Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud."

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Taxireguliv for Tønder Kommune 5 2 Legregnskaber for året 2012 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen 7 3 Samlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Tønder Kommune 8 4 Frigivelse af midler til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder 10 5 Tønder Erhvervsråd 11 6 Revideret Udbuds- og indkøbspolitik 13 7 Politisk lederskab. Rammer og vilkår Generalforsamling i Tønder Forsyning Omfordeling af tildelte ressourcer i forbindelse med øget fokus på sagsbehandlertid i bygge- og plansagsbehandlingen Vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr , lokalplan nr , Erhvervsområde Vestagervej, nordøst for Agerskov Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster Biogasanlæg Tønder - Forslag til Kommuneplantillæg nr , forslag til lokalplan nr og VVM-redegørelse maj

3 Refer 13 Frigivelse af anlægsmidler til ny vejbro over Brede Å, Bredebro Oprettelse af et vindkontor Påbud på Tønder Grundskole Nedsættelse af Følgegruppe til forberedelse af Skolereformen Styrelsesvedtægt Tønder Ungdomsskole efter høring Kompenserende undervisning efter lærerlockouten Udviklingsstregien på det sociale område Tønder Kommunes biblioteker - Virksomhedsplan Samlet Kultur- og Fritidspolitik Godkendelse af Landdistriktspolitikken efter høringsfasen Godkendelse af Kulturpolitikken efter høringsfasen Godkendelse af Folkeoplysningspolitikken efter høringsfasen Kulturelt Forum - vedtægtsændringer 51 Lukkede dagsordenspunkter 26 Køb af bygning Salg af bygning Salg af grund maj

4 Refer 29 Salg af bygning maj

5 Refer 1. Taxireguliv for Tønder Kommune G Sagsfremstilling På opfordring fra politiet har Tønder Kommune udarbejdet et taxireguliv som regulerer de forhold der er når man som bevillingsindehaver ønsker udføre hyrevognskørsel i Tønder kommune. Kommunalbestyrelsen kan i et kørselsreguliv fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende taxiers indretning, udstyr og benyttelse. Regulivet beskriver meget detaljeret hvilke forpligtelser chaufføren og vognmanden har overfor kunden og overfor Tønder kommune som bevillingsudsteder. Regulivet er et vigtig værktøj i både politiets og kommunens kontrol og tilsyn med de vognmænd som Tønder Kommune har udstedt en bevilling til. Regulivet har været til høring hos færdselspolitiet og er blevet tilrettet med de faldne bemærkninger. Lovgrundlag 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 Bilag Taxireguliv for Tønder Kommune høringssvar TaxaHolm Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget godkender regulivet, regulivet videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Efter økonomiudvalgets behandling har taxaregulivet været sendt til høring hos samtlige taxavognmænd i Tønder Kommune. Der er indkommet bemærkninger fra een vognmand som ikke vurderes giver anledning til ændring taxaregulivet. 30. maj

6 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

7 Refer 2. Legregnskaber for året 2012 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune er legbestyrelse for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersen Familieleg. Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Lovgrundlag Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året Regnskaberne er vedlagt. Bilag Legregnskaber 2012 administreret af Kommunalbestyrelsen Økonomichefen indstiller legregnskaberne for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersens Familieleg godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

8 Refer 3. Samlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Tønder Kommune S Sagsfremstilling I henhold til kommunens Økonomiske Politik har de enkelte fagudvalg på deres møder i maj behandlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2012 til 2013 på driften blev først politisk behandlet i april og indgår derfor ikke i det korrigerede budget. De ønskede overførsler udgør 33,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 9,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. I forbindelse med kvartalsregnskabet søges samlet tillægsbevillinger (overskud) på 0,5 mio. kr. som søges tilført kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne sammensættes af øget bevilling til vejafvandingsbidrag 4,3 mio. kr. på Teknik- og miljøudvalgets områder. På Børn og skoleudvalgets områder søges øget bevilling til demografiregulering med 0,3 mio. kr., mindre bevilling på 2,0 mio. kr. til taxakørsel efter afholdt udbud samt omplaceringer mellem politikområder vedrørende forebyggelse og anbringelse, som netto giver 0 kr. Økonomiudvalget søger en mindre bevilling på 3,1 mio. kr. til renter, som følge af indtægt på byggelånsrenter vedrørende afslutningen af byggeregnskabet for Løgumgård. Med de ønskede overførsler og tillægsbevillinger er forventningen driftsregnskabet for 2013 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden er overførsler fra 2012 med 43,2 mio. kr. godkendt i kommunalbestyrelsen i marts 2013 og indgår derfor i det korrigerede budget. I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget vurdering af, om det forventede forbrug vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilpasses. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2013 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). 30. maj

9 Refer I det oprindelige budget var afs en generel reservion på 15 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte beløb fra De ønskede overførsler på serviceområderne udgør 33,6 mio. kr. altså en forskel på godt 18 mio. kr. Herudover søges der i forbindelse med kvartalsregnskabet tillægsbevillinger på godt 7 mio. kr. til servicerammen. For kommunen kan opfylde sin del af aftalen skal der styres mod overførsler fra 2013 til 2014 i størrelsesordnen 25 mio. kr. svarende til godt 1,5% af det oprindelige budget. Med en faktisk forbrugsprocent for 1. kvartal på 23,3% i forhold til oprindeligt budget vurderes det forts realistisk styre driften mod overførsler i denne størrelsesorden. Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles tillægsbevilling på 584 t.kr. som tilføres kassebeholdningen, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

10 Refer 4. Frigivelse af midler til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder G Sagsfremstilling Det har længe været et ønske fra borgerne i Møgeltønder, de større og større landbrugskøretøjer ledes udenom byen. Landbrugskøretøjernes kørsel gennem byen skaber således stor utryghed blandt skolebørn og turister. Team Plan & Trafik ønsker nu påbegynde det indledende arbejde med aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder, hvorfor der søges frigivet midler til diverse forundersøgelser. Økonomi Der er i budget 2013 afs kr. i 2013 til planlægning og projektering. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til aflastning af Sønderbyvej i Møgeltønder på 0,2 mio. kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

11 Refer 5. Tønder Erhvervsråd A Sagsfremstilling Tønder Erhvervsråd blev dannet på den stiftende generalforsamling den 16. april 2013 til afløsning af Tønder Erhvervsforum. På generalforsamlingen vedtoges vedtægterne for Erhvervsrådet med enkelte ændringer: I 6 ændredes teksten, således det fremgår, kontingentet vedtages på årsmødet efter forslag fra bestyrelsen. I 7 ændredes teksten så det fremgår, Erhvervsdirektøren har ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale med pligt til forudgående orientering af formandsskabet. De vedtagne vedtægter vedlægges som bilag til dagsordenen. Vedtægterne er tidligere godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts Vedtægtsændringerne kan først træde i kraft efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Samarbejdsaftalen og resultkontakten (vedlagt som bilag) for Tønder erhvervsråd blev gennemgået og godkendt på Tønder Erhvervsråds bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 med et par ændringer I samarbejdsftelen indarbejdes, den kommende erhvervsdirektør ansættes på en kontrakt med foreningen. Formandskabet bemyndiges til, færdiggøre kontraktgrundlaget. I resultkontrakten er foretaget justeringer i effektmålene og den foreslåede kontakt mellem Erhvervsråd og Økonomiudvalget fremgår af disse milepæle: Ikrafttrædelsesdo for samarbejdsaftale og 1. juli 2013 resultkontrakt 2013 Stregikonference med fokus på resultkontrakt 2014 September 2013 Årligt dialogmøde med Økonomiudvalget med fokus på Oktober 2013 resultkontrakt 2014 og erhvervsstregien Deadline for aflevering af resultkontrakt 2014 november 2013 Ikrafttrædelse for samarbejdsaftale med forventet efterfølgende politisk godkendelse i Økonomiudvalget februar 2014 Skriftlig afrapportering til Tønder Kommune om resultkontrakt 2013 til politisk behandling i Økonomiudvalget Indledning af forhandlinger om samarbejdsaftale januar 2014 april 2014 Ultimo 2017 Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012, Tønder Erhvervsråd etableres med en merudgift på helårligt kr. til følge. Med start den 1/ indebærer det en tillægsbevilling på nu kr., som tidligere er godkendt finansieret af erhvervsudviklingspuljen på 5 mio. kr. i budget Det indgik også i kommunalbestyrelsens 30. maj

12 Refer beslutning, merudgiften de efterfølgende år skal indarbejdes i budgettet, hvilket sker nu som en basisændring i budgetlægningen for Der er til brug for udskilningen af Tønder Erhvervsråds budget udarbejdet en opgørelse af, hvilke poster der hører hjemme i henholdsvis Erhvervsrådets regi og i Tønder Kommuens regi. Det indebærer en opdeling af erhvervsfremmekontoen. Fordelingen er vedlagt som bilag og følger de samme principper, som lå til grund for principbeslutningen sidste år i spetember om sætte processen igang med danne Tønder Erhvervsråd. Fordelingen indebærer, Erhvervsrådets budget 2013 for et halvt års drift ( ) udgør kr. I 2014 udgør tilskuddet fra Tønder Kommune kr. for et helt års drift. Bilag Vedtægter Tønder Erhvervsforening.doc Samarbejdsaftale Tønder Erhvervsforening.doc Resultkontrakt 2013.doc Erhvervsråd budgettildeling xls Kommunaldirektøren indstiller, de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter for Tønder Erhvervsråd godkendes, samarbejdsaftalen og resultkontrakten godkendes med de foreslåede ændringer, opdelingen af erhvervsfremmekontoen godkendes med deraf følgende tillægsbevilling på 2,075 mio. kr. til tilskud til Tønder Erhvervsråd pr. 1/ Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

13 Refer 6. Revideret Udbuds- og indkøbspolitik P Sagsfremstilling Den nuværende indkøbspolitik blev vedtaget i april 2007 somtønder Kommunes nye og samlede indkøbspolitik. Siden har den været grundlag for stregier og udbudsplaner på området. Frem til i dag er der sket store ændringer i Tønder kommunes organisering samt på en række områder ift. udbudsområdet og fælles indkøbsaftaler og indkøbssamarbejdere mv. Med baggrund i ovenstående, var forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik på økonimiudvalgets dagsorden den 22. november Her foreslog Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen skulle nedsætte et politisk ad hoc udvalg, der skulle bestå af 3 medlemmer og repræsentanter fra administrionen. Opgaven skulle være vurdere og reviderer udbuds- og indkøbspolitikken. Forslaget blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november Ad hoc gruppen har siden vurderet, revideret og udarbejdet et udkast til en tidssvarende og fokuseret Udbuds- og indkøbspolitik. Væsenligste ændringer i forslaget ift udgaven: Politikken er udarbejdet som en "Udbuds- og indkøbspolitik" frem for en "Indkøbspolitik" Fokus på øget Konkurrenceudsættelse Bilag og Indkøbsfunktionens organisering er udtaget, men beskrives efterfølgende i Nyt afsnit om "Forpligtende aftaler" Miljøafsnittet er ændret til "Bæredygtighed - Miljø, klima og socialt ansvar" Afsnittet "Arbejdsmiljø og sociale forhold" er udvidet Mere fokus på ledelsesansvar, ejerskab og digitalisering af indkøbsprocesser Øget fokus på sparring til lokale leverandører Politikken skal danne den overordnede ramme for kommunens udbud og indkøb. Politikken vil efterfølgende blive operionaliseret via stregi og retningslinjer på området. Der er således ikke ændret ved det overordnede formål, som fors er skabe rammerne for Tønder Kommune som helhed kan udbyde og købe sine varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst set i forhold til en samlet vurdering af pris, kvalitet, miljø, hensynet til social ansvarlighed mv. Udgangspunktet for forslaget er, Tønder kommune gennem effektivisering af indkøb og konkurrenceudsættelse vil skabe besparelser, der skal bruges til skabe højere kvalitet for borgeren, effektiv udnyttelse af ressourcerne og mere arbejdsglæde. Opfyldelsen af dette overordnede mål kræver en ambitiøs og tidssvarende Udbuds- og indkøbspolitik, der er retningsgivende for Tønder kommunes indss på udbuds- og indkøbsområdet. Indkøbspolitikken har dermed stor betydning for såvel Tønder kommune og dets medarbejdere som leverandørerne til Tønder kommune. 30. maj

14 Refer Bilag Udbuds- og Indkøbspolitik - Endeligt udkast fra Ad hocgruppe Indkobspolitik2007 Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Direktionen drøfter adhoc gruppens forslag til revideret udbuds- og indkøbspolitik og sikrer den videre politiske behandling. Direktionen, 16. maj 2013, pkt. 2: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Christian Friis og Flemming Gjelstrup deltog ikke i sagens behandling. 30. maj

15 Refer 7. Politisk lederskab. Rammer og vilkår A Sagsfremstilling Med afsæt i Kommunalbestyrelsens drøftelse på orienterende møde i februar om fremtidens kommunestyre, indledes sag om rammerne for det politiske arbejde i Tønder Kommune. Rammer og vilkår for det politiske arbejde i Tønder findes primært i tre dokumenter: Styrelsesvedtægt (reference til styrelsesloven om antal udvalg/ressort/vederlag mm) Forretningsorden (mødernes afvikling), samt Dagsordensvejledning (de politiske sager/beslutningsgrundlag/bilag) De tre dokumenter er vedlagt som bilag. På Økonomiudvalgets møde i februar blev det besluttet, Kommunalbestyrelsen skulle behandle sagen på et temamøde den 25. april. I lyset af drøftelsen på det orienterende møde i februar finder Direktionsstaben emnet tilstrækkeligt belyst til foreslå, sagen uden afholdelse af et temamøde sendes fra Økonomiudvalget til behandling i udvalgene. Den politiske drøftelse kan temiseres således: Udvalg antal udvalg: antallet af udvalg skal drøftes i forhold til antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen (31, hvilket ikke kan ændres). Der er 7 udvalg inklusive Økonomiudvalget, ialt 37 udvalgsposter. Der skal være minimum 31. Sammenlægning af 2 udvalg er således muligt indenfor de nuværende rammer. antal månedlige møder: drøftes i lyset af sagsmængden. F.eks. muligheden for der i en enkelt måned afholdes et ekstra møde (sagsmængden har været særligt stor i junimøderne, således var der 52 sager på Økonomiudvalgsmødet i juni 2012) Dagsordenspunkter I maj 2011 godkendte samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget den nuværende dagsordensvejledning, der skal opfylde flere formål: For det første skal dagsordenerne belyse sagerne fyldestgørende med fokus på den politiske kerne, så det politiske beslutningsgrundlag er i orden. Dernæst skal politikerne sikres rimelige arbejdsvilkår, hvilket stiller krav om præcise sagsfremstillinger og begrænset antal bilag. Dagsordenen tjener også til informion i forhold til borgere og presse, hvilket understøtter 30. maj

16 Refer behovet for læsevenlighed. Endelig skal reglerne sikre hensigtsmæssig administrion og effektiv sagsgang. Med afsæt i drøftelsen på orienterende møde kan der konsteres spredning i ønskerne til dagsordenspunkternes omfang, herunder antallet af bilag. Direktionsstaben foreslår, vejledningen tilrettes, således der til fagudvalgene kan laves flere og mere omftende bilag, men der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilstræbes færre og kortere bilag, f.eks. i form af resuméer. Der følges op på dagsordensvejledningen på kursus for fagchefer og medarbejdere, der skriver dagsordenspunkter til politisk behandling. Mødeafvikling / udvalgsbetjeningen Som konsekvens af det ændrede afstemningssystem foreslås forretningsordenen ændret, således den elektroniske afstemning i Kommunalbestyrelsen fremgår af forretningsordenen. Ændringer som følge af lovændringer Vederlag: Vederlagsbekendtgørelsen er blevet ændret, så det er muligt yde særligt vederlag til næstformænd for økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg neds efter 17 i styrelsesloven. Som konsekvens af der er mulighed for yde vederlag til udvalgs- næstformænd, er bekendtgørelsen også ændret. Det betyder, det fremover vil være en betingelse for næstformænd kan modtage funktionsvederlag, næstformanden konstitueres på grund af formandens fravær i en periode på mindst 2 uger. Det er ikke længere tilstrækkeligt, næstformanden blot fungerer som formand i en periode på mindst 2 uger. Der er endvidere mulighed for yde vederlag til både første og anden viceborgmester. Eventuel ydelse af vederlag til anden viceborgmester skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme for ydelse af vederlag til første viceborgmester. Ydelse af vederlag til næstformænd for udvalg skal ske indenfor rammerne af den eksisterende pulje til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag. Indkaldelse af stedfortrædere: Styrelsesloven er blevet ændret, således det er muligt for den enkelte Kommunalbestyrelse beslutte, om den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, en stedfortræder skal indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald, selvom forfaldet ikke forventes vare en måned. Tilsvarende gælder for indkaldelse af stedfortrædere til Kommunalbestyrelsesmøderne. 30. maj

17 Refer Det er endvidere muligt beslutte, den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes blive erklæret inhabil i en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Lovgrundlag Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Økonomi Ved en evt. beslutning om yde vederlag til udvalgsnæstformænd skal vederlaget jvf. bekendtgørelsen tages af den bestående ramme. Bilag Underskrevet styrelsesvedtægt. Godkendt og underskrevet Forretningsorden for Tønder Kommune ( ) v1 Dagsordensvejledning, revideret april 2013 Direktionen indstiller, Økonomiudvalget sender sagen til drøftelse i udvalgene med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj måned, således en evt. 2. behandling af styrelsesvedtægtsændringer kan ske i juni måned. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 5: Godkendt. Udvalgsbeslutninger er samlet her: Teknik og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt.2: Godkendt. Teknik- og Miljøudvalget finder strukturen på Teknik- og Miljø området passende. Børn- og skoleudvalget7. maj 2013, pkt. 10: Omfanget af sager i Børn- og Skoleudvalget er så omftende, det ikke vil være hensigtsmæssigt lægge flere opgaver i dette udvalg ved evt. sammenlægning af udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013, pkt. 8: Indstillingen godkendt. 30. maj

18 Refer Socialudvalget, 7. maj 2013, pkt. 8: Vedrørende antal udvalg: Det fremtidige antqal og udvalg og evt. sammenlægning af udvalg blev drøftet. Vedrørende antal månedlige møder: Det vurderes, 1 månedligt møde pr. udvalg er dækkende. Vedrørende bilagsmængde: Det vurderes hensigtsmæssigt, der er adgang til samtlige bilag på alle udvalgsniveauer. Det bør fremgå, hvor omftende bilagene er (sideantal). Vedrørende ændring af forretningsorden: Det vurderes hensigtsmæssigt, den elektroniske afstemning indarbejdes i forretningsordenen. Vedrørende vederlag: Det vurderes hensigtsmæssigt fortsætte med nuværende procedure. Vedrørende indkaldelse af stedfortræder: Muligheden for indkaldelse af stedfortræder blev drøftet. Udvalget har endvidere bemærkninger til 4, stk. 5 i forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen: Der bør kunne begrænses afstemning i KB, når ét medlem ønsker det (bl.a. af hensyn til partier med kun én repræsentnt). Enkelte udvalgsmelemmer har endvidere bemærkninger til dagsordensvejledningen side 6, nederste blok: Omftende akter bør altid indgå i sagsfremstillingen, idet det bør fremgå af bilagsoversigten, hvor store bilagene er. Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Sundhedsudvalget, 6. maj 2013, pkt,. 13: Sagen drøftet. Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2013, pkt. 5: Sagen drøftet. Vedrørende antal udvalg: Det fremtidige antal udvalg og eventuel sammenlægning af udvalg blev drøftet. Vedrørende udvalgsmængde: Det vurderes hensigtsmæssigt, der er adgang til samtlige bilag på udvalgsniveau. Det bør fremgå, hvor omftende bilagene er (sideantal). Jens Thyssen og Sigen Vorting deltog ikke i mødet. 30. maj

19 Refer Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 14: Det indstilles, den nuværende politiske organisering fastholdes. Beslutning Den nuværende politiske struktur samt vederlagspolitik fastholdes. Den elektroniske afstemnigsform indarbejdes i forretningsordenes 10, der herefter lyder "afstemning sker elektronisk eller ved håndsoprækning". Som supplement til dagsordensteksten tilknyttes de relevante og nødvendige bilag. Dagsordensvejledningen ændres så det fremgår, der til fagudvalgsbehandlingen kan tilknyttes mere omftende eller uddybende bilag end til Kommunalbestyrelsens behandling. Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

20 Refer 8. Generalforsamling i Tønder Forsyning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, generalforsamlingen i Tønder Forsyning gennemføres ved, dagsordenpunkter og regnskab fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden generalforsamlingen, og Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til gennemføre generalforsamlingen. Den 30. maj 2013 afholdes generalforsamling i Tønder Forsyning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til godkendt årsrapport. 4. Ændring af selskabets vedtægter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 7. Evt. Selskabets vedtægter skal ændres, idet der i efteråret skal gennemføres valg til forbrugerrepræsentanter. Bilag Årsrapport Tønder Forsyning.pdf Tønder Forsyning - udkast vedtægter.pdf Revisionsprtokoll - Årsrapport Tønder Forsyning.pdf not om revision af vedtægter Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til gennemføre generalforsamlingen den 30. maj 2013 i Tønder Forsyning og, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 17: Indstilles godkendt. 30. maj

21 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

22 Refer 9. Omfordeling af tildelte ressourcer i forbindelse med øget fokus på sagsbehandlertid i bygge- og plansagsbehandlingen A Sagsfremstilling Siden omstruktureringen i Teknik og Miljø i 2011 har der løbende været arbejdet på tilpasse organisionen og sikre hensigtsmæssige snitflader i forbindelse med myndighedsbehandlingen og vejledningen i bygge- og plansager. Herudover har der været gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til byggesager. Der er generelt tilfredshed med arbejdet selvom sagsbehandlingstiden af borgerne kan opftes som for lang. Dertil også, der er et ønske om øget fokus på hurtigere sagsbehandling af simple, fuldt belyste sager, hvilket vil betyde behov for tilførsel af ressourcer til sikring af beredsskab dertil, som også omfter plansagsforhold. I forbindelse med både forespørgsler om muligheder for erhvervaktiviteter og konkrete erhvervssager har der været tilstræbt en meget kort sagsbehandlingstid. I Forvaltningen vurderes det, såvel sagsbehandlingstider og vejledning af erhvervet kan forbedres til gavn for kommunens borgere og erhverv med et større erhvervsfokus i afdelingen og en tilpasning af arbejdsgangene således borgere og erhverv får en mere enkel indgang til kommunen. Dette kræver imidlertid tilførelse af ekstraordinære ressourcer. Udover dette, er der øget interesse for landzoneområdet, hvor ventetiden de seneste 9 mdr. har været opadgående med nu min. 12 ugers ventetid. Dette vurderes tillige være en kerneopgave for Kommunens udvikling, hvorfor der bør tilføres ekstra ressourcer, for mindske ventetiden. Sagen belyses nærmere på TMU mødet. Bilag Stusliste over lokalplaner og andre planopgaver not landbrugssagsområdet stus landbrugssager Opgaver i plan, byg og ejendom 30. maj

23 Refer Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Ejendom, Plan og Drift som led i gennemførelse af en øget fokus på erhverv, forenkling i bygge- og plansagsbehandlingen samt nedbringelse af ventetiderne tilføres årligt 2 ÅV, svarende til 0,5 mio. kr i 2013, 1,0 mio. kr. i både 2014 og 2015, der løbende vil ske en ventetidsopfølgning, der medio 2015 laves en grundig evaluering af bygge- og plansagsbehandlingen med blandt andet tilfredshedsundersøgelse samt ventetidsopfølgning, ressourcerne kan finansieres af uforbrugte afste midler på landbrugssagsområdet, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 7: TMU anbefaler, Økonomiudvalget godkender overførslen af de afste midler på landbrugsområdet til dette formål, som foreslået af fagchefen, og TMU ønsker samtidigt, området udsættes for et tidsstudie, der ligeledes afholdes indenfor den ramme, der overføres fra landbrugsområdet. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 18: Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget også ønsker gennemført en bechmarking af arbejdsbelastningen i både landbrugssagsområdet og i plan og landzoneadministrionen. Endvidere ønsker Økonomiudvalget give ansøgere af landzonetilldelser mulighed for rekvirere konsulenter til udarbejde et forberedende beslutningsgrundlag til kommunens myndighedssagsbehandling. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

24 Refer 10. Vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr , lokalplan nr , Erhvervsområde Vestagervej, nordøst for Agerskov G Sagsfremstilling Forslagene til kommuneplantillægget, lokalplanen og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger og screening/scoping i 4 uger. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til planforslagene, miljørapporten eller screeningen/scopingen. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenftende redegørelse for miljørapporten. I lokalplanen er der foretaget en redaktionel præcisering af respektafstanden omkring den 60 kv luftledning, som går gennem området, ved angivelse af størrelsen på restriktionen. Lovgrundlag Planloven Bilag Lokalplan pdf Sammenftende redegørelse pdf KPT pdf Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, kommuneplantillæg nr og lokalplan nr endelig vedtages og dette offentlig bekendtgøres indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 23. maj 2013, pkt. 19: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Flemming Gjelstrup og Christian Friis deltog ikke i sagens behandling 30. maj

25 Refer 11. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster P Sagsfremstilling Kommuneplantillæg nr for Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster samt Lokalplan nr for Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster har været i offentlig høring i perioden fra den 5. februar 2013 til den 3. april Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger/kommentarer til planforslagene. Museum Sønderjylland har ikke egentlige bemærkninger til planforslagene, men orienterer om økonomi ved eventuelle prøvegravninger i området. Handelsstandsforeningen tilkendegiver, de ikke er begejstrede for idéen, da de frygter for handlen i de lokale specialforretninger omkring markedspladsen, hvis en af de allerede eksisterende dagligvarebutikker vælger flytte til Omfartsvej. En borger tilkendegiver ligeledes skepsis af frygt for den eksisterende handel i byen. Der er ikke indkommet egentlige indsigelser imod planforslagene. Forvaltningen vurderer de betænkeligheder, som er frems i de kommentarer der er indkommet har været til overvejelse inden der blev truffet beslutning om igangsætte planlægningsarbejdet. Konklusionen på miljøscreeningen om, realisering af kommuneplantillæggets arealudlæg og lokalplanens realisering ikke vurderes få en væsentlig indvirkning på miljøet og der ikke skal foretages miljøvudering, er ikke blevet påklaget. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven Bilag Liste til bemærkninger indsigelser - Forslag til Lokalplan nr Kommuneplantillæg , endelig Lokalplan endelig. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Kommuneplantillæg nr Lokalcenter ved Omfartsvej, Løgumkloster og Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Omfartsvej, Løgumkloster godkendes indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Marit Jessen Rüdiger afventer stillingtagen. 30. maj

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Mødet bliver optaget og transmitteret 30. maj 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. Mødedo: 27. maj 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Jens Nissen ved afbud Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. 27. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Opgaven med forberedelse og implementering af reformen gennemføres som sideløbende analyser og processer, hvor hovedelementerne er :

Opgaven med forberedelse og implementering af reformen gennemføres som sideløbende analyser og processer, hvor hovedelementerne er : Kommissorium: Projektet har til formål at sætte Struer Kommune i stand til at gennemføre den planlagte reform af folkeskolen, således som det er intentionen i regeringens oplæg Gør en god skole bedre fra

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere