BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation

2 Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation. Der findes tilsvarende dokumenter for henholdsvis pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt samt pakkeforløb for stabil angina pectoris. Efter en gennemgang af nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen siden start på anvendelse af denne model, foreligger en generel beskrivelse af monitoreringsmodellen efterfulgt af en skematisk oversigt af de enkelte indikatorer med tilhørende flowdiagram. For information om registreringsmodellen henvises til Fællesindhold for basisregistrering ad sygehuspatienter og dels dokumenter på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Indholdsfortegnelse 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 3 2. Indikatorer 3 3. Datakilder og oplysninger Datakilder Population Dataopgørelse Formidling af data 7 4. Bilag Beskrivelse af indikatorer 8 Side 2

3 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skulle tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Siden indførelsen af monitoreringsmodellen er der indført tiltag med indflydelse på modellen. Det indførte ændringstiltag beskrives kort nedenfor. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Dette tiltag kan have indflydelse på opgørelser for monitorering af hjerteområdet, da der ved tidligere opgørelser alene blev anvendt afsluttede indlæggelseskontakter. Det vil måske afstedkomme en umiddelbar let øget tilgang af relevante registreringer. Men vurderingen er, at indflydelsen på sigt er minimal. 2. Indikatorer Nedenstående aktivitets- og forløbstidsindikator opgøres for pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation. Nærmere beskrivelse af indikatoren forefindes i kapitel 4. ID Navn Beskrivelse Format UA1 Diagnose afkræftet Andel forløb, hvor den begrundede mistanke afkræftes i henvisnings- og udredningsperioden Andel forløb, hvor diagnosen afkræftes Side 3

4 UF1 Henvisnings- og udredningsperiode - Diagnose bekræftet/ fortsat begrundet mistanke - Diagnose bekræftet/invasiv behandling under udredning - Diagnose afkræftet Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om behandling / beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning / pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Opgøres særskilt for forløb med hhv. diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning og diagnose afkræftet Andel forløb inden for standardforløbstid (2 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) UF3 Forberedelse til invasiv behandling Den særskilte opgørelse for forløb med diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning er en delmængde af opgørelsen for diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke. Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om invasiv behandling til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Andel forløb inden for standardforløbstid (7 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Aktivitet Forløbstid AFH02A Pakkeforløb start AFH02C* Beslutning: Tilbud om behandling AFH02F Invasiv behandling start AFH02X1 Pakkeforløb slut Diagnose afkræftet UA1 Diagnose afkræftet UF1 Henvisningsog udredningsperiode UF3 Forberedelse til invasiv behandling Side 4

5 3. Datakilder og oplysninger 3.1 Datakilder Monitoreringsmodellen bygger på data fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Person Register (CPR). Af nedenstående skema fremgår, hvilke oplysninger der anvendes fra de to registre. For LPR gælder, at der anvendes data fra afsluttede og uafsluttede kontakter, uanset om det er ambulante eller indlæggelseskontakter. Datakilde Landspatientregisteret Det Centrale Person Register Oplysninger CPR-nummer Sygehusregion Dato for pakkeforløb start (AFH02A) Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) Type af beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) Dato for invasiv behandling start (AFH02F) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) Dato for pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH02X2) CPR-nummer Dato for død Hvis samme monitoreringspunkt er registreret flere gange for det enkelte patientforløb, er der for hver enkelt indikator taget stilling til, om det er den først eller sidst forekommende registrering som anvendes. Dette fremgår af indikatorbeskrivelsen i kapitel Population Generelt for monitoreringsmodellen gælder, at den bygger på data vedrørende patienter, som har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Bopæl opgøres ved tidspunkt for første monitoreringspunkt i den enkelte indikator. Der er ikke indlagt alderskriterier i monitoreringsmodellen. Patientforløb, hvor patienten er død inden dato for sidst forekommende monitoreringspunkt i den enkelte indikator, udgår af indikatorberegningen, men indgår i forudgående fuldt registrerede indikatorer. Der tages højde for, at patienten kan gennemgå et pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation flere gange, jævnfør nedenstående illustration. Såfremt der er registreret - beslutning: tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning (AFH02C1), - beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH02C2) Side 5

6 - invasiv behandling start (AFH02F) - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) eller - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH02X2) og der efterfølgende er registreret pakkeforløb start (AFH02A) anses patienten som værende startet i et nyt pakkeforløb. For forløbstidsindikatoren gælder, at der skal forekomme registrering af start- og slutpunkt for indikatoren, for at patientforløbet indgår i indikatorberegningen. Såfremt registrering af - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH02X2) har forudgående eller efterfølgende registrering af ses bort fra - beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) - invasiv behandling start (AFH02F) - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH02X2) i indikatorberegningen. Herfra dog undtaget, hvis der er tale om et nyt patientforløb, jævnfør ovenfor. Der vil blive udarbejdet opmærksomhedslister, som gør det muligt at forbedre datakvalitet. Opmærksomhedslisterne tager udgangspunkt i, hvorvidt de relevante monitoreringspunkter for hver enkelt indikator er registreret. Derudover tager opmærksomhedslisterne udgangspunkt i forekomsten af identiske registreringer samt hvorvidt registreringerne kommer i relevant rækkefølge. 3.3 Dataopgørelse Ved offentliggørelse er data opgjort på sygehusregion og landsplan. I lokale opgørelser vil det være muligt at opgøre data på lavere organisatorisk niveau. Ligeledes kan det på sigt overvejes at foretage offentliggørelse på lavere organisatorisk niveau. Side 6

7 For aktivitetsindikatorer gælder, at aktiviteten tilskrives den periode og den sygehusregion, hvor den pågældende aktivitet har fundet sted. Aktivitetsindikatorerne er opgjort som andelen af forløb, der falder inden for de pågældende udfaldsrum. For forløbstidsindikatoren gælder, at det er startpunktet for indikatoren, der bestemmer hvilken periode data tilskrives. Tilsvarende gælder, at data tilskrives den sygehusregion, hvor startpunktet for indikatoren er registreret. Forløbstidsindikatoren er opgjort som andelen af forløb, der har en forløbstid, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Standardforløbstiderne fremgår af de skematiske indikatoroversigter i kapitel Formidling af data Offentliggørelse sker kvartalsvist på esundhed. Data præsenteres i skematisk form og er ledsaget af en metodebeskrivelse. På sigt kan overvejes muligheden for grafisk præsentation af data. Som nævnt ovenfor vil data være fordelt på sygehusregion og landsplan. Første offentliggørelse var i marts Sundhedsstyrelsen vil samtidig offentliggøre et skriftligt notat vedrørende deres tolkning og vurdering af resultaterne. Ved vurdering af resultaterne, vil der blive taget højde for, at der kan forekomme klinisk begrundet ventetid, fx grundet behandlingsmodning eller tungtvejende komorbiditet, samt ventetid efter ønske fra patienten, fx grundet planlagt ferie. Offentliggørelsesdata vil være dynamiske i den forstand, at de ved hver offentliggørelse opdateres med de senest indkomne data. Det er prioriteret, at data er så tidstro som muligt ved offentliggørelse. Til gengæld kan data ikke forventes at være komplette, da ikke alle relevante data vil være indrapporteret på offentliggørelsestidspunktet. Udover de kvartalvise offentliggørelser sker der ugentligt dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen til de enkelte regioner via esundhed. Dataleverancerne vil omfatte data på individniveau, de grunddata som offentliggørelserne baserer sig på samt førnævnte opmærksomhedslister. Dataleverancerne kan danne grundlag for eventuel indarbejdelse i de lokale systemer. Hvordan data vedrørende indikatorresultater samt opmærksomhedslister videreformidles regionalt kan derfor variere. Første dataleverance til regionerne via esundhed var i august Side 7

8 4. Bilag 4.1 Beskrivelse af indikatorer UA1 Diagnose afkræftet Beskrivelse Format Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb, hvor den begrundede mistanke om ustabil angina pectoris afkræftes inden beslutning: tilbud om behandling Andel forløb hvor diagnosen afkræftes Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) og hvor der er registreret dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) og pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for ustabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 2 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen for hvem der er registreret pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) og/eller invasiv behandling start (AFH02F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH02A) Dato for død (CPR) Side 8

9 UA1 Diagnose afkræftet Ustabil angina pectoris/ akut myokardieinfakt uden ST-elevation Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Død (cpr-register) AFH01C*/ AFH01F registreret forud eller efter diagnose afkræftet Beslutning: tilbud om behandling AFH01C* Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH02X1 N angives Datomarkering for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering anvendes. beslutning: tilbud om behandling Sidst forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) eller Beslutning: tilbud om behandling AFH01C* anvendes. Beregnes alene for forløb med registrering af hjerteklapsygdom: beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 før dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH03X1 eller beslutning: tilbud om behandling Registrering af AFH01X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) og/eller invasiv behandling start (AFH02F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH02A). Aktivitet beregnes for forløb med diagnose afkræftet: N(AfH02X1)/N(AFH02C* + N(AFH02X1) = andel diagnose afkræftet Antal inkluderede forløb angives. Side 9

10 UF1A Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om ustabil angina pectoris Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om behandling, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 2 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH02A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH02A) og dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for ustabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 2 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH02A) bestemmer, hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH02A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Dato for død (CPR) Side 10

11 UF1A Henvisnings- og udredningsperiode Diagnose bekræftet / fortsat begrundet mistanke Ustabil angina pectoris/ akut myokardieinfakt uden ST-elevation Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH02A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om behandling AFH02C* Datomarkering for beslutning: tilbud om behandling AFH02C1 beslutning: tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning AFH02C2 beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning AFH02C3 beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH02A og AFH02C* anvendes. Forløbstid beregnes: dato(afh02c*) dato(afh02a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 11

12 UF1A2 Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 2 kalenderdage UF1A2 er en delmængde af UF1A udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om ustabil angina pectoris Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH02A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH02A) og dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH02C2) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH02C2), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for ustabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 2 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH02A) bestemmer, hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH02A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH02C2) (LPR) Side 12

13 - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste - hvis flere registreringer forekommer for beslutning: tilbud om behandling AFH02C* anvendes den sidste Dato for død (CPR) Side 13

14 UF1A2 Henvisnings- og udredningsperiode Diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning Ustabil angina pectoris/ akut myokardieinfakt uden ST-elevation Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH02A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om behandling AFH02C2 Datomarkering for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning Sidst forekommende registrering anvendes Forløb med registrering af både AFH02A og AFH02C* anvendes. Forløbstid beregnes: dato(afh02c2) dato(afh02a) = antal dage Hvis flere registreringer for beslutning: tilbud om behandling forekommer, anvendes den sidste Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent UF1A2 er en delmængde af udredningsperiode UF1A Antal inkluderede forløb angives. Side 14

15 UF1B Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose afkræftet Beskrivelse Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 2 kalenderdage Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH02A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH02A) og dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for ustabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 2 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH02A) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH02A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH02X1) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen AFH02X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*), og/eller invasiv behandling start (AFH02F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH02A) Dato for død (CPR) Side 15

16 UF1B Henvisnings- og udredningsperiode Diagnose afkræftet Ustabil angina pectoris/ akut myokardieinfakt uden ST-elevation Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH02A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) AFH02C*/ AFH02F registreret forud eller efter diagnose afkræftet Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH02X1 Datomarkering for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH02A og AFH02X1 anvendes. Registreringen AFH02X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH02C*), )og/eller invasiv behandling start (AFH02F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH02A) Forløbstid beregnes: dato(afh02x1) dato(afh02a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 16

17 UF3 Forberedelse til invasiv behandling Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om invasiv behandling til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 7 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH02C3) og hvor der er registreret både dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH02C3) og dato for invasiv behandling start (AFH02F) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for invasiv behandling start (AFH02F), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden STelevation, jævnfør populationsbeskrivelsen side 2 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH02C3) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH02C3) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste - hvis der er registreret andre AFH02C*- koder udover AFH02C3 tages disse ikke i betragtning Dato for invasiv behandling start (AFH02F) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for død (CPR) Side 17

18 UF3 Forberedelse til invasiv behandling Ustabil angina pectoris / akut myokardioinfarkt uden ST-elevation Landspatientregister Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Beslutning: tilbud om invasiv behandling AFH02C3 Datomarkering for beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Invasiv behandling start AFH02F Datomarkering for invasiv behandling start Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH02C3 og AFH02F anvendes. Forløbstid beregnes: dato(afh02f) dato(afh02c3) = antal dage Hvis der er registreret andre beslutning: tilbud om behandling tages disse ikke i betragtning. Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent. Antal inkluderede forløb angives. Side 18

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 2. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 85 Nærværende dokument indeholder en indledning

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 august Ved

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere