Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 20. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 20. januar 2017"

Transkript

1 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Irene Lund, Helle Søderberg, Christa Buch, Gitte Bruun, Tobias Færregaard, Carsten Christensen, Camilla Tardini, Birgitte Millung Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup Hanne Jacobsen Rikke Svanterud Larsen Irene Lund Helle Søderberg Christa Buch Gitte Bruun Tobias Færregaard Lars Holsaae Ea Nielsen (under pkt. 2.6) Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen og fastlægger rækkefølgen af punkterne i overensstemmelse med studenterrepræsentanternes ønsker i forhold til mødedeltagelsens længde HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat. Ingen yderligere Ad. 1.2 Opfølgning på referat af HB møde den 28. november 2016 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på opfølgning af punkter i referatet som ikke er dagsordenssat for dette møde Referat som godkendt ved mailhøring HB følger op på referatet HB havde ikke opfølgning i forhold til det godkendte referat Referatet offentliggøres på hjemmeside og udsendes med lokalforeningposten 1

2 Ad. 1.3 Udpegning til faste udvalg Hovedbestyrelsen skal udpege/genudpege medlemmerne af de fast udvalg for den kommende 2 års periode. Flere udvalgsmedlemmer falder principielt for vedtægternes 6 års regel og skal derfor have dispensation for at kunne fortsætte. Udvalgsmedlemmernes svar på henvendelse om udpegning/genudpegning Oversigt over udvalgsmedlemmer og udpegningsperioder Udkast til svar til udvalgene og udvalgsmedlemmerne. Hovedbestyrelsen diskuterer og beslutter udpegning/genudpegning samt dispensation fra vedtægternes bestemmelse m.v. HB udtrykte tilfredshed med, at udvalgsmedlemmerne gerne ville fortsætte og dispenserede derfor for de udvalgsmedlemmer, der ellers ville falde for 6 års reglen. HB godkendte udpegningsbreve til udvalgsmedlemmerne herunder med opfordring til enkelte udvalg om at tilrettelægge generationsskiftet, så ikke alle udvalgsmedlemmer afgik samtidig. Det er vigtigt at have både kontinuitet og fornyelse i udvalgene. HB bad sekretariatet om at beskrive en åben udpegningsprocedure for udvalg og bestyrelse, så det blev transparent for medlemmerne, hvordan udpegning m.v. fandt sted. Beskrivelsen skulle forelægges til diskussion og vedtagelse ved førstkommende HB møde. Udpegningsbreve til udvalgsmedlemmer og udvalg Ad. 1.4 Mødeplanlægning 2års hjulet planlægning af årets roadshow Den opdaterede mødeplan til orientering. Årets roadshow skal planlægges indholdsmæssigt, geografisk placering og datomæssigt 2 års hjul opdateret version pr. 20. januar 2017 HB diskuterer og beslutter indhold og placering af årets roadshow og tager herefter den opdaterede mødeplan til efterretning. HB besluttede at flytte det planlagte HB møde fra den 23. august 2017 til den 13. september 2017 på Hindsgavl Slot, Middelfart forud for Efterårskurset, der blev afholdt samme sted. Starttidspunkt kl med frokost. Det planlagte møde med redaktionsudvalget flyttes samtidig. HB besluttede Hvad betyder det risikobaserede tilsyn for dig i din hverdag som tema for årets roadshow. Møderne afholde ultimo april primo maj fra med kaffe fra kl. 16. Møderne afholdes i Aalborg (Region nord) med Hanne som HB repræsentant, i Silkeborg (region midt) med Hanne som HB repræsentant, i Fredericia (Region syd) med Irene og Rikke som HB 2

3 repræsentanter, i Køge (Region Sjælland) med Christa og Birgitte som HB repræsentanter og endelig i København med Helle og Birgitte som HB repræsentanter. HB besluttede at medlemmerne kunne invitere en kollega, der ikke var medlem af ATO med til arrangementet. HB anmodede sekretariatet om et endeligt program for roadshow samt forslag til mødedatoer til endelig godkendelse. Redaktionsudvalget orienteres om mødeændring. 2 års hjul opdateres. Roadshow annonceres i nyhedsbrev og hjemmeside når de er endelig fastlagt. Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 ATO s fremtid Formanden orienterer om mødet med TF s forretningsudvalg den 7. december Organogram og vedtægtsændringer HB tager formandens orientering til efterretning og diskuterer om det fremstillede organogram og forslag til vedtægtsændringer opfylder generalforsamlingsvedtagelsen af forudsætningerne for en fusion herunder om det udformede diagram og vedtægtsændringsforslag skal fremsendes til TF til brug for deres diskussioner ved TF s HB møde i uge 7. HB fandt organogram og de korresponderende vedtægtændringsforslag til TF s nyeste vedtægtssæt i overensstemmelse med det forslag til fremtidens organisatoriske landskab for tandlæger som var udleveret ved mødet med TF den 7. december og i øvrigt indenfor rammerne af det mandat som Generalforsamlingen havde udstukket. HB fandt at materialet skulle sendes til TF s formandskab forud for TF s hovedbestyrelsesmøde i uge 7, hvor TF skulle diskutere mulighederne for fusion. Organogram og forslag til vedtægtsændringer fremsendes til TF s formandskab Ad. 2.2 Økonomi Der foreligger budgetopfølgning for de første 11 måneder af Budgetopfølgning for de første 11 måneder af HB tager budgetopfølgningen til efterretning. 3

4 HB tog budgetopfølgningen til efterretning og besluttede samtidig at reservere en ramme på kr. af det forventede overskud til rekrutteringsformål jf. dagsordenens pkt. 2.6 medens det resterende overskud hensættes til imødegåelse af eventuelle negative økonomiske konsekvenser som følge af at kontingentet er fastholdt uændret på 2016 niveau i den kommende to års periode uagtet, at der må forventes pris- og lønstigninger i perioden. Ingen yderligere Ad. 2.3 Ændring af Sundhedsloven i relation til fritvalg Sundhedsministeriet har udsendt ændringsforslag til sundhedsloven vedrørende fritvalg i høring. ATO har videresendt det til overtandlægerne med ønske om kommentarer. Modtagne kommentarer fra overtandlægerne Udkast til høringssvar HB diskuterer og beslutter indholdet af høringssvar, der skal afgives til Sundhedsministeriet herunder om Folketingets sundhedsudvalg skal orienteres. HB godkendte udkast til høringssvar og anmodede samtidig sekretariatet om at udarbejde et notat til brug for møder med de sundhedspolitiske ordførere fra V, C, LA og DF (partierne bag finanslovsaftalen) med alle de argumenter, der talte imod en genindførsel af frit valg med henblik på at få forligspartierne til at ændre holdning. Notatet udsendes til godkendelse i HB, hvorefter møder med sundhedsordførerne aftales. Høringssvar afsendes til ministeriet samt til orientering for DKT (de kommunale tandplejer). Notat til sundhedsordførerne sendes til godkendelse i HB Ad. 2.4 Krav til tandlægers efteruddannelse? Der synes at herske en opfattelse blandt specielt yngre tandlæger om, at der krav fra de centrale sundhedsmyndigheder til en bestemt mængde efteruddannelse hvert år. Der er skabt yderligere usikkerhed omkring dette ved en TIF mail omkring det risikobaserede tilsyn, hvor efteruddannelse fremhæves som et af 5 punkter, som tilsynet ville fokusere på. I et uddybende svar skrives i TIF mail, at det af Tandlægeforeningen udmeldte krav til TF s medlemmer om 25 timers årlig efteruddannelse kan anses for en branchestandard. 4

5 TIF mail Udkast til kommunikation HB diskuterer om der er behov for at kommunikere dette ud herunder baggrunden for, at ATO ikke har et specifikt uddannelseskrav til sine medlemmer HB kunne konstatere, at der blandt medlemmerne herskede stor usikkerhed om der fandtes krav til tandlægers efteruddannelse. HB kunne imidlertid fastslå, at der ikke fra sundhedsmyndigheder eller andre myndigheder var omfangsmæssige, indholdsmæssige eller formmæssige krav til tandlægers løbende efteruddannelse, men alene helt specifikke uddannelsesmæssige krav til særlige opgavers udførelse f.eks. vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge. Efteruddannelse indgik ej heller i Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter i forbindelse med det kommende risikobaserede tilsyn, der alene kunne indeholde tilsyn med overholdelse af gældende regler for udøvelse af tandlægefaglig virksomhed. HB kunne endelig fastslå, at usikkerheden primært skyldtes, at Tandlægeforeningen gennem en årrække i deres vedtægter har stillet krav til Tandlægeforeningens egne medlemmer om en vis mængde dokumenteret efteruddannelse pr. år for at kunne opretholde medlemskabet af Tandlægeforeningen. Denne helt private regel forpligter kun medlemmer af Tandlægeforeningen hvilket på ingen måde er forpligtende hverken for den offentlige eller den private arbejdsgiver. Den eneste sanktion tandlægen kan risikere er at blive ekskluderet af Tandlægeforeningen for ikke at opfylde sine af Tandlægeforeningen pålagte forpligtelser i forhold til at opretholde medlemskabet af denne forening. Yngre ATO medlemmer oplyser i denne forbindelse, at TF markedsfører kravet om efteruddannelse, så kandidaterne får den opfattelse, at kravet stilles af de centrale sundhedsmyndigheder. HB besluttede at orientere ATO s medlemmer om problemstillingen og retstilstanden på området. Medlemmerne orienteres om problemstillingen og retstilstanden Ad. 2.5 Høring over kontrolpunkter ved det risikobaserede tilsyn Spørgsmålet har været sendt i høring hos overtandlægerne m.fl. Det har givet anledning til et mindre antal bemærkninger. Modtagne bemærkninger Udkast til høringssvar HB tager høringssvaret til efterretning og supplerer det med eventuelle yderligere bemærkninger, der kan eftersendes. 5

6 HB fandt at brugen af ordet invassiv i pkt. 9 (behandling af patienter i AKbehandling) var uheldig, da al behandling i tandvæv var invassiv. Høringssvaret skulle derfor suppleres med en bemærkning til dette punkt f.eks. kunne invasiv erstattes med følgende: behandling hvor hud eller slimhinde penetreres samt andre behandlinger med risiko for blødning. Det supplerede høringssvar sendes til ministeriet samt til DKT til orientering Ad. 2.6 Temadrøftelse om medlemsrekruttering har haft en drøftelse af medlemsrekruttering. Der har været lagt vægt på særligt to områder. Snart kandidat dag og andre studenterrelaterede arrangementer samt reunion arrangement omkring det tidspunkt, hvor de nyuddannede skal tage stilling til hvilken forening de ønsker fortsat medlemskab af, når den 12 måneders kontingentfrihedsperiode udløber. Der er arrangeret en fokusgruppe med unge tandlæger, hvor disse forhold tillige diskuteres. Der vil blive orienteret på mødet. Budget nye initiativer indstiller at HB brainstormer i forhold til hvilke rekrutteringsinitiativer, der skal iværksættes og økonomien til dette. Ea orienterede om det fokusgruppemøde hun og Lene O havde haft med tre helt nye kandidater. På trods af de mange nye initiativer i forhold til de studerende, som ATO har gennemført de senere år, har de studerende og de nye kandidater fortsat svært ved at finde ud af, hvem ATO er og hvad ATO står for. Et hovedbudskab fra de unge var derfor at placere en del af arrangementerne uden for skolen samt udlevere materiale med et klart ATO udtryk. De fandt endvidere at snart kandidat dagen kunne suppleres med et arrangement på 8. semester (2K), hvor der kunne varmes op til tilværelsen på tandlægearbejdsmarkedet. Endelig kunne et reunion arrangement, hvor de unge kandidater blev samlet i forbindelse med, at de skulle tage stilling til hvilken af de to foreninger, de skulle fortsætte medlemskabet af, være en god måde at markedsføre ATO på. Endelig var det vigtigt at budskaberne om at være ny i faget blev solgt af unge kolleger, som var kendt blandt de ældste studerende og de nye kandidater. De unge kandidater kunne også godt bruge en miniguide dels til arbejdsgiver om, hvordan man bedst tog imod nyansatte og introducerede dem på arbejdspladsen, men også en guide med tips og tricks til den nye kandidat om, hvad man med rimelighed kunne forvente af sin nye arbejdsplads. Ea henviste til den omdelte årsplan med budget i forhold til de nye initiativer. HB godkendte, at de nye initiativer blev implementeret herunder finansieringen af de nye initiativer jf. referatet af pkt.2.2 Der inviteres til reunion snarest 6

7 Ad. 2.7 Invitation til launch party for Dental Traumeguide Vi har modtaget invitation til launch party for Dental Traumeguide Invitation HB tager stilling til om og i givet fald hvem der deltager HB konstaterede, at DKT som brugere af guiden var inviteret. HB fandt derfor ikke behov for at ATO deltog, da ATO jo ikke var bruger af guiden. Ingen yderligere Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering Hanne orienterer om: a) Status for arbejdsgruppen vedrørende dental materialer herunder inspektion fra Lægemiddelstyrelsen i Tandreguleringen Ref.: Hanne orienterede om Lægemiddelstyrelsens inspektion i Tandreguleringen i Hvidovre. Inspektionen havde givet noget retning på, hvad der forventedes af beskrevne procedurer og dokumentation. Der arbejdes derfor videre med at specificere indholdet af en manual, som DKT kan lade sig inspirere af (kopiere fra), når eget materiale skal udarbejdes. HB tog orienteringen til efterretning. Lars orienterer om: b) Møde i det private forhandlingsudvalg Ref.: Lars oplyste at det første møde nu var afholdt. Der ville blive udsendt referat herfra snarest. HB tog orienteringen til efterretning. 4. Kommende ledere Følgende ledere skal besluttes: Februar 2017 Marts 2017 April 2017 Maj 2017 Ref.: HB besluttede følgende mulige ledere: Omsorgstandplejen der blev til et underfinansieret satspuljeprojekt om mundpleje for plejehjemsbeboere (februar) Kom til roadshow 2017 (marts) Fritvalg et ideologisk, men dyrt slag i luften 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 22.marts 2017 kl i sekretariatet Peter Bangs Vej 30, 2000 F 7

8 6. Evt. Ref.: Der var ikke punkter til behandling som godkendt efter mailhøring 8