for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed."

Transkript

1 Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade København K Telefon Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K BIS/TAN/412/00061 Svar på høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. juli 2018 sendt udkast til forslag til ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love i høring. Lovudkastet indebærer blandt andet, at farmaceuter med særlig efteruddannelse (behandlerfarmaceuter) på apoteker kan genordinere visse lægemidler og ordinere dosisdispensering med tilskud, når en række betingelser er opfyldt. Danmarks Apotekerforening finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at der åbnes for en bedre udnyttelse af de kompetencer, der er til rådighed i forskellige dele af sundhedsvæsenet, herunder de lægemiddelfaglige/farmaceutiske kompetencer på apotekerne. Dette vil være til gavn for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Dermed understøtter lovforslaget efter Apotekerforeningens opfattelse målene om større sammenhæng i behandlingen på tværs af sundhedsvæsenet og nærhed i behandlingen til gavn for borgerne. De nødvendige forudsætninger for de nye ydelser i form af effektiv, smidig og sikker udveksling af korrekte medicinoplysninger, er desuden tilvejebragt med etableringen af det Fælles Medicinkort (FMK) på tværs af sundhedsvæsenet. Gennem FMK er det således sikret, at både læger, sygehuse, den kommunale plejesektor og apotekerne arbejder og træffer beslutninger ud fra det samme opdaterede/online informationsgrundlag om borgernes aktuelle lægemiddelbehandling og recepter. Forslaget om genordination af visse lægemidler vil øge tilgængeligheden til medicin for patienter i fast lægemiddelbehandling. I tilfælde hvor en borger har glemt at forny recepter på deres receptpligtige medicin, kan genordination på apoteket af visse lægemidler afhjælpe, at borgere bliver non-compliante/undlader at tage deres medicin i en periode på grund af manglende medicin. Patienten vil i stedet kunne henvende sig på apoteket, hvor behandlerfarmaceuten i det Fælles Medicinkort (FMK) kan konstatere, at patienten er i fast behandler med medicinen og på dette grundlag oprette en recept og udlevere en pakning. Forslaget om ordination af dosisdispensering betyder, at i tilfælde hvor apoteket bliver bekendt med, at en borger mangler overblik over dosering af de ordinerede lægemidler eller har problemer med efterlevelse af behandlingen, vil apotekets ordination af dosisdispensering kunne være en løsning. Forslaget indebærer dermed, at der

2 2 af 5 er mulighed for, at dosisdispensering vil kunne udbredes til flere af de mange medicinbrugere, som er i målgruppen for ordningen. Derigennem vil forslaget medvirke til at øge kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og medicinsikkerheden for disse patienter. Apotekerforeningens kommentarer til lovforslagets enkelte elementer fremgår nedenfor. Ad kapitel 24 d 70 e, stk. 5. I bestemmelsen beskrives, hvad virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter; 1) Ordination af dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, som er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination, og 2) Genordination af visse receptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil behandling hermed. Apotekerforeningen har registreret, at Lægeforeningen har udtrykt bekymring vedrørende behandlerfarmaceutens mulighed for at ordinere dosisdispensering med tilskud. Lægeforeningen udtrykte således i Jyllands Posten den 13. juli 2018 i artiklen Læger advarer om, at dosispakket medicin uden om lægen kan være farligt bekymring for, at apoteket ikke kan se lægernes journalsystem og derfor ikke kan se om patienten er inde i et forløb med ændring af medicineringen. Således udtaler Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg: Problemet er, at apotekerne ikke har overblik over, om lægen er ved at justere patienten op eller ned i dosis med forskellig slags medicin. I de tilfælde dur det ikke, at dosisdispensere medicinen. Apoteket kan ikke kigge i vores journalsystem og har derfor ikke skyggen af chance for at vide, om patienten er inde i et sådant forløb. Apotekerforeningen er ikke enig i denne kritik. Lovforslaget lægger op til, at behandlerfarmaceutens adgang til at ordinere dosisdispensering med tilskud først træder i kraft, når dosisdispenseringsmodulet i FMK er integreret i apotekernes it-systemer, således at alle sundhedsprofessionelle har afgang til de samme oplysninger om patientens dosisdispenserede medicin. Når en læge foretager en ændring af behandlingen fx ændring af dosering og dokumenterer dette i FMK, vil apoteket kunne se denne ændring og tilpasse den dosispakkede medicin - netop af hensyn til patientsikkerheden. Som det allerede er tilfældet i dag ved dis-pensering af medicin både manuelt og maskinelt - er det en forudsætning for patientsikkerheden, at oplysninger om aktuelle ordinationer er opdaterede. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at apoteket har pligt til at opdatere sine instruktioner om ordination af dosisdispenseret medicin i forhold til de inklusionskriterier, som er fastsat af myndighederne. Et af disse kriterier kunne naturligt være, at apoteket skal søge at afdække, om patienten er inde i et forløb i dialog med lægen om justering af behandlingen, hvor apoteket i givet fald som udgangspunkt ikke bør ordinere dosisdispensering. Som det ligeledes fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, skal de lægemidler, som kan anvendes til dosisdispensering fortsat være ordineret af en læge og skal ske på baggrund af en aktiv ordination, hvilket er med til at sikre patientsikkerheden. Det fremgår også, at den nye sundhedsfaglige ydelse således alene vedrører en beslutning om, at patienten skal tilbydes dosisdispensering med tilskud fra den offentlige sygesikring.

3 3 af 5 Med hensyn til behandlerfarmaceutens genordination af visse lægemidler er denne adgang med lovudkastet begrænset til den mindste lægemiddelpakning, der er markedsført. Apotekerforeningen finder det fagligt velbegrundet med denne begrænsning. Begrænsningen kan dog for nogle lægemidler betyde, at borgeren får en ekstra økonomisk udgift, da stykprisen per tablet i mindste pakning ofte er dyrere end den større pakning, som den behandlende læge oprindeligt har ordineret. Dette kan betyde, at ordningen ikke er så attraktiv for borgerne, og at de derfor fravælger genordination med risiko for manglende compliance til følge. For de tilskudsberettigede lægemidler vil ovenstående også medføre en øget udgift for det offentlige, hvis der genordineres mindste pakning, som er dyrere end den pakningsstørrelse, som behandlende læge oprindeligt havde ordineret. Apotekerforeningen skal derfor opfordre til, at man vurderer, om der kan være tilfælde, hvor kravet om mindste pakning undtagelsesvist kan fraviges, således at den af lægen ordinerede pakningsstørrelse udleveres i stedet. Dette kunne fx være tilfælde, hvor prisen for den mindste pakning er uforholdsmæssigt højere end den oprindeligt ordinerede pakning. Ad kapitel 24 d 70 e, stk. 6. Efter lovforslaget skal apotekets behandlerfarmaceut orientere den behandlende læge om genordination og ordination af dosisdispensering med tilskud. Apotekerforeningen finder det naturligt, at den behandlende læge skal orienteres herom. Apotekerforeningen lægger til grund at denne orientering kan ske ved hjælp af fx korrespondancemeddelelser i eksisterende it-værktøjer. Dette bør præciseres i lovforslagets bemærkninger. Samtidig finder Apotekerforeningen, at der bør stilles krav om, at den ordinerende læge orienterer apoteket om de faglige begrundelser for en eventuel annullering af en af behandlerfarmaceuten ordineret dosisdispensering med tilskud. Dette for at forhindre, at en behandlerfarmaceut på det samme apotek på ny ordinerer dosispakket medicin til den pågældende patient. Ad kapitel 24 d 70 e, stk. 9. Efter lovforslaget skal Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætte nærmere regler for udøvelse af virksomhed som behandlerfarmaceut, herunder behandlingsstedets instrukser for behandlerfarmaceuters genordination, anvisning af lægemidler på recept og for ordination af dosisdispensering med tilskud. Apotekerforeningen forudsætter, at den praktiske udmøntning af ovenstående, herunder særligt kravene til journalføringen, udover hensynet til patientsikkerheden også udformes under hensyn til den økonomiske ramme, som er aftalt mellem Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen i aftalen om apotekernes bruttoavance Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil behandlerfarmaceuten få ansvaret for, at der ikke er interaktionsproblemer med de genordinerede lægemidler i forhold til patientens øvrige forbrug af lægemidler, kosttilskud m.v. Apotekerforeningen finder det relevant i forhold til patientsikkerheden, at behandlerfarmaceuten har ansvaret for, at der ikke er interaktionsproblemer med de genordinerede lægemidler i forhold til andre lægemidler, uanset om der er tale om receptpligtige lægemidler, håndkøbslægemidler eller naturlægemidler. Da producenter af kosttilskud ikke er forpligtede til at oplyse om eventuelle interaktioner mellem lægemidler og kosttilskud, er det ikke praktisk muligt for hverken læge eller behandlerfarmaceut at kontrollere for interaktioner mellem lægemidler og kosttilskud. Det er herudover efter Apotekerforeningens opfattelse uklart, hvad opregningen ud over lægemidler og kosttilskud ( m.v. ) i

4 4 af 5 denne sammenhæng omfatter. Apotekerforeningen henstiller derfor til, at behandlerfarmaceutens ansvar vedrørende interaktioner alene omfatter kendte interaktioner, som kan fremfindes via Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase, og at det præciseres i bemærkningerne. Kommentarer til lovforslag om ændring af lov om apoteksvirksomhed Ad 11 a. I bemærkningerne til lovforslaget er det i relation til behandlerfarmaceutens ordination af dosisdispensering med tilskud præciseret, at den foreslåede bestemmelse ikke indebærer nye krav om farmaceutbemanding på filialer. Det betyder, at ordination af dosisdispensering i praksis kan ske på baggrund af en telefonisk/videotelefonisk samtale mellem patienten og en behandlerfarmaceut, der i øjeblikket befinder sig fx på hovedapoteket. Apotekerforeningen er helt enig i denne fremgangsmåde. Apotekerforeningen lægger til grund, at denne fremgangsmåde også kan anvendes i forbindelse med apotekets genordination. Dette synes imidlertid ikke at fremgå klart af lovudkastets bemærkninger, hvorfor Apotekerforeningen skal opfordre til, at bemærkningerne præciseres i overensstemmelse hermed. Ad 65, stk. 1. Det følger af lovforslaget, at apotekerne i forbindelse med, at de pålægges opgaven med genordination og ordination af dosispakket medicin med tilskud, vil blive underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at receptekspederende enheder, hvor der er/kommer behandlerfarmaceuter og foretager genordinationer, skal registreres i Behandlingsstedsregisteret og betale et årligt gebyr på kr (2018 pris- og lønniveau). Apotekerne er som bekendt allerede i dag underlagt tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen og betaler et betydeligt beløb til dette tilsyn. Endvidere må det forventes, at de nye ydelser kun vil komme til at udgøre en meget begrænset del af apotekernes samlede virksomhed. Apotekerforeningen bemærker i den forbindelse, at det i aftalen mellem Apotekerforeningen og Sundheds-og Ældreministeriet om apotekernes bruttoavance for er forudsat, at Sundhedsministeriet arbejder for at begrænse udgifter til blandt andet behandlingsstedstilsynet mest muligt via en virksomhedsordning. Dette synes ikke at være afspejlet i lovforslaget, hvorfor Apotekerforeningen skal opfordre til, at lovforslaget på dette punkt justeres i overensstemmelse med den nævnte bruttoavanceaftale. Kommentarer til lovforslag om ændring af sundhedsloven Ad 3, nr. 5. Med lovudkastet foreslås det, at behandlerfarmaceuter omfattes af de regler for tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, som gælder for læger, tandlæger og apotekere. Apotekerforeningen bemærker hertil, at spørgsmålet om, hvorvidt behandlerfarmaceuter skal være omfattet af tilknytningsreglerne på nuværende tidspunkt drøftes i den følgegruppe, som blev nedsat i forbindelse med tilknytningsreformen fra Apotekerforeningen skal derfor opfordre til, at spørgsmålet om eventuelle regler for behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder afventer følgegruppens anbefalinger.

5 5 af 5 Generelt til høringsmaterialet Ved gennemlæsning af lovudkastet og bemærkningerne finder Apotekerforeningen, at der ikke er en konsekvent brug af begreber vedrørende ordination, recepter og aktiv ordination. Der synes at være en vis sammenblanding mellem begreber, der anvendes i forbindelse med FMK (Fælles Medicin Kort) og tidligere/historiske betegnelser for ordination af lægemidler. Apotekerforeningen gør opmærksom på, at der i FMK-terminologi differentieres mellem begreberne ordination/lægemiddelordination og recept. Begrebet ordination betyder i FMK-terminologi at oprette en ordination (behandling) på et lægemiddel. Til en lægemiddelordination kan der knyttes en recept eller en anvisning til dosisdispensering. Apotekerforeningen er informeret om, at Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med det foreliggende lovforslag har gjort opmærksom på problemstillingen vedrørende begrebsanvendelse. Apotekerforeningen opfordrer til, at der i det fremsatte lovforslag sikres en konsekvent og forståelig anvendelse af begreber, herunder stillingtagen til sammenhængen med begrebsanvendelsen i FMK. Danmarks Apotekerforening har ikke bemærkninger til de øvrige dele af lovudkastet, som dels medfører en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence og dels en tydeliggørelse af det organisatoriske ansvar for fejl og andre forhold i sundhedsvæsenet, som kan være til fare for patientsikkerheden. Med venlig hilsen Anne Kahns Formand

LOV nr 1555 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019

LOV nr 1555 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 LOV nr 1555 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1804374 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 13. august 2018 Ref.: 18-1978 Vedr. høring om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed,

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Dato 16. marts 2018 Sagsnr. 2018011476 MRU Kommenteret høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) til

Forslag. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) til Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

UDKAST - Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger

UDKAST - Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger Dato 26. april 2019 Sagsnr. Indsæt sagsnr. AHU UDKAST - Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger Formålet med reglerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

6. juli I 21, stk. 1, 1. pkt., ændres»og optometrister«til:», optometrister og behandlerfarmaceuter«.

6. juli I 21, stk. 1, 1. pkt., ændres»og optometrister«til:», optometrister og behandlerfarmaceuter«. Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del Bilag 400 Offentligt 6. juli 2018 Dato: 06-07-2018 Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPENS Sagsnr.: 1804374 Dok. nr.: 651977 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPENS Koordineret med: Sagsnr.: 1807386 Dok. nr.: 695935 Dato: 22-10-2018 Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 1615 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1807419 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde Styrelsen for Patientsikkerhed Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde I medfør af 70 e, stk. 8 og 9, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 1693 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1807453 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

Styrelsens udkast har været sendt til intern høring hos Sygehusapotekerne i Danmark og Amgros I/S, og vi har følgende bemærkninger:

Styrelsens udkast har været sendt til intern høring hos Sygehusapotekerne i Danmark og Amgros I/S, og vi har følgende bemærkninger: SYGEHUSAPOTEKERNE I DANMARK Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk SAK

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oplæg til drøftelse af sundhedsopgaven på det sociale område På

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT TIL

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT TIL Sundheds- og Ældreministeriet KOMMENTERET HØRINGSNOTAT TIL Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 L 115 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Irene Holm Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPLINB Koordineret med: Sagsnr.: 1801157 Dok. nr.: 532150 Dato: 13-03-2018 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST til høring Enhed: MEDINT Sagsbeh.: dephbj Koordineret med: Sagsnr.: 1903278 Dok. nr.: 880134 Dato: 25-04-2019 Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Referat Lægemiddel- og Medikoudvalgets møde mandag den kl

Referat Lægemiddel- og Medikoudvalgets møde mandag den kl Lægeforeningen 01-05-2018 Referat Jr. /2016-2241 Emne: Til: Referat Lægemiddel- og Medikoudvalgets møde mandag den 22-03-2018 kl. 17.00 20.00 LMU (Michael Dupont formand, Bjarne Ørskov Lindhardt, Henrik

Læs mere

Afskæring af mulighed for klageadgang til Styrelsen for Patientsikkerhed (lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)

Afskæring af mulighed for klageadgang til Styrelsen for Patientsikkerhed (lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 11. marts 2016 J.nr. 1603488 Dok.nr. 47024 UH Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Sundheds- og Ældreministeriet primaejur@sum.dk med kopi til

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Lille Strandstræde 10 1254 København K CVR- eller P-nummer: 31274052 Dato for tilsynet: 10-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Dato 9. november 2017 Sagsnr. 2017103730 PFR Vejledning om den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Indledning Formålet med denne vejledning er at orientere om proceduren for den periodiske

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-møde Onsdag den 15. marts 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed 6. juni 2017

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed 6. juni 2017 Notat Danske Fysioterapeuter Til: Styrelsen for Patientsikkerhed 6. juni 2017 Høringssvar til Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. samt Høringssvar

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Bliver du truet med at miste din autorisation?

Bliver du truet med at miste din autorisation? Bliver du truet med at miste din autorisation? I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark    og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr T E

Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr T E Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr. 2017113717 T +45 3359 0221 E sah@dkma.dk Høring over udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af forordning om safety

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO"

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VÆDDERBO DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO" Reaktivt tilsyn, 2017 Karetmagervej 58 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 10861284 Dato for tilsynet: 22-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Psykiatriske sygehusafdelinger

Psykiatriske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Psykiatriske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Louisa H. Rasmussen, Konsulent, EG Team Online lohra@eg.dk +45 7220 7698 Agenda den 26-02-2018 Medicinmodul i EG Sensum Bosted FMK (Fælles Medicinkort) DLI

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version 0.3 2017-06-12 Dokumenthistorik Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 2017-05-22 TKN Arbejdsversion - oprettet 0.2 2017-06-07 TKN Opdateret

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere