NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august"

Transkript

1 Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august 18. august Generelle forudsætninger Til de politiske drøftelser af det samlede budget i august foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Skønnet over kommunens økonomiske balancer er baseret på statsgaranti i 2017 for skat og tilskud/udligning, da statsgarantien på nuværende tidspunkt ligger 4,9 mio. kr. over statsgarantien i Der henvises til notat i budgetmappen (bilag 2) Der er indarbejdet nettomindreudgifter på i alt 12,8 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i 2016 for På anlæg er der tale om mindreudgifter på 32 mio. kr. svarende til Byrådets beslutning i forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med budgetforbedrende tiltag mio. kr., mens ændringer på renter, afdrag, lån og finansforskydninger udgør i alt 4,4 mio. kr. i mindreudgifter. Herudover er der foretaget ændringer på driften med merudgifter på 23,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste ændringer udgøres af konjunkturvurdering med merudgifter på 15,4 mio. kr., politisk beslutning om merudgifter på voksenhandicapområdet på 10 mio. kr. øgede skatteindtægter på 7 mio. kr. og mindreudgifter i forhold til det forudsatte vedr. P/L-regulering på i alt 12,6 mio. kr. En samlet oversigt over ændringerne fremgår af særskilt notat (bilag 3). Ejendomssalg og køb på 50 mio. kr. i alle årene (bilag 7). Anlægsniveau på netto 140,0 mio. kr. med udgangspunkt i den strategiske anlægsplan (bilag 6), tilhørende afledt drift samt lånefinansierede energiinvesteringer for 10 mio. kr. Det økonomiske resultat Roskilde Kommunes økonomi viser på baggrund af de indarbejdede forudsætninger et overskud i 2017 på den ordinære driftsvirksomhed på 61,3 mio. kr., jf. tabel på næste side. Efter indarbejdelse af det forudsatte anlægsprogram på 140,0 mio. kr., energiinvesteringer for 10 mio. kr. samt indtægter vedr. ejendomssalg og køb på 50 mio. kr. bliver dette overskud til et underskud på 38,7 mio. kr. som resultat af det skattefinansierede område. Efter indregning af de finansielle poster viser den samlede balance på det skattefinansierede område et underskud på 80,3 mio. kr., og efter indregning af det brugerfinansierede område viser balancen et underskud på 83,4 mio. kr., når det forudsættes, at den afsatte bufferpulje ikke bringes i anvendelse. Bufferpuljen på 10 mio. kr. er afsat til imødegåelse af den statslige regnskabssanktion i tilfælde af udsving mellem årene i omfanget af overførte midler fra et budgetår til det næste. Underskuddet er stigende til 125,3 mio. kr. i 2018 og henholdsvis 111,0 mio. kr. og 144,8 mio. kr. i 2019 og 2020

2 Side2/6 Mio. kr. i årets priser 2017 i B (- = udgifter, + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 81,2 61,3 20,8 51,0 92,4 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -172,0-140,0-139,5-173,0-169,1 Energiinvesteringer -10,0-10,0-22,0-10,0-10,0 Ejendomssalg 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -50,7-38,7-90,7-82,0-36,6 Optagne lån 10,0 10,0 22,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -69,0-73,1-73,8-74,3-119,4 Indskud i landsbyggefonden -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 12,2 16,8 17,4 18,0-1,8 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -92,7-80,3-120,3-123,5-157,9 Effekt af det brugerfinansierede område -13,5-13,1-15,3 1,4 1,4 Ændring af likvide aktiver -106,2-93,4-135,7-122,1-156,5 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges)* -96,2-83,4-125,7-112,1-146,5 * = Ubalancen i overslagsårene er nedjusteret marginalt i overslagsårene siden forelæggelsen af balancen på Økonomiudvalgets møde d. 10., hvor der indgik foreløbige skøn på pl-effekt af visse ændringer. Den faktiske effekt har således vist sig at være lavere. På baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om videreførelsen af likviditetstilskuddet og tilbageførslen af hovedparten af omprioriteringsbidraget kunne man måske have forventet en større forbedring på nuværende tidspunkt. Når det ikke er tilfældet skyldes det, at der parallelt hermed er sket en næsten tilsvarende beskæring af bloktilskuddet som følge af lavere udgifter på landsplan på de budgetgaranterede områder. Ud over dette oplever Roskilde Kommune i år en betydelig mindreindtægt i grundskylden som følge af en nedsat fremskrivningsprocent, fastfrysningen af ejendomsskatterne samt i mindre omfang medhold i klager. Og endelige viser kommunens beregninger på grund af stor usikkerhed omkring den modelmæssige håndtering af skattegrundlaget fra flygtninge, at statsgaranti p.t. er det mest fordelagtige budgetteringsgrundlag (førnævnte forhold uddybes i bilag 17). Ved budgetlægningen for budget blev der umiddelbart efter budgetvedtagelsen igangsat arbejde med at løse budgetudfordringerne i overslagsårene Dette arbejde har forløbet med indledende drøftelser i marts alle fagudvalg, og på juni- og augustmøderne har fagudvalgene drøfte de budgetforbedringsmuligheder, der er blevet udarbejdet af forvaltningen med henblik på at forslagene kan indgå i de videre politiske drøftelser af budget Kataloget over budgetforbedringsmuligheder fremgår af bilag 8. Af tabellen nedenfor fremgår, hvori underposterne til resultatet af den ordinære driftsvirksomhed består. Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2017 i B Det skattefinansierede område Driftsindtægter: Skatter 4.790, , , , ,4 Tilskud og udligning 341,9 448,4 282,4 235,9 180,0 Kommunale bidrag til regionerne -11,4-11,4-11,7-12,1-12,5 Indtægter i alt 5.120, , , , ,9 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Økonomiudvalget -534,5-576,2-595,6-610,8-599,3 Kultur & Idrætsudvalget -197,0-196,0-192,9-192,6-192,6

3 Side3/6 Beskæftigelses & Socialudvalget , , , , ,1 Skole & Børneudvalget , , , , ,8 Plan & Teknikudvalget -202,4-199,1-197,9-197,2-197,2 Klima & Miljøudvalget -57,4-61,0-60,8-60,9-60,8 Sundheds & Omsorgsudvalget , , , , ,8 Lov- og cirkulære 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konjunktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktivitetsstigning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afledt drift 0,0-5,7-17,5-25,7-25,4 Pris og lønskøn -98,7 0,0-106,7-216,7-330,2 Udgifter i alt , , , , ,1 Renter m.v. -7,9-4,0-4,5-5,9-5,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 81,2 61,3 20,8 51,0 92,4 Nedenfor findes en beskrivelse af de væsentligste indtægts- og udgiftstyper i balancerne. Skat og tilskud/udligning Budgetmaterialet er baseret på uændrede skattesatser, dvs. indkomstskatteprocent på 25,2 pct. grundskyldspromille på 24,31 dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille Beregningerne på skat og tilskud/udligning viser, at statsgarantien p.t. ligger 4,9 mio. kr. højere end statsgarantien i 2017, og det er derfor statsgarantien, der er indregnet som budgetteringsgrundlag. Der vil frem til budgetvedtagelsen komme reviderede indtægts- og vækstskøn som baggrund for det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, som træffes ved 2. behandlingen af budgettet. Usikkerheden omkring det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er i år større end vanligt på grund af især to forhold: Effekten af den britiske Brexit-afstemning samt håndteringen af flygtninge i skatteprognoserne. Indtægtsskønnet på baggrund af selvbudgetteringen giver samlede merindtægter på i alt 7,0 mio. kr. i 2017 i forhold til det oprindelige budgetoverslagsår I forhold til vurderingen ved forårsseminaret er der tale om mindreindtægter vedrørende indkomstskat og ejendomsskat, mens der er tale om merindtægter vedrørende selskabsskat samt tilskud og udligning. Der henvises til et uddybende notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2). Konjunkturvurderingen Forvaltningen har foretaget en gennemgang af arbejdsmarkeds- og overførselsindkomster, dvs. pensioner, arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, boligsikring og boligydelse, personlige tillæg m.v. samt A-dagpenge for de forsikrede ledige. Disse udgifter indgår i balancerne med merudgifter på i alt 15,4mio. kr. i 2017 og overslagsårene. Det er især udgifterne til sygedagpenge, ressourceforløb og flygtningerelaterede overførselsudgifter, der forventes at stige både på landsplan og i Roskilde Kommune. Der henvises til særskilt notat om konjunkturvurderingen (bilag 4). Roskilde Kommune har man i en årrække valgt at budgettere de konjunkturbestemte udgifter med ens beløb i budgetåret og overslagsårene. Det er sket ud fra en begrundelse om, at konjunkturerne ofte ændrer sig betydeligt hen over en 4-årig periode og er vanskelige at forudsige isoleret for fx Roskilde Kommune.

4 Side4/6 Imidlertid indgår udviklingen i de konjunkturbestemte udgifter i en 4-årig periode i skønnet over kommunernes bloktilskud under ét og dermed også i Roskilde Kommunes budgettering af skat og tilskud/udligning. På den måde kan der i år med store udsving som fx i opleves en asymmetri i budgetlægningen, idet en nedjustering af indtægterne i bloktilskuddet på grund af faldende overførselsudgifter ikke kan modsvares af en tilsvarende nedjustering af de konjunkturbestemte udgifter, fordi disse udgifter aldrig har været budgetlagt i Roskilde Kommunes budgetoverslagsår. Forvaltningen har på baggrund af KL s landsdækkende vækstskøn på de forskellige konjunkturbestemte udgifter beregnet, hvad en vækst svarende til landsgennemsnittet vil medføre af merudgifter i overslagsårene. Det drejer sig om beløb i størrelsesordenen 22 mio. kr. i 2018, 35 mio. kr. i 2019 og 57 mio. kr. i Vækstskønnene på de konjunkturbestemte udgifter bliver naturligvis mere usikre, jo længere ud i overslagsårene man kommer. På den baggrund må der forventes en tendens til underbudgettering for overslagsårene på grund af asymmetrien mellem indtægtssiden/bloktilskud og udgiftssiden vedr. overførselsindkomster. Lov- og cirkulæreprogrammet I lov- og cirkulæreprogrammet sker der en økonomisk regulering af kommunernes budgetter på de områder, hvor ny lovgivning har betydet mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af aftalen mellem KL og regeringen og medfører, at der i 2017 skæres 12,4 mio. kr. i bloktilskuddet til Roskilde Kommune som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Som følge af årets lov- og cirkulæreprogram er der blevet indarbejdet samlede mindreudgifter på 13,2 mio. kr. i budget 2017 samt mindreudgifter på 16,9 mio. kr. i 2018 og 14,1 mio. kr. i 2019 og Langt hovedparten af mindreudgifterne er dog indarbejdet via konjunkturvurderingen. Med de indarbejdede udgifter på driften er der således tale om en balanceforbedring for kommunen på 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprogrammet. Herudover foretager ministeriet i tilknytning til økonomiaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet andre reguleringer. Her er der indarbejdet merudgifter på 2,3 mio. kr., idet der dog er tale om en balanceforbedring på 1,4 mio. kr. som følge af disse øvrige reguleringer. De væsentligste lovændringer samt tilhørende kompensationsbeløb er beskrevet yderligere i et notat (bilag 5). Øvrige tekniske korrektioner De samlede korrektioner på driften udgør som nævnt 23,9 mio. kr. Heraf udgør de allerede nævnte vedrørende pris- og lønregulering og konjunkturvurdering de væsentligste. Derudover er der siden budgetvedtagelsen i budget 2016 for overslagsåret 2017 indarbejdet merudgifter til voksenhandicapområdet på 10 mio. kr. samt udgifter til flygtninge. Der henvises til en samlet oversigt over de enkelte tekniske korrektioner (bilag 3). Det skal herudover nævnes, at puljerne vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud (3,7 mio. kr. under Skole- og Børneudvalget) og klippekortsordning til de svageste ældre (2,3 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget) er overgået til almindelig finansiering over bloktilskuddet og ikke som tidligere som en særskilt pulje, der skulle udgifts- og indtægtsføres på udvalgenes budget. Det betyder, at udvalgenes nettoudgifter isoleret på dette punkt er opskrevet, fordi indtægten ikke længere skal figurere på udvalgets budgetramme, men alene under skat og tilskud/udligning. Det er således fremover kun udgiften, der indgår i udvalgsrammen på løn- og driftsrammen.

5 Side5/6 Serviceudgifter Aftalen mellem KL og regeringen foreskriver en maksimal kommunal vækst i serviceudgifterne baseret på tilbageførslen af omprioriteringsbidraget, effekten af lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige aftaler vedr. fx effektivisering, digitalisering m.v. På baggrund af KL s beregnede loft for serviceudgifterne på 3.795,7 mio. kr. ligger udgiftsniveauet i Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt ca. 20 mio. kr. over serviceudgiftsloftet. Hvis kommunerne under ét ikke overholder rammen for serviceudgifterne i budget 2017, kan der fra regeringens side i lighed med tidligere år ske en tilbageholdelse af det betingede balancetilskud på op til 3 mia. kr., svarende til 45,3 mio. kr. for Roskildes vedkommende. Anlæg og ejendomssalg og -køb På baggrund af Byrådets beslutning d. 25. maj som opfølgning på forårsseminaret indgår der i balancerne anlæg svarende til den strategiske anlægsplan på 140,0 mio. kr. i 2017 samt 10 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer. Den strategiske anlægsplan er vedhæftet (bilag 6). I forbindelse med tidligere års budgetlægning har der i nogle år været indført en sanktion, som betød tilbageholdelse af en del af det samlede bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme ikke blev overholdt af kommunerne under ét i budgetlægningen. I budget 2017 er der således også udmeldt en egentlig anlægsramme og en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, men derimod ikke en regnskabssanktion, omend det er blevet pointeret fra KL s side, at der er en meget klar statslig forventning om, at det indgåede budgetniveau overholdes også på anlægsområdet. Det betingede balancetilskud er på 1 mia. kr. på landsplan svarende til 15,1 mio. kr. for Roskilde Kommunes vedkommende. Der er desuden budgetteret med et ejendomssalg og køb på 50 mio. kr. i alle årene svarende til niveauet i budgetoverslagsårene ved budgetlægningen for Dette er beskrevet i et særskilt notat i budgetmappen (bilag 7). Halvårsregnskabet for 2016 Halvårsregnskabet 2016 viser en forværring af de likvide aktiver i forhold til det oprindelige budget på 55 mio. Merforbruget består af: Merforbrug på den ordinære drift (drift, renter, skat og tilskud/udligning) på 19,1 mio. kr. Merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 45,1 mio. kr. vedrørende anlæg, byggemodning og ejendomssalg (finansieret af overførsler) Mindreudgifter på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 19,3 mio. kr. Halvårsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget d. 24. august 2016 og for Byrådet d. 31. august Kommunens likviditet En kommunes råderum afhænger blandt andet af, hvordan kommunens likvide beholdning og disponible kassebeholdning udvikler sig. Hvis budgettet i 2016 anvendes som forudsat med de ændringer, der kan aflæses til og med de forventede beslutninger i august, vil den likvide beholdning ved udgangen af 2016 udgøre 128,1 mio. kr. Beregningen af den likvide beholdning baserer sig på de forbrugsskøn, der indgår i halvårsregnskabet. Skøn på overførsler fra 2016 til 2017 svarer på driftsudgifterne til overførslerne mellem 2015 og 2016, mens beløbet vedrørende anlæg svarer til forvaltningens skøn for anlægsoverførsler i halvårsregnskabet for På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at den likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2016 vil udgøre ca mio. kr. Der henvises til bilag vedrørende kassebeholdningen (bilag 14). Kommunerne skal i

6 Side6/6 forhold til likviditet overholde det formelle krav, der er fastsat i kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at en kommunes daglige saldo på de likvide aktiver i gennemsnit over 12 måneder ikke må være negativ. Lån og tilskud Der er indarbejdet lån i 2017 på i alt 10,0 mio. kr. som udelukkende omfatter energiinvesteringer. Der budgetteres således ikke længere med låneoptag som følge af pensionisters lån til indefrysning af ejendomsskatter, idet meget få pensionister ønsker at gøre brug af muligheden. Der er ikke budgetteret med øvrige lån til anlæg som følge af aftalen mellem KL og regeringen, idet hovedparten af lånepuljerne er øremærket kommuner med lav likviditet, hvilket formindsker Roskilde Kommunes sandsynlighed for at få del i denne låneadgang. Roskilde Kommune har dog indsendt ansøgning svarende til indholdet i den strategiske anlægsplan på den ordinære lånepulje på i alt 200 mio. kr. vedr. anlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at afgive svar på ansøgningerne inden udgangen af august I de foregående år har Roskilde Kommune haft søgt og fået midler fra tilskudspuljen afsat til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen er imidlertid nedlagt i Der er i 2017 afsat en ramme på 200 mio. kr. vedrørende skatteforhøjelser, hvor kommunerne kan helt eller delvist dækket den modgående regulering af bloktilskuddet, som skattestigninger ellers vil medføre. Social- og Indenrigsministeriet har ansøgningsfrist 2. september, og beslutningen om en eventuel ansøgning vil således kunne træffes i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet d. 31. august. Der er tillige afsat en pulje vedrørende tilskud til skattenedsættelser, som delvist dækker provenutabet ved en skattenedsættelse med hhv. 75/50/50/25 pct. i den 4-årige budgetperiode. Der skal ikke indsendes ansøgning om tilskud til skattenedsættelser.

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 305163 Brevid. 2917313 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2019-2022 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20186 Sammenfatning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 295332 Brevid. 2620823 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2018-2021 17. august

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Samlet ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 308042 Brevid. 2878266 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2019-20222 13. august

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget

NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 284105 Brevid. 2410914 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2017-2020 28. september 2016

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø 1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere