Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra arbejdsgruppe 10:"

Transkript

1 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på

2 2 Forord Med folkeskolereformen er der opstillet 3 nationale mål for folkeskolen: 1) Alle elever skal blive så dygtige som de kan 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Digitalisering skal bidrage til opfyldelsen af de tre overordnede mål. Kommissoriet: Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde forslag til: rammer og krav til skolernes it-infrastruktur i 2014, således at alle elever har adgang til et sikkert, stabilt og kapacitetsmæssigt optimalt trådløst internet, som giver alle elever mulighed for at medbringe og bruge eget udstyr i undervisningen bevilling til eventuel indretning og tilpasning af it-infrastrukturen på skolerne samt driften heraf. Desuden har det været arbejdsgruppen opgave at foretage en afdækning af, hvordan man kan rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer mellem medarbejdere, ledere og forældre i skolen. Konkret skal afdækningen belyse: hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i planlægningen, gennemførelsen og efterbehandlingen af undervisningen i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med deres kollegaer i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med deres ledere i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring

3 3 hvordan lærerne og andre medarbejdere kan bruge it i samarbejdet og kommunikationen med forældrene i et sådant omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring Forslaget skal være i overenstemmelse med de visioner og strategier, der ligger i Politik for it og læring. Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en skoleleder, to pædagogiske itvejledere, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, chefen for it-afdelingen, formanden for digitaliseringsgruppen samt to forvaltningsrepræsentanter. God læselyst!

4 4 Indledning Folkeskolereformen i I er der nedsat 13 arbejdsgrupper til at udarbejde forslag inden for forskellige delelementer i folkeskolereformen. Én af disse arbejdsgrupper er gruppe 10, der har udarbejdet dette forslag. Rammen for arbejdet i alle 13 arbejdsgrupper er, ud over folkeskolereformen, de lokale politikker i, der har berøring med skoleområdet: Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for it og læring Politik for folkeskolens årgang Sammenhængende børnepolitik De lokale politikker bygger i høj grad på samme tænkning, som findes i folkeskolereformen. Politikkerne har ligesom reformen fokus på nytænkning af undervisningen, nytænkning af skoledagen og generelt øget fleksibilitet. For eksempel genfindes følgende elementer fra folkeskolereformen på forskellig vis i s Politik for inklusion og tidlig indsats, Politik for folkeskolens årgang samt Politik for it og læring: Fokus på forpligtende teamarbejde som udgangspunkt for medarbejdernes arbejde Inklusionstænkning Styrkelse af de fagprofessionelles kompetencer Inddragelse af digitale læremidler Inddragelse af andre professioner/frivillige i undervisningen Mere fleksible rammer om klasselærerfunktionen Mere fysisk aktivitet og på en ny måde Fokus på forældrenes rolle og ansvar og systematisk medinddragelse af disse Denne sammenhæng mellem tænkningen i folkeskolereformen og tænkningen i de lokale politikker betyder, at der grundlæggende er et stærkt fundament for at realisere fremtidens folkeskole i, idet kommunens skoler siden 2012 har arbejdet med mange af de elementer, der indgår i folkeskolereformen.

5 5 Rammerne for udarbejdelsen af forslaget Udarbejdelsen af dette forslag har taget udgangspunkt i både nationale og lokale rammer, strategier og visioner. Således er forslaget udformet med henblik på at kunne opfylde visioner og mål i hhv. Folkeskolereformen, Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd digital læring og undervisning samt s egen Politik for it og læring. Nedenfor præsenteres kort, hvordan disse rammer hver især har bidraget til dette forslag: Folkeskolereformen lægger op til, at it skal integreres i den daglige undervisning og være en aktiv og selvfølgelig medspiller i vejen mod målet om en moderne og fagligt stærkere folkeskole, hvor elevernes læring og trivsel øges. Eleverne skal i langt højere grad end tidligere anvende teknologi i undervisningen, og digitale læremidler skal indgå langt mere konsekvent, således at eleverne rustes til at anvende teknologien kreativt, kritisk og kompetent. I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen 1, er der fokus på følgende i forhold til øget anvendelse af it i folkeskolen: Digitale kompetencer og digital understøttelse af undervisningen skal i forbindelse med præciseringen af Fælles Mål tænkes ind i alle fag og understøttende undervisningsopgaver i folkeskolen. Over en årrække skal brugen af it i forbindelse med afgangsprøverne øges. Det skal bl.a. ske gennem digitalisering af de skriftlige prøver samt øget anvendelse af selvrettende prøver i udvalgte fag. Der udvikles endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og mere varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen. Den Fællesoffentlige strategi for digital velfærd digital læring og undervisning har følgende ambitiøse mål for digital læring og undervisning: I 2015 anvendes digitale læremidler i den daglige undervisning i alle folkeskoler. I 2020 er digital undervisning og læring en del af alle relevante undervisningsforløb. Elever og studerende kan senest i 2016 gennemføre relevante skriftlige prøver og eksaminer digitalt. Fra skoleåret 2016/2017 skal elever, forældre, lærer og pædagoger have en fælles brugerportal som digital indgang til folkeskolen. 1 Undervisningsministeriet (2013): Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen

6 6 I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi står desuden beskrevet, at også lærerne i højere grad skal anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse, undervisning og gennemførelse af test og eksaminer i et sådan omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring 2 Kommunalbestyrelsen i har på møde den 5. oktober 2010 besluttet, at tilslutter sig den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Med disse visioner følger naturligvis et behov for fokus på såvel pædagogiske som tekniske sider af digitaliseringen. Begge er fremhævet i ns Politik for it og læring fra : Det er en vigtig forudsætning for integration af it i børn og unges læreprocesser, at de fysiske rammer og valget af digitale læremidler er begrundet i pædagogik. Brugen af digitale læremidler forudsætter, at der skabes en velfungerende itinfrastruktur. Det vil blandt andet sige, at der på alle skoler og i alle dagtilbud skal være adgang til et stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet. Det er vigtigt, at it-infrastrukturen er velfungerende, så den ikke bliver en barriere, et irritationsmoment eller en sovepude for brugen af digitale læremidler. Da rammerne for den pædagogiske dimension i er udstukket i Politik for it og læring, har denne arbejdsgruppe jf. kommissoriet haft særlig fokus på den tekniske dimension af digitaliseringen samt på de muligheder, den øgede digitalisering rummer i forhold til at rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer. Hvad angår medarbejdernes medfølgende behov for kompetenceløft i forbindelse med øget brug af it, er dette en del af kommissoriet for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling. 2 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 3 (2012): Politik for it og læring

7 7 Læsevejledning Forslaget er inddelt i følgende tre afsnit: 1) En afdækning af rammer og forudsætninger til skolernes it-infrastruktur i , således at alle elever sikres et sikkert, stabilt og optimalt trådløst internet. 2) Et afsnit med gennemgang af prioriteringer og omkostninger ved de tiltag, der anses for nødvendige for at bringe it-infrastrukturen på et fremtidssikret niveau. De foreslåede indsatser er fordelt over en treårig periode ( ), og omkostninger er fordelt på udgifter til anlæg og drift. 3) Et katalog med konkrete forslag til projekter, der kan medvirke til at rationalisere arbejdsgange og kommunikationslinjer. Når ordet brugere anvendes uden yderligere specifikation i forslaget, menes som udgangspunkt alle med adgang til og behov for en velfungerende it-infrastruktur (elever, medarbejdere og besøgende på skolen).

8 8 1) Skolernes it-infrastruktur En velfungerende it-infrastruktur er en afgørende forudsætning for, at visionerne om it som en naturlig og integreret del af elevernes læring og lærernes forberedelse og gennemførelse af undervisningen kan realiseres. Skolernes it-infrastruktur må grundlæggende være stabil og fungere på et tilstrækkeligt højt niveau. Elever, lærere og andre brugere skal kunne stole på, at teknologien fungerer hver eneste dag, ligesom den skal være robust og fleksibel. For at afdække it-infrastrukturen i og komme med konkrete anbefalinger har arbejdsgruppen opstillet en række forudsætninger for god it-infrastruktur. Som metode hertil har arbejdsgruppen systematisk forholdt sig til Kommunernes Landsforenings anbefalinger til it-infrastruktur i et notat af 2.juli 2012, suppleret med anbefalinger fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi af 29. juni 2012 samt lokalt definerede forudsætninger. Beskrivelsen af hver forudsætning og aktuel status i kan aflæses i nedenstående skema (skema 1). Skemaet beskriver de enkelte forudsætninger i overordnede termer for en uddybende beskrivelse og definitioner af hvert enkelt punkt henvises til bilag 1. Efter skema 1 følger en skematisk oversigt over, hvilke omkostninger, der er forbundet med at bringe hver enkelt punkt på et acceptabelt og fremtidssikret niveau i årene samt arbejdsgruppens bemærkninger til en eventuel prioritering.

9 9 Skema 1: 15 forudsætninger for adgang til velfungerende it i undervisningen Forudsætning Det betyder, at Status i 1. Trådløse net herunder dataarkitektur for det trådløse net Der skal være velfungerende trådløs dækning på alle skoler i en sådan grad, at forberedelse, undervisning og læring kan foregå mange steder uafhængigt af bestemte lokaler. Alle skoler har aktuelt et velfungerende it- netværk med en kapacitet, som er gearet til det nuværende setup. Der er ex. fiber-forbindelser og trådløst netværk til alle skoler/børnebyer. I takt med nye læringskrav og hermed nye it-indkøb og it-værktøjer er der gode muligheder for at udbygge den eksisterende grundlæggende infrastruktur. 2. Mulighed for at medbringe egne digitale enheder og koble på trådløst netværk med disse (en strategi kaldet Bring Your Own Device, herefter BYOD) 3. Flere digitale enheder pr. bruger herunder kapacitet på nettet Elevernes og medarbejdernes egne digitale enheder skal kunne logges på skolernes trådløse net, og tilgå fildelingsmapper, klassesider, internet herunder skolelinks m.m. Der skal være kapacitet til, at hver elev og hver medarbejder (brugerne) har to digitale enheder på nettet, typisk en tablet/pc og en telefon pr. bruger. 4. Roaming Det skal sikres, at der er adgang til nettet overalt på skolen, og eleverne bør kunne bevæge sig rundt med deres digitale enheder uden at miste netadgangen. 5. Prøver Når der afholdes prøver via nettet (2014/2015), skal netværket dimensioneres til at kunne håndtere prøvesituationer, hvor der er mange elever samlet på et begrænset område. 6. Adgang til print Brugerne skal have adgang til print på skolen, uanset om data ligger på brugerens egen enhed eller er lagret centralt. 7. Brugere Udover elever og lærere i folkeskolen anvendes skolerne ofte af ungdomsskoler, aftenskoler, lokale klubber og kulturelle aktiviteter, som også bør have adgang til trådløst netværk. 8. Filtrering I tilfælde af misbrug af skolernes forholdsvis åbne netværk (fx ved at brugerne anvender skolens netværk til ulovlig fildeling) skal det være muligt at Fordrer en afvikling af det nuværende skolenet-setup og stiller en række nye krav til infrastruktur, som skal ombygges. Fiberopkoblingen giver mulighed for udvidelse af kapaciteten til det fremtidige behov. Netværket er gearet til at opfylde dette krav. Der bør foretages en kortlægning af, hvilke rum, der i perioder kræver ekstra kapacitet, f.eks. fællesarealer eller rum, man typisk afholder digitale prøver og eksaminer i mobile accesspunkter sættes evt. op i disse rum. Nuværende printløsninger på skolerne er ikke tidssvarende der bruges for meget tid og for mange økonomiske og miljømæssige ressourcer på nuværende løsninger. Identifikation af brugere er aktuel mangelfuld og ikke tilstrækkelig brugervenlig. Dette krav er opfyldt.

10 10 Forudsætning Det betyder, at Status i filtrere netværkstrafikken. 9. IPv6 IPv6 er en kommende internationale standard for internetadresser. 10. Indkøbsaftaler En oversigt over kendte behov for it-indkøbsaftaler og udbudsforretninger er en forudsætning for smidigt indkøb af it-udstyr. 11. Strøm og opbevaring af computere Kapaciteten i skolernes samlede elforsyning skal kunne håndtere, at brugerne medbringer egne digitale enheder. Der er for øjeblikket ikke et akut behov for at investere i nyt udstyr for at understøtte Ipv6. Men ved nyanskaffelser af routere, firewalls, trafikprioritering/filtrering og logningsudstyr skal det sikres og indskrives i kravspecifikationen, at leverandørerne kan håndtere IPv6. Aktuelt kan det forekomme, at indkøbsaftaler eller mangel på samme kan forsinke indkøb af it-udstyr. I samarbejde med indkøbskontoret og itafdelingen udarbejdes en oversigt over nødvendige indkøbsaftaler på itområdet, således at udbudsforretninger er afviklet i god tid, inden der er behov for indkøb. Ift. samlet elforsyning er der aktuelt ikke kapacitet nok på alle skoler. Der bør være adgang til en passende mængde stikkontakter i klasseværelserne, så eleverne kan holde strøm på egne digitale enheder. Der er aktuelt ikke stikkontakter nok i klasseværelserne til at imødekomme fremtidige behov. 12. Hardware til pædagogisk personale Der bør kunne tilbydes sikker opbevaring, når eleverne har mulighed for at medbringe eget itudstyr. Et elevskab kan opfylde dette krav. Pædagogisk personale skal have adgang til en itarbejdsplads hver i form af en bærbar pc eller lignende, således at det bliver muligt for dem i højere grad anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse og undervisning 13. Hardware til elever Jf. Folkeskoleloven 49 4 og 19 5 skal skolen stille de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Det er således nødvendigt at sikre skolerne midler til indkøb, vedligehold og udskiftning af hardware til de børn, som ikke selv har mulighed for at medbringe eget udstyr. It-hardware vurderes at have en levetid på 3 år. Der er ikke aktuelt mulighed for sikker opbevaring af eget it-udstyr på alle matrikler. Der er behov for indkøb af 377 bærbare pc er.. Skolen råder aktuelt over en ny it-arbejdsplads for hvert 8. barn 14. Digitale læremidler Digitale kompetencer og it skal tænkes ind i alle fag og Skolerne har aktuelt 15 digitale platforme til rådighed, og der er i Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold til 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til 26, stk. 3, påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter 3, stk. 4, og som hjemtages af eleverne til eget brug.

11 11 Forudsætning Det betyder, at Status i være en naturlig og integreret del af læringen og undervisningen i fremtiden. Elever og medarbejdere bør have et alsidigt, varieret og bredt sammensat tilbud af digitale læremidler til rådighed i alle fag. Det betyder, at behovet for investering i digitale læremidler fortsætter på et tilsvarende niveau i årene fremover, som det har været tilfældet og praksis i de seneste to år. 15. Brugerportal Elever, forældre, lærere og pædagoger skal have en fælles digital indgang til folkeskolen også kaldet en brugerportal som skal fungere som et samlingspunkt for kommunikation, information og administrative rutiner. Denne udvikles af UNI-C i et samarbejde med Undervisningsministeriet og antages at komme til at understøtte et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. og 2014 investeret cirka 2 millioner i digitale læremidler inkl. tilskud fra staten I 2014 og 2015 er der en trækningsret hos Undervisningsministeriet forstået på den måde, at kan hente , - kr. hjem til indkøb af digitale læremidler. Trækningsretten betyder, at kommunen skal medfinansiere svarende til det statslige tilskud. Fra skoleåret 2016/2017 skal elever, forældre, lærere og pædagoger have en fælles digital indgang til denne brugerportal jf. Den fællesoffentlige Strategi for Digital velfærd.

12 12 Prioritering og omkostninger i årene It i folkeskolen skal foretage et kvantespring i de kommende år. At hardware skønnes at have en gennemsnitlig levetid på tre år, betyder, at investeringer i it-udstyr er tilbagevendende, når det gælder indkøb og opgradering af udstyr til en velfungerende infrastruktur. Desuden må medregnes vedvarende udgifter til drift, herunder omkostninger ved indkøb af licenser og abonnementer, men ikke mindst til implementering, support og vedligehold på udstyret. I de følgende skemaer er opstillet et budget over omkostningerne ved de forudsætninger for velfungerende it fra ovenstående skema, som kræver en styrket indsats i Norddjurs Kommune. For at finde forklaring på indholdet i de enkelte punkter henvises til ovenstående gennemgang (skema 1) og uddybning af denne i bilag 1. It-løsningerne og teknologierne i dette oplæg er først og fremmest valgt, fordi de understøtter målene for folkeskolen og tilbyder eleverne og det pædagogiske personale aktuelt og læringsfremmende udstyr og læremidler. Posterne i nedenstående skemaer er prioriteret på de år, de er mest nødvendige. Nogle poster er der udgifter forbundet med flere år i træk. Andre poster er delt op på flere år for at gøre implementeringen glidende og fordele den økonomiske investering. Nogle poster kan flyttes tidsmæssigt, reguleres og/eller vælges helt fra. Til denne proces har arbejdsgruppen følgende kommentarer:

13 13 BYOD-strategien Kommunerne har gennem økonomiaftalen og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi forpligtet sig på at gøre det muligt for eleverne at have adgang til velfungerende it, herunder at sørge for, at elevernes egne enheder kan koble sig op på et velfungerende trådløst netværk i skolen. Kommunerne er stadig forpligtede til at stille udstyr til rådighed for de elever, der ikke selv medbringer egne digitale enheder, jf. Folkeskolelovens 19 og 49. Forudsætninger, der gør BYOD-strategien mulig, er altså nødvendige tiltag, der må prioriteres, omend nogle af forudsætningerne er regulerbare. De i skemaet beskrevne tiltag, som er nødvendige for BYOD-strategien, er: Selve BYOD-strategien (etablering, ekstern service, support og vedligehold) Hardware til elever, som ikke medbringer eget udstyr (Behov for indkøb af hardware til elever er estimeret, således at der er regnet med indkøb af digitale enheder til udlån til hver fjerde elev i udskolingen, hver tredje på mellemtrinnet og hver tredje i indskolingen). Denne faktor er regulerbar. Trådløst netværk der skal være accesspunkter og tilstrækkelig internetkapacitet og båndbredde, når alle elever har 1 eller 2 digitale enheder med i skole. FollowMe print afløser en utidssvarende og utilstrækkelig printløsning, som også giver eleverne mulighed for at printe fra egne digitale enheder. Elinstallation på skolerne. Skolernes elinstallationer skal opgraderes til BYODstrategien (arbejdsgruppen har estimeret, at 8 stikkontakter i et undervisningslokale er mindstekrav, men denne faktor kan reguleres). Elevskabe: Arbejdsgruppen anbefaler, at der tilbydes sikker opbevaring af elevernes eget medbragte udstyr. Dette vurderes mest optimalt i aflåselige elevskabe med mulighed for opladning. Der findes andre og mere prisbillige løsninger, som skolerne kan tilbyde sikker opbevaring på, f.eks. opbevaring i aflåste lokaler eller en garderobeordning hvor elever kan aflevere/hente udstyr. Dette er således en faktor, der kan reguleres. Adgang til skolernes trådløse netværk for eksterne brugere. (Etablering af smskode-system til eksterne brugere, f.eks. foreningsfolk, erhvervsdrivende, forældre, besøgende i det hele taget.). Dette er en engangsinvestering, som det ikke anbefales at nedprioritere. Årsværk til drift: I oversigten er indregnet midler til central projektledelse, teknisk ekspertise, implementering, sidemandsoplæring, support og vedligehold i implementeringsfasen (betegnet som en andel årsværk) og i de efterfølgende år. Den erstatter ikke de lokale itteknikere på skolerne, som forventes at løse dagligdagens it opgaver, såsom mindre fejlretninger, hotline for pædagogiske personaler, brugeroprettelse og brugervedligehold

14 14 m.v. på de enkelte matrikler, men anses som nødvendig og helt afgørende, hvis de nye løsninger skal etableres og implementeres uden gener og forstyrrelse af arbejdet på skolerne. Årsværk i beregningerne er omtrentlige og anført i afrundede tal. Over perioden er regnet med en engangsomkostning på 2,35 årsværk a kr. til etablering samt en vedvarende omkostning på 3,0 årsværk til løbende support og vedligehold. I alt 5,35 årsværk. Efter implementeringsperioden forventes omkostningerne at stabilisere sig på 3,0 årsværk til support og vedligehold. Hardware til pædagogisk personale: Det anbefales, at pædagogisk personale skal have adgang til en it-arbejdsplads hver i form af en bærbar pc eller lignende, således at det bliver muligt for dem i højere grad at anvende ny teknologi og digitale læremidler til at understøtte deres forberedelse og undervisning. Denne faktor er desuden en forudsætning i arbejdsgruppe 9: Fysiske rammer. Digitale læremidler: Digitale læremidler er med til at styrke motivation og faglighed hos alle elever, blandt andet ved at medvirke til variation i skoledagen og kobling mellem undervisning og praksis. Digitale læringsmidler er unikke i forhold til deres evne til at tilpasse sig den enkelte elevs niveau, således at eleven får afstemte udfordringer. Investeringer i digitale læremidler anses derfor for afgørende. Det beløb, investerer i digitale læremidler dobles op fra central statslig pulje op til kr. Der kan reguleres på egenfinansieringen, hvilket har konsekvenser for tilskuddets størrelse

15 15 Oversigt over omkostninger ved anlæg og drift samt forslag til fordeling på år i årene It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til pædagogisk personale 377 stk bærbare pc'er a 4000 kr. inkl. 3 års on site garanti. kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser 377 stk. a 200 kr. kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 BYOD-strategi 140 stk. Standard Dell tastatur og mus med ledning til forberedelsespladser til personalet a 153 kr. pr. sæt Opstartsomkostninger og etablering af Office 365 klassesider, skolelinks, afleveringsmapper v/ ekstern leverandør kr ,00 kr ,00 Service ekstern leverandør kr ,00 Afledt drift i form af løbende support (0,5 årsværk a kr.) kr ,00

16 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Digitale læremidler Til indkøb af digitale læremidler. Egen investering fordobles fra statslig pulje kr ,00 FollowMe print Indkøb af udstyr kr ,00 0,4 årsværk a kr. til etablering og implementering kr ,00 0,25 årsværk til løbende support kr ,00 Elevskabe til opbevaring af udstyr med mulighed for opladning Indkøb til udskolingen kr ,00 kr. 0,00 Adgang til skolernes trådløse netværk på guestnet for eksterne brugere kr. 0,00 Etablering af smsløsning (0,25 årsværk af ) kr ,00 I alt i 2014 It-anskaffelser: kr ,00 Etableringsomkostninger kr ,00 Vedvarende driftsomkostninger år 2014 kr ,00

17 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til elever i udskolingen jf. Folkeskolelovens 19 og bærbare pc'er/tablets/station ære a 4000 kr. til udlån til elever i udskolingen (svarende til hvert 4. barn) kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 337 stk. a 200 kr. kr ,00 Hardware til elever på mellemtrinnet jf. Folkeskolelovens 19 og bærbare pc'er/tablets/station ære a 4000 kr til udlån til elever på mellemtrinnet (svarende til hvert 3. barn). kr ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,4 årsværk a kr.) kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 375 stk. a 200 kr. kr ,00

18 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Opgradering af elinstallation på skolerne Digitale læremidler Elevskabe til opbevaring af udstyr Trådløst netværk 8 elstik i 78 undervisningslokaler a kr. Til indkøb af digitale læremidler. Egen investering fordobles fra statslig pulje. Indkøb til mellemtrinnet Nye accesspunkter til fællesrum og nye controllere kr , ,00 0, ,00 0, ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) Service og vedligehold: 0,25 årsværk af kr.) kr , ,00 I alt i 2015 Anlæg: ,00 Drift engangsomkostninger ,00 Vedvarende driftsomkostninger akkumuleret kr ,00

19 It-anskaffelser Pris Etableringsomkostninger Pris Vedvarende driftsomkostninger Pris Hardware til elever i indskolingen jf. Folkeskoleloven 498 bærbare pc'er/tablets/stationæ re a 4000 kr til udlån til elever i indskolingen (svarende til hvert 3. barn) ,00 Afledt drift ved etablering i form af opsætning og support af nyindkøb (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Licenser: 498 stk. a 200 kr ,00 Afledt drift i form af løbende support og vedligehold mv. (0,5 årsværk a kr.) kr ,00 Opgradering af elinstallation på skolerne 8 elstik i 78 undervisningslokaler a kr. kr ,00 Digitale læremidler Elevskabe til opbevaring af udstyr Trådløst netværk Fornyelse af indkøbte abonnementer til digitale læremidler. Indkøb til indskolingen ,00 Opgradering af fiber til 10 GB ( NB. anslået udgift. Den nuværende indkøbsaftale på fiber udløber i 2014, og vi skal i udbud) ,00 0, ,00 Ekstra driftsudgifter, når fiberen skrues op fra 5GB til 10GB I alt i ,00 Etableringsomkostninger ,00 Vedvarende driftsomkostninger akkumuleret ,00 kr ,00

20 20 Oversigt over omkostninger i årene Nedenstående skemaer viser et overblik over hhv. it-anskaffelser og etableringsomkostninger samt vedvarende driftsomkostninger fordelt på pædagogisk personale, elever og øvrige omkostninger. Tabel 1: Oversigt over it-anskaffelser og etableringsomkostninger It-anskaffelser Etableringsomkostninger 2014 kr ,00 kr , kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tabel 2: Oversigt over vedvarende driftsomkostninger Vedvarende driftsomkostninger Akkumulerede Pædagogisk personale Elever Øvrige driftsomkostninger i alt It-support Licenser It-support Licenser It-support Licenser og Itsupport eksternt 2014 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.0, kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00

21 21 Det skal bemærkes, at økonomidelen i arbejdsgruppens indholdsforslag er udarbejdet af forvaltningen. Forvaltningen har i den sammenhæng fordelt arbejdsgruppens forslag til it-investeringerne over årene af hensyn til den samlede økonomi i folkeskolereformen. Som beskrevet i skemaet med forudsætninger for god it-infrastruktur antages bærbare pc er at have en levetid på cirka tre år. For andet hardware varierer levetiden, f.eks. kan følgende antages at gælde: - Routere/firewalls: 2-4 år Routernes levetid hænger sammen med den evigt stigende internet trafik - Switche: 5-6 år nyere switche kan håndtere mere trafik, ældre switche kan i reglen genbruges steder, hvor behovet ikke er så stort. - Controllere til trådløst udstyr: 2-4 år mere trafik og flere accesspunkter kræver flere eller hurtigere controllere - Trådløse accespunkter: 4-7 år Der må altså påregnes udgifter til løbende genanskaffelser af hardware.

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Udvidelsesforslag - Beløb angivet i 1.000 kr.

Udvidelsesforslag - Beløb angivet i 1.000 kr. Udvidelsesforslag 2016 2019 NR: U 2.3 1-1 IT-løsning til alle elever Udvalg Politikområde Aktivitetsområde Skole, Familie og Børn Folkeskoler Skoler Økonomiske konsekvenser Udvidelsesforslag - Beløb angivet

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udvidelsesforslag - Beløb angivet i 1.000 kr.

Udvidelsesforslag - Beløb angivet i 1.000 kr. Udvidelsesforslag 2016 2019 NR: U 2.2 1-1 IT-løsning til alle elever Udvalg Politikområde Aktivitetsområde Skole, Familie og Børn Folkeskoler Skoler Økonomiske konsekvenser Udvidelsesforslag - Beløb angivet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere