DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB"

Transkript

1 DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Juni

2 1 FORMÅL KONTRAKT STUDIESTEDETS YDELSER KAPACITETSUDVIKLING AF STUDIESTEDER I SYD DFC S ROLLER OG YDELSER FORSIKRINGER AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER BUDGET HONORAR UDLÆG GENERELT AFREGNING AF HONORAR OG UDLÆG REGNSKAB AFSLUTTENDE RAPPORT BILAG 1. EKSEMPEL PÅ KONTRAKT BILAG 2. VEJLEDENDE STUDIEBUDGET I TO RATER BILAG 3. TIMETILDELING TIL KURSUSLEDELSE BILAG 4. VEJLEDENDE TIMESATSER BILAG 5. STANDARD CHECKLISTE VEDRØRENDE FORDELING AF OPGAVER MELLEM STUDIESTEDET OG DFC BILAG 6. RETNINGSLINIER OG ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED INDKVARTERING AF KURSISTER UNDER DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME BILAG 7. VEJLEDNING FOR STUDIESTEDET MED HENSYN TIL AFHOLDELSE AF SOCIALE OG KULTURELLE AKTIVITETER BILAG 8. DFC MINIMUMSKRAV TIL FORMAT FOR EVALUERING PÅ REAKTIONSNIVEAU AF DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME

3 1 FORMÅL Formålet med disse retningslinjer er at informere studiesteder om Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP) og de generelle retningslinjer for kursusafholdelse, -udvikling, -budget og -regnskab for alle kurser. I øvrigt henvises til DFCs hjemmeside: 2 KONTRAKT 2.1 Der skrives kontrakt for hvert kursus mellem DFC og studiested. Bilag 1 viser eksempel på kontrakt. 3 STUDIESTEDETS YDELSER 3.1 Ved udarbejdelse og gennemførelse af et kursusprogram er opgaverne fordelt mellem DFC og studiestedet som beskrevet i bilag Studiestedet udarbejder forud for kurset et kursusprogram. Kursusprogrammet skal indeholde følgende: kursets målsætning undervisnings- og læringsmål for kurset kursusskema liste over undervisere og CVer liste over anvendt litteratur liste over undervisningsemner og timeforbrug for hvert emne liste over faglige arrangementer og begrundelse herfor liste over sociale arrangementer og begrundelse herfor beskrivelse af tilgang til kursusevaluering. Der gøres opmærksom på, at DFC på kurser, der foregår i Danmark normalt ikke dækker udgifter til kursusaktiviteter, der finder sted i udlandet med mindre særskilt aftale er indgået om dette. 3.3 Voksenpædagogisk tilgang: Undervisnings- og arbejdsmetoder Det overordnede mål med kurserne er at skabe læring og forandring i forhold til kursisternes arbejde i deres respektive organisationer og derved støtte kursisternes arbejdspladser i at opfylde deres mandat og målsætninger. Der skal derfor lægges vægt på, at kurserne orienterer sig mod dette mål ved at fokusere på teorier, værktøjer og eksempler, der er relevante og anvendelige i forhold til kursisternes arbejdsområder og deres organisationer/ arbejdspladser som helhed. For at fremme denne målsætning påhviler det studiestederne at vælge undervisnings- og arbejdsmetoder, der er relevante, kontekstspecifikke, 3

4 deltager- og deltagelsesorienterede, samt case-baserede. Med afsæt i disse metoder vil kursisterne kunne arbejde aktivt, deltagende og kollaborativt med undervisere og andre deltagere på kurset. Deres erfaringer, viden og øvrige kompetencer bør således inddrages i kurset. Disse undervisnings- og arbejdsformer lægger dermed op til, at underviserne indtager forskellige roller inklusive facilitator-, vejleder-, og formidlerrollen. I valget af teorier, cases, værktøjer, m.v. bør studiestederne behandle emner og situationer, som understøtter anvendelighed og øget forståelse i relation til deltagernes egen kontekst. Der skal udarbejdes undervisningsmål, dvs. mål for kurset samt individuelle læringsmål med kursisterne. Underviserne på kurserne skal være fagligt velkvalificerede, have voksenpædagogisk erfaring og kompetence, samt tale og skrive engelsk flydende. De bør endvidere besidde arbejdserfaring fra mindst ét udviklingsland. I forhold til kursisterne bør der udvises omhu omkring kulturelt følsomme emner. Action Plan/handlingsplan I løbet af kurset skal relevante dele af kursets indhold relateres til problemstillinger eller udfordringer identificeret af kursisterne og vedkommendes arbejdsplads. Der skal i løbet af kurset udarbejdes et udkast til handlingsplan for, hvordan kursisten forestiller sig, at der i samarbejde med kolleger kan arbejdes videre med disse problemstillinger og udfordringer efter hjemkomsten. Handlingsplanen skal være realistisk med hensyn til tid, ressourcer og kursisternes mulighed for indflydelse, således at den vil kunne gennemføres og dermed understøtte kursisternes og arbejdspladsens mandat og målsætninger. Ekskursioner Et væsentligt element i kurserne skal være, at kursisterne oplever danske arbejdspladser, hvor forskellige måder at organisere arbejdet på og forskellige løsningsmodeller demonstreres. Dette gøres gennem ekskursioner og/eller praktikbesøg på steder, hvor kursisterne genkender arbejdsområder og arbejdsrelaterede udfordringer. De besøgte steder bør derfor ikke nødvendigvis repræsentere state-of-the-art, men bør tværtimod kunne relateres til kursisternes kontekst. Evaluering Det skal af studiestedet beskrives, hvordan kurset evalueres, både løbende og til slut. Den løbende evaluering gennemføres, så småjusteringer kan finde sted undervejs. Det er en fordel både at evaluere mundtligt og skriftligt, så alle får en stemme. 4

5 Evalueringen skal kunne belyse: Kursisternes læring: ift. kursets undervisnings- og læringsmål ift. de anvendte voksenpædagogiske metoders anvendelighed i forhold til kursets undervisning- og læringsmål ift. Action Plans, kursisternes engagement i arbejdet med at udvikle Action Plans med realistiske og udviklingsorienterede målsætninger. Desuden ønskes en evaluering af: kursisternes vurdering af studiestedet underviserne kurset som helhed Kursisterne skal informeres om kurset inden afrejse fra hjemlandet. Denne information (velkomstbrev, kursusprogram, evt. deltagerliste, spørgeskema, osv.) kan studiestedet fremsende til kursisterne eller lægge på DFCs Assessment Portal. 3.5 Studiestedet skal tage kontakt til DFC i følgende situationer: ved udskiftning af undervisere eller kursusleder efter DFCs godkendelse af det endelige kursusprogram. Sådanne udskiftninger skal altid godkendes af DFC. Undladelse heraf anses som aftalebrud. faglige, sproglige, sociale og pædagogiske problemer alvorlig sygdom/indlæggelse på hospital dødsfald i kursistens nærmeste familie (der tilbydes som oftest en hjemrejse) forsikringssager andre alvorlige hændelser. 3.6 For større grupper kan det være hensigtsmæssigt, at studiestedet evt. opfordrer kursisterne til at vælge en talsperson, der kan fungere som kontaktperson mellem holdet og studiestedet/dfc. 3.7 Hvis studiestedet er ansvarlig for indkvartering, står studiestedet for: afhentning ved lufthavn/banegård, samt udbetaling af dagpenge (efter aftale med DFC). 3.8 Det endelige regnskab og den afsluttende rapport jf. punkt 11. og 12. afleveres til DFC senest 2 måneder efter kursets slutdato. 3.9 Tilbudsgivning Når et studiested fremsender et nyt tilbud på kursusafholdelse, skal tilbuddet indeholde undervisningsplan, jvf. afsnit 3.3, herunder foreløbigt kursusprogram, bemanding og kursusevaluering samt budgetforslag (se budget i efterfølgende afsnit). Ved DFCs accept af tilbud inviteres der til kontraktforhandling. Tidspunktet, hvor DFC sender kontrakt til studiestedet, samt hvornår det endelige kursusprogram og budget skal foreligge, aftales nærmere. 5

6 4. KAPACITETSUDVIKLING AF STUDIESTEDER I SYD 4.1. DFC ser samarbejde om kursusudvikling mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark og i syd som en del af sit engagement ift. bistandseffektivitet. Desuden rummer samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark og i syd muligheder for både at støtte kapacitetsudviklingen såvel som videndeling institutionerne imellem I det omfang, der findes kvalificerede undervisere på DFCs partnerinstitutioner i syd, kan studiestedet i Danmark, i samråd med DFC, gøre brug af én af disse i forbindelse med kurset. DFC indhenter CVer fra partnerinstitutionerne i forbindelse med det enkelte kursus. Underviseren vælges ud fra studiestedets kriterier, dog vil DFC anlægge en helhedsbetragtning, således at alle partnerinstitutioner får mulighed for at få undervisere på DFCs kurser i Danmark. Udover at undervise på kurset skal der også være mulighed for erfaringsudveksling om pædagogik, kursusudvikling og -ledelse f.eks. ved møde med kursuslederen, primære undervisere, kursister samt ved deltagelse i andre dele af kurset, således at det samlede ophold hos studiestedet bliver på ca. 3 dage. Underviseren vil efterfølgende være tilknyttet DFC i ca. 2 dage. Omfanget af undervisningen skal være 1-2 dage og studiestedet skal honorere denne undervisning efter gældende regler (inkl. overhead) og inkludere dette i budgettet til DFC. Rejse og ophold dækkes af DFC. Studiestedet kan allokere 1 ekstra dags kursusledelse i budgettet for planlægning og erfaringsudveksling. Partnerinstitutionerne dækker løn og dagpenge for dagene, der ligger ud over undervisningen (1-2 dage). 5 DFC S ROLLER OG YDELSER 5.1 Strategiske overvejelser og udvikling af nye tiltag i forbindelse med kursusudvikling. Dette for at have fokus på organisatorisk læring, udvikling af best practice samt sørge for videndeling mellem DFC og studiestederne i Danmark såvel som i syd Administration, herunder udbetaling af stipendier (ifølge regler i Guide for Danida Fellows in Denmark ), Letter of Acceptance, ansøgning om visa, bestilling og køb af flybilletter og kontakt til relevante ambassader og konsulater. Forespørgsler vedrørende evt. ændringer af kursisternes flybilletter rettes til DFC. DFC forbeholder sig ret til at afvise ændringer. Rejsebureauet opkræver normalt et gebyr for hver ændring; dette gebyr skal afholdes af kursisten. 6

7 5.3 DFC indkvarterer kursister, der studerer i Københavnsområdet, med mindre andet aftales med studiestedet. Når DFC er ansvarlig for indkvarteringen, tager DFC sig af udbetaling af dagpenge og evt. udstedelse af periodekort. 5.4 DFC laver arrangementer for kursisterne om kulturelle, sociale og politiske forhold i Danmark. Disse aftener annonceres via Fellowship Post se Deltagelse i disse er obligatorisk for kursisterne, og studiestedet bedes være behjælpelig med at følge kursisterne til arrangementerne. 5.5 Herudover arrangerer DFC sociale og kulturelle aktiviteter for kursisterne i det storkøbenhavnske område. Aktiviteterne, som primært finder sted i weekender, bekendtgøres i Fellowship Post, som udkommer månedligt se evt Det tilstræbes, at alle kurser får besøg af DFC i løbet af kursusperioden for at vurdere kursusaktiviteterne og indhente kursisternes mening herom. 5.7 Ved samarbejdsproblemer kan DFC i særlige tilfælde aflaste studiestedet. Dette gælder f.eks. ved konflikter med (eller mellem) kursister, hvor studiestedets gode relationer til kursisterne kunne ødelægges. Som udenforstående, men også som repræsentant for Danida, vil DFC kunne mægle i disse konflikter. I sager, hvor det er påkrævet, har DFC desuden sanktionsmuligheder, som studiestedet ikke er i besiddelse af. 5.8 Løbende opdatering og udvikling af DFCs evalueringsredskab: DFC Assessment Portal. Ved studiets afslutning vurderer DFC kursisternes tilfredshed med kursusaktiviteterne ved brug af DFC Assessment Portal. Efter ca. 2 måneder følger DFC op på kursisternes læring ved brug af DFC Assessment Portal, herunder hvordan arbejdet med at implementere Action Plans forløber. 5.9 Når studiestedet har afleveret den afsluttende rapport, tager DFC kontakt og evaluerer kurset sammen med studiestedet. 6 FORSIKRINGER 6.1 Kursisterne er fra afrejsen i hjemlandet dækket af indbo- og bagageforsikring, ansvars- og ulykkesforsikring, samt sygeforsikring via TRYG. Ved korte ophold sender DFC oplysninger om sygeforsikring til studiestederne. 7

8 I forsikringsspørgsmål bedes studiestedet kontakte DFC så hurtigt som muligt. 7 AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER 7.1. I særlige tilfælde kan DFC i samråd med studiestedet træffe beslutning om at hjemsende en kursist. En sådan beslutning kan ikke ankes. DFC orienterer ambassaden og programmet/projektet herom For aflyste kurser, se aftalegrundlaget. 8 BUDGET 8.1 Budgettet skal udarbejdes på basis af kursusprogrammet. Der skal fremsendes en udspecificeret undervisningsplan sammen med budgettet. Undervisningsplanen skal indeholde en oversigt over planlagte aktiviteter og lektioner for de enkelte dage, timeforbrug (fordelt på forberedelsestimer og konfrontationstimer), samt navne på undervisere. I undervisningsplanen skal der den første formiddag være plads til introduktion til DFC og til opholdet i Danmark. 8.2 Budgettet skal opdeles i følgende hovedgrupper: Honorar, overheads (OH), udlæg inklusiv evt. indkvartering. Eksempel på det skema, som DFC anvender til budgetopstilling, er vist i bilag Overskridelser af budgettets poster kan kun godtgøres, hvis de er skriftligt godkendt af DFC inden kursusafslutningen. 9 HONORAR 9.1 Honoraret beregnes på grundlag af timeforbrug og timesats. 9.2 Det samlede timeforbrug udmøntes i timer til: kursusudvikling kursusledelse undervisning (forberedelse, oplæg, facilitering mv.) individuel vejledning i forbindelse med Action Plans/handlingsplaner ekskursionsledsagelse engagement med kursisterne forud for eller efter kurset gennem precourse eller post-course aktiviteter samarbejde og sparring til eventuelle partnerinstitutioner i syd øvrige aftalte aktiviteter. 8

9 Timeforbrug til undervisning: Hvis forberedelsessatsen er overenskomstbestemt, følges gældende regler. Er dette ikke tilfældet, er satsen 1 forberedelsestime til 1 konfrontationstime. Der kan maksimalt budgetteres med 35 konfrontationstimer pr. uge, med forberedelsestid svarende til samme antal timer pr. uge. Timerne fordeles på interne og eksterne undervisere. Kursusledelsen opfordres til at anvende det samlede maksimale timeforbrug inden for kategorien undervisning så fleksibelt som muligt jvf. afsnit 3.3. Kursusudvikling Ved afholdelse af nyudviklede kurser kan studiestedet afsætte timer til kursusudvikling. I særlige tilfælde kan der også afsættes timer til revision af kurset. For begge tilfælde gælder det, at der skal benyttes separate budgetlinier. Dette skal aftales særskilt med DFC. DFC honorerer ikke lokalaftaler, som giver medarbejderne særlige vilkår ved DFCs kurser. Der ydes ikke kompensation for, at undervisningen foregår på engelsk eller andet hovedsprog. Der betales ikke for tolkeservice. Kursusledelse Kursuslederen skal normalt være fastansat hos kontrakthaver. Undtagelser skal godkendes af DFC. Timeforbruget er afhængigt af mange faktorer såsom antallet af kursister, kursustype, kursets længde samt fysiske placering. Bilag 3 angiver eksempler på beregning af kursusledelsens omfang. Kursuslederen er ansvarlig for følgende opgaver: Kursusforberedelse, herunder udfærdigelse af velkomstbrev, kursusbrochure, tekst til DFCs hjemmeside, spørgsmål til DFC Assessment Portal, m.v. udarbejdelse af budget og regnskab gennemførelse af kursusprogram samt opfyldelse af målsætningen sikring af kursuskvaliteten, herunder evaluering udarbejdelse af afsluttende rapport kontakt til DFC et velfungerende kursistmiljø evt. afhentning, indkvartering og afrejse (i provinsen) 9

10 Ekskursionsledsagelse Der kan som hovedregel kun betales for én ledsager pr. ekskursion. Der gives ikke forberedelsestimer til ekskursioner. Øvrige aktiviteter Der kan tildeles timer til øvrige aktiviteter efter aftale med DFC. 9.3 Timesatsen for intern og ekstern undervisning beregnes med udgangspunkt i den normalt udbetalte bruttoløn og udregnes som følger: 12 gange seneste månedsløn 1655 timer (normeret timetal) Det normerede timetal er baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Månedslønnen opgøres som bruttoløn (fast månedsløn + pensionsbidrag betalt af virksomheden + ferietillæg (normalt 1 %) + A-indkomstpligtige goder + lovpligtige ydelser fratrukket kompensation). De maksimale timesatser for lønbaserede rater, baseret på Udenrigsministeriets tidligere KR-regelsæt, er angivet i bilag 4. For 2015 er det 521 kr.. Er omfanget af den eksterne undervisning på under 4 konfrontationstimer, kan der ses bort fra den lønbaserede beregning. I stedet anvendes KRreglernes anciennitetstabel som beskrevet nedenfor. Såfremt der ikke kan beregnes en lønbaseret timesats (for freelancekonsulenter, enkeltmandsvirksomheder mv.), følges anciennitetstabellen, som er anført i bilag 4. Timesatsen reguleres pr. 1. januar hvert år Overhead Studiestedet kan beregne OH af egne ydelser. OH udgør en procentdel af timesatsen. Den maksimale OH er 130 % for kursusledelsen. For øvrige fastansatte på studiestedet er den maksimale OH 115 %. For at en medarbejder eller underviser kan betragtes som fastansat eller intern, skal der være tale om et ansættelsesforhold på funktionærvilkår. Dette indebærer varetagelse af arbejdsopgaver ud over de kursusrelaterede. Såfremt studiestedet anvender andre institutioner eller virksomheder til at løse en del af opgaven, refunderes disse ydelser efter regning, og studiestedet kan ikke beregne OH heraf. Såfremt studiestedet anvender eksterne undervisere kan OH andrage 100 %. Det skal fremgå af budgettet, om OH tilfalder underviseren eller studiestedet. 10

11 OH dækker følgende udgifter: administration lokale- og kontoromkostninger repræsentation, inkl. udgifter til velkomst- og afskedsarrangementer medarbejdernes transport avance personale- og forsikringsudgifter akkvisition såsom udarbejdelse af tilbud og brochure undervisningsudstyr (ang. IT-udstyr jf. pkt. 9.1) ikke-debiterbare lønudgifter gaver fra studiestedet (tasker, paraplyer m.v.). 10 UDLÆG GENERELT Udlægsbudgettet indeholder sædvanligvis poster så som: undervisningsmaterialer faglige ekskursioner sociale arrangementer transport diæter IT praktikhonorar revision evt. indkvartering. Undervisningsmaterialer Materialer som bøger, kompendier, fotokopier, USB-stik kan medtages. Undervisningsmaterialer, inkl. litteraturliste, uploades på DFC Assessment Portal. Kursisten kan ved kursets afslutning enten få materialerne på et USBstik eller printet. Fotokopier kan maksimalt afregnes med 1,- kr. pr. kopi. Hvis fotokopiering finder sted uden for studiestedet, betales efter regning. Faglige ekskursioner i Danmark Posten dækker transport samt evt. overnatninger og entréudgifter. Sociale arrangementer Der ydes et tilskud på 100 kr. pr. uge pr. kursist, der deltager i et kursus, der foregår uden for Københavnsområdet. Der kan dog i særlige tilfælde ydes større tilskud til sociale aktiviteter. Der skal gøres rede for de afholdte arrangementer i den afsluttende rapport. Se i øvrigt bilag 7 for vejledning vedrørende sociale arrangementer. 11

12 Transport Posten dækker eksterne underviseres transportudgifter til studiestedet i følge statens regler. Transport for undervisere fra udlandet dækkes normalt ikke og kun efter aftale med DFC. Diæter Der kan kun dækkes dagpenge (ifølge statens regler) til ledsagere, som deltager i ekskursioner/studieture, såfremt ledsageren har mindst én overnatning uden for hjemmet. Evt. overnatninger skal aftales med DFC. IT Der kan ydes 275 kr. pr. pc pr. kursusuge. Godtgørelsen dækker en standard pc med engelsk version af office-pakken samt udgifter til klargøring og vedligeholdelse. Hver kursist skal have rådighed over en pc. Hvor kursisten ikke selv medbringer en pc eller tablet, skal studiestedet stille en pc til rådighed og der skal være adgang til den i hele studieperioden - og om muligt også uden for den normale undervisningstid. Det forudsættes, at pc og programmer højest er 3 år gamle, at kursisterne arbejder med opdateret engelsk-sproget software og at der er internetadgang. Der ydes ikke betaling til licenser og andet udstyr, der indgår i studiestedets normale IT-beholdning. Specielt IT-udstyr, udover pc ere, kan i særlige tilfælde lejes efter aftale med DFC. I så fald betales efter regning. Såfremt kursusprogrammets gennemførelse er betinget af anvendelse af andet udstyr og/eller programmer end ovennævnte, aftales beløbet herfor med DFC. Praktikhonorar Der kan i forbindelse med kursisternes praktikophold i andre institutioner og virksomheder ydes kompensation på op til 600 kr. pr. dag pr. kursist til praktikstederne. Revision Studiestedet kan få dækket faktiske udgifter til revision af kursusregnskabet med maksimalt kr.. Indkvartering Retningslinier for indkvarteringsforhold ses af bilag 6. Indkvartering skal godkendes af DFC. Kursisternes dagpenge afhænger af indkvarteringsstedets køkkenfaciliteter. 12

13 10.2 Der gøres desuden opmærksom på følgende: Udlægsbudgettet kan ikke indeholde diverse -poster. Evt. fagligt nødvendige tiltag og/eller uforudsete aktiviteter aftales med DFC undervejs i studieforløbet. Der skal ikke budgetteres med udgifter til flybilletter og opholdsudgifter. Udgifterne hertil afholdes af DFC. Udstyr til brug for kursisterne dækkes af OH, idet det er studiestedets opgave at stille det udstyr til rådighed, der er nødvendigt for gennemførelsen af kurset. Ændringer i deltagerantallet medfører ikke ændringer i honorarbudgettet, med mindre der er tale om store afvigelser i deltagerantallet og efter aftale med DFC. Udlægsbudgettet justeres, så det svarer til antallet af deltagere. 11 AFREGNING AF HONORAR OG UDLÆG 11.1 Kursusafgiften udbetales i rater ifølge budgettet Kursusafgiften udbetales i 2 rater. 1. rate, der udgør ca. 50 % af honoraret inkl. OH, evt. indkvarteringsudgifter samt alle andre udlæg, udbetales ca. 2 uger før kursusstart Restbeløbet (slutraten) udbetales efter modtagelsen af afsluttende rapport, samt godkendelse af regnskab. Der afregnes løbende måned plus 30 dage. 12 REGNSKAB 12.1 Regnskab og afsluttende rapport skal være DFC i hænde senest 2 måneder efter kursets afslutning. Regnskabet opstilles, så det er sammenligneligt med budgettet. Afregningen skal baseres på hver medarbejders normale timesats ifølge pkt Ved revision af kurset forventer DFC, at der opnås sikkerhed for: at alle udgifter og alt tidsforbrug er relateret til kurset at der ikke er omkostningsdækning fra anden side at regnskabet kun er påført udgifter, der er aftalt i budgettet eller ved anden skriftlig aftale med DFC at timeregistreringen stemmer overens med afregningen af medarbejderne og til medarbejdernes normale timeløn at revisor har fået forevist de originale udlægsbilag og konstateret, at de er i overensstemmelse med de foretagne registreringer. 13

14 Når studiestedet revideres af Rigsrevisionen, er det tilstrækkeligt, at den regnskabsansvarlige på studiestedet med sin underskrift garanterer, at DFCs revisorerklæring er overholdt ifølge ovenstående retningslinier. I modsat fald skal slutregnskabet revideres af en ekstern revisor. For alle studiesteder gælder, at DFC kan lade sin revisor gennemgå bilag m.m. på studiestedet. 13 AFSLUTTENDE RAPPORT 13.1 I den afsluttende rapport belyses følgende punkter: kursets resultat i forhold til kursets formål, undervisnings- og læringsmål ændringer af kursusprogram og udskiftning af undervisere kursisternes vurdering af kurset baseret på studiestedets afsluttende evaluering studiestedets vurdering af kurset, herunder faglige ekskursioner og sociale arrangementer evt. forslag til forbedring af kurset. 14

15 BILAG 1. EKSEMPEL PÅ KONTRAKT KONTRAKT MELLEM DANIDA FELLOWSHIP CENTRE OG STUDIESTED VEDRØRENDE STUDIEOPHOLD FOR DANIDA-KURSISTER I DANMARK. Studiestedets navn:... Adresse: Telefon:... Studiets navn:... Studieperiode:... Studiestedets kontaktperson:... adresse:... Studieophold for følgende kursister: Navn: Land: 15

16 1. AFTALEGRUNDLAG (vedlagt som bilag) 1.1 Retningslinjer for kursusafholdelse, budget og regnskab, Danida Capacity Development Support Programme, juni STUDIESTEDETS YDELSER UD OVER AFTALEGRUNDLAGET 2.1 Udarbejdelse af kursusprogram og budget. 2.2 Gennemførelse af kursusprogram inklusiv løbende og afsluttende evalueringer. 2.3 Fremsendelse af afsluttende rapport efter endt kursus. 2.4 Indkvartering ifølge aftale mellem DFC og studiested. 2.5 For studier, hvor studiestedet er ansvarlig for indkvarteringen: Afhentning i lufthavn eller på banegårdsamt, samt udbetaling af stipendier. 3. DFC s YDELSER 3.1 Planlægning af kursusaktiviteter i samarbejde med studiestedet. 3.2 Udbetaling af rater i henhold til nærværende aftalegrundlag. 3.3 Sociale og kulturelle arrangementer. 3.4 Personlig og praktisk rådgivning for alle kursister. 3.5 Administration, herunder udbetaling af stipendier ifølge regler i Guide for Danida Fellows in Denmark, ansøgning om visa, bestilling og køb af flybilletter, kontakt til relevante ambassader og konsulater. 3.6 Evaluering af studieophold via DFC Assessment Portal. 3.7 For studier, hvor DFC er ansvarlig for indkvarteringen: Afhentning i lufthavn, udbetaling af stipendier, buskort og forsikringer. De tre sidstnævnte ydelser sker i forbindelse med en orientering af ½ dags varighed i begyndelsen af studieperioden. 4. BUDGET OG REGNSKAB 4.1 Endeligt budget skal være DFC i hænde senest 4 uger før studiestart. Regnskabet skal være DFC i hænde senest 2 måneder efter studieafslutning. Efter godkendelse af regnskabet afregnes løbende måned plus 30 dage. Skemaet over kursusafgiftsspecifikation (opdelt på personer) og udlægsspecifikation (fordelt på hovedgrupper) skal udfyldes og medsendes regnskabet. 4.2 Regnskabet skal endvidere påtegnes af statsautoriseret eller registreret revisor. Når studiestedet revideres af Rigsrevisionen, er det tilstrækkeligt at den regnskabsansvarlige med sin underskrift garanterer, at DFCs revisorerklæring er overholdt ifølge Retningslinjer for kursusafholdelse, budget og regnskab punkt Om DFC måtte ønske det, skal studiestedet fremsende kopi af samtlige bilag for kurset. 16

17 For alle studiesteder gælder, at DFC kan vælge at lade sin revisor gennemgå bilag m.m. på studiestedet. 5. FORSIKRINGER 5.1 DFC varetager administrationen af forsikring for kursisterne. Disse er fra afrejse fra hjemland dækket af DFCs indbo-/bagage-/ansvars-/ulykkesforsikring og sygeforsikring via TRYG. 6. MISLIGHOLDELSE 6.1 Hvis studiestedet ikke opfylder kontraktens bestemmelser, og der er tale om en ikke uvæsentlig misligholdelse fra studiestedets side, kan kontrakten hæves af DFC. Eventuel tvist i forbindelse med misligholdelse skal afgøres ved voldgift. 6.2 Såfremt kontrakten hæves, skal studiestedet tilbagebetale de af DFC modtagne forskudsbetalinger. Studiestedet har ikke noget krav på DFC i anledning af ophævelsen. 6.1 No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 7. AFLYSNINGER, ÆNDRINGER OG FORLÆNGELSER 7.1 Såfremt studiestedet aflyser studieopholdet med kort varsel er studiestedet forpligtet til at afholde de ekstra omkostninger, der måtte være forbundet med at afholde kurset i andet regi. 7.2 DFC forbeholder sig ret til at bringe kontrakten til ophør til enhver tid. Studiestedet er i så fald alene berettiget til honorar for det indtil standsningen udførte arbejde, samt dækning af de udgifter, som studiestedet får i anledning af at opgaven standses, herunder løn for overflødiggjort arbejde og leje af overflødiggjorte lokaler. Studiestedet er pligtig til at søge disse udgifter begrænset mest muligt. 7.3 Principperne i 7.2 gælder også ved aflysning af enkelte kursister. 7.4 Eventuelle forlængelser skal aftales separat. UNDERSKRIFTER dato: dato: for DFC for studiested

18 BILAG 2. VEJLEDENDE STUDIEBUDGET I TO RATER DFC j.nr. Kursustitel Studiested: Antal kursister: Studieperiode: - 1. KURSUSAFGIFT: kr. a. Undervisningshonorar: konfrontationstimer á kr. 0,00 forberedelsestimer á kr. 0,00 b. Ekskursionsledsagelse og praktiktilsyn: timer á kr. 0,00 c. Vejledning (f.eks. i fm Action Plans) timer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 d. Kursusledelse: kursusleder timer á kr. 0,00 assistent - timer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 e. Ekstern undervisning: konfrontationstimer á kr. 0,00 forberedelsestimer á kr. 0, SUBTOTAL 0,00 2. OVERHEADS: 115 % af 1. subtotal 0, % af 2. subtotal 0, % af 3. subtotal 0, KURSUSAFGIFT + OVERHEADS 0,00 3. UDLÆG TIL INDKVARTERING: 0,00 4. ANDRE UDLÆG: a. Undervisningsmaterialer b. Faglige ekskursioner c. IT d. Revision e ANDRE UDLÆG IALT: 0,00 FORVENTEDE SAMLEDE KURSUSUDGIFTER kr. 0,00 1. rate udbetales d. kr. 0,00 FORVENTET BELØB VED REGNSKABETS AFSLUTNING kr. 0,00 Nærværende budget er aftalt mellem studiestedet og DFC dato: dato: 18

19 BILAG 3. TIMETILDELING TIL KURSUSLEDELSE. * De nedenfor viste timetal er maksimale satser for kurser af op til 2 måneders varighed og med holdstørrelser på 20 kursister. 1. Kursusledelse - forberedelse (udarbejdelse af kursusprogram og budget, tilrettelæggelse af ekskursioner, kontakt til lærere m.m.) samt afvikling (afsluttende rapport, regnskab samt evaluering med lærere mm.): 3 uger á 37 timer 2. Løbende kursusledelse og evaluering: 3 timer pr. skemadag ved kurser op til 4 uger. 3. Evt. tilrettelæggelse af praktikophold: 7,5 timer pr. sted Kommentarer: Ved kurser, hvor studiestedet er ansvarlig for indkvartering, kan der tildeles timer til afhentning, indkvarteringsprocedure, afholdelse af sociale arrangementer og afrejse, samt til ekstra arbejde i forbindelse med kontakten til kursisterne. Ved andre holdstørrelser end 20 vil time-tildelingen blive revideret. Dette gælder ligeledes ved gentagne kurser. 19

20 BILAG 4. VEJLEDENDE TIMESATSER Maksimum-beløb for lønbaserede timesatser er521,- kr. Nedenstående tabel gælder for eksterne undervisere, der ikke er lønmodtagere samt for enkeltmandsvirksomheder og ansatte i virksomheder, for hvilke den seneste månedsløn ikke kan dokumenteres. Anciennitetstabel Timesats kr. Under 5 år 354,- Fra 5 til 9 år 408,- Fra 10 til 14 år 423,- Fra 15 til 19 år 458,- Over 20 år 521,- Kommentar: Satserne er gældende for 2015 og indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Satserne er vejledende, hvilket vil sige, at studiestedet i forbindelse med tilbudsgivning kan vælge at gå ind med lavere satser end de reelt gældende. KILDE: BASERET PÅ UDENRIGSMINISTERIETS TIDLIGERE KR-REGELSÆT

21 BILAG 5. STANDARD CHECKLISTE VEDRØRENDE FORDELING AF OPGAVER MELLEM STUDIESTEDET OG DFC. Aktivitet Studiestedet DFC Udarbejdelse af kursusprogram (inkl. læseplan, bemanding, skema) og budgetforslag Godkendelse af kursusprogram og budget samt fremsendelse af kontrakt Udarbejdelse af kursus-beskrivelse til DFCs hjemmeside og kursusbrochure Annoncering af kursus på DFCs hjemmeside og fremsendelse af informationsmateriale til relevante danske ambassader og diplomatiske repræsentationer samt rådgivere og samarbejdspartnere Indkvartering i Københavnsområdet (i de fleste tilfælde arrangeret af DFC) eller i provinsen (i de fleste tilfælde arrangeret af studiestedet) Udbetaling af kursusafgift () () Udvælgelse af kursusdeltagere Afhentning af kursister ved ankomst i Københavnsområdet (foretages af dem der er ansvarlig for indkvarteringen) Afhentning af kursister ved ankomst i provinsen Kursusgennemførelse Meddelelser vedr. evt. ændringer i kursusprogram og bemanding Pre-course Questionnaires (På nogle kurser er det DFC der står for spørgsmålene og på andre udarbejdes de i samarbejde med studiestedet). () () () () Løbende evaluering mens kurset foregår () Evaluering ved afslutning End-of-Study-Questionnaires Afsluttende rapport Udarbejdelse og fremsendelse af regnskab efter afsluttet kursus (inkl. evt. revisorerklæring) Godkendelse af afsluttende rapport Afsluttende afregning

22 BILAG 6. RETNINGSLINIER OG ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED INDKVARTERING AF KURSISTER UNDER DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. DFCs overordnede målsætning for indkvartering af kursister er: At kursister skal indkvarteres under kollegielignende forhold under hensyntagen til kursisternes køn, kulturelle og religiøse baggrund. De følgende retningslinier skal ses i erkendelse af, at presset på danske kollegier er stort, og at studiesteder derfor i stigende grad må anvende alternative indkvarteringsformer. Valget af indkvartering skal tage hensyn til såvel fysiske samt andre forhold. Selvom de fysiske rammer er af tilstrækkelig kvalitet, kan der være andre forhold, der gør sig gældende i vurderingen af, om et indkvarteringssted er egnet. Fysiske faciliteter og retningslinier i forbindelse med indkvarteringen: Kursister skal indkvarteres på hvert sit værelse. Værelset skal være rummeligt og have et solidt arbejdsbord. Værelset skal kunne låses og gennemgangsværelser kan ikke accepteres. Hvis der ikke er bad og toilet på værelset, skal hvert køn have adgang til separate toilet- og badeforhold. Individuelle faciliteter foretrækkes. Der skal så vidt muligt være adgang til køkkenfaciliteter, når kursisterne er her i lang tid. Der skal være adgang til tv med engelsksprogede kanaler enten på værelset eller i et fælleslokale. Der skal være internet-adgang. Anvendes hotel- eller ferielejligheder med to eller flere værelser kan lejlighederne kun deles af personer af samme køn. Andre hensyn omkring valg af indkvarteringssted. Transporttid til studiestedet. Er det nemt at komme fra indkvarteringsstedet til studiestedet med offentlige transportmidler? Indkvarteringsstedets beliggenhed. Er der rimelige indkøbsmuligheder i nærheden? Hvordan er indkvarteringsstedets beliggenhed i forhold til forlystelser, en biograf, en cafe eller bare en aftentur i byen? Det kan være problematisk at anvende meget isolerede indkvarteringssteder. Miljø på indkvarteringsstedet. Er der et godt miljø? Har stedet et venligt personale, der tager hånd om kursisterne og er behjælpelige med praktiske problemer omkring indkvarteringen, kan dette meget nemt opveje eventuelle fysiske mangler. Det omvendte kan desværre også gøre sig gældende, at de fysiske rammer er gode, men kommunikation til og servicering af kursisterne er så ringe, at indkvarteringsstedet ikke er anbefalelsesværdigt. Det er DFC s erfaring, at indkvarteringsforhold under opholdet i Danmark har stor indflydelse på kursistens trivsel og dermed også på det faglige udbytte af kurset.

23 BILAG 7. VEJLEDNING FOR STUDIESTEDET MED HENSYN TIL AFHOLDELSE AF SOCIALE OG KULTURELLE AKTIVITETER Studiesteder udenfor Storkøbenhavn modtager 100 kr. pr. kursist pr. uge til sociale og kulturelle aktiviteter. Med dette beløb er det muligt at besøge lokale seværdigheder og tilbyde sociale aktiviteter i løbet af kursisternes ophold. Brugerbetaling: DFC anbefaler, at studiestederne opkræver et mindre beløb (10-30% af aktiviteternes faktiske pris) for de sociale og kulturelle aktiviteter, der tilbydes. Delvis brugerbetaling viser sig ofte at højne niveauet af kursisternes eget engagement og ansvar overfor aktiviteterne. Samtidig øges budgettet, så der er flere penge at arrangere de sociale og kulturelle aktiviteter for. Slå faglige ekskursioner sammen med sociale og kulturelle aktiviteter: Mange studier indebærer faglige ekskursioner rundt om i landet, og det kan være oplagt at lægge forskellige kulturelle aktiviteter ind i sådanne ture. Skal man f.eks. til Nordjylland i forbindelse med studiet, kunne man tage til Skagen og se havene mødes ved Grenen. Man kan stoppe på halvvejen, spise frokost i det grønne, se et slot eller gå i Legoland. På den måde sparer man tid og busleje og får en god oplevelse udover det faglige. DFC opfordrer til, at studiestederne anvender de lokale seværdigheder og den lokale natur. I lokalområdet findes måske slotte, kunstmuseer, egnsmuseer, museumslandsbyer, fagspecifikke museer, spændende broer, virksomheder, akvarier, zoo eller forlystelsesparker. Måske lægger lokalområdet op til udendørsaktiviteter som picnic i skov eller på strand, beach-volley, tur på hesteryg, en sejltur, en færgetur til nærliggende øer, en fisketur, diverse lokale loppemarkeder og julemarkeder. Sociale aktiviteter kan være: En fest på skolen, besøg i danske hjem, grillaften i en have, middage lavet af kursisterne for medstuderende og undervisere, arrangementer, hvor kursisterne fortæller om deres kultur og lande, en tur i biografen, bowling, dans på det lokale dansested eller en kop te på en café, osv. Yderligere beløb kan i visse tilfælde bevilges: Der kan opstå situationer, hvor de 100 kr. ikke rækker, og det vil da være muligt at ansøge DFC om et ekstra beløb. Der kan være tale om, at studiestedet ligger et sted, der ikke byder på spændende lokale seværdigheder eller gode naturmæssige oplevelser. Det kan være, at alle lærere bor langt fra studiestedet og derfor ikke kan trække på kendskab til personer og aktiviteter i området. Nogle studieperioder er også sværere at dække end andre. I nogle områder er vinteren vanskelig, fordi ingen af de gratis (eller billige) glæder er oplagte i kulden, og man derfor må tilbyde dyrere indendørsaktiviteter. Endelig kan der være tale om, at visse kursistgrupper er vanskelige at gøre glade og tilfredse. Måske fungerer gruppen dårligt sammen, og der kan derfor være behov for at lave mange aktiviteter for at ryste dem mere sammen. Det kan også være, at gruppen er for stor (eller for lille) til selv at kunne få glæde af det sjov de selv laver. I sådanne tilfælde kan DFC ansøges om et passende beløb til at dække bestemte formål. Kursuslederen må da formulere i korte træk, hvad man ønsker at tilbyde, og hvorfor, samt opstille et budget for det beløb, man ønsker fra DFC.

24 BILAG 8. DFC MINIMUMSKRAV TIL FORMAT FOR EVALUERING PÅ REAKTIONSNIVEAU AF DANIDA CAPACITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME. Gældende fra juni 2015 Nedenstående skal illustrere Danida Fellowship Centres minimumskrav til indholdet i studiestedets evalueringstilgang. Det står det enkelte studiested frit for at tilføje yderligere elementer såvel som at udforme evalueringsskema og -metode. DFC forventer herved at bedre kunne foretage en sammenligning af kurser, studiesteder og undervisere Very Good Good Okay Poor Very Poor GENERAL COURSE EVALUATION: Course management Course venue Course logistics and information Comments/suggestions: Duration of course Overall training methodology and course design Please rate your own participation in the course how active were you? Comments/suggestions: Too Short OK Too Long

25 EVALUATION OF COURSE ELEMENTS: In-course session: Session name and date Trainer name Comments/ suggestions: Professional knowledge Training skills Training materials Relevance to your work Duration Too Short Ok Too Long Excursion: Site name and date Guide s professional knowledge and skills What was seen/ideas to take home? Relevance to your work Duration Comments/suggestions: Too Short Ok Too Long Action planning (if applicable): Facilitator s name Facilitator s professional knowledge and skills Support materials Facilitator s ability to guide your process towards an action plan Duration Comments/suggestions: Too Short Ok Too Long

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Januar 2014 Indholdsfortegnelse 2 KONTRAKT... 4 3 STUDIESTEDETS

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser.

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMUL- LU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Februar 2002 BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Gældende fra 1.12.2016 Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og studieturer. Ekskursioner og studierejser

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere