Internettets Personlige Udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettets Personlige Udfordringer"

Transkript

1 Internettets Personlige Udfordringer

2 Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851% Vejleder:' Gry%Worre%Hallberg% Anslag:'94.058'' Sidetal:'44% Roskilde'Universitet'2012'

3 Resumé I"dette"projekt,"arbejder"vi"med"fænomenet"filterbobler."Vi"diskuterer"samt"udfordrer""Eli" Parisers"ensidige"fremstilling"af"personligt"differentierede"søgeresultater,"samt"hvilken"rolle" denne"spiller"for"indformationssøgning."vi"nuancerer"analysen"og"diskussionen,"ved"at" inddrage"lars"qvortrups"teori"om" det"hyperkomplekse"samfund,"med"inddragelse"og" caseanalyse"af"google"og"stumbleupon"som"informationssøgningsplatforme."analyse"af"disse" cases,"har"til"formål,"at"udfordre"parisers"teori"om"filterboblen"og"dens""ifølge"parisers" informationsbegrænsende"egenskaber."derudover"inddrager"vi"statistikker"over"brugernes" søgningner,"indhentet"fra"google"trends,"for"at"give"et"billede"af,"hvordan"googles" søgemaskine"reelt"bruges. For"at"skabe"en"bedre"forståelse"af"det"større"teknologiske"perspektiv,"som"søgemaskiner" indgår"i,"samt"hvilke"konsekvenser"det"kan"have"for"brugeren,"har"vi"interviewet"lektor"i" datalogi"thore"husfeldt."afslutningsvis"diskuterer"vi"hvordan"brugeren"kan"omgå" filterboblens"begræsninger,"rent"teknisk,"men"også"i"forhold"til"bevidsthed"omkring" fænomenet."vi"konkluderer"at"filterboblens"konsekvenser"ikke"nødvendigvis"er"så"negative" som"fremstillet"af"pariser,"og"at"information"kan"opnås"selv"ved"filterboblens"tilstedeværelse." At"Pariser"tager"grundlæggende"fejl"i"hans"antagelser"om"brugeres"søgevaner,"og"at" opmærksomhed"på"filterboblens"tilstedeværelse"kan"være"essentiel"hvis"man"ønsker"at"bruge" internettet"ufiltreret." Abstract In"this"project,"our"primary"work"is"based"on"filterbubbles"as"a"phenomenon."We"discuss"and" challenge"eli"parisers"onensided"presentation"of"personalized"search"results,"including"which" role"this"has"for"search"of"information."we"vary"the"analysis"and"discussion,"by"including"lars" Qvortrups"theory"about" Det"hyperkomplekse"samfund,"and"with"caseanalysis"of"Google"and" Stumbleupon"as"services"to"find"information."The"analysis"of"these"cases,"purpose"to"challenge" Parisers"theory"about"the"filterbubble"and"it s"n"recording"to"parisers"n"abilities"to"limit" information." Furthermore"we"include"statistics"about"the"users"searches,"collected"from"Google"Trends,"to" give"the"full"picture"of"how"googles"search"engine"is"actually"used. To"create"a"better"understanding"of"the"broad"technological"perspective"of"which"search"

4 engines"is"a"part"of,"and"which"consequences""it"can"have"for"the"user,"we"have"interviewed" lektor"in"computer"science"thore"husfeldt."finally"we"discuss"how"the"user"can"bypass"the" filterbubbles"limitations"technically,"but"also"in"realtion"to"the"phenomenon. We"conclude"that"the"consequences"of"the"filterbubble,"not"necessarily"is"as"negative"as" Pariser"presents,"and"that"information"can"be"achieved"even"with"the"presence"of"the" filterbubble."also"that"pariser"is"basically"wrong"in"his"assumptions"about"the"users"search" habits,"and"that"attention"to"the"filterbubbles"presence"can"be"essential"if"you"want"to"use"the" internet"unfiltrated. "

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1 1.1IndledningogMotivation 1 1.2Problemfelt 1 1.3Problemformulering 3 1.4Opgavestruktur/læsevejledning 3 1.5Afgrænsning 5 1.6Begrebsforklaring 5 1.7Semesterbinding Metode 7 2.1Introduktion 7 2.2Interviews 8 2.3Cases GoogleogStumbleupon Teoriomfilterbobler IntroduktiontilPariser Redegørelseforfilterbobler Filterboblensskabelse Filterboblensudfordinger %Information%i%filterboblen% % % %Individets%fremstilling% % % %Opmærksomhed% % % % Opsummering 17

6

7 4.0 Information,internettetoghyperkompleksitet IntroduktiontilQvortrup QvortrupomInformation Pariserominformation Nyvidensopstand Internettetsomkompleksitetsreducerendesystem Opsummering Inddragelseafcases Caseanalyse Søgningpåinternettet InddragelseafstatistikkerfraGoogletrends Konsekvenser Filterboblenogdenalmindeligebruger Husfeldtompersonificeretinformation Opmærksomhedpåfilterboblenseksistens Filtreringiperspektiv Konklusion Litteraturliste 44

8

9 1.0 Indledning 1.1IndledningogMotivation Visertypiskinternettetsometåbentvinduetilverden.Viervoksetopmedinternettet,som enubegrænsetkildetilinformation.menfradecember2009ændredeinternettetkarakter, Googleindførtepersonligtdifferentieredesøgeresultater.Dettegikdogletogeleganthen overhovedetpådefleste.mensiden2011hvorinternetaktivisteneliparisersbog the$filter$ Bubble$ $what$the$internet$is$hiding$from$you udkom,eropmærksomhedenpåatinternettet ikkelængereerdetåbnevinduetilverdensomviellersgikogtroede,blevetøget.søgningpå internetteterflerestederblevetpersonlig.reklamerogsøgeresultatererblevetmålrettet denenkeltegennemfiltreiamazon.comskønnerhvilkebøgerdererstørstsandsynlighedfor atmanvilkøbe Facebookforsøgeratgættehvilkestatusopdateringerdererhøjst sandsynlighedforatmanvilkunnelide,baseretpåtidligereaktivitet,oggooglegørdet sammeift.hvilkesøgeresultaterderpasserdenenkeltebedst.fordeenkeltevirksomheder kandetteselvfølgeligværeengevinst.menhvadmedforbrugerenafdissesites?erdetkun positivtatbrugerennemmerefinderhvaddennesøger,ellererderenfareforatden personificeredesøgning,vilbegrænsedetfrieinternetsomvikenderdet,vedatfodreosmed sandheder,dererafhængigeafhveminternetsidernesfiltrerendesøgealgoritmertror brugerener.forståetsomhvaddenneplejeratsøgepå,ogdermedfangebrugerneihver derespersonligefilterboble.hvorbrugeren,erudeafstandtilatseudoverkantenafdenne. Dissehændelserogdebattenomkringdem,samtenunderenoverhvorvidtEliParisers beskrivelseafdetteerdenhelesandhed,vaktevoresinteresseforemnet. 1.2Problemfelt Fleredanskeonlinemediererblevetmerekomplekseogifølgedetdanskemediesite Journalisten,eksperimentererflerenyhedssites,herunderEB.dkogBT.dk,medanvendelse afbrugerensdatasportilattilbydepersonligtindholdogmålrettetannoncering.(web1) Atnogetstofimedierneprioritereshøjereendandet,erdersomsådanikkenogetnyti,deter kendtfrabl.a.fraaviserhvorredaktørerudvælgerhvilkeninformationderskaltrykkes.en væsentligforskelerdogden,atinformationenveddepersonificeredesøgeresultater 1

10 udvælgespåbaggrundafalgoritmer,ogikkepåbaggrundafetmenneskeligtskønomhvilke nyhederderervigtige. Internetteterefterhåndenplatformformeget,altfraunderholdningtilnyhederogsocial kontakt.detkanværevanskeligtformennesker,atkunneoverskueomfangetafalledisse muligheder.detteforværresvedatomfangetafindholdogmængdenafdata,påinternettet, stigerhverenestedag.framennesketsførstenedskrevneteksterogfremtil2003blevder genereretligesåmegetdatasomdergørpå2dagei2012.(parisers.11)erpersonificerede filtredaikkeetnødvendigtredskab,foratfindefremtilnetopdendata,somerrelevantfor brugeren. Personificeredefiltreeralleredeendelafvoreshverdag,ogdepåvirkerunægteligtbrugeren udenatdenneumiddelbarterklaroverdet.pariserproblematisererikkekunkonsekvensen afdepersonificeredereklamer,menisærdenpersonificeretinformation.menhvader informationidetheletaget?parisermeneratfremtidenmedinternettetspersonificerede filtrevilhaveflerenegativekonsekvenserforbrugeren,blandtandetvilbrugerenikkekunne findenyvidenhvisdenneerfangetienfilterboble. MenhvordanstemmerPariserseksemplerpåinternetsøgningeroverensmedfaktiske søgninger?foratfåetnuanceretbilledeafdette,måvibenytteosafandreteoriersamt statistikkeroverfaktiskesøgninger. Vifinderinternettetsøgedekompleksitetennaturligdelafproblemstillingen,ogderfor inddragervilarsqvortrupsteorierderi1998erudgivetibogen Det$hyperkomplekse$ samfund.teorienbyggerpådengrundantagelseatenbevidsthedom,atsamfundetikkeeret informationssamfund,menethyperkomplekstsamfundernødvendigtforatforstånutidens samfundet,hvorkompleksitetsreduceringkanværeennødvendighedforatnavigerei samfundetogdestrukturerderfindesidet.kanenfilterboblemedudgangspunktiqvortrups hyperkompleksesamfundfungeresomenkompleksitetsreducerendemekanismefor brugeren? 2

11 1.3Problemformulering HvordankanParisersensidigefremstillingafpersonificeredesøgeresultater, filterboblen,nuanceres? Foratkunneforklarevoresproblemstillingharvistillet3underspørgsmål: IHvilkeneffektharforståelsenaf,hvordannyvidenopstårpåforståelsenafinternettets funktion? IHvordanbenytterbrugereafinternettetssøgemaskinerdissetilatopnånyviden? IHvordanerdetmuligt,atundgåGooglespersonligtdifferentieredesøgeresultater,oghvorfor kandetteværevigtigtfordenalmindeligebruger? 1.4Opgavestruktur/læsevejledning Projektetvilværeenundersøgelse/udforskningaffænomenetfilterbobler.Medformåleneat udfordreeliparisersensidigefremstillingaffilterboblensomfølgeafpersonligt differentieredesøgeresultater,ogfremstillingenafdissepersonificeredesøgeresultatersom etinformationstomtrum. UndersøgelsenviltageudgangspunktiatdefinerefilterboblenudfraParisersegnebegreber. Detteskeriafsnit3.0teoriomfilterbobler,hvorvivilredegøreforhvadenfilterbobleerog hvordandenskabes.hereftervilviudfraproblemformuleringensunderspøgsmålog redegørelsenaffilterbobler,arbejdemedspørgsmålenevedatinddrageteori,statistikog cases. Iafsnit4.0behandlerviQvortrupsteoriomhyperkompleksitetmedformålatundersøge internettetstadig,selvomderfindespersonligtdifferentieredesøgeresultaterkanfungere somenkompleksitetsreducerendemekanisme. DerudoverbehandlesParisersteoriomatGooglespersonligtdifferentieredesøgeresultater, erødelæggendefortilegnelsenafnyviden.dasøgemaskinerderbenyttersigaf personificeredesøgningresultaterdestruktivtfiltrererinformationfra.denneproblemstilling vilviudfordrevedatinddrageqvortrupsteorierfremlagti det$hyperkomplekse$samfund 3

12 omkringinternettetogsøgemaskinersomkompleksitetsreducerende.dernæstvilviinddrage Qvortrupsdefinitionafinformation,foratafdækkeomforståelsenafinformationhar betydningforbrugereafinternettetsfærdenogtilegnelsenafinformationogvidenpå internettet Somafslutningpåførsteproblemstillingvilviinddragetocases,dissetagerudgangspunkti GoogleogStumbleUpon.ParisersogQvortrupsteoriertagerudgangspunktiklassiske søgemaskiner,meddetforbeholdatpariserteorierisæromhandlerpersonificerede søgemaskiner.menderfindesandremåderatsøgeinformationpåinternettet.enafdisse metodererstumbleupon,entjenestederudnytterpersonificeredefiltretilatmålretteny informationtilbrugeren. InddragelsenafcasenStumbleUpon,skalyderligereproblematiserePariserssynpåvidenog Qvortrupssynpåinformation,dettevilnaturligtledevideretilandenproblemstillingom hvorvidtpariserseksemplerpåsøgningerstemmeroverensmedvirkeligheden. Iafsnit5.0vilvibehandlehvordanpersonificeredesøgeresultaterskabes.Vivilidetteafsnit arbejdemedhvordanbrugeretilegnersiginformationerpåinternettetsamthvordanbrugere typisksøger.samthvordanbrugerepåvirkesafdissefiltre. AndenproblemstillingvilaltsåværeenredegørelseafPariserseksemplerpåsøgninger. Herundervilvianalysereogudfordrehansfremstillinger,vedatinddrageteoriomkring søgningsamtstatistikkerfragoogletrends. Iafsnit6.0vilvibehandlehvordanbrugerebliverinformeretomkringvalgpåinternettet.Her vilviarbejdemedspørgsmålomkringopmærksomhedenpådissevalgoghvilkebetydninger dehar.samtomdetteharnogeteffektpåbrugerensadfærdpånettet.detteledertiltredje problemstilling:uigennemsigtighed Itredjeogsidstedelafopgavenvilviundersøgeogdiskuterevigtighedenafgennemsigtighed påinternettetsamthvorforvidenomfilterboblenseksistensernødvendig,bådeiforholdtil PariserogQvortrup.Hervilviinddrageteoriominformeretvalg.Hereftervilviinddrageet interviewmedthorehusfeldt. 4

13 1.5Afgrænsning Vihariprojektgruppenhaftflereovervejelserogdiskussioneromkringhvilkeemnervigerne villeinddrageiprojektet.viharderforvalgtatafgrænseosfraflereemner.vivilikkekomme indpåhvilkealgoritmerderfindesogbrugesidefiltrederpersonificerersøgeresultaterog hvordandissefungerer.detteharvivalgtfordidespecifikkealgoritmerikkeertilgængelige. ViharfravalgtatbeskæftigeosmedParisersommagtfaktor,aviikkemenerdettehar relevansift.problemformuleringen.vidogseratderkanværeetproblemiatparisereri mereellermindreidenenesteteoretikersomharskrevetomkringemnetpersonificerede filtreogderesbetydninger.iogmedhankangåhenoghaveensærligmagtsomdeneneste teoretikerpåområdes.viafgrænserosfraatvurdereomparisersbekymringerift. filterboblersindflydelsepådemokratieterrealistiskemenredegøreietlilleomfangfor bekymringerne,dadisseerrelevanteiforholdtilatforståparisersgrundlagforatudføreog prædikehansteori. Vihariprojektgruppenhaftendiskussionomkring,hvordanfilterboblerkanmedvirketilat skjuleinformationoghvilkekonsekvenserskjulteinformationerkunnehavepådenenkelte brugeriforholdtiloplysningogdannelsesidealer.viønskerikkeendiskussionaf dannelsesidealerellerhvornårenmenneskeeroplyst,ellerej,påbaggrundaffilterbobler. 1.6Begrebsforklaring Vivilidetteafsnitforklarevoresdefinitionafnogleafdevæsentligstebegrebersomvilblive brugtiprojektet.detteerforatgiveenbedreforståelseafprojektetsomhelhed,ogatgive læserenenbedremulighedforatforstådetekniskebeskrivelser. Algoritme Enalgoritmeerenutvetydigforskrifttilatløseetgiventproblem.Derfindesmange formerforalgoritmer,heriblandtkannævnestendensalgoritmer,søgningsalgoritmerog sorteringsalgoritmer.derfindesalgoritmermangestederpånettet,ogenalmindelig brugererofteikkeopmærksompådem.enalgoritmetageraltsåetstykkedataog behandlerdetefterensærligopskrift,hvorefterbrugerenfåretsvarfraalgoritmen. Algoritmerbrugesf.eks.tilskemalægningpåskolermedmangeeleveroglærere 5

14 Filtre$til$personificering$af$søgeresultater Foratforståpersonificeredefiltremåviførstforståhvadetfilterpåinternetteter.Etfilter påinternetteternogetsomfrasortereruønsketdata.dekendesblandtandetfrafiltresom frasortererpornografiskmaterialetilbørn,elleretspamfiltersomfrasortereruønsket mail.etfiltertilpersonificeringadskillesfraettraditioneltinternetfilter,vedatfiltrering skerpåbaggrundaftidligeresøgningerogikkepåbaggrundafetpåforhåndvalgt filtreringsordelleremne.altsåhvorettraditioneltfiltersortererdatapåsammemådefor allebrugere,viletfiltertilpersonificeringsortereforskelligtfrabrugertilbruger.denne personligesorteringskervedhjælpafalgoritmer. Personligt$differentierede$søgeresultater Etsøgeresultaterhvadmanfårvedf.eks.enGooglesøgning.Etpersonligt$differentieret$ søgeresultatadskillersigpådenmåde,atdesøgeresultaterenbrugerfårharværet igennemetfilter$til$personificering$ogpådenmådeer irrelevant datablevetsorteretfra. Information Informationvilidetteprojekt,blivebrugtiflereafordetsbetydninger.Betydningenvil hovedsageligtblivebrugtidendefinitionsomersynonymmed oplysning.iafsnittet omhandlendelarsqvortrupsdefinition,erdetselvfølgeligdennedergørsiggældende. Almindelig$bruger Almindeligbrugerforståsidetteprojekt,somenbetegnelsefordengennemsnitlige bruger,somikkeharstoretekniskekompetencerindenforitoginternet.enbrugersom benytterinternettetogdetsfunktionerudenforbeholdogdyberekendskab. Filterbobler EnfilterbobleeretbegrebopfundetafEliPariserihansbog the$filter$bubble.deter yderstekonsekvensafpersonificeringpåinternettet.enboblerefererertilatenbrugerer indelukketisinegenverdenpånettet.filterrefererertilindholdetiboblen,somskabesaf brugerensagerenpåinternettet. 6

15 1.7Semesterbinding Idetteprojektbehandlervisemesterbindingenerne subjektivitet,$teknologi$og$samfund $og$ teknologiske$systemer$og$artefakter.vibevægerosprimærtindenfordimensionen subjektivitet,$teknologi$og$samfund.vedatvimedudgangspunktiparisersteoriomkring filterbobler,undersøgerforholdetmellempersonificeredefiltreogmennesker.herunderogså hvilkenrollefænomenetfilterboblerkanhaveiforholdtilsamfundetogindividet.vi diskutererhvordaninformationforholdersigifilterboblenoghvilkeproblemerderkan skabesidennesammenhæng.iforholdtildimensionen teknologiske$systemer$og$artefakter behandlerviisærhvilkeydreeffekterteknologien,personligefiltrepåinternettet,kanhavei personligtiogietsamfundsperspektiv,samtharimindregradfokuspåteknologiensindre mekanismer. 2.0Metode Idetteafsnitvilviredegørefor,hvilkemetoderviharbrugttilatundersøgeogindsamle voresempiri,iformafekspertinterviews,samtargumentereforogproblematiseredevalgte metoder. 2.1Introduktion IforbindelsemedvoresbehandlingafParisersteoriomfilterbobler,vilvisåvidtmuligt forholdeosneutralt. Vianvenderdendeduktivemetode,nårvitagerudgangspunktParisersteori,oganvenderden tilatbelyseproblematikkerogmulighederigoogleogstumbleuponsomplatformefor informationssøgning.detsammegørsigogsågældendeforqvortrupsteoriom hyperkompleksitet.omvendtbenytterviosafdeninduktivemetode,nårviinddrager StumbleUponidiskussionenomParisersteoriomfilterbobler. Vibenytterosaflitteraturanalyse,inddragerakademisketeksterogandenlitteratur,som argumentationibehandlingenafdeteorierogdecasesviundersøgerogarbejdermed.dette gørviforatgøreanalysenogdiskussionen,sånuanceretogsagligsommuligt. Iprojektarbejdetharviprimærttagetudgangspunktitoteoretikere,somskalgøredetmuligt foros,atbelyseflestmuligeaspekterafdenfilterboblesompariserbeskriverogdefinereri 7

16 sinteori The$Filter$Bubble.Denandenteorivihararbejdetudfra,erLarsQvortrupsteori om Det$Hyperkomplekse$Samfund.Dennehartilformålivoresprojekt,atproblematisere fænomenetfilterbobler,oggøreanalysenogdiskussionenmerenuanceret,vedatarbejde medfilterboblefænomenetudfraandreteoretikereendpariserselv.derudoverharvi anvendtavisartikler,internetblogs,statistikkerogcases. Litteraturenerbådeanvendtisoleretogisamspilmedandreogflerekilder,foratfå nuanceretteorieroganalysesamtdiskussionafdisse. Søgemønstre Viønskedeatinddragestatistikkerombrugereafsøgemaskinerssøgemønstre,foratopnå indsigtihvordandengennemsnitligebrugeraff.eks.googlesøger.isærhvordanbrugeren søgervidere,hvisdenneiførsteomgangikkefinderhvaddennesøger.vihavdeenklar forventningomat,hvisbrugerenikkefinderdennesøgeriførsteforsøg,såprøverdenneigen, vedattilføjeetord,ellerforsøgesigmedatfindeetandetogmåskemerespecifikteller passendeord. Tilvoresstoreoverraskelse,eksisterersådannestatistikkerikke.Destatistikkerderfindes,er udførtislutningenafhalvfemserneogharpåbaggrundafinternettetsfundamentale ændringermegetlillerelevansnu.ikkebareinternettetharændretsigfundamentalt,men ogsåbrugernesafinternettetsadfærdharændretsigfrastartenafhalvfemsernetilnu,fraat væreennogle få teknologiinteresseredetilatværestortsetalle.istartenafhalvfemserne vardetkrævetafbrugerneafinternettet,atdehavdeenindgåendevidenominternettetforat deoverhovedetkunnebenyttedet,sådanerdetikkemere.pådenbaggrundmåbrugernes søgemønstrehaveændretsig,pådenbaggrundhardefåogmegetlidtomfattende statistikker,ringerelevansidag. 2.2Interviews Gennemvoresempiriindsamlingharvivalgtatbenytteosafetkvalitativtekspertinterview. Detteharvigjort,foratfåenandenvinkelpådenteorivibehandlergennemrapporten. Denekspertviharinterviewet,hardirektehaftarbejdetmeddeleafdeteorierviarbejder med.idenneforbindelseharviinterviewetthorehusfeldt,professoridatalogivedit UniversitetetiKøbenhavn.PåbaggrundafhansarbejdeogudtalelseromkringParisersteori 8

17 omfilterboblen,iførsteomgangmedudgangspunktiartiklen: Filterboblen (Bragti BerlingskeTidended Sektions.10).Husfeldtarbejderprimærtmedalgoritmer algoritmersomdeminternettetogsøgemaskinersomgooglebenyttersigaf.iinterviewet udtalerhansigogsåomdetsamfundsmæssigeaspektomkringgennemsigtighedift.hvadder ersynligtforbrugerenoghvilkenrolledetkanspille.derforvildetværerelevantatinddrage hansvidenibehandlingenafparisersteoriomfilterbobler. Indledendeovervejelservedekspertinterviews Vivalgteatbenytteosafsemistruktureredeinterviews,dadissegiverdeninterviewedeplads tilselvatprægeinterviewetidenretningendeninterviewedeønsker,menstadiggøremuligt atholdeenrødtrådinterviewetigennemift.despørgsmålviønskedebesvaret.vivalgte ekspertinterviewspågrundafenforforståelseafatdebrugereafgooglestjenester,vi umiddelbarthavdeadgangtil,ikkehavdedennødvendigevidenommekanismenbagde personificeredesøgeresultater.ekspertervarderfornødvendige,fordideharenmere indgåendevidenomderesfelt,endbrugerne,derpga.filterboblensbeskaffenhed,ringeeller ingenvidenharomemnet.denvidendemåttehave,villeskyldesinformationfraeksperter. Derforvardetoplagtatgådirektetilkilden,altsåeksperternepåområdet. Fravalgafbrugerundersøgelsersomempirigrundlag Viharfravalgtkvantitativtatundersøgehvordanpersonificeredefiltrefrembringerde personificeredesøgeresultater,dadettevilleværeenmegetkrævendeproces,bl.a.fordi ingensøgemaskinerharfrigivetopbygningenafderesalgoritmerdadetteselvfølgeligeren forretningshemmelighed.hvisviselvvilleundersøgehvordandevirker,skullevisætte forskelligeforsøgspersonermedforskelligesøgebaggrunde,tilatsøgeudfrade(t)samme søgeord,fordereftersehvilkesøgeresultaterdevillefå.detteville,(somdetserudnu)give heltforskelligeresultaterogsandsynligvisaleneunderstregeatpersonificeretsøgning eksisterer.vifinderingengrundtilatskabeetempiriskgrundlagderbakkeropomet alleredeveldokumenteretfænomen. Fravalgaffokusgruppeinterviewsomempirigrundlag Umiddelbartsynesdetoplagt,atbenytteetempiriskgrundlagbyggetpåinterviewsmed 9

18 brugereafdenserviceviønskeratundersøge.dabrugerenafgoogleogfilterboblens konsekvenserforbrugereneryderstcentralforprojektet.fravalgetafdetteerbevidstoger hovedsageligtsketpåbaggrundaffølgendeproblemer;vedatbenytteosafdenmeget uvidenskabeligemetodeatudspørgevennerogbekendte,somdogerstorforbrugereaf Googlestjenester,mødteviingenmedbaredenmindsteindsigtifænomenet.Dermedmente viatgrundlagetforenkvalitativundersøgelseiformaffokusgruppeinterviewsmedbrugere varmegettyndt.hvisdetskullehavefungeretefterhensigten,skullevikunstigtgivedem informationenomhvadfilterboblerer.dettevilleændreudgangspunktettilen holdningsundersøgelseistedetforenundersøgelseafkendskabtilfilterboblensudbredelse somkendtfænomen. Problematiseringogmetodiskeovervejelservedvoresekspertinterviews Vedetkvalitativtsemistruktureretinterview,medentilhørendeinterviewguide,udarbejdet afgruppen,vilderidenfaktiskeinterviewsituation,altiddukkeuforudseteforholdop.disse skaldertageshøjdeforiennuanceretogvidenskabeligdiskussion.fællesforbegge ekspertinterviews,varatbeggeekspertersvidenindenforderesfagområder,ogde fagområderviarbejdedemed,varrelativkompleksiforholdtilvores.dettegjordeatnogle svarfrarespondentermåskekunnehaveværetbehandletbedre,medendybereogmere sagligdiskussion,dogmedøjeforatinterviewetkunneændresigfrasemistrukturerettil ustruktureret.engrænsederiøvrigtkanværesværatsætte,selvomdererudarbejdeten grundiginterviewguide.særligtforinterviewetmedhusfeldt,villedethaveværetenfordel foros,athaveetstørrekendskabtilalgoritmer,atenellerflerefraprojektgruppen,havde dyberevidenindenfordettetekniskeområde.dettekunnemuligveshavebidragettilnogle merepræciseredesvar,somkunnebehandlesunderinterviewet. IvoresarbejdemedQvortrupsteoriom Det$hyperkomplekse$samfund,fikvimulighedenfor atlaveettelefoninterviewmedhamselv,somskullegøredetmuligtforos,atnuancereog supplerehansteorimednytstof,ognyevinkler.dettefandtvirelevant,fordihansteoriom dethyperkompleksesamfunderskreveti1998.derforvardernaturligvisflereforholdsom havdeændretsig,oggjorthansteorirelevantpåandremåder,somviskønnedekunne anvendesiforholdtilparisersteoriomfilterboblen. Detvistesigimidlertid,underinterviewet,atQvortrupikkekendtetilteorienomfilterbobler, 10

19 oghavdesidenhansarbejdemedhansteoriomdethyperkompleksesamfund,ikkearbejdet yderligeremedfeltet,ognubeskæftigedesigmedlæringoglæringsmiljøer. Dettepåvirkedesvarogtematikkeniinterviewetienandengrad,endhvadvii projektgruppenønskede.dettetagetibetragtning,samtenighedomatfokusskiftirapporten, gjordeatinterviewetogdetmaterialederblevproduceretpåbaggrundafdet,ikkevar relevantforprojektetlængere.doghardemetodiskeovervejelseriforbindelsemed interviewetogudarbejdelsenafdet,gavnetprojektetindirekteibehandlingenaf problemstillinger,oghjulpetosmedatfinderetningenogderigtigevinklerpåprojektet. Derforharvivalgtstadigatinkluderedemetodiskeovervejelser,samtdeproblematikkerder opstodunderinterviewetmedqvortrup,dadetsamtidiggiverengodforståelseafvores arbejdemedteorienogprojektet. EkspertinterviewmedLarsQvortrup UndervorestelefoniskeinterviewmedLarsQvortrupd ,havdeviiprojektgruppen udarbejdeteninterviewguide,somskulledannerammenforinterviewet,ogsørgeforenrød trådogettemadefineretafos,foratsikreatrespondentenvillegiveossvarpådetønskede, såledesatvihavdenogetkonkretatarbejdevideremedibehandlingenafteorien. Detvistesigimidlertid,underinterviewetsafvikling,ændredesretningenvækfravores interviewguide.dettesketefordidersomforventet,blevaffødtsvarsomkrævede opmærksomhedoguddybelse.viforsøgedogatholdeossåvidtmuligttilinterviewplanen, samtidigtmedatvisupplerededenyeretningerinterviewettog. Faktorersomogsåkunnepåvirkerespondentenssvar,oginterviewetsretning,varteknikken. Pånogletidspunkterunderinterviewet,vardetsværtathørehvadderblevsagt,dettegjorde atderkomafbrydelserundersvaretfrarespondenten,somdennederforblevnødttilat gentage. Dettekunneiværstefaldforårsageenforstyrrelseirespondentenstankeproces,ogderfor påvirkesvaret. EkspertinterviewmedThoreHusfeldt TilvoresinterviewmedThoreHusfeldtpåITuniversitetetiKøbenhavnd ,havdevi afsat30min.,oggjortdetklartforrespondenten,såledesatderikkekomnogleuventede afbrydelser.interviewetafvegsomforventetfrainterviewguiden,idetflereogandrenuancer 11

20 blevberørtogbehandletunderinterviewet.dettegjordeimidlertidatflereemnerblev behandletiandreperspektiverendvisomprojektgruppehavdegjortostankerom.iforhold tilvoresplanlagtespørgerammeoginterviewguidevardetteikkeoptimalt,menmodsatfikvi andrenuancerogaspektermed,tilbrugivoresviderearbejdemedteoriogempiri. 2.3Cases GoogleogStumbleupon Foratgøreoverskueliggørefilterboblen,harvivalgtatinddragetohjemmesiderderrent faktiskbenyttersigafpersonligtdifferentieretsøgningsomcase.dettegøresudfraetønske omattydeliggørehvordan,dehjemmesiderderbenyttersigafpersonligefiltre,fungererpå nuværendetidspunkt. Stumbleupon ViharvalgtStumbleUponsomudgangspunktforetcasearbejde,fordidensbrugerflade dannerrammenforenhøjgradafpersonligtdifferentieretindhold,somidettetilfældeer defineretafbrugerenselv,ogisitudgangspunktderforerrelativtgennemsigtigforbrugeren. IvoresarbejdemedStumbleUponsomcaseift.filterboblensomenbrugerkontrolleret filterbobleiplatform,erderflereparametrederskaltageshøjdefor. DelserStumbleUponstekniskebaggrundikkeoffentliggjortafhensyntil markedshemmelighederogkonkurrencefraandreeventuelleaktørerpåmarkedet, (Mcdowell2009)ogdernæstgørdetteforholddetogsåmerevanskeligtatgennemskueihvor højgradstumbleuponerbrugerdefineret.dogerdengrundlæggendeteknikretlet gennemskueligogvilblivegennemgåetiafsnittet Caseanalyse. Google ViharvalgtGooglesomcase,fordiGooglessøgemaskineerdenforetrukneblandtbrugerne, ogderforogsåerenafdeinternettjenesterpariserberørerisinteoriomfilterboblen. Derudoverhardenværet,oger,skelsættendeforhvordandenalmindeligebrugeraf internettetopnårdeninformationdersøger.ydermereerdealgoritmersøgemaskinen bruger,essentielleforpersonificeredesøgeresultater,ogdermedforvoresarbejdemed teorierne 12

21 3.0Teoriomfilterbobler IfølgendeafsnitvilviredegøreforhvemEliPariserer,oghvadhansteoriomfilterbobler siger.i2011udgiverpariserbogen The$Filter$Bubble$ $What$the$Internet$is$Hiding$from$You. Teorienfremlagtidennebog,skaldannebaggrundforfølgendeafsnit.Hereftervilvitrække trehovedpunkterudafhansbog The$Filter$Bubble,somskaldannerammenfordetre følgendeafsnit,hhv.4.0,5.0og IntroduktiontilPariser EliParisererinternetaktivistogharværetmedtilatstarteflerehjemmesider,heriblandt upworthy,somerenhjemmesidetilatoverskueviralevideoer,hvorigennemdebedste kommerpådennehjemmesideogfungererprimærtsomunderholdning.hanharligeledes væretbestyrelsesformandforhjemmesidenmoveon.org,somerenamerikanskalmennyttig organisation.formåletmedmoveon.orgeratindsamlepengetildetdemokratiskepartiiusa. ParisersinteresseforfilterboblerudsprangafFacebook,hvorhanopdagedehvordanderes top$news$feed fungerende,hvordanhansvennerlinkertilpolitiskmateriale,medsamme synspunktsompariserselv,fikmere taletid enddemhanvaruenigemed.påettidspunkt komderifølgepariserfåelleringennyhederfrahansvennermedetandetsynspunktend hanseget.påbaggrundafdetbesluttedehansigforatundersøgetendensen. 3.2Redegørelseforfilterbobler The$new$generation$of$Internet$filters$looks$at$the$things$you$seem$to$like.$( )$They$are$ prediction$engines,$constantly$creating$and$refining$a$theory$of$who$you$are$and$what$you ll$do$ and$want$next.$together,$these$engines$create$a$unique$universe$of$information$for$each$of$us what$i ve$come$to$call$a$filter$bubble which$fundamentally$alters$the$way$we$encounter$ideas$ and$information (Pariser,s.10) FilterboblenerifølgePariseretfænomensomudspringerfrapersonligtdifferentierede søgeresultater.derfindesalgoritmersomliggerisøgemaskineroggemmertidligere søgningeroghvilkehjemmesidermanharbesøgt.udfradisseinformationerskabes personligtdifferentieredesøgeresultater,ogisidsteendevilbrugerenendeisitegetuniversi enfilterboble. 13

22 3.3Filterboblensskabelse Foratforståhvordanenfilterboblebliverskabes,erdetnødvendigtførstatforstånogleafde tekniskeelementersomliggertilbaggrundherfor. Enfilterboblebliverskabtgennemdeoplysningersomblivergemtpåbrugerenscomputer,i formafcookies.encookieerenbetegnelsefordata,ienslagstekstsomgemmesibrugerens klient,altsåwebbrowseren.encookieindeholderdataomkringbrugeren,såsomtidbrugtpå website,indkøbskurv,personligeoplysningersomf.eks.navnellerbrugernavn.disse informationerbliveroftegemtunderenidentifikationskode,somerunikforhverenkelt bruger.deinformationercookiesindeholder,harprimærttoformål: 1. Nårbrugerenbesøgerenspecifikhjemmesideforandenellertredjegang,er informationernealleredegemtibrowseren.harenbrugerharværetindepå amazon.comogkøbebøger,ellerkiggetpånogle,vildepersonligeoplysninger omkringbrugermønsterværegemt,ogamazon.comharmulighedforatgivedigen anbefaling,påbaggrundafdeinformationerderergemtidenpågældendecookie, samtandresbrugermønstre.ellerendnumeresimpelt,nårenbrugerbesøger facebook.comerdenneoftealleredeloggetind,fordioplysningerneergemt. 2. Deinformationersomfindesiencookiesælgesafwebsitettil,ensærligvirksomhed sombortaktionererinformationernetilhøjstbydende.devirksomhedersomsåkøber informationerne,anvenderdemtilmålrettetannoncering,reklameogstatistik.alt detteskerpåunderetsekund.(parisers.28) MenhvordanbrugerGoogledissecookies? Googlefungererprimærtsomsøgemaskine,mentilbydersamtidigenrækkeandreservices, somalleergratisforbrugeren.herundereimail,drev(googledocs),kalenderosv.dette fungererigennematbrugerenloggerindpågooglesstartside.nårenbrugerførsterlogget indpåsingooglekonto,erbrugerenpåenmådelåst.detvilsigeatgooglekanatfølgedennes færdpånettet,selvombrugerenerudenforgoogleshjemmeside.(parisers.27)dettebruges blandtandettilatlavepersonificeredereklamerpådehjemmesidemankommertil.google indsamleraltsåenmasseinformationeromkringbrugerne,ogharmangemulighederforat benyttedenneinformation.googleerenforretning,hvisprimæreindtægtskildeer reklamer.(husfeldt,bilaga,s.2i3) DeinformationersomersamletafGoogleergemticookies,brugesIudovertilat personificeredereklameritilpersonificeredesøgeresultater.nårderertilstrækkelige 14

23 informationeromkringbrugeren,vildepersonligtdifferentieredesøgeresultaterblivemere ogmerepræciseogpersonlige. Deflestepersonligefiltreskabesgennemtretrin.Førstfindesbrugerensinteresser,derefter fodresbrugerenmedinformationsompasserhertil,ogtilsidstpræciseres informationerne.(parisers.63) FilterboblenskabesafdealgoritmersomfindesiGoogle,hvilkeskabespåbaggrundaf brugeren.detteskergennemdecookiessomgemmesiwebbrowseren,somindeholder brugerspecifikkeinformationer,hvilketbrugestilatskabepersonligtdifferentierede søgeresultater,somkanresultereiskabelsenafenfilterboble. Førindførelsenafdenpersonificeredesøgningi2009,varGooglessøgeresultaterbaseretpå etsystemkaldetpagerank,systemetrangeredesøgeresultaterneefterhvormange henvisningeretwebsitethavdefået.vedpersonificeredesøgeresultaterskerenselektionaf informationerogsøgeresultatergennemforskelligealgoritmer.desøgeresultaterenbruger fårvedengooglesøgning,vildaværebaseretpåbrugerenstidligerefærdpånettet. Skaberbrugerenikkealleredesinegenfilterboblegennemandremedier,f.eks.læsermankun denyhedermanselvfinderinteressant,såhvordanadskillerdennefilterboblesigiforholdtil det? Pariserdiskutererhvordanmenneskeraltidharskabtderesegenformforfilterboble,forstået pådenmådeatbrugerealtidselvharsorteretiinformationerimedier,fordibrugerenkan undladeatlæsedeninformationsomikkefindesinteressant.hertiltilføjerparisertre punkterhvorpåfilterboblenadskillersig,fraatbrugerenselvsortererinformation,tilatfå sorteretinformationienalgoritme: 1. Maneraleneifilterboblen.Manharikkesammereferencersomandrebrugere. 2. Filterboblenerusynlig.OftevilmanvideommedierIsomaviserogtvIkanalerIhar ensærligformfor(politisk)holdning.medgoogleerdetuigennemsigtigt,brugeren harikkemulighedforatsehvordanfilterboblenudvælgersøgeresultater.dentypiske opfattelsevartroatdeinformationermanfikvilleværeyderstobjektive,mendeter heltmodsat,brugerenharikkemulighedforatvidehvorpartisk/farvet søgeresultaterneer. 15

24 3. Manvælgerikkeatkommeindifilterboblen.Modsatandremedier,vælgermanaktivt hvilkemediermanvilfåsineinformationerfra.manharikkesammevalgved personificeredefiltre. Altsåerderforskelpåhvordanmanskabersinegenfilterboble.Entenskerdetbevidsteller ubevidst.ifølgepariserliggerfarenidetubevidstevalgaffilterbobler. 3.5Filterboblensudfordringer Pariserbeskriverpersonligtdifferentieredesøgeresultatersomenondcirkel: ( )$personifikation$filters$serve$up$a$kind$of$invisible$autopropaganda,$indoctrinating$us$with$ our$own$ideas,$amplifying$our$desire$for$things$that$are$familiar$and$leaving$us$oblivious$to$the$ dangers$lurking$in$the$dark$territory$of$the$unknown (Parisers.13) PådenmådemenerPariseratbrugerenigennemfilterboblenikkevilbliveudfordretpåsine synspunkter,menistedetbliversynspunkterneforstærketafdenugennemsigtige personificeredegooglesøgning.medenondcirkelmenes,atnårenbrugersøger,vilder kommeetgiventsøgeresultat,davilderudvælgesenellerflerehjemmesidersombesøges. Efterdisseerbesøgt,gemmesoplysningerneheromifilterboblen.Næstegangbrugerenlaver ensøgning,vildehjemmesidersomerblevetbesøgttidligere,haveeffektpåsøgeresultatetog pådenmådevilmanfåenendnumeresnæversynetsøgeresultat. Vivilgennemgåtreafdeproblemstillingervifindermestinteressanteifølgendeafsnit: Informationifilterboblen,individetsfremstillingogopmærksomhed.Dissetreafsnitskal værebaggrundfordiskussionenaffilterboblensomfænomen Informationifilterboblen Filterboblersomfænomen,harentilbøjelighedtilatviseverdenpåenletogbehageligmåde. Detvilbetydeatfilterboblenvilfortæreinformationersomkanudfordredenmådebrugeren tænkerpå. Hvisinformationsmiljøeterbaseretpå klik vilvoreseksisterendeforholdtilverdenen forstærkes,ogikkeudfordres.(parisers.51)brugereifilterboblenvilikkefåinformationer somudfordrerdennessynspunkt.pådenmådevilbrugerenbliveensporet,ogikkeopleve verdenensom denvirkeliger.menistedetbarebliveforstærketisinegenforestilling. 16

25 Parisermenerat a$world$constructed$from$the$familiar$is$a$world$in$which$there s$nothing$to$ learn. (Parisers.13) Altsåskalmanforatlærenogetnyt,udsættesfornyvidenellerinformation. Menifilterboblenkommerikkenyviden,brugerebekræfteskunideninformationsom alleredeertilgængelig.denenestemådehvorpåbrugerekanopnånyinformation,ervedat slettewebhistorikken,ellerslåpersonificeringfra.(parisers.75) IfølgePariserergodinformation,nyinformation.Nyinformationerikkeumiddelbarten mulighedifilterboblen.derforerfilterboblenetproblem Individetsfremstilling Parisermeneratmenneskerkanhavedetmålmedviden,atblive wellsrounded,$wells informed$intellectual$virtuoso (Pariser,s.66).Mendererforskelpåhvordanmenneskereri virkelighedenoghvordanpersonligefiltreafbillederdem.ipersonligefiltrebliverderkun danneténidentitet,hvorisøgeresultaterskabes.dertagesikkehensyntilkontekstenhvori dersøges,ligeledeserderikkebalancemellemkorttidsinteresseroglangtidsinteresser. (Parisers.67) Derforskelpåhvadmenneskerønskerifremtiden,oghvaddeønskerinuet.Påsammemåde skelnerpariserimellemhvordan nuet,erhvadvigernevil,mensfremtidenerhvadviburde. Pådenmådevildesøgeresultatermanfårifilterboblenrefereretilhvadvigernevilhave,og ikkehvadviburdefå.brugerevilikkefånuanceredeinformationerifilterboblenfordide personificeredefiltreoftevilværestereotypeogubalancerede.(parisers.73) Desøgeresultaterenbrugerfårifilterboblenafspejlerikkebrugeren.Enbrugerindeholder mereendhvadderkanskrivesdataomienalgoritme.detbetyderatoftevilsøgeresultaterne ikkekunneopfyldedetbehov,somoprindeligtvarvedsøgningen.dervilikkekunneopnåsny viden,dabrugerenvilværefangetientrædemøllestyretaffilterboblenogbrugerenstrang tilatleveefterønskeogikkeideal Opmærksomhed Detsidsteproblemvivilbehandleiforholdtilfilterboblen,erdensmanglende gennemsigtighedogdeproblematikkersomfindesheri,bådefordenenkeltemenogsåfor samfundet. 17

26 Pariserpåpeger,atveddenyegatekeeperserusynlige,vildetikkegivebrugernesamme mulighedforatreflektereoverdeinformationersomopnås.detteskerpågrundafden disintermediationsomfindespåinternettet.(parisers.37)deteraltsåetproblematderikke ernogengennemsigtighedift.hvordanfilterboblenfungerer,delspågrundafoverstående, menogsåpågrundafatderfindesvidensombrugereikkeblivertvungettilatlæreom. (Parisers.52) Atinformationskjulesfordenenkelte,kanogsåhaveeffektpårestenafsamfundet. The$filter$bubble$will$often$block$out$the$things$in$our$society$that$are$important$(...)It$renders$ them$invisible (parisers.84) Detbetyderatinformationersomervigtigeforindividet,iforholdtilsamfundet,kanblive forbigået.detbetyderikkeatproblemerikkeerder,menatdebloterskjulte.dettekanhave denkonsekvens,atdendemokratiskeprocesbliverformindsket,pågrundafatindividetvil havemanglendeviden,foratkunneforholdesigsomborgerietdemokrati.deterderforet problemhvismanikkeerklaroveratdepersonligtdifferentieredesøgeresultaterer eksisterende,dabrugerevilgåglipafvidensomkanhaveessentielkarakter.deninformation brugerefårifilterboblen,vilikkeværegennemskuelig,daderikkevilværemulighedforat kunneatkunnevalideredenne. 3.6Opsummering Enfilterbobleerdenyderstekonsekvensafpersonligtdifferentieredesøgeresultater,dener etformforuniverssomerskabtpåbaggrundafcookies,medinformationeromkring brugerensadfærdpåinternettet.ifølgeparisererfilterboblenetproblem,fordibrugerneikke udfordresideresvidenogderforvildettehavekonsekvenser.blandtandetvilbrugereblive mereensporetogkunbekræftesialleredekendtviden.atbrugereifilterboblenikkevil kunnetilegnesignyinformation,ogdervedikkekunneopnånyviden.atfilterboblentegner etunuanceretbilledeafbrugeren,ogkuntagerhøjdeforbrugerensønske,ogikkeideal.det erikkeklarthvornårenbrugerbefindersigifilterboblenoghvaddensbetydninghar.dette gør,atfilterboblenkanværesværatgennemskueforbrugeren. 18

27 4.0Information,internettetoghyperkompleksitet IdetteafsnitvilvianalysereParisersforståelseafdenfarevedfilterboblen,deromhandler brugerenstabafmulighedenforatopnånyviden,hvisdenneerfangetienfilterboble.dette vilvigørevedatinddrageteoriominternettetsomkompleksitetsreducerende.foratdenne teorikanforstås,måenredegørelseforsamfundetsomhyperkomplekstværepåplads.forat forståinternettetsomkompleksitetsreducerende,måmanforståhvordaninformation opfattesidenneramme.denneforståelsesammenlignesmedparisersforståelseafhvordan nyvidenopstår.pådennebaggrundkaninternettetsomkompleksitetsreducerende mekanisme,diskuteresiforholdtilpariser.hereftervilvikortomtalepariserogqvortrups tankeromhvorforviden,ogisærenfællesvidenervigtig. 4.1IntroduktiontilQvortrup ForatforståQvortrupsteorierominternettetoginformationerdetnødvendigtatforståi hvilkensammenhængogsamtidudtalelsernefremkommer. Qvortrupudgavi1998bogen Det$Hyperkomplekse$Samfund,hergennemgårhaniløbetaf bogens14dageellerkapitler,hvordanhanmeneratbegrebet informationssamfundet ikke erdækkendeforsamtidenssamfund. DettekommertiludtrykiQvortrupskritikafdenneopfattelse,hvorhanbeskriverhvordanog hvorforindustrisamfundetsterminologi,fejlagtigterblevetvidereførttil informationssamfundet,oghvilkekonsekvenserdetteharforforståelsenafenrækkeaf informationssamfundetskernebegreber.pådenbaggrundargumentererhanforatennyog merepassendebetegnelseforvoressamtidernødvendigt,foratslippeafmed industrisamfundetsterminologi.ydermereerhistoriske/samfundsmæssige periodekonstruktioner,altsåikkevirkeligeellernaturlige,menkulturlige,nogetdererskabt ogderafafhængerafskaberenellerdenderobservererelleriagttager.derafændresperioder afdenmådehvorpåviiagttagerdem.derforbeskæftigerqvortrupidethyperkomplekse samfund,sigogsåmedhvilketperspektivviiagttagerverden.ogsåhererdertaleomen afstandstagen.detgiverifølgeqvortrupikkemeningatanskuevoressamtidantropocentrisk. Detteskyldesatsamfundeterblevetsåkomplekst,atdetikkelængerekanmålesalenemed mennesketsommålestok.nårmennesketikkelængereeretvalidtiagtagelsesperspektiv,på baggrundafenhøjkompleksitet,foreslårqvortrupatsamfundeterpolycentriskogderformå iagttagesfraet,ellerflerecentre.hvordertilhvertcentrum,hørersocialegrupperingerder 19

28 kommunikererpåhverderesegenmåde,eftersinegenkode.såledesatkodenforf.eks. videnskab,erfraværellertilstedeværelseafsandhed,forøkonomierfraværeller tilstedeværelseafbetalingelleroverskud.detteerentydeligmodsætningtil industrisamfundetsenkeltecentrum,medenøkonomiopbyggetomkringindustriel produktion,hvorkodenvarfraværellertilstedeværelseafproduktion,vedhjælpafmaskiner ogråstofbegrebetenergi.menhvissamfundetharflerecentremådendelafsamfundet,man ønskeratbeskrive,beskrivesudfrasitegetcenter,ogikkeétfællesalmengyldigtcentrum. DerforerhovedpartenafQvortrupsargumentationerbyggetopomenafstandtagenfra informationssamfundetsbrugafindustrisamfundsanalogier,tilatbeskrive informationssamfundet,samtenbegrundelseforhvilketperspektivmanbøriagttagenetop dettecentrum. 4.2QvortrupomInformation. ForatforståQvortrupsdefinitionafinformation,måmanforståhvadinformationifølge Qvortrupikkeer.Hertagerhanudgangspunktidetmaterialistiskeinformationbegreb,hvor informationtilegnersigfysiskeegenskaber,ogsessometmolekyleopbyggetaf mindsteenhedendataellerbits.dennetankegangstammeriogeroverførttil informationssamfundetifraindustrisamfundethvorværdiblevmåltogvejetienergiog masse.mendetterationalekanifølgeqvortrupikkefyldestgørendebenyttestilatbehandle emnetinformation.daderafdetmaterialistiskeinformationsbegrebnaturligtfølger,atmeget dataerligmegetinformationogjomereinformationellerdatamanbesidder,destomere informereterman.derafermålet,atmantilsluttersigdetmaterialiskeinformationbegreb, ogattilrivesigsåmegetinformationsommuligt. IfølgeQvortruperflerebogstaveroglængeresætninger,ikkenødvendigvisligmere information.samtidigkantoligelangesætninger,medsammebogstaverogordsagtens indeholdeforskelligemængderinformation.qvortrupbenyttersigafeksemplet: hund$bider$ postbud, postbud$bider$hund.sermandissesætningerudfradetmaterialistiske informationsbegreb,villemængdenafinformationstemmeoverensmedmængdenafdata.i detteeksempel,medbogstaverogord,indeholderdetosætningersammemængde information.menumiddelbartindeholdersætningen postbud$bider$hund,mereinformation end hund$bider$postbud.detteskyldesatdenneindeholderstørregradafoverraskelseidet denadskillersigfradetforventede.(qvortrups.216) 20

29 Dermedharmængdenafinformationsnarerenogetatgøremedgradenafoverraskelse,altså afvigelsenfradetforventede,detmaniforvejenved,endkvantitetenafdata. Informationopstårmellemafsenderogmodtager.QvortruptilsluttersigBatesonsdefinition afinformationsom en$forskel,$der$gør$en$forskel $ogtilføjertildetteatinformation,først bliverinformationnårdetblivermodtagetogbearbejdet.informationbliveraltsåikke modtagetalenefordidetbliverafsendt,informationskalmodtages,ognårdenermodtaget, ogmodtagerenhardannetsinegenforståelse,erdetteinformation.(qvortrups.198) MængdenafinformationIogomderivirkelighedenertaleominformationIafgøresaleneaf modtageren,dadeterhosdennedetkanafgøresominformationenerforventetellerikke forventet,ogdermedhvormegetellerhvorlidtinformationderertaleom.derforer informationsubjektivtogenmængdedatakanfornogenværeinformation,mensdetfor andreikkeer.(qvortrups.221i222) SermanQvortrupsinformationsdefinitionisammenhængmedParisersfilterbobler,betyder detteumiddelbartatfilterboblensstyrkeeromvendtproportionalmedhvormeget informationbrugerenpotentieltkantilegnesig.detteskyldesatsøgeresultaternemedtiden villæggesigtættereogtættereopafdetforventede,ogmængdenafnyinformation,ellerbare information,vilfalde. 4.3Pariserominformation ParisersinformationsbegreberikkesåvanskeligtsomQvortrups.Pariserbenyttersigikkeaf Batesons information$er$en$forskel,$der$gør$en$forskel.hosparisererinformationsbegrebet mereoverskueligt,informationeroplysning.omnogeterinformation,afhængerikkeafom deterkendtafmodtageren. Dettebetyderikkeatvigtighedenafinformation,ellerbrugerenafinternettetsadgangtil informationerundervurderethospariser.informationogisærfriinformation,erifølge Pariservigtigt,dadetnetoperdettederkandemokratisereverden.Udenfriinformation, intetægtedemokrati,ogdemokratiharhøjstatushospariser. Atinformationikkeklarterdefineretsomnyviden,kanskyldesatderhosPariserunder overfladenfindesetinformationshieraki,derminderomqvortrupsogaltsåbatesons. Altsåatnogetinformationervigtigereendandet.Forståetpådenmåde,atinkorporere informationderstemmeroverensmedalleredekendtinformationerletogrart.hvorimodat inkorporereinformationderudfordrerogstillerspørgsmålvedalleredekendtinformation, 21

30 kanværefrustrerendeogsvært,menikkedestomindreerdethernyeidéer,ellernyviden opstår.deternetopdennenyeviden,derforpariserervigtig,dadeterdennehanfrygter filterboblenvilbesværliggøremulighedenforatopnå. 4.4Nyvidensopstand ParisersforståelseafdetderhosQvortruphedderinformation,altsånyvidenellernyeidéer, kommerklaresttiludtrykihansomtaleafbegrebet serendipity.udtrykketserendipity kommerfraeteventyr. The$three$princes$of$serendip somhandleromtreprinserderflere gangetagerudforatfindeénting,menfindernogetandet. Parisermeneraltsåatetoverraskendeelementiforbindelsemedundersøgendearbejdeer nødvendigt,foratnyvidenkanopstå.herdragerpariserogsåparallelertilevolutionsteorien somhanmenerkanopsummerestil blind$variation,$selektive$retention $hvilketpådansk betyder,blindvariation,selektivbevarelseellerlagring.(parisers.55) Hererdennyeviden,ellerdetderharmedserendipityatgøre,denblindevariation,som henvisertildetilfældigemutationerderskaltilforatenartkanudviklesig.mutationernekan væregavnligeellerikkegavnligeforarten.erdegavnlige,overleverdeogindgåriartens genpulje,ogerdeikkegavnlige,uddørdenårdissemutationeropstår.opstårdetilfældigtog udenvidenomhvorvidtdeendermedatværegavnligeforartenellerej.førstsenerevildet visesigommutationerneergavnligeforarten.påtrodsafdette,erdetdetilfældige mutationerogselektionenafdem,dererbaggrundenforalevolution.deterdenneforståelse, Pariseroverførertilopdagelsenafnyvidenellernyeidéer,viasøgningpåinternettet.Forat nyvidenkanopstå,skalkendtvidenmødesafnogetukendt,ellernogetderkunperifært berørerdetemnemanønskeratopnånyvidenomkring.findermanalenedetmansøger, opstårnyvidenikke.foratnyvidenskalkanopstå,skalderværeetelementaftilfældighed tilstede.dogskaldetnyehellerikkeværeforlangtfradenvidenmaniforvejenbesidder,da enkoblingmellemdetovilværevanskelig,hvisikkeumulig.dermederdetihvadpariser kalder the$bisociated$area,altsåienslagsvidensperiferidererbedstmulighedfor opdagelsenafnyviden(parisers.59). Deterividensperiferiendererbedstmulighedatforopdagenyviden.Dettestemmer glimrendeoverensmedparisersnostalgiskefavoriseringafdetgamleinternet,før søgemaskinen,hvormannavigeredefrahjemmesidetilhjemmesidevha.links.hjemmesider 22

31 linkedetillignendesider,ogfulgtemandisselinksbefandtmansigkonstantividens periferien.meddetnyeinternetogikkealenemedfilterboblen,menogsåpåbaggrundafden øgedebrugervenlighedinternettetharudviklet,menerpariseratinternetteterskiftetfraat væreorienteretmoddetundersøgendeaspekt,tilatværeetopslagsværk.hvorbrugereaf internettetnuforventerataltviønskeratfindepåinternettet,kanfindes. 4.5Internettetsomkompleksitetsreducerendesystem FølgendeafsnitvilomhandleQvortrupsidéerom informationsteknologienskompleksitetsreducerendeegenskaber,samthvordandisse forholdersigtiltilegnelsenafnyvidenellerinformationviainternettet. ForQvortruperinternettetsfunktiontodelt.Internettetsfunktioneratgøresåmeget informationsommuligttilgængelig.hvilketpådenenesidebetyderatmængdenaf informationmåøges.pådenandensidemåmængdenafinformationreduceres,foratvære brugbar.idennesammenhæng,erdetinteressantatqvortrupmeneratforatinformation hensigtsmæssigtkanreducerestilbrugbarinformation,måsøgemaskinenhaveadgangtil mestmuliginformation,forderefteratkunneafgørehvilkeninformationdererbrugbarog hvilkenderikkeer. Derudovererinternettetstodeltefunktionselvforstærkende.Jomerenogetreduceres,desto mereinformationblivertilgængeligtforbrugeren,ogigenmåinformationenreduceres. Internettetsudfordringeraltsåikkeatderfindesforlidtinformation,menatderfindesfor meget,ogatdennevoldsommemængdeinformationiisingrundformiikkeumiddelbarter organiseret.havdemanforansigensamletukategoriseretoversigt,overdenuendelige mængdedatapåinternettetvilledetteværesåkomplekst,atintetmenneskevillekunne overskuedet.blandtandetderforerdetnødvendigtatmanforholdersigtilcomputerensom etmedieogikkesomenmaskine.maskinmetaforenbetyderforqvortrup,atcomputerens funktioneratoplagreogtransportereinformation,påsammemådesommaniolieindustrien opsamlerogtransportererolie.dennemetaforfungererkunsålængederkansættes lighedstegnmelleminformationogdataellerbits. Oplagretinformationerværdiløst.InformationopnårførstværdiIellerbliverførsttil informationiidetdetbliverbrugt,dainformationhosqvortruperenforskel,ellernogetnyt, 23

32 ogdenneforskelafgøresafdenenkelte.derforerdetforkertatforståcomputerenog søgemaskinensomenmaskine. DerimodforeslårQvortrupatcomputerenskalforståssometmedie,igennemhvilket brugerenkananskueogkommunikeremedomverden.dermedskalsøgemaskinenellerden delafinternettet,derkategorisererogorganisererinformation,forståssometfilterder reducereralinformationtilbrugbarinformation.netopdetteersøgemaskinernes eksistensgrundlag,ogderesfunktionmåderforværeatkategorisereinformationerne,og dermedredeosfraatdrukneiuendeligemængderukategoriseretinformation. Menhvadskerderidetøjeblikhvorinformationenreduceres?Ikkeiforholdtilsøgeordet, meniforholdtilpersonendersøger.detteharqvortrupsomtidligerenævntingenmulighed foratkommenterepå,dadepersonificeredesøgeresultaterførstopstår9årefter det hyperkompleksesamfund,derformåpariserigenpåbanen.forparisererproblemetikkeat dererformegetinformationpånettet,problemeteratdererforlidtinformation.ellermere præcistatdeninformationmanmodtagersimpelthenerforrelevant.ognårdetteertilfældet, atinformationenerformålrettetdenenkelte,mistersamfundetmulighedenforatdeleviden ogudvekslesynpunkter.udenatgåyderligereidybdenmedhvorvidtdemokratietkan fungereudenfællesviden,erdetværdatnævneiforholdtilfilterboblen.dapariserbrugeren deltidpånetopdetteforhold.forderefteratknytteenkommentaromkringqvortrupssynpå netopdette.parisersfrygtforatviallefangesifilterbobler,skyldesikkealeneenfrygtforat mulighederneforatopnånyvidenforsvinder,menogsåenfrygtforatfilterboblenvil udryddehvadderertilbageafenfællesoptik.hosparisererenfællesoptikgrundlagforat demokratietkanfungere.danogletingersåvigtigeforfællesskabetogdemokratiet,atalle skalhavevidenomdetforatkunnedeltage,idefordemokratiet,vigtigefælles beslutningsprocesser(parisers.90)hosqvortruperideenomenfælleskultureloptikfor længstforsvundet.detteforklarerhanudfraeteksempelhvortv etudvikledesigfraatvære etfællessamlingspunkt.dadanmarksradiohavdemonopolpåatsendetv,såalledesamme nyheder,allekunnetalemedomdetsammeosv.dadanmarksradiostvmonopolblevbrudti 1988,blevkompleksitetenøget.Nufikmanentennyhederdeteneellerdetandetstedfra, entenfradrellertv2.senereerflerekanalerkommettilogviergåetfraetkompleksttilet hyperkomplekstsamfundogsåiforholdtiltv.verdenergåetfraetenkeltcentrumtilflere centre.udenatdetharødelagtdemokratiet.forqvortrupbetyderdenneuddelingfraettil flerecentre,atderikkelængereerénsandhed,ogatdetnuermuligtisitvalgafnyheder,at 24

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Blågårds(Plads(1( Vejleder!John!Pløger!

Blågårds(Plads(1( Vejleder!John!Pløger! Blågårds(Plads( 1.semesterHUM,TEKhus8.1Gruppe8Af:AmalieJørgensen,LeaCecilia Slaarup,AndreaDuelund,DanielClausen,MatthiasTerneyArason&Lars EnggaardChristensen VejlederJohnPløger Billede(1(.(Blågårds(Plads(

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1 Musik i tv-reklamer - En tekstanalytisk undersøgelse Bind 1 Musik i tv-reklamer en tekstanalytisk undersøgelse Ph.D. afhandling af Nicolai Jørgensgaard Graakjær Vejledt af Christian Jantzen & Alf Björnberg

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog?

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? Copenhagen Business School Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? En komparativ undersøgelse af konstruerede økonomiske virkeligheder Af: Uddannelse: Tanja Brodzki Holm Cand.ling.merc.

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

anslag: Søgehistorier

anslag: Søgehistorier anslag: Søgehistorier Formål: Projektets formål er at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Oplevelsen som storyworld

Oplevelsen som storyworld Oplevelsen som storyworld - En diskussion af transmedia storytellings bidrag til forståelsen af co-creation oplevelser Kandidatafhandling Signe Grønbæk Bladt September 2015 Vejleder: Trine Susanne Johansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere