DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB"

Transkript

1 DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 2 KONTRAKT STUDIESTEDETS YDELSER DFC S YDELSER FORSIKRINGER AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER BUDGET HONORAR UDLÆG GENERELT AFREGNING AF HONORAR OG UDLÆG REGNSKAB AFSLUTTENDE RAPPORT BILAG 1. EKSEMPEL PÅ KONTRAKT BILAG 2. VEJLEDENDE STUDIEBUDGET I TO RATER BILAG 3. TIMETILDELING TIL KURSUSLEDELSE BILAG 4. TIMESATSER FOR EKSTERNE UNDERVISERE, HVIS BRUTTO- TIMESATS IKKE KAN BEREGNES BILAG 5. STANDARD CHECKLISTE VEDRØRENDE FORDELING AF OPGAVER MELLEM STUDIESTEDET OG DFC BILAG 6. RETNINGSLINIER OG ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED INDKVARTERING AF STIPENDIATER UNDER DANIDAS FELLOWSHIPPROGRAM BILAG 7. VEJLEDNING FOR STUDIESTEDET MED HENSYN TIL AFHOLDELSE AF SOCIALE OG KULTURELLE AKTIVITETER BILAG 8. DFC MINIMUMSKRAV TIL FORMAT FOR EVALUERING PÅ REAKTIONSNIVEAU AF FELLOWSHIP KURSER

3 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere udgaver Afsnit 10.4 om momsfritagelse er slettet. Antikorruptionsklausul er inkluderet er opdateret i bilag 1: Eksempel på kontrakt. Afsnit 3.2 om sociale og kulturelle aktiviteter er opdateret i bilag 1: Eksempel på kontrakt. Orienteringskurser er taget ud Bilag 8 Minimumskrav til evaluering af DFC kurser Afsnit OH-sats ændret til 130 % (januar 2013) Afsnit OH-sats ændret til 115 % (januar 2013) Bilag 2 OH-sats ændret (januar 2013) Bilag 4 Timesatser opdateret til 2014-tal 3

4 1 FORMÅL Formålet med denne folder er at informere studiesteder om Fellowshipprogrammets generelle retningslinjer for kursusafholdelse, budget og regnskab for alle fellowshipkurser, der varer fra 2 uger og op til 2 måneder. Bestemmelser vedrørende budget, honorar og afregning gælder dog ikke for fellowshipkurser, hvor der er aftalt fast pris. I øvrigt henvises der til DFC s hjemmeside: 2 KONTRAKT 2.1 Der skrives kontrakt om hvert fellowshipkursus mellem DFC og studiested. Bilag 1 viser eksempel på en kontrakt. 3 STUDIESTEDETS YDELSER 3.1 Ved udarbejdelse og gennemførelse af et kursusprogram er opgaverne fordelt mellem DFC og studiestedet som beskrevet i bilag Studiestedet udarbejder forud for fellowshipkurset et kursusprogram. Der gøres opmærksom på, at en dag pr. måned skal være studiefri. Dagen er til brug for stipendiaternes egne aktiviteter (indkøb, ambassadebesøg, selvstudier m.v.). Kursusprogrammet skal indeholde følgende: * kursets målsætning * liste over undervisere og CVer * liste over anvendt litteratur * liste over undervisningsemner og timeforbrug for hvert emne * liste over faglige arrangementer og begrundelse herfor * liste over sociale arrangementer og begrundelse herfor * evalueringsmetode Der gøres opmærksom på, at DFC, på kurser der foregår i Danmark, normalt ikke dækker udgifter til kursusaktiviteter, der finder sted i udlandet. Pædagogiske principper: Fellowshipkurser har som mål at skabe effekt på stipendiaternes jobniveau og derved støtte stipendiaternes arbejdspladser i at opfylde deres målsætning. Der skal derfor lægges vægt på at kurserne orienterer sig mod dette mål ved at fokusere på værktøjer og teorier der er relevante og anvendelige i forhold til stipendiaterne og deres organisation. Kurset må tilrettelægges, så deltagernes viden og erfaringer inddrages i undervisningen via en høj grad af aktivering. Et struktureret oplæg, som 4

5 præsenterer teorien/værktøjet efterfulgt af cases og øvelser kan være en velegnet metode, specielt når der behandles situationer, som belyser forståelse og anvendelighed i udviklingslande. I løbet af kurset skal deltagerne arbejde med kursets indhold på et eller flere emner identificeret af kursusdeltageren og dennes organisation, og der bør udarbejdes en skriftlig handlingsplan i forhold til hvordan der kan arbejdes videre med disse emner efter hjemkomsten. Denne handlingsplan skal være realistisk med hensyn til tid og ressourcer, således at den vil kunne gennemføres i hjemlandet for at støtte kursuseffekten yderligere. I al omgang med stipendiaterne bør der vises hensyn til, at disse befinder sig i en ny og usikker situation. Der må udvises omhu omkring kulturelt følsomme emner. En væsentlig facet i fellowshipkurser skal være, at stipendiaterne erfarer danske arbejdsforhold og -metoder gennem ekskursioner og/eller praktikbesøg på steder, hvor stipendiaterne genkender arbejdsområder og problemer. Det er derfor vigtigt at besøgte steder ikke nødvendigvis demonstrerer state-of-the-art, men tværtimod kan relateres til stipendiaternes kontekst. Disse erfaringer bør bearbejdes i rapporter og/eller gennem diskussion af oplevelserne. Undervisere på fellowshipkurser skal være fagligt velkvalificerede, have pædagogisk erfaring og færdighed samt tale og skrive engelsk flydende. De bør endvidere besidde arbejdserfaring fra mindst et udviklingsland. Evalueringsmetode: Det skal beskrives, hvordan kurset evalueres. Metoden skal gøre det muligt at følge og justere kursusforløbet samt bedømme de opnåede resultater. Den anvendte metode skal kunne belyse: * kursets faglige resultat i forhold til kursets målsætning * de anvendte pædagogiske metoders anvendelighed i forhold til kursets formål * stipendiaternes vurdering af studiestedet, underviserne, kursets faglige indhold samt kurset som helhed Stipendiaterne skal informeres om kurset inden afrejse fra hjemlandet. Denne information (velkomstbrev, kursusprogram, spørgeskema, osv.) kan vedlægges DFC s korrespondance til stipendiaterne og arbejdsstederne i hjemlandet. 3.3 I det omfang der findes kvalificerede undervisere på DFC s partnerinstitutioner i syd, da skal studiestedet gøre brug af én af disse i forbindelse med kurset. DFC indhenter CV er fra partnerinstitutionerne i forbindelse med det enkelte kursus. Underviseren vælges ud fra studiestedets kriterier, dog vil DFC anlægge en helhedsbetragtning, således at alle partnerinstitutioner får mulighed for at få undervisere på DFC s kurser i Danmark. 5

6 Udover at undervise på kurset skal der også være mulighed for erfaringsudveksling om pædagogik, kursusudvikling og -ledelse f.eks. ved møde med kursuslederen, hovedundervisere, stipendiater samt ved deltagelse i andre dele af kurset, således at det samlede ophold hos studiestedet bliver på ca. 3 dage. Underviseren vil efterfølgende være tilknyttet DFC i ca. 2 dage. Omfanget af undervisningen skal være 1-2 dage og studiestedet skal honorere denne undervisning efter gældende regler (inkl. overhead) og inkludere dette i budgettet til DFC. Rejse og ophold dækkes af DFC. Studiestedet kan allokere 1 ekstra dags kursusledelse i budgettet for planlægning og erfaringsudveksling. Partnerinstitutionerne dækker løn og dagpenge for dagene, der ligger udover undervisningen (1-2 dage) 3.4 Studiesteder fremsender tilbud på kursusafholdelse indeholdende metodebeskrivelse, foreløbigt kursusprogram, bemanding og budgetforslag m.m. (se herom i efterfølgende afsnit). Ved DFC s accept af tilbud inviteres der til kontraktforhandling. Tidspunktet, hvor DFC sender kontrakt til studiestedet samt hvornår det endelige kursusprogram og budget skal foreligge, aftales nærmere. 3.5 For større grupper kan det være det hensigtsmæssigt, at studiestedet opfordrer stipendiaterne til at vælge en talsperson, der kan fungere som kontaktperson mellem holdet og studiestedet/dfc. 3.6 Studiestedet skal tage kontakt til DFC i følgende situationer: * ved udskiftning af undervisere eller kursusleder efter DFC s godkendelse af det endelige kursusprogram. En sådan udskiftning skal altid godkendes af DFC. Undladelse heraf anses som aftalebrud * faglige, sproglige, sociale og pædagogiske problemer * alvorlig sygdom/indlæggelse på hospital * dødsfald i stipendiatens nærmeste familie (der tilbydes som oftest en hjemrejse) * forsikringssager * andre alvorlige hændelser 3.7 Hvis studiestedet er ansvarlig for indkvartering, står studiestedet for: afhentning ved lufthavn/banegård og evt. oprettelse af bankkonti til stipendieoverførsel (efter aftale med DFC). 3.8 Regnskab og afsluttende rapport jf. punkt 11. og DFC s YDELSER 6

7 4.1 Administration, herunder udbetaling af stipendier (ifølge regler i Guide for Danida Fellows in Denmark ), ansøgning om opholdstilladelse/visa, bestilling og køb af flybilletter og kontakt til relevante ambassader og konsulater. Forespørgsler vedrørende evt. ændringer af stipendiaternes flybilletter rettes til DFC. DFC forbeholder sig ret til at afvise ændringer. Rejsebureauet opkræver normalt et gebyr for hver ændring. Gebyret skal afholdes af stipendiaten. 4.2 DFC indkvarterer stipendiater der studerer i Københavnsområdet med mindre andet aftales med studiestedet. Når DFC er ansvarlig for indkvarteringen tager DFC sig af oprettelse af bankkonti samt udstedelse af buskort. 4.3 DFC laver arrangement for stipendiaterne om kulturelle, sociale og politiske forhold i Danmark. Disse aftener annonceres via Fellowship Post se 4.4 DFC arrangerer sociale og kulturelle aktiviteter for stipendiaterne i det storkøbenhavnske område. Aktiviteterne, som primært finder sted i weekender, bekendtgøres i DFC s 'Fellowship Post', som udkommer månedligt. 4.5 Det er en målsætning, at alle stipendiater og studiesteder får besøg af DFC for at vurdere kursusaktiviteterne og indhente stipendiaternes mening herom. 4.6 Ved samarbejdsproblemer kan DFC i særlige tilfælde aflaste studiestedet. Dette gælder f.eks. ved konflikter med (eller mellem) stipendiater, hvor studiestedets gode relationer til stipendiaterne kunne ødelægges. Som udenforstående, men også som repræsentant for Danida, vil DFC kunne mægle i disse konflikter. I sager, hvor det er påkrævet, har DFC desuden sanktionsmuligheder, som studiestedet ikke er i besiddelse af. 4.7 Ved studiets afslutning vurderer DFC stipendiaternes tilfredshed med kursusaktiviteterne ved brug af et spørgeskema. Studiestedet vil blive kontaktet i tilfælde af at disse besvarelser skulle give anledning til kommentarer og/eller opklarende spørgsmål,. 5 FORSIKRINGER 5.1 Stipendiaterne er fra afrejsen i hjemlandet dækket af Danidas indbo- og bagageforsikring samt ansvars- og ulykkesforsikring. Stipendiaterne er dækket af DFC s sygeforsikring via TRYG. Ved korte ophold sender DFC oplysninger om sygeforsikring til studiestederne. 7

8 I forsikringsspørgsmål bedes studiestedet kontakte DFC så hurtigt som muligt. 6 AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER 6.1 I særlige tilfælde kan DFC i samråd med studiestedet træffe beslutning om at hjemsende en stipendiat. En sådan beslutning kan ikke ankes. DFC orienterer ambassaden og programmet/projektet herom. 6.2 For aflyste kurser, se aftalegrundlaget. 7 BUDGET 7.1 Budgettet skal udarbejdes på basis af kursusprogrammet. Der skal fremsendes en udspecificeret skemaplan sammen med budgettet. Skemaplanen skal indeholde en oversigt over planlagte aktiviteter og lektioner for de enkelte dage, timeforbrug (fordelt på forberedelsestimer og konfrontationstimer) samt navne på undervisere. 7.2 I budget og skemaplan skal der tages hensyn til følgende forhold: * evt. introduktion på DFC (samt oprettelse af bankkonto) * deltagelse i orienteringskursus om Danmark * en månedlig fridag for stipendiaterne (for kurser med en varighed på 5 uger eller mere) 7.3 Budgettet skal opdeles i følgende hovedgrupper: honorar, overheads (OH), udlæg inklusiv evt. indkvartering. Eksempel på det skema, som DFC anvender til budgetopstilling, er vist i bilag 2. Budget-eksempel kan rekvireres. 7.4 Overskridelser af budgettets poster kan kun godtgøres, hvis de er skriftligt godkendt af DFC inden kursusafslutningen. 8 HONORAR 8.1 Honoraret beregnes på grundlag af timeforbrug og timesats. 8.2 Timeforbruget er antallet af timer til: * kursusudvikling * undervisning (forberedelse og konfrontation) * kursusledelse * ekskursionsledsagelse 8

9 * individuel vejledning * øvrige aftalte aktiviteter Kursusudvikling Ved afholdelse af nyudviklede kurser kan studiestedet afsætte timer til kursusudvikling. I særlige tilfælde kan der også afsættes timer til revision af kurset. For begge tilfælde gælder det at der skal benyttes separate budgetlinier. Dette skal aftales særskilt med DFC. Undervisningstimer Hvis forberedelsessatsen er overenskomstbestemt, følges gældende regler. Er dette ikke tilfældet er satsen 1 forberedelsestime til 1 konfrontationstime.. DFC honorerer ikke lokalaftaler, som giver medarbejderne særlige vilkår ved fellowshipkurser. Der ydes ikke kompensation for, at undervisningen foregår på engelsk eller andet hovedsprog. Der betales ikke for tolkeservice. Der kan maksimalt budgetteres med 35 konfrontationstimer pr. uge, med forberedelsestid svarende til samme antal timer pr. uge. Der kan som hovedregel kun betales for én underviser pr. konfrontationstime. Timerne fordeles på intern og ekstern undervisning. Kursusledelse Kursuslederen skal normalt være fastansat hos kontrakthaver. Undtagelser skal godkendes af DFC. Timeforbruget er afhængigt af mange faktorer, så som antallet af stipendiater, kursustype, kursets længde samt fysiske placering. Bilag 3 angiver eksempler på beregning af kursusledelsens omfang. Kursuslederen er ansvarlig for følgende opgaver: * udvikling af informationsmateriale * kursusforberedelse * udarbejdelse af budget og regnskab * gennemførelse af kursusprogram samt opfyldelse af målsætningen * sikring af kursuskvaliteten, herunder evaluering * udarbejdelse af afsluttende rapport * kontakt til DFC * et velfungerende stipendiatmiljø * evt. afhentning, indkvartering og hjemrejse Ekskursionsledsagelse 9

10 Der kan som hovedregel kun betales for én ledsager pr. ekskursion. Der gives ikke forberedelse til ekskursioner. Øvrige aktiviteter Der kan tildeles timer til øvrige aktiviteter efter aftale med DFC. 8.3 Timesatsen for intern og ekstern undervisning beregnes med udgangspunkt i den normalt udbetalte bruttoløn og udregnes som følger: 12 gange seneste månedsløn 1655 timer (normeret timetal) det normerede timetal er baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Månedslønnen opgøres som bruttoløn (fast månedsløn + pensionsbidrag betalt af virksomheden + ferietillæg (normalt 1 %) + A-indkomstpligtige goder + lovpligtige ydelser fratrukket kompensation). KR-reglernes maksimale timesats for lønbaserede rater er gældende. For 2010 er det 480 kr. Er omfanget af den eksterne undervisning på under 4 konfrontationstimer kan der ses bort fra den lønbaserede beregning. I stedet anvendes KRreglernes anciennitetstabel som beskrevet nedenfor. Såfremt der ikke kan beregnes en lønbaseret timesats (for freelancekonsulenter, enkeltmandsvirksomheder mv.), følges KR-reglernes anciennitetstabel, som er anført i bilag 4. Timesatsen reguleres pr. 1. januar hvert år. 8.4 Studiestedet kan beregne OH af egne ydelser, og OH udgør en procentdel af timesatsen Den maksimale OH er 130 % for kursusledelsen For øvrige fastansatte på studiestedet er den maksimale OH 115 %. For at en medarbejder eller underviser kan betragtes som fastansat eller intern, skal der være tale om et ansættelsesforhold på funktionærvilkår. Dette indebærer varetagelse af arbejdsopgaver ud over de kursusrelaterede Såfremt studiestedet anvender andre institutioner eller virksomheder til at løse en del af opgaven, refunderes disse ydelser efter regning, og studiestedet kan ikke beregne OH heraf. Såfremt studiestedet anvender eksterne undervisere kan OH andrage 100 %. Det skal fremgå af budgettet, om OH tilfalder underviseren eller studiestedet OH dækker følgende udgifter: * administration * lokale- og kontoromkostninger * repræsentation, inkl. udgifter til velkomst- og afskedsarrangementer * medarbejdernes transport * personale- og forsikringsudgifter 10

11 * akkvisition såsom udarbejdelse af tilbud og invitationsmateriale * undervisningsudstyr (ang. edb-udstyr jf. pkt. 9.1) * ikke-debiterbare lønudgifter * avance 11

12 9 UDLÆG GENERELT 9.1 Udlægsbudgettet indeholder sædvanligvis poster så som: * undervisningsmaterialer * faglige ekskursioner * sociale arrangementer * transport * diæter * edb * praktikhonorar * revision * evt. indkvartering Undervisningsmaterialer Materialer som bøger, kompendier, fotokopier og cd-rommer kan medtages. Litteraturliste og udarbejdet undervisningsmateriale udleveres til stipendiaten ved kursets afslutning i form af en cd-rom. DFC skal ligeledes have dette materiale udleveret i forbindelse med afsluttende rapport. Fotokopier kan maksimalt afregnes med kr. 1,- pr. kopi. Hvis fotokopiering finder sted uden for studiestedet, betales efter regning. Faglige ekskursioner i Danmark Posten dækker transport samt evt. overnatninger og entréudgifter. Sociale arrangementer Der ydes et tilskud på 100 kr. pr. uge pr. stipendiat, der deltager i et fellowshipkursus, der foregår udenfor Københavns- og Århusområdet. Der kan dog i særlige tilfælde ydes større tilskud til sociale aktiviteter. Der skal gøres rede for afholdte arrangementer i den afsluttende rapport. Se i øvrigt bilag 7 for vejledning vedrørende sociale arrangementer. Transport Posten dækker eksterne underviseres transportudgifter til studiestedet i følge statens regler. Transport for undervisere fra udlandet dækkes normalt ikke og kun efter aftale med DFC. Diæter Der kan kun dækkes dagpenge (ifølge statens regler) til ledsagere, som deltager i ekskursioner/studieture, såfremt ledsageren har mindst én overnatning uden for hjemmet. Evt. overnatninger skal aftales med DFC. 12

13 Edb Der kan ydes 275 kr. pr. pc pr. kursusuge. Godtgørelsen dækker en standard pc med engelsk version af office-pakken samt udgifter til klargøring og vedligeholdelse. Hver stipendiat skal have rådighed over en pc, og der skal være adgang til den i hele studieperioden - og om muligt også uden for den normale undervisningstid. Det forudsættes, at pc og programmer højest er 3 år gamle, at stipendiaterne arbejder med opdateret engelsk-sproget software og at der er internetadgang. Der ydes ikke ekstra tillæg ved opstilling af pc på stipendiaternes bopæl. Der ydes ikke betaling til licenser og andet udstyr, der indgår i studiestedets normale edb-beholdning. Edb-udstyr kan i særlige tilfælde lejes efter aftale med DFC. I så fald betales efter regning. Såfremt kursusprogrammets gennemførelse er betinget af anvendelse af andet udstyr og/eller programmer end ovennævnte, aftales beløbet herfor med DFC. Praktikhonorar Der kan i forbindelse med stipendiaternes praktikophold i andre institutioner og virksomheder ydes kompensation på op til kr. 600 pr. dag pr. stipendiat til praktikstederne. Revision Studiestedet kan få dækket faktiske udgifter til revision af kursusregnskabet med maksimalt kr ifølge KR-reglerne. Indkvartering Retningslinier for indkvarteringsforhold ses af bilag 6. Indkvartering skal godkendes af DFC. Stipendiaternes dagpenge afhænger af indkvarteringsstedets køkkenfaciliteter. Det er studiestedets ansvar at oplyse DFC om ændringer som har indflydelse på dagpengesatsen, f.eks. ved ekskursioner eller praktikplaceringer. 9.2 Der gøres desuden opmærksom på følgende: * udlægsbudgettet kan ikke indeholde diverse -poster. Evt. fagligt nødvendige tiltag og/eller uforudsete aktiviteter aftales med DFC undervejs i studieforløbet. 13

14 * der skal ikke budgetteres med udgifter til flybilletter og opholdsudgifter. Udgifterne hertil afholdes af DFC. * udstyr til brug for stipendiaterne dækkes af OH, idet det er studiestedets opgave at stille det udstyr til rådighed, der er nødvendigt for gennemførelsen af kurset. * ændringer i deltagerantallet medfører ikke ændringer i honorarbudgettet, med mindre der er tale om store afvigelser i deltagerantallet. Udlægsbudgettet justeres, så det svarer til antallet af deltagere. 10 AFREGNING AF HONORAR OG UDLÆG 10.1 Kursusafgiften udbetales i rater ifølge budgettet Kursusafgiften udbetales i 2 rater. 1. rate, der udgør ca. 50 % af honoraret inkl. OH, evt. indkvarteringsudgifter samt alle andre udlæg, udbetales ca. 2 uger før kursusstart Restbeløbet (slutraten) udbetales efter modtagelsen af afsluttende rapport samt godkendelse af regnskab. Der afregnes løbende måned plus 30 dage. 11 REGNSKAB 11.1 Regnskab og den afsluttende rapport skal være DFC i hænde senest 2 måneder efter kursets afslutning. Regnskabet opstilles, så det er sammenligneligt med budgettet. Afregningen skal baseres på hver medarbejders normale timesats ifølge pkt Ved revision af kurset forventer DFC, at der opnås sikkerhed for: * at alle udgifter og alt tidsforbrug er relateret kurset * at der ikke er omkostningsdækning fra anden side * at regnskabet kun er påført udgifter, der er aftalt i budget eller ved anden aftale * at timeregistreringen stemmer overens med afregningen af medarbejderne og til medarbejdernes normale timeløn * at revisor har fået forevist de originale udlægsbilag og konstateret, at de er i overensstemmelse med de foretagne registreringer. Når studiestedet revideres af Rigsrevisionen, er det tilstrækkeligt, at den regnskabsansvarlige på studiestedet med sin underskrift garanterer, at DFC s revisorerklæring er overholdt ifølge ovenstående retningslinier. I modsat fald skal slutregnskabet revideres af en ekstern revisor. For alle studiesteder gælder, at DFC kan lade sin revisor gennemgå bilag m.m. på studiestedet. 14

15 12 AFSLUTTENDE RAPPORT 12.1 I den afsluttende og kortfattede studierapport belyses følgende punkter: * kursets resultat i forhold til kursets formål * ændringer af kursusprogram og udskiftning af undervisere * stipendiaternes bedømmelse af kurset baseret på studiestedets afsluttende evaluering * studiestedets bedømmelse af kurset, herunder faglige ekskursioner og sociale arrangementer * evt. forslag til forbedring af kurset og Fellowship-programmet * ved udarbejdelse af individuelle rapporter endvidere følgende: studiestedets vurdering af de individuelle rapporter vedlagt skema over stipendiaternes navne, position samt titler på individuelle opgaver. 15

16 BILAG 1. EKSEMPEL PÅ KONTRAKT KONTRAKT MELLEM DANIDA FELLOWSHIP CENTRE OG STUDIESTED VEDRØRENDE STUDIEOPHOLD FOR DANIDA-STIPENDIATER I DANMARK. Studiestedets navn:... Adresse: Telefon:... Studiets navn:... Studieperiode:... Studiestedets kontaktperson:... adresse:... Studieophold for følgende stipendiater: Navn: Land: 16

17 1. AFTALEGRUNDLAG (vedlagt som bilag) 1.1 Retningslinjer for kursusafholdelse, budget og regnskab, Danida s Fellowship Programme, september STUDIESTEDETS YDELSER UD OVER AFTALEGRUNDLAGET 2.1 Udarbejdelse af kursusprogram og budget. 2.2 Gennemførelse af kursusprogram inklusiv løbende og afsluttende evalueringer. 2.3 Fremsendelse af studierapport efter endt kursus. 2.4 Indkvartering ifølge aftale mellem DFC og studiested. 2.5 For studier hvor studiestedet er ansvarlig for indkvarteringen: Afhentning i lufthavn eller på banegård og evt. oprettelse af bankkonti til overførsel af stipendier 3. DFC s YDELSER 3.1 Planlægning af kursusaktiviteter i samarbejde med studiestedet. 3.2 Udbetaling af rater i henhold til nærværende aftalegrundlag. 3.3 Sociale og kulturelle arrangementer. 3.4 Personlig og praktisk rådgivning for alle stipendiater. 3.5 Administration, herunder udbetaling af stipendier ifølge regler i Guide for Danida Fellows in Denmark, ansøgning om opholdstilladelse/visa, bestilling og køb af flybilletter, kontakt til relevante ambassader og konsulater. 3.6 Evaluering af studieophold ved spørgeskemaer. 3.7 For studier hvor DFC er ansvarlig for indkvarteringen: Afhentning i lufthavn, oprettelse af bankkonti til overførsel af stipendier, buskort og forsikringer. Dette sker i forbindelse med en orientering af ½ dags varighed i begyndelsen af studieperioden. 4. BUDGET OG REGNSKAB 4.1 Endeligt budget skal være DFC i hænde senest 8 uger før studiestart. Regnskabet skal være DFC i hænde senest 2 måneder efter studieafslutning. Efter godkendelse af regnskabet afregnes løbende måned plus 30 dage. Skemaet over kursusafgiftsspecifikation (opdelt på personer) og udlægsspecifikation (fordelt på hovedgrupper) skal udfyldes og medsendes regnskabet. 4.2 Regnskabet skal endvidere påtegnes af statsautoriseret eller registreret revisor. Når studiestedet revideres af Rigsrevisionen, er det tilstrækkeligt at den regnskabsansvarlige med sin underskrift garanterer, at DFC s revisorerklæring er overholdt ifølge Retningslinjer for kursusafholdelse, budget og regnskab punkt Om DFC måtte ønske det, skal studiestedet fremsende kopi af samtlige bilag for kurset. 17

18 For alle studiesteder gælder at DFC kan vælge at lade sin revisor gennemgå bilag m.m. på studiestedet. 5. FORSIKRINGER 5.1 DFC varetager administrationen af forsikring for stipendiaterne. Disse er fra afrejse fra hjemland dækket af DFC s indbo-/ansvars-/ulykkesforsikring og sygeforsikring via TRYG. 6. MISLIGHOLDELSE 6.1 Hvis studiestedet ikke opfylder kontraktens bestemmelser, og der er tale om en ikke uvæsentlig misligholdelse fra studiestedets side, kan kontrakten hæves af DFC. Eventuel tvist i forbindelse med misligholdelse skal afgøres ved voldgift. 6.2 Såfremt kontrakten hæves, skal studiestedet tilbagebetale de af DFC modtagne forskudsbetalinger. Studiestedet har ikke noget krav på DFC i anledning af ophævelsen. 6.3 No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 7. AFLYSNINGER, ÆNDRINGER OG FORLÆNGELSER 7.1 Såfremt studiestedet aflyser studieopholdet med kort varsel er studiestedet forpligtet til at afholde de ekstra omkostninger, der måtte være forbundet med at afholde kurset i andet regi. 7.2 DFC forbeholder sig ret til at bringe kontrakten til ophør til enhver tid. Studiestedet er i så fald alene berettiget til honorar for det indtil standsningen udførte arbejde, samt dækning af de udgifter, som studiestedet får i anledning af at opgaven standses, herunder løn for overflødiggjort arbejde og leje af overflødiggjorte lokaler. Studiestedet er pligtig til at søge disse udgifter begrænset mest muligt. 7.3 Principperne i 7.2 gælder også ved aflysning af enkelte stipendiater. 7.4 Eventuelle forlængelser skal aftales separat. UNDERSKRIFTER dato: dato: for DFC for studiested

19 BILAG 2. VEJLEDENDE STUDIEBUDGET I TO RATER DFC j.nr. Studium: Studiested: Antal stipendiater: Studieperiode: - Bankkonto: 1. KURSUSAFGIFT: kr. a. Undervisningshonorar: konfrontationstimer á kr. 0,00 forberedelsestimer á kr. 0,00 b. Ekskursionsledsagelse og praktiktilsyn: timer á kr. 0,00 c. Vejledning: konfrontationstimer á kr. 0,00 forberedelsestimer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 d. Kursusledelse: kursusleder timer á kr. 0,00 assistent - timer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 e. Ekstern undervisning: konfrontationstimer á kr. 0,00 forberedelsestimer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 2. OVERHEADS: 115 % af 1. subtotal 0, % af 2. subtotal 0, % af 3. subtotal 0, KURSUSAFGIFT + OVERHEADS 0,00 3. UDLÆG TIL INDKVARTERING: 0,00 4. ANDRE UDLÆG: a. Undervisningsmaterialer b. Faglige ekskursioner c. edb d. Revision e ANDRE UDLÆG IALT: 0,00 FORVENTEDE SAMLEDE KURSUSUDGIFTER kr. 0,00 1. rate udbetales d. kr. 0,00 FORVENTET BELØB VED REGNSKABETS AFSLUTNING kr. 0,00 Nærværende budget er aftalt mellem studiestedet og DFC dato: dato: 19

20 BILAG 3. TIMETILDELING TIL KURSUSLEDELSE. * De nedenfor viste timetal er maksimale satser for kurser af op til 2 måneders varighed og med holdstørrelser på 20 kursister. 1. Kursusledelse - forberedelse (udarbejdelse af kursusprogram og budget, tilrettelæggelse af ekskursioner, kontakt til lærere m.m.) samt afvikling (afsluttende rapport, regnskab samt evaluering med lærere m.m.): 3 uger a 37 timer 2. Løbende kursusledelse og evaluering: 2 timer pr. skemadag ved kurser over 4 uger 3 timer pr. skemadag ved kurser på 4 uger og under. 3. Evt. tilrettelæggelse af praktikophold 7,5 timer pr. sted Kommentarer: Der kan i særlige tilfælde og efter aftale med DFC, ydes timer til kursusudvikling og/eller web-baseret kursusportal. Til dette formål skal der laves et særskilt budget. Ved kurser, hvor studiestedet er ansvarlig for indkvartering, kan der tildeles timer til afhentning, indkvarteringsprocedure, afholdelse af sociale arrangementer og afrejse samt til ekstra arbejde i forbindelse med kontakten til stipendiaterne. Ved andre holdstørrelser end 20 vil time-tildelingen blive revideret. Dette gælder ligeledes ved gentagne kurser. 20

21 BILAG 4. VEJLEDENDE TIMESATSER Maksimum-beløb for lønbaserede timesatser i DKK er DKK 521,- Nedenstående tabel gælder for eksterne undervisere, der ikke er lønmodtagere samt for enkeltmandsvirksomheder og ansatte i virksomheder, for hvilke den seneste månedsløn ikke kan dokumenteres. Anciennitetstabel Timesats DKK Under 5 år 331,- Fra 5 til 9 år 381,- Fra 10 til 14 år 423,- Fra 15 til 19 år 458,- Over 20 år 487,- Kommentar: Satserne er gældende for 2014 og reguleres hvert år pr. 1. januar. Satserne er vejledende, hvilket vil sige, at studiestedet i forbindelse med tilbudsgivning kan vælge at gå ind med lavere satser end de reelt gældende. KILDE: BASERET PÅ UDENRIGSMINISTERIETS TIDLIGERE KR-REGELSÆT

22 BILAG 5. STANDARD CHECKLISTE VEDRØRENDE FORDELING AF OPGAVER MELLEM STUDIESTEDET OG DFC. Aktivitet Studiestedet DFC Udarbejdelse af kursusprogram (inkl. læseplan, bemanding, skema) og budgetforslag Godkendelse af kursusprogram og budget samt fremsendelse af kontrakt Udarbejdelse af kursus-beskrivelse til DFC s hjemmeside og kursusbrochure Annoncering af kursus på DFC s hjemmeside og fremsendelse af informationsmateriale til relevante danske ambassader og diplomatiske repræsentationer samt rådgivere og samarbejdspartnere Indkvartering i Københavnsområdet (i de fleste tilfælde arrangeret af DFC) eller i provinsen (i de fleste tilfælde arrangeret af studiestedet) Udbetaling af kursusafgift () () Udvælgelse af kursusdeltagere Afhentning af stipendiater ved ankomst i Københavnsområdet (foretages af dem der er ansvarlig for indkvarteringen) Afhentning af stipendiater ved ankomst i provinsen Kursusgennemførelse () () Løbende evaluering () Meddelelser vedr. evt. ændringer i kursusprogram og bemanding Evaluering ved afslutning End-of-Study-Questionnaires Afsluttende rapport Udarbejdelse og fremsendelse af regnskab efter afsluttet kursus (inkl. evt. revisorerklæring) Godkendelse af afsluttende rapport Afsluttende afregning

DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Juni 2015 1 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKT...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser.

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMUL- LU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Februar 2002 BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse september 2016 Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere