SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006"

Transkript

1 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6

2 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kategori: Udredning Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Indledning og resumé... 3 Forklaring til tabeller og kurver... 6 Lungekræft... 8 Blærehalskirtelkræft Brystkræft Kræft i æggestokkene Livmoderhalskræft Livmoderkræft Tyktarmskræft Endetarmskræft Materiale og metode Referencer Indholdsfortegnelse med tabel- og figuroversigt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

4 Sygehusbaseret overlevelse for udvalgte kræftsygdomme Indledning og resumé Sygehusbaseret overlevelse og Kræftplan II I forbindelse med udarbejdelse af Kræftplan II blev der offentliggjort en rapport, der bl.a. præsenterede overlevelsen efter sygehusbehandling for en række hyppigt forekommende kræftformer eller kræftformer med relativ høj dødelighed: Kræft i bryst, lunge, tyk- og endetarm, gynækologiske kræftformer og kræft i blærehalskirtlen. Denne publikation er et led i den løbende opdatering af sygehusbaseret overlevelse for kræftpatienter. Styrket sundhedsovervågning på kræftområdet Blandt anbefalingerne for den fremtidige indsats i Kræftplan II var en tættere monitorering af kræftområdet med henblik på en bedre, mere tidstro, beskrivelse og en styrket overvågning af kvaliteten af indsatsen og de resultater, der opnås. Med den sygehusbaserede overlevelsesstatistik opnås hurtig, relevant statistik for sygehusvæsnet som en meget væsentlig del af det behandlende sundhedsvæsen i indsatsen mod kræft. Populations- og sygehusbaseret overlevelse supplerer hinanden Sygehusbaseret overlevelse Den sygehusbaserede overlevelsesstatistik er et supplement til de populationsbaserede overlevelsesberegninger, der omfatter alle kræftpatienter, også personer der ikke behandles på sygehus. Opgørelserne af sygehusog populationsbaseret overlevelse er ikke umiddelbart sammenlignelige grundet forskelle i metode og datagrundlag. De to opgørelser kan dermed på hver deres måde anvendes til at vurdere overlevelsen hos danske kræftpatienter. I nærværende publikation præsenteres den sygehusbaserede overlevelse i Danmark for patienter med de tidligere omtalte kræftformer. Analyserne omfatter patienter registeret i Landspatientregisteret i perioden , således at de senest tilgængelige data er inkluderet i opgørelsen. Publikationen er den anden i en løbende offentliggørelse, som har til formål at give en løbende beskrivelse af status for kræftbehandlingen i Danmark. Som noget nyt er overlevelsen i denne publikation også fordelt på bopælsregioner. Databearbejdelsen er udført i et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital og Sundhedsstyrelsen. Udvikling i perioden Forbedret relativ overlevelse for en række kræftsygdomme Tabel 1 resumerer udviklingen i relativ overlevelse for de udvalgte kræftformer. Der er beregnet på ændringerne i den relative henholdsvis 1, 3, og 5 års overlevelse ved sammenligning af 1995 kohorten med henholdsvis 2001, 2003 og 2005 kohorten. Tal for 10 års overlevelsen er medtaget i de mere detaljerede tabeller senere. For kræft i henholdsvis blærehalskirtel og bryst findes signifikante forbedringer i både den relative 3 og 5 års overlevelse. Endvidere er 1 års overlevelsen forbedret signifikant for kræft i lunger, blærehalskirtel, bryst, æggestok og tyktarm. Forværret relativ overlevelse for kræft i livmoderhals og lunge Der er dog samtidig en signifikant forværring i den relative 1 og 3 års overlevelse for kræft i livmoderhals, samt en signifikant forværring i 5 års overlevelse for lungekræft. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

5 Tabel 1 Relativ 1, 3, og 5 års overlevelse efter kræftform og diagnoseår Diagnoseår * Lungekræft 1 år år år 11 9 Antal personer Blærehalskirtelkræft 1 år år år Antal personer Brystkræft 1 år år år Antal personer Kræft i æggestokke 1 år år år Antal personer Livmoderhalskræft 1 år år år Antal personer Livmoderkræft 1 år år år Antal personer Tyktarmskræft 1 år år år Antal personer Endetarmskræft 1 år år år Antal personer Antal nydiagnostiserede personer. * Foreløbige tal. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

6 Kommentarer til udviklingen Til udviklingen i sygehusbaseret overlevelse for de forskellige kræftformer kan knyttes følgende kommentarer og overvejelser vedrørende den relative overlevelse. Kommentarerne vedrører de endelige tal for 2005, da tallene for 2006 er foreløbige og dermed skal fortolkes meget varsomt. For lungekræft ses en lille signifikant forbedring af 1 års overlevelsen. Der er samtidig et lille fald i overlevelsen på 5 års niveau. Dette er dog ikke udtryk for en kausal sammenhæng mellem 1 års og 5 års overlevelsen, idet en eventuel sammenhæng først vil vise sig godt 4 år senere i 5 års populationen. Stigningen i 1 års overlevelsen ligger i de 3 seneste årgange, og dermed vil en eventuel sammenhæng først kunne ses på 5 års overlevelsen om nogle år. Stigningen i overlevelsen for blærehalskirtelkræft (prostatakræft) er ikke nødvendigvis udtryk for bedre behandling, idet der diagnosticeres stadig flere tilfælde af prostatakræft, især flere med tidligt stadie. Det kan ikke umiddelbart siges, om den forbedrede overlevelse ved brystkræft reelt er et udtryk for bedre behandling, idet screeningen er udvidet over årene. Ved screening findes forholdsvis flere lette, tidlige tilfælde, der har en behandlingsmæssig bedre prognose. Ved kræft i æggestokke (ovariekræft) ses en reel forbedret behandlingsbetinget 1 års overlevelse. Der er dog foreløbigt ikke noget, der tyder på, at dette også slår igennem på de længere tidsspan. Antal nye tilfælde af livmoderhalskræft falder som følge af tidlig opsporing af forstadier (smearundersøgelser for dysplasi). Men overlevelsen for patienter med livmoderhalskræft er faldende. Det kan skyldes, at de over årene stadig færre nye tilfælde er alvorligere, fordi de lettere tilfælde er fjernet ved screening og ikke behandles i sygehusregi. Der ses ingen signifikant udvikling i overlevelsen for patienter med livmoderkræft. Overlevelsesberegningerne for tyk- og endetarmskræft antyder en tendens til forbedret overlevelse på alle tidsspan. Forbedringen er dog foreløbigt kun statistisk signifikant på 1 års overlevelsen for tyktarmskræft. Den relative overlevelse for de forskellige kræftformer fordelt på regioner er meget fluktuerende fra år til år, dette skyldes overvejende at populationerne er noget mindre på regionalt plan sammenlignet med landsplan. Henvendelse: Marianne L. Rasmussen, tlf , Ole B. Larsen, tlf , Næste offentliggørelse Sygehusbaseret overlevelse 2007 forventes offentliggjort i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

7 Forklaring til tabeller og kurver Resultater fra de 8 udvalgte kræftsygdomme Antal nye kræftpatienter registreret i LPR Observeret overlevelse Relativ overlevelse Resultaterne for de 8 udvalgte kræftsygdomme præsenteres i de følgende afsnit. For hver kræftform præsenteres først aggregerede tabeller og figurer, der viser tendenser over tid. De detaljerede tabeller er for hver kræftform gengivet i bilaget til publikationen. For hver sygdom angives antallet af nye patienter i LPR i perioden. Antallet er stratificeret efter bopælsregion, kalenderår, køn og alder, herudover angives gennemsnitsalder, medianalder samt spændvidde. Aldersfordelingen af patienterne i hele den opgjorte periode er fremstillet grafisk. At antallet er stratificeret ud fra bopælsregion frem for sygehusregion bunder i, at analyser viser, at forskelle i overlevelse mellem sygehusregioner i højere grad skyldes forskelle i patientgrundlag end forskelle i behandlingskvalitet. Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid, efter diagnosen er stillet. Den observerede overlevelse for hver kræftsygdom opgøres henholdsvis 1, 3, 5 og 10 år efter diagnosedatoen. Den observerede overlevelse er stratificeret efter bopælsregion, kalenderår, køn og alder. Tabellerne indeholder 1 års overlevelsen for hvert år i perioden, 3 års overlevelsen for perioden , 5 års overlevelsen for hvert år i perioden og 10 års overlevelsen for hvert år i perioden Overlevelsen skal for det seneste år i hver periode tolkes varsomt, idet den bygger på foreløbige tal. Der er ikke testet for statistisk signifikans ved den observerede overlevelse. Den relative overlevelse tager højde for, at en eventuel ændring i overlevelse hos kræftpatienterne ikke nødvendigvis er direkte relateret til kræftsygdommen. Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrundsbefolkning med samme køns- og alderssammensætning. Relativ overlevelse sammenligner således den observerede overlevelse hos kræftpatienter med den overlevelse, man ville forvente, beregnet ud fra overlevelsen i en gruppe med tilsvarende alder og køn fra den generelle befolkning. Den relative overlevelse kan derfor opfattes som et mål for kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve f.eks. det første år efter diagnosen i forhold til den sandsynlighed, de ville have haft for at overleve dette år, hvis de ikke havde fået stillet en kræftdiagnose. En relativ overlevelse på 100 procent betyder med andre ord, at kræftpatienterne har samme overlevelsessandsynlighed som den generelle befolkning. Den relative overlevelse er køns- og aldersstandardiseret efter køns- og aldersfordelingen i den relevante patientgruppe i perioden Den relative overlevelse angives for hvert år i de perioder, der er angivet ovenfor. Overlevelsestal for den seneste periode er foreløbige Tendenser i relativ overlevelse Overlevelsen for det seneste år i hver periode bygger på foreløbige tal, og skal derfor fortolkes varsomt. Forskellen på foreløbige og endelige tal er at der ikke foreligger oplysninger om vitalstatus for hele 2007, dvs. at patienter der eksempelvis er diagnosticeret i slutningen af 2006 ikke kan følges i et helt år. Således er overlevelsen for den seneste periode et estimat. For at beskrive tendensen i den relative overlevelse over tid er 1, 3 og 5 års relativ overlevelse for hver kræftform gengivet grafisk i forhold til Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

8 diagnoseåret. I figurerne angives samtidig eventuelle signifikante ændringer i henholdsvis 1, 3, og 5 års overlevelse. Overdødelighed Som et alternativ til overlevelsessandsynligheder kan patienternes prognose beskrives ved deres overdødelighed. Overdødeligheden kan beskrives på forskellig vis. Overdødelighed (excess mortality rate) udtrykker forskellen mellem det observerede antal dødsfald i gruppen af kræftpatienter og forventet antal dødsfald, beregnet ud fra overlevelsen i en gruppe af baggrundsbefolkningen med tilsvarende alder og køn. Overdødeligheden angives som antal ekstra dødsfald per 100 personår og er ligeledes køns- og aldersstandardiseret efter køns- og aldersfordelingen i den relevante patientgruppe i perioden Ved beregningen af overdødeligheden for en periode er det betinget, at patienterne er i live ved periodens start. Relativ dødelighed Den ekstra risiko for død i det første år er estimeret separat for det første kvarte år, det andet kvarte år og det sidste halve år og derefter efter hvert år. Relativ dødelighed (mortality rate-ratio) udtrykker forholdet mellem observeret og forventet antal døde indenfor en given periode. En beregnet relativ dødelighed på 1,40 betyder således, at patienternes risiko for at dø inden for den angivne periode er 40 % større end forventet. I bilaget til denne publikation er der medtaget tabeller med overdødelighed for de otte forskellige kræftformer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

9 Lungekræft Tabel 2 Antal lungekræftpatienter opdelt på aldersklasse og diagnoseår I alt Kvinder Mænd Aldersklasse < 30 år år år år år år år I alt Median Gennemsnit Minimum Maksimum Tabel 3 Antal lungekræftpatienter opdelt på regioner, køn og diagnoseår I alt Nordjylland Kvinder Mænd I alt Midtjylland Kvinder Mænd I alt Syddanmark Kvinder Mænd I alt Hovedstaden Kvinder Mænd I alt Sjælland Kvinder Mænd I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

10 Figur 1 Aldersfordelingen i procent for lungekræftpatienter opdelt på køn Kvinder pct. Mænd pct. Alder Tabel 4 Observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for lungekræftpatienter opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (25,28) (23,26) (23,26) (25,28) (25,28) (26,29) (25,29) (27,30) (28,32) (29,32) (30,33) (30,34) 3-år (11,14) (10,12) (10,13) (11,14) (11,13) (11,13) (10,12) (11,13) (11,13) (11,13) 5-år (9,11) (8,10) (8,10) (8,10) (8,10) (7,9) (7,9) (8,10) 10-år (6,7) (5,7) (5,7) Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid efter diagnosen er stillet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

11 Tabel 5 Lungekræft, observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (18,27) (27,37) (24,33) (28,38) (28,38) (19,28) (23,33) (23,32) (23,32) (30,40) (25,34) (23,35) 3-år (9,16) (14,22) (13,20) (12,19) (13,20) (7,13) (11,18) (7,14) (6,11) (9,16) 5-år (6,13) (12,19) (10,17) (8,15) (10,17) (4,10) (7,14) (4, 9) 10-år (4, 9) (7, 13) (5, 11) Midtjylland 1-år (25, 33) (22, 28) (22, 28) (24, 31) (21, 28) (26, 33) (26, 33) (25, 32) (28, 35) (29, 36) (28, 35) (30, 40) 3-år (10, 15) (10, 15) (8, 13) (10, 16) (9, 14) (10, 15) (10, 15) (11, 16) (11, 16) (9, 15) 5-år (7, 12) (8, 12) (6, 10) (8, 13) (6, 10) (8, 12) (8, 12) (8, 13) 10-år (5, 9) (5, 9) (3, 7) Syddanmark 1-år (22, 29) (20, 27) (23, 29) (24, 32) (24, 31) (28, 35) (21, 27) (29, 36) (29, 36) (28, 34) (30, 37) (31, 40) 3-år (10, 15) (7, 12) (9, 14) (10, 15) (9, 14) (12, 17) (9, 13) (13, 18) (11, 16) (11, 16) 5-år (7, 12) (6, 10) (7, 12) (7, 11) (6, 10) (8, 12) (5, 9) (9, 13) 10-år (5, 8) (3, 7) (5, 8) Hovedstaden 1-år (22, 27) (20, 25) (20, 25) (22, 28) (24, 30) (22, 28) (25, 31) (25, 30) (27, 33) (26, 32) (29, 35) (27, 35) 3-år (10, 14) (8, 11) (8, 12) (11, 15) (10, 14) (9, 13) (8, 12) (9, 13) (9, 13) (9, 13) 5-år (7, 11) (6, 9) (7, 10) (8, 12) (8, 11) (5, 8) (5, 8) (6, 10) 10-år (4, 7) (3, 6) (3, 6) Sjælland 1-år (26, 34) (20, 27) (21, 29) (17, 25) (21, 28) (23, 31) (22, 30) (22, 29) (23, 31) (26, 33) (26, 33) (23, 32) 3-år (11, 18) (9, 14) (10, 15) (7, 12) (7, 12) (9, 15) (7, 12) (6, 11) (8, 13) (8, 14) 5-år (9, 15) (6, 11) (7, 12) (6, 10) (5, 9) (7, 12) (5, 9) (5, 9) 10-år (6, 12) (4, 8) (5, 10) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

12 Tabel 6 Relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for lungekræftpatienter opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (25,28) (23,26) (24,27) (26,29) (26,29) (27,30) (27,30) (28,31) (29,32) (30,34) (31,34) (31,35) 3-år (12,15) (11,13) (11,14) (13,15) (12,14) (12,14) (11,14) (12,15) (11,14) (12,14) 5-år (10,12) (9,11) (9,12) (10,12) (9,11) (9,11) (8,10) (9,11) 10-år (7,9) (6,8) (7,9) Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrundsbefolkning med samme køns- og alderssammensætning. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Figur 2 Relativ overlevelse for lungekræftpatienter år 3-år 5-år Note: Signifikant forbedret 1 års relativ overlevelse og signifikant forværret 5 års relativ overlevelse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

13 Tabel 7 Lungekræft, relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (19, 28) (27, 36) (25, 34) (29, 39) (28, 38) (18, 28) (25, 35) (23, 32) (24, 34) (31, 41) (26, 36) (25, 37) 3-år (10, 18) (14, 22) (13, 21) (14, 22) (13, 21) (7, 14) (12, 20) (8, 14) (7, 13) (10, 18) 5-år (7, 15) (13, 20) (11, 19) (10, 18) (11, 18) (4, 10) (9, 17) (4, 10) 10-år (5, 13) (9, 16) (7, 15) Midtjylland 1-år (25, 32) (22, 28) (22, 29) (24, 31) (21, 28) (26, 33) (27, 34) (27, 34) (28, 35) (30, 38) (29, 36) (32, 41) 3-år (11, 16) (11, 16) (9, 14) (11, 17) (10, 15) (11, 16) (11, 17) (13, 19) (11, 17) (11, 17) 5-år (8, 13) (9, 14) (7, 11) (8, 14) (6, 11) (9, 14) (9, 14) (10, 16) 10-år (6, 10) (6, 10) (5, 10) Syddanmark 1-år (23, 30) (21, 28) (23, 30) (25, 33) (25, 32) (29, 36) (22, 28) (30, 37) (30, 37) (29, 36) (31, 38) (32, 41) 3-år (11, 16) (8, 13) (10, 16) (11, 16) (10, 15) (13, 19) (10, 15) (14, 20) (12, 17) (13, 18) 5-år (8, 13) (7, 12) (9, 14) (8, 13) (7, 12) (9, 14) (6, 10) (10, 16) 10-år (6, 11) (5, 9) (7, 12) Hovedstaden 1-år (23, 28) (21, 26) (21, 27) (23, 29) (25, 31) (23, 29) (27, 33) (26, 32) (27, 33) (27, 33) (30, 36) (28, 37) 3-år (11, 15) (9, 12) (9, 13) (12, 16) (11, 15) (10, 14) (9, 14) (10, 14) (10, 14) (9, 14) 5-år (9, 13) (7, 11) (8, 12) (10, 14) (9, 13) (6, 10) (6, 10) (8, 12) 10-år (6, 9) (4, 7) (5, 9) Sjælland 1-år (25, 33) (20, 27) (21, 28) (18, 26) (21, 28) (23, 31) (23, 30) (21, 29) (24, 32) (26, 34) (27, 35) (23, 32) 3-år (11, 18) (9, 14) (10, 16) (8, 14) (7, 12) (9, 15) (8, 13) (6, 11) (9, 14) (9, 14) 5-år (10, 16) (6, 11) (8, 13) (7, 13) (5, 10) (7, 13) (6, 11) (5, 10) 10-år (7, 12) (4, 8) (7, 12) Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

14 Blærehalskirtelkræft Tabel 8 Antal patienter med blærehalskirtelkræft opdelt på aldersklasse og diagnoseår I alt Aldersklasse < 50 år år år år år I alt Median Gennemsnit Minimum Maksimum Tabel 9 Antal patienter med blærehalskirtelkræft opdelt på regioner og diagnoseår I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 3 Aldersfordelingen i procent for patienter med blærehalskirtelkræft Pct. Alder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

15 Tabel 10 Observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med blærehalskirtelkræft opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (71,76) (73,78) (73,78) (79,83) (77,81) (77,81) (75,79) (76,80) (81,85) (81,84) (82,85) (83,86) 3-år (40,45) (45,50) (45,51) (49,54) (48,53) (50,55) (51,56) (54,59) (60,64) (61,66) 5-år (25,30) (29,33) (28,33) (34,39) (35,39) (35,40) (38,42) (40,45) 10-år (7,10) (10,13) (11,14) Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid efter diagnosen er stillet. Tabel 11 Blærehalskirtelkræft, observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (73,86) (70,83) (72,85) (65,80) (71,84) (71,84) (62,76) (70,81) (71,83) (72,83) (78,88) (77,88) 3-år (34,51) (36,52) (43,59) (28,44) (37,52) (37,52) (43,58) (45,58) (48,61) (47,62) 5-år (20,36) (18,32) (25,39) (21,35) (26,41) (21,35) (29,44) (34,47) 10-år (3,11) (6,15) (7,17) Midtjylland 1-år (62,74) (67,78) (68,78) (73,83) (74,83) (73,83) (75,83) (71,80) (80,87) (84,90) (81,88) (84,91) 3-år (31,43) (39,51) (37,48) (40,52) (42,53) (43,54) (49,60) (53,63) (60,70) (64,73) 5-år (19,30) (24,34) (20,30) (29,40) (29,39) (28,38) (33,43) (40,51) 10-år (4,11) (8,15) (8,16) Syddanmark 1-år (67,77) (74,83) (70,79) (79,87) (76,85) (73,82) (73,81) (76,83) (81,87) (78,85) (80,87) (78,87) 3-år (37,48) (41,52) (45,56) (49,59) (46,57) (47,58) (46,56) (52,62) (58,67) (60,69) 5-år (22,32) (25,35) (25,34) (31,41) (33,43) (34,44) (34,44) (38,49) 10-år (5,12) (6,12) (9,16) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

16 Tabel 11 - fortsat Hovedstaden 1-år (70,79) (70,78) (72,80) (79,86) (77,84) (77,84) (75,82) (77,84) (82,87) (78,85) (82,87) (82,89) 3-år (41,51) (46,55) (46,55) (51,60) (51,60) (55,63) (53,61) (54,62) (60,68) (59,68) 5-år (28,37) (31,40) (30,39) (36,45) (39,48) (41,50) (40,48) (38,47) 10-år (8,14) (11,17) (10,17) Sjælland 1-år (70,83) (68,80) (69,81) (73,84) (65,77) (73,84) (70,82) (71,81) (73,83) (74,84) (72,82) (76,85) 3-år (34,49) (40,53) (37,51) (48,62) (39,52) (41,54) (43,56) (48,60) (51,63) (51,64) 5-år (18,31) (24,37) (26,40) (32,45) (22,34) (27,40) (32,45) (32,45) 10-år (3,10) (8,17) (8,19) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

17 Tabel 12 Relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med blærehalskirtelkræft opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (77,82) (78,83) (78,83) (83,87) (81,85) (81,86) (79,83) (80,84 (84,88) (83,87) (83,87) (83,88) 3-år (49,56) (55,61) (56,62) (58,64) (57,63) (58,64) (60,65) (63,68) (68,73) 68,73) 5-år (37,45) (41,48) (40,47) (47,53) (47,54) (46,52) (49,55) (51,57) 10-år (15,21) (21,28) (22,30) Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrunds-befolkning med samme køns- og alderssammensætning. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Figur 4 Relativ overlevelse for patienter med blærehalskirtelkræft år 3-år 5-år Note: Signifikant forbedret 1 års relativ overlevelse , signifikant forbedret 3 års relativ overlevelse og signifikant forbedret 5 års relativ overlevelse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

18 Tabel 13 Blærehalskirtelkræft, relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (78,93) (75,89) (76,90) (69,84) (76,89) (77,90) (64,78) (74,86) (74,86) (74,86) (77,90) (75,89) 3-år (43,64) (45,64) (53,72) (33,51) (43,60) (46,65) (50,67) (53,68) (56,72) (53,69) 5-år (31,54) (27,46) (35,55) (27,45) (35,54) (29,47) (36,54) (42,57) 10-år (7,24) (13,31) (14,33) Midtjylland 1-år (68,80) (72,83) (73,84) (76,87) (77,87) (77,87) (78,88) (74,84) (82,91) (87,94) (83,90) (87,95) 3-år (39,54) (49,62) (46,60) (46,60) (48,60) (50,62) (58,70) (61,73) (66,77) (71,82) 5-år (29,45) (34,48) (30,44) (37,51) (37,51) (34,47) (43,57) (50,63) 10-år (10,26) (17,33) (16,30) Syddanmark 1-år (72,83) (81,90) (75,85) (84,92) (81,90) (77,87) (77,86) (79,87) (83,91) (81,88) (82,90) (78,89) 3-år (46,60) (51,64) (56,68) (59,71) (56,70) (56,68) (54,66) (59,71) (64,75) (68,79) 5-år (33,47) (37,52) (35,49) (43,57) (48,63) (44,58) (45,58) (50,64) 10-år (11,23) (13,26) (18,32) Hovedstaden 1-år (74,83) (74,83) (77,85) (84,91) (81,89) (81,89) (78,86) (81,88) (85,91) (77,85) (83,90) (82,90) 3-år (50,62) (56,67) (56,68) (62,72) (61,71) (64,75) (61,71) (63,73) (69,78) (61,72) 5-år (39,51) (44,57) (42,55) (50,62) (53,64) (55,67) (51,63) (49,61) 10-år (16,28) (24,38) (22,37) Sjælland 1-år (75,89) (72,85) (73,86) (77,89) (68,81) (77,88) (73,85) (71,83) (73,85) (74,86) (70,83) (72,85) 3-år (43,62) (49,65) (44,61) (58,75) (46,62) (47,61) (50,65) (52,67) (57,72) (57,73) 5-år (29,48) (35,53) (37,56) (45,64) (29,46) (34,48) (41,57) (36,52) 10-år (6,21) (18,37) (22,46) Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

19 Brystkræft Tabel 14 Antal kvinder med brystkræft efter aldersklasse og diagnoseår I alt Aldersklasse < 30 år år år år år år år I alt Median Gennemsnit Minimum Maksimum Tabel 15 Antal patienter med brystkræft opdelt på regioner og diagnoseår I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 5 Aldersfordelingen for brystkræftpatienter Kvinder pct. Alder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

20 Tabel 16 Observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for brystkræftpatienter opdelt på diagnoseår og år efter diagnose Diagnoseår år (91,93) (92,94) (91,93) (91,92) (92,94) (92,94) (93,94) (94,95) (93,95) (94,95) (94,95) (94,96) 3-år (79,82) (80,82) (80,82) (78,81) (80,83) (81,84) (83,85) (84,86) (83,85) (83,85) 5-år (70,73) (70,73) (70,73) (69,72) (72,75) (72,75) (75,78) (75,78) 10-år (54,57) (55,59) (55,58) Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid efter diagnosen er stillet Tabel 17 Brystkræft, observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (90,96) (89,95) (88,94) (88,94) (91,96) (91,96) (87,94) (89,95) (90,96) (88,94) (91,96) (90,97) 3-år (79,87) (75,84) (73,82) (72,81) (77,86) (77,86) (77,86) (77,86) (78,87) (74,84) 5-år (68,79) (65,75) (62,73) (64,75) (69,79) (66,76) (67,77) (66,76) 10-år (51,63) (48,59) (50,61) Midtjylland 1-år (89,94) (90,94) (88,93) (88,93) (90,94) (90,95) (90,94) (92,96) (94,97) (93,96) (95,98) (94,97) 3-år (78,85) (77,83) (75,82) (77,83) (76,83) (80,86) (78,84) (84,89) (82,87) (81,87) 5-år (70,78) (65,72) (66,74) (69,76) (68,75) (70,77) (70,77) (76,82) 10-år (51,59) (50,57) (50,58) Syddanmark 1-år (93,96) (91,95) (90,94) (92,95) (92,95) (92,95) (93,96) (94,97) (94,97) (94,97) (92,95) (93,97) 3-år (79,85) (79,85) (79,85) (81,86) (80,86) (80,86) (84,89) (84,89) (83,88) (83,89) 5-år (70,76) (70,77) (70,77) (71,78) (73,79) (70,77) (78,83) (76,82) 10-år (53,60) (57,65) (54,61) Hovedstaden 1-år (90,93) (90,94) (91,94) (90,93) (91,94) (91,94) (92,95) (93,95) (92,95) (93,95) (92,95) (93,96) 3-år (76,81) (78,83) (79,84) (77,82) (79,84) (79,83) (82,86) (81,85) (82,86) (81,86) 5-år (67,72) (69,74) (68,73) (67,72) (70,75) (70,75) (74,79) (72,78) 10-år (50,56) (54,60) (52,58) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

21 Tabel 17 - fortsat Sjælland 1-år (87,93) (91,95) (92,96) (85,91) (90,94) (93,97) (92,96) (92,96) (90,95) (92,96) (95,98) (93,97) 3-år (76,83) (79,86) (78,85) (70,78) (78,85) (81,88) (80,86) (84,90) (81,87) (81,88) 5-år (65,73) (71,78) (70,78) (60,69) (70,78) (72,80) (70,78) (74,82) 10-år (53,61) (54,62) (58,67) Tabel 18 Relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for brystkræftpatienter opdelt på diagnoseår og år efter diagnose Diagnoseår år (93,95) (94,95) (93,95) (92,94) (94,96) (95,96) (94,96) (95,97) (95,97) (95,97) (96,97) (96,98) 3-år (84,87) (85,88) (84,87) (83,86) (86,88) (87,90) (88,90) (89,91) (88,91) (88,91) 5-år (78,81) (78,82) (78,81) (77,80) (80,84) (81,84) (83,86) (83,87) 10-år (67,71) (69,73) (69,73) Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrunds-befolkning med samme køns- og alderssammensætning. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Figur 6 Relativ overlevelse for brystkræftpatienter år 3-år 5-år Note: Signifikant forbedret 1 års relativ overlevelse , signifikant forbedret 3 års relativ overlevelse og signifikant forbedret 5 års relativ overlevelse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

22 Tabel 19 Brystkræft, relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (91,97) (90,96) (90,96) (89,96) (93,98) (93,98) (89,95) (91,96) (92,97) (91,97) (93,98) (94,99) 3-år (83,93) (80,90) (79,88) (77,87) (82,91) (83,91) (82,90) (82,90) (83,91) (80,90) 5-år (76,87) (72,83) (70,81) (73,83) (77,87) (74,84) (75,85) (73,84) 10-år (66,80) (56,68) (64,78) Midtjylland 1-år (90,95) (92,96) (89,94) (90,95) (92,96) (93,97) (92,96) (94,97) (95,99) (94,98) (96,99) (95,99) 3-år (83,89) (82,89) (79,86) (82,88) (81,88) (86,93) (83,89) (89,94) (86,92) (86,93) 5-år (78,86) (73,81) (73,81) (77,84) (76,83) (79,87) (78,85) (83,90) 10-år (62,72) (64,74) (60,69) Syddanmark 1-år (95,98) (92,96) (92,96) (93,97) (93,97) (92,96) (94,97) (95,98) (96,99) (96,99) (93,97) (94,98) 3-år (84,90) (84,89) (84,90) (85,91) (85,91) (84,90) (88,93) (89,94) (88,93) (87,93) 5-år (77,84) (78,85) (78,85) (78,85) (81,88) (77,84) (85,91) (83,90) 10-år (66,74) (74,83) (66,75) Hovedstaden 1-år (92,96) (93,96) (93,96) (92,95) (93,96) (93,96) (94,97) (95,97) (94,97) (95,97) (94,97) (94,98) 3-år (81,86) (84,89) (85,89) (83,87) (85,90) (85,89) (88,92) (87,91) (87,92) (86,91) 5-år (75,81) (77,83) (76,82) (74,80) (79,85) (79,85) (83,88) (81,87) 10-år (65,72) (67,74) (67,74) Sjælland 1-år (88,94) (92,97) (93,97) (87,93) (90,95) (95,99) (93,97) (94,98) (91,96) (94,98) (96,100) (94,99) 3-år (79,87) (83,90) (82,89) (75,83) (82,89) (86,93) (84,91) (89,95) (85,91) (86,93) 5-år (71,80) (78,86) (75,83) (68,77) (76,84) (81,90) (77,85) (82,90) 10-år (63,73) (66,76) (72,83) Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

23 Kræft i æggestokkene Tabel 20 Antal patienter med kræft i æggestokkene opdelt på aldersklasse og diagnoseår I alt Aldersklasse < 30 år år år år år år år I alt Median Gennemsnit Minimum Maksimum Tabel 21 Antal patienter med kræft i æggestokkene opdelt på regioner og diagnoseår I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 7 Aldersfordelingen i procent for patienter med kræft i æggestokkene Pct. Alder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

24 Tabel 22 Observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med kræft i æggestokkene opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (68,75) (65,72) (66,73) (63,70) (68,75) (65,72) (69,76) (68,75) (69,76) (68,76) (73,80) (72,81) 3-år (48,55) (45,53) (48,55) (43,51) (45,52) (44,52) (46,54) (46,54) (47,55) (47,56) 5-år (42,49) (40,47) (38,45) (37,45) (37,45) (37,45) (38,45) (35,43) 10-år (33,40) (29,37) (29,35) Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid efter diagnosen er stillet Tabel 23 Kræft i æggestokkene, observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (67,86) (58,79) (60,80) (59,79) (64,83) (64,84) (66,85) (64,82) (70,89) (65,87) (68,86) (50,82) 3-år (44,66) (36,58) (38,59) (39,61) (42,63) (44,67) (47,69) (45,65) (42,66) (46,74) 5-år (38,60) (32,54) (32,53) (36,57) (33,55) (41,64) (42,64) (32,53) 10-år (28,50) (20,40) (27,48) Midtjylland 1-år (56,73) (56,73) (61,78) (60,76) (62,78) (65,82) (67,83) (60,77) (70,86) (59,77) (61,78) (63,85) 3-år (32,49) (37,55) (39,57) (42,59) (36,54) (33,51) (40,58) (36,54) (44,62) (40,60) 5-år (28,45) (33,52) (30,48) (33,50) (28,46) (27,46) (29,47) (27,46) 10-år (25,41) (23,40) (21,38) Syddanmark 1-år (59,74) (58,74) (60,76) (53,70) (59,74) (56,72) (59,75) (54,73) (53,70) (58,75) (69,84) (74,89) 3-år (40,56) (35,53) (37,53) (36,53) (37,53) (35,52) (33,50) (33,52) (30,47) (30,51) 5-år (35,50) (31,49) (24,39) (33,50) (30,45) (28,45) (29,46) (22,41) 10-år (28,42) (25,41) (17,32) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

25 Tabel 23 - fortsat Hovedstaden 1-år (66,78) (64,76) (64,75) (63,75) (68,80) (61,74) (65,78) (70,81) (62,77) (63,78) (68,81) (68,83) 3-år (46,59) (46,59) (50,62) (41,54) (42,56) (40,54) (41,56) (43,56) (45,61) (46,63) 5-år (40,53) (39,52) (39,52) (36,48) (34,48) (34,47) (30,44) (31,45) 10-år (30,43) (30,43) (26,38) Sjælland 1-år (68,84) (59,76) (57,76) (53,72) (61,80) (56,76) (66,82) (61,78) (70,86) (73,89) (73,89) (61,84) 3-år (53,71) (43,61) (45,65) (31,50) (42,64) (43,64) (46,65) (45,64) (49,68) (42,66) 5-år (43,62) (36,53) (39,59) (26,43) (38,59) (36,56) (39,58) (36,56) 10-år (32,50) (23,39) (27,47) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

26 Tabel 24 Relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med kræft i æggestokkene opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (67,74) (67,73) (69,75) (65,71) (69,75) (67,74) (70,77) (70,76) (71,78) (70,78) (74,81) (74,82) 3-år (48,56) (49,56) (51,59) (45,53) (46,54) (47,55) (47,55) (49,56) (50,58) (51,60) 5-år (43,50) (45,52) (42,50) (41,48) (40,47) (42,49) (40,47) (39,46) 10-år (37,45) (37,45) (35,44) Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrunds-befolkning med samme køns- og alderssammensætning. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Figur 8 Relativ overlevelse for patienter med kræft i æggestokke år 3-år 5-år Note: Signifikant forbedret 1 års relativ overlevelse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

27 Tabel 25 Kræft i æggestokkene, relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (61,79) (57,77) (63,79) (61,79) (64,84) (60,81) (66,85) (66,83) (71,91) (69,88) (68,84) (53,81) 3-år (42,63) (34,56) (39,58) (41,61) (42,62) (38,60) (46,67) (49,68) (42,67) (55,78) 5-år (36,58) (32,54) (34,54) (38,59) (35,56) (36,58) (41,63) (38,58) 10-år (28,49) (20,39) (35,56) Midtjylland 1-år (56,72) (53,70) (63,77) (60,76) (65,79) (68,83) (66,81) (59,76) (71,86) (60,78) (63,78) (66,84) 3-år (32,49) (35,54) (42,59) (44,61) (41,57) (38,54) (41,58) (37,55) (47,64) (43,64) 5-år (29,45) (33,52) (34,51) (36,54) (34,50) (33,48) (29,44) (32,49) 10-år (29,47) (23,40) (27,45) Syddanmark 1-år (58,73) (59,73) (64,78) (55,72) (58,73) (61,75) (63,77) (55,75) (54,70) (59,76) (71,85) (80,92) 3-år (40,55) (40,56) (42,58) (40,56) (39,54) (42,58) (37,53) (39,59) (31,48) (34,53) 5-år (35,49) (38,54) (26,42) (39,55) (33,48) (36,52) (34,49) (30,50) 10-år (30,45) (34,52) (22,38) Hovedstaden 1-år (66,78) (69,80) (67,78) (64,75) (69,80) (63,75) (67,80) (71,82) (67,80) (68,80) (73,84) (73,87) 3-år (48,61) (52,65) (54,67) (43,56) (44,58) (43,56) (45,59) (45,58) (51,66) (52,68) 5-år (44,57) (46,60) (45,58) (39,52) (37,52) (37,51) (34,47) (34,46) 10-år (37,50) (42,57) (35,49) Sjælland 1-år (66,82) (62,78) (59,78) (60,75) (61,79) (54,72) (62,78) (65,81) (68,85) (70,87) (70,88) (64,86) 3-år (53,71) (47,63) (50,70) (36,53) (44,64) (44,63) (43,61) (51,69) (50,69) (44,65) 5-år (44,62) (40,57) (45,66) (30,48) (41,61) (36,57) (38,57) (42,62) 10-år (34,54) (28,45) (36,61) Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

28 Livmoderhalskræft Tabel 26 Antal patienter med livmoderhalskræft opdelt på aldersklasse og diagnoseår I alt Aldersklasse < 30 år år år år år år år I alt Median Gennemsnit Minimum Maksimum Tabel 27 Antal patienter med livmoderhalskræft opdelt på regioner og diagnoseår I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 9 Aldersfordelingen i procent for patienter med livmoderhalskræft Pct. Alder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

29 Tabel 28 Observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med livmoderhalskræft opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (84,90) (78,85) (81,88) (79,87) (81,88) (82,90) (83,90) (79,87) (79,87) (80,88) (80,87) (79,89) 3-år (70,78) (63,72) (64,73) (65,74) (65,75) (70,79) (70,78) (65,75) (63,73) (68,78) 5-år (62,71) (59,68) (60,69) (60,69) (57,67) (66,75) (66,74) (59,70) 10-år (54,63) (53,62) (52,62) Den observerede overlevelse er kræftpatienternes sandsynlighed for at overleve en given tid efter diagnosen er stillet Tabel 29 Livmoderhalskræft, observeret overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller opdelt på bopælsregion, diagnoseår og år efter diagnose Nordjylland 1-år (84,99) (79,97) (79,96) (78,97) (67,91) (61,92) (81,97) (65,92) (69,96) (64,94) (63,92) (41,86) 3-år (66,89) (65,88) (60,84) (66,89) (57,84) (46,81) (70,91) (46,78) (53,87) (51,88) 5-år (54,81) (60,85) (54,79) (56,82) (49,78) (42,78) (62,85) (39,73) 10-år (48,75) (56,82) (52,77) Midtjylland 1-år (84,95) (69,86) (71,88) (71,90) (81,95) (72,89) (72,90) (74,93) (81,95) (73,90) (77,94) (68,95) 3-år (73,88) (54,73) (54,74) (60,82) (57,76) (57,78) (66,85) (61,84) (60,80) (63,83) 5-år (65,82) (45,65) (51,72) (52,75) (51,71) (56,77) (63,83) (59,82) 10-år (60,78) (39,59) (43,65) Syddanmark 1-år (79,92) (77,92) (80,95) (73,90) (77,94) (74,91) (75,92) (65,85) (71,90) (63,84) (74,91) (77,99) 3-år (67,83) (59,78) (62,83) (57,78) (58,80) (63,83) (62,82) (48,71) (59,81) (57,79) 5-år (58,76) (54,74) (61,82) (48,70) (46,70) (54,76) (61,81) (42,66) 10-år (48,67) (47,68) (48,71) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

30 Tabel 29 - fortsat Hovedstaden 1-år (74,87) (72,85) (73,86) (74,88) (76,88) (84,95) (79,91) (78,91) (73,87) (79,92) (76,89) (69,88) 3-år (57,73) (55,71) (53,69) (58,74) (61,77) (71,86) (58,74) (64,80) (58,74) (62,81) 5-år (50,66) (54,70) (48,64) (54,71) (53,69) (67,83) (53,70) (56,74) 10-år (42,59) (49,66) (42,59) Sjælland 1-år (80,94) (70,86) (77,93) (71,89) (69,90) (76,94) (78,94) (70,92) (68,87) (79,95) (66,89) (76,96) 3-år (63,82) (58,77) (64,83) (55,77) (59,83) (65,86) (66,86) (66,89) (48,70) (64,88) 5-år (54,74) (56,75) (60,80) (55,77) (53,78) (61,84) (62,83) (60,84) 10-år (44,65) (49,68) (51,73) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

31 Tabel 30 Relativ overlevelse i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for patienter med livmoderhalskræft opdelt på diagnoseår og år efter diagnose 1-år (85,91) (79,86) (82,89) (81,88) (82,89) (81,89) (83,90) (78,87) (79,87) (78,86) (80,87) (78,89) 3-år (73,80) (65,73) (67,75) (68,76) (68,77) (69,78) (71,79) (67,76) (63,72) (67,76) 5-år (66,73) (62,70) (64,73) (63,72) (60,69) (65,75) (68,77) (62,72) 10-år (61,69) (59,68) (61,71) Den relative overlevelse er den observerede overlevelse blandt patienterne i forhold til den forventede overlevelse i en baggrunds-befolkning med samme køns- og alderssammensætning. Ændringen i fht kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct. niveau. Figur 10 Relativ overlevelse for kvinder med livmoderhalskræft år 3-år 5-år Note: Signifikant forværret 1 års relativ overlevelse og signifikant forværret 3 års relativ overlevelse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 6, august

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1994-2005

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1994-2005 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1994-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Tabelværk til kræftprofil:

Tabelværk til kræftprofil: Tabelværk til kræftprofil: brystkræft 2000-2007 2009 Tabelværk til kræftprofil: Brystkræft 2000 2007 Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 2300 København S URL: http:// Hwww.sst.dk

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT KRÆFTPROFIL Livmoderhalskræft 2000-2007 2009 Kræftprofil: Livmoderhalskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Livmoderhals; Cervix;

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Prostatakræft 2000-2007 Kræftprofil: Prostatakræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Kræft;

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg og Århus amter

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg og Århus amter Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg og Århus amter 1985-2003 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1997-2008 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst.

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst. KRÆFTPROFIL ÆGGESTOKKRÆFT 2000-2006 2009 Kræftprofil: Æggestokkræft Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer;

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1998-2009 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 61 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Januar 2012 BERETNING OM MÅL, RESULTATER OG OPFØLGNING PÅ KRÆFTBEHANDLINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere