Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark :16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark :16

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

3 Stofmisbrugere i Danmark 2001 Denne udgave af Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen vedrører Sundhedsstyrelsens senest beregnede estimat over antallet af stofmisbrugere i Danmark. Sidst Sundhedsstyrelsen udgav et estimat over antallet af stofmisbrugere i Danmark var i Estimatet var dengang baseret på tal fra Det er nu med udgangspunkt i det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling og Landspatientregistret muligt at beregne et estimat for Samtidig er antal stofmisbrugere i 1996 og 1998 estimeret, herunder for at kunne sammenholde den nye og gamle beregning. Det er vigtigt at understrege, at de nye estimater ikke er sammenlignelige med det tidligere publicerede estimat for 1996, idet der er gennemført en revision af de data samt det metodiske grundlag estimaterne baserer sig på. Revisionen er beskrevet nedenfor stofmisbrugere i 2001 I 2001 var der stofmisbrugere i Danmark. Fra 1996 til 2001 er antallet af stofmisbrugere steget med personer, svarende til 24 pct., jf. tabel 1. Antallet af stofmisbrugere er stagnerende fra slutningen af 1990 erne. Tabel 1: Stofmisbrugere i Danmark Det skal bemærkes, at i 1996 overgik ansvaret for stofmisbrugsbehandling til amterne. Overførelsen af klienterne til amtsligt regi var ikke tilendebragt med udgangen af 1996, hvilket øger usikkerheden på beregningen af antal stofmisbrugere for Definition Usikkerhed Opgørelsen omfatter ikke det eksperimenterende stofforbrug, men estimerer antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Egentligt stofafhængige er således medtaget i estimatet, herunder også stabiliserede stofafhængige (fx metadonbehandlede). Estimatet omfatter såvel hashmisbrugere, som misbrugere af centralstimulerende stoffer, opioider mfl. (se diagnosekategorier i tabel 9). Der er en vis usikkerhed forbundet med estimaterne. I tabel 7 er beregnet et 95 pct. konfidensinterval for estimatet for Det betyder, at med 95 pct. sikkerhed er det faktiske antal stofmisbrugere i / personer. Længere fremme i artiklen beskrives de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne. Selv om ikke alle antagelser er opfyldt til fulde, vurderes det, at der er tale om kvalificerede data til beregning af tendenser samt indtryk af niveau. Dog må opgørelserne betragtes som minimumsestimater. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

4 Capture-recapturemetoden I lighed med tidligere er det Capture-recapture metoden, der danner grundlag for beregningerne af de nye estimater. Capture-recapture metoden bruges til at beregne størrelsen af en ukendt population og stammer oprindeligt fra biologiens verden. Ét eksempel kunne være estimationen af mængden af fisk i en sø. Metoden består i, at der fanges et antal fisk. Disse fisk mærkes, så de kan genkendes og sættes derefter ud igen. Der fanges så endnu en omgang fisk og de mærkede fisk i fangsten opgøres. Modellen antager, at størrelsen af den ukendte population af fisk i søen, er lig forholdet mellem de fisk, der kun fanges én gang og de fisk, der fanges to gange. Adderes estimatet af den ukendte population med mængden af kendte fisk, haves det totale antal fisk i søen. Kilder Estimatet over stofmisbrugere beregnes udfra to kilder: Landspatientregistret (LPR) samt det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling (SIB). Tabel 2 viser Capture-recapture modellen omsat til register terminologien. De personer, der er indeholdt i mængden A, er således dem, der findes både i SIB og LPR, B angiver personer udelukkende kendt fra SIB og C personer udelukkende kendt fra LPR, mens D angiver den ukendte population, der ønskes estimeret. Tabel 2: Capture-recapture modellen Landspatientregistret Fundet Ej fundet Fundet A B Stofmisbrugsregistret Ej fundet C D Forudsætninger Aldersfordeling Capture-Recapture-metoden bygger på tre antagelser: 1. De udvalgte skal være repræsentative for den gruppe, der ønskes estimeret og gruppen skal være konstant, hvilket vil sige, at der ikke må være hverken tilgang eller afgang i studieperioden. 2. De udvalgte skal være homogene, dvs. at sandsynligheden for at blive udvalgt skal være konstant for alle individer. 3. Udvælgelsen skal være uafhængig, hvilket betyder, at sandsynligheden for at blive udvalgt i ét tilfælde ikke må påvirke muligheden for udvælgelsen i et andet tilfælde. I tabel 3 er vist gennemsnitsalderen for de tre populationer. Tabellen viser, at de personer, der udelukkende findes i LPR med en narkotikarelateret diagnose, dvs. gruppe C, generelt er ældre end de personer, der kun indgår i SIB (B) samt dem, der er registreret begge steder (A). Desuden er kvinderne i gruppe C markant ældre end mændene i denne gruppe, hvilket er modsat A og B, hvor mændene er svagt ældre end kvinderne. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

5 Tabel 3: Gennemsnitsalder i de tre populationer i 1996, 1998 og Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt A 31,5 32,0 31,8 30,5 32,3 31,7 31,5 31,8 31,7 B 32,3 32,4 32,4 31,0 31,2 31,1 30,9 31,3 31,2 C 36,3 33,1 34,0 36,6 33,6 34,5 36,3 34,2 34,8 Kønsfordeling Kønsfordelingen i de tre populationer er ikke sammenfaldende. Færrest kvinder ses blandt gruppen, der kun er registreret i SIB (B), mens der er flest kvinder i gruppe A, dem der er fundet i både SIB og LPR. Tabel 4: Kønsfordeling i de tre populationer (pct.) Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A 32,6 67,4 31,0 69,0 31,6 68,4 B 26,3 73,7 24,8 75,2 22,4 77,6 C 30,2 69,8 31,3 68,7 27,6 72,4 Ovenstående viser, at de enkelte grupper ikke er fuldstændig homogene. Der vil endvidere være enkelte klienter, der dør i løbet af studieperioden. Til sidst kan uafhængigheden af de to kilder diskuteres. Generelt er opfattelsen, at de to registre er positivt afhængige, hvilket vil sige, at hvis en klient er i det ene register, er der større sandsynlighed for, at samme klient vil optræde i det andet register. En sådan positiv afhængighed betyder, at metoden underestimerer antallet i populationen. Det aktuelle estimat må på den baggrund betragtes som et konservativt estimat. Nedenfor er vist capture-recapture beregningerne for henholdsvis 1996, 1998 og Tabel 5: Capture-recapture 1996 Stofmisbrugsregistret Landspatientregistret Fundet Ej fundet I alt Fundet Ej fundet I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

6 d=b*c/a d = 14726,06 N=a+b+c+d N = 20465,06 VAR(N)=(a+b)(a+c)bc/a 3 VAR(N) = ,84 SE=(VAR(N)) ½ SE = 817,45 CI=N+/-1,96*SE CI =[ 18862,86 ; 22067,27 ] Tabel 6: Capture-recapture 1998 Stofmisbrugsregistret Landspatientregistret Fundet Ej fundet I alt Fundet Ej fundet I alt d=b*c/a d = 18220,92 N=a+b+c+d N = 24543,92 VAR(N)=(a+b)(a+c)bc/a 3 VAR(N) = ,47 SE=(VAR(N)) ½ SE = 994,69 CI=N+/-1,96*SE CI =[ 22594,32 ; 26493,51 ] Tabel 7: Capture-recapture 2001 Stofmisbrugsregistret Landspatientregistret Fundet Ej fundet I alt Fundet Ej fundet I alt d=b*c/a d = 18449,69 N=a+b+c+d N = 25544,69 VAR(N)=(a+b)(a+c)bc/a 3 VAR(N) = ,24 SE=(VAR(N)) ½ SE = 911,70 CI=N+/-1,96*SE CI =[ 23757,75 ; 27331,63 ] Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

7 Forskelle mellem nyt og gammelt estimat I forbindelse med opgørelsen af de nye estimater over antallet af stofmisbrugere, er der gennemført en kilde- og metodemæssig revision. Den tekniske gennemgang har ført til følgende justeringer: 1. Ændringer i de to registre 2. Ændret diagnosegrundlag 3. Ændring i aldersafgrænsningen De tekniske ændringer er gennemført for at opnå et i videst muligt omfang retvisende grundlag for at estimere antallet af stofmisbrugere i Danmark. Nedenfor er de nævnte justeringer gennemgået. I tabel 8 er resultatet af revisionen opsummeret ved at sammenholde estimatet for 1996 efter ny og gammel opgørelse. Tabel 8: Nyt og gammelt estimat over stofmisbrugere i Danmark Gammelt estimat Forbedret registergrundlag Nyt diagnosegrundlag Udvidet aldersafgrænsning 500 Nyt estimat Ad. 1 Ændringer i de to registrer De nye estimater er beregnet udfra samme kilder som det tidligere, hvilket vil sige det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling samt Landspatientregistret. Dog har det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling sidste år gennemgået en hovedrevision. Hovedrevisionen er gennemført, fordi det centrale register ikke i alle sammenhænge afspejlede de lokale registreringer. Revisionen har medført en højere kvalitet i registret. Et af resultaterne fra hovedrevisionen har været, at registret nu indeholder flere klienter, jf. Nye Tal fra Sundhedsstyrelse. Årgang 7. Nr. 9, Landspatientregistret er et levende register, hvorfor registreringerne for 1996 vil se anderledes ud i 2002 end de gjorde i 1999, da det tidligere estimat blev beregnet. Det reviderede datagrundlag har medført en stigning på personer i 1996 sammenholdt med det oprindelige 1996-estimat. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

8 Ad. 2 Ændret diagnosegrundlag Diagnosegrundlaget er ændret (udvidet) i forhold til de diagnoser, der lå til grund for det tidligere beregnede estimat. Diagnoserne er gengivet i tabel 8. Tidligere indgik kun personer, der havde en af diagnoserne som aktionsdiagnose, mens der nu ligeledes indgår personer, hvor diagnoserne optræder som bidiagnose. Dette betyder, at antallet af personer i Landspatientregistret, der opfylder udvælgelseskriteriet bliver større. Diagnoserne er udvidet til også at indeholde andre centralstimulerende stoffer samt koderne for psykisk eller adfærdsmæssig lidelse eller forstyrrelse uden specifikation som følge af stofmisbrug, jf. tabel 8. Ændringerne er foretaget på vejledning af ekspertgruppen og udvalgt således, at de dækker de vigtigste misbrugstyper i Danmark, samt tager højde for kodepraksis. Forventningen med ændringerne er at opnå et diagnosegrundlag, der er robust over tid. Det ændrede diagnosegrundlag har øget estimatet med personer i forhold til det tidligere 1996-estimat. Tabel 9: Diagnoser til grund for det nye estimat F11.1 Skadeligt brug af opioder F11.2 Afhængighedssyndrom som følge af opioder F11.9 Uspecificeret psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser som følge af opiatmisbrug F12.1 Skadeligt brug af cannabis F12.2 Afhængighedssyndrom som følge af cannabis F12.9 Uspecificeret psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser som følge af cannabis F14.1 Skadeligt brug af kokain F14.2 Afhængighedssyndrom som følge af kokain F14.9 Uspecificeret psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser som følge af kokainmisbrug F15.1 Skadeligt brug af andre centralstimulerende stoffer F15.2 Afhængighedssyndrom som følge af andre centralstimulerende stoffer F15.9 Uspecificeret psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser som følge af misbrug af andre centralstimulerende stoffer F19.1 Skadeligt brug og andre multiple og andre psykoaktive stoffer F19.2 Afhængighedssyndrom som følge af multiple og andre psykoaktive stoffer F19.9 Uspecificeret psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser som følge af multiple og andre psykoaktive stoffer Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

9 Ad. 3 Ændring i aldersafgrænsning Aldersafgrænsningen for estimatet er udvidet fra det tidligere til og med 55 år til mellem 15 og 64 år begge år inklusiv. Dette er gjort for at imødekomme den af EU s narkotikaovervågningscenter EMCDDA (European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction) fastsatte afgrænsning. Den udvidede aldersafgrænsning betyder at skønnet for 1996 øges med 500 personer. Forklaringer på udviklingen Først skal det bemærkes, at estimatet for 1996 ikke er direkte sammenligneligt med estimaterne for de andre år. Grunden til at 1996 skiller sig ud er, at det dengang var muligt at blive visiteret i behandling via egen læge. Der var derfor en del klienter i behandling, som ikke blev registreret i det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling. På den baggrund må en del af stigningen fra 1996 anses for at bunde i en teknisk forandring. De seneste år har været præget af en stigning i det eksperimentelle brug. I estimatet indgår ikke personer, der udelukkende har et eksperimentalt brug, men kun personer hvis eksperimentelle brug har udviklet sig til et mere vedvarende misbrug, jf. ovenfor. Aktuelt anses antallet af stofmisbrugere for at være stagnerende. Der fandt en reel stigning sted i den første del af 90 erne og det er disse personer, der nu genfindes i behandlingssystemet og som dermed udgør beregningsgrundlaget for estimaterne. Ekspertgruppe Som baggrund for at udarbejde et nyt estimat over stofmisbrugere, har Sundhedsstyrelsen indkaldt en faglig ekspertgruppe. De eksterne deltagere i gruppen har været socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver vedrørende stofmisbrug Peter Ege, fuldmægtig Dorrit Schmidt, Københavns Kommune, speciallæge Peer Brehm Christensen samt embedslæge Henrik Sælan. Henvendelse: Fuldmægtig Eva Hammerby, tlf , Næste offentliggørelse Estimat for 2003 forventes offentliggjort i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 16,

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2009 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika

Læs mere

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2012 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2012 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2010 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika og i Danmark narkotikamisbrug, 2010 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2007 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2007 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2008 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2008 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 I Lægeprognosen 2000-2025 er der foretaget en fremskrivning af udbudet af læger og speciallæger i Danmark. Af prognosen fremgår det, at der vil indtræde et fald

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Underrapportering af arbejdsulykker Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere