Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra arbejdsgruppe 10:"

Transkript

1 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på

2 2 Forord Med folkeskolereformen er der opstillet 3 nationale mål for folkeskolen: 1) Alle elever skal blive så dygtige som de kan 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Digitalisering skal bidrage til opfyldelsen af de tre overordnede mål. Kommissoriet: Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde forslag til: rammer og krav til skolernes it-infrastruktur i 2014, således at alle elever har adgang til et sikkert, stabilt og kapacitetsmæssigt optimalt trådløst internet, som giver alle elever mulighed for at medbringe og bruge eget udstyr i undervisningen bevilling til eventuel indretning og tilpasning af it-infrastrukturen på skolerne samt driften heraf. Desuden har det været arbejdsgruppen opgave at foretage en afdækning af, hvordan man kan rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer mellem medarbejdere, ledere og forældre i skolen. Konkret skal afdækningen belyse: hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i planlægningen, gennemførelsen og efterbehandlingen af undervisningen i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med deres kollegaer i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med deres ledere i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring

3 3 hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med forældrene i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring Forslaget skal være i overenstemmelse med de visioner og strategier, der ligger i Politik for it og læring. Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en skoleleder, to pædagogiske itvejledere, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, chefen for it-afdelingen, formanden for digitaliseringsgruppen samt to forvaltningsrepræsentanter. God læselyst!

4 4 Indledning Folkeskolereformen i I er der nedsat 13 arbejdsgrupper til at udarbejde forslag inden for forskellige delelementer i folkeskolereformen. Én af disse arbejdsgrupper er gruppe 10, der har udarbejdet dette forslag. Rammen for arbejdet i alle 13 arbejdsgrupper er, ud over folkeskolereformen, de lokale politikker i, der har berøring med skoleområdet: Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for it og læring Politik for folkeskolens årgang Sammenhængende børnepolitik De lokale politikker bygger i høj grad på samme tænkning, som findes i folkeskolereformen. Politikkerne har ligesom reformen fokus på nytænkning af undervisningen, nytænkning af skoledagen og generelt øget fleksibilitet. For eksempel genfindes følgende elementer fra folkeskolereformen på forskellig vis i s Politik for inklusion og tidlig indsats, Politik for folkeskolens årgang samt Politik for it og læring: Fokus på forpligtende teamarbejde som udgangspunkt for medarbejdernes arbejde Inklusionstænkning Styrkelse af de fagprofessionelles kompetencer Inddragelse af digitale læremidler Inddragelse af andre professioner/frivillige i undervisningen Mere fleksible rammer om klasselærerfunktionen Mere fysisk aktivitet og på en ny måde Fokus på forældrenes rolle og ansvar og systematisk medinddragelse af disse Denne sammenhæng mellem tænkningen i folkeskolereformen og tænkningen i de lokale politikker betyder, at der grundlæggende er et stærkt fundament for at realisere fremtidens folkeskole i, idet kommunens skoler siden 2012 har arbejdet med mange af de elementer, der indgår i folkeskolereformen.

5 5 Rammerne for udarbejdelsen af forslaget Udarbejdelsen af dette forslag har taget udgangspunkt i både nationale og lokale rammer, strategier og visioner. Således er forslaget udformet med henblik på at kunne opfylde visioner og mål i hhv. Folkeskolereformen, Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd digital læring og undervisning samt s egen Politik for it og læring. Nedenfor præsenteres kort, hvordan disse rammer hver især har bidraget til dette forslag: Folkeskolereformen lægger op til, at it skal integreres i den daglige undervisning og være en aktiv og selvfølgelig medspiller i vejen mod målet om en moderne og fagligt stærkere folkeskole, hvor elevernes læring og trivsel øges. Eleverne skal i langt højere grad end tidligere anvende teknologi i undervisningen, og digitale læremidler skal indgå langt mere konsekvent, således at eleverne rustes til at anvende teknologien kreativt, kritisk og kompetent. I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen 1, er der fokus på følgende i forhold til øget anvendelse af it i folkeskolen: Digitale kompetencer og digital understøttelse af undervisningen skal i forbindelse med præciseringen af Fælles Mål tænkes ind i alle fag og understøttende undervisningsopgaver i folkeskolen. Over en årrække skal brugen af it i forbindelse med afgangsprøverne øges. Det skal bl.a. ske gennem digitalisering af de skriftlige prøver samt øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag. Der udvikles endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og mere varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen. Den Fællesoffentlige strategi for digital velfærd digital læring og undervisning har følgende ambitiøse mål for digital læring og undervisning: I 2015 anvendes digitale læremidler i den daglige undervisning i alle folkeskoler. I 2020 er digital undervisning og læring en del af alle relevante undervisningsforløb. Elever og studerende kan senest i 2016 gennemføre relevante skriftlige prøver og eksaminer digitalt. Fra skoleåret 2016/2017 skal elever, forældre, lærer og pædagoger have en fælles brugerportal som digital indgang til folkeskolen. 1 Undervisningsministeriet (2013): Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen

6 6 I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi står desuden beskrevet, at også lærerne i højere grad skal anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse, undervisning og gennemførelse af test og eksaminer i et sådan omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring 2 Kommunalbestyrelsen i har på møde den 5. oktober 2010 besluttet, at tilslutter sig den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Med disse visioner følger naturligvis et behov for fokus på såvel pædagogiske som tekniske sider af digitaliseringen. Begge er fremhævet i ns Politik for it og læring fra : Det er en vigtig forudsætning for integration af it i børn og unges læreprocesser, at de fysiske rammer og valget af digitale læremidler er begrundet i pædagogik. Brugen af digitale læremidler forudsætter, at der skabes en velfungerende itinfrastruktur. Det vil blandt andet sige, at der på alle skoler og i alle dagtilbud skal være adgang til et stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet. Det er vigtigt, at it-infrastrukturen er velfungerende, så den ikke bliver en barriere, et irritationsmoment eller en sovepude for brugen af digitale læremidler. Da rammerne for den pædagogiske dimension i er udstukket i Politik for it og læring, har denne arbejdsgruppe jf. kommissoriet haft særlig fokus på den tekniske dimension af digitaliseringen samt på de muligheder, den øgede digitalisering rummer i forhold til at rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer. Hvad angår medarbejdernes medfølgende behov for kompetenceløft i forbindelse med øget brug af it, er dette en del af kommissoriet for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling. 2 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 3 (2012): Politik for it og læring

7 7 Læsevejledning Forslaget er inddelt i følgende tre afsnit: 1) En afdækning af rammer og forudsætninger til skolernes it-infrastruktur i , således at alle elever sikres et sikkert, stabilt og optimalt trådløst internet. 2) Et afsnit med gennemgang af prioriteringer og omkostninger ved de tiltag, der anses for nødvendige for at bringe it-infrastrukturen på et fremtidssikret niveau. De foreslåede indsatser er fordelt over en treårig periode ( ), og omkostninger er fordelt på udgifter til anlæg og drift. 3) Et katalog med konkrete forslag til projekter, der kan medvirke til at rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer. Når ordet brugere anvendes uden yderligere specifikation i forslaget, menes som udgangspunkt alle med adgang til og behov for en velfungerende it-infrastruktur (elever, medarbejdere og besøgende på skolen).

8 8 1) Skolernes it-infrastruktur En velfungerende it-infrastruktur er en afgørende forudsætning for, at visionerne om it som en naturlig og integreret del af elevernes læring og lærernes forberedelse og gennemførelse af undervisningen kan realiseres. Skolernes it-infrastruktur må grundlæggende være stabil og fungere på et tilstrækkeligt højt niveau. Elever, lærere og andre brugere skal kunne stole på, at teknologien fungerer hver eneste dag, ligesom den skal være robust og fleksibel. For at afdække it-infrastrukturen i og komme med konkrete anbefalinger har arbejdsgruppen opstillet en række forudsætninger for god it-infrastruktur. Som metode hertil har arbejdsgruppen systematisk forholdt sig til Kommunernes Landsforenings anbefalinger til it-infrastruktur i et notat af 2.juli 2012, suppleret med anbefalinger fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi af 29. juni 2012 samt lokalt definerede forudsætninger. Beskrivelsen af hver forudsætning og aktuel status i kan aflæses i nedenstående skema (skema 1). Skemaet beskriver de enkelte forudsætninger i overordnede termer for en uddybende beskrivelse og definitioner af hvert enkelt punkt henvises til bilag 1. Efter skema 1 følger en skematisk oversigt over, hvilke omkostninger, der er forbundet med at bringe hver enkelt punkt på et acceptabelt og fremtidssikret niveau i årene samt arbejdsgruppens bemærkninger til en eventuel prioritering.

9 9 Skema 1: 15 forudsætninger for adgang til velfungerende it i undervisningen Forudsætning Det betyder, at Status i 1. Trådløse net herunder dataarkitektur for det trådløse net Der skal være velfungerende trådløs dækning på alle skoler i en sådan grad, at forberedelse, undervisning og læring kan foregå mange steder uafhængigt af bestemte lokaler. Alle skoler har aktuelt et velfungerende it- netværk med en kapacitet, som er gearet til det nuværende setup. Der er ex. fiber-forbindelser og trådløst netværk til alle skoler/børnebyer. I takt med nye læringskrav og hermed nye it-indkøb og it-værktøjer er der gode muligheder for at udbygge den eksisterende grundlæggende infrastruktur. 2. Mulighed for at medbringe egne digitale enheder og koble på trådløst netværk med disse (en strategi kaldet Bring Your Own Device, herefter BYOD) 3. Flere digitale enheder pr. bruger herunder kapacitet på nettet Elevernes og medarbejdernes egne digitale enheder skal kunne logges på skolernes trådløse net, og tilgå fildelingsmapper, klassesider, internet herunder skolelinks m.m. Der skal være kapacitet til, at hver elev og hver medarbejder (brugerne) har to digitale enheder på nettet, typisk en tablet/pc og en telefon pr. bruger. 4. Roaming Det skal sikres, at der er adgang til nettet overalt på skolen, og eleverne bør kunne bevæge sig rundt med deres digitale enheder uden at miste netadgangen. 5. Prøver Når der afholdes prøver via nettet (2014/2015), skal netværket dimensioneres til at kunne håndtere prøvesituationer, hvor der er mange elever samlet på et begrænset område. 6. Adgang til print Brugerne skal have adgang til print på skolen, uanset om data ligger på brugerens egen enhed eller er lagret centralt. 7. Brugere Udover elever og lærere i folkeskolen anvendes skolerne ofte af ungdomsskoler, aftenskoler, lokale klubber og kulturelle aktiviteter, som også bør have adgang til trådløst netværk. 8. Filtrering I tilfælde af misbrug af skolernes forholdsvis åbne netværk (fx ved at brugerne anvender skolens netværk til ulovlig fildeling) skal det være muligt at Fordrer en afvikling af det nuværende skolenet-setup og stiller en række nye krav til infrastruktur, som skal ombygges. Fiberopkoblingen giver mulighed for udvidelse af kapaciteten til det fremtidige behov. Netværket er gearet til at opfylde dette krav. Der bør foretages en kortlægning af, hvilke rum, der i perioder kræver ekstra kapacitet, f.eks. fællesarealer eller rum, man typisk afholder digitale prøver og eksaminer i mobile accesspunkter sættes evt. op i disse rum. Nuværende printløsninger på skolerne er ikke tidssvarende der bruges for meget tid og for mange økonomiske og miljømæssige ressourcer på nuværende løsninger. Identifikation af brugere er aktuel mangelfuld og ikke tilstrækkelig brugervenlig. Dette krav er opfyldt.

10 10 Forudsætning Det betyder, at Status i filtrere netværkstrafikken. 9. IPv6 IPv6 er en kommende internationale standard for internetadresser. 10. Indkøbsaftaler En oversigt over kendte behov for it-indkøbsaftaler og udbudsforretninger er en forudsætning for smidigt indkøb af it-udstyr. 11. Strøm og opbevaring af computere Kapaciteten i skolernes samlede elforsyning skal kunne håndtere, at brugerne medbringer egne digitale enheder. Der er for øjeblikket ikke et akut behov for at investere i nyt udstyr for at understøtte Ipv6. Men ved nyanskaffelser af routere, firewalls, trafikprioritering/filtrering og logningsudstyr skal det sikres og indskrives i kravspecifikationen, at leverandørerne kan håndtere IPv6. Aktuelt kan det forekomme, at indkøbsaftaler eller mangel på samme kan forsinke indkøb af it-udstyr. I samarbejde med indkøbskontoret og itafdelingen udarbejdes en oversigt over nødvendige indkøbsaftaler på itområdet, således at udbudsforretninger er afviklet i god tid, inden der er behov for indkøb. Ift. samlet elforsyning er der aktuelt ikke kapacitet nok på alle skoler. Der bør være adgang til en passende mængde stikkontakter i klasseværelserne, så eleverne kan holde strøm på egne digitale enheder. Der er aktuelt ikke stikkontakter nok i klasseværelserne til at imødekomme fremtidige behov. 12. Hardware til pædagogisk personale Der bør kunne tilbydes sikker opbevaring, når eleverne har mulighed for at medbringe eget itudstyr. Et elevskab kan opfylde dette krav. Pædagogisk personale skal have adgang til en itarbejdsplads hver i form af en bærbar pc eller lignende, således at det bliver muligt for dem i højere grad anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse og undervisning 13. Hardware til elever Jf. Folkeskoleloven 49 4 og 19 5 skal skolen stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Det er således nødvendigt at sikre skolerne midler til indkøb, vedligehold og udskiftning af hardware til de børn, som ikke selv har mulighed for at medbringe eget udstyr. It-hardware vurderes at have en levetid på 3 år. Der er ikke aktuelt mulighed for sikker opbevaring af eget it-udstyr på alle matrikler. Der er behov for indkøb af 377 bærbare pc er.. Skolen råder aktuelt over en ny it-arbejdsplads for hvert 8. barn 14. Digitale læremidler Digitale kompetencer og it skal tænkes ind i alle fag og Skolerne har aktuelt 15 digitale platforme til rådighed, og der er i Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold til 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til 26, stk. 3, påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter 3, stk. 4, og som hjemtages af eleverne til eget brug.

11 11 Forudsætning Det betyder, at Status i være en naturlig og integreret del af læringen og undervisningen i fremtiden. Elever og medarbejdere bør have et alsidigt, varieret og bredt sammensat tilbud af digitale læremidler til rådighed i alle fag. Det betyder, at behovet for investering i digitale læremidler fortsætter på et tilsvarende niveau i årene fremover, som det har været tilfældet og praksis i de seneste to år. 15. Brugerportal Elever, forældre, lærere og pædagoger skal have en fælles digital indgang til folkeskolen også kaldet en brugerportal som skal fungere som et samlingspunkt for kommunikation, information og administrative rutiner. Denne udvikles af UNI-C i et samarbejde med Undervisningsministeriet og antages at komme til at understøtte et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. og 2014 investeret cirka 2 millioner i digitale læremidler inkl. tilskud fra staten I 2014 og 2015 er der en trækningsret hos Undervisningsministeriet forstået på den måde, at kan hente , - kr. hjem til indkøb af digitale læremidler. Trækningsretten betyder, at kommunen skal medfinansiere svarende til det statslige tilskud. Fra skoleåret 2016/2017 skal elever, forældre, lærere og pædagoger have en fælles digital indgang til denne brugerportal jf. Den fællesoffentlige Strategi for Digital velfærd.

12 12 Prioritering og omkostninger i årene It i folkeskolen skal foretage et kvantespring i de kommende år. At hardware skønnes at have en gennemsnitlig levetid på tre år, betyder, at investeringer i it-udstyr er tilbagevendende, når det gælder indkøb og opgradering af udstyr til en velfungerende infrastruktur. Desuden må medregnes vedvarende udgifter til drift, herunder omkostninger ved indkøb af licenser og abonnementer, men ikke mindst til implementering, support og vedligehold på udstyret. I de følgende skemaer er opstillet et budget over omkostningerne ved de forudsætninger for velfungerende it fra ovenstående skema, som kræver en styrket indsats i Norddjurs Kommune. For at finde forklaring på indholdet i de enkelte punkter henvises til ovenstående gennemgang (skema 1) og uddybning af denne i bilag 1. It-løsningerne og teknologierne i dette oplæg er først og fremmest valgt, fordi de understøtter målene for folkeskolen og tilbyder eleverne og det pædagogiske personale aktuelt og læringsfremmende udstyr og læremidler. Posterne i nedenstående skemaer er prioriteret på de år, de er mest nødvendige. Nogle poster er der udgifter forbundet med flere år i træk. Andre poster er delt op på flere år for at gøre implementeringen glidende og fordele den økonomiske investering. Nogle poster kan flyttes tidsmæssigt, reguleres og/eller vælges helt fra. Til denne proces har arbejdsgruppen følgende kommentarer:

13 13 BYOD-strategien Kommunerne har gennem økonomiaftalen og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi forpligtet sig på at gøre det muligt for eleverne at have adgang til velfungerende it, herunder at sørge for, at elevernes egne enheder kan koble sig op på et velfungerende trådløst netværk i skolen. Kommunerne er stadig forpligtede til at stille udstyr til rådighed for de elever, der ikke selv medbringer egne digitale enheder, jf. Folkeskolelovens 19 og 49. Forudsætninger, der gør BYOD-strategien mulig, er altså nødvendige tiltag, der må prioriteres, omend nogle af forudsætningerne er regulerbare. De i skemaet beskrevne tiltag, som er nødvendige for BYOD-strategien, er: Selve BYOD-strategien (etablering, ekstern service, support og vedligehold) Hardware til elever, som ikke medbringer eget udstyr (Behov for indkøb af hardware til elever er estimeret, således at der er regnet med indkøb af digitale enheder til udlån til hver fjerde elev i udskolingen, hver tredje på mellemtrinnet og hver tredje i indskolingen). Denne faktor er regulerbar. Trådløst netværk der skal være accesspunkter og tilstrækkelig internetkapacitet og båndbredde, når alle elever har 1 eller 2 digitale enheder med i skole. FollowMe print afløser en utidssvarende og utilstrækkelig printløsning, som også giver eleverne mulighed for at printe fra egne digitale enheder. Elinstallation på skolerne. Skolernes elinstallationer skal opgraderes til BYODstrategien (arbejdsgruppen har estimeret, at 8 stikkontakter i et undervisningslokale er mindstekrav, men denne faktor kan reguleres). Elevskabe: Arbejdsgruppen anbefaler, at der tilbydes sikker opbevaring af elevernes eget medbragte udstyr. Dette vurderes mest optimalt i aflåselige elevskabe med mulighed for opladning. Der findes andre og mere prisbillige løsninger, som skolerne kan tilbyde sikker opbevaring på, f.eks. opbevaring i aflåste lokaler eller en garderobeordning hvor elever kan aflevere/hente udstyr. Dette er således en faktor, der kan reguleres. Adgang til skolernes trådløse netværk for eksterne brugere. (Etablering af smskode-system til eksterne brugere, f.eks. foreningsfolk, erhvervsdrivende, forældre, besøgende i det hele taget.). Dette er en engangsinvestering, som det ikke anbefales at nedprioritere. Årsværk til drift: I oversigten er indregnet midler til central projektledelse, teknisk ekspertise, implementering, sidemandsoplæring, support og vedligehold i implementeringsfasen (betegnet som en andel årsværk) og i de efterfølgende år. Den erstatter ikke de lokale itteknikere på skolerne, som forventes at løse dagligdagens it opgaver, såsom mindre fejlretninger, hotline for pædagogiske personaler, brugeroprettelse og brugervedligehold

14 14 m.v. på de enkelte matrikler, men anses som nødvendig og helt afgørende, hvis de nye løsninger skal etableres og implementeres uden gener og forstyrrelse af arbejdet på skolerne. Årsværk i beregningerne er omtrentlige og anført i afrundede tal. Over perioden er regnet med en engangsomkostning på 2,35 årsværk a kr. til etablering samt en vedvarende omkostning på 3,0 årsværk til løbende support og vedligehold. I alt 5,35 årsværk. Efter implementeringsperioden forventes omkostningerne at stabilisere sig på 3,0 årsværk til support og vedligehold. Hardware til pædagogisk personale: Det anbefales, at pædagogisk personale skal have adgang til en it-arbejdsplads hver i form af en bærbar pc eller lignende, således at det bliver muligt for dem i højere grad at anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse og undervisning. Denne faktor er desuden en forudsætning i arbejdsgruppe 9: Fysiske rammer. Digitale læremidler: Digitale læremidler er med til at styrke motivation og faglighed hos alle elever, blandt andet ved at medvirke til variation i skoledagen og kobling mellem undervisning og praksis. Digitale læringsmidler er unikke i forhold til deres evne til at tilpasse sig den enkelte elevs niveau, således at eleven får afstemte udfordringer. Investeringer i digitale læremidler anses derfor for afgørende. Det beløb, investerer i digitale læremidler dobles op fra central statslig pulje op til kr. Der kan reguleres på egenfinansieringen, hvilket har konsekvenser for tilskuddets størrelse

15 15 Oversigt over omkostninger ved anlæg og drift samt forslag til fordeling på år i årene It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til pædagogisk personale 377 stk bærbare pc'er a 4000 kr. inkl. 3 års on site garanti. kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser 377 stk. a 200 kr. kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 BYOD-strategi 140 stk. Standard Dell tastatur og mus med ledning til forberedelsespladser til personalet a 153 kr. pr. sæt Opstartsomkostninger og etablering af Office 365 klassesider, skolelinks, afleveringsmapper v/ ekstern leverandør kr ,00 kr ,00 Service ekstern leverandør kr ,00 Afledt drift i form af løbende support (0,5 årsværk a kr.) kr ,00

16 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Digitale læremidler Til indkøb af digitale læremidler. Egen investering fordobles fra statslig pulje kr ,00 FollowMe print Indkøb af udstyr kr ,00 0,4 årsværk a kr. til etablering og implementering kr ,00 0,25 årsværk til løbende support kr ,00 Elevskabe til opbevaring af udstyr med mulighed for opladning Indkøb til udskolingen kr ,00 kr. 0,00 Adgang til skolernes trådløse netværk på guestnet for eksterne brugere kr. 0,00 Etablering af smsløsning (0,25 årsværk af ) kr ,00 I alt i 2014 It-anskaffelser: kr ,00 Etableringsomkostninger kr ,00 Vedvarende driftsomkostninger år 2014 kr ,00

17 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til elever i udskolingen jf. Folkeskolelovens 19 og bærbare pc'er/tablets/station ære a 4000 kr. til udlån til elever i udskolingen (svarende til hvert 4. barn) kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 337 stk. a 200 kr. kr ,00 Hardware til elever på mellemtrinnet jf. Folkeskolelovens 19 og bærbare pc'er/tablets/station ære a 4000 kr til udlån til elever på mellemtrinnet (svarende til hvert 3. barn). kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 375 stk. a 200 kr. kr ,00

18 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Opgradering af elinstallation på skolerne Digitale læremidler Elevskabe til opbevaring af udstyr Trådløst netværk 8 elstik i 78 undervisningslokaler a kr. Til indkøb af digitale læremidler. Egen investering fordobles fra statslig pulje. Indkøb til mellemtrinnet Nye accesspunkter til fællesrum og nye controllere kr , ,00 0, ,00 0, ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) Service og vedligehold: 0,25 årsværk af kr.) kr , ,00 I alt i 2015 Anlæg: ,00 Drift engangsomkostninger ,00 Vedvarende driftsomkostninger akkumuleret kr ,00

19 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til elever i indskolingen jf. Folkeskoleloven 498 bærbare pc'er/tablets/stationæ re a 4000 kr til udlån til elever i indskolingen (svarende til hvert 3. barn) ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 498 stk. a 200 kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Opgradering af elinstallation på skolerne 8 elstik i 78 undervisningslokaler a kr. kr ,00 Digitale læremidler Elevskabe til opbevaring af udstyr Trådløst netværk Fornyelse af indkøbte abonnementer til digitale læremidler. Indkøb til indskolingen ,00 Opgradering af fiber til 10 GB ( NB. anslået udgift. Den nuværende indkøbsaftale på fiber udløber i 2014, og vi skal i udbud) ,00 0, ,00 Ekstra driftsudgifter, når fiberen skrues op fra 5GB til 10GB I alt i ,00 Etableringsomkostninger ,00 Vedvarende driftsomkostninger akkumuleret ,00 kr ,00

20 20 Oversigt over omkostninger i årene Nedenstående skemaer viser et overblik over hhv. it-anskaffelser og etableringsomkostninger samt vedvarende driftsomkostninger fordelt på pædagogisk personale, elever og øvrige omkostninger. Tabel 1: Oversigt over it-anskaffelser og etableringsomkostninger It-anskaffelser Etableringsomkostninger 2014 kr ,00 kr , kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tabel 2: Oversigt over vedvarende driftsomkostninger Vedvarende driftsomkostninger Akkumulerede Pædagogisk personale Elever Øvrige driftsomkostninger i alt It-support Licenser It-support Licenser It-support Licenser og Itsupport eksternt 2014 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.0, kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00

21 21 Det skal bemærkes, at økonomidelen i arbejdsgruppens indholdsforslag er udarbejdet af forvaltningen. Forvaltningen har i den sammenhæng fordelt arbejdsgruppens forslag til it-investeringerne over årene af hensyn til den samlede økonomi i folkeskolereformen. Som beskrevet i skemaet med forudsætninger for god it-infrastruktur antages bærbare pc er at have en levetid på cirka tre år. For andet hardware varierer levetiden, f.eks. kan følgende antages at gælde: - Routere/firewalls: 2-4 år Routernes levetid hænger sammen med den evigt stigende internet trafik - Switche: 5-6 år nyere switche kan håndtere mere trafik, ældre switche kan i reglen genbruges steder, hvor behovet ikke er så stort. - Controllere til trådløst udstyr: 2-4 år mere trafik og flere accesspunkter kræver flere eller hurtigere controllere - Trådløse accespunkter: 4-7 år Der må altså påregnes udgifter til løbende genanskaffelser af hardware.

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 4:

Forslag fra arbejdsgruppe 4: Forslag fra arbejdsgruppe 4: Konkrete læringsmål for alle elever - målstyret undervisning Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 Indhold Indledning 3 Vision og baggrund 4 Status 5 Pædagogiske visions- og fokusområder 7 Ansvar for implementering

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi KMDeducation ipad til læsesvage ipad til koncentrationsvanskeligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere