UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17"

Transkript

1 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund, og det er en opgave for skolen at uddanne eleverne til at handle, navigere og lære i nutidens og fremtidens digitale verden.

2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Vision Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK... 4 Udstyr til elever og lærere (devices)... 4 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Kompetenceudvikling Effektiv infrastruktur... 5 Organisering... 5 Handleplaner... 5 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Bilag 1: Organisering af skole-it Bilag og dokumentation... 15

3 2 Vision Vi vil: Udbygge digitaliseringen af folkeskolen i FMK, således at elever, pædagoger og lærere naturligt anvender informationsteknologien til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. Bruge informationsteknologi som et naturligt værktøj i læringsprocessen, hvor det giver værdi. Danne eleverne i en digitaliseret skole og en global verden og dermed understøtte kommunens vision om den digitale kommune. Fremme inklusion via en digitaliseret skole, således at 95% af de unge, der forlader Folkeskolen, tager en ungdomsuddannelse. Opfylde Fælles Mål i alle fag og integrere Faghæfte 48 s intentioner om en digital folkeskole. Skabe en effektiv IT-infrastruktur med en central styring og driftssikre decentrale enheder. Gå fra analoge læremidler til digitale læremidler, hvor det er hensigtsmæssigt. Udvikle nye læringsformer. Øge den digitale kommunikation og videndeling samt stille det nødvendige IT-udstyr til rådighed for børn og unge. Inddrage forældrene i skolens hverdag vha. skoleportal.

4 3 Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole Indledning og status IT plan for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune udløb med udgangen af Der har været fokus på at udvikle de pædagogiske aspekter af IT. Fra teknik til pædagogik var det overordnede emne ved kommunesammenlægningen og for Skole IT-plan Målet var, at skolerne skulle arbejde med det undervisningsmæssige og ikke det tekniske med at få udstyret til at virke. Dette er delvist nået, idet der nu er mere fokus på anvendelsen af computere i undervisningen: IT-vejlederne bruger mere tid på teknik og administration end på videndeling og brug af computerne i en didaktisk sammenhæng. Lærere og elever har oplevet spildt undervisningstid ved manglende login, langsom login og programmer der ikke virker. Afhentning og aflevering af booket udstyr tager tid fra undervisningen. Der er en stor efterspørgsel efter computere til brug i undervisning, og derfor er det ikke altid, at skolen har nok computere til rådighed. Kabling og trådløse netværk har været under løbende opgradering i perioden, samtidig med at efterspørgslen efter netværk og båndbredde er vokset. Det har haft konsekvenser for udviklingen og udbyttet af de digitale løsninger. Der er installeret interaktive tavler i alle undervisningslokaler, og der er gennemført kurser for lærere. Vejen frem mod 2017 Vejen mod Den Digitale Skole kræver nytænkning og omstillingsparathed for kommunen, FagU, IT-Stab og den enkelte skole. Vi skal vælge den optimale metode, hvad enten den er digital eller analog, mhp. at optimere elevernes læring. Vi forventer, at anvendelsen af digitale læremidler vil vokse i årene fremover, og det betyder, at der skal flyttes ressourcer fra papirbårne løsninger, som kopiering og print, klassesæt og taskebøger, bogkøb generelt og engangsmaterialer over til investering i digitale redskaber(computere/tablets) samt licenser til webbaserede læremidler. Læremidler vil i stigende omfang udgives på Internettet i en digital form. Når læremidlerne er digitale, betyder det, at de kan udvikles og tilpasses hurtigere og imødekomme feed-back fra brugerne. Man må forvente et mere dynamisk læremiddelmarked end det kendte analoge. Hvis elevernes læring skal i fokus, kræver det i praksis, at alle elever, pædagoger og lærere skal have deres eget personlige digitale redskab(computer, tablet etc.) for at få adgang til den fleksibilitet en mere digital skole kan tilbyde. Målet er en 1:1 løsning for alle elever, således at alle har adgang til Internet og dermed de digitale læremidler. Ledelsen og det pædagogiske personale på skolerne skal tænke informationsteknologien ind i en fagdidaktisk sammenhæng. Der er ikke tale om, at vi skal starte forfra, men tale om at bygge på

5 4 de erfaringer vi har og lave en overbygning med spændende udfordringer på vej mod en digitaliseret skole. Efteruddannelse, kursus- og workshopvirksomhed skal være målrettet Faghæfte 48: IT og medier i Folkeskolen, hvor det er kompetenceudvikling, der er i centrum. Dvs., målet er ikke, hvad vi skal gøre med computerne og andet IT-udstyr, men hvad en digitalisering af skolen kan gøre for skolens fag og dermed den enkelte elevs læring. 4 strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK 1. Effektiv infrastruktur i folkeskolen 2. Øget anvendelse af digitale læringsmidler 3. Nye læringsformer 4. Digital kommunikation og videndeling. 1: En effektiv digital infrastruktur indeholder adgang til: hurtigt trådløst netværk en platform, der kan anvendes til at gemme, dele og samarbejde om opgaver og materialer sikkerhed og beskyttelse af data digitale læremidler kommunikationsplatform, der faciliterer samarbejde mellem skole, elever og forældre. 2: Øget anvendelse af digitale læremidler skal bidrage til øget læring for den enkelte elev. De digitale læremidler skal understøtte undervisningsdifferentieringen og indgå på alle områder, hvor det giver merværdi. I perioden frem til 2017 ydes der et tilskud på 50% af anskaffelsesomkostningerne ved indkøb af (godkendte) digitale læremidler. FMK skal udvikle en samlet strategi for digitale læremidler, der sikrer, at tilskuddet anvendes med største mulig effekt. 3: Nye læringsformer bliver aktuelle pga. skolereformen og de teknologiske muligheder. FMK vil udvikle og tilrettelægge nye læringsformer, der sikrer den enkelte elev det maksimale udbytte af folkeskolen. 4: Digital kommunikation og videndeling giver alle parter, elever, skole og forældre nye muligheder for at understøtte videndeling og dannelse. FMK vil implementere en digital samarbejdsportal, der kan understøtte og udvikle kommunikationen mellem folkeskolens brugere. Udstyr til elever og lærere (devices) Alle elever, pædagoger og lærere skal have deres egen personlige digitale device/redskab. Den Nationale Strategi har som mål, at i folkeskolen i 2015 arbejder alle elever med et individuelt digitalt redskab. Det samme gælder for lærerne. FMK skal derfor udarbejde en strategi, der sikrer hver elev et device, der enten baseres på elevernes egne medbragte devices, skolens udleverede devices eller en kombination af de to muligheder. Devices indkøbes i fællesskab af alle skoler. Nye læringsformer. FMK vil bidrage til at udvikle og anvende nye læringsformer i forlængelse af folkeskolereformen og de digitale muligheder. En digital læringsplatform skal understøtte videndeling blandt lærerne

6 5 og skolerne, så gode forløb og erfaringer kan udveksles mellem skolerne. Her er den nationale strategi læringsforløb på tværs af klasser, årgange og skoler. Der skal derfor løbende og senest i skoleåret etableres projekter, der udvikler digitale læringsformer. Dette er ikke sket i udbredt organiseret form i FMK, der kan dog nævnes Science og filmfestival, som undtagelser, men der er ikke tale om eksemplariske forløb i forhold til at udvikle digitale læringsformer. Digital kommunikation og videndeling FMK vil i forlængelse af aftalerne mellem kommunerne og regeringen anskaffe og implementere en videns- og kommunikationsportal, der kan anvendes af alle folkeskolens brugere (elever, forældre, lærere og ledelse). Kompetenceudvikling Nye læringsformer og ny teknologi kræver nye kompetencer hos lærerne. FMK vil tilbyde lærerne den uddannelse, der er hensigtsmæssig for at kunne varetage de nye opgaver. Uddannelse, der optimerer elevernes udbytte af digital læring, er en løbende proces, og kompetenceudvikling foregår også i hverdagen, hvor man lærer af og sammen med kolleger. FMK vil fremme denne udvikling ved at tilbyde en digital samarbejdsportal, hvor lærere og pædagoger kan udvikle, udveksle, skabe og genbruge viden. Effektiv infrastruktur FMK har implementeret en IT-platform,der tilbyder basale netværksfunktioner (adgang, lagerplads, internet og netadgang) på alle skoler. Efterspørgslen efter netadgang vokser stadig, og det er derfor nødvendigt løbende at udbygge kapaciteten lokalt. En stabil teknisk platform er en forudsætning for, at anvendelsen af IT i undervisningen kan bidrage positivt til elevernes læring. Organisering Skolernes it-koordineringsgruppe har sammen med skole-it-afdelingen ansvaret for at sikre udvikling og drift af it-platformen og sikre, at den fælles strategi følges og løbende udvikles. ITkoordineringsgruppen sikrer, at de fælles interesser fremmes, men balanceres i forhold til individuelle behov/ønsker hos skoler eller brugergrupper. Ønsket om standardisering af udstyr og programmel, der sikrer en billig og effektiv drift, skal balanceres mod hensyn til grupper med specielle behov og lokale ønsker om at udvikle og eksperimentere med alternativt udstyr og programmel. I det omfang der gennemføres projekter, der kræver udstyr/programmel, der ikke er FMK-Standard, skal det sikres, at projekterne evalueres, og at resultaterne deles med andre skoler, så de bidrager til skolernes samlede viden. Handleplaner FMK vil iværksætte projekter, der understøtter FMKs strategi på skoleområdet. Nedenfor er et overblik over udfordringer, der skal overkommes, for at FMK kan nå de fastlagte målsætninger. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende. Erfaringer viser, at de konkrete tiltag løbende skal tilpasses udviklingen i muligheder skabt af den teknologiske udvikling. Aktivitetsoversigt i digitaliseringsstrategien:

7 6 Strategi for Staten og KL s strategi Sikre stabile løsninger og en fuld udbredelse Dataarkitektur adgangsstyring, dataarkitektur, print, sikkerhed m.v., fordi de trådløse løsninger giver andre muligheder og stiller andre krav. Adgangen til trådløse netværk sikrer, at brugerne kan komme på nettet og finde informationer. Men hvor skal skolerne gemme egne data, og hvor skal eleverne gemme egne data osv.? En cloud-strategi National strategi August 2014 FMK Strategi 2014 Der udarbejdes forslag til en robust fremtidig dataarkitektur: Hvilke fællesværktøjer stilles til rådighed (google, MS, osv)? Hvilke ydelser tilbydes eleverne? Hvordan håndteres elever med særlige behov? FMK vil placere alle digitale læremidler i en cloud. Målet er at sikre adgang fra alle devices 24/7 og at undgå den ressourcekrævende opgave, det er, at vedligeholde images på alle elevmaskiner. Inklusion 2014 Skolerne skal inkludere elever, der tidligere i stor Opgaver og overvejelser i FMK Løsningen er i drift, men der må forventes yderligere udbygning af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen på bredbånd vokser. Print hvor og med hvilke enheder Programmer - Digitale læremidler. Drev personlige, klasse, årgang, fælles, ad. hoc.? Kontorpakke installeret eller cloud (webbaseret) løsning? Kompenserende it til elever med særlige behov? Altså it-rygsække og de værktøjer der skal stilles til rådighed for disse elever. En cloud-strategi stiller krav om stabil netværksdækning. Endvidere er det ikke givet, at alle digitale læringsmidler i FMK vil kunne afvikles i en cloud. FMK vil aktivt opsøge og finde Økonomi Fysisk infrastruktur er opbygget, men der forventes løbende udvidelser af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen stiger. Implementering af en cloudstrategi vil medføre ressourcebesparelser på vedligehold og test af images. Prisen på digitale lærermidler forventes ikke at ville ændre sig ved en levering i clouden.

8 7 Alle elever arbejder med et indviduelt digital redskab(device) udstrækning var placeret på specialskoler. digitale løsninger, der specielt kan understøtte læring hos elever med fysiske eller psykiske handicaps Anskaffelse af individuelle digitale redskaber til elever, pædagoger og lærere 2015 FMK elever arbejder med et digitalt redskab. Skolerne anvender klassesæt med tablets til indskolingen. Tablet til hver elev i mellemtrin og pc er til udskolingen. BYOD FMK vil forfølge en BYOD strategi for udskolingen. Dvs. at eleverne medbringer eget device, og de elever, der ikke har mulighed herfor, får udleveret en device til lån af kommunen. Det anslås, at de samlede driftsudgifter til platform og devices vil beløbe sig til ca. 2 mio.kr. i afskrivning af devices og ca årligt til drift og afskrivning på skolernes netværk. Afledte strategier og handlinger Teknologisikring: Servere Kabling Trådløst netværk Udskiftning og vedligehold 2014 FMK skal sikre at skolernes itplatform løbende udvikles og tilpasses. Enten i form af regelmæssige anlægsbevillinger eller ved en løbende opsparing Det anslås, at drift og afskrivning på skolernes netværk vil udgøre ca kr. årligt. Hertil kommer nyanlæg og større ombygninger,

9 8 /afskrivning af udstyr. Indkøb af udstyr Skolevæsnets itindkøb sker via skole-it-udvalget på baggrund af kravspecifikationer udarbejdet af skolevæsenet. Fællesindkøb tilstræbes af hensyn til priserne, og undtagelse fra den fælles linje kan søges hos skolernes itudvalg. hvor udgifterne skal være en del af byggeprojektet. Registrering af ITudstyr Database over ITudstyr på skolerne. Det skal vurderes, hvordan registrering af skolernes udstyr foregår mest hensigtsmæssigt. Øget anvendelse af digitale læremidler: Strategi Support af skolernes udstyr Staten og KL s strategi FMK strategi FMKs strategi er, at alle undervisningsmidler skal ligge i skyen. Det betyder, at supporten mere vil fokusere på udstyr, og derfor skal være nemt tilgængeligt på den enkelte skole. IT-afdelingen servicerer netværk og centralt placerede komponenter samt fælleskommunale Handleplan og overvejelser Skolerne skal finde en løsning på den lokale tekniske support. En måde kunne være elev/medie - patruljer, hvor de ansatte er elever med teknisk indsigt. En anden kunne være Økonomi Den lokale support finansieres som hidtil af den enkelte skole. Den centrale support finansieres centralt.

10 9 Digitale tavler Digitalisering af læringsrum løsninger. Den enkelte skole skal som udgangspunkt selv servicere lokale devices med støtte fra IT-stabens supportere. Den enkelte skole har lokalt ekstraudstyr på de vigtigste områder (devices, AP o.l) Samtlige undervisningslokaler, herunder faglokaler har digitale tavler. at ansætte en person med teknisk baggrund til at løse opgaven. Evt. på tværs af flere skoler. Skolernes tavler supporteres i dag af en ekstern leverandør. Området skal analyseres med henblik på at finde den bedst mulige driftssupport. Der er ikke afsat midler til udskiftning/afskrivning af tavler. Det estimeres, at tavlerne skal udskiftes efter ca. 5 år. Det skal indgå i de kommende budgetaftaler for skolerne. Fælles indkøb af digitale læremidler Efteruddannelse af skolens personale Staten giver tilskud til indkøb af digitale læremidler indtil FMK vil sikre, at der indkøbes digitale læremidler, og at de bruges i undervisningen. FMK vil løbende vurdere en hensigtsmæssig indkøbsstrategi, der sikrer en balance mellem den enkelte skoles præferencer og det samlede skolevæsens muligheder for at spare ressourcer ved samlede indkøb. Anvendelsen af digitale læremidler tilbyder nogle didaktiske muligheder som lærerne skal anvende i undervisningen. De nødvendige kompetencer til lærerne tilbydes via De enkelte skoler har fået midler til indkøb af godkendte digitale læremidler i Der blev i 2013 indkøbt en række digitale læremidler til fælles brug blandt skolerne. I 2015 vil der igen bliver foretaget fællesindkøb. Hver skole råder over midler til egne indkøb af digitale læremidler.

11 10 skolernes pædagogiske centre samt via skolevæsnets overordnede strategi for kompetence udvikling. Det digitale didaktiske aspekt skal indgå som en naturlig del i alle former for kompetenceudvikling i skolerne Nye læringsformer Strategi Understøtte den didaktiske udvikling i FMK Staten og KL s strategi FMK strategi Løbende opfølgning på hvordan de faglige overvejelser og muligheder påvirker kravene til digitale løsninger. Handleplan og overvejelser Hvilke krav stiller nye metoder til skolernes itleverancer? Økonomi Digital kommunikation og videndeling Strategi Kommunikation mellem folkeskolens brugere Staten og KL s FMK strategi strategi 2015 Fællesnettet og fællesnettets hjemmeside. Den enkelte skoles hjemmeside, personaleintra, Forældre- og ElevIntra Handleplan og overvejelser Al kommunikation er for 98% vedkommende digitalt. Økonomi Afledte strategier og handlinger Skoleintra, Regeringen og KL herunder har aftalt, at der fællesnet skal etableres en ny digital samarbejdsplatform til folkeskolens brugere. Platformen skal anvendes fra Afventer de fælles anbefalinger fra KL og Undervisningsministeriet. Anvendelsen af Skoleintra fortsætter indtil videre. På baggrund af de fælles anbefalinger iværksættes et projekt til implementering af en samarbejdsplatform i FMK. Der kommer nøgletal fra KL/UVM om de forventede omkostninger til portalen. Dele af funktionaliteten dækkes i dag

12 11 Faglig videndeling Deling af viden og genanvendelse af undervisningsforløb skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Kommunens læringsmanagement system (LMS) vil tilbyde en samarbejds- og delingsplatform, der skal give lærerne mulighed for at dele viden og materiale. Det skal vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at skabe en øget videndeling og genbrug af gode undervisningsforløb. af Skoleintra. Det må forventes, at udgifterne vokser.

13 12 Bilag 1: Organisering af skole-it Figur 1: forslag til organisering Fagsekretariat- Undervisning IT- ledelse IT-koordineringsgruppe Bestilling af ydelser Skole-it-afdeling Indkøb Eksterne leverandører Bestilling af ydelser Kommunens Drift og support af netværk it-afdeling Skolerne Skole-it-afdelingen består af en ressource, som er nyansat, og ressourcer overført fra itafdelingen svarende til den ressourcemængde, der i dag anvendes på support af skolernes udstyr. IT-koordineringsgruppen udarbejder retningslinjer for, hvilke beslutninger der træffes i fællesskab, og hvilke der træffes lokalt, og dermed hvilke midler der kan disponeres over lokalt. udvikle strategi for it i folkeskolerne udarbejde fælles retningslinjer vælge fælles produkter forvalte og prioritere fælles ressourcer (f.eks. it-afdeling og fælles indkøb).

14 13 IT-koordineringsgruppen bidrager sammen med ledelsen til at udarbejde strategi og målsætninger for IT i folkeskolen. IT-koordineringsgruppen kan bestå af repræsentanter for skolernes it-koordinatorer repræsentanter for skolederne lederen af skole-it-afdelingen repræsentanter fra undervisningssekretariatet IT-koordineringsgruppen forankres i undervisningssekretariatet for at sikre sammenhængen mellem de overordnede mål i folkeskolen og skolernes it-aktiviteter og sammenhængen mellem skoleområdet og it-staben. Lederen af kommunens it-afdeling og kommunens skolevæsen udgør en styregruppe. Lederen af skole-it-afdelingen er formand m/k for skolernes itkoordineringsgruppe og ansvarlig for betjening af gruppen. Skole-IT Skolernes it-afdeling skal sikre, at den teknologiske platform fungerer optimalt, og understøtte folkeskolens mål og formål. Afdelingen skal sikre, at løsningen fungerer optimalt og effektivt for alle brugere. Opgaveområder: Indkøb af sw og hw (kravspecificere, gennemføre udbud, opfølge kontrakter) Afdække behov og lave aftaler med leverandører (herunder kommunens ITafdeling) Udarbejdelse/opfølgning på budget for skolernes it-udgifter Sikre support af udstyr på skolerne Strategiarbejde; sikre at skolernes IT-strategi og handleplaner er ajour, og der bliver fulgt op på projekterne Koordinere kursus og efteruddannelse vedr. it for lærerne Drivkraft i oprettelse og drift af videndelingsportal for lærerne Koordinere udvikling og implementering af fælles standarder Tage initiativ til udarbejdelse af fælles instruktioner og vejledninger til lærerne Support og service af infrastrukturudstyr på skolerne (ikke devices). Klargøring/udrulning af udstyr Ansvar for skolernes server- og netværksfunktioner. Opgave Ansvar Bemærkninger Itkoordineringsgruppen Skole-it Den enkelte skole

15 14 Indkøb af fælles løsninger Indkøb af digitale læremidler Indkøb/drift af netværk Indkøb af devices Support af devices Den enkelte skole har egne midler. Fællesindkøb foretages, når det er hensigtsmæssigt. Fælles indkøb mhp. at spare ressourcer. Skolerne varetager support af devices Beslutter Beslutter Udfører Udfører Udfører Skole-it er tovholder Beslutter Udfører Beslutter Udfører (delvist) Beslutter vedr. fællesindkøb Beslutter Beslutter/udfør er Beslutter/udfør er Udvikling af digitale strategier Implementering af folkeskolens brugerportal Udvikling og vedligehold af skolernes hjemmesider beslutter/udfør er

16 15 Bilag og dokumentation IT-strategi og Handleplan er udarbejdet ud fra følgende: En Digital Folkeskole - national strategi for it i folkeskolen august 2011 og Fagområdestrategi for Børne- og kulturområdet: Undervisningsministeriets Digitaliserings Strategi. Lovgivning og aftaler mellem regeringen og kommunerne om forskellige aspekter digitaliseringen af folkeskolen. IT i skolen - Undersøgelse af erfaringer og perspektiver: Danmarks Evalueringsinstitut 2009(EVA) Skole IT-strategi i FMK: udarbejdet af Skole IT-udvalget Faghæfte 48 Trinmål for IT og Medier i Fagene Diverse temamøder og evalueringer af skole IT i FMK, Skole IT-udvalg, Skoleledermøder, ITvejledertemamøder m.fl. Ordforklaringer og forkortelser: FMK: Faaborg Midtfyn Kommune Digitale devices: En digital enhed til arbejdet i skolen, Eksempel: Bærbar computer, Tablet pc, I- pad, mobiltelefon eller lignende Arbejde i skyen/cloud: Alle programmer afvikles via internettet, den digitale device gemmer på Internettet, således at alle devices kan tilgå dem via internettet. Eksempler google drive m.fl.

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 2013-16 1. Indledning Strategien tager sit afsæt i regeringens nationale strategi for IT i folkeskolen, Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere