Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning"

Transkript

1 Folkeskolereformen Indhold og udmøntning

2 Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds Ikraftrædelse 1. august 2014 Dog først obligatorisk lektiehjælp efter næste valg

3 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 3 overordnede indsatsområder En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

5 Resultatmål Nye operative resultatmål: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test (mindst middel) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

6 Længere og mere varieret skoledag (1/4) Ny model for elevernes timetal Minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde klasse: 30 timer (28*) klasse: 33 timer (30*) klasse: 35 timer (33*) * obligatorisk timetal for eleverne indtil næste valg Minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene Minimumstimetal for antal årlige undervisningstimer i dansk, matematik og historie for øvrige fag vejledende timetal Max. 35 timers skoleuge i gennemsnit i indskolingen

7 Længere og mere varieret skoledag (2/4) Ændringer i timefordelingen i den fagopdelte undervisning Dansk klasse forhøjes med 1 lektion om ugen Matematik klasse forhøjes med 1 lektion om ugen Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én 1lektion om ugen Fremrykning af andet fremmedsprog (tysk eller fransk) til 5. klasse 5. klasse: 1 lektion om ugen 6. klasse: 2 lektioner om ugen Undervisningen er obligatorisk i klasse Fritagelse kan søges fra 7. klasse Idræt i 1. klasse forhøjes med 1 lektion om ugen

8 Længere og mere varieret skoledag (2/4) Ændringer i timefordelingen i den fagopdelte undervisning fortsat Musik i 1. og 5. klasse forhøjes med 1 lektion om ugen Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med 1 lektion om ugen (erstatter håndarbejde og sløjd) Forhøjelse af timetallet i natur og teknik i 2. og 4. klasse med 1 lektion om ugen Indførelse af valgfag fra 7. klasse med 2 lektioner om ugen En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin

9 Længere og mere varieret skoledag (3/4) Nyt begreb i folkeskolen: Understøttende undervisning Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Differencen mellem den tid skolen bruger på fagopdelte timer og minimumstimetallet for skoledagens længde På alle klassetrin kan pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer inddrages i undervisningen i en understøttende rolle og de vil kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne

10 Længere og mere varieret skoledag Understøttende undervisning Idræt, motion og bevægelse gennemsnitligt 45 min. om dagen Kan også indgå i den fagopdelte undervisning Lektiehjælp Faglig fordybelse (f.eks. turbodansk) Arbejde med sociale kompetencer, motivation og trivsel mv. Klassens tid Timeløse fag (færdsel, sundhed, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Pauser

11 Længere og mere varieret skoledag Øvrige elementer Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse Bedre undervisningsmiljø Ro og fokus på klasseledelse Åben skole samarbejde med foreninger, musikskole, frivillige mv.

12 Bankagerskolens mission Vi vil udfordre eleverne til fuldt ud at udnytte deres potentiale for uddannelse, beskæftigelse og for at leve livet.

13 Bankagerskolens visioner og læringssyn Mennesket vokser, når det bliver mødt med anerkendelse Vi vil opbygge inkluderende fællesskaber Alle elever kommer som udgangspunkt i skole med lyst til at lære Vi har høje forventninger til at alle kan blive dygtigere Eleverne er forskellige og lærer på forskellige måder Eleven opbygger sin forståelse af verden gennem kommunikation med andre Eleven lærer bedst, når han/hun er aktiv i læreprocessen

14 Visioner og læringssyn - fortsat Vi vil udfordre ALLE elever indenfor hver enkelt elevs nærmeste udviklingszone Vi vil variere undervisningen og benytte forskellige metoder og tilgange Elevernes læreprocesser afgør valget af metoder og organisation Vi tager udgangspunkt i elevernes styrkesider Vi vil opbygge udfordrende læringsmiljøer, hvor oplevelse, engagement og udfordring af alle sanser vægtes højt

15 Visioner og læringssyn progression i læringen Det er lærerens ansvar, at der er progression i ALLE elevers læring Der skal være tydelige læringsmål, som er synlige for eleverne Klare kriterier for målopfyldelse Klart fokus på løbende at undersøge sammenhængen mellem undervisningen og elevernes læring

16 Elevernes mødetider på Bankagerskolen Indskolingen (0.-3. klasse) 30 timer Mellemtrinnet (4.-6. klasse) 33 timer Mandag-torsdag: Fredag: Udskolingen (7.-9. klasse) 35 timer årgang: dage til pga. konfirmationsforberedelse

17 Skoledagens organisering i en 1. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Undervisning 1. modul Elevpause Undervisning 2. modul Elevpause Undervisning 3. modul (½) Understøttende undervisning

18 Skoledagens organisering i en 5. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Undervisning 1. modul Elevpause Undervisning 2. modul Elevpause Undervisning 3. modul Understøttende undervisning Fagdag (fleksible pauser) Til 14.00

19 Skoledagens organisering i en 9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Undervisning 1. modul Elevpause Undervisning 2. modul Elevpause Fagdag (fleksible pauser) Undervisning 3. modul (½) Elevpause Projektdag Samfundsfag (hist, samf, kri) Valgfag Studietid (lektielæsning) Projektdag Naturfag (bio, geo, f/k) Understøttende undervisning

20 Stor pause : Eleverne spiser i klassen eller i kantinen (7.-9. årgang) med den lærer, som de havde i modulet før : Trivselslederne og pædagogerne organiserer aktiviteter Hallen åben Delfinen og SFO 2/3 åben Legestationer på legepladserne

21 Bevægelse mindst 45 min. pr. dag i gennemsnit Integreret i undervisningen Bevægelse indlagt i alle undervisningsmoduler Power-breaks efter behov Stor elevpause Legestationer v/trivselslederne på mellemtrinnet Pædagogerne udfører aktivt tilsyn Idræt/svømning

22 6 tværfaglige projektuger Skal bryde den fagdelte undervisning Mulighed for at lære sammen med yngre og/eller ældre elever Ingen faste pauser Lejrskoler, hytteture, terminsprøver, afgangsprøver mm. placeres i disse uger for at reducere vikardækning Uge 39: Naturvidenskab Uge 41: Sundhed/trivsel Uge 46: Internationalisering Uge 2: Samfundsvidenskab Uge 11: Skolefest, UEA-undervisning Uge? (først i maj): Praktisk, musisk, kreativt tema

23 Lektielæsning = Studietid klasse: 2 timer om ugen (klokketimer) klasse: 3 timer om ugen klasse: 2 timer om ugen Frivilligt MEN skolen opfordrer meget kraftigt til en aftale med forældrene om, at eleverne SKAL deltage. Indskolingen: Oplæsning, dansk- og matematikværksteder, små kurser med faglige fordybelse Eleverne får generelt mindre hjemmearbejde Dog stadig læselektier og tabeltræning mm (hele skolen) og større afleveringer i udskolingen

24 Studietid mellemtrin og udskoling Eksempel på organisering, studietiden afholdes på samme tid i et hus: Læsesal med individuelt arbejde, ro til at arbejde med afleveringer, læsning mm. eleverne er her selvkørende og behøver ikke hjælp I et andet område faglig hjælp til naturfagene I et tredje område faglig hjælp til samfundsfagene I et fjerde område kan eleverne hjælpe hinanden i mindre grupper I andre områder faglige fordybelseskurser herunder dansk som andetsprog, og f.eks. turbodansk eller brøkregning, som eleverne tilmelder sig Faglokaler, auditorie, læringscenter mv. anvendes til spil, frilæsning og udstyres med ekstra materialer (hvis man er færdig med lektierne)

25 Valgfag i udskolingen 2 ugentlige lektioner valgfag i klasse: Eksempler på valgfag næste skoleår: Billedkunst Håndværk og design Journalistik, skoleblog Internationalt samarbejde (3 hold!) Musik, skoleband Alternativ idræt Fransk Madkundskab

26 Den faseopdelte skole Skolen opdeles i 3 faser: Indskoling, mellemtrin, udskoling Eleverne skifter som udgangspunkt lærere efter 3. og 6. klasse Hvorfor den faseopdelte skole Lærerne specialiseres og får stor erfaring i at undervise i en fase større fokus på faglighed Tydelige forventninger til eleverne

27 Liniefagsdækning Krav om lærernes liniefagsdækning: 85 % i % i 2018 Konsekvens: Lærerne underviser i få fag i flere klasser Eleverne undervises af flere lærere, som til gengæld er fagligt dygtigere

28 Kontaktlærere Klasselærere afløses af kontaktlærere Alle lærere er kontaktlærere. Nogle pædagoger er kontaktpædagoger Kontaktlæreren har ansvaret for en gruppe elevers trivsel Kontaktlæreren har primærkontakten til disse elevers forældre

29 Lærernes arbejdstider Lærerne er til stede på skolen i timer i godt 42 uger. Lærerne har to lange dage: mandage og onsdage Der indrettes arbejdspladser til lærerne og pædagogerne Lærerne kan som udgangspunkt ikke træffes om aftenen. Skole/hjem-samtaler om eftermiddagen evt. om morgenen (?) Stadig forældremøder om aftenen Vi holder stadig skolefest Hytteture og lejrskoler som tidligere

30 Den åbne skole - musikskolen Samarbejde med Musikskolen 1 musikskolelærer tilknyttes 5. årgang en hel dag om ugen tilfører undervisningen en musisk dimension samt underviser en 5. klasse i musik 1 musikskolelærer er på skolen ½ dag om ugen og underviser i valgfag samt i musik i børnehaveklasserne mod betaling.

31 Den åbne skole - forældrene Vi vil gerne i fællesskab med forældrene hæve ambitionsniveauet Fælles signal om store forventninger til elevernes præstationer Opfordring til forældrene om at tage 100 % ansvar for at: Eleverne møder skoleparate: udhvilede, mætte, bøger, gymnastiktøj mv. i tasken Medbring bærbar computer i udskolingen hver dag OBS på fravær

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere