åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Foregangskommune omkring sundhed Landsbyudvalg - godkendelse af valg Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Budgetomplacering Sundhedsudvalget Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Politisk regnskabsvejledning Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Regulativ for områdeklassificering Væksthus Nordjylland - midlertidig garanti Påbud om at forbedre indeklimaet m.h.t. luftkvalitet og temperatur i AKT klassen ved Overlade skole Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase I) Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase II) Aars Boligforening - godkendelse af endelig anskaffelsessum - Himmerlandsparken etape 3 2

3 Udtalelse vedrørende Himmerlandsparken, Aars Lukket - Erhvervelse af ejendommen Bygmarken 17 i Løgstør 41 3

4 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing 4

5 Ib Nøhr Johansen Asger Andersen Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Sagsnr.: 09/1661 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Byrådsmedlem Bjarne Jensen har hidtil repræsenteret Borgerlisten. Administrationen har den 21. januar 2009 modtaget en officiel skrivelse fra Bjarne jensen om, at han nu er medlem af Det Radikale Venstre og dermed fremover vil repræsentere dette parti i Byrådet. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 6

7 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsnr.: 08/14552 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 1523/09 Åben Nærmere udredning af konskvenser for kommunernes strukturanalyse om lægevagt.doc 1570/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland.pdf 1527/09 Åben Statistisk materiale til høring.pdf 2272/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsfremstilling Region Nordjylland fremsender Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland til høring hos kommuner med frist fastlagt til 9. februar Af analysen fremgår nedenstående anbefalinger: Nedlæggelse af lægevagtstationer i Brovst og Farsø snarest for at undgår vagtlæger er alene på vagt. I stedet nyetableres en lægevagtstation i Fjerritslev, med det forbehold at behovet for og muligheden for bemanding af stationen er usikker. Ordningen vurderes en gang om året. 1. Lægevagtstationer lægges i forbindelse med de kommende FAM (fælles akutmodtagelser) i Aalborg, Hjørring og Thisted. 2. Fælles IT system mellem lægevagt og akutmodtagelse. 3. Undersøgelse af det juridiske grundlag for etablering af transportordning af patienter fra yderområderne. 4. Akut telefon linie i dagtiden til alle lægepraksis. 5. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunale akutpladser som alternativ til indlæggelser med social problemstilling (causa sociales). 7

8 8 6. Direkte telefon linie mellem lægevagt og hjemmesygepleje Strukturanalysen skal fremkomme med forslag til mere bæredygtige enheder, herunder bl.a. størrelsen af lægepraksis, anvendelse af klinikpersonale, samspillet mellem sygehusvæsenet, almen praksis og kommunerne samt samspillet mellem lægevagt og akutberedskabet. Hertil kommer at Region Nordjylland aktuelt mangler 28 praktiserende læger og ved simpel fremskrivning over 5 år vil mangle 100. Sundhedsforvaltningens umiddelbare bemærkninger til ovennævnte 7 anbefalinger. Ad 1: Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil ved forslagets evt. godkendelse skulle transportere sig til Hobro, Aalborg eller Fjerritslev såfremt lægevagten ved telefonisk konsultation anviser dette. I Farsø og Hobro er skadestuefunktionerne på Sygehus Himmerland indtil videre planlagt fortsat frem til I yderste konsekvens vil dette betyde at borgerne efter 2010 være betjent ved praktiserende læge i åbningstiden og i øvrigt ved skadestuebesøg skulle til Aalborg eller til lægevagt i Hobro ( nærmeste mulighed) Ad 2 og ad 3 : Lægevagtens sammenlægning med FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted samt anvendelse af fælles IT systemer, IT platform for dokumentation og kvalitetssikring mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. Ad 4: Transport af patienter til lægebesøg er med de nuværende lovregler beskrevet som en kommunal opgave. Såfremt det lovgivningsmæssigt er muligt at etablere transport af patienter til vagtlæge konsultation i regionalt regi skønnes dette at være en kompensation for nogle af ulemperne ved den foreslåede vagtlægestruktur. Ad 5: Akut / åben telefonlinie til lægepraksis betyder at lægepraksis ud over at passe lægevagten også skal modtage alle akutte henvendelser i dagtiden. Umiddelbart skønnes at der lægges mange opgaver på lægepraksis. Lægepraksis rolle i det regionale sundhedsvæsen og som den nærmeste kommunale samarbejdspart på sundhedsområdet er meget central. Det er væsentligt at de praktiserende læger har kræfterne til disse ekstra opgaver og at konsekvenserne ved en sådan ordning er fuld gennem analyseret forinden iværksættelse. Ad 6: udbygning / etablering af kommunale akutpladser som alternativ til hospitalsindlæggelse vil på længere sigt være en kvalitetsforøgelse for især ældre patienter der på grund af socialt relaterede problemer mv. har behov for akut hjælp. En etablering af akutpladser i kommunalt regi må anbefales afklaret i de

9 landspolitiske drøftelser om opgaveudlægning fra regionerne til kommuner, idet langt den største økonomiske fordel ved etablering af akutpladser er hos staten og regionerne. Af suppleringsmaterialet fremgår at 50 borgere fra Vesthimmerlands Kommune henhører til denne kategori i den 1 årige måleperiode. Ad 7. Direkte telefonlinie mellem lægevagt og hjemmesygepleje vil bevirke en ikke umiddelbart gennemskuelig opgaveforøgelse hos hjemmesygeplejen. Ligesom logistikken, IT systemerne manglende samarbejde, forskellig organisation i kommunerne mv. ikke er så enkelte størrelser at forene. I et flerårig perspektiv og i yderste konsekvens kan Sygehusstrukture.n i Region Nordjylland, Struktur for akutberedskabet samt Forslag til Lægevagtstruktur resultere i, at de regionale sundhedstilbud for borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil bestå af praktiserende læger som eneste sundhedstilbud. Lovgrundlag Sundhedsloven Lov om Regionernes Styrelse Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Forslaget om sammenlægning af lægevagten og FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted med fælles IT system mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. - at Beslutning om Lægevagtstruktur i Himmerland anbefales udskudt og sammentænkt med sygehusstrukturen for området - at Etablering af kommunale akutpladser som alternativ til sygehusindlæggelser samt inddragelse af de kommunale hjemmesygeplejersker i lægevagtordningen ( videreformidling af opgaver) kan ikke anbefales uden fuld kommunal økonomiske kompensation for merudgifterne Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen følges. Beslutning i Byrådet den

10 Det blev besluttet at borgmesteren bemyndiges til at udfærdige det endelige høringssvar på baggrund af byrådets drøftelse. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 003. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Sagsnr.: 08/26894 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3712/09 Åben Kommissorium for udarbejdelse af strukturanalyse på skoleområdet Sagsfremstilling I forbindelse med budgetforliget for budget 2009 blev det besluttet, at Børne- og skoleudvalget skal iværksætte en strukturanalyse på skoleområdet, der skal medvirke til, at kvaliteten i kommunens tilbud fremtidssikres på området. Børne- og skoleudvalget godkendte på sit sidste møde proces- og tidsplanen for strukturanalysen, i henhold til hvilken, der skal være en politisk drøftelse i udvalget af grundlaget for arbejdet med strukturanalysen med henblik på afgrænsning af og fastsættelse af mål for kommissoriet. Vedlagt som bilag er et oplæg til drøftelse omfattende følgende hovedtemaer: Skolestørrelse Mål for skolestrukturanalysen Mål for skolestrukturprocessen Krav til analysen (parametre/kriterier). Skolestrukturmodeller, der skal laves analyse på. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget på baggrund af en drøftelse af centrale elementer i en skolestrukturanalyse afklarer grundlaget for de mål, kriterier og strukturmodeller, der skal indarbejdes i oplæg til kommissorium. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Oplæg til kommissorium skal tage hensyn til det lokalsamfundsmæssige perspektiv og de nævnte skolestrukturmodeller skal indgå. I forbindelse hermed skal det ressourcemæssige og menneskelige plan medtænkes. Endelig skal skoledistriktsændringer medtænkes. Hensigten med analysen er at finde løsninger der er pædagogisk og fagligt godt for skolen med hovedsigtet på barnets tarv. 11

12 Ilse Skadhauge var fraværende. 12

13 Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Børne- og skoleudvalgets drøftelse på mødet den 2. december 2008 er der udarbejdet et oplæg til kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet. Administrationen indstiller Administrationenen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse med følgende ændringer: Under baggrund og forudsætninger ændres således - sidste bullit placeres øverst - første bullit sløjfes og erstattes med "oplægget skal tage hensyn til den decentrale struktur i kommunen" Afsnittet scenarier suppleres med - En analyse af mulighederne for at bibeholde uændret struktur ved ændring af skoledistrikter Projektgruppen ændres, så der udpeges to skoleledere fra grundskolerne. Det tilrettede forslag sendes til byrådets behandling. 13

14 Ilse Skadhauge Larsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. 14

15 Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalget indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 004. Foregangskommune omkring sundhed Sagsnr.: 08/29408 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 96863/08Åben Sundhedskonsekvensvurdering fra Sundhedsstyrelsen /09 Åben Administrationens bemærkninger (Peter Dalengaard) Sagsfremstilling Fra SF-Vesthimmerland er der modtaget følgende punkt: SF-Vesthimmerland ønsker at kommunen skal være foregangskommune omkring sundhed. Derfor foreslår SF-Vesthimmerland, at kommunen anvender sundhedskonsekvensvurderinger til at udarbejde kvalificerede, systematiske og så vidt muligt evidensbaserede vurderinger af politikkers, planers og projekters virkninger på borgernes sundhed. Der henvises til sundhedsstyrelsens rapport fra november 2008 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Heri beskrives formålet : Sikre at politikforslag, strategier, programmer, planer og projekter ikke har uønskede virkninger på folkesundheden Opnå den størst mulige sundhedsmæssige effekt for de anvendte midler Skabe et godt grundlag for politiske beslutninger af betydning for folkesundheden Fremme sundhed og lighed i sundhed i befolkningen 16

17 Supplerende sagsfremstilling Bemærkninger fra administrationen Administrationen gør opmærksom på, at forslaget omfatter vurderinger af både planer, politikker og projekter, hvilket betyder et mere ressourcekrævende sagsbehandlingsarbejde. Hvis forslaget skal gennemføres vil det enten betyde eller - en tillægsbevilling til sandsynligvis ansættelse af 1-2 medarbejdere på konto 6 (anslået Kr ) samt udgifter til ekstern bistand (anslået kr ) - længere sagsbehandlingstid på eksisterende opgaver samt en tillægsbevilling til ekstern bistand (anslået kr ) Se endvidere det vedlagte bilag. Finansiering Tillægsbevilling på kr eller op til 1,2 mio. kr. Administrationens indstilling Forslaget imødekommes ikke grundet de økonomiske konsekvenser. Beslutning i Byrådet den Punktet blev taget af dagsordenen efter ønske fra Torben Duelund. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 005. Landsbyudvalg - godkendelse af valg Sagsnr.: 08/26953 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Ved Landsbyernes Årsmøde, den 30. oktober 2008, blev der foretaget nyvalg til Landsbyudvalget. På valg var en repræsentant fra hvert af de fire lokalråd. På valg var: Løgstør Lokalråd Jens Røge, Aggersund Farsø Lokalråd Aase Hansen, Louns Aalestrup Lokalråd Bente Mikkelsen, Vesterbølle Aars Lokalråd - Svend Brøndum, Haubro Samt udvalgets suppleanter. Gerda Sørensen, Simested og Hanne Pedersen, Skivum blev valgt som nye medlemmer til Landsbyudvalget mens Jens Røge og Aase Hansen begge blev genvalgt. Landsbyudvalget ser efter valget således ud: Løgstør Lokalråd: Jens Røge, Karin Simensen og Kim Hansen (suppleant) Farsø Lokalråd: Aase Hansen, Inge Worm og Ann Britt Bøgh Frederiksen (suppleant) Aalestrup Lokalråd: Niels Heebøll, Gerda Sørensen og Henning Als (suppleant) Aars Lokalråd: Inger Nielsen, Hanne Pedersen og Jens Brøndum (suppleant) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at valget godkendes og videresendes til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 006. Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Sagsnr.: 09/1754 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til vedtægterne for Erhvervsskolerne Aars skal der pr. 1. april 2009 udpeges en ny bestyrelse. 1 medlem udpeges af byrådet i Vesthimmerlands Kommune for perioden 1. april april Vesthimmerlands Kommune er i dag repræsenteret af Jan Dyregaard. Der holdes bestyrelsesmøde for afgående bestyrelse samt konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 24. marts 2009, kl Lovgrundlag Styrelsesloven 17 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsevenser. Administrationen indstiller - at det godkendes, at Jan Dyregaard udpeges til at fortsætte i bestyrelsen for perioden 1. april april Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 007. Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Sagsnr.: 07/8076 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3825/09 Åben Midtvejsstatus.jan.09.doc Sagsfremstilling Ultimo 2008 er der foretaget en midtvejsevaluering af indsatsområderne i kommunens servicestrategi. Oversigten over indsatsområder vedlægges til orientering - den aktuelle status af de enkelte opgaver fremgår af yderste spalte til højre, benævnt "Status ultimo 08". Sammenfattende er stort set alle områder kommet godt fra start, og rigtig mange af dem er gennemført. Inden udgangen af september 2009 skal der efter regelsættet laves en opfølgning på strategien. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 62 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser af servicestrategien som sådan Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Byrådet den Orienteringen tages til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 008. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Sagsnr.: 08/3651 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr (netto) til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal. Herefter er den samlede anlægsbevilling på kr Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008 blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Sagen er videresendt til behandling i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 og Byrådet den 29. januar Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgningen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

25 009. Budgetomplacering Sundhedsudvalget Sagsnr.: 09/684 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til den politiske budgetvejledning for 2009 (godkendt Byrådet den 20. december 2007) kan der ikke overføres midler fra art 5.2 (overførsler til personer) til andre arter uden Byrådets godkendelse. Ligeledes er det anført i vejledningen, at der ikke kan foretages overførsel fra eller til normering uden Byrådets godkendelse. I den anledning fremsender Sundhedsudvalget følgende indstlling: Ansøgning om budgetomplacering af midler fra hjælpemiddelbudgettet til lønmidler til oprettelse af APV hjælpemiddel terapeutstilling i myndighedsafdelingen Sagsnr.: 08/27929 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Som led i harmoniseringen af forflytningsområdet i Vesthimmerlands Kommune er der igangsat følgende initiativer - udarbejdelse af forflytningspolitik - afholdelse af interne kurser til uddannelse af forflytningsvejlederne med henblik på, at opkvalificere forflytningsindsatsen i kommunen, idet vi må konstaterer, at der er behov for øget fokus på forflytningen, da arbejdstilsynet har givet påbud omkring forflytning på flere af vores ældrecentre i forbindelse med tilsynsbesøg. For at opkvalificere indsatsen på forflytningsområdet er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at ansvaret for udarbejdelse af de individuelle forflytningsbeskrivelser for forflytninger med tekniske hjælpemidler som fx lifte ligger hos en uddannet terapeut i myndighedsafdelingen. Det betyder, at der vil være en øget arbejdsmængde i myndigheds-afdelingen, hvorfor det kun vil kunne realiseres ved en udvidelse af normeringen målrettet denne opgave. Der ansøges derfor om, at normeringen målrettet denne opgave omkring 25

26 tekniske APV-hjælpemidler finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Lovgrundlag Kommunal selvbestemmelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Kr Administrationen indstiller - at der sker en opnormering på 1,0 stilling målrettet til opgaver omkring tekniske APV-hjælpemidler. - at stillingen finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Martin Glerup, Lise Harbo og Ole B. Sørensen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 Det præciseres, at den ønskede medarbejder er en løfteinstruktør, der skal vejlede og rådgive medarbejderne vedr. anvendelse af hjælpemidler, herunder realisere forflytningspolitikken. Stillingen kræver således en uddannelsesmæssig baggrund som enten ergo-/ eller fysioterapeut. De nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse opgaven findes ikke i den nuværende organisation. Løfteinstruktøren skal opkvalificere forflytningsindsatsen med henblik på at undgå arbejdsskader og fravær som følge heraf. Forflytninger anses som et af de væsentligste indsatsområder vedr. arbejdsmiljøområdet på ældreområdet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter om Sundhedsudvalgets indstilling skal godkendes. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Med de i den supplerende sagsfremstillings bemærkninger indstilles ansøgningen om budgetomplaceringen til godkendelse i byrådet. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 010. Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Sagsnr.: 09/857 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I 2006 blev det besluttet at opløse selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S. Statsamtet har nu godkendt vilkårene for interessentskabets ophævelse. Miljøcentrets egenkapital udgør kr. som skal udbetales til kommunerne. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør kr. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der udbetales kr. til Vesthimmerlands Kommune Administrationen indstiller - at opløsningen af selskabet tages til efterretning - at der godkendes en indtægts-tillægsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 011. Politisk regnskabsvejledning 2008 Sagsnr.: 09/686 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3318/09 Åben Regnskabspraksis 3315/09 Åben Politisk regnskabsvejledning Sagsfremstilling Økonomisk Forvaltning har udarbejdet forslag til en politisk regnskabsvejledning gældende for regnskabsaflæggelsen for Endvidere er udarbejdet forslag til regnskabspraksis ligeledes gældende fra regnskabsaflæggelsen for Vejledningen beskriver tidsplanen for regnskabsaflæggelsen, forhold vedrørende overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler samt offentliggørelse af regnskabet. Som nyt i forhold til tidligere, indeholder regnskabsvejledningen bl.a. forslag til, at der udover det detaljerede regnskab også udarbejdes en årsberetning. Regnskabspraksis omhandler nu alle forhold omkring overordnede principper for både udgiftsregnskabet og omkostningsregnskabet. Den tidligere udarbejdede regnskabspraksis var alene gældende for de fysiske aktiver. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at den politiske regnskabsvejledning og regnskabspraksis godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 012. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Sagsnr.: 08/19363 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 90813/08Åben Beregning af parkeringsbehov 90785/08Åben Følgebrev vedr. parkeringsbehov 1936/09 Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan nr Planforslagene udspringer af en forespørgsel fra nuværende ejer vedr. muligheden for, at gennemføre et projekt med nedrivning af bygninger på ejendommen Himmerlandsgade 82 i Aars for, at opføre et byggeri med 8 lejligheder og butiksareal. Planforslagene giver mulighed for en bebyggelsesprocent på ca. 300 % og bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og kælder. Kælder kan anvendes til dels butiksareal og til parkering. Hele grundarealet bebygges. Udendørs friarealer etableres i form af tagterrasser og altaner. Økonomiudvalget besluttede, på møde den 1. oktober 2008, at opstarte arbejdet med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, så der gives mulighed for projektet. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5 og 6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og udsendes i offentlig høring 30

31 - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. - at der ikke gennemføres miljøvurdering af planerne i henhold til Lov miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslagene ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 31

32 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 013. Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Sagsnr.: 08/1306 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling På udvalgsmødet den fremførte Teknisk Udvalg, at valg af advokat- og revisorrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen bør foretages ved en politisk beslutning. Èn fremgangsmåde kan være, at det revisionsfirma, der til daglig rådgiver kommunen og reviderer kommunens regnskab, antages som Forsyningens rådgiver. På Økonomisk Forvaltnings foranledning har kommunens revisionsfirma fremsendt notat, modtaget En anden måde, som nogle af nabokommunerne har valgt, er at man som Forsyningens rådgiver bevidst antager et andet revisionsfirma end kommunens, da der ved udskillelsen er tale om to parter. Der er i princippet frie valgmuligheder for antagelse af advokat- og revisorrådgivere. Teknisk Service giver ingen fremgangsmåde eller firmaer fortrinsstilling, men henstiller, at de firmaer, der antages, skal have særlig viden om vand- og kloakforsyningsbranchen og den selskabsdannelse, der skal gennemføres. Brancheforeningen DANVA har indgået aftaler med forskellige advokat- og revisorfirmaer, som har forpligtet sig til at kunne rådgive i den aktuelle sagstype. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om valg af advokat- og revisionsrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen -at processen med selskabsdannelse igangsættes snarest Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Deloitte, Aars engageres som revisionsrådgiver, under forudsætning af økonomisk fordelagtigt tilbud, da udvalget vil sikre mod sammenfald mellem kommunens og forsyningsselskabets revisionsselskab. Indtil videre skønnes der ikke at være behov for advokatbistand. Processen med selve selskabsdannelsen sættes ikke i gang, før loven kræver det. Registrering og værdiansættelsen sættes i gang. 33

34 Birgitte Tetzlaff deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes med den ændring til første sætning, at der vælges et revisionsfirma, der ikke er kommunes sædvanlige revisionsfirma. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 014. Regulativ for områdeklassificering Sagsnr.: 07/11999 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Siden 1. januar 2008 har områder beliggende i byzone automatisk været omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at området er under mistanke for at være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller stammende fra diffuse forureningskilder så som trafik, industri og brændeovne. Punktkilder så som olietanke og forurenende virksomhed er omfattet af den regionale forureningskortlægning, og er derfor uafhængig af områdeklassificeringen. Konsekvensen af, at et område er områdeklassificeret, er, at man inden jordflytning væk fra en ejendom skal udtage jordprøver til analyse og anmelde jordflytningen til kommunen. Loven åbner mulighed for, at kommunen kan vedtage et regulativ, der udtager områder, hvor kommunen har kendskab til, at diffus forurening er usandsynlig. Forvaltningen har på baggrund af kendte oplysninger udarbejdet et regulativ, som udpeger områder, som kan udtages fra områdeklassificeringen. Der er primært tale om landsbyer og nyere boligområder i de større byer. Gamle bykerner og industriområder forbliver områdeklassificeret. I en række tilfælde, har det ikke været relevant at undersøge områdets opvarmningsforhold, i det dette ikke ville være afgørende for udtagning af området. Der står i disse tilfælde ingen oplysninger under anvendte brændsler i bilag 3 til regulativet. Dette betyder dog ikke at oplysningerne ikke kunne være fundet, hvis det var afgørende. De præcise kriterier for udtagning fra områdeklassificering fremgår af bilag 2 til regulativet. Ca. 60 % af de områder, som er beliggende i byzone, udtages ved vedtagelse af regulativet. Dette medfører en væsentlig administrativ lettelse for såvel borgere og entreprenører som forvaltning og en økonomisk lettelse for mange borgere. Da det forventes, at der løbende vil være nye områder, som indlemmes i byzone og dermed bliver områdeklassificeret, lægges der op til, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at ændre regulativets bilag. 35

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Fordeling af projektpuljen for 2009 3 002. Sjøstrup Beboerforenings ansøgning om optagelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS Blad nr. 2 Indholdsfortegnelse 1 Udvalgsvederlag 3 2 Orienteringssag: Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder 4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 001. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet 3 002. Ansøgninger om optagelse af

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 130. Ændret fordeling af hverv efter orlovsophør 285 131. Handlingsplan for socialafdelingen 287 132. Fordeling

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 298. Orientering 3 299. Takster 2009 for kloakforsyningen 4 300. Vand- og kloakforsyning,

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Forslag til turistpolitik for Vesthimmerlands Kommune 150 002. Analyse af Vesthimmerlands

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 009. Ansøgninger om optagelse af børn i alderen 0 til 3 år fra forældrebestyrelserne i henholdsvis

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 41 Orientering om stikprøvekontrol 42

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 28. februar 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 28. februar 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 28. februar 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 25. Forslag til vedtægter for den selvejende institution Museet Herregården Hessel 54 26. Hel eller delvis

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. marts 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. marts 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. marts 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 40. Samarbejdsaftale med "Team Løgstør" cycling for health 91 41. Årsberetning for Ældrerådet i Vesthimmerlands

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering ved formanden 3 056. Orientering fra forvaltningschefen 4 057. Ny organisering i Beskæftigelses-

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 12. marts 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 12. marts 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 12. marts 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 003. Samarbejde om brug af elektronisk kommunikation 8 004. Møde

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere