UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17"

Transkript

1 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund, og det er en opgave for skolen at uddanne eleverne til at handle, navigere og lære i nutidens og fremtidens digitale verden.

2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Vision Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK... 4 Udstyr til elever og lærere (devices)... 4 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Kompetenceudvikling Effektiv infrastruktur... 5 Organisering... 5 Handleplaner... 5 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Bilag 1: Organisering af skole-it Bilag og dokumentation... 15

3 2 Vision Vi vil: Udbygge digitaliseringen af folkeskolen i FMK, således at elever, pædagoger og lærere naturligt anvender informationsteknologien til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. Bruge informationsteknologi som et naturligt værktøj i læringsprocessen, hvor det giver værdi. Danne eleverne i en digitaliseret skole og en global verden og dermed understøtte kommunens vision om den digitale kommune. Fremme inklusion via en digitaliseret skole, således at 95% af de unge, der forlader Folkeskolen, tager en ungdomsuddannelse. Opfylde Fælles Mål i alle fag og integrere Faghæfte 48 s intentioner om en digital folkeskole. Skabe en effektiv IT-infrastruktur med en central styring og driftssikre decentrale enheder. Gå fra analoge læremidler til digitale læremidler, hvor det er hensigtsmæssigt. Udvikle nye læringsformer. Øge den digitale kommunikation og videndeling samt stille det nødvendige IT-udstyr til rådighed for børn og unge. Inddrage forældrene i skolens hverdag vha. skoleportal.

4 3 Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole Indledning og status IT plan for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune udløb med udgangen af Der har været fokus på at udvikle de pædagogiske aspekter af IT. Fra teknik til pædagogik var det overordnede emne ved kommunesammenlægningen og for Skole IT-plan Målet var, at skolerne skulle arbejde med det undervisningsmæssige og ikke det tekniske med at få udstyret til at virke. Dette er delvist nået, idet der nu er mere fokus på anvendelsen af computere i undervisningen: IT-vejlederne bruger mere tid på teknik og administration end på videndeling og brug af computerne i en didaktisk sammenhæng. Lærere og elever har oplevet spildt undervisningstid ved manglende login, langsom login og programmer der ikke virker. Afhentning og aflevering af booket udstyr tager tid fra undervisningen. Der er en stor efterspørgsel efter computere til brug i undervisning, og derfor er det ikke altid, at skolen har nok computere til rådighed. Kabling og trådløse netværk har været under løbende opgradering i perioden, samtidig med at efterspørgslen efter netværk og båndbredde er vokset. Det har haft konsekvenser for udviklingen og udbyttet af de digitale løsninger. Der er installeret interaktive tavler i alle undervisningslokaler, og der er gennemført kurser for lærere. Vejen frem mod 2017 Vejen mod Den Digitale Skole kræver nytænkning og omstillingsparathed for kommunen, FagU, IT-Stab og den enkelte skole. Vi skal vælge den optimale metode, hvad enten den er digital eller analog, mhp. at optimere elevernes læring. Vi forventer, at anvendelsen af digitale læremidler vil vokse i årene fremover, og det betyder, at der skal flyttes ressourcer fra papirbårne løsninger, som kopiering og print, klassesæt og taskebøger, bogkøb generelt og engangsmaterialer over til investering i digitale redskaber(computere/tablets) samt licenser til webbaserede læremidler. Læremidler vil i stigende omfang udgives på Internettet i en digital form. Når læremidlerne er digitale, betyder det, at de kan udvikles og tilpasses hurtigere og imødekomme feed-back fra brugerne. Man må forvente et mere dynamisk læremiddelmarked end det kendte analoge. Hvis elevernes læring skal i fokus, kræver det i praksis, at alle elever, pædagoger og lærere skal have deres eget personlige digitale redskab(computer, tablet etc.) for at få adgang til den fleksibilitet en mere digital skole kan tilbyde. Målet er en 1:1 løsning for alle elever, således at alle har adgang til Internet og dermed de digitale læremidler. Ledelsen og det pædagogiske personale på skolerne skal tænke informationsteknologien ind i en fagdidaktisk sammenhæng. Der er ikke tale om, at vi skal starte forfra, men tale om at bygge på

5 4 de erfaringer vi har og lave en overbygning med spændende udfordringer på vej mod en digitaliseret skole. Efteruddannelse, kursus- og workshopvirksomhed skal være målrettet Faghæfte 48: IT og medier i Folkeskolen, hvor det er kompetenceudvikling, der er i centrum. Dvs., målet er ikke, hvad vi skal gøre med computerne og andet IT-udstyr, men hvad en digitalisering af skolen kan gøre for skolens fag og dermed den enkelte elevs læring. 4 strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK 1. Effektiv infrastruktur i folkeskolen 2. Øget anvendelse af digitale læringsmidler 3. Nye læringsformer 4. Digital kommunikation og videndeling. 1: En effektiv digital infrastruktur indeholder adgang til: hurtigt trådløst netværk en platform, der kan anvendes til at gemme, dele og samarbejde om opgaver og materialer sikkerhed og beskyttelse af data digitale læremidler kommunikationsplatform, der faciliterer samarbejde mellem skole, elever og forældre. 2: Øget anvendelse af digitale læremidler skal bidrage til øget læring for den enkelte elev. De digitale læremidler skal understøtte undervisningsdifferentieringen og indgå på alle områder, hvor det giver merværdi. I perioden frem til 2017 ydes der et tilskud på 50% af anskaffelsesomkostningerne ved indkøb af (godkendte) digitale læremidler. FMK skal udvikle en samlet strategi for digitale læremidler, der sikrer, at tilskuddet anvendes med største mulig effekt. 3: Nye læringsformer bliver aktuelle pga. skolereformen og de teknologiske muligheder. FMK vil udvikle og tilrettelægge nye læringsformer, der sikrer den enkelte elev det maksimale udbytte af folkeskolen. 4: Digital kommunikation og videndeling giver alle parter, elever, skole og forældre nye muligheder for at understøtte videndeling og dannelse. FMK vil implementere en digital samarbejdsportal, der kan understøtte og udvikle kommunikationen mellem folkeskolens brugere. Udstyr til elever og lærere (devices) Alle elever, pædagoger og lærere skal have deres egen personlige digitale device/redskab. Den Nationale Strategi har som mål, at i folkeskolen i 2015 arbejder alle elever med et individuelt digitalt redskab. Det samme gælder for lærerne. FMK skal derfor udarbejde en strategi, der sikrer hver elev et device, der enten baseres på elevernes egne medbragte devices, skolens udleverede devices eller en kombination af de to muligheder. Devices indkøbes i fællesskab af alle skoler. Nye læringsformer. FMK vil bidrage til at udvikle og anvende nye læringsformer i forlængelse af folkeskolereformen og de digitale muligheder. En digital læringsplatform skal understøtte videndeling blandt lærerne

6 5 og skolerne, så gode forløb og erfaringer kan udveksles mellem skolerne. Her er den nationale strategi læringsforløb på tværs af klasser, årgange og skoler. Der skal derfor løbende og senest i skoleåret etableres projekter, der udvikler digitale læringsformer. Dette er ikke sket i udbredt organiseret form i FMK, der kan dog nævnes Science og filmfestival, som undtagelser, men der er ikke tale om eksemplariske forløb i forhold til at udvikle digitale læringsformer. Digital kommunikation og videndeling FMK vil i forlængelse af aftalerne mellem kommunerne og regeringen anskaffe og implementere en videns- og kommunikationsportal, der kan anvendes af alle folkeskolens brugere (elever, forældre, lærere og ledelse). Kompetenceudvikling Nye læringsformer og ny teknologi kræver nye kompetencer hos lærerne. FMK vil tilbyde lærerne den uddannelse, der er hensigtsmæssig for at kunne varetage de nye opgaver. Uddannelse, der optimerer elevernes udbytte af digital læring, er en løbende proces, og kompetenceudvikling foregår også i hverdagen, hvor man lærer af og sammen med kolleger. FMK vil fremme denne udvikling ved at tilbyde en digital samarbejdsportal, hvor lærere og pædagoger kan udvikle, udveksle, skabe og genbruge viden. Effektiv infrastruktur FMK har implementeret en IT-platform,der tilbyder basale netværksfunktioner (adgang, lagerplads, internet og netadgang) på alle skoler. Efterspørgslen efter netadgang vokser stadig, og det er derfor nødvendigt løbende at udbygge kapaciteten lokalt. En stabil teknisk platform er en forudsætning for, at anvendelsen af IT i undervisningen kan bidrage positivt til elevernes læring. Organisering Skolernes it-koordineringsgruppe har sammen med skole-it-afdelingen ansvaret for at sikre udvikling og drift af it-platformen og sikre, at den fælles strategi følges og løbende udvikles. ITkoordineringsgruppen sikrer, at de fælles interesser fremmes, men balanceres i forhold til individuelle behov/ønsker hos skoler eller brugergrupper. Ønsket om standardisering af udstyr og programmel, der sikrer en billig og effektiv drift, skal balanceres mod hensyn til grupper med specielle behov og lokale ønsker om at udvikle og eksperimentere med alternativt udstyr og programmel. I det omfang der gennemføres projekter, der kræver udstyr/programmel, der ikke er FMK-Standard, skal det sikres, at projekterne evalueres, og at resultaterne deles med andre skoler, så de bidrager til skolernes samlede viden. Handleplaner FMK vil iværksætte projekter, der understøtter FMKs strategi på skoleområdet. Nedenfor er et overblik over udfordringer, der skal overkommes, for at FMK kan nå de fastlagte målsætninger. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende. Erfaringer viser, at de konkrete tiltag løbende skal tilpasses udviklingen i muligheder skabt af den teknologiske udvikling. Aktivitetsoversigt i digitaliseringsstrategien:

7 6 Strategi for Staten og KL s strategi Sikre stabile løsninger og en fuld udbredelse Dataarkitektur adgangsstyring, dataarkitektur, print, sikkerhed m.v., fordi de trådløse løsninger giver andre muligheder og stiller andre krav. Adgangen til trådløse netværk sikrer, at brugerne kan komme på nettet og finde informationer. Men hvor skal skolerne gemme egne data, og hvor skal eleverne gemme egne data osv.? En cloud-strategi National strategi August 2014 FMK Strategi 2014 Der udarbejdes forslag til en robust fremtidig dataarkitektur: Hvilke fællesværktøjer stilles til rådighed (google, MS, osv)? Hvilke ydelser tilbydes eleverne? Hvordan håndteres elever med særlige behov? FMK vil placere alle digitale læremidler i en cloud. Målet er at sikre adgang fra alle devices 24/7 og at undgå den ressourcekrævende opgave, det er, at vedligeholde images på alle elevmaskiner. Inklusion 2014 Skolerne skal inkludere elever, der tidligere i stor Opgaver og overvejelser i FMK Løsningen er i drift, men der må forventes yderligere udbygning af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen på bredbånd vokser. Print hvor og med hvilke enheder Programmer - Digitale læremidler. Drev personlige, klasse, årgang, fælles, ad. hoc.? Kontorpakke installeret eller cloud (webbaseret) løsning? Kompenserende it til elever med særlige behov? Altså it-rygsække og de værktøjer der skal stilles til rådighed for disse elever. En cloud-strategi stiller krav om stabil netværksdækning. Endvidere er det ikke givet, at alle digitale læringsmidler i FMK vil kunne afvikles i en cloud. FMK vil aktivt opsøge og finde Økonomi Fysisk infrastruktur er opbygget, men der forventes løbende udvidelser af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen stiger. Implementering af en cloudstrategi vil medføre ressourcebesparelser på vedligehold og test af images. Prisen på digitale lærermidler forventes ikke at ville ændre sig ved en levering i clouden.

8 7 Alle elever arbejder med et indviduelt digital redskab(device) udstrækning var placeret på specialskoler. digitale løsninger, der specielt kan understøtte læring hos elever med fysiske eller psykiske handicaps Anskaffelse af individuelle digitale redskaber til elever, pædagoger og lærere 2015 FMK elever arbejder med et digitalt redskab. Skolerne anvender klassesæt med tablets til indskolingen. Tablet til hver elev i mellemtrin og pc er til udskolingen. BYOD FMK vil forfølge en BYOD strategi for udskolingen. Dvs. at eleverne medbringer eget device, og de elever, der ikke har mulighed herfor, får udleveret en device til lån af kommunen. Det anslås, at de samlede driftsudgifter til platform og devices vil beløbe sig til ca. 2 mio.kr. i afskrivning af devices og ca årligt til drift og afskrivning på skolernes netværk. Afledte strategier og handlinger Teknologisikring: Servere Kabling Trådløst netværk Udskiftning og vedligehold 2014 FMK skal sikre at skolernes itplatform løbende udvikles og tilpasses. Enten i form af regelmæssige anlægsbevillinger eller ved en løbende opsparing Det anslås, at drift og afskrivning på skolernes netværk vil udgøre ca kr. årligt. Hertil kommer nyanlæg og større ombygninger,

9 8 /afskrivning af udstyr. Indkøb af udstyr Skolevæsnets itindkøb sker via skole-it-udvalget på baggrund af kravspecifikationer udarbejdet af skolevæsenet. Fællesindkøb tilstræbes af hensyn til priserne, og undtagelse fra den fælles linje kan søges hos skolernes itudvalg. hvor udgifterne skal være en del af byggeprojektet. Registrering af ITudstyr Database over ITudstyr på skolerne. Det skal vurderes, hvordan registrering af skolernes udstyr foregår mest hensigtsmæssigt. Øget anvendelse af digitale læremidler: Strategi Support af skolernes udstyr Staten og KL s strategi FMK strategi FMKs strategi er, at alle undervisningsmidler skal ligge i skyen. Det betyder, at supporten mere vil fokusere på udstyr, og derfor skal være nemt tilgængeligt på den enkelte skole. IT-afdelingen servicerer netværk og centralt placerede komponenter samt fælleskommunale Handleplan og overvejelser Skolerne skal finde en løsning på den lokale tekniske support. En måde kunne være elev/medie - patruljer, hvor de ansatte er elever med teknisk indsigt. En anden kunne være Økonomi Den lokale support finansieres som hidtil af den enkelte skole. Den centrale support finansieres centralt.

10 9 Digitale tavler Digitalisering af læringsrum løsninger. Den enkelte skole skal som udgangspunkt selv servicere lokale devices med støtte fra IT-stabens supportere. Den enkelte skole har lokalt ekstraudstyr på de vigtigste områder (devices, AP o.l) Samtlige undervisningslokaler, herunder faglokaler har digitale tavler. at ansætte en person med teknisk baggrund til at løse opgaven. Evt. på tværs af flere skoler. Skolernes tavler supporteres i dag af en ekstern leverandør. Området skal analyseres med henblik på at finde den bedst mulige driftssupport. Der er ikke afsat midler til udskiftning/afskrivning af tavler. Det estimeres, at tavlerne skal udskiftes efter ca. 5 år. Det skal indgå i de kommende budgetaftaler for skolerne. Fælles indkøb af digitale læremidler Efteruddannelse af skolens personale Staten giver tilskud til indkøb af digitale læremidler indtil FMK vil sikre, at der indkøbes digitale læremidler, og at de bruges i undervisningen. FMK vil løbende vurdere en hensigtsmæssig indkøbsstrategi, der sikrer en balance mellem den enkelte skoles præferencer og det samlede skolevæsens muligheder for at spare ressourcer ved samlede indkøb. Anvendelsen af digitale læremidler tilbyder nogle didaktiske muligheder som lærerne skal anvende i undervisningen. De nødvendige kompetencer til lærerne tilbydes via De enkelte skoler har fået midler til indkøb af godkendte digitale læremidler i Der blev i 2013 indkøbt en række digitale læremidler til fælles brug blandt skolerne. I 2015 vil der igen bliver foretaget fællesindkøb. Hver skole råder over midler til egne indkøb af digitale læremidler.

11 10 skolernes pædagogiske centre samt via skolevæsnets overordnede strategi for kompetence udvikling. Det digitale didaktiske aspekt skal indgå som en naturlig del i alle former for kompetenceudvikling i skolerne Nye læringsformer Strategi Understøtte den didaktiske udvikling i FMK Staten og KL s strategi FMK strategi Løbende opfølgning på hvordan de faglige overvejelser og muligheder påvirker kravene til digitale løsninger. Handleplan og overvejelser Hvilke krav stiller nye metoder til skolernes itleverancer? Økonomi Digital kommunikation og videndeling Strategi Kommunikation mellem folkeskolens brugere Staten og KL s FMK strategi strategi 2015 Fællesnettet og fællesnettets hjemmeside. Den enkelte skoles hjemmeside, personaleintra, Forældre- og ElevIntra Handleplan og overvejelser Al kommunikation er for 98% vedkommende digitalt. Økonomi Afledte strategier og handlinger Skoleintra, Regeringen og KL herunder har aftalt, at der fællesnet skal etableres en ny digital samarbejdsplatform til folkeskolens brugere. Platformen skal anvendes fra Afventer de fælles anbefalinger fra KL og Undervisningsministeriet. Anvendelsen af Skoleintra fortsætter indtil videre. På baggrund af de fælles anbefalinger iværksættes et projekt til implementering af en samarbejdsplatform i FMK. Der kommer nøgletal fra KL/UVM om de forventede omkostninger til portalen. Dele af funktionaliteten dækkes i dag

12 11 Faglig videndeling Deling af viden og genanvendelse af undervisningsforløb skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Kommunens læringsmanagement system (LMS) vil tilbyde en samarbejds- og delingsplatform, der skal give lærerne mulighed for at dele viden og materiale. Det skal vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at skabe en øget videndeling og genbrug af gode undervisningsforløb. af Skoleintra. Det må forventes, at udgifterne vokser.

13 12 Bilag 1: Organisering af skole-it Figur 1: forslag til organisering Fagsekretariat- Undervisning IT- ledelse IT-koordineringsgruppe Bestilling af ydelser Skole-it-afdeling Indkøb Eksterne leverandører Bestilling af ydelser Kommunens Drift og support af netværk it-afdeling Skolerne Skole-it-afdelingen består af en ressource, som er nyansat, og ressourcer overført fra itafdelingen svarende til den ressourcemængde, der i dag anvendes på support af skolernes udstyr. IT-koordineringsgruppen udarbejder retningslinjer for, hvilke beslutninger der træffes i fællesskab, og hvilke der træffes lokalt, og dermed hvilke midler der kan disponeres over lokalt. udvikle strategi for it i folkeskolerne udarbejde fælles retningslinjer vælge fælles produkter forvalte og prioritere fælles ressourcer (f.eks. it-afdeling og fælles indkøb).

14 13 IT-koordineringsgruppen bidrager sammen med ledelsen til at udarbejde strategi og målsætninger for IT i folkeskolen. IT-koordineringsgruppen kan bestå af repræsentanter for skolernes it-koordinatorer repræsentanter for skolederne lederen af skole-it-afdelingen repræsentanter fra undervisningssekretariatet IT-koordineringsgruppen forankres i undervisningssekretariatet for at sikre sammenhængen mellem de overordnede mål i folkeskolen og skolernes it-aktiviteter og sammenhængen mellem skoleområdet og it-staben. Lederen af kommunens it-afdeling og kommunens skolevæsen udgør en styregruppe. Lederen af skole-it-afdelingen er formand m/k for skolernes itkoordineringsgruppe og ansvarlig for betjening af gruppen. Skole-IT Skolernes it-afdeling skal sikre, at den teknologiske platform fungerer optimalt, og understøtte folkeskolens mål og formål. Afdelingen skal sikre, at løsningen fungerer optimalt og effektivt for alle brugere. Opgaveområder: Indkøb af sw og hw (kravspecificere, gennemføre udbud, opfølge kontrakter) Afdække behov og lave aftaler med leverandører (herunder kommunens ITafdeling) Udarbejdelse/opfølgning på budget for skolernes it-udgifter Sikre support af udstyr på skolerne Strategiarbejde; sikre at skolernes IT-strategi og handleplaner er ajour, og der bliver fulgt op på projekterne Koordinere kursus og efteruddannelse vedr. it for lærerne Drivkraft i oprettelse og drift af videndelingsportal for lærerne Koordinere udvikling og implementering af fælles standarder Tage initiativ til udarbejdelse af fælles instruktioner og vejledninger til lærerne Support og service af infrastrukturudstyr på skolerne (ikke devices). Klargøring/udrulning af udstyr Ansvar for skolernes server- og netværksfunktioner. Opgave Ansvar Bemærkninger Itkoordineringsgruppen Skole-it Den enkelte skole

15 14 Indkøb af fælles løsninger Indkøb af digitale læremidler Indkøb/drift af netværk Indkøb af devices Support af devices Den enkelte skole har egne midler. Fællesindkøb foretages, når det er hensigtsmæssigt. Fælles indkøb mhp. at spare ressourcer. Skolerne varetager support af devices Beslutter Beslutter Udfører Udfører Udfører Skole-it er tovholder Beslutter Udfører Beslutter Udfører (delvist) Beslutter vedr. fællesindkøb Beslutter Beslutter/udfør er Beslutter/udfør er Udvikling af digitale strategier Implementering af folkeskolens brugerportal Udvikling og vedligehold af skolernes hjemmesider beslutter/udfør er

16 15 Bilag og dokumentation IT-strategi og Handleplan er udarbejdet ud fra følgende: En Digital Folkeskole - national strategi for it i folkeskolen august 2011 og Fagområdestrategi for Børne- og kulturområdet: Undervisningsministeriets Digitaliserings Strategi. Lovgivning og aftaler mellem regeringen og kommunerne om forskellige aspekter digitaliseringen af folkeskolen. IT i skolen - Undersøgelse af erfaringer og perspektiver: Danmarks Evalueringsinstitut 2009(EVA) Skole IT-strategi i FMK: udarbejdet af Skole IT-udvalget Faghæfte 48 Trinmål for IT og Medier i Fagene Diverse temamøder og evalueringer af skole IT i FMK, Skole IT-udvalg, Skoleledermøder, ITvejledertemamøder m.fl. Ordforklaringer og forkortelser: FMK: Faaborg Midtfyn Kommune Digitale devices: En digital enhed til arbejdet i skolen, Eksempel: Bærbar computer, Tablet pc, I- pad, mobiltelefon eller lignende Arbejde i skyen/cloud: Alle programmer afvikles via internettet, den digitale device gemmer på Internettet, således at alle devices kan tilgå dem via internettet. Eksempler google drive m.fl.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 INDHOLD 1. Forord 2. Hvorfor er det vigtigt? 3. Fire kompetenceudviklingsspor, der realiserer skolereformens fem strategiske

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 Indhold Indledning 3 Vision og baggrund 4 Status 5 Pædagogiske visions- og fokusområder 7 Ansvar for implementering

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere