Nordvangskolen Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12"

Transkript

1 Nordvangskolen Virksomhedsplan Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af tidligere indsatsområder 21 Nordvangskolen i tal

2 Forord Virksomhedsplanen er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan der arbejdes med skolens udvikling. I skoleåret , har skolen igangsat en række konkrete initiativer målrettet 8. og 9. klassetrin, med henblik på yderligere at styrke de faglige resultater for fagene matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk. Prioritering af ressourcerne til dette, understøtter Nordvangskolen som en skole, der vægter faglighed og hvor alle elever møder udfordringer jævnfør skolens målsætning. Den politiske dagsorden, hvor Glostrup kommunes ambitioner om at styrke fagligheden for ovennævnte 4 fag har betydet, at mange af de konkrete tiltag har været rettet mod disse fag. Enkelte tiltag, som tilbuddet om coachende samtaler, med henblik på at guide og motivere eleverne i forhold til udbyttet af deres skolegang, er rettet mod elevernes udbytte af undervisningen generelt. I følges de gode erfaringer op med dette initiativ udviklingsarbejde: Arbejdstitlen er kom godt i gang målet er at træne og guide elever. I skoleåret blev der nedsat 2 projektgrupper med overskrifterne: Forebyggelse af konflikter og Håndtering af konflikter. Ideen med projekterne har været at analysere og stille forslag til konkrete initiativer, der kan videreuddanne vores elever og ansatte til konflikthåndtering. Resultatet af arbejdet er blandt andet, at der i det kommende skoleår etableres elevmægling ved Nordvangskolen. Elever og lærere uddannes i metoden ved konsulent knyttet til Center for konfliktløsning. Skolens ledelse har alle, taget konfliktmægleruddannelsen og skolen ønsker at udnytte læringspotentialet ved måden at forholde sig til og arbejde med konflikter. Eleverne skal lære at håndtere konflikter, som en del af deres skolegang i samarbejde med de voksne. Dette er også en vigtig del af det at ruste sig til livet. Arbejdet understøtter skolens målsætning om skolen, som et trygt sted at være. Arbejdet ses desuden som en god mulighed for at styrke det faglige 2

3 miljø. Erfaringerne er, at konflikterne kan løses på en mere holdbar måde, og dermed kommer de til at fylde mindre. Skolens ansøgning, under overskriften Lad samarbejdet blomstre, i forebyggelsesfonden blev fagligt godkendt, men ikke bevilget i første omgang. Ansøgningen er blevet finjusteret og er genfremsendt. Projektet er omfattende og afhængigt af at det tildeles økonomisk støtte. I det kommende skoleår har Nordvangskolen valgt at fastholde fokus i forhold til temaet Inkludering i børnepolitikken. Der er nedsat en projektgruppe under denne overskrift. På Nordvangskolen har vi i lighed med den øvrige folkeskole oplevet større krav til at kunne inkludere børn, samtidig med, at der er fokus på de faglige resultater. Med den politiske fokus på antallet af børn i specialtilbud og det heraf følgende store udgiftspres til specialforanstaltninger, må det forventes at denne udvikling fortsætter. Nordvangskolen har haft meget gode erfaringer fra det første års deltagelse i det fælleskommunale indsatsområde kaldet SP projektet. Derfor udvides uddannelsen til at omfatte samtlige medarbejderne i indskolingen Størstedelen af skolens efteruddannelsesressourcer er prioriteret i forhold til dette indsatsområde. I dette skoleår har de tre SFO er på hver deres måde arbejdet med at anvende IT. Indsatsen fastholdes og de gode erfaringer udnyttes på tværs af de tre institutioner, det hænger godt sammen med at SFO nu arbejder mere som en samlet SFO. I er det derudover et mål, at beskrive læringen for børnene i forhold til IT som fokusområde. Ønsker du at vide mere om Nordvangskolen, er du altid velkommen til at kontakte personalet eller undertegnede. Du henvises også til Nordvangskolens hjemmeside: hvor du vil kunne finde mere uddybende beskrivelser. Michael Ingelhardt, skoleinspektør Hvem er vi Følgende afsnit er en kort introduktion primært rettet mod nye forældre, elever og ansatte, således at de har mulighed for at få et kendskab til rammerne for Nordvangskolens hverdag. Pædagogisk råd Skolebestyrelse MED medindflydelse og medbestemmelsesudvalg Elevråd På Nordvangskolen er der ansat mere end 100 engagerede medarbejdere Lærere, pædagoger, rengøringsassistenter samt teknisk administrativt personale. Nordvangskolen er organiseret på følgende måde: SFO Indskoling Styregruppe for pædagogisk udvikling Mellemtrin Klub Udskoling 3

4 Nordvangskolen er en folkeskole i Glostrup Kommune med ca. 700 elever. Skolen består af Nordvangskolen med børn fra 0.-9.klasstrin, samt Ejbyskolen med børn fra 0. til 3.klassetrin. Ejbyskolens elever fortsætter deres skolegang på Nordvangskolen fra 4. klasse. Nordvangskolen varetager tillige undervisningen for kommunens 2 læseklasser og 2 modtageklasser. Der er tre SFO er på Nordvangskolen - Broholm og Søholm med ca. 100 børn hver på Nordvangskolen, samt Smørstenen med ca. 86 børn, der har til huse på Ejbyskolen. Pædagoger og lærere arbejder tæt sammen og pædagogerne deltager i undervisningen fra 0. klasse til og med 3. klasse. Klub Ejby er ligeledes en del af Nordvangskolen på linje med de tre SFO-institutioner. Skolen er afdelingsopdelt i indskolingen klasse, mellemtrinnet klasse og udskolingen 7.-9.klasse. Skolen har fokus på fagligheden og har som en del af dette valgt at introducere fagene tysk fransk og fysik/kemi i andet halvår af 6.klasse. I indskolingen har skolen et særligt tilbud kaldet skoven i skolen for A. Der er knyttet en afdelingsleder til hver af de tre afdelinger og en SFO leder til klub og SFO er. På Nordvangskolen er der et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Mange forældre deltager i klasserådsarbejdet, der primært fungerer som et samarbejde omkring den enkelte klasse, men desuden understøtter samarbejdet mellem klasserne, skolens ledelse og skolebestyrelsen. Skolen har udover skolebestyrelsen en forældreforening, som blandt andet støtter lejrskoler, hytteture, udflugter og klasseaktiviteter. Derudover er Forældreforeningen omdrejningspunkt for flere af skolens traditioner. For skolen er det vigtigt, at IT anvendes som et naturligt værktøj i hverdagen, derfor giver vi børnene på Nordvangskolen mulighed for at lære ved hjælp af moderne teknologi. Skolen har investeret i både interaktive tavler, projektorer i mange klasse- og faglokaler og der er etableret et trådløst netværk, der gør det muligt for eleverne at benytte deres private pc er. Skolens værdier Fællesskab, Trivsel og Ansvar er vigtige forudsætninger for børnenes læring. Opgaven er udover de faglige færdigheder, at ruste børnene bedst muligt til livet, dette udtrykkes fint i citatet: Træd varsomt, her dannes mennesker. For Nordvangskolen er det vigtigt, at børnene er dygtige og opnår gode resultater, når de forlader skolen. Derudover er det vigtigt, at de er nysgerrige og fortsat har lyst til at lære. Målsætning for Nordvangskolen i sammendrag Nordvangskolen skal være et trygt og udfordrende sted at være. Alle skal lære så meget som overhovedet muligt på mange forskellige måder. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes styrkesider og tilrettelægges, så alle tilgodeses. Varierede undervisningsformer skal sikre, at alle er aktive og engagerede. Børnene skal sætte deres præg på skolen, og de skal føle sig hjemme og være fortrolige med omgivelserne. Rammerne skal give mulighed for at lege, opleve, lære, fordybe sig og bare være sig selv. Nordvangskolen skal tilstræbe at udvikle åbne og selvstændige mennesker, der har vilje til samarbejde og som kan indgå i sociale relationer med ansvar over for sig selv og fællesskabet. Børnene skal have lyst til at fortsætte deres uddannelse, når de forlader Nordvangskolen. 4

5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Skolesport De tre mål er: At etablere et frivilligt tilbud for de idrætsusikre børn. At uddanne junioridræts- ledere blandt klassernes elever. At etablere et samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Tilbudet har fungeret i 32 uger af skoleåret til stor glæde for de idrætsusikre elever og andre interesserede elever fra 4 og 5.klassetrin. Det første hold junioridrætsledere blev uddannet i foråret 2009, således at tilbudet kunne iværksættes for skoleåret 2009/10. Dette er videreført i skoleåret 2010/2011. Junioridrætslederne har været motiverede, modne og ansvarsbeviste Junioridrætslederne findes blandt såvel 8. som 9. klasserne for at fremtidssikre tilbudet. Der skal arbejdes for at fastholde og udvide samarbejdet med foreninger. Der har været et begrænset samarbejde med Basket klubben GBK og et tæt samarbejde med håndboldklubben AG 5

6 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Konflikthåndtering Målet med indsatsområdet er: At kunne tilbyde hurtig akut hjælp, når problemet er opstået. At identificere konkrete redskaber, som kan hjælpe lærere og pædagoger til at øge fokus på undervisning og opgaveløsning i stedet for opdragelse og konfliktløsning. Der er nedsat en projektgruppe, som har haft oplægsholder Jan Andersen til inspiration til hvordan gruppen arbejdede videre med projektet på flere niveauer. Projektgruppen har været på besøg på Egebjergskolen i Ballerup for at observere hvordan de arbejdede med elevmægling. Gruppen besluttede at udarbejde nogle rammefaktorer for et sådan projekt for at sikre en bedre trivsel for Nordvangskolens elever, primært i indskolingen og på mellemtrinnet hvor vi ofte oplever de største konflikter. Derudover har gruppen udarbejdet en konkret handleplan til hvordan man som lærer forholder sig til meget konfliktfyldte klasser, samt hvor og hvordan får hjælp til at klare problemerne. Der skal findes 3 lærere/pædagoger som skal uddannes om konfliktmægler, der har som særlig funktion, at støtte elevmæglerne. Derudover får flere lærere og pædagoger tilbuddet om uddannelsen. Projektgruppen skal ud i klasserne og fortælle eleverne om projektet. Eleverne skal sende en ansøgning om at blive elevmægler. Herefter uddannes elever i konfliktmægling Handleplanen sættes i spil af projektgruppen. Konflikthåndtering skal drøftes på FPR og på afdelingsmøder løbende for at bringe det i spil. Der er udarbejdet en udviklingsansøgning til udviklingsrådet, som er godkendt. 6

7 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Konfliktforebyggelse Målet med indsatsområdet er: At få færre konflikter samt så vidt muligt undgå, at konflikter når et niveau, hvor tingene går i hårknude og der-med opnå optimale betingelser til de primære opgaver. At sikre at så mange så som muligt får optimale betingelser for læring og trivsel. At personalet er rustet til at vælge den rette fremgangsmåde i forhold til opståede konflikter. Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med konkrete tiltag i forhold til temaet. Projektgruppen udarbejder konkrete handlingsplaner for projektet. Hele projektet beskrivelsen kan læses på skolens hjemmeside Der afholdes et cafemøde for lærere og pædagoger vedr. Helle Højby model trivselssamtaler og klassemøder. Der skal ske en opfølgning på afdelingsmøder og på spor/hus-møder. Der skal afholdes klassemøder 1 gang om ugen. Mellemtrinnet og udskolingen syntes at det er svært at afholde, da der kun er en lærer. De skal videndele med hinanden i begge afdelinger. At opnå en kultur-forandring, der gør det muligt at rumme de børn vi har ansvaret for. 7

8 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Målsætning for Mellemtrinnet Målsætningen justeres i samarbejde med personalet. Fokus på faglige resultater indgår i arbejdet Alle medarbejderne på mellemtrinnet har udarbejdet en ny målsætning(se hele beskrivelsen på hjemme-siden). Den indeholder følgende rammer: De fysiske rammer: Medarbejderne begynder at tænke IT med i undervisningen. Låner PC ere af naboklasser. Ønsker sig en projektor. Undervisnings-lokaler Fællesrummene Aula og Munkegangen Udendørsarealer Sætter fokus på rengøring og oprydning i klasser og i hele opgang C og brugen af toiletter. Rengøring og oprydning Samarbejde: Ønsker fleksibilitet og samarbejde på tværs af klasser og klassetrin Projektarbejdsformen. Fra 1. april skal 4. og 5. klasserne som svømmer fra kl. 10 til kl. 12 cykle til Fritidscenteret. Der er indkøbt cykler og cyklehjelme mv. 8

9 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning IT i undervisningen Målene for projektet er: At øge anvendelsen af IT som et naturligt redskab i hverdagen. At styrke personalets og børnenes kompetencer. At skabe rum for videndeling blandt ressourcepersoner og vejledere At uddanne superbrugere blandt børn og personale. At øge lærernes kompe-tencer i de tilgængelige programmer på skolens pc er, herunder undervisningsportaler og søgning på Internettet At etablere trådløst netværk på hele skolen. Anvendelsen af IT er øget væsentligt og der er etableret og der er etableret projektorer i 7/9 af udskolingens klasser og der er interaktive tavler i faglokalerne. Der er afholdt interne kurser for personale og elever Der er uddannet superbrugere blandt elever, der kan undervise yngre klasser. Der er etableret trådløst netværk og hastigheden er mangedoblet. Erfaringerne med den interne kursusvirksomhed, har været så positive, at skolen har valgt at fortsætte disse. I det kommende år inddrages superbrugerne blandt de yngste klasser. De betydelige investeringer har betydet, at IT anvendes i langt i højere grad end tidligere 9

10 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Faglige fællesskaber Målet er at opbygge faglige fællesskaber, hvor den enkelte lærer oplever medansvar for faget og har en løbende dialog om undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Opstartsmøderne måtte udskydes, idet de to af de tre personer, der skulle varetage opgaven var nye medarbejdere. Ledelsen har holdt møde med de nye medarbejdere for at introducere kommissoriet. Opgaven med at arrangere møderækken blev opprioriteret, og der blev afsat tid ekstra til de forberedende arbejde, samt til lærernes deltagelse i opstartsmødet. Der blev inviteret oplægsholdere til inspiration på opstartsmøderne. For faget matematik var opstartsmødet en succes. Der er aftalt dato for opstartsmødet for faget dansk og for faget natur/teknik sker det snarest. Forsætter i skoleår 2011/12, da der er lang vej til målet endnu, hvor det derefter evalueres. 10

11 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SP-model At give lærerne/pædagogerne værktøjer til at tackle elever i sociale og adfærdsog læringsmæssige udfordringer At udvikle en tidlig og forebyggende indsats Lærere og pædagoger i indskolingen, bruger en stor mængde ressourcer til at blive introduceret til- og implementere modellen. Vi fortsætter projektet i indskolingen. Alle lærere og pædagoger deltager og de som ikke har fået introduktionskurser får det i starten af skoleåret 11/12 At inkludere elever med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder At opkvalificere henvisninger til PPRvurdering At skabe et godt fællesskab og bedre undervisningsmiljø i klassen 11

12 Indsatsområder SFO Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Indsatsområde SFO I skoleåret har SFO erne deltaget i de to indsatsområder: Se ovenstående mål for temaerne konfliktforebyggelse og konflikthåndtering Pædagogerne skal på kursus i brugen af smartboar Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Derudover deltager SFO erne, også i samarbejde med skolen, i det fælles kommunale projekt, indføring af SP-modellen. Projektet er en stor satsning for Glostrup Kommune, med mange involverede parter, lærere, pædagoger psykologer og skoleledelser, som har til formål at skabe bedre undervisningsmiljøer i den enkelte klasse. Se ovenstående mål for temaerne Handleplanerne for den enkelte institution vil kunne læses i årsplanen for SFO Nordvangskolen på skolens hjemmeside Teknologi: Hver institution har udarbejdet en lokal målsætning for dette område, disse kan læses længere fremme i dokumentet. 12

13 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SFO Smørstenen: Mål: At vise børnene muligheder og begrænsninger ved teknologi SFO Søholm: Mål: Stopmotion filmprojekt med 2. klasse Filmprojekt med 3. klasse SFO Broholm: Mål: 2. og 3. klasses børn kan få PCkørekort Indføre diverse former for teknologi i dagligdagen Inddrage børnene i brugen af teknologi Der er indkøbt computere, skærme, kamera, printer og videokamera som er brugt flittigt specielt af 3. kl. børnene til tekst- og billed-behandling. Begge projekter er gennemført. Der er indkøbt udstyr til at understøttet disse projekter. Dette har givet mulighed for at styrke de sociale relationer i forbindelse med diverse aktiviteter på tværs af aldersgrupperne. Der er indkøbt 3 stationære pc ere, som ikke er spillemaskiner og printer og kamera. Næsten alle børn i 2. klasse har fået PCkørekort, ud fra SFO ens regler, hvad det skal indeholde. Børnene har nu mulighed for at lave tekstbehandling, powerpoint, surfe på nettet og maile mv. Der laves SFO blad 3-4 gange om året og det er børnene med PC-kørekort der laver avisen. 13

14 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Fællesskaber: Sidste år var et af indsatsområderne, børns sociale kompetencer og fællesskaber herunder konflikter og sprog. Dette indsatsområde blev der arbejdet grundigt med på de tre institutioner, men det ved den fælles evaluering for de tre institutioner, var der enighed om, at dette indsatsområde, med fordel, kunne bibeholdes under temaet i den kommunale børnepolitik, Fællesskab. SFO Smørstenen: Mål: At lære at respektere det oentlige rum Gensidig respekt for hinanden SFO Søholm: Mål: At alle børn har det godt, er glade og kan indgå i et socialt fællesskab Arbejdet med indsatsområdet er udskudt til foråret Pga. vandskade har SFO en holdt til på B-sporets klasselokaler. Det har styrket de sociale relationer idet børnene har holdt til i deres klasselokaler og der har styrket fællesskabet til deres klassekammerater. Samtidig har fælleslege i Aulaen gjort, at det har givet et større fællesskab på tværs af aldersgrupperne. 14 I foråret 2011 arbejder SFO en med sprog, anerkendende adfærd og gensidig respekt i hverdagen.

15 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning SFO Broholm: Mål: Vi ønsker at børnene oplever at være en del af et fællesskab, at de oplever at være en del af noget større end dem selv som individ samt at de oplever en samhørighed med andre. Vi har haft en udeuge, hvor SFO en var lukket af og alle skulle være ude. Her var et bredt udbud af aktiviteter andre aktiviteter end normalt. Der blev dannet andre relationer end i hverdagen. Vi har lavet teater fra januar marts 2011 og også her er der dannet andre relationer end ellers. Det enkelte barn oplevede at andre børn var afhængig af lige mig. Børnerådet evaluerede og ønskede en udeuge igen og den kommer i april SFO en mangler afvikle fra flot til slot udendørs, som er planlagt til maj og juni

16 Tema / Vurdering Det ville vi Det gjorde vi Opfølgning Indsatsområde klub Ejby Mål for arbejdet med miljø Øge ressourcebevidsthed (strøm og vand) og miljøbevidsthed, både for børn og personale. Arbejde på at være delvist økologiske/ selvforsynende At det er synligt, at man gør en forskel. At børnene oplever, at det giver overskud, at spare. At nedsætte forbruget af engangsmaterialer. Handleplanen for klubben vil kunne læses på klubbens og skolens hjemmeside Der etableres et drivhus. Der er evalueret på indsatsområdet på en pædagogisk dag i klubben i foråret 2011, konklusionen er, at mange af tiltagene har været meget fokuserede på personalet, som har opfyldt en stor del af målene. Det har været undersøgt om det var muligt, at få nogle ud, som i børnehøjde kunne fortælle om energibesparende tiltag, dette har ikke været muligt Mål for arbejdet med børnenes medbestemmelse (medindflydelse) At øge trivslen for børnene At børnene oplever at være medbestemmende. At synliggøre hvor det er muligt at have medbestemmelse. At føle sig set og hørt. At lære om demokratiets spilleregler At øge børnenes ansvar gennem medansvar. Der etableres værkstedsråd for de enkelte aktivitetsområder, hvor børnene har mulighed for at have indflydelse på aktiviteter, materialer og omgangsformer Der har været afholdt et møde mellem skole og klub omkring kommunikation. Der er ligeledes evalueret på dette indsatsområde. Personalet oplever, at mange børn er engagerede i rådene. Der har dog været behov for justeringer undervejs, da det viste sig, at enkelte af rådene ikke fungerede optimalt. Der arbejdes videre med denne form i det kommende år. 16

17 Indsatsområder for 2011/12 Tema Det vil vi Det gør vi Inklusion Fællesskaber fra jeg til vi, lad samarbejdet blomstre kom godt i gang Arbejde for at Nordvangskolen i højere grad bliver i stand til at inkludere alle de børn, som er tilknyttet skolen. De fagligt dygtige, de fagligt svage, diagnosebørnene osv. Arbejde med ansvarsfølelsen på forskellige niveauer, alle relateret til personalet: Klasseteam, Årgangsteam, Fagteam, og Hele Nordvangskolen. Ved hjælp af metoder fra den kognitive psykologi arbejdes der med at understøtte den enkelte elevs selvtillid og mod til at udtrykke sig og deltage i klassen. Indsatsen er rettet mod såvel den daglige sammenhæng som testsammenhæng. Projektgruppen mødes i slutningen af skoleåret 2010/11 og planlægger hvilke aktiviteter, der skal sættes i værk. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for det pædagogiske personale og der tilrettelægges lokale initiativer, der skal medvirke til en inkludering, der både tager hensyn til det enkelte barn og til helheden Arbejdet med temaet er betinget bevilling af ansøgning om tilskud i Forebyggelsesfonden. Målet er at give de mest usikre elever værktøjer, således at de bliver mere sikre og kommer mere på banen i undervisningssituationer m.m.. Målet er at der i 2011 uddannes ressourcelærere og at det første hold elever tilbydes en uddannelse over 13 uger. De deltagende lærere skal efterfølgende overtage opgaven som undervisere. Der er udarbejdet en udviklingsansøgning, der beskriver dette tiltag mere detaljeret. Eleverne og Lærerne til de tilmeldte elever interviewes med henblik på at identificere udbytte af forløbet efter gennemførelse af uddannelsen 17

18 Fastholdelse og videreudvikling af tidligere indsatsområder Tema Det vil vi Det gør vi Faglighed Alle tiltag på Nordvangskolen, har som omdrejningspunkt, at øge fagligheden. Nedenstående er et udpluk af de tiltag, som igangsættes: Den internationale dimension Valgfagsordningen Lektiehjælp Matematik Dansk Engelsk På vej Den internationale dimension: Valgfag: tilbuddet udvides til at omfatte tilbud til eleverne om faglig fordybelse i fagene matematik, Fy/ke og engelsk der oprettes minimum et valgfagstilbud pr fag i et modul af 1/3 årsværk. Målet er at udfordre de dygtige elever yderligere. Lektiehjælp: Tilbuddet udvikles, så en del af timerne anvendes mere målrettet til de ældste elever, der har brug for ekstra hjælp. Matematik: Der afsættes ressourcer til matematikvejleder og uddannelse af denne ressourceperson. Målet er at understøtte det faglige fællesskab for dette fagområde Der arbejdes for at etablere tilbud til de elever der har huller i matematik. Dansk: Timetallet til dansk øges til 7 lektioner på 8.klassetrin, således at timetallet til dansk kommer til at være 30 timer mere end det vejledende timetal. 18

19 Tema Det vil vi Det gør vi Der knyttes en fjerde dansklærer til 9.klassetrin 2 timer ugentligt for at styrke samarbejdet på klassetrinnet og for at skabe bedre mulighed for holddannelse Der er særligt fokus på at udfordre de dygtige elever yderligere. Engelsk: Timetallet til engelsk på 4. klassetrin øges, således at timetallet hæves til over det vejledende. (En langsigtet investering) Kom godt i gang: Målet er at træne og guide elever, som lider af præstationsangst, til at performe bedre. Der tilknyttes en idrætscoach (idrætspsykolog), som dels underviser børnene i to hold og dels formidler viden videre til to lærere, som er tilknyttet projektet 19

20 Tema Det vil vi Det gør vi Anvendelse af IT i hverdagen Øge læreres og til dels pædagogers kompetencer i de tilgængelige programmer på skolens pc er, herunder undervisningsportaler og søgning på Internettet. Samt undervisning i brug af smartboards. At etablere trådløst netværk på hele skolen Den Interne kursusvirksomhed fastholdes Der tages nye initiativer der skal understøtte anvendelsen i hverdagen. Der foretages investeringer der sikrer at det nuværende udstyr som minimum fastholdes. 20 procent af pc erne genanskaes idet der er en afskrivning på 5 år. Teknologi på SFO Teknologi er fortsat et indsatsområde for SFO. Der arbejdes videre med de målsætninger for området, som blev udarbejdet sidste år Læringen for børnene beskrives i målsætningen. Denne vil kunne læses på hjemmesiden efter sommerferien 20

21 Nordvangskolen i tal. Økonomi: Regnskabsåret 2011 (alle tal er eksklusiv moms) Samlet budget kr kr Heraf lønbudget: kr kr Elevrelaterede udgifter kr kr SFO aktiviteter kr kr Udvalgte nøgletal: Bøger kr kr IT administration kr kr IT elever kr kr Efteruddannelse for det pædagogiske personale kr kr Uddannelsesvalg: Elevernes uddannelsesvalg efter 9.klasse Grunduddannelse 10.klasse eller efterskole 1) 53,8 % 61,4 Erhvervs-uddannelserne 11,5 % 8,8 Social- og Sundhedsuddannelse 0 % 0 Gymnasiale uddannelser 34,6 % 28,1 Andet 0 % 1,7 1) I 2011 valgte 11 % efterskoletilubuddet Andre nøgletal for Nordvangskolen findes i Glostrup kommunes kvalitetsrapport, der kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside. 21

22 Elever: 671 elever fordelt i 34 klasser Klassetrin 3 spor fra 0. til 9. klasse 2 læseklasser (mellemtrin og udskoling) 2 modtageklasser (dækker alle klassetrin) Klassekvotient normalklasser 21,7 SFO 286 børn fra 0. til 3. klasse Klub Ejby 82 børn fra 4. klasse til 7. klasse Afdelinger: 5 afdelinger Indskoling klasse a-sporet, Nordvangskolen Indskoling klasse b-sporet, Nordvangskolen Indskoling klasse, d-sporet, Ejbyskolen Mellemtrin klasse Overbygning klasse SFO: 3 institutioner SFO Smørstenen, Ejbyskolen SFO Broholm, Nordvangskolen SFO Søholm, Nordvangskolen Personale: ca. 108 medarbejdere Lærere 60 Børnehaveklasseledere 3 Pædagoger 20 SFO-leder 1 SFO souschef 1 Institutionsleder1 Klubinstitutionsleder 1 Pædagogstuderende 2 Skoleinspektør 1 Afdelingsledere heraf 1 med souscheunktion 3 Administrativ leder 1 Teknisk serviceleder 1 Skolesekretærer 2 Tekniske servicemedarbejdere 2 Rengøringsleder 1 Rengøringsassistenter 9 Jobtræning m.v. 1 Lærervikarer, periodisk ansat 10 Klub Ejby: 1 institution 22

Virksomhedsplan 2010-11

Virksomhedsplan 2010-11 Virksomhedsplan 2010-11 - 1 - Forord Virksomhedsplanen er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at nye forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere