Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:"

Transkript

1 Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget august 2013 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Skønnet over kommunens økonomiske balancer er baseret på statsgarantibeløbet i 2014 for skat og tilskud/udligning, idet det vurderes, at skatteprovenuet ved selvbudgettering er behæftet med for stor usikkerhed. Der henvises til notat i budgetmappen (faneblad F) Der er indarbejdet mindreudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på 5,0 mio. kr., merudgifter vedr. konjunkturvurdering på 4,6 mio. kr. og mindreudgifter som følge af P/L-regulering på i alt 45,1 mio. kr. i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen i 2013 for 2014 samt øvrige tekniske korrektioner med merudgifter for i alt 2,6 mio. kr. Der er tale om ændringer i forhold til budget 2014, som det var ved budgetvedtagelsen for Ændringerne fremgår af bilag i budgetmappen (faneblad F). Ejendomssalg og køb på 40 mio. kr. i alle årene (budgetmappen, faneblad H). Anlægsniveau på netto 194,7 mio. kr. med udgangspunkt i den strategiske anlægsplan tillagt anlægsprojekt vedrørende færdiggørelse af renoveringen af Klostermarksskolen på 17 mio. kr. i 2014 (budgetmappen, faneblad G), tilhørende afledt drift samt lånefinansierede energiinvesteringer for 25 mio. kr. Det økonomiske resultat Roskilde Kommunes økonomi viser på baggrund af de indarbejdede forudsætninger et overskud i 2013 på den ordinære driftsvirksomhed på 207,8 mio. kr. Efter indarbejdelse af det forudsatte anlægsprogram på 194,7 mio. kr., energiinvesteringer for 25 mio. kr. samt indtægter vedr. ejendomssalg og køb på 40 mio. kr. bliver dette overskud reduceret til 28,2 mio. kr. som resultat af det skattefinansierede område. Efter indregning af de finansielle poster viser den samlede balance på det skattefinansierede område et overskud på 10,6 mio. kr. Samlet set vil der på baggrund af de nuværende forudsætninger være en forøgelse af de likvide aktiver i 2014 på 5,2 mio. kr. efter indregning af effekten af det brugerfinansierede område (renovation). I overslagsårene er påvirkningen af de likvide aktiver henholdsvis -29,9 mio. kr. i 2015, -8,3 mio. kr. i 2016 og 24,6 mio. kr. i Resultatet i de yderste overslagsår skal dog ses i lyset af den usikkerhed, der generelt er på eksempelvis de statslige vækstskøn og dermed det kommunale indtægtsgrundlag.

2 Side2/6 I lighed med sidste år er der i budget afsat en bufferpulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af den statslige regnskabssanktion i tilfælde af udsving mellem årene i omfanget af overførte midler fra et budgetår til det næste. Da bufferpuljens beløb imidlertid forudsættes ikke at skulle bringes i anvendelse, må det reelle træk på de likvide aktiver i alle årene forventes at blive 25 mio. kr. mindre, dvs. 30,2 mio. kr. i 2014, -4,9 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016 og 49,6 mio. kr. i Der er siden Økonomiudvalget blev præsenteret for balancerne d. 14. august sket meget marginale ændringer med en samlet effekt på balancen i 2014 på 0,1 mio. kr. De samlede ændringer uddybes nedenfor i afsnittet om tekniske korrektioner. Af tabellen nedenfor fremgår de samlede driftsindtægter fordelt på indtægtstyper og de samlede nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2014 Vedtaget Resultat af ordinær driftsvirksomhed 149,8 207,8 155,0 178,3 199,7 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -173,3-194,7-175,2-175,2-174,1 Energiinvesteringer -25,0-25,0-25,0-25,0 0,0 Ejendomssalg og -køb 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Resultat af det skattefinansierede område -8,5 28,2-5,2 18,2 65,7 Optagne lån 65,0 42,0 42,0 42,0 17,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -80,3-77,5-79,7-82,0-72,2 Indskud i landsbyggefonden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger -3,9 3,2 3,7 4,2 4,7 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Forsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elsalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -12,9 10,6-24,5-2,8 30,0 Effekt af det brugerfinansierede område -9,5-5,4-5,4-5,4-5,4 Ændring af likvide aktiver -22,4 5,2-29,9-8,3 24,6 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) 2,6 30,2-4,9 16,7 49,6 Nedenfor er angivet de driftsindtægter og nettodriftsudgifter, som indgår i ordinær drift. Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2014 Vedtaget Det skattefinansierede område Driftsindtægter: Skatter 4.362, , , , ,9 Tilskud og udligning 532,1 552,2 417,0 387,1 351,4 Kommunale bidrag til regionerne -10,5-10,5-10,8-11,1-11,4 Indtægter i alt 4.884, , , , ,8 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Økonomiudvalget -558,4-545,9-547,7-543,2-541,5 Beskæftigelses & Integrationsudvalget -549,6-570,3-572,2-573,5-573,5

3 Side3/6 Skole & Børneudvalget , , , , ,1 Kultur & Idrætsudvalget -180,9-187,5-186,0-185,0-185,0 Teknik & Miljøudvalget -224,5-241,2-239,0-238,5-241,9 Forebyggelses- & Socialudvalget , , , , ,6 Ældre- & Omsorgsudvalget -622,7-617,9-628,6-645,1-658,3 Afledt drift 0,0 2,2 1,0-11,3-13,7 Pris og lønskøn -80,2 0,0-80,6-163,0-247,3 Udgifter i alt , , , , ,0 Renter m.v. -20,6-23,2-22,8-22,9-22,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 149,8 207,8 155,0 178,3 199,7 Økonomiudvalgets beslutning på mødet d. 14. august 2013 På Økonomiudvalgets møde d. 14. august 2013 blev det med udgangspunkt i de foreliggende balancer besluttet, at der fortsat ikke er behov for at foretage reduktioner i driften, og at fagudvalgene derfor kan udarbejde deres budget indenfor de nuværende rammer for fagudvalgets driftsbudget. Det blev tilsvarende besluttet, at direktionens forslag til omprioriteringspulje på 20,8 mio.kr. udsendes til fagudvalgenes budgetmøder, så fagudvalgene kan forholde sig til forslagene samt at der i budgetprocessen arbejdes videre med et anlægsniveau på 194,7 mio. kr. (dvs. indholdet i strategisk anlægsplan samt anlægsudgifter til renovering af Klostermarksskolen). Det samlede omprioriteringskatalog er bilag til fagudvalgenes budgetsag, ligesom det indgår i budgetmappen (faneblad IJ). Skat og tilskud/udligning Budgetmaterialet er baseret på uændrede skattesatser, dvs. indkomstskatteprocent på 25,2 pct. grundskyldspromille på 24,47 dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9,3 promille dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,235 promille dækningsafgift på offentlige ejendomme på 8,75 promille Beregningerne på skat og tilskud/udligning viser, at det p.t. er mest fordelagtigt for Roskilde Kommune at basere sig på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem det selvbudgetterede indtægtsskøn og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er dog meget marginal. Da selvbudgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed ikke mindst i en situation, hvor der er forudsagt en begyndende vækst i løbet af 2014 er der i balancerne taget udgangspunkt i statsgarantien. Der vil frem til budgetvedtagelsen komme reviderede indtægtsskøn, men det er vurderingen, at der blandt andet på baggrund af usikkerheden om, hvornår væksten indtræffer, skal være tale om ganske store forskelle, før et skift til selvbudgettering kan anbefales. Indtægtsskønnet på baggrund af statsgarantien giver samlede merindtægter på i alt 13,0 mio. kr. i 2014 i forhold til det oprindelige budgetoverslagsår I forhold til vurderingen ved forårsseminaret er der tale om merindtægter, idet der ved forårsseminaret var indregnet et foreløbigt, negativt skøn på bloktilskuddet vedrørende forventningerne til PL-regulering et negativt skøn, der med aftalen er blevet bekræftet, men som til gengæld sammen med stigende personskatter bliver opvejet positivt af et ekstraordinært, etårigt finansieringstilskud i 2014 på 42 mio. kr. for Roskilde Kommunes vedkommende. Der henvises til et uddybende notat om skat og tilskud/udligning i budgetmappen (faneblad F).

4 Side4/6 Konjunkturvurderingen Forvaltningen har foretaget en gennemgang af arbejdsmarkeds- og overførselsindkomster, dvs. pensioner, arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, boligsikring og boligydelse, personlige tillæg m.v. samt beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Disse udgifter indgik allerede i balancerne, der blev præsenteret for Økonomiudvalget d. 14. august 2013 med merudgifter på i alt 4,6 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Der henvises til notat i budgetmappen (faneblad F). Lov- og cirkulæreprogrammet I lov- og cirkulæreprogrammet sker der en økonomisk regulering af kommunernes budgetter på de områder, hvor ny lovgivning har betydet mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af aftalen mellem KL og regeringen. Som følge af årets lov- og cirkulæreprogram er der blevet indarbejdet samlede mindreudgifter på 5,0 mio. kr. i budget 2014 samt mindreudgifter på 5,3 mio. kr. i 2015 og på 5,5 mio. kr. i 2016 og Kommunens totale kompensationsbeløb via bloktilskuddet udgør mindreudgifter på 2,5 mio. kr. i 2014, som kommunen således beskæres med i bloktilskuddet. Med de indarbejdede mindreudgifter på driften er der således tale om en balanceforbedring for kommunen på 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprogrammet. Dette indgik også i de økonomiske balancer, der blev forelagt for Økonomiudvalget d. 14. august De væsentligste lovændringer samt tilhørende kompensationsbeløb er beskrevet yderligere i et notat i budgetmappen (faneblad F). Tekniske korrektioner Der er samlet set siden budgetvedtagelsen i 2013 for budgetoverslagsåret 2014 foretaget budgetmæssige ændringer på udgiftssiden på i alt 32,5 mio. kr. i merudgifter, hvor der ved budgetvedtagelsen var skønnet en samlet merudgift alene vedrørende P/L-reguleringen på 80,2 mio. kr. Den faktiske P/L-regulering fra 2013 til 2014 udgør en merudgift på i alt 35,1 mio. kr., mens konjunkturvurderingen udgør merudgifter på 4,6 mio. kr. Demografireguleringen og årets lov- og cirkulæreprogram udgør henholdsvis mindreudgifter på 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr., og effekten af politiske sager med 0,6 mio. kr. i merudgifter. Endelig er der foretaget øvrige ændringer i op- og nedadgående retning på i alt 0,3 mio. kr. i mindreudgifter. Der henvises til en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte tekniske korrektioner i budgetmappen (faneblad F) Folkeskolereform Det indgåede forlig om reform af den danske folkeskole har betydning for kommunernes budgetlægning i 2014, idet folkeskolereformen er forudsat implementeret med virkning fra skoleåret 2014/2015. Der indgår i aftalen mellem KL og regeringen flere finansieringselementer, hvoraf visse omfatter ny statslig finansiering til kommunerne. I de fremlagte balancer indgår den finansiering af folkeskolereformen, der uddeles via bloktilskuddet på indtægtssiden. Det drejer sig om følgende: løftet af serviceudgifterne i 2014 på 204 mio. kr. og 407 mio. kr. i overslagsårene, dvs. 2,8 mio. kr. for Roskildes vedkommende i 2014 det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. i en overgangsperiode (halvårsvirkning i 2014). Dette tilskud indgår i KL s tilskuds- og udligningsmodel med en foreløbig vurdering på 4,5 mio. kr. for Roskilde Kommune, indtil de endelige kriterier for uddeling af beløbet er fastsat af ministeriet

5 Side5/6 De midler, der er afsat til kompetenceudvikling af lærere m.v., er imidlertid ikke indregnet i kommunens overordnede økonomi, da det endnu ikke er aftalt, hvordan midlerne skal tildeles. På Skole- og Børneudvalgets august-møde forelægges en sag, hvor en række valgmuligheder i forbindelse med implementeringen præsenteres. Serviceudgifter Aftalen mellem KL og regeringen foreskriver en maksimal kommunal vækst i serviceudgifterne. Det er et fald på 2,6 mia. kr. som følge af aftalen om Vækstplan Danmark set i forhold til sidste års aftale, men kun 2 mia. kr. lavere end niveauet for de vedtagne budgetter for Der bliver ikke fra statslig side udsendt en egentlig vejledende serviceudgiftsramme for den enkelte kommune. På baggrund af et beregnet loft for serviceudgifterne på 3.565,7 mio. kr. ligger udgiftsniveauet i Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt ca. 0,8 mio. kr. over dette med de nuværende, budgetterede serviceudgifter på 3.566,5 mio. kr. Hvis kommunerne under ét ikke overholder rammen for serviceudgifterne i budget 2014, kan der fra regeringens side i lighed med tidligere år ske en tilbageholdelse af det betingede balancetilskud på op til 3 mia. kr., svarende til 44,7 mio. kr. for Roskildes vedkommende. Anlæg og ejendomssalg og -køb Der indgår på baggrund af Byrådets beslutning d. 30. maj 2013 i balancerne anlæg svarende til den strategiske anlægsplan samt herudover anlægsprojektet vedrørende færdiggørelsen af renoveringen af Klostermarksskolen til 17,0 mio. kr. i Dermed er der indregnet et samlet anlægsniveau på 194,7 mio. kr. i 2014 samt 25 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer i alt 219,7 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Dette er en stigning på 19,7 mio. kr. siden forårsseminaret, hvor der var indregnet en anlægsramme ekskl. energiinvesteringer på 175 mio. kr. som formuleret i de økonomiske principper for Roskilde Kommune. Den strategiske anlægsplan fremgår i budgetmappen (faneblad G). I forbindelse med budgetlægningen for 2013 var der indført en regnskabssanktion, som betød tilbageholdelse af en del af det samlede bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme i 2013 ikke blev overholdt af kommunerne under ét i budgetlægningen. I budget 2014 er der ikke udmeldt en egentlig anlægsramme og derfor heller ikke en anlægssanktion, men det er blevet pointeret fra KL s side, at der er en meget klar statslig forventning om, at den indgåede aftale overholdes også på anlægsområdet. Der er desuden budgetteret med et ejendomssalg og køb på 40 mio. kr. i alle årene. Provenuet fra ejendomssalget er budgetteret på baggrund af en vurdering af eksisterende salgsmuligheder samt en vurdering af det nuværende ejendomsmarked. Dette er beskrevet i et notat i budgetmappen (faneblad H). Halvårsregnskabet for 2013 Halvårsregnskabet 2013 viser en forbedring af de likvide aktiver på 13,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Forbedringen består af: Mindreforbrug på serviceudgifterne på 83,1 mio. kr. som primært skyldes, at puljen til håndtering af overførsler ikke forventes brugt, lavere lønregulering end forventet i budgettet, mindreforbrug på skoleområdet pga. lockouten, mindreforbrug som følge af øget forebyggelse på familie- og børneområdet samt mindreforbrug på ældre og omsorg som bl.a. skyldes færre omkostningstunge enkeltsager end forventet.

6 Side6/6 Merforbrug på overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter på samlet 32,9 mio. kr. Mindreindtægter på skat og tilskud/udligning på 4,6 mio. kr. Merforbrug på anlæg, byggemodning samt ejendomssalg- og køb på 77,0 mio. kr., der finansieres af overførsler fra 2012 Mindreforbrug på lån, renter og afdrag samt øvrige finansforskydninger på 69,5 mio. kr. Kommunens likviditet En kommunes råderum afhænger blandt andet af, hvordan kommunens likvide beholdning og disponible kassebeholdning udvikler sig. Hvis budgettet i 2013 anvendes som forudsat med de ændringer, der kan aflæses til og med de forventede beslutninger i august, vil den likvide beholdning ved udgangen af 2013 udgøre knapt 250 mio. kr. Beregningen af den likvide beholdning baserer sig på de forbrugsskøn, der indgår i halvårsregnskabet. Skøn på overførsler fra 2013 til 2014 svarer på driftsudgifterne til overførslerne mellem 2012 og 2013, mens beløbet vedrørende anlæg svarer til administrationens skøn for anlægsoverførsler i halvårsregnskabet for 2013, i alt 194 mio. kr. på drift og anlæg. Kommunerne skal i forhold til likviditet overholde det formelle krav, der er fastsat i kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at en kommunes daglige saldo på de likvide aktiver i gennemsnit over 12 måneder ikke må være negativ. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at den likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2013 vil udgøre ca mio. kr. og formentlig i den høje ende af dette interval. Der henvises til bilag vedrørende den likvide beholdning i budgetmappen (faneblad F). Lån og tilskud Der er indarbejdet lån i 2014 på i alt 42,0 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. forventet låneadgang som følge af de lånepuljer, der er afsat i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen. De resterende 37,0 mio. kr. består af 25 mio. kr. vedrørende låneoptag til energiinvesteringer samt 12 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Det er en nedjustering i forhold til tidligere år på 8 mio. kr. vedrørende pensionisters lån til indefrysning af ejendomsskatter, idet færre pensionister ønsker at gøre brug af muligheden. Det er tilsvarende en nedjustering på 15 mio. kr. i forventningen til de lånemuligheder, der er afsat i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen, idet det er blevet indskærpet, at lånepuljen til anlæg på kvalitetsfondsområderne er øremærket kommuner med lav likviditet, hvilket formindsker Roskilde Kommunes sandsynlighed for at få del i denne låneadgang. Der er i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen afsat tre tilskudspuljer til særligt vanskeligt stillede kommuner på henholdsvis landsplan (400 mio. kr.) og i hovedstadsområdet (198,8 mio. kr.) samt kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer (405,6 mio. kr.). Der er også afsat to lånepuljer til anlæg en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. og en lånepulje særligt vedrørende anlæg på kvalitetsfondsområderne på 650 mio. kr. Roskilde Kommune har ansøgt om midler fra tilskudspuljen vedr. kommuner med en høj andel af sociale problemer og fra de to anlægslånerammer, dog jf. ovenfor. For anlægspuljerne vedkommende er der afsendt ansøgninger svarende til indholdet i den strategiske anlægsplan. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at afgive svar på ansøgningerne 30. august 2013.

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 305163 Brevid. 2917313 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2019-2022 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20186 Sammenfatning

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2015-2018 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Samlet ændringsforslag fra V+O Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Samlet ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 295332 Brevid. 2620823 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2018-2021 17. august

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø 1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere