UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17"

Transkript

1 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund, og det er en opgave for skolen at uddanne eleverne til at handle, navigere og lære i nutidens og fremtidens digitale verden.

2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Vision Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK... 4 Udstyr til elever og lærere (devices)... 4 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Kompetenceudvikling Effektiv infrastruktur... 5 Organisering... 5 Handleplaner... 5 Nye læringsformer Digital kommunikation og videndeling Bilag 1: Organisering af skole-it Bilag og dokumentation... 15

3 2 Vision Vi vil: Udbygge digitaliseringen af folkeskolen i FMK, således at elever, pædagoger og lærere naturligt anvender informationsteknologien til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. Bruge informationsteknologi som et naturligt værktøj i læringsprocessen, hvor det giver værdi. Danne eleverne i en digitaliseret skole og en global verden og dermed understøtte kommunens vision om den digitale kommune. Fremme inklusion via en digitaliseret skole, således at 95% af de unge, der forlader Folkeskolen, tager en ungdomsuddannelse. Opfylde Fælles Mål i alle fag og integrere Faghæfte 48 s intentioner om en digital folkeskole. Skabe en effektiv IT-infrastruktur med en central styring og driftssikre decentrale enheder. Gå fra analoge læremidler til digitale læremidler, hvor det er hensigtsmæssigt. Udvikle nye læringsformer. Øge den digitale kommunikation og videndeling samt stille det nødvendige IT-udstyr til rådighed for børn og unge. Inddrage forældrene i skolens hverdag vha. skoleportal.

4 3 Strategi og tidsplan for Den Digitale Skole Indledning og status IT plan for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune udløb med udgangen af Der har været fokus på at udvikle de pædagogiske aspekter af IT. Fra teknik til pædagogik var det overordnede emne ved kommunesammenlægningen og for Skole IT-plan Målet var, at skolerne skulle arbejde med det undervisningsmæssige og ikke det tekniske med at få udstyret til at virke. Dette er delvist nået, idet der nu er mere fokus på anvendelsen af computere i undervisningen: IT-vejlederne bruger mere tid på teknik og administration end på videndeling og brug af computerne i en didaktisk sammenhæng. Lærere og elever har oplevet spildt undervisningstid ved manglende login, langsom login og programmer der ikke virker. Afhentning og aflevering af booket udstyr tager tid fra undervisningen. Der er en stor efterspørgsel efter computere til brug i undervisning, og derfor er det ikke altid, at skolen har nok computere til rådighed. Kabling og trådløse netværk har været under løbende opgradering i perioden, samtidig med at efterspørgslen efter netværk og båndbredde er vokset. Det har haft konsekvenser for udviklingen og udbyttet af de digitale løsninger. Der er installeret interaktive tavler i alle undervisningslokaler, og der er gennemført kurser for lærere. Vejen frem mod 2017 Vejen mod Den Digitale Skole kræver nytænkning og omstillingsparathed for kommunen, FagU, IT-Stab og den enkelte skole. Vi skal vælge den optimale metode, hvad enten den er digital eller analog, mhp. at optimere elevernes læring. Vi forventer, at anvendelsen af digitale læremidler vil vokse i årene fremover, og det betyder, at der skal flyttes ressourcer fra papirbårne løsninger, som kopiering og print, klassesæt og taskebøger, bogkøb generelt og engangsmaterialer over til investering i digitale redskaber(computere/tablets) samt licenser til webbaserede læremidler. Læremidler vil i stigende omfang udgives på Internettet i en digital form. Når læremidlerne er digitale, betyder det, at de kan udvikles og tilpasses hurtigere og imødekomme feed-back fra brugerne. Man må forvente et mere dynamisk læremiddelmarked end det kendte analoge. Hvis elevernes læring skal i fokus, kræver det i praksis, at alle elever, pædagoger og lærere skal have deres eget personlige digitale redskab(computer, tablet etc.) for at få adgang til den fleksibilitet en mere digital skole kan tilbyde. Målet er en 1:1 løsning for alle elever, således at alle har adgang til Internet og dermed de digitale læremidler. Ledelsen og det pædagogiske personale på skolerne skal tænke informationsteknologien ind i en fagdidaktisk sammenhæng. Der er ikke tale om, at vi skal starte forfra, men tale om at bygge på

5 4 de erfaringer vi har og lave en overbygning med spændende udfordringer på vej mod en digitaliseret skole. Efteruddannelse, kursus- og workshopvirksomhed skal være målrettet Faghæfte 48: IT og medier i Folkeskolen, hvor det er kompetenceudvikling, der er i centrum. Dvs., målet er ikke, hvad vi skal gøre med computerne og andet IT-udstyr, men hvad en digitalisering af skolen kan gøre for skolens fag og dermed den enkelte elevs læring. 4 strategiske indsatsområder for staten, KL og FMK 1. Effektiv infrastruktur i folkeskolen 2. Øget anvendelse af digitale læringsmidler 3. Nye læringsformer 4. Digital kommunikation og videndeling. 1: En effektiv digital infrastruktur indeholder adgang til: hurtigt trådløst netværk en platform, der kan anvendes til at gemme, dele og samarbejde om opgaver og materialer sikkerhed og beskyttelse af data digitale læremidler kommunikationsplatform, der faciliterer samarbejde mellem skole, elever og forældre. 2: Øget anvendelse af digitale læremidler skal bidrage til øget læring for den enkelte elev. De digitale læremidler skal understøtte undervisningsdifferentieringen og indgå på alle områder, hvor det giver merværdi. I perioden frem til 2017 ydes der et tilskud på 50% af anskaffelsesomkostningerne ved indkøb af (godkendte) digitale læremidler. FMK skal udvikle en samlet strategi for digitale læremidler, der sikrer, at tilskuddet anvendes med største mulig effekt. 3: Nye læringsformer bliver aktuelle pga. skolereformen og de teknologiske muligheder. FMK vil udvikle og tilrettelægge nye læringsformer, der sikrer den enkelte elev det maksimale udbytte af folkeskolen. 4: Digital kommunikation og videndeling giver alle parter, elever, skole og forældre nye muligheder for at understøtte videndeling og dannelse. FMK vil implementere en digital samarbejdsportal, der kan understøtte og udvikle kommunikationen mellem folkeskolens brugere. Udstyr til elever og lærere (devices) Alle elever, pædagoger og lærere skal have deres egen personlige digitale device/redskab. Den Nationale Strategi har som mål, at i folkeskolen i 2015 arbejder alle elever med et individuelt digitalt redskab. Det samme gælder for lærerne. FMK skal derfor udarbejde en strategi, der sikrer hver elev et device, der enten baseres på elevernes egne medbragte devices, skolens udleverede devices eller en kombination af de to muligheder. Devices indkøbes i fællesskab af alle skoler. Nye læringsformer. FMK vil bidrage til at udvikle og anvende nye læringsformer i forlængelse af folkeskolereformen og de digitale muligheder. En digital læringsplatform skal understøtte videndeling blandt lærerne

6 5 og skolerne, så gode forløb og erfaringer kan udveksles mellem skolerne. Her er den nationale strategi læringsforløb på tværs af klasser, årgange og skoler. Der skal derfor løbende og senest i skoleåret etableres projekter, der udvikler digitale læringsformer. Dette er ikke sket i udbredt organiseret form i FMK, der kan dog nævnes Science og filmfestival, som undtagelser, men der er ikke tale om eksemplariske forløb i forhold til at udvikle digitale læringsformer. Digital kommunikation og videndeling FMK vil i forlængelse af aftalerne mellem kommunerne og regeringen anskaffe og implementere en videns- og kommunikationsportal, der kan anvendes af alle folkeskolens brugere (elever, forældre, lærere og ledelse). Kompetenceudvikling Nye læringsformer og ny teknologi kræver nye kompetencer hos lærerne. FMK vil tilbyde lærerne den uddannelse, der er hensigtsmæssig for at kunne varetage de nye opgaver. Uddannelse, der optimerer elevernes udbytte af digital læring, er en løbende proces, og kompetenceudvikling foregår også i hverdagen, hvor man lærer af og sammen med kolleger. FMK vil fremme denne udvikling ved at tilbyde en digital samarbejdsportal, hvor lærere og pædagoger kan udvikle, udveksle, skabe og genbruge viden. Effektiv infrastruktur FMK har implementeret en IT-platform,der tilbyder basale netværksfunktioner (adgang, lagerplads, internet og netadgang) på alle skoler. Efterspørgslen efter netadgang vokser stadig, og det er derfor nødvendigt løbende at udbygge kapaciteten lokalt. En stabil teknisk platform er en forudsætning for, at anvendelsen af IT i undervisningen kan bidrage positivt til elevernes læring. Organisering Skolernes it-koordineringsgruppe har sammen med skole-it-afdelingen ansvaret for at sikre udvikling og drift af it-platformen og sikre, at den fælles strategi følges og løbende udvikles. ITkoordineringsgruppen sikrer, at de fælles interesser fremmes, men balanceres i forhold til individuelle behov/ønsker hos skoler eller brugergrupper. Ønsket om standardisering af udstyr og programmel, der sikrer en billig og effektiv drift, skal balanceres mod hensyn til grupper med specielle behov og lokale ønsker om at udvikle og eksperimentere med alternativt udstyr og programmel. I det omfang der gennemføres projekter, der kræver udstyr/programmel, der ikke er FMK-Standard, skal det sikres, at projekterne evalueres, og at resultaterne deles med andre skoler, så de bidrager til skolernes samlede viden. Handleplaner FMK vil iværksætte projekter, der understøtter FMKs strategi på skoleområdet. Nedenfor er et overblik over udfordringer, der skal overkommes, for at FMK kan nå de fastlagte målsætninger. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende. Erfaringer viser, at de konkrete tiltag løbende skal tilpasses udviklingen i muligheder skabt af den teknologiske udvikling. Aktivitetsoversigt i digitaliseringsstrategien:

7 6 Strategi for Staten og KL s strategi Sikre stabile løsninger og en fuld udbredelse Dataarkitektur adgangsstyring, dataarkitektur, print, sikkerhed m.v., fordi de trådløse løsninger giver andre muligheder og stiller andre krav. Adgangen til trådløse netværk sikrer, at brugerne kan komme på nettet og finde informationer. Men hvor skal skolerne gemme egne data, og hvor skal eleverne gemme egne data osv.? En cloud-strategi National strategi August 2014 FMK Strategi 2014 Der udarbejdes forslag til en robust fremtidig dataarkitektur: Hvilke fællesværktøjer stilles til rådighed (google, MS, osv)? Hvilke ydelser tilbydes eleverne? Hvordan håndteres elever med særlige behov? FMK vil placere alle digitale læremidler i en cloud. Målet er at sikre adgang fra alle devices 24/7 og at undgå den ressourcekrævende opgave, det er, at vedligeholde images på alle elevmaskiner. Inklusion 2014 Skolerne skal inkludere elever, der tidligere i stor Opgaver og overvejelser i FMK Løsningen er i drift, men der må forventes yderligere udbygning af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen på bredbånd vokser. Print hvor og med hvilke enheder Programmer - Digitale læremidler. Drev personlige, klasse, årgang, fælles, ad. hoc.? Kontorpakke installeret eller cloud (webbaseret) løsning? Kompenserende it til elever med særlige behov? Altså it-rygsække og de værktøjer der skal stilles til rådighed for disse elever. En cloud-strategi stiller krav om stabil netværksdækning. Endvidere er det ikke givet, at alle digitale læringsmidler i FMK vil kunne afvikles i en cloud. FMK vil aktivt opsøge og finde Økonomi Fysisk infrastruktur er opbygget, men der forventes løbende udvidelser af kapaciteten, efterhånden som efterspørgslen stiger. Implementering af en cloudstrategi vil medføre ressourcebesparelser på vedligehold og test af images. Prisen på digitale lærermidler forventes ikke at ville ændre sig ved en levering i clouden.

8 7 Alle elever arbejder med et indviduelt digital redskab(device) udstrækning var placeret på specialskoler. digitale løsninger, der specielt kan understøtte læring hos elever med fysiske eller psykiske handicaps Anskaffelse af individuelle digitale redskaber til elever, pædagoger og lærere 2015 FMK elever arbejder med et digitalt redskab. Skolerne anvender klassesæt med tablets til indskolingen. Tablet til hver elev i mellemtrin og pc er til udskolingen. BYOD FMK vil forfølge en BYOD strategi for udskolingen. Dvs. at eleverne medbringer eget device, og de elever, der ikke har mulighed herfor, får udleveret en device til lån af kommunen. Det anslås, at de samlede driftsudgifter til platform og devices vil beløbe sig til ca. 2 mio.kr. i afskrivning af devices og ca årligt til drift og afskrivning på skolernes netværk. Afledte strategier og handlinger Teknologisikring: Servere Kabling Trådløst netværk Udskiftning og vedligehold 2014 FMK skal sikre at skolernes itplatform løbende udvikles og tilpasses. Enten i form af regelmæssige anlægsbevillinger eller ved en løbende opsparing Det anslås, at drift og afskrivning på skolernes netværk vil udgøre ca kr. årligt. Hertil kommer nyanlæg og større ombygninger,

9 8 /afskrivning af udstyr. Indkøb af udstyr Skolevæsnets itindkøb sker via skole-it-udvalget på baggrund af kravspecifikationer udarbejdet af skolevæsenet. Fællesindkøb tilstræbes af hensyn til priserne, og undtagelse fra den fælles linje kan søges hos skolernes itudvalg. hvor udgifterne skal være en del af byggeprojektet. Registrering af ITudstyr Database over ITudstyr på skolerne. Det skal vurderes, hvordan registrering af skolernes udstyr foregår mest hensigtsmæssigt. Øget anvendelse af digitale læremidler: Strategi Support af skolernes udstyr Staten og KL s strategi FMK strategi FMKs strategi er, at alle undervisningsmidler skal ligge i skyen. Det betyder, at supporten mere vil fokusere på udstyr, og derfor skal være nemt tilgængeligt på den enkelte skole. IT-afdelingen servicerer netværk og centralt placerede komponenter samt fælleskommunale Handleplan og overvejelser Skolerne skal finde en løsning på den lokale tekniske support. En måde kunne være elev/medie - patruljer, hvor de ansatte er elever med teknisk indsigt. En anden kunne være Økonomi Den lokale support finansieres som hidtil af den enkelte skole. Den centrale support finansieres centralt.

10 9 Digitale tavler Digitalisering af læringsrum løsninger. Den enkelte skole skal som udgangspunkt selv servicere lokale devices med støtte fra IT-stabens supportere. Den enkelte skole har lokalt ekstraudstyr på de vigtigste områder (devices, AP o.l) Samtlige undervisningslokaler, herunder faglokaler har digitale tavler. at ansætte en person med teknisk baggrund til at løse opgaven. Evt. på tværs af flere skoler. Skolernes tavler supporteres i dag af en ekstern leverandør. Området skal analyseres med henblik på at finde den bedst mulige driftssupport. Der er ikke afsat midler til udskiftning/afskrivning af tavler. Det estimeres, at tavlerne skal udskiftes efter ca. 5 år. Det skal indgå i de kommende budgetaftaler for skolerne. Fælles indkøb af digitale læremidler Efteruddannelse af skolens personale Staten giver tilskud til indkøb af digitale læremidler indtil FMK vil sikre, at der indkøbes digitale læremidler, og at de bruges i undervisningen. FMK vil løbende vurdere en hensigtsmæssig indkøbsstrategi, der sikrer en balance mellem den enkelte skoles præferencer og det samlede skolevæsens muligheder for at spare ressourcer ved samlede indkøb. Anvendelsen af digitale læremidler tilbyder nogle didaktiske muligheder som lærerne skal anvende i undervisningen. De nødvendige kompetencer til lærerne tilbydes via De enkelte skoler har fået midler til indkøb af godkendte digitale læremidler i Der blev i 2013 indkøbt en række digitale læremidler til fælles brug blandt skolerne. I 2015 vil der igen bliver foretaget fællesindkøb. Hver skole råder over midler til egne indkøb af digitale læremidler.

11 10 skolernes pædagogiske centre samt via skolevæsnets overordnede strategi for kompetence udvikling. Det digitale didaktiske aspekt skal indgå som en naturlig del i alle former for kompetenceudvikling i skolerne Nye læringsformer Strategi Understøtte den didaktiske udvikling i FMK Staten og KL s strategi FMK strategi Løbende opfølgning på hvordan de faglige overvejelser og muligheder påvirker kravene til digitale løsninger. Handleplan og overvejelser Hvilke krav stiller nye metoder til skolernes itleverancer? Økonomi Digital kommunikation og videndeling Strategi Kommunikation mellem folkeskolens brugere Staten og KL s FMK strategi strategi 2015 Fællesnettet og fællesnettets hjemmeside. Den enkelte skoles hjemmeside, personaleintra, Forældre- og ElevIntra Handleplan og overvejelser Al kommunikation er for 98% vedkommende digitalt. Økonomi Afledte strategier og handlinger Skoleintra, Regeringen og KL herunder har aftalt, at der fællesnet skal etableres en ny digital samarbejdsplatform til folkeskolens brugere. Platformen skal anvendes fra Afventer de fælles anbefalinger fra KL og Undervisningsministeriet. Anvendelsen af Skoleintra fortsætter indtil videre. På baggrund af de fælles anbefalinger iværksættes et projekt til implementering af en samarbejdsplatform i FMK. Der kommer nøgletal fra KL/UVM om de forventede omkostninger til portalen. Dele af funktionaliteten dækkes i dag

12 11 Faglig videndeling Deling af viden og genanvendelse af undervisningsforløb skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Kommunens læringsmanagement system (LMS) vil tilbyde en samarbejds- og delingsplatform, der skal give lærerne mulighed for at dele viden og materiale. Det skal vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at skabe en øget videndeling og genbrug af gode undervisningsforløb. af Skoleintra. Det må forventes, at udgifterne vokser.

13 12 Bilag 1: Organisering af skole-it Figur 1: forslag til organisering Fagsekretariat- Undervisning IT- ledelse IT-koordineringsgruppe Bestilling af ydelser Skole-it-afdeling Indkøb Eksterne leverandører Bestilling af ydelser Kommunens Drift og support af netværk it-afdeling Skolerne Skole-it-afdelingen består af en ressource, som er nyansat, og ressourcer overført fra itafdelingen svarende til den ressourcemængde, der i dag anvendes på support af skolernes udstyr. IT-koordineringsgruppen udarbejder retningslinjer for, hvilke beslutninger der træffes i fællesskab, og hvilke der træffes lokalt, og dermed hvilke midler der kan disponeres over lokalt. udvikle strategi for it i folkeskolerne udarbejde fælles retningslinjer vælge fælles produkter forvalte og prioritere fælles ressourcer (f.eks. it-afdeling og fælles indkøb).

14 13 IT-koordineringsgruppen bidrager sammen med ledelsen til at udarbejde strategi og målsætninger for IT i folkeskolen. IT-koordineringsgruppen kan bestå af repræsentanter for skolernes it-koordinatorer repræsentanter for skolederne lederen af skole-it-afdelingen repræsentanter fra undervisningssekretariatet IT-koordineringsgruppen forankres i undervisningssekretariatet for at sikre sammenhængen mellem de overordnede mål i folkeskolen og skolernes it-aktiviteter og sammenhængen mellem skoleområdet og it-staben. Lederen af kommunens it-afdeling og kommunens skolevæsen udgør en styregruppe. Lederen af skole-it-afdelingen er formand m/k for skolernes itkoordineringsgruppe og ansvarlig for betjening af gruppen. Skole-IT Skolernes it-afdeling skal sikre, at den teknologiske platform fungerer optimalt, og understøtte folkeskolens mål og formål. Afdelingen skal sikre, at løsningen fungerer optimalt og effektivt for alle brugere. Opgaveområder: Indkøb af sw og hw (kravspecificere, gennemføre udbud, opfølge kontrakter) Afdække behov og lave aftaler med leverandører (herunder kommunens ITafdeling) Udarbejdelse/opfølgning på budget for skolernes it-udgifter Sikre support af udstyr på skolerne Strategiarbejde; sikre at skolernes IT-strategi og handleplaner er ajour, og der bliver fulgt op på projekterne Koordinere kursus og efteruddannelse vedr. it for lærerne Drivkraft i oprettelse og drift af videndelingsportal for lærerne Koordinere udvikling og implementering af fælles standarder Tage initiativ til udarbejdelse af fælles instruktioner og vejledninger til lærerne Support og service af infrastrukturudstyr på skolerne (ikke devices). Klargøring/udrulning af udstyr Ansvar for skolernes server- og netværksfunktioner. Opgave Ansvar Bemærkninger Itkoordineringsgruppen Skole-it Den enkelte skole

15 14 Indkøb af fælles løsninger Indkøb af digitale læremidler Indkøb/drift af netværk Indkøb af devices Support af devices Den enkelte skole har egne midler. Fællesindkøb foretages, når det er hensigtsmæssigt. Fælles indkøb mhp. at spare ressourcer. Skolerne varetager support af devices Beslutter Beslutter Udfører Udfører Udfører Skole-it er tovholder Beslutter Udfører Beslutter Udfører (delvist) Beslutter vedr. fællesindkøb Beslutter Beslutter/udfør er Beslutter/udfør er Udvikling af digitale strategier Implementering af folkeskolens brugerportal Udvikling og vedligehold af skolernes hjemmesider beslutter/udfør er

16 15 Bilag og dokumentation IT-strategi og Handleplan er udarbejdet ud fra følgende: En Digital Folkeskole - national strategi for it i folkeskolen august 2011 og Fagområdestrategi for Børne- og kulturområdet: Undervisningsministeriets Digitaliserings Strategi. Lovgivning og aftaler mellem regeringen og kommunerne om forskellige aspekter digitaliseringen af folkeskolen. IT i skolen - Undersøgelse af erfaringer og perspektiver: Danmarks Evalueringsinstitut 2009(EVA) Skole IT-strategi i FMK: udarbejdet af Skole IT-udvalget Faghæfte 48 Trinmål for IT og Medier i Fagene Diverse temamøder og evalueringer af skole IT i FMK, Skole IT-udvalg, Skoleledermøder, ITvejledertemamøder m.fl. Ordforklaringer og forkortelser: FMK: Faaborg Midtfyn Kommune Digitale devices: En digital enhed til arbejdet i skolen, Eksempel: Bærbar computer, Tablet pc, I- pad, mobiltelefon eller lignende Arbejde i skyen/cloud: Alle programmer afvikles via internettet, den digitale device gemmer på Internettet, således at alle devices kan tilgå dem via internettet. Eksempler google drive m.fl.

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere