Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud."

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Taxireguliv for Tønder Kommune 5 2 Legregnskaber for året 2012 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen 7 3 Samlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Tønder Kommune 8 4 Frigivelse af midler til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder 10 5 Tønder Erhvervsråd 11 6 Revideret Udbuds- og indkøbspolitik 13 7 Politisk lederskab. Rammer og vilkår Generalforsamling i Tønder Forsyning Omfordeling af tildelte ressourcer i forbindelse med øget fokus på sagsbehandlertid i bygge- og plansagsbehandlingen Vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr , lokalplan nr , Erhvervsområde Vestagervej, nordøst for Agerskov Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster Biogasanlæg Tønder - Forslag til Kommuneplantillæg nr , forslag til lokalplan nr og VVM-redegørelse maj

3 Refer 13 Frigivelse af anlægsmidler til ny vejbro over Brede Å, Bredebro Oprettelse af et vindkontor Påbud på Tønder Grundskole Nedsættelse af Følgegruppe til forberedelse af Skolereformen Styrelsesvedtægt Tønder Ungdomsskole efter høring Kompenserende undervisning efter lærerlockouten Udviklingsstregien på det sociale område Tønder Kommunes biblioteker - Virksomhedsplan Samlet Kultur- og Fritidspolitik Godkendelse af Landdistriktspolitikken efter høringsfasen Godkendelse af Kulturpolitikken efter høringsfasen Godkendelse af Folkeoplysningspolitikken efter høringsfasen Kulturelt Forum - vedtægtsændringer 51 Lukkede dagsordenspunkter 26 Køb af bygning Salg af bygning Salg af grund maj

4 Refer 29 Salg af bygning maj

5 Refer 1. Taxireguliv for Tønder Kommune G Sagsfremstilling På opfordring fra politiet har Tønder Kommune udarbejdet et taxireguliv som regulerer de forhold der er når man som bevillingsindehaver ønsker udføre hyrevognskørsel i Tønder kommune. Kommunalbestyrelsen kan i et kørselsreguliv fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende taxiers indretning, udstyr og benyttelse. Regulivet beskriver meget detaljeret hvilke forpligtelser chaufføren og vognmanden har overfor kunden og overfor Tønder kommune som bevillingsudsteder. Regulivet er et vigtig værktøj i både politiets og kommunens kontrol og tilsyn med de vognmænd som Tønder Kommune har udstedt en bevilling til. Regulivet har været til høring hos færdselspolitiet og er blevet tilrettet med de faldne bemærkninger. Lovgrundlag 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 Bilag Taxireguliv for Tønder Kommune høringssvar TaxaHolm Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget godkender regulivet, regulivet videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Efter økonomiudvalgets behandling har taxaregulivet været sendt til høring hos samtlige taxavognmænd i Tønder Kommune. Der er indkommet bemærkninger fra een vognmand som ikke vurderes giver anledning til ændring taxaregulivet. 30. maj

6 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

7 Refer 2. Legregnskaber for året 2012 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune er legbestyrelse for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersen Familieleg. Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Lovgrundlag Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året Regnskaberne er vedlagt. Bilag Legregnskaber 2012 administreret af Kommunalbestyrelsen Økonomichefen indstiller legregnskaberne for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersens Familieleg godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

8 Refer 3. Samlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Tønder Kommune S Sagsfremstilling I henhold til kommunens Økonomiske Politik har de enkelte fagudvalg på deres møder i maj behandlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2012 til 2013 på driften blev først politisk behandlet i april og indgår derfor ikke i det korrigerede budget. De ønskede overførsler udgør 33,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 9,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. I forbindelse med kvartalsregnskabet søges samlet tillægsbevillinger (overskud) på 0,5 mio. kr. som søges tilført kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne sammensættes af øget bevilling til vejafvandingsbidrag 4,3 mio. kr. på Teknik- og miljøudvalgets områder. På Børn og skoleudvalgets områder søges øget bevilling til demografiregulering med 0,3 mio. kr., mindre bevilling på 2,0 mio. kr. til taxakørsel efter afholdt udbud samt omplaceringer mellem politikområder vedrørende forebyggelse og anbringelse, som netto giver 0 kr. Økonomiudvalget søger en mindre bevilling på 3,1 mio. kr. til renter, som følge af indtægt på byggelånsrenter vedrørende afslutningen af byggeregnskabet for Løgumgård. Med de ønskede overførsler og tillægsbevillinger er forventningen driftsregnskabet for 2013 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden er overførsler fra 2012 med 43,2 mio. kr. godkendt i kommunalbestyrelsen i marts 2013 og indgår derfor i det korrigerede budget. I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget vurdering af, om det forventede forbrug vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilpasses. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2013 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). 30. maj

9 Refer I det oprindelige budget var afs en generel reservion på 15 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte beløb fra De ønskede overførsler på serviceområderne udgør 33,6 mio. kr. altså en forskel på godt 18 mio. kr. Herudover søges der i forbindelse med kvartalsregnskabet tillægsbevillinger på godt 7 mio. kr. til servicerammen. For kommunen kan opfylde sin del af aftalen skal der styres mod overførsler fra 2013 til 2014 i størrelsesordnen 25 mio. kr. svarende til godt 1,5% af det oprindelige budget. Med en faktisk forbrugsprocent for 1. kvartal på 23,3% i forhold til oprindeligt budget vurderes det forts realistisk styre driften mod overførsler i denne størrelsesorden. Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles tillægsbevilling på 584 t.kr. som tilføres kassebeholdningen, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

10 Refer 4. Frigivelse af midler til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder G Sagsfremstilling Det har længe været et ønske fra borgerne i Møgeltønder, de større og større landbrugskøretøjer ledes udenom byen. Landbrugskøretøjernes kørsel gennem byen skaber således stor utryghed blandt skolebørn og turister. Team Plan & Trafik ønsker nu påbegynde det indledende arbejde med aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder, hvorfor der søges frigivet midler til diverse forundersøgelser. Økonomi Der er i budget 2013 afs kr. i 2013 til planlægning og projektering. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder på 0,2 mio. kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

11 Refer 5. Tønder Erhvervsråd A Sagsfremstilling Tønder Erhvervsråd blev dannet på den stiftende generalforsamling den 16. april 2013 til afløsning af Tønder Erhvervsforum. På generalforsamlingen vedtoges vedtægterne for Erhvervsrådet med enkelte ændringer: I 6 ændredes teksten, således det fremgår, kontingentet vedtages på årsmødet efter forslag fra bestyrelsen. I 7 ændredes teksten så det fremgår, Erhvervsdirektøren har ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale med pligt til forudgående orientering af formandsskabet. De vedtagne vedtægter vedlægges som bilag til dagsordenen. Vedtægterne er tidligere godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts Vedtægtsændringerne kan først træde i kraft efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Samarbejdsaftalen og resultkontakten (vedlagt som bilag) for Tønder erhvervsråd blev gennemgået og godkendt på Tønder Erhvervsråds bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 med et par ændringer I samarbejdsftelen indarbejdes, den kommende erhvervsdirektør ansættes på en kontrakt med foreningen. Formandskabet bemyndiges til, færdiggøre kontraktgrundlaget. I resultkontrakten er foretaget justeringer i effektmålene og den foreslåede kontakt mellem Erhvervsråd og Økonomiudvalget fremgår af disse milepæle: Ikrafttrædelsesdo for samarbejdsaftale og 1. juli 2013 resultkontrakt 2013 Stregikonference med fokus på resultkontrakt 2014 September 2013 Årligt dialogmøde med Økonomiudvalget med fokus på Oktober 2013 resultkontrakt 2014 og erhvervsstregien Deadline for aflevering af resultkontrakt 2014 november 2013 Ikrafttrædelse for samarbejdsaftale med forventet efterfølgende politisk godkendelse i Økonomiudvalget februar 2014 Skriftlig afrapportering til Tønder Kommune om resultkontrakt 2013 til politisk behandling i Økonomiudvalget Indledning af forhandlinger om samarbejdsaftale januar 2014 april 2014 Ultimo 2017 Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012, Tønder Erhvervsråd etableres med en merudgift på helårligt kr. til følge. Med start den 1/ indebærer det en tillægsbevilling på nu kr., som tidligere er godkendt finansieret af erhvervsudviklingspuljen på 5 mio. kr. i budget Det indgik også i kommunalbestyrelsens 30. maj

12 Refer beslutning, merudgiften de efterfølgende år skal indarbejdes i budgettet, hvilket sker nu som en basisændring i budgetlægningen for Der er til brug for udskilningen af Tønder Erhvervsråds budget udarbejdet en opgørelse af, hvilke poster der hører hjemme i henholdsvis Erhvervsrådets regi og i Tønder Kommuens regi. Det indebærer en opdeling af erhvervsfremmekontoen. Fordelingen er vedlagt som bilag og følger de samme principper, som lå til grund for principbeslutningen sidste år i spetember om sætte processen igang med danne Tønder Erhvervsråd. Fordelingen indebærer, Erhvervsrådets budget 2013 for et halvt års drift ( ) udgør kr. I 2014 udgør tilskuddet fra Tønder Kommune kr. for et helt års drift. Bilag Vedtægter Tønder Erhvervsforening.doc Samarbejdsaftale Tønder Erhvervsforening.doc Resultkontrakt 2013.doc Erhvervsråd budgettildeling xls Kommunaldirektøren indstiller, de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter for Tønder Erhvervsråd godkendes, samarbejdsaftalen og resultkontrakten godkendes med de foreslåede ændringer, opdelingen af erhvervsfremmekontoen godkendes med deraf følgende tillægsbevilling på 2,075 mio. kr. til tilskud til Tønder Erhvervsråd pr. 1/ Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

13 Refer 6. Revideret Udbuds- og indkøbspolitik P Sagsfremstilling Den nuværende indkøbspolitik blev vedtaget i april 2007 somtønder Kommunes nye og samlede indkøbspolitik. Siden har den været grundlag for stregier og udbudsplaner på området. Frem til i dag er der sket store ændringer i Tønder kommunes organisering samt på en række områder ift. udbudsområdet og fælles indkøbsaftaler og indkøbssamarbejdere mv. Med baggrund i ovenstående, var forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik på økonimiudvalgets dagsorden den 22. november Her foreslog Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen skulle nedsætte et politisk ad hoc udvalg, der skulle bestå af 3 medlemmer og repræsentanter fra administrionen. Opgaven skulle være vurdere og reviderer udbuds- og indkøbspolitikken. Forslaget blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november Ad hoc gruppen har siden vurderet, revideret og udarbejdet et udkast til en tidssvarende og fokuseret Udbuds- og indkøbspolitik. Væsenligste ændringer i forslaget ift udgaven: Politikken er udarbejdet som en "Udbuds- og indkøbspolitik" frem for en "Indkøbspolitik" Fokus på øget Konkurrenceudsættelse Bilag og Indkøbsfunktionens organisering er udtaget, men beskrives efterfølgende i Nyt afsnit om "Forpligtende aftaler" Miljøafsnittet er ændret til "Bæredygtighed - Miljø, klima og socialt ansvar" Afsnittet "Arbejdsmiljø og sociale forhold" er udvidet Mere fokus på ledelsesansvar, ejerskab og digitalisering af indkøbsprocesser Øget fokus på sparring til lokale leverandører Politikken skal danne den overordnede ramme for kommunens udbud og indkøb. Politikken vil efterfølgende blive operionaliseret via stregi og retningslinjer på området. Der er således ikke ændret ved det overordnede formål, som fors er skabe rammerne for Tønder Kommune som helhed kan udbyde og købe sine varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst set i forhold til en samlet vurdering af pris, kvalitet, miljø, hensynet til social ansvarlighed mv. Udgangspunktet for forslaget er, Tønder kommune gennem effektivisering af indkøb og konkurrenceudsættelse vil skabe besparelser, der skal bruges til skabe højere kvalitet for borgeren, effektiv udnyttelse af ressourcerne og mere arbejdsglæde. Opfyldelsen af dette overordnede mål kræver en ambitiøs og tidssvarende Udbuds- og indkøbspolitik, der er retningsgivende for Tønder kommunes indss på udbuds- og indkøbsområdet. Indkøbspolitikken har dermed stor betydning for såvel Tønder kommune og dets medarbejdere som leverandørerne til Tønder kommune. 30. maj

14 Refer Bilag Udbuds- og Indkøbspolitik - Endeligt udkast fra Ad hocgruppe Indkobspolitik2007 Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Direktionen drøfter adhoc gruppens forslag til revideret udbuds- og indkøbspolitik og sikrer den videre politiske behandling. Direktionen, 16. maj 2013, pkt. 2: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Christian Friis og Flemming Gjelstrup deltog ikke i sagens behandling. 30. maj

15 Refer 7. Politisk lederskab. Rammer og vilkår A Sagsfremstilling Med afsæt i Kommunalbestyrelsens drøftelse på orienterende møde i februar om fremtidens kommunestyre, indledes sag om rammerne for det politiske arbejde i Tønder Kommune. Rammer og vilkår for det politiske arbejde i Tønder findes primært i tre dokumenter: Styrelsesvedtægt (reference til styrelsesloven om antal udvalg/ressort/vederlag mm) Forretningsorden (mødernes afvikling), samt Dagsordensvejledning (de politiske sager/beslutningsgrundlag/bilag) De tre dokumenter er vedlagt som bilag. På Økonomiudvalgets møde i februar blev det besluttet, Kommunalbestyrelsen skulle behandle sagen på et temamøde den 25. april. I lyset af drøftelsen på det orienterende møde i februar finder Direktionsstaben emnet tilstrækkeligt belyst til foreslå, sagen uden afholdelse af et temamøde sendes fra Økonomiudvalget til behandling i udvalgene. Den politiske drøftelse kan temiseres således: Udvalg antal udvalg: antallet af udvalg skal drøftes i forhold til antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen (31, hvilket ikke kan ændres). Der er 7 udvalg inklusive Økonomiudvalget, ialt 37 udvalgsposter. Der skal være minimum 31. Sammenlægning af 2 udvalg er således muligt indenfor de nuværende rammer. antal månedlige møder: drøftes i lyset af sagsmængden. F.eks. muligheden for der i en enkelt måned afholdes et ekstra møde (sagsmængden har været særligt stor i junimøderne, således var der 52 sager på Økonomiudvalgsmødet i juni 2012) Dagsordenspunkter I maj 2011 godkendte samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget den nuværende dagsordensvejledning, der skal opfylde flere formål: For det første skal dagsordenerne belyse sagerne fyldestgørende med fokus på den politiske kerne, så det politiske beslutningsgrundlag er i orden. Dernæst skal politikerne sikres rimelige arbejdsvilkår, hvilket stiller krav om præcise sagsfremstillinger og begrænset antal bilag. Dagsordenen tjener også til informion i forhold til borgere og presse, hvilket understøtter 30. maj

16 Refer behovet for læsevenlighed. Endelig skal reglerne sikre hensigtsmæssig administrion og effektiv sagsgang. Med afsæt i drøftelsen på orienterende møde kan der konsteres spredning i ønskerne til dagsordenspunkternes omfang, herunder antallet af bilag. Direktionsstaben foreslår, vejledningen tilrettes, således der til fagudvalgene kan laves flere og mere omftende bilag, men der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilstræbes færre og kortere bilag, f.eks. i form af resuméer. Der følges op på dagsordensvejledningen på kursus for fagchefer og medarbejdere, der skriver dagsordenspunkter til politisk behandling. Mødeafvikling / udvalgsbetjeningen Som konsekvens af det ændrede afstemningssystem foreslås forretningsordenen ændret, således den elektroniske afstemning i Kommunalbestyrelsen fremgår af forretningsordenen. Ændringer som følge af lovændringer Vederlag: Vederlagsbekendtgørelsen er blevet ændret, så det er muligt yde særligt vederlag til næstformænd for økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg neds efter 17 i styrelsesloven. Som konsekvens af der er mulighed for yde vederlag til udvalgs- næstformænd, er bekendtgørelsen også ændret. Det betyder, det fremover vil være en betingelse for næstformænd kan modtage funktionsvederlag, næstformanden konstitueres på grund af formandens fravær i en periode på mindst 2 uger. Det er ikke længere tilstrækkeligt, næstformanden blot fungerer som formand i en periode på mindst 2 uger. Der er endvidere mulighed for yde vederlag til både første og anden viceborgmester. Eventuel ydelse af vederlag til anden viceborgmester skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme for ydelse af vederlag til første viceborgmester. Ydelse af vederlag til næstformænd for udvalg skal ske indenfor rammerne af den eksisterende pulje til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag. Indkaldelse af stedfortrædere: Styrelsesloven er blevet ændret, således det er muligt for den enkelte Kommunalbestyrelse beslutte, om den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, en stedfortræder skal indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald, selvom forfaldet ikke forventes vare en måned. Tilsvarende gælder for indkaldelse af stedfortrædere til Kommunalbestyrelsesmøderne. 30. maj

17 Refer Det er endvidere muligt beslutte, den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes blive erklæret inhabil i en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Lovgrundlag Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Økonomi Ved en evt. beslutning om yde vederlag til udvalgsnæstformænd skal vederlaget jvf. bekendtgørelsen tages af den bestående ramme. Bilag Underskrevet styrelsesvedtægt. Godkendt og underskrevet Forretningsorden for Tønder Kommune ( ) v1 Dagsordensvejledning, revideret april 2013 Direktionen indstiller, Økonomiudvalget sender sagen til drøftelse i udvalgene med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj måned, således en evt. 2. behandling af styrelsesvedtægtsændringer kan ske i juni måned. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 5: Godkendt. Udvalgsbeslutninger er samlet her: Teknik og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt.2: Godkendt. Teknik- og Miljøudvalget finder strukturen på Teknik- og Miljø området passende. Børn- og skoleudvalget7. maj 2013, pkt. 10: Omfanget af sager i Børn- og Skoleudvalget er så omftende, det ikke vil være hensigtsmæssigt lægge flere opgaver i dette udvalg ved evt. sammenlægning af udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013, pkt. 8: Indstillingen godkendt. 30. maj

18 Refer Socialudvalget, 7. maj 2013, pkt. 8: Vedrørende antal udvalg: Det fremtidige antqal og udvalg og evt. sammenlægning af udvalg blev drøftet. Vedrørende antal månedlige møder: Det vurderes, 1 månedligt møde pr. udvalg er dækkende. Vedrørende bilagsmængde: Det vurderes hensigtsmæssigt, der er adgang til samtlige bilag på alle udvalgsniveauer. Det bør fremgå, hvor omftende bilagene er (sideantal). Vedrørende ændring af forretningsorden: Det vurderes hensigtsmæssigt, den elektroniske afstemning indarbejdes i forretningsordenen. Vedrørende vederlag: Det vurderes hensigtsmæssigt fortsætte med nuværende procedure. Vedrørende indkaldelse af stedfortræder: Muligheden for indkaldelse af stedfortræder blev drøftet. Udvalget har endvidere bemærkninger til 4, stk. 5 i forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen: Der bør kunne begrænses afstemning i KB, når ét medlem ønsker det (bl.a. af hensyn til partier med kun én repræsentnt). Enkelte udvalgsmelemmer har endvidere bemærkninger til dagsordensvejledningen side 6, nederste blok: Omftende akter bør altid indgå i sagsfremstillingen, idet det bør fremgå af bilagsoversigten, hvor store bilagene er. Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Sundhedsudvalget, 6. maj 2013, pkt,. 13: Sagen drøftet. Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2013, pkt. 5: Sagen drøftet. Vedrørende antal udvalg: Det fremtidige antal udvalg og eventuel sammenlægning af udvalg blev drøftet. Vedrørende udvalgsmængde: Det vurderes hensigtsmæssigt, der er adgang til samtlige bilag på udvalgsniveau. Det bør fremgå, hvor omftende bilagene er (sideantal). Jens Thyssen og Sigen Vorting deltog ikke i mødet. 30. maj

19 Refer Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 14: Det indstilles, den nuværende politiske organisering fastholdes. Beslutning Den nuværende politiske struktur samt vederlagspolitik fastholdes. Den elektroniske afstemnigsform indarbejdes i forretningsordenes 10, der herefter lyder "afstemning sker elektronisk eller ved håndsoprækning". Som supplement til dagsordensteksten tilknyttes de relevante og nødvendige bilag. Dagsordensvejledningen ændres så det fremgår, der til fagudvalgsbehandlingen kan tilknyttes mere omftende eller uddybende bilag end til Kommunalbestyrelsens behandling. Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

20 Refer 8. Generalforsamling i Tønder Forsyning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, generalforsamlingen i Tønder Forsyning gennemføres ved, dagsordenpunkter og regnskab fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden generalforsamlingen, og Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til gennemføre generalforsamlingen. Den 30. maj 2013 afholdes generalforsamling i Tønder Forsyning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til godkendt årsrapport. 4. Ændring af selskabets vedtægter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 7. Evt. Selskabets vedtægter skal ændres, idet der i efteråret skal gennemføres valg til forbrugerrepræsentanter. Bilag Årsrapport Tønder Forsyning.pdf Tønder Forsyning - udkast vedtægter.pdf Revisionsprtokoll - Årsrapport Tønder Forsyning.pdf not om revision af vedtægter Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til gennemføre generalforsamlingen den 30. maj 2013 i Tønder Forsyning og, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 17: Indstilles godkendt. 30. maj

21 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

22 Refer 9. Omfordeling af tildelte ressourcer i forbindelse med øget fokus på sagsbehandlertid i bygge- og plansagsbehandlingen A Sagsfremstilling Siden omstruktureringen i Teknik og Miljø i 2011 har der løbende været arbejdet på tilpasse organisionen og sikre hensigtsmæssige snitflader i forbindelse med myndighedsbehandlingen og vejledningen i bygge- og plansager. Herudover har der været gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til byggesager. Der er generelt tilfredshed med arbejdet selvom sagsbehandlingstiden af borgerne kan opftes som for lang. Dertil også, der er et ønske om øget fokus på hurtigere sagsbehandling af simple, fuldt belyste sager, hvilket vil betyde behov for tilførsel af ressourcer til sikring af beredsskab dertil, som også omfter plansagsforhold. I forbindelse med både forespørgsler om muligheder for erhvervaktiviteter og konkrete erhvervssager har der været tilstræbt en meget kort sagsbehandlingstid. I Forvaltningen vurderes det, såvel sagsbehandlingstider og vejledning af erhvervet kan forbedres til gavn for kommunens borgere og erhverv med et større erhvervsfokus i afdelingen og en tilpasning af arbejdsgangene således borgere og erhverv får en mere enkel indgang til kommunen. Dette kræver imidlertid tilførelse af ekstraordinære ressourcer. Udover dette, er der øget interesse for landzoneområdet, hvor ventetiden de seneste 9 mdr. har været opadgående med nu min. 12 ugers ventetid. Dette vurderes tillige være en kerneopgave for Kommunens udvikling, hvorfor der bør tilføres ekstra ressourcer, for mindske ventetiden. Sagen belyses nærmere på TMU mødet. Bilag Stusliste over lokalplaner og andre planopgaver not landbrugssagsområdet stus landbrugssager Opgaver i plan, byg og ejendom 30. maj

23 Refer Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Ejendom, Plan og Drift som led i gennemførelse af en øget fokus på erhverv, forenkling i bygge- og plansagsbehandlingen samt nedbringelse af ventetiderne tilføres årligt 2 ÅV, svarende til 0,5 mio. kr i 2013, 1,0 mio. kr. i både 2014 og 2015, der løbende vil ske en ventetidsopfølgning, der medio 2015 laves en grundig evaluering af bygge- og plansagsbehandlingen med blandt andet tilfredshedsundersøgelse samt ventetidsopfølgning, ressourcerne kan finansieres af uforbrugte afste midler på landbrugssagsområdet, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 7: TMU anbefaler, Økonomiudvalget godkender overførslen af de afste midler på landbrugsområdet til dette formål, som foreslået af fagchefen, og TMU ønsker samtidigt, området udsættes for et tidsstudie, der ligeledes afholdes indenfor den ramme, der overføres fra landbrugsområdet. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 18: Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget også ønsker gennemført en bechmarking af arbejdsbelastningen i både landbrugssagsområdet og i plan og landzoneadministrionen. Endvidere ønsker Økonomiudvalget give ansøgere af landzonetilldelser mulighed for rekvirere konsulenter til udarbejde et forberedende beslutningsgrundlag til kommunens myndighedssagsbehandling. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

24 Refer 10. Vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr , lokalplan nr , Erhvervsområde Vestagervej, nordøst for Agerskov G Sagsfremstilling Forslagene til kommuneplantillægget, lokalplanen og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger og screening/scoping i 4 uger. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til planforslagene, miljørapporten eller screeningen/scopingen. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenftende redegørelse for miljørapporten. I lokalplanen er der foretaget en redaktionel præcisering af respektafstanden omkring den 60 kv luftledning, som går gennem området, ved angivelse af størrelsen på restriktionen. Lovgrundlag Planloven Bilag Lokalplan pdf Sammenftende redegørelse pdf KPT pdf Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, kommuneplantillæg nr og lokalplan nr endelig vedtages og dette offentlig bekendtgøres indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 19: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

25 Refer 11. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster P Sagsfremstilling Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster har været i offentlig høring i perioden fra den 5. februar 2013 til den 3. april Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger/kommentarer til planforslagene. Museum Sønderjylland har ikke egentlige bemærkninger til planforslagene, men orienterer om økonomi ved eventuelle prøvegravninger i området. Handelsstandsforeningen tilkendegiver, de ikke er begejstrede for idéen, da de frygter for handlen i de lokale specialforretninger omkring markedspladsen, hvis en af de allerede eksisterende dagligvarebutikker vælger flytte til Omfartsvej. En borger tilkendegiver ligeledes skepsis af frygt for den eksisterende handel i byen. Der er ikke indkommet egentlige indsigelser imod planforslagene. Forvaltningen vurderer de betænkeligheder, som er frems i de kommentarer der er indkommet har været til overvejelse inden der blev truffet beslutning om igangsætte planlægningsarbejdet. Konklusionen på miljøscreeningen om, realisering af kommuneplantillæggets arealudlæg og lokalplanens realisering ikke vurderes få en væsentlig indvirkning på miljøet og der ikke skal foretages miljøvudering, er ikke blevet påklaget. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven Bilag Liste til bemærkninger indsigelser - Forslag til Lokalplan nr Kommuneplantillæg , endelig Lokalplan endelig. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Kommuneplantillæg nr Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster og Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster godkendes indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Marit Jessen Rüdiger afventer stillingtagen. 30. maj

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere