ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg"

Transkript

1 ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste Indledning Vi kan ikke beskytte børn mod den store smerte, det er at miste noget betydningsfuldt i livet. Men vi kan hjælpe dem i den vanskelige tid, der følger, og give dem den tryghed og accept der skal til, for at udtrykke det, der smerter og gør ondt. Statistisk set er hvert fjerde danske barn berørt af tab af den ene forælder i forbindelse med skilsmisse. Ca børn i Danmark oplever årligt at miste en forældre ved dødsfald og hvert år dør ca. 700 børn, inden de er fyldt 18 år. Der er god grund til at vores personale er rustet til såvel at skabe rum for samtaler om følelser og hændelser i børnenes liv og omverden og behandle emner som: Godt og ondt, glæde og sorg samt at håndtere den svære opgave, der opstår, når børn rammes af sorg. Denne omsorgsplan fastlægger procedurer, ansvarsfordeling og opgavefordeling, hvis det værste skulle ske. Planen er disponeret på følgende måde: Afsnit der omhandler situationer ved en elevs død ved dødsfald i personalegruppen ved dødsfald i elevers nærmeste familie ved ulykker PPRs involvering og hjælp De berørte aspekter centreres om: 1. Information: Hvem giver information til hvem og hvordan? 2. Intervention Konkrete tiltag: På hvilken måde markeres dødsfaldet, så sorgen og tabet bliver synligt og på den måde legalt at tale om? 3. Opfølgning på tab: Hvorledes kan skolen hjælpe barnet/børnene og eventuelt de efterladte til at komme igennem den svære tid, der følger efter et dødsfald? Information gives overordnet til de relevante personer eller grupper. Hvem disse er, i hvilken rækkefølge der skal informeres og hvordan informationen gives, afhænger af situationen og omstændighederne forbundet med denne Der vil hyppigt være tale om situationer præget af forvirring og af mangel på konkret viden. Derfor må ugennemtænkte handlinger og rygtedannelse modvirkes og en klar ansvarsfordeling aftales. Information Ved en elevs død Den første der får kendskab til dødsfaldet kontakter skolelederen Skolelederen kontakter klasselæreren Skoleleder underretter skolens øvrige personale samt fritidshjem eller -klub, og organiserer flagning, når alle er informeret om det skete. Senere på dagen arrangerer skolelederen en kort mindehøjtidelighed

2 Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som resten af skoledagen tilrettelægger samværet i klassen. Tal åbent og konkret om det skete Lad eleverne tale om det, de tænker på og føler Klasselærer sørger for at ingen elev er alene efter skoletid Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere, som tilrettelægger samværet efter det konkrete behov (afhængigt af relationen til den pågældende elev, eventuelle søskende i klassen m.v.) Skoleleder og klasselærer kontakter i fællesskab forældrene i den afdøde elevs klasse og opfordrer dem til at tale åbent om det indtrufne i hjemmet. Det er evt. en god idé med et forældremøde en af de første dage. Der sendes umiddelbart en kort skriftlig meddelelse til alle hjem. Konkrete tiltag Det er meget vigtigt, at klasselæreren og en kollega tager initiativ til ritualer, der markerer for børnene, hvad der er hændt. Ritualerne medvirker til at: reducere uvirkelighedsfornemmelser hindre fantasier hjælpe børnene med tankemæssigt at få styr på dødsfaldet stimulere barnet til at give følelsesmæssigt udtryk for sit tab give barnet mulighed for at tage konkret afsked med den døde give børn og voksne en fælles oplevelse, som kan blive udgangspunkt for senere samtaler Samvær med den/de berørte klasser Klasselæreren (og bedst 2 lærere) beholder klassen de første par timer efter, at klassen har modtaget besked om dødsfaldet. Indledningsvis fortæller lærerne, hvad de vil tale med eleverne om de næste timer, afpasset efter elevernes alder. Det kan være fakta om dødsfaldet tanker og følelser begravelsen afslutning For at undgå rygtedannelser må alle have fælles viden om, hvad der er sket. Klasselæreren kan søge sagkyndig bistand. Det kan dreje sig om psykolog eller præst. Skoleledelsen hjælper med til at skabe kontakten. Det er derfor vigtigt, at der foregår et tæt samarbejde mellem klasselæreren og klassens forældre. Det er også vigtigt at der er en direkte kontakt og samarbejde mellem klasselæreren og afdødes forældre. Tanker og følelser: Kan evt. omhandle sorgens fire faser, skyldfølelser, om meningen med livet. Her er det vigtigt, at alt foregår i dialog med eleverne. Passende sange kan virke stærkt og forløse følelser, tegninger ligeså. Den berørte familie vil blive glad for et brev fra klassen. Den døde elevs bord og stol står tom og kan smykkes med blomster og lys og evt. et billede af den døde kammerat. Bord og stol forbliver tomme en tid efter. Begravelsen: Kontakt til forældrene, angående elevernes eventuelle deltagelse. Plan for deltagelsen, blomster m.v. Hvad skal der ske ved begravelsen? På selve begravelsesdagen

3 holder eleverne sig sammen. Elevernes forældre deltager eventuelt. På begravelsesdagen hejses skolens flag på halv stang, og der holdes en kort mindehøjtidelighed for alle på skolen. Det aftales, hvad der skal ske efter begravelsen. Hvor går man hen? Eleverne forbliver sammen en stund, ingen går alene hjem lige efter. Børnene har brug for at være sammen om dette. Afslutning: Hvad har vi nu været igennem. Opsummering om, hvad der er normalt/eventuelt unormalt. Snak om eftervirkninger og om betydningen af at tale videre med andre om det skete, gerne forældrene om, hvordan forløbet har været. Opfølgning på elevs dødsfald Forandringer og tab som en naturlig proces Det bør være naturligt at opbygge en kultur i klassen, der formidler, at her deler vi, hvad der sker med os og vore nærmeste. Det vil sige, at man er åben for spørgsmål om død og begravelse, at man står for en holdning, der viser, at livet har både lyse og mørke sider. At glæden såvel som sorgen skal have plads i et ordentligt menneskeliv. Det medfører, at vi interesserer os for hinandens liv og derfor deler op- og nedture. At vi tør vise vores følelser. Ovenstående er i alle tilfælde et godt afsæt for efterbehandling, når sorgen indtræffer. Vær opmærksom på: Sorgens fire stadier Chockfasen: Et øjeblik til et par døgn Reaktionsfasen: Kan være flere uger Bearbejdningsfasen: Kan vare over et år Nyorienteringsfasen: Vil altid bestå. Et ar, der aldrig forsvinder Klassesamtaler, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete er af stor betydning. Kan eventuelt struktureres på følgende måde: a) Introduktion b) Fakta c) Tanker d) Reaktioner e) Information f) Afslutning (se evt. Atle Dyregrov: Sorg hos børn s. 124) Lad også på længere sigt eleverne få mulighed for at tale om dødsfaldet. De har behov for at bearbejde hændelsen i takt med deres mentale udvikling. Nedenstående kan eventuelt indgå i efterbehandlingen det første år: Jævnligt at tage fat i hændelsen i tiden efter. Vær opmærksom på signalerne fra eleverne Emner om tab og døden tages op i undervisningen. Giv plads for følelser På efterfølgende forældremøder følges hændelsen op Pas særligt på elever, der for nylig har lidt et andet tab (skilsmisse eksempelvis) Besøg ved gravstedet Mindedage ved jul, fødselsdag osv. Husk at skabe netværk for den eller de elever, der har mistet en kammerat Sørg for at børnene har en fælles historie (undgå rygtedannelser) Vær åben og ærlig omkring dine egne følelser Giv alderssvarende, konkrete forklaringer Hjælp børnene til erindringer Vær opmærksom på elevernes utryghed: Det kan også ske for mig

4 Tag kontakt til afdøde elevs forældre aftal evt. besøg i hjemmet. Inviter dem i klassen og til forældremøde og lad eleverne skrive breve til dem. Information Ved dødsfald i personalegruppen Den første der får kendskab til dødsfaldet kontakter skolelederen Skoleleder underretter skolens personale samt fritidshjem eller -klub, og organiserer flagning, når alle er informeret om det skete. Senere på dagen arrangerer skolelederen en kort mindehøjtidelighed Klasserne informeres af klasselærerne, som resten af skoledagen tilrettelægger samværet i klassen Såfremt en klasselærer er død informeres klassen af en velkendt lærer, som tilrettelægger samværet/undervisningen af dagen. Ingen elev bør være alene efter skoletid (specielt mindre elever) Tal åbent og konkret om det skete Lad eleverne tale om deres tanker og følelser. Skoleleder og klasselærer kontakter i fællesskab forældrene i den/de berørte klasser og opfordrer dem til at tale åbent om det indtrufne i hjemmet. Eleverne i den/de berørte klasser får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem. Skolelederen informerer personalet om begravelsen og personalets evt. deltagelse Elevernes deltagelse drøftes Mindehøjtidelighed/samvær for personalet forberedes eventuelt Konkrete tiltag i forhold til berørte elever/klasser En lærers død vil berøre mange børn stærkt. Igen er det vigtigt, at børn og voksne er sammen og forholder sig til det skete. Det kan gøres efter en handlingsplan som følger: Lige efter dødsfaldet: Læreren kan tale med eleverne om: Fakta og om, at eleverne må give udtryk for deres følelser og tanker, og at de skal tale videre om det i hjemmet. Når alle skolens elever har fået besked hejses skolens flag på halv stang. Sagkyndig bistand kan tilkaldes. Det kan være psykolog eller præst. Mindehøjtidelighed afholdes i den/de berørte klasser dagen efter meddelelsen. Eventuelt møde i skolens pædagogiske råd om konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet bl.a. kontakten til de pårørende. Opfølgning I denne situation er det vigtigt med kollegial støtte. Vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner hos eleverne. Drejer det sig om en kær og elsket klasselærer, kan der komme ret voldsomme reaktioner hos enkelte børn hurtigt efter, andre vil reagere efter længere tid. Nogle børn reagerer med skyldfølelse: Er det min skyld, han døde, fordi jeg syntes, han var dum? Hvorfor kan jeg lege og have det sjovt, når andre er kede af det? Samtaler i klassen især hvis det drejer sig om en klasselærer er meget vigtige indslag for at legalisere følelsen af tab og normalisere sorgen. Samtalerne kan eventuelt som et rammeværk indeholde følgende punkter: a) Fakta b) Tanker

5 c) Reaktioner d) Information e) Afslutning (se evt. Sorg hos børn En håndbog for voksne) I mindre klasser holdes klassen samlet ved disse samtaler. I de ældste klasser kan samtaler eventuelt være givende i mindre grupper. Der findes megen god skønlitteratur, som med fordel kan være opfølgning på sorgen. Information Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Skoleleder/klasselærer underretter de berørte lærere (specielt klasselærer) samt fritidshjem eller -klub. Den berørte klasse og eksempelvis parallelklasser orienteres, så vidt det er muligt, efter aftale med hjemmet og det berørte barn af klasselærer, som resten af dagen tilrettelægger samvær/undervisning i klassen. Tal konkret om det, der er sket Lad eleverne tale om deres tanker og følelser Klasselærer orienterer forældrene i den/de berørte klasser efter aftale med den pågældende elevs hjem Eleverne i den/de berørte klasser får eventuelt en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem Sorg-krise-hjælpen er et kommunalt tilbud til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem ved død eller oplevet trussel om død i form af livstruende sygdom i den nære familie. Sorg-krise-hjælpen består af et tværfagligt team psykologer, lærer og sundhedsplejerske med særlig uddannelse i at tage vare på børn og unge i krise. Pjecen udleveres af ledelsen Konkrete tiltag når elev mister et nærtstående familiemedlem Straks skolen får oplysning om dødsfald eller livstruende sygdom hos en familie underrettes Sorg-krise-hjælpen og samtidig udleveres folderen. Familien vil blive kontaktet hurtigst muligt og få tilbud om støtte om hjælp til barnet. Ved dødsfald er det væsentligt, at familien bliver kontaktet inden begravelsen. Sorg-krise-hjælpen tilbyder: At børn i sorgramte familier krisesamtaler inden begravelsen. Hjælp til afskedsbrev/tegning og information om begravelsen. At gå med i skolen og informere klassen om, hvad det vil sige at miste, og hvilke almindelige sorgreaktioner der kan komme. Efter begravelsen at gå på kirkegårdsbesøg, og desuden følger sorg-krise-hjælpen barnet med samtaler efter behov. Sorg-krise-hjælpen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i det enkelte barns situation. Samtalerne foregår oftest i barnet hjem, men kan også foregå på barnets skole efter aftale. Et samarbejde med lærerne / pædagogerne i forbindelse med barnets sorg. Vagttelefonen: Klasselæreren taler med eleverne om det passerede, mens eleven ikke er til stede Klasselæreren forbereder eleverne på, at den berørte kammerat kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke Skolen kontakter psykolog, og klasselæreren og psykologen vurderer i fællesskab situationen. Der kan også ske henvendelse til præst.

6 Ved elevens tilbagekomst i klassen Klasselæreren tager sig særligt af eleven den følgende tid. Daglig personlig kontakt er nødvendig Hele klassen forberedes på modtagelsen af den berørte elev. Det er vigtigt, at han/hun ikke føler sig overset. Eleven vil gerne kontaktes af kammeraterne og få lov til at fortælle om det skete. Der kan eventuelt sættes en blomst på elevens bord for at markere omsorg. Tænd eventuelt et lys på katederet. Vi tænder et lys og tænker på Andreas mor/bror. Opfølgning Vær opmærksom på elevens sorgreaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter dødsfaldet, andre får mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelse af forskellig art, alt efter barnets alder er typisk udslag af sorgreaktioner. Var det min skyld han/hun døde? Det er godt at normalisere sorgprocessen. Tal først med familien om, hvorvidt de ønsker, at eleverne deltager i begravelsen og derefter med eleverne om begravelsen og deres eventuelle deltagelse. Der kan være brug for ekstra hjælp ved tydelige og længerevarende adfærdsændringer alvorlige problemer med skolearbejdet vedblivende og stærke minder, der plager psykosomatiske gener: mave- og hovedpine Klasselæreren indtager en central position såvel med kontakt til det/de berørte hjem, som til den elev/de elever, der har mistet hvis det er en hel klasse, da gerne med støtte fra kollega. Sorgen over at have mistet en forælder overstås ikke i løbet af nogen måneder. Det er hårdt og bevirker oftest, at barnet har svært ved at lære svært ved at koncentrere sig. Børn, der er anderledes, risikerer at blive drillet også hvis det anderledes består i, at deres far eller mor er døde. Giv barnet ekstra tryghed ved at se, høre på det, forstå det, spørge til dets velbefindende. Regelmæssig kontakt til den/de efterladte forældre. Ved ulykker Skolen er en stor arbejdsplads med mangfoldige aktiviteter både udenfor og indenfor skolens rammer. Ofte vil enkeltelever eller grupper af elever færdes på steder, hvor en ulykke kan indtræffe. Afhængig af ulykken eller voldsepisodens omfang vil børn blive meget berørte af det oplevede og have brug for at tale om det. Skoleleder indkalder til formøde med deltagelse af relevante lærere. Mødets formål er at få overblik om hvem, der er berørt indsamle information diskutere og aftale forholdsregler Information til lærerkollegiet Skoleleder underretter klasselærer og øvrige lærere før børnene samt fritidshjem eller - klub Opslag på lærerværelse om situationen (hændelsesforløb) Information til den/de berørte klasser Klasselærer underretter og tager sig af klassen resten af dagen (holder om muligt klassen samlet)

7 Vær om muligt to lærere sammen under informationsforløbet Giv elev/forældre mulighed for selv at informere Giv børnene mulighed for dagen igennem at spørge og fortælle om, hvordan de har det. Børnene skal konkret have mulighed for at drage omsorg for hinanden. Alle børn bør forlade skolen med tilnærmelsesvis samme forståelse af det skete. Al information bygger på kontakten til det berørte hjem, som to lærere bør dele med henblik på gensidig støtte. Ansvaret for kontakten til hjemmet påhviler lærerne, da hjemmet sjældent har ressourcer til udadvendt kontakt. Der bør ved kontakten: Samles information om situationen/hændelsen Afklares hvorledes barnet/hjemmet vil have budskabet formidlet ud i klassen, og på hvilken måde Informeres om hvad der foregår i klassen/på skolen Afklares praktiske ting i forbindelse med forløbet (sygebesøg, begravelse m.v.) Der er tekstforslag vedr. brev til hjemmene, dagsorden til forældremøde m.v. i OMSORG Opfølgning Tag kontakt til hjemmet, hvis en elev ikke møder i skolen efter en ulykke især hvis det drejer sig om vidner til ulykken. Tal ærligt med eleverne om, hvad der rent faktisk skete ved ulykken. Alle skal have samme forståelsesramme. Elevernes reaktionsmønstre er ikke ens. En del elever ser ud til ikke umiddelbart at reagere, men kan få reaktioner senere. Eventuelt efterbehandling til særligt sårbare elever. Er en elev indlagt på sygehus som følge af ulykken, holder klasselæreren kontakt med hjemmet. Hvis en elev får varige men efter ulykken forestår en særlig opgave ved genforeningen med klassen. Skolens møde med børn i sorg PPR ser det som en opgave at tilbyde rådgivning og vejledning samt at være samarbejdspartnere i forbindelse med skolernes tilbud om hjælp til elever og familier i sorg. Det kan dreje sig om nedenstående situationer. 1. Deltage i forberedelser af forventet dødsfald sammen med lærere og forældre I tilfælde af svær sygdom i en elevs nærmeste familie vil der i de fleste tilfælde opstå et ønske om at afholde et eller flere møder mellem hjemmet og lærerne til den berørte elev. Hvis det ønskes deltager PPR gerne i tilrettelæggelse og afholdelse af disse møder. Der er stort behov hos familien for tryghed og bekræftelse af, at skolen, lærerne og psykologen, som de professionelle yder deres barn størst mulig omsorg og stabilitet i en følelsesmæssig svær og kaotisk situation. 2. Deltage som samarbejdspartnere for ledelse og lærere i forbindelse med børns og forældres død Indtræffer et dødsfald uventet, ved ulykke eller mere forventet i forbindelse med sygdom står PPR gerne bi med råd og vejledning i samarbejde med skolens ledelse og de implicerede lærere, evt. den lærergruppe, der har ansvaret for skolens omsorgsplan. 3. Tilrettelægge efterbehandling af sorg-/krisereaktion i forhold til børn og forældre eller klasser. Herunder evt. iværksætte sorggrupper for børn, der har mistet nærtstående Et barns sorg og bearbejdningen af denne er hårdt arbejde, som kan være langvarigt, meget energikrævende og et af og til ensomt arbejde, især et stykke tid efter at den første chockfase har fortaget sig. Bearbejdningsfasen kan forløbe særdeles forskelligt fra barn til barn alt efter de familiære omstændigheder. Kommer barnet igennem denne fase, som et helt menneske med sine livsværdier og tro på sig selv i behold, eller

8 får det voldsomme tab for barnet varige følger for dets udvikling i form af ensomhed og isolation? Det kan undertiden være en støtte for barnet at være sammen med andre børn i samme situation. PPR vil tilbyde at lave grupper for børn, der har mistet, i form af et antal gruppemøder, alt efter behov, hvor bearbejdningen af sorgen og adskillelsen fra den afdøde er temaerne. 4. Vejlede i forbindelse med komplicerede senvirkninger efter dødsfald henlede opmærksomheden hos lærere på usædvanlig sorgreaktion Bearbejdelsen af dyb sorg hos børn forløber yderst forskelligt. I enkelte tilfælde kan sorgen nærme sig et patologisk stadium, hvis barnet (af en eller anden grund) ikke får bearbejdet sine følelser på en naturlig måde. Det kan f.eks. skyldes misforstået hensyntagen til den/de berørte forældre, som bevirker, at barnet tager sig sammen, ikke tør vise sine følelser eller ikke bliver set, hørt og forstået i sine omgivelser. I disse situationer bør læreren være ekstra opmærksom på senvirkninger af sorgen hos barnet og kan have brug for PPR som samarbejdspartner i tacklingen og foregribelsen af uheldige følgevirkninger. Der kan naturligvis komme andre situationer på tale, selvom ikke alt kan planlægges i detaljer. Davidsen-Nielsen, Marianne og Leick, Nini: Den nødvendige smerte Litteraturliste Dyregrov, Atle: Sorg hos børn At tage afsked. Ritualer, der hjælper barnet gennem sorgen Sorg og omsorg i skolen Katastrofepsykologi Jacobsen, Anne: Børn og sorg Kan man dø om natten Kast, Verena: Den største sorg i verden Kræftens bekæmpelse: OMSORG klasse og klasse (med forslag til skriftlige meddelelser) OMSORG HANDLEPLAN Materiale som oplæg til samtaler Kræftens bekæmpelse: Video: Når livet går sin vej Kassette: Med sorgen som blind passager Martin, Guni: Det er ok at være ked af det. (5-8 år) O Toole, Donna: Marvi Myrebjørn fatter håb (fra 5 år og opefter) Smith, Doris B.: Husker du smagen af brombær? (Fra kl.) Revideret januar 2010

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1 2 Indhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen 1 Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår...3 Vrede...4 Typiske reaktioner på tab hos børn...5 10

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Kræft og sorg. Til efterladte

Kræft og sorg. Til efterladte Kræft og sorg Til efterladte Denne pjece handler om sorgen, når et familiemedlem eller en god ven er død af kræft. Den giver råd om, hvad man selv kan gøre for at komme gennem den svære tid bagefter, og

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013 Midtskolens 1 Omsorgsplan ved sorg og kriser 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 KONTAKTPERSONER 4 INDLEDNING 5 NÅR EN ELEV MISTER ÉN AF SINE NÆRMESTE 6 NÅR EN KLASSE MISTER EN ELEV VED DØDSFALD

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole Sorg- og krise plan for Skole og Fritid september 2015 Formålet med sorg- og kriseplanen... 2 Procedure i en krise... 2 Pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af børn... 3 Når skolen mister et

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere