Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015"

Transkript

1 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i Aarhus, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup (fra kl ) Sammia Jepsen Ida Nøhr Larsen Rikke Østergaard Reich Hanne Jacobsen Rikke Svanterud Larsen Studenterrepræsentant fra Tandlægeskolen i Aarhus Lars Holsaae Afbud: Studenterrepræsentant fra Tandlægeskolen i København Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat. Ingen yderligere Ad. 1.2 Opfølgning på referat af HB møde den 22. januar 2015 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på opfølgning af punkter i referatet som ikke er dagsordenssat for dette møde Referat som godkendt ved mailhøring HB følger op på referatet HB efterlyste at retningslinjerne vedr. vågen sedation blev redigeret efter Sundhedsstyrelsens seneste tilbagemelding omkring lattergas Når retningslinjerne er redigeret gives medlemmerne meddelelse herom. 1

2 Ad. 1.3 Mødeplanlægning og 2 års hjul HB har planlagt sine møder og andre aktiviteter for den kommende generalforsamlingsperiode. 2 års hjul opdateret HB godkender mødeplanen endeligt. HB godkendte mødeplanen for de kommende 2 år Ingen yderligere Ad. 1.4 Status på konstitution af de faste udvalg samt oversigt over ekstern repræsentation Ved det seneste HB møde blev der uddelegeret opgaver i relation til at få de sidste pladser udfyldt. Statusnotat På baggrund af status på resultatet af henvendelserne diskuterer HB evt. yderligere opfølgning. HB ville forespørge redaktionsudvalget om det kunne være en fordel at bringe en studerende ind i redaktionens arbejde herunder til input til det studenterrelaterede nyhedsbrev. Sekretariatet bringer forslaget videre til redaktionsudvalget. Ad Tilrettelæggelse af studenternes deltagelse i HB møder Studenterrepræsentanterne skal integreres i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Mødetilrettelæggelse m.v. bør derfor diskuteres mellem HB og studenterrepræsentanter, så det giver bedst mening for de studerende at deltage i det fagpolitiske arbejde i DOFT. HB og studenterrepræsentanterne fastlægger den fremtidige møde- og dagsordenstruktur for at gøre studenterrepræsentationen udbytterig for såvel foreningen som for de studerende. HB ønskede de studerendes input til hvordan kommunal tandpleje og DOFT blev præsenteret bedst muligt i forhold til de studerende. På nuværende tidspunkt er de faste punkter: 2

3 Orientering på RUS kursus i tilslutning til DOFT games DOFT sessions (faglige indlæg om kommunal tandpleje) Kandidatorientering på semester K 4 Sommerskole HB fandt det endvidere interessant at få de studerendes input i forhold til grunduddannelsen samt visioner om fremtidens tandpleje. HB besluttede at finde en pragmatisk samarbejdsform, så de punkter, der havde de studerendes særlige interesse blev samlet til diskussion om formiddagen, så dagsordensformen kunne udvikles over tid, så den blev tilpasset de studerendes ønsker og behov. Ingen yderligere Ad. 1.6 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Med beslutningen om at gøre den nye erhvervsudygtighedsforsikring og pensionsordning for privat ansættelse obligatorisk for medlemmer af DOFT, skal vedtægterne ændres, så det bliver et medlemsvilkår for de helt eller delvist privatansatte DOFT medlemmer. I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling vil det være hensigtsmæssigt at overveje navneskift for at signalere at foreningen er interessevaretager for alle ansatte tandlæger. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling vil det være hensigtsmæssigt at justere kontingentstrukturen i lyset af opsigelsen af dobbeltmedlemskabsaftalen. Udkast til indkaldelse med dagsorden og bilag HB diskuterer om og træffer de nødvendige beslutninger om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling herunder udfærdiges den endelige dagsorden og de medfølgende bilag HB godkendte det af sekretariatet udarbejdede oplæg til den ekstraordinære generalforsamling i det den administrative praksis vedrørende 60 % kontingent for tandlæger under videreuddannelsen skulle indarbejdes ligesom den foreslåede dato blev fastlagt til den 20. juni Sekretariatet forestår indkaldelsen Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 Fastholdelse og rekrutteringsindsatsen 3

4 HB har besluttet en phonerkampagne, der nu skal iværksættes med de der ønsker at medvirke. Status over medlemmer pr. 1. april 2015 Udkast til materiale til brug for kampagnen Mail om iværksættelse af kampagnen Phonerkampagnen planlægges tidsmæssigt og kommuner fordeles mellem deltagere. HB godkendte materiale og iværksættelse af kampagnen. Hanne Jacobsen og Rikke Østergaard Reich gav tilslutning om at deltage. (HB har efterfølgende besluttet at ændre phonerkampagnen til breve til medlemmer, dobbeltmedlemmer og ikke medlemmer ansat i kommunal tandpleje bilagt flyers, der uddyber DOFTs opgaver gennem bl.a. storrytelling og med mulighed for at tandlægerne kan kontakte et eller flere HB medlemmer). Materialet færdiggøres og udsendes. Ad. 2.2 Økonomi Der foreligger budgetopfølgning for 1. kvartal. Danske Bank indfører 0 rente (negativ rente kan forventes) på de mindre konti, hvorfor bankskift bør overvejes. Omkostninger til bevilling af navneskilte foreligger nu. Ansøgning fra Bamsehospitalet om tandsæt til undervisning. Budgetopfølgning for 1. kvartal (eftersendes) Tilbud fra Lån og Spar bank Omkostninger navneskilte Ansøgning fra Bamsehospitalet Arbejdsmiljø tiltag i relation til vandrensning HB tager budgetopfølgningen til efterretning. HB træffer beslutning om skift af bankforbindelse samt om DOFT skal bevillige navneskilte samt bevillige et undervisnings tandsæt til bamsehospitalet. HB tog budgetopfølgningen til efterretning. 4

5 HB besluttede at skifte bank fra Danske Bank til Lån og Spar, da Danske Bank havde varslet 0 rente på en række konti med mulighed for senere at ændre til negativ rente. HB besluttede at bevillige navneskilte til de nyoptagne medlemmer, der var medlemmer af OF. OF administrerer bestilling og distribution af navneskiltene. HB besluttede at bevillige Bamsehospitalet et tandsæt til brug for tandbørsteinstruktion for hospitalsindlagte børn. HB godkendte at anvende op til kr til at få DTU / Teknologisk Institut til at foretage en kortlægning af aerosoler fra units med vandrensning. Udgifterne søges delt med HK-kommunal og Tandplejerforeningen. Sekretariatet meddeler bankskifte herunder underrettes lokalforeningerne om dette i relation til deres konti. Sekretariatet orienterer OF i København og Aarhus om beslutningen omkring navneskilte samt indkøber instruktions tandsæt og tandbørste til Bamsehospitalet. Ad. 2.3 Status - Besparelser på tandlægeskolerne Der har været afholdt møde med tandlægeskolerne, TF og PTO den 19. februar i Aarhus. Tandlægeskolerne har endnu ikke leveret de ønskede nøgletal på de seneste års økonomi. Uden disse nøgletal er det vanskeligt at tage politiske kontakter med henblik på en forøgelse af bevillinger til tandlægeskolerne. HB diskuterer forholdene på tandlægeskolerne med de studerende med henblik på at fastlægge eventuelle yderligere tiltag på området HB tog til efterretning, at hverken tandlægeskoler eller TF og PTO ville medvirke til en uafhængig undersøgelse af oplevet kandidatkvalitet. HB fandt det utilfredsstillende, at Tandlægeskolerne udsendte pressemeddelelser om ændringerne i studieplan m.v. på trods af enighed om, at der ikke skulle udmeldes holdninger m.v. før det fælles arbejde var færdigt, hvilket det på ingen måde er. HB fandt, at såfremt DOFT fortsat skulle respektere tavshed i forhold til kritik af besparelser og uddannelseskvalitet måtte tandlægeskolerne producere de ønskede nøgletal indenfor relativt kort tid. Formanden orienterer samarbejdspartnere om DOFTs holdning og indstilling i forhold til det videre arbejde. Ad. 2.4 Status på strategi for det fortsatte arbejde med tandpleje til socialt udsatte HB har tidligere besluttet at søge kommunal opbakning til en udbredelse af Herlevmodellen. Der har været afholdt møde med Herlevs borgmester m.fl. 5

6 den 26. januar, hvor den videre proces blev aftalt. Der er fremsendt materiale til godkendelse i Herlev kommune, der på grund af personudskiftninger i ledelsen ikke har kunnet tage stilling endnu. Formanden har i leder i indstik til Metro Expres endnu engang forsøgt at påvirke den politiske proces. Udkast til materiale til den videre proces Mail fra overtandlæge Helle Larsen Leder i indstik til Metro Expres Høringssvar til ændring af lov om aktiv socialpolitik HB afventer processen i Herlev kommune. HB besluttede at afvente processen i Herlev kommune. I den forbindelse må det anses at valget kommer i vejen for den videre processen må revurderes i forhold til valgresultatet og den kommende regeringsdannelse. ingen yderligere Ad. 2.5 Tema for efterårets Roadshow HB har besluttet at gøre en opdatering af traumatologi til emnet for efterårets roadshows i forlængelse af årets kampagne om tandskader. Sekretariatet har efter aftale henvendt sig til Eva Fejerskov Lauridsen for at høre om det var muligt for hende at give et to timers opdaterende indlæg. Eva har deltaget i udarbejdelsen af kampagnematerialet. Eva har svaret, at dette ikke var muligt. HB har ikke planlagt den fagpolitiske del af møderne, der kunne handle om fremtidens kommunale tandpleje i lyset af TFs aggressive markedsføring i forhold til de ansatte i den kommunale tandpleje. Mail til Eva og Evas svar HB tager til efterretning og diskuterer samt beslutter alternativt fagligt / fagpolitisk oplæg. Det overvejes om den oprindelige ide skal iværksættes jf. pkt. 2.7 bord 2.konklusionen. Der træffes endelig beslutning om byer for mødernes afholdelse. HBs del af mødet forberedes. HB tog til efterretning, at det ikke var muligt at gøre tandtraumer til et emne og på denne måde koordineret med traumekampagnen. 6

7 HB overvejede at gøre ergonomi til et tema enten gennem beskæftigelsesministeriets kampagne Job og Krop eller via den fysioterapeut, som DOFT var ved at engagere til at gennemføre ergonomikurser på den enkelte arbejdsplads. Kommunikation med en kommunikationskonsulent blev tillige vendt som en mulighed. Hanne fremsender info om Job og Krop samt navn på kommunikationskonsulent og sekretariatet undersøger mulighederne. Ad. 2.6 Fællesmøde med FHU Der er aftalt fællesmøde med FHU med efterfølgende spisning. Udkast til dagsorden Hovedbestyrelsen forbereder mødet, der afholdes fra ca Der henvises til særskilt referat fra mødet Ingen yderligere Ad. 2.7 Opfølgning GF Rundbord bord 2 og diskussion af bord 3 Hvorfor bruger din kollega ikke hjemmesiden og læser nyhedsbrevet? HB har besluttet at følge op på de enkelte borddiskussioner fra GF med henblik på at fastlægge ændret policy eller igangsætte nye initiativer. Det har ikke været muligt at følge den vedrørende revision af sundhedspolitikken besluttede proces, der nødvendigvis må revideres. Hertil kommer at der skal følges op i forhold til diskussionerne ved bord 3. Oprindelig plan for opfølgning af revision af sundhedspolitikken Referat af rundbordsdiskussion ved bord 3 HB reviderer proces vedr. opfølgning på diskussionerne om revision af sundhedspolitikken HB diskuterer og beslutter opfølgning i relation til bord 3 HB anmodede om at få den detaljerede plan for opfølgning af fornyelse af sundhedspolitikken til godkendelse ved HB mødet 25. juni med henblik på iværksættelse efter sommerferien (opfølgning bord 2). HB ønskede mere ERFA f.eks. om projekter, daglig praksis og interne kurser i nyhedsbrevet ligesom det kunne overvejes at offentliggøre studerendes hovedopgaver og i den forbindelse inddrage studerende herunder ph.d. 7

8 studerende i redaktionsudvalget. Der synes behov for flere interview, da det synes svært at få tandlæger til selv at skrive. I den forbindelse kunne tandlægerne opfordres til at fremkomme med ideer til historier, der burde fortælles, og hvor interview formen kunne anvendes (bord 3). Der kommunikeres med medlemmer via nyhedsbrevet ligesom HB medlemmer selv kommer med ERFA og historier der bør fortælles fra egen tandpleje. Ad. 2.8 Medlemstilbud Lån og Spar Der er indhentet vilkår for medlemmer herunder studentermedlemmer i forbindelse med etablering af privat bankforbindelse i Lån og Spar. Foreningen forpligter sig til at stille annonceplads på hjemmeside og nyhedsbrev til rådighed for banken. Oversigt over vilkår m.v.. Hovedbestyrelsen tager stilling til om dette skal være en del af tilbuddet til medlemmerne herunder studentermedlemmerne HB besluttede at indgå aftale om medlemstilbud fra Lån og Spar. Medlemmerne orienteres medio august når aftalen er rullet ud og sommerferien afsluttet. Ad. 2.9 Opfølgning på henvendelse Formanden har fået en henvendelse om etablering af samarbejde. Korrespondancen i henvendelsen Hovedbestyrelsen tager stilling til om der skal etableres et samarbejde på de skitserede vilkår. HB fandt at de pågældende planer burde udvikles indenfor rammerne af DOFT, hvorfor DOFT ikke ønskede at engagere sig. Initiativet anses for at være et kommercielt tilbud, der kan annoncere på de vilkår, som er gældende for tilsvarende kommercielle initiativer. Der udarbejdes svar. Ad. 3. Orienterings og efterretningssager 8

9 Ad. 3.1 Orientering Birgitte orienterer om: a) Møde med TFs formand m.fl. Ref.: Birgitte orienterede om møder, hvor situationen på Frederiksberg, Tandplejerens leder med forslag om ændring af ratio tandlæge : tandplejer var foreslået, TFs interne diskussioner om den nye voksentandplejeoverenskomst samt søjlestruktur i en fusioneret forening for tandlæger. En organisationsform, der fortsat afvises kategorisk af TF. HB tog orienteringen til efterretning Ida orienterer om: b) Status for Traumeprojektet Ref.: Ida fremviste tegninger til plakat og oplyste at tekster til plakat og folder var undervejs. HB tog orienteringen herunder forslag til korrektioner af tegninger til efterretning. c) Status omsorgstandplejekursus og kursus i hverdagskirurgi Ref.: Ida oplyste at hun havde afholdt møde med sekretariatet med henblik på færdiggørelse af fagligt kursus om omsorgstandpleje, der forventes udbudt i efteråret. Kurset i hverdagskirurgi mangler fortsat program. Forventes afholdt i foråret Rikke S. Larsen ville byde ind med mulige foredragsholdere til kirurgikursus og planlægge det videre med sekretariatet. d) Status folkemødet på Bornholm Ref.: Ida oplyste at hun deltog. Der var lige nu kontakt fra Børnerådet, der kunne tænkes at ville bruge tandplejens praksis om tilvænningsbehandlinger samt non invasiv cariesterapi ved et arrangement om disse erfaringer kunne overføres til praksis i hospitalsregi for så vidt angår ikke akutte behandlinger. HB tog orienteringen til efterretning Sammia orienterer om: e) Kls sundhedsspot og DOFTs repræsentation Ref.: Sammia oplyste om den lidt uheldige kommunikation med KL i relation til sundhedsspot for de 7 13 årige. Forhåbentlig er det nu afklaret i forhold til den sidste sundhedsspot om de årige. Lars orienterer om: f) Status IT Ref.: Lars oplyste, at der havde været møde med modpartens advokat, hvor sagen var ridset op. Modpartens reaktion afventes nu. g) Status medlemsfest Ref.: Lars orienterede om, at der planlægges medlemsfest efter samme koncept som i Vil finde sted sidste fredag i august. HB skulle finde ud af, hvad DOFT skulle bidrage med. HB fandt, at man kunne gentage medlemsdiskussionen fra sidste år. Det bør overvejes at kombinere HB mødet og medlemsfesten, så alle i HB kunne være til stede. Dette ville betyde at mødet med KUV skulle udskydes. h) Status Nordisk konference om udsatte børn Ref.: Lars oplyste at der var ca. 120 tilmeldte. Der var næsten ingen tilmeldte fra Sverige og Norge på trods af en massiv markedsføring i forhold til interessenterne. Fripladserne var fordelt og Rikke 9

10 Østergaard Reich ville repræsentere HB ved middagen med de udenlandske foredragsholdere aftenen før konferencen. i) Status DKTE special- og omsorgstandpleje (bilag) Ref.: Lars oplyste at kursusstart var udsat til uge , da centrale oplægsholdere var forhindret. j) Status LIF temadag Ref.: Lars oplyste at der ikke var modtaget svar på henvendelsen om at melde projekter m.v. til ERFA systemet. Der var derfor ikke noget program. k) Status tilmeldinger til møder Ref.: Lars oplyste, at Anne Kaae-Nielsen var tilmeldt KLs Sundhedsspot 7-13 årige dags dato samt Hanne Jacobsen til KLs social- og sundhedstopmøde i maj. Formand og direktør er optaget af møder i forbindelse med Joakim Lilholdts 50 års fødselsdagsreception, så der sendes vinhilsen. Carsten Christensen deltager i AC formandens 60 års reception 4. maj og Lars i AC direktørens afskedsreception den 15. juni. Deltagelse i Kiropraktorforeningens 90 års fødselsdag den 9. maj er ikke besluttet. l) Medlemstilbud fra Lån og Spar bank Ref.: Lars orienterede om tilbuddet. HB besluttede at takke ja til medlemstilbuddet. Ad. 4. Kommende ledere Der fastlægges emner for ledere i: Maj 15 Juni 15 August 15 Ref.: HB kommunikerer pr. mail om mulige emner. Ad. 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til 25. juni 2015 i sekretariatet Ad. 6. Evt. Der var ikke punkter under eventuelt LH som godkendt efter mailhøring 10

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere