TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Jannie Meiltoft, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Budgetforslag 2014 samt overslagsårene Regnskab 2012 for Redningsberedskabet Høring af Fingerplan 2013, Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Udviklingsstrategi for Naturpark Amager Igangsættelse af lokalplan for P15 og P17 i lufthavnen Plan og facade af ny garage på Brandstationen Tandklinik: Godkendelse af skitseforslag Valg af energirenoveringstiltag for

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/13792 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om lovliggørelse af anvendelsen og bebyggelsen på ejendommen, Egmondvej 5. Kommunen fik medhold. B) Timebaseret byggesagsgebyr C) Forelæggelse af licitationsresultat, Pilegårdsskolen. Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. 1 Åben NMK og NMK Afgørelse i sag om Tårnby Kommunes påbud om at lovliggøre anvendelsen og bebyggelsen på ejendommen Egmondvej 5 i Dragør - jeres j.nr.: Udsendt afgørelse [DOK ].PDF 2 Åben Vedr. Ændringsforslag til Lovforslag L150 - timebaseret byggesagsgebyr - Brev til folketingspolitikere vedr. timebaseret byggesagsgebyr (sendt d. 27. april 2013 via mail).pdf 3 Åben Vedr. Ændringsforslag til Lovforslag L150 - timebaseret byggesagsgebyr - Fagligt og økonomisk høringssvar til L150 om byggesagsgebyrer-akp.pdf / / /13 Indstillingen tiltrådt. 2

4 2. Budgetforslag 2014 samt overslagsårene Sagsnr.: 13/12828 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Budget 2014 samt overslagsårene for Redningsberedskabet. Teknisk Forvaltning indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales over for Bygge- og Ejendomsudvalget, - at Budgetforslag 2014 samt overslagsårene godkendes. Beslutning fra Beredskabskommissionen den Oversendes til Bygge- og Ejendomsudvalget med anbefaling. 1 Åben Budget Beredskabskommissionen - Redningsberedskabet /13 Indstillingen tiltrådt. 3

5 3. Regnskab 2012 for Redningsberedskabet Sagsnr.: 13/12838 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: Teknisk Forvaltning fremlægger Regnskab 2012 for Redningsberedskabet. Teknisk Forvaltning indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales over for Bygge- og Ejendomsudvalget, - at Regnskab 2012 godkendes. Beslutning fra Beredskabskommissionen den Oversendes til Bygge- og Ejendomsudvalget med anbefaling. 1 Åben Regnskab Beredskabskommissionen - Redningsberedskab /13 Indstillingen tiltrådt. 4

6 4. Høring af Fingerplan 2013, Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Sagsnr.: 13/12467 Sagsansvarlig: HMJ.TF Afbud: Teknisk Forvaltning har fra Naturstyrelsen modtaget forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning - i høring UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslag til Fingerplan 2013 skal, når det vedtages, afløse den gældende Fingerplan fra Fingerplanen er et Landsplandirektiv og sætter dermed rammen for den kommunale planlægning i hele hovedstadsområdet. Fingerplanens overordnede mål er at sikre, at fingerbystrukturen fastholdes og udbygges således, at byen og trafiksystemerne hænger sammen med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening, samt at byen og det grønne hænger sammen, så der er kort afstand til natur og større friluftsområder for byens befolkning. I forhold til den hidtil gældende Fingerplan 2007 er der sket en række ændringer. Af væsentlige ændringer kan nævnes: 1) Transportkorridorerne er blevet revideret. 2) Der introduceres et nyt begreb bykiler, der bl.a. muliggør etablering af mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til frilufts- og fritidsformål. Der er ikke i fingerplan 2013 udpeget bykiler i Tårnby Kommune 3) Hovedstadsområdets grønne kiler vil fremadrettet kunne anvendes til klimatilpasningstiltag 4) Forlængelse af de grønne kiler langs byfingrene 5) Fastlæggelse af regionale cykel- og rekreative stinet (som tidligere kendt fra regionplan 2005) For Tårnby kommune er følgende forhold særligt betydende: - Transportkorridoren, der løber tværs over Amager, er blevet ændret. Ændringen fremgår af kortbilag I,1 (side 37). Konsekvensen af ændringen er, at transportkorridoren omkring Ullerup og Viberup er blevet indsnævret og fremadrettet bliver sammenfaldende med den 200 meters beskyttelseszone, der er omkring naturgasledningen. - Stationsnærhedsprincippet videreføres. Kontorerhverv over 1.500m2 kan kun placeres i de stationsnære områder. - Støjkonsekvensområdet omkring lufthavnen fastholdes, hvilket medfører, at der fortsat ikke må udlægges ny byzone i kommunen. 5

7 Yderligere hovedbudskaber fra forslag til Fingerplan 2013 findes i delrapporten: Forslag til Fingerplan 2013 hovedbudskaber, som er vedlagt som bilag. HØRING Forslag til Fingerplan 2013 er i høring frem til 14. juni 2013 LOVGRUNDLAG Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning udstedes i henhold til Lov om planlægning 3 stk. 1 Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der fremsendes høringssvar til Naturstyrelsen indeholdende følgende bemærkninger: 1. Den grønne kile langs Øresundskysten bør tilrettes, så den fremadrettet følger den nye Jacob Fortlingsvej. 2. En lempelse af lufthavnscirkulæret, således at det muliggøres at udlægge nyt byzoneareal til erhverv i et nærmere udpeget område syd for Kirstinehøj. 3. Arealerne Trekanten og Skaftet ændres fra grøn kile til bykile med mulighed for placering af mindre byggeri og aktiviteter til friluftsliv bl.a. med henvisning til intentionerne i projektet om Naturpark Amager. 4. Den nye kyststi langs diget bør indgå i det rekreative stinet. 5. Den rekreative sti, der er angivet planlagt rundt om lufthavnens østområde, bør udgå, idet hverken Tårnby Kommune eller Trafikstyrelsen i forbindelse med det hidtidige planarbejde har ønsket etablering af yderligere en sti i området. 1 Åben Forslag til Fingerplan /13 2 Åben Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber /13 Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: fremadrettet i pkt. 1 ændres til nu. Det tilføjes endvidere i høringssvaret, at opmærksomheden skal henledes på, at det er forudsat i Miljøgodkendelsen for lufthavnen, at en reducering af støjen skal komme kommunen og borgerne til gode. 6

8 5. Udviklingsstrategi for Naturpark Amager Sagsnr.: 13/12750 Sagsansvarlig: HMJ.TF Afbud: Som opfølgning på projekt Ny Vestamager foreligger der nu en udviklingsstrategi for Naturpark Amager til politisk vedtagelse hos projektets parter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udviklingsstrategien skal skabe en fælles ramme for udviklingen af den fælles vision om en Naturpark Amager mellem projektets parter (Naturstyrelsen Hovedstaden, Københavns Kommune, Dragør Kommune, By- og Havn samt Tårnby Kommune). Udviklingsstrategien skal samtidig danne grundlag for ansøgninger om ekstern finansiering til gennemførelse af nogle af strategiens elementer. Hovedelementerne i udviklingsstrategien drejer sig om at sikre sammenhænge mellem naturområderne på tværs af såvel ejer- som administrative skel, sammenhænge mellem naturområderne og de omgivende byområder samt en koordineret udviklings- og driftsindsats til gavn for både naturen og brugerne. Dette indebærer bl.a. tiltag, der kan forbedre naturværdierne og adgangen til og synlighed af naturparken. Det handler om formidling og om at skabe støttepunkter og udflugtsmål, men også om at indtænke bevægelsesmønstre, udsigtspunkter og differentierede udnyttelsesgrader. Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales, - at udviklingsstrategien for Naturpark Amager godkendes som grundlag for: et fortsat samarbejde mellem projektets parter det samlede naturområdes langsigtede udvikling ansøgninger om ekstern finansiering til realisering af projektets delelementer - at projektet om Naturpark Amager forankres i den kommunale planlægning - at arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med: 7

9 udvikling af en fælles organisation, hvor der kan træffes beslutninger om samarbejdet udvikling af en fælles kommunikationsstrategi udvikling af ideer og muligheder evt. i form af et mulighedskatalog til brug for ansøgninger om ekstern finansiering 1 Åben Ny Vestamager - deltagelse i projekt /13 2 Åben Beslutning fra ØK den om Ny Vestamager.pdf /13 3 Åben Udviklingsstrategi Naturpark Amager af /13 Indstillingen tiltrådt, dog således, at kommunen tager forbehold for anvendelsen af byranden. 8

10 6. Igangsættelse af lokalplan for P15 og P17 i lufthavnen Sagsnr.: 13/9693 Sagsansvarlig: HMJ.TF Afbud: Teknisk Forvaltning har fra Københavns Lufthavne A/S modtaget ansøgning om at igangsætte et lokalplanarbejde for P15 og P17 samt grundvandskøleanlægget i lufthavnen. Områderne er en del af det område, der tidligere indgik i det samlede planarbejde for lufthavnens Østområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen om at udarbejde en lokalplan for kun p-arealerne og grundvandskøleanlægget er, at p-pladserne er anlagt på midlertidige vilkår, og at disse udløber ved udgangen af Lufthavnen forventer at have en overordnet plan og strategi for udvikling af området klar indenfor kort tid, som kan lægges til grund for at genoptage arbejdet med Østområdets samlede udvikling. Det vurderes dog ikke muligt at udarbejde en samlet lokalplan for hele Østområdet inden udgangen af Bygge- og Ejendomsudvalget har ved tidligere lejligheder fastholdt, at arealerne for P15 og P17 skal indgå en samlet planlægning for lufthavnens Østområde, men situationen er uholdbar for lufthavnen, og der er behov for at få en varig løsning på parkeringssituationen. I vedlagte notat fra 2012 findes en gennemgang af fremtidsmulighederne for P15 og P17 vurderet bl.a. på baggrund af en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fra Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - hvorvidt der igangsættes lokalplanarbejde for P15, P17 og grundvandskøleanlægget i lufthavnen. 9

11 1 Åben Anmodning om udarbejdelse af lokalplan af /13 2 Åben Notat vedr. fremtiden for P15 go P17 i lufthavnen /13 Der igangsættes lokalplanarbejde. 10

12 7. Plan og facade af ny garage på Brandstationen Sagsnr.: 13/6120 Sagsansvarlig: hts.tf Afbud: Økonomiudvalget tiltrådte den 24. april 2013 en tillægsbevilling til opførelse af en ny dobbeltgarage ved Brandstationen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er udarbejdet et skitseforslag, der viser hvor på grunden garagen påtænkes opført. Derudover fremgår det, hvordan garagen er indtænkt helhedsmæssigt med den øvrige bebyggelse. Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at skitseforslag for garagebygning på Tårnby Brandstation godkendes. 1 Åben Skitseforslag til garage /13 2 Åben Tillægsbevilling til garage på brandstationen /13 Indstillingen tiltrådt. 11

13 8. Tandklinik: Godkendelse af skitseforslag Sagsnr.: 13/10809 Sagsansvarlig: mso.tf Afbud: Ole Holm Petersen Økonomiudvalget besluttede den 24. april 2013, at der skal udarbejdes et projektforslag til etablering af ny central tandklinik til forelæggelse i Bygge- og Ejendomsudvalget på junimødet. Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fået udarbejdet et projektforslag til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektforslaget indeholder de funktioner, der er nødvendige i en samlet central tankklinik, som bl.a: Behandlingsrum Sterilisationsrum Røntgenrum Profylakserum Reception/venterum Administration Toiletter Personaleomklædning Fællesfaciliteter Tandklinikkens størrelse er på 813 m2 + ca. 30 m² varmecentral og forventes færdig ca. 1. august ØKONOMI På investeringsoversigten for budget 2013 er der under Økonomiudvalget en anlægsbevilling på 15 mill. kr. til køb af ejendom/etablering og under Sundheds- og Omsorgsudvalget en betinget driftsbevilling på 5 mill. kr. til indretning af en fælles tandklinik. Teknisk Forvaltning forventer at afholde 2 mill. kr. i 2013 og 18 mill. kr. i PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 12

14 Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at projektforslaget godkendes. - at der overføres 2 mill. kr. af de 15 mill. kr. på investeringsoversigten under Økonomiudvalget til konto , Etablering af tandklinik. - at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 2 mill. kr. til konto , Etablering af tandklinik, til igangsættelse af projektering, nedrivning af eksisterende hus samt byggemodning. 1 Åben Organisering af Den kommunale Tandpleje /13 2 Åben Bevillingsskema, Etablering af tandlægeklinik /13 3 Åben Bevillingsskema, Minusbevilling på Ejendomskøb pga. etablering /13 af tandlægeklinik 4 Åben Steril Opstalt F /13 5 Åben Steril Opstalt D & E /13 6 Åben Steril Opstalt C /13 7 Åben Steril /13 8 Åben Klinik 1 Opstalt /13 9 Åben Klinik 1-3D /13 10 Åben Klinik /13 11 Åben Principsnit /13 12 Åben Visualisering /13 13 Åben Stueplan /13 14 Åben 1. salsplan /13 15 Åben Budgetoverslag /13 Indstillingen tiltrådt, idet udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Sagen afgøres endeligt i Økonomiudvalget. 13

15 9. Valg af energirenoveringstiltag for 2013 Sagsnr.: 12/9113 Sagsansvarlig: hts.tf Afbud: Ole Holm Petersen Bygge- og Ejendomsudvalgets besluttede på dets møde den 11. september 2012, at der skal undersøges en række ejendommes potentiale for energirenovering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De udvalgte ejendomme er nu undersøgt, og der er fremkommet forslag på projekter for i alt 147 mio. kr. Den samlede beregnede besparelse er 3.9 mio. kr./år. De 12 undersøgte ejendomme udgør ca. 30 % af det samlede bygningsdriftsareal. Forholdsmæssigt er potentialet for energirenovering dermed på omkring 250 mio. kr. Gennemgangene har udmundet sig i et idékatalog for hver ejendom, opdelt i særskilte forslag. Forslagene er opdelt i kategorier alt efter hvor store besparelser, der kan opnås, mere komfort eller bedre sikkerhed for brugerne. Teknisk Forvaltning har på baggrund af idékataloget foretaget en prioritering og har udarbejdet en samlet liste med de projekter, som forventes at give den største helhedsmæssige gevinst. Der er ud over lavere energiforbrug også skelet til den enkelte bygnings tilstand, således at tiltag med både energimæssige gevinster samt nedslidte eksisterende bygningsdele prioriteres først. Yderligere foreslår Teknisk Forvaltning at samle tiltag, for eksempel at varmeanlæg gennemføres som en helhedsløsning. Tiltag, som ikke umiddelbart har et stort afkast, foreslås udført i sammenhæng med det primære tiltag, så anlægget som et hele fremstår renoveret. Enkelte tiltag og bygninger skiller sig ud, herunder Kastrup Skøjtehal. Der er samlet foreslået investeringer for 8,6 mio. Under den eksisterende skøjtebane er der på grund af manglende isolering opbygget en frossen pude af jord. Derfor kan enkelte tiltag som eksempelvis isolering af banelegemet have store konsekvenser for de eksisterende konstruktioner, da en optøning af jorden kan give skader, idet konstruktionerne er opført efter banen er etableret. Skøjtebanen er oprindelig opført som en udendørsbane i 1950 erne. Et forslag fra ekstern rådgiver er at rive skøjtehallen ned og genopføre en mere tidssvarende bygning. Prisen for opførelse af en ny skøjtehal indeholdende omklædningsog klubfaciliteter skønnes til 68 mio. kr. Det fremgår af beregninger, at nutidsværdien af besparelsen vil være ca. 18 mio. kr. Nettoudgiften for en nyopførelse vil således være 50 mio. kr. Såfremt denne løsning vælges, bortfalder de prioriterede tiltag for Kastrup Skøjtehal og alternativ for 2014 vælges. Der er regnet med uforudsigelige udgifter på 15 %, da der erfaringsmæssigt dukker overraskelser op, når eksisterende konstruktioner åbnes. Den afsatte sum kan ikke forventes at indeholde fund af eksempelvis PCB. 14

16 De foreslåede arbejder udbydes i opdelte funktionsudbud for de enkelte ejendomme. ØKONOMI Der er afsat 20 mio kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014 til energirenovering. Der tidligere er frigivet 1 mio. kr. til brug af den nødvendige rådgiverbistand i Prioriteringerne: 2013 Bygning Investering Besparelse Tilbagebetalingstid 1 Tårnby Rådhus Korsvejens skole Plejehjemmet Pyrus allé Plejehjemmet 4 Løjtegårdsvej Randkløve Allé Tårnby Stadion Amagerhallerne Uforudsigelige 15% Bygning Investering Besparelse Tilbagebetalingstid 8 Skøjtehallen Løjtegårdsskolen Ungdomsskolen Skelgårdsskolen Vaskeanlæg Uforudsigelige 15% Alternativ, såfremt skøjtehal fravælges 8 Rådhuset, ventilation Løjtegårdsskolen Ungdomsskolen Skelgårdsskolen Vaskeanlæg Uforudsigelige 15%

17 Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at det drøftes, hvorvidt der skal bygningrenoveres på Kastrup Skøjtehal - at den prioriterede liste anbefales overfor Økonomiudvalget som grundlag for det videre arbejde. - at der frigives 19 mio. kr. til konto nr Åben Amagerhallen energirenovering.xlsx /13 2 Åben Ungdomsskolen Idékatalog rettet.xlsx /13 3 Åben Skelgårdsskolen, energirenovering.xlsx /13 4 Åben Rådhuset, Energirenovering.xlsx /13 5 Åben Randkløve Allé 43-45, energirenovering.xlsx /13 6 Åben Plejehjemmet Løjtegårdsvej, energirenovering.xlsx /13 7 Åben Plejehjem - Pyrus Alle, Idékatalog.xlsx /13 8 Åben Løjtegårdsskolen, Idékatalog.xlsx /13 9 Åben Korsvejens skole, Idékatalog.xlsx /13 10 Åben Tårnby stadion energirenovering NY.xlsx /13 11 Åben Kastrup skøjtehal energirenovering rev NY xlsx /13 12 Åben Frigivelse af midler til energirenovering i /13 13 Åben Overordnet beskrivelse af Teknisk Forvaltnings prioritering af de /13 enkelte tiltag 14 Åben Samlet liste med prioriterede tiltag XLSX /13 Indstillingen tiltrådt, idet Kastrup Skøjtehal ikke bygningsrenoveres. 16

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. november 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. marts 2018 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan Andersen, Brian Bruun, Einer Lyduch,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

NOTAT: Høringssvar - revision af Fingerplan 2017

NOTAT: Høringssvar - revision af Fingerplan 2017 Plan og Udvikling Sagsnr. 281105 Brevid. 2650335 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Høringssvar - revision af Fingerplan 2017 26. september 2017 Kommunerne i kan inden den 15. oktober 2017

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 5. oktober 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 16. maj 2018 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Carsten Fuhr, Einer Lyduch,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. februar 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 30. maj Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. januar 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Lars Hein, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. januar 2019 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 15. august Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 15. august Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 15. august 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Revidering af udbudsmateriale Lejrevej 15 A-G...2

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus Mødet slut kl. 11.10 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland

Læs mere

Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning

Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning Mødedato: Tirsdag den 26. juni 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan Andersen, Betina Grimm, Dennis

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere