan (HF2-hold) Hold og skoleår: ksabhd1 2017/2018 Underviser: Safar Azizi Studieplan (HF2-hold) Periode (Uger) Forløb Fag Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Innovation 33 Innovation kap. 1 Forskellige former

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Holstebro EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bachelorafhandling 2007 / 2008. ved. Institut for Ledelse

Bachelorafhandling 2007 / 2008. ved. Institut for Ledelse Bachelorafhandling 2007 / 2008 ved Institut for Ledelse Department of Management Du finder Institut for Ledelse (Department of Management) på Haslegårdsvej 10, 8210 Århus V. Pjecen kan downloades fra:

Læs mere

Bestyrelsesseminar Hvordan udvikler vi os sammen?

Bestyrelsesseminar Hvordan udvikler vi os sammen? Bestyrelsesseminar 2016 Hvordan udvikler vi os sammen? Formiddagens program 09.15-09.30 Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen 09.30-09.55 Naalakkersuisoq for Finansdepartementet Randi Vestergaard Evaldsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. interne eksamen Projekt A eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min.

Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. interne eksamen Projekt A eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min. Administrations økonom Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. semester: 1. interne eksamen Projekt A 2 2. semester: 1. eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min. 2. interne eksamen Projekt

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Deltagere: Peder Madsen Jonas Vestergaard Rene Nejst Mouritzen Zenia Laila Skytte Søgaard Nicolai Krogh

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje

Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje Nærværende handlingsplan sammenfatter med baggrund i ETU tilfredshedsundersøgelsen af

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau A

Læs mere

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX International

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Evaluering 6. semester foråret 2012

Evaluering 6. semester foråret 2012 Evaluering 6. semester foråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 6. semester: Evaluering af Valgfag: Finansielle markeder Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ITO... 5. Problemformulering... 5. Indledning... 5. Organisation og Ledelse... 5. Generel beskrivelse af logistik og produktionssystemer...

ITO... 5. Problemformulering... 5. Indledning... 5. Organisation og Ledelse... 5. Generel beskrivelse af logistik og produktionssystemer... ITO... 5 Problemformulering... 5 Indledning... 5 OrganisationogLedelse... 5 Generelbeskrivelseaflogistikogproduktionssystemer... 7 Produktionslayout... 7 Funktionslayout... 7 Gruppelayout... 8 Produktstyring...

Læs mere

Virksomheden og samfundet. Økonomiske informationer om virksomheden. Økonomisk analyse af virksomheden. Virksomhedens strategi

Virksomheden og samfundet. Økonomiske informationer om virksomheden. Økonomisk analyse af virksomheden. Virksomhedens strategi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddnelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddnelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg Hfe eller Hf2 Innovation Niveau C

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Antal tegn i brødtekst: 23.993 tegn Antal tegn i fodnoter: 174 tegn Eksamensbesvarelse,BachelorSociologiv/KøbenhavnsUniversitet

Læs mere

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut DAGENS PROGRAM Kl. 12.15-12.45 i Aulaen, Universitetsparken, bygning 1412: Specialeskrivning på Juridisk Institut

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere