Nordvangskolen Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12"

Transkript

1 Nordvangskolen Virksomhedsplan Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af tidligere indsatsområder 21 Nordvangskolen i tal

2 Forord Virksomhedsplanen er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan der arbejdes med skolens udvikling. I skoleåret , har skolen igangsat en række konkrete initiativer målrettet 8. og 9. klassetrin, med henblik på yderligere at styrke de faglige resultater for fagene matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk. Prioritering af ressourcerne til dette, understøtter Nordvangskolen som en skole, der vægter faglighed og hvor alle elever møder udfordringer jævnfør skolens målsætning. Den politiske dagsorden, hvor Glostrup kommunes ambitioner om at styrke fagligheden for ovennævnte 4 fag har betydet, at mange af de konkrete tiltag har været rettet mod disse fag. Enkelte tiltag, som tilbuddet om coachende samtaler, med henblik på at guide og motivere eleverne i forhold til udbyttet af deres skolegang, er rettet mod elevernes udbytte af undervisningen generelt. I følges de gode erfaringer op med dette initiativ udviklingsarbejde: Arbejdstitlen er kom godt i gang målet er at træne og guide elever. I skoleåret blev der nedsat 2 projektgrupper med overskrifterne: Forebyggelse af konflikter og Håndtering af konflikter. Ideen med projekterne har været at analysere og stille forslag til konkrete initiativer, der kan videreuddanne vores elever og ansatte til konflikthåndtering. Resultatet af arbejdet er blandt andet, at der i det kommende skoleår etableres elevmægling ved Nordvangskolen. Elever og lærere uddannes i metoden ved konsulent knyttet til Center for konfliktløsning. Skolens ledelse har alle, taget konfliktmægleruddannelsen og skolen ønsker at udnytte læringspotentialet ved måden at forholde sig til og arbejde med konflikter. Eleverne skal lære at håndtere konflikter, som en del af deres skolegang i samarbejde med de voksne. Dette er også en vigtig del af det at ruste sig til livet. Arbejdet understøtter skolens målsætning om skolen, som et trygt sted at være. Arbejdet ses desuden som en god mulighed for at styrke det faglige 2

3 miljø. Erfaringerne er, at konflikterne kan løses på en mere holdbar måde, og dermed kommer de til at fylde mindre. Skolens ansøgning, under overskriften Lad samarbejdet blomstre, i forebyggelsesfonden blev fagligt godkendt, men ikke bevilget i første omgang. Ansøgningen er blevet finjusteret og er genfremsendt. Projektet er omfattende og afhængigt af at det tildeles økonomisk støtte. I det kommende skoleår har Nordvangskolen valgt at fastholde fokus i forhold til temaet Inkludering i børnepolitikken. Der er nedsat en projektgruppe under denne overskrift. På Nordvangskolen har vi i lighed med den øvrige folkeskole oplevet større krav til at kunne inkludere børn, samtidig med, at der er fokus på de faglige resultater. Med den politiske fokus på antallet af børn i specialtilbud og det heraf følgende store udgiftspres til specialforanstaltninger, må det forventes at denne udvikling fortsætter. Nordvangskolen har haft meget gode erfaringer fra det første års deltagelse i det fælleskommunale indsatsområde kaldet SP projektet. Derfor udvides uddannelsen til at omfatte samtlige medarbejderne i indskolingen Størstedelen af skolens efteruddannelsesressourcer er prioriteret i forhold til dette indsatsområde. I dette skoleår har de tre SFO er på hver deres måde arbejdet med at anvende IT. Indsatsen fastholdes og de gode erfaringer udnyttes på tværs af de tre institutioner, det hænger godt sammen med at SFO nu arbejder mere som en samlet SFO. I er det derudover et mål, at beskrive læringen for børnene i forhold til IT som fokusområde. Ønsker du at vide mere om Nordvangskolen, er du altid velkommen til at kontakte personalet eller undertegnede. Du henvises også til Nordvangskolens hjemmeside: hvor du vil kunne finde mere uddybende beskrivelser. Michael Ingelhardt, skoleinspektør Hvem er vi Følgende afsnit er en kort introduktion primært rettet mod nye forældre, elever og ansatte, således at de har mulighed for at få et kendskab til rammerne for Nordvangskolens hverdag. Pædagogisk råd Skolebestyrelse MED medindflydelse og medbestemmelsesudvalg Elevråd På Nordvangskolen er der ansat mere end 100 engagerede medarbejdere Lærere, pædagoger, rengøringsassistenter samt teknisk administrativt personale. Nordvangskolen er organiseret på følgende måde: SFO Indskoling Styregruppe for pædagogisk udvikling Mellemtrin Klub Udskoling 3

4 Nordvangskolen er en folkeskole i Glostrup Kommune med ca. 700 elever. Skolen består af Nordvangskolen med børn fra 0.-9.klasstrin, samt Ejbyskolen med børn fra 0. til 3.klassetrin. Ejbyskolens elever fortsætter deres skolegang på Nordvangskolen fra 4. klasse. Nordvangskolen varetager tillige undervisningen for kommunens 2 læseklasser og 2 modtageklasser. Der er tre SFO er på Nordvangskolen - Broholm og Søholm med ca. 100 børn hver på Nordvangskolen, samt Smørstenen med ca. 86 børn, der har til huse på Ejbyskolen. Pædagoger og lærere arbejder tæt sammen og pædagogerne deltager i undervisningen fra 0. klasse til og med 3. klasse. Klub Ejby er ligeledes en del af Nordvangskolen på linje med de tre SFO-institutioner. Skolen er afdelingsopdelt i indskolingen klasse, mellemtrinnet klasse og udskolingen 7.-9.klasse. Skolen har fokus på fagligheden og har som en del af dette valgt at introducere fagene tysk fransk og fysik/kemi i andet halvår af 6.klasse. I indskolingen har skolen et særligt tilbud kaldet skoven i skolen for A. Der er knyttet en afdelingsleder til hver af de tre afdelinger og en SFO leder til klub og SFO er. På Nordvangskolen er der et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Mange forældre deltager i klasserådsarbejdet, der primært fungerer som et samarbejde omkring den enkelte klasse, men desuden understøtter samarbejdet mellem klasserne, skolens ledelse og skolebestyrelsen. Skolen har udover skolebestyrelsen en forældreforening, som blandt andet støtter lejrskoler, hytteture, udflugter og klasseaktiviteter. Derudover er Forældreforeningen omdrejningspunkt for flere af skolens traditioner. For skolen er det vigtigt, at IT anvendes som et naturligt værktøj i hverdagen, derfor giver vi børnene på Nordvangskolen mulighed for at lære ved hjælp af moderne teknologi. Skolen har investeret i både interaktive tavler, projektorer i mange klasse- og faglokaler og der er etableret et trådløst netværk, der gør det muligt for eleverne at benytte deres private pc er. Skolens værdier Fællesskab, Trivsel og Ansvar er vigtige forudsætninger for børnenes læring. Opgaven er udover de faglige færdigheder, at ruste børnene bedst muligt til livet, dette udtrykkes fint i citatet: Træd varsomt, her dannes mennesker. For Nordvangskolen er det vigtigt, at børnene er dygtige og opnår gode resultater, når de forlader skolen. Derudover er det vigtigt, at de er nysgerrige og fortsat har lyst til at lære. Målsætning for Nordvangskolen i sammendrag Nordvangskolen skal være et trygt og udfordrende sted at være. Alle skal lære så meget som overhovedet muligt på mange forskellige måder. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes styrkesider og tilrettelægges, så alle tilgodeses. Varierede undervisningsformer skal sikre, at alle er aktive og engagerede. Børnene skal sætte deres præg på skolen, og de skal føle sig hjemme og være fortrolige med omgivelserne. Rammerne skal give mulighed for at lege, opleve, lære, fordybe sig og bare være sig selv. Nordvangskolen skal tilstræbe at udvikle åbne og selvstændige mennesker, der har vilje til samarbejde og som kan indgå i sociale relationer med ansvar over for sig selv og fællesskabet. Børnene skal have lyst til at fortsætte deres uddannelse, når de forlader Nordvangskolen. 4

5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Skolesport De tre mål er: At etablere et frivilligt tilbud for de idrætsusikre børn. At uddanne junioridræts- ledere blandt klassernes elever. At etablere et samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Tilbudet har fungeret i 32 uger af skoleåret til stor glæde for de idrætsusikre elever og andre interesserede elever fra 4 og 5.klassetrin. Det første hold junioridrætsledere blev uddannet i foråret 2009, således at tilbudet kunne iværksættes for skoleåret 2009/10. Dette er videreført i skoleåret 2010/2011. Junioridrætslederne har været motiverede, modne og ansvarsbeviste Junioridrætslederne findes blandt såvel 8. som 9. klasserne for at fremtidssikre tilbudet. Der skal arbejdes for at fastholde og udvide samarbejdet med foreninger. Der har været et begrænset samarbejde med Basket klubben GBK og et tæt samarbejde med håndboldklubben AG 5

6 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Konflikthåndtering Målet med indsatsområdet er: At kunne tilbyde hurtig akut hjælp, når problemet er opstået. At identificere konkrete redskaber, som kan hjælpe lærere og pædagoger til at øge fokus på undervisning og opgaveløsning i stedet for opdragelse og konfliktløsning. Der er nedsat en projektgruppe, som har haft oplægsholder Jan Andersen til inspiration til hvordan gruppen arbejdede videre med projektet på flere niveauer. Projektgruppen har været på besøg på Egebjergskolen i Ballerup for at observere hvordan de arbejdede med elevmægling. Gruppen besluttede at udarbejde nogle rammefaktorer for et sådan projekt for at sikre en bedre trivsel for Nordvangskolens elever, primært i indskolingen og på mellemtrinnet hvor vi ofte oplever de største konflikter. Derudover har gruppen udarbejdet en konkret handleplan til hvordan man som lærer forholder sig til meget konfliktfyldte klasser, samt hvor og hvordan får hjælp til at klare problemerne. Der skal findes 3 lærere/pædagoger som skal uddannes om konfliktmægler, der har som særlig funktion, at støtte elevmæglerne. Derudover får flere lærere og pædagoger tilbuddet om uddannelsen. Projektgruppen skal ud i klasserne og fortælle eleverne om projektet. Eleverne skal sende en ansøgning om at blive elevmægler. Herefter uddannes elever i konfliktmægling Handleplanen sættes i spil af projektgruppen. Konflikthåndtering skal drøftes på FPR og på afdelingsmøder løbende for at bringe det i spil. Der er udarbejdet en udviklingsansøgning til udviklingsrådet, som er godkendt. 6

7 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Konfliktforebyggelse Målet med indsatsområdet er: At få færre konflikter samt så vidt muligt undgå, at konflikter når et niveau, hvor tingene går i hårknude og der-med opnå optimale betingelser til de primære opgaver. At sikre at så mange så som muligt får optimale betingelser for læring og trivsel. At personalet er rustet til at vælge den rette fremgangsmåde i forhold til opståede konflikter. Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med konkrete tiltag i forhold til temaet. Projektgruppen udarbejder konkrete handlingsplaner for projektet. Hele projektet beskrivelsen kan læses på skolens hjemmeside Der afholdes et cafemøde for lærere og pædagoger vedr. Helle Højby model trivselssamtaler og klassemøder. Der skal ske en opfølgning på afdelingsmøder og på spor/hus-møder. Der skal afholdes klassemøder 1 gang om ugen. Mellemtrinnet og udskolingen syntes at det er svært at afholde, da der kun er en lærer. De skal videndele med hinanden i begge afdelinger. At opnå en kultur-forandring, der gør det muligt at rumme de børn vi har ansvaret for. 7

8 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Målsætning for Mellemtrinnet Målsætningen justeres i samarbejde med personalet. Fokus på faglige resultater indgår i arbejdet Alle medarbejderne på mellemtrinnet har udarbejdet en ny målsætning(se hele beskrivelsen på hjemme-siden). Den indeholder følgende rammer: De fysiske rammer: Medarbejderne begynder at tænke IT med i undervisningen. Låner PC ere af naboklasser. Ønsker sig en projektor. Undervisnings-lokaler Fællesrummene Aula og Munkegangen Udendørsarealer Sætter fokus på rengøring og oprydning i klasser og i hele opgang C og brugen af toiletter. Rengøring og oprydning Samarbejde: Ønsker fleksibilitet og samarbejde på tværs af klasser og klassetrin Projektarbejdsformen. Fra 1. april skal 4. og 5. klasserne som svømmer fra kl. 10 til kl. 12 cykle til Fritidscenteret. Der er indkøbt cykler og cyklehjelme mv. 8

9 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning IT i undervisningen Målene for projektet er: At øge anvendelsen af IT som et naturligt redskab i hverdagen. At styrke personalets og børnenes kompetencer. At skabe rum for videndeling blandt ressourcepersoner og vejledere At uddanne superbrugere blandt børn og personale. At øge lærernes kompe-tencer i de tilgængelige programmer på skolens pc er, herunder undervisningsportaler og søgning på Internettet At etablere trådløst netværk på hele skolen. Anvendelsen af IT er øget væsentligt og der er etableret og der er etableret projektorer i 7/9 af udskolingens klasser og der er interaktive tavler i faglokalerne. Der er afholdt interne kurser for personale og elever Der er uddannet superbrugere blandt elever, der kan undervise yngre klasser. Der er etableret trådløst netværk og hastigheden er mangedoblet. Erfaringerne med den interne kursusvirksomhed, har været så positive, at skolen har valgt at fortsætte disse. I det kommende år inddrages superbrugerne blandt de yngste klasser. De betydelige investeringer har betydet, at IT anvendes i langt i højere grad end tidligere 9

10 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Faglige fællesskaber Målet er at opbygge faglige fællesskaber, hvor den enkelte lærer oplever medansvar for faget og har en løbende dialog om undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Opstartsmøderne måtte udskydes, idet de to af de tre personer, der skulle varetage opgaven var nye medarbejdere. Ledelsen har holdt møde med de nye medarbejdere for at introducere kommissoriet. Opgaven med at arrangere møderækken blev opprioriteret, og der blev afsat tid ekstra til de forberedende arbejde, samt til lærernes deltagelse i opstartsmødet. Der blev inviteret oplægsholdere til inspiration på opstartsmøderne. For faget matematik var opstartsmødet en succes. Der er aftalt dato for opstartsmødet for faget dansk og for faget natur/teknik sker det snarest. Forsætter i skoleår 2011/12, da der er lang vej til målet endnu, hvor det derefter evalueres. 10

11 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SP-model At give lærerne/pædagogerne værktøjer til at tackle elever i sociale og adfærdsog læringsmæssige udfordringer At udvikle en tidlig og forebyggende indsats Lærere og pædagoger i indskolingen, bruger en stor mængde ressourcer til at blive introduceret til- og implementere modellen. Vi fortsætter projektet i indskolingen. Alle lærere og pædagoger deltager og de som ikke har fået introduktionskurser får det i starten af skoleåret 11/12 At inkludere elever med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder At opkvalificere henvisninger til PPRvurdering At skabe et godt fællesskab og bedre undervisningsmiljø i klassen 11

12 Indsatsområder SFO Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Indsatsområde SFO I skoleåret har SFO erne deltaget i de to indsatsområder: Se ovenstående mål for temaerne konfliktforebyggelse og konflikthåndtering Pædagogerne skal på kursus i brugen af smartboar Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Derudover deltager SFO erne, også i samarbejde med skolen, i det fælles kommunale projekt, indføring af SP-modellen. Projektet er en stor satsning for Glostrup Kommune, med mange involverede parter, lærere, pædagoger psykologer og skoleledelser, som har til formål at skabe bedre undervisningsmiljøer i den enkelte klasse. Se ovenstående mål for temaerne Handleplanerne for den enkelte institution vil kunne læses i årsplanen for SFO Nordvangskolen på skolens hjemmeside Teknologi: Hver institution har udarbejdet en lokal målsætning for dette område, disse kan læses længere fremme i dokumentet. 12

13 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SFO Smørstenen: Mål: At vise børnene muligheder og begrænsninger ved teknologi SFO Søholm: Mål: Stopmotion filmprojekt med 2. klasse Filmprojekt med 3. klasse SFO Broholm: Mål: 2. og 3. klasses børn kan få PCkørekort Indføre diverse former for teknologi i dagligdagen Inddrage børnene i brugen af teknologi Der er indkøbt computere, skærme, kamera, printer og videokamera som er brugt flittigt specielt af 3. kl. børnene til tekst- og billed-behandling. Begge projekter er gennemført. Der er indkøbt udstyr til at understøttet disse projekter. Dette har givet mulighed for at styrke de sociale relationer i forbindelse med diverse aktiviteter på tværs af aldersgrupperne. Der er indkøbt 3 stationære pc ere, som ikke er spillemaskiner og printer og kamera. Næsten alle børn i 2. klasse har fået PCkørekort, ud fra SFO ens regler, hvad det skal indeholde. Børnene har nu mulighed for at lave tekstbehandling, powerpoint, surfe på nettet og maile mv. Der laves SFO blad 3-4 gange om året og det er børnene med PC-kørekort der laver avisen. 13

14 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Fællesskaber: Sidste år var et af indsatsområderne, børns sociale kompetencer og fællesskaber herunder konflikter og sprog. Dette indsatsområde blev der arbejdet grundigt med på de tre institutioner, men det ved den fælles evaluering for de tre institutioner, var der enighed om, at dette indsatsområde, med fordel, kunne bibeholdes under temaet i den kommunale børnepolitik, Fællesskab. SFO Smørstenen: Mål: At lære at respektere det oentlige rum Gensidig respekt for hinanden SFO Søholm: Mål: At alle børn har det godt, er glade og kan indgå i et socialt fællesskab Arbejdet med indsatsområdet er udskudt til foråret Pga. vandskade har SFO en holdt til på B-sporets klasselokaler. Det har styrket de sociale relationer idet børnene har holdt til i deres klasselokaler og der har styrket fællesskabet til deres klassekammerater. Samtidig har fælleslege i Aulaen gjort, at det har givet et større fællesskab på tværs af aldersgrupperne. 14 I foråret 2011 arbejder SFO en med sprog, anerkendende adfærd og gensidig respekt i hverdagen.

15 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SFO Broholm: Mål: Vi ønsker at børnene oplever at være en del af et fællesskab, at de oplever at være en del af noget større end dem selv som individ samt at de oplever en samhørighed med andre. Vi har haft en udeuge, hvor SFO en var lukket af og alle skulle være ude. Her var et bredt udbud af aktiviteter andre aktiviteter end normalt. Der blev dannet andre relationer end i hverdagen. Vi har lavet teater fra januar marts 2011 og også her er der dannet andre relationer end ellers. Det enkelte barn oplevede at andre børn var afhængig af lige mig. Børnerådet evaluerede og ønskede en udeuge igen og den kommer i april SFO en mangler afvikle fra flot til slot udendørs, som er planlagt til maj og juni

16 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Indsatsområde klub Ejby Mål for arbejdet med miljø Øge ressourcebevidsthed (strøm og vand) og miljøbevidsthed, både for børn og personale. Arbejde på at være delvist økologiske/ selvforsynende At det er synligt, at man gør en forskel. At børnene oplever, at det giver overskud, at spare. At nedsætte forbruget af engangsmaterialer. Handleplanen for klubben vil kunne læses på klubbens og skolens hjemmeside Der etableres et drivhus. Der er evalueret på indsatsområdet på en pædagogisk dag i klubben i foråret 2011, konklusionen er, at mange af tiltagene har været meget fokuserede på personalet, som har opfyldt en stor del af målene. Det har været undersøgt om det var muligt, at få nogle ud, som i børnehøjde kunne fortælle om energibesparende tiltag, dette har ikke været muligt Mål for arbejdet med børnenes medbestemmelse (medindflydelse) At øge trivslen for børnene At børnene oplever at være medbestemmende. At synliggøre hvor det er muligt at have medbestemmelse. At føle sig set og hørt. At lære om demokratiets spilleregler At øge børnenes ansvar gennem medansvar. Der etableres værkstedsråd for de enkelte aktivitetsområder, hvor børnene har mulighed for at have indflydelse på aktiviteter, materialer og omgangsformer Der har været afholdt et møde mellem skole og klub omkring kommunikation. Der er ligeledes evalueret på dette indsatsområde. Personalet oplever, at mange børn er engagerede i rådene. Der har dog været behov for justeringer undervejs, da det viste sig, at enkelte af rådene ikke fungerede optimalt. Der arbejdes videre med denne form i det kommende år. 16

17 Indsatsområder for 2011/12 Tema Det vil vi Det gør vi Inklusion Fællesskaber fra jeg til vi, lad samarbejdet blomstre kom godt i gang Arbejde for at Nordvangskolen i højere grad bliver i stand til at inkludere alle de børn, som er tilknyttet skolen. De fagligt dygtige, de fagligt svage, diagnosebørnene osv. Arbejde med ansvarsfølelsen på forskellige niveauer, alle relateret til personalet: Klasseteam, Årgangsteam, Fagteam, og Hele Nordvangskolen. Ved hjælp af metoder fra den kognitive psykologi arbejdes der med at understøtte den enkelte elevs selvtillid og mod til at udtrykke sig og deltage i klassen. Indsatsen er rettet mod såvel den daglige sammenhæng som testsammenhæng. Projektgruppen mødes i slutningen af skoleåret 2010/11 og planlægger hvilke aktiviteter, der skal sættes i værk. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for det pædagogiske personale og der tilrettelægges lokale initiativer, der skal medvirke til en inkludering, der både tager hensyn til det enkelte barn og til helheden Arbejdet med temaet er betinget bevilling af ansøgning om tilskud i Forebyggelsesfonden. Målet er at give de mest usikre elever værktøjer, således at de bliver mere sikre og kommer mere på banen i undervisningssituationer m.m.. Målet er at der i 2011 uddannes ressourcelærere og at det første hold elever tilbydes en uddannelse over 13 uger. De deltagende lærere skal efterfølgende overtage opgaven som undervisere. Der er udarbejdet en udviklingsansøgning, der beskriver dette tiltag mere detaljeret. Eleverne og Lærerne til de tilmeldte elever interviewes med henblik på at identificere udbytte af forløbet efter gennemførelse af uddannelsen 17

18 Fastholdelse og videreudvikling af tidligere indsatsområder Tema Det vil vi Det gør vi Faglighed Alle tiltag på Nordvangskolen, har som omdrejningspunkt, at øge fagligheden. Nedenstående er et udpluk af de tiltag, som igangsættes: Den internationale dimension Valgfagsordningen Lektiehjælp Matematik Dansk Engelsk På vej Den internationale dimension: Valgfag: tilbuddet udvides til at omfatte tilbud til eleverne om faglig fordybelse i fagene matematik, Fy/ke og engelsk der oprettes minimum et valgfagstilbud pr fag i et modul af 1/3 årsværk. Målet er at udfordre de dygtige elever yderligere. Lektiehjælp: Tilbuddet udvikles, så en del af timerne anvendes mere målrettet til de ældste elever, der har brug for ekstra hjælp. Matematik: Der afsættes ressourcer til matematikvejleder og uddannelse af denne ressourceperson. Målet er at understøtte det faglige fællesskab for dette fagområde Der arbejdes for at etablere tilbud til de elever der har huller i matematik. Dansk: Timetallet til dansk øges til 7 lektioner på 8.klassetrin, således at timetallet til dansk kommer til at være 30 timer mere end det vejledende timetal. 18

19 Tema Det vil vi Det gør vi Der knyttes en fjerde dansklærer til 9.klassetrin 2 timer ugentligt for at styrke samarbejdet på klassetrinnet og for at skabe bedre mulighed for holddannelse Der er særligt fokus på at udfordre de dygtige elever yderligere. Engelsk: Timetallet til engelsk på 4. klassetrin øges, således at timetallet hæves til over det vejledende. (En langsigtet investering) Kom godt i gang: Målet er at træne og guide elever, som lider af præstationsangst, til at performe bedre. Der tilknyttes en idrætscoach (idrætspsykolog), som dels underviser børnene i to hold og dels formidler viden videre til to lærere, som er tilknyttet projektet 19

20 Tema Det vil vi Det gør vi Anvendelse af IT i hverdagen Øge læreres og til dels pædagogers kompetencer i de tilgængelige programmer på skolens pc er, herunder undervisningsportaler og søgning på Internettet. Samt undervisning i brug af smartboards. At etablere trådløst netværk på hele skolen Den Interne kursusvirksomhed fastholdes Der tages nye initiativer der skal understøtte anvendelsen i hverdagen. Der foretages investeringer der sikrer at det nuværende udstyr som minimum fastholdes. 20 procent af pc erne genanskaes idet der er en afskrivning på 5 år. Teknologi på SFO Teknologi er fortsat et indsatsområde for SFO. Der arbejdes videre med de målsætninger for området, som blev udarbejdet sidste år Læringen for børnene beskrives i målsætningen. Denne vil kunne læses på hjemmesiden efter sommerferien 20

21 Nordvangskolen i tal. Økonomi: Regnskabsåret 2011 (alle tal er eksklusiv moms) Samlet budget kr kr Heraf lønbudget: kr kr Elevrelaterede udgifter kr kr SFO aktiviteter kr kr Udvalgte nøgletal: Bøger kr kr IT administration kr kr IT elever kr kr Efteruddannelse for det pædagogiske personale kr kr Uddannelsesvalg: Elevernes uddannelsesvalg efter 9.klasse Grunduddannelse 10.klasse eller efterskole 1) 53,8 % 61,4 Erhvervs-uddannelserne 11,5 % 8,8 Social- og Sundhedsuddannelse 0 % 0 Gymnasiale uddannelser 34,6 % 28,1 Andet 0 % 1,7 1) I 2011 valgte 11 % efterskoletilubuddet Andre nøgletal for Nordvangskolen findes i Glostrup kommunes kvalitetsrapport, der kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside. 21

22 Elever: 671 elever fordelt i 34 klasser Klassetrin 3 spor fra 0. til 9. klasse 2 læseklasser (mellemtrin og udskoling) 2 modtageklasser (dækker alle klassetrin) Klassekvotient normalklasser 21,7 SFO 286 børn fra 0. til 3. klasse Klub Ejby 82 børn fra 4. klasse til 7. klasse Afdelinger: 5 afdelinger Indskoling klasse a-sporet, Nordvangskolen Indskoling klasse b-sporet, Nordvangskolen Indskoling klasse, d-sporet, Ejbyskolen Mellemtrin klasse Overbygning klasse SFO: 3 institutioner SFO Smørstenen, Ejbyskolen SFO Broholm, Nordvangskolen SFO Søholm, Nordvangskolen Personale: ca. 108 medarbejdere Lærere 60 Børnehaveklasseledere 3 Pædagoger 20 SFO-leder 1 SFO souschef 1 Institutionsleder1 Klubinstitutionsleder 1 Pædagogstuderende 2 Skoleinspektør 1 Afdelingsledere heraf 1 med souscheunktion 3 Administrativ leder 1 Teknisk serviceleder 1 Skolesekretærer 2 Tekniske servicemedarbejdere 2 Rengøringsleder 1 Rengøringsassistenter 9 Jobtræning m.v. 1 Lærervikarer, periodisk ansat 10 Klub Ejby: 1 institution 22

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere