ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016"

Transkript

1 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

2 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne Tilfredsheden med det trådløse netværk på tværs af skoler Hyppigheden af problemer med det trådløse netværk Den generelle oplevelse af it-udstyr på skolerne Konklusion... 12

3 Tema Side 3 af 12 1 Baggrund Baggrund En af de vigtigste forudsætninger for, at folkeskolens digitale omstilling bliver en succes, er, at det trådløse netværk, internetkapacitet og den øvrige digitale infrastruktur fungerer godt på alle skoler. Kommunerne har allerede investeret et stort beløb i at udbygge skolernes infrastruktur de seneste år. Det er sket i forlængelse af, at kommunerne og regeringen i økonomiaftalen 2012 aftalte, at kommunerne frem mod 2015 skulle sikre den nødvendige kapacitet som et fundament for den øgede anvendelse af digitale undervisningsmidler i undervisningen. Regeringen og KL har i forbindelse med Økonomiaftalen 2016 aftalt, at KL gennemfører en analyse af brugernes oplevede tilfredshed med it-infrastrukturen i folkeskolen. It-infrastrukturen bliver i denne analyse opfattet som: Trådløs netværk Det trådløse netværk skal dække alle områder på skolen, hvor digitale løsninger kan/skal indgå i undervisningen. Adgang fra skolens net til Internettet Skolens tilslutning og tilslutningshastighed pr. elev vurderes at have betydning for den oplevede kvalitet af de trådløse netværk på skolerne. It-udstyr Brugerne skal have it-udstyr (computere, tablets mm.), der er teknisk velfungerende, som har de relevante programmer installeret og som er sat op til at anvende skolens netværk. KL har i samarbejde med konsulenthuset PwC i november måned 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af brugernes tilfredshed med it-infrastrukturen i folkeskolen på landsplan. Det har været frivilligt for skolerne at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og skolerne er blevet opfordret til, at spørgeskemaerne blev distribueret til to målgrupper: Det pædagogiske personale samt elever fra 4. til 9.. Der er i afgivet besvarelser fra henholdsvis elever, fra det pædagogisk personale og 853 ledere, og svarene udgør datagrundlaget for de analyser, som findes i denne rapport. Figur 1 viser, hvordan elevbesvarelserne er fordeler sig på trin. Figur 1: Elevbesvarelser fordelt på trin N=

4 Tema Side 4 af 12 For at sikre høj validitet er der foretaget et metodisk valg, der består i kun at sammenligne data på tværs af skoler, som har mindst 5 besvarelser fra elever, 5 besvarelser fra pædagogisk personale og 1 lederbesvarelse. I alt opfylder 457 skoler fordelt på 80 kommuner dette kriterium. Disse skoler har en stor geografisk spredning og fordeler sig på små, mellemstore og store kommuner i undersøgelsen. Datagrundlaget vurderes dermed til at være repræsentativt for hele landet.

5 Tema Side 5 af 12 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne Eleverne og det pædagogiske personale er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, hvor godt det trådløse netværk virker forskellige steder på skolen. Figur 2 og 3 viser, hvordan svarene for henholdsvis elever og det pædagogiske personale fordeler sig på de anvendte svarkategorier. Figur 2: Elevernes tilfredshed med de trådløse netværk (alle skolens lokaler) 14% 5% 11% 21% 50% Meget Dårligt Dårligt Hverken eller Godt Meget Godt Figur 2 viser, at størstedelen af eleverne er tilfredse med det trådløse netværk på deres skole. 64 pct. har svaret, at de trådløse netværk fungerer godt eller meget godt, og 21 pct. har svaret hverken eller til spørgsmålet. 16 pct. har svaret, at det fungerer dårligt eller meget dårligt. Figur 3: Det pædagogiske personales tilfredshed med de trådløse netværk (alle skolens lokaler) 15% 3% 11% 18% 53% Meget Dårligt Dårligt Hverken eller Godt Meget Godt Figur 3, viser at det pædagogiske personale også overvejende er tilfredse med det trådløse netværk. 68 pct. har svaret, at netværket fungerer godt eller meget godt, og 18 pct. har svaret hverken eller til spørgsmålet. 14 pct. af det pædagogiske personale har svaret at det trådløse netværk fungerer dårligt eller meget dårligt.

6 Tema Side 6 af 12 Det fremgår tillige af figur 2 og 3, at der er stor overensstemmelse, hvordan henholdsvis eleverne og det pædagogiske personale vurderer kvaliteten af skolernes trådløse netværk. I figur 4 er der beregnet et tilfredsmål ved, at de fem svarkategorier er blevet tildelt en værdi mellem 2 og -2. Af figuren fremgår værdierne for forskellige lokaliteter på skolerne, fordelt på henholdsvis elever og pædagogisk personale. Figur 4: Den gennemsnitlige tilfredshed med det trådløse netværk forskellige steder på skolen Godt 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Hverken eller 0,0 0,67 0,73 0,56 0,56 0,37 0,49 0,88 0,86 Elever Pædagogisk personale Figuren viser, at den højeste tilfredshed med de trådløse netværk findes blandt det pædagogiske personale i vurderingen af kvalitet på lærerværelse og personalets arbejdspladser. Tilsvarende skal den laveste tilfredshed findes blandt elevernes vurdering af de trådløse netværk i faglokaler og gangarealer (det pædagogiske personale har ikke haft mulighed for at vurdere disse i undersøgelsen). Tilfredsheden med kvaliteten i lokaler og lektiecafeer er generelt god, men det pædagogiske personale tenderer mod en anelse mere positive vurderinger. nfa

7 Tema Side 7 af 12 3 Tilfredsheden med det trådløse netværk på tværs af skoler Forrige afsnit undersøgte tilfredshed med skolernes trådløse netværk for alle de indkomne svar fra elever og det pædagogiske personale uafhængigt af, hvilken skole respondenterne er tilknyttet. I dette afsnit undersøges den gennemsnitlige tilfredshed med det trådløse netværk målt på skoleniveau. Formålet er at give et billede af, hvordan spredningen mellem skolerne er i graden af tilfredsheden med de trådløse netværk Der er metodisk valgt at fokusere på respondenternes vurdering af de trådløse netværk i de indendørsarealer, hvor der foregår undervisningsaktiviteter. Det betyder, at vurderingerne af udendørsarealerne ikke indgår i analysen. I figur 5 og 6 er der beregnet en gennemsnitlig tilfredshedscore på samme måde som i figur 2 og 3, men denne gang for den enkelte skole. Figuren viser, hvordan skolerne fordeler sig på forskellige grader af tilfredshed. Figur 5: Spredning af skolernes gennemsnit for elevernes tilfredshed med det trådløse netværk 10% 10 % -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 Meget Dårligt Hverken Godt Meget dårligt eller godt Figur 5 viser, at langt hovedparten af skolerne i undersøgelse, har elever, der er tilfredse med det trådløse netværk. Knap 90 pct. af skolerne placerer sig således i intervallet, der går fra hverken eller mod meget godt. Godt 10 pct. af skolerne placerer sig med en tilfredsscore på den negative halvdel af skalaen.

8 Tema Side 8 af 12 Figur 6: Spredning af skolernes gennemsnit for det pædagogiske personales tilfredshed med det trådløse netværk 10 % 10 % Meget -2-1,5 Dårligt -1-0,5 Hverken 0 0,5 Godt 1 1,5 Meget 2 dårligt eller godt Figur 6 viser, at hovedparten af skolerne placerer sig på den positive del af skalaen dvs. at de har en tilfredshed der er højere end hverken eller (0-punktet på skalaen). De 10 pct. skoler, der har de mest tilfredse brugere, placerer sig i intervallet mellem godt og meget godt. De 10 pct. skoler, der har de mest utilfredse brugere, placerer sig i et interval, der går fra dårligt til hen over skalaens 0-punkt, hvor de faktisk er tilfredse i et mere eller mindre omfang. Figurerne viser, at det pædagogiske personale tenderer til at være en mere tilfredse med de trådløse netværk end eleverne, også for de 10 pct. mest utilfredse skoler. Analysen af spredning af tilfredshed med det trådløse netværk på skoleniveau (figur 5 og 6), viser, at skolernes trådløse netværk generelt fungerer tilfredsstillende på landsplan. Figuren viser imidlertid også, at der er en mindre grupper af skoler, ca. 10 pct., hvor elevernes tilfredshed med de trådløse netværk er lav. Dette svarer til 129 skoler på landsplan i Jf. Undervisningsministeriet er der registrerede folkeskoler i Danmark (2016), Kilde:

9 Tema Side 9 af 12 4 Hyppigheden af problemer med det trådløse netværk For yderligere at kvalificere billedet af tilfredsheden med de trådløse netværk er elever og pædagogisk personale blevet bedt om at besvare, hvor ofte de (..) inden for den seneste uge [ ] har oplevet problemer med det trådløse netværk i en sådan grad, at det forstyrrede undervisningen?. I nedenstående figur er resultaterne afbilledet. Figur 7: Hyppigheden af oplevede problemer med det trådløse netværk 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 42% 27% 28% 21% 19% 4% 5% 4% 5% 0 gange 1 gange 2-3 gange 4-5 gange mere en 6 gange Elever Pædagogisk personale Figur 7 viser, at 74 pct. af eleverne og 70 pct. af det pædagogiske personale slet ikke eller højest en gang har oplevet problemer med det trådløse netværk i den seneste uge. Dette vurderes umiddelbart at være tilfredsstillende i forhold til, hvad man kan forvente på en almindelig arbejdsplads. I den anden ende af skalaen 8 pct. af eleverne og 10 pct. blandt det pædagogiske personale oplevet problemer mere end fire gangen inden for den seneste uge. Da det er vanskeligt for respondenterne at afgøre om eventuelle problemer skyldes det trådløse netværk eller andre elementer i værdikæden (fx adgang til Uni-login eller digitale læremidler), vil der kunne være brugere, som har svaret, at de har oplevet et eller flere problemer med de trådløse netværk, selvom årsagen reelt kan være en anden.

10 Tema Side 10 af 12 5 Den generelle oplevelse af it-udstyr på skolerne De tidligere afsnit har fokuseret på kortlægning af kvaliteten af de trådløse netværk på skolerne. Analyserne har vist, at hovedparten af brugerne er tilfredse med de trådløse netværk på indendørsarealerne, hvor der forgår undervisning, og at kvaliteten af de trådløse netværk må vurderes som overvejende tilfredsstillende på langt hovedparten af skolerne. Brugeroplevelsen af en velfungerende it-infrastrukturen på skolerne er imidlertid betinget af, at samtlige komponenter i værdikæden af et netværk fungerer optimalt og uden flaskehalse. Det vil sige, at al hardware og computere, trådløse netværkskort, installation og kabling af access points, kabling af krydsfelter, konfiguration af firewalls, konfiguration af krydsfelter mm) fungerer optimalt. For at få et billede af den overordnede oplevelse af it-infrastrukturen på skolerne på landsplan, er respondenterne også blevet bedt om at tage stilling til, hvad deres generelle oplevelse er af it på deres egen skole. Figur 8 viser elevernes opfattelse af it på deres egen skole, mens figur 9 viser det pædagogiske personales opfattelse af it på egen skole. Da elever og pædagogisk personale bruger it til forskellige formål, er der anvendt forskellige svarkategorier for de to grupper, og den generelle tilfredshed med it kan derfor ikke sammenlignes 1:1 på tværs af de to grupper. Figur 8: Elevernes generelle opfattelse af it på egen skole 7% 2% 2% 29% 60% Det er godt nok til det, jeg skal bruge det til Det sker engang imellem, at det er så langsomt, at det forstyrrer undervisningen Det er så ustabilt på skolen, at der er ting, jeg gerne vil gøre på skolen, som jeg bliver nødt til at gøre derhjemme Det er så dårligt, at jeg kun sjældent bruger IT på skolen Jeg bruger ikke IT på skolen Analysen af elevernes svar om den generelle oplevelse af it på deres skoler, figur 8, viser, at 60 pct. at eleverne vurderer, at det it-udstyr, som stilles til rådighed for dem, er godt nok til det, de skal avende det til, og 29 pct. oplever, at det engang imellem er så langsomt, at det forstyrrer undervisningen. 9 pct. af eleverne har svaret, at de oplever, at it-udstyret er så ustabilt på skolen, at de foretrækker at løse opgaver hjemme, eller at det er så dårligt, at de sjældent bruger it på skolen.

11 Tema Side 11 af 12 Figur 9: Det pædagogiske personales generelle opfattelse af it på egen skole 3% 6% 12% 34% 45% Det er godt nok til det, jeg skal bruge det til Det hænder, at det er så langsomt, at det forstyrrer mig i mit arbejde Det er så ustabilt, at det forhindrer mig i at bruge IT til didaktiske formål Det er så dårligt, at jeg kun meget sjældent bruger IT i undervisningen på skolen Andet Figur 9 viser, at 34 pct. af det pædagogiske personale vurderer, at it-udstyret fungerer godt nok til det, de skal bruge det til, mens 45 pct. oplever, at det hænder at itplatformen er så langsomt, at det forstyrrer dem i deres arbejde. 12 pct. af det pædagogiske personale giver udtryk for, at it-udstyret er så ustabilt, at de er forhindret i at bruge it til didaktiske formål. Da en stabil it-infrastruktur er en kompleks størrelse, der forudsætter at samtlige komponenter i værdikæden fungerer uproblematisk på tværs af elevernes behov, kan det ikke undgås, at it-infrastrukturen en gang imellem opleves som ustabil eller brugeren oplever, at der opstår flaskehalse. Dette kan skyldes en række forskellige årsager, bl.a. hvis der er for få acces points pr. elev, hvis computerne styresystemer ikke er opdateret, eller hvis der er dårlig kabling fra skolernes acces points til skolens krydsfelt mm. Det er ikke muligt at på baggrund af de indsamlede data at fastslå årsagen til, at en del af respondenterne svarer at it på skolen fungerer, så ustabilt at de oplever, [ ]at der er ting, jeg gerne vil gøre på skolen, som de jeg bliver nødt til at gøre derhjemme eller [at it-udstyret] er så ustabilt, at det forhindrer mig i at bruge it til didaktiske formål. KL har udarbejdet en tjekliste med mulige årsager til, hvorfor it-infrastrukturen kan opleves ustabil, og givet en række råd til, hvor i værdikæden skolerne/kommunerne kan lede efter årsagsforklaringer, hvis elever og pædagogisk personale oplever problemer med skolens it-infrastruktur. En analyse af de indkomne svar viser, at der er en klar sammenhæng mellem de skoler, hvor respondenterne oplever mange problemer med de trådløse netværk og deres generelle opfattelse af it på skolerne. De skoler med mange problemer med de trådløse netværk, har typisk flere brugere, der svarer, at de er forhindret i at bruge it på skolen. Dette giver god mening, da adgang til internettet typisk er en forudsætning for afvikling af undervisning med digitale undervisningsmidler.

12 Tema Side 12 af 12 6 Konklusion Den generelle oplevelse af skolens it-infrastruktur, er betinget af, at alle led i den digitale infrastruktur (computere, trådløse netværk, firewalls, switches etc.) fungerer uden problemer og uden flaskehalse. Analysen af it-infrastrukturen på skolerne viser, at de trådløse netværk fungerer tilfredsstillende på de indendørsområder på skolen, hvor der typisk foregår undervisningsrelaterede aktiviteter sted. Analysen viser at både elever og pædagogisk personale er tilfredse med de trådløse netværk, på størstedelen af skolerne. Dog viser undersøgelsen af kvaliteten af it-infrastrukturen (hele værdikæden), at en relativ stor andel (12 pct.) af det pædagogiske personale oplever, at deres it-udstyr er så ustabilt, at det forhindrer dem i at anvende it til didaktiske formål, mens 7 pct. af eleverne oplever, at deres it er så ustabilt, at der er ting, de gerne vil gøre på skolen, som de bliver nødt til at gøre hjemme. På baggrund af det indsamlet data har det ikke været muligt at belyse nærmere, hvor i itinfrastrukturen (værdikæden) problemerne typisk opstår. Derfor har KL sammen med PwC udarbejdet en tjekliste, som skolerne kan anvende lokalt til at løfte den oplevede kvalitet af it-infrastrukturen. I forbindelse med gennemførslen af undersøgelsen af slutbrugernes tilfredshed med de trådløse netværk har KL bedt kommunerne indsende en række nøgletal om skolernes it-infrastruktur, bl.a. skolernes opkoblingshastighed, antal af computere og antal acces points mm. KL og PwC har analyseret data fra 100 skoler fra 45 forskellige kommuner for at kunne karakterisere de skoler, hvor brugerne er mest tilfredse med skolens itinfrastruktur. Analysen viser, at skoler med høj tilfredshed, typisk kendetegnes af følgende: 1. Har mange acces points. Mindst et acces point for pr. 12. elev på skolen (de bedste skoler har et acces point pr. 10. elev). 2. Har en båndbredde på mindst 0,15 Mbit/s eller mere pr. elev i de perioder, hvor der er spidsbelastning (de mest tilfredse skoler har en dedikeret 1 Gbit/s internetopkobling til skolen og minimum 1 Mbit/s pr. elev) 3. Har organiseret deres skole-it som en funktion, hvor it-problemer løses i samspil mellem skolens egne it-ansvarlige og rådhusets it-afdeling. Analysen viser yderligere, at der er en tendens til, at de skoler, hvor eleverne råder over eget it-udstyr (enten BYOD 2 eller 1-til-1 udlån af skolens it-udstyr) er mere tilfredse. 2 Bring You Own Device, forkortet BYOD

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen på skolerne i Frederikssund Kommune KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Tjekliste til skolens it-infrastruktur

Tjekliste til skolens it-infrastruktur Tjekliste til skolens it-infrastruktur Version 0.1 - Opdateret april 2017 Formål Denne tjekliste er udarbejdet på baggrund af resultater fra brugeranalysen af folkeskolernes itinfrastruktur (2016), og

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere