åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Foregangskommune omkring sundhed Landsbyudvalg - godkendelse af valg Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Budgetomplacering Sundhedsudvalget Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Politisk regnskabsvejledning Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Regulativ for områdeklassificering Væksthus Nordjylland - midlertidig garanti Påbud om at forbedre indeklimaet m.h.t. luftkvalitet og temperatur i AKT klassen ved Overlade skole Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase I) Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase II) Aars Boligforening - godkendelse af endelig anskaffelsessum - Himmerlandsparken etape 3 2

3 Udtalelse vedrørende Himmerlandsparken, Aars Lukket - Erhvervelse af ejendommen Bygmarken 17 i Løgstør 41 3

4 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing 4

5 Ib Nøhr Johansen Asger Andersen Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Sagsnr.: 09/1661 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Byrådsmedlem Bjarne Jensen har hidtil repræsenteret Borgerlisten. Administrationen har den 21. januar 2009 modtaget en officiel skrivelse fra Bjarne jensen om, at han nu er medlem af Det Radikale Venstre og dermed fremover vil repræsentere dette parti i Byrådet. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 6

7 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsnr.: 08/14552 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 1523/09 Åben Nærmere udredning af konskvenser for kommunernes strukturanalyse om lægevagt.doc 1570/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland.pdf 1527/09 Åben Statistisk materiale til høring.pdf 2272/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsfremstilling Region Nordjylland fremsender Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland til høring hos kommuner med frist fastlagt til 9. februar Af analysen fremgår nedenstående anbefalinger: Nedlæggelse af lægevagtstationer i Brovst og Farsø snarest for at undgår vagtlæger er alene på vagt. I stedet nyetableres en lægevagtstation i Fjerritslev, med det forbehold at behovet for og muligheden for bemanding af stationen er usikker. Ordningen vurderes en gang om året. 1. Lægevagtstationer lægges i forbindelse med de kommende FAM (fælles akutmodtagelser) i Aalborg, Hjørring og Thisted. 2. Fælles IT system mellem lægevagt og akutmodtagelse. 3. Undersøgelse af det juridiske grundlag for etablering af transportordning af patienter fra yderområderne. 4. Akut telefon linie i dagtiden til alle lægepraksis. 5. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunale akutpladser som alternativ til indlæggelser med social problemstilling (causa sociales). 7

8 8 6. Direkte telefon linie mellem lægevagt og hjemmesygepleje Strukturanalysen skal fremkomme med forslag til mere bæredygtige enheder, herunder bl.a. størrelsen af lægepraksis, anvendelse af klinikpersonale, samspillet mellem sygehusvæsenet, almen praksis og kommunerne samt samspillet mellem lægevagt og akutberedskabet. Hertil kommer at Region Nordjylland aktuelt mangler 28 praktiserende læger og ved simpel fremskrivning over 5 år vil mangle 100. Sundhedsforvaltningens umiddelbare bemærkninger til ovennævnte 7 anbefalinger. Ad 1: Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil ved forslagets evt. godkendelse skulle transportere sig til Hobro, Aalborg eller Fjerritslev såfremt lægevagten ved telefonisk konsultation anviser dette. I Farsø og Hobro er skadestuefunktionerne på Sygehus Himmerland indtil videre planlagt fortsat frem til I yderste konsekvens vil dette betyde at borgerne efter 2010 være betjent ved praktiserende læge i åbningstiden og i øvrigt ved skadestuebesøg skulle til Aalborg eller til lægevagt i Hobro ( nærmeste mulighed) Ad 2 og ad 3 : Lægevagtens sammenlægning med FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted samt anvendelse af fælles IT systemer, IT platform for dokumentation og kvalitetssikring mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. Ad 4: Transport af patienter til lægebesøg er med de nuværende lovregler beskrevet som en kommunal opgave. Såfremt det lovgivningsmæssigt er muligt at etablere transport af patienter til vagtlæge konsultation i regionalt regi skønnes dette at være en kompensation for nogle af ulemperne ved den foreslåede vagtlægestruktur. Ad 5: Akut / åben telefonlinie til lægepraksis betyder at lægepraksis ud over at passe lægevagten også skal modtage alle akutte henvendelser i dagtiden. Umiddelbart skønnes at der lægges mange opgaver på lægepraksis. Lægepraksis rolle i det regionale sundhedsvæsen og som den nærmeste kommunale samarbejdspart på sundhedsområdet er meget central. Det er væsentligt at de praktiserende læger har kræfterne til disse ekstra opgaver og at konsekvenserne ved en sådan ordning er fuld gennem analyseret forinden iværksættelse. Ad 6: udbygning / etablering af kommunale akutpladser som alternativ til hospitalsindlæggelse vil på længere sigt være en kvalitetsforøgelse for især ældre patienter der på grund af socialt relaterede problemer mv. har behov for akut hjælp. En etablering af akutpladser i kommunalt regi må anbefales afklaret i de

9 landspolitiske drøftelser om opgaveudlægning fra regionerne til kommuner, idet langt den største økonomiske fordel ved etablering af akutpladser er hos staten og regionerne. Af suppleringsmaterialet fremgår at 50 borgere fra Vesthimmerlands Kommune henhører til denne kategori i den 1 årige måleperiode. Ad 7. Direkte telefonlinie mellem lægevagt og hjemmesygepleje vil bevirke en ikke umiddelbart gennemskuelig opgaveforøgelse hos hjemmesygeplejen. Ligesom logistikken, IT systemerne manglende samarbejde, forskellig organisation i kommunerne mv. ikke er så enkelte størrelser at forene. I et flerårig perspektiv og i yderste konsekvens kan Sygehusstrukture.n i Region Nordjylland, Struktur for akutberedskabet samt Forslag til Lægevagtstruktur resultere i, at de regionale sundhedstilbud for borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil bestå af praktiserende læger som eneste sundhedstilbud. Lovgrundlag Sundhedsloven Lov om Regionernes Styrelse Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Forslaget om sammenlægning af lægevagten og FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted med fælles IT system mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. - at Beslutning om Lægevagtstruktur i Himmerland anbefales udskudt og sammentænkt med sygehusstrukturen for området - at Etablering af kommunale akutpladser som alternativ til sygehusindlæggelser samt inddragelse af de kommunale hjemmesygeplejersker i lægevagtordningen ( videreformidling af opgaver) kan ikke anbefales uden fuld kommunal økonomiske kompensation for merudgifterne Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen følges. Beslutning i Byrådet den

10 Det blev besluttet at borgmesteren bemyndiges til at udfærdige det endelige høringssvar på baggrund af byrådets drøftelse. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 003. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Sagsnr.: 08/26894 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3712/09 Åben Kommissorium for udarbejdelse af strukturanalyse på skoleområdet Sagsfremstilling I forbindelse med budgetforliget for budget 2009 blev det besluttet, at Børne- og skoleudvalget skal iværksætte en strukturanalyse på skoleområdet, der skal medvirke til, at kvaliteten i kommunens tilbud fremtidssikres på området. Børne- og skoleudvalget godkendte på sit sidste møde proces- og tidsplanen for strukturanalysen, i henhold til hvilken, der skal være en politisk drøftelse i udvalget af grundlaget for arbejdet med strukturanalysen med henblik på afgrænsning af og fastsættelse af mål for kommissoriet. Vedlagt som bilag er et oplæg til drøftelse omfattende følgende hovedtemaer: Skolestørrelse Mål for skolestrukturanalysen Mål for skolestrukturprocessen Krav til analysen (parametre/kriterier). Skolestrukturmodeller, der skal laves analyse på. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget på baggrund af en drøftelse af centrale elementer i en skolestrukturanalyse afklarer grundlaget for de mål, kriterier og strukturmodeller, der skal indarbejdes i oplæg til kommissorium. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Oplæg til kommissorium skal tage hensyn til det lokalsamfundsmæssige perspektiv og de nævnte skolestrukturmodeller skal indgå. I forbindelse hermed skal det ressourcemæssige og menneskelige plan medtænkes. Endelig skal skoledistriktsændringer medtænkes. Hensigten med analysen er at finde løsninger der er pædagogisk og fagligt godt for skolen med hovedsigtet på barnets tarv. 11

12 Ilse Skadhauge var fraværende. 12

13 Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Børne- og skoleudvalgets drøftelse på mødet den 2. december 2008 er der udarbejdet et oplæg til kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet. Administrationen indstiller Administrationenen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse med følgende ændringer: Under baggrund og forudsætninger ændres således - sidste bullit placeres øverst - første bullit sløjfes og erstattes med "oplægget skal tage hensyn til den decentrale struktur i kommunen" Afsnittet scenarier suppleres med - En analyse af mulighederne for at bibeholde uændret struktur ved ændring af skoledistrikter Projektgruppen ændres, så der udpeges to skoleledere fra grundskolerne. Det tilrettede forslag sendes til byrådets behandling. 13

14 Ilse Skadhauge Larsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. 14

15 Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalget indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 004. Foregangskommune omkring sundhed Sagsnr.: 08/29408 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 96863/08Åben Sundhedskonsekvensvurdering fra Sundhedsstyrelsen /09 Åben Administrationens bemærkninger (Peter Dalengaard) Sagsfremstilling Fra SF-Vesthimmerland er der modtaget følgende punkt: SF-Vesthimmerland ønsker at kommunen skal være foregangskommune omkring sundhed. Derfor foreslår SF-Vesthimmerland, at kommunen anvender sundhedskonsekvensvurderinger til at udarbejde kvalificerede, systematiske og så vidt muligt evidensbaserede vurderinger af politikkers, planers og projekters virkninger på borgernes sundhed. Der henvises til sundhedsstyrelsens rapport fra november 2008 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Heri beskrives formålet : Sikre at politikforslag, strategier, programmer, planer og projekter ikke har uønskede virkninger på folkesundheden Opnå den størst mulige sundhedsmæssige effekt for de anvendte midler Skabe et godt grundlag for politiske beslutninger af betydning for folkesundheden Fremme sundhed og lighed i sundhed i befolkningen 16

17 Supplerende sagsfremstilling Bemærkninger fra administrationen Administrationen gør opmærksom på, at forslaget omfatter vurderinger af både planer, politikker og projekter, hvilket betyder et mere ressourcekrævende sagsbehandlingsarbejde. Hvis forslaget skal gennemføres vil det enten betyde eller - en tillægsbevilling til sandsynligvis ansættelse af 1-2 medarbejdere på konto 6 (anslået Kr ) samt udgifter til ekstern bistand (anslået kr ) - længere sagsbehandlingstid på eksisterende opgaver samt en tillægsbevilling til ekstern bistand (anslået kr ) Se endvidere det vedlagte bilag. Finansiering Tillægsbevilling på kr eller op til 1,2 mio. kr. Administrationens indstilling Forslaget imødekommes ikke grundet de økonomiske konsekvenser. Beslutning i Byrådet den Punktet blev taget af dagsordenen efter ønske fra Torben Duelund. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 005. Landsbyudvalg - godkendelse af valg Sagsnr.: 08/26953 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Ved Landsbyernes Årsmøde, den 30. oktober 2008, blev der foretaget nyvalg til Landsbyudvalget. På valg var en repræsentant fra hvert af de fire lokalråd. På valg var: Løgstør Lokalråd Jens Røge, Aggersund Farsø Lokalråd Aase Hansen, Louns Aalestrup Lokalråd Bente Mikkelsen, Vesterbølle Aars Lokalråd - Svend Brøndum, Haubro Samt udvalgets suppleanter. Gerda Sørensen, Simested og Hanne Pedersen, Skivum blev valgt som nye medlemmer til Landsbyudvalget mens Jens Røge og Aase Hansen begge blev genvalgt. Landsbyudvalget ser efter valget således ud: Løgstør Lokalråd: Jens Røge, Karin Simensen og Kim Hansen (suppleant) Farsø Lokalråd: Aase Hansen, Inge Worm og Ann Britt Bøgh Frederiksen (suppleant) Aalestrup Lokalråd: Niels Heebøll, Gerda Sørensen og Henning Als (suppleant) Aars Lokalråd: Inger Nielsen, Hanne Pedersen og Jens Brøndum (suppleant) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at valget godkendes og videresendes til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 006. Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Sagsnr.: 09/1754 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til vedtægterne for Erhvervsskolerne Aars skal der pr. 1. april 2009 udpeges en ny bestyrelse. 1 medlem udpeges af byrådet i Vesthimmerlands Kommune for perioden 1. april april Vesthimmerlands Kommune er i dag repræsenteret af Jan Dyregaard. Der holdes bestyrelsesmøde for afgående bestyrelse samt konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 24. marts 2009, kl Lovgrundlag Styrelsesloven 17 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsevenser. Administrationen indstiller - at det godkendes, at Jan Dyregaard udpeges til at fortsætte i bestyrelsen for perioden 1. april april Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 007. Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Sagsnr.: 07/8076 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3825/09 Åben Midtvejsstatus.jan.09.doc Sagsfremstilling Ultimo 2008 er der foretaget en midtvejsevaluering af indsatsområderne i kommunens servicestrategi. Oversigten over indsatsområder vedlægges til orientering - den aktuelle status af de enkelte opgaver fremgår af yderste spalte til højre, benævnt "Status ultimo 08". Sammenfattende er stort set alle områder kommet godt fra start, og rigtig mange af dem er gennemført. Inden udgangen af september 2009 skal der efter regelsættet laves en opfølgning på strategien. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 62 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser af servicestrategien som sådan Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Byrådet den Orienteringen tages til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 008. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Sagsnr.: 08/3651 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr (netto) til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal. Herefter er den samlede anlægsbevilling på kr Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008 blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Sagen er videresendt til behandling i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 og Byrådet den 29. januar Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgningen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

25 009. Budgetomplacering Sundhedsudvalget Sagsnr.: 09/684 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til den politiske budgetvejledning for 2009 (godkendt Byrådet den 20. december 2007) kan der ikke overføres midler fra art 5.2 (overførsler til personer) til andre arter uden Byrådets godkendelse. Ligeledes er det anført i vejledningen, at der ikke kan foretages overførsel fra eller til normering uden Byrådets godkendelse. I den anledning fremsender Sundhedsudvalget følgende indstlling: Ansøgning om budgetomplacering af midler fra hjælpemiddelbudgettet til lønmidler til oprettelse af APV hjælpemiddel terapeutstilling i myndighedsafdelingen Sagsnr.: 08/27929 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Som led i harmoniseringen af forflytningsområdet i Vesthimmerlands Kommune er der igangsat følgende initiativer - udarbejdelse af forflytningspolitik - afholdelse af interne kurser til uddannelse af forflytningsvejlederne med henblik på, at opkvalificere forflytningsindsatsen i kommunen, idet vi må konstaterer, at der er behov for øget fokus på forflytningen, da arbejdstilsynet har givet påbud omkring forflytning på flere af vores ældrecentre i forbindelse med tilsynsbesøg. For at opkvalificere indsatsen på forflytningsområdet er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at ansvaret for udarbejdelse af de individuelle forflytningsbeskrivelser for forflytninger med tekniske hjælpemidler som fx lifte ligger hos en uddannet terapeut i myndighedsafdelingen. Det betyder, at der vil være en øget arbejdsmængde i myndigheds-afdelingen, hvorfor det kun vil kunne realiseres ved en udvidelse af normeringen målrettet denne opgave. Der ansøges derfor om, at normeringen målrettet denne opgave omkring 25

26 tekniske APV-hjælpemidler finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Lovgrundlag Kommunal selvbestemmelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Kr Administrationen indstiller - at der sker en opnormering på 1,0 stilling målrettet til opgaver omkring tekniske APV-hjælpemidler. - at stillingen finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Martin Glerup, Lise Harbo og Ole B. Sørensen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 Det præciseres, at den ønskede medarbejder er en løfteinstruktør, der skal vejlede og rådgive medarbejderne vedr. anvendelse af hjælpemidler, herunder realisere forflytningspolitikken. Stillingen kræver således en uddannelsesmæssig baggrund som enten ergo-/ eller fysioterapeut. De nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse opgaven findes ikke i den nuværende organisation. Løfteinstruktøren skal opkvalificere forflytningsindsatsen med henblik på at undgå arbejdsskader og fravær som følge heraf. Forflytninger anses som et af de væsentligste indsatsområder vedr. arbejdsmiljøområdet på ældreområdet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter om Sundhedsudvalgets indstilling skal godkendes. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Med de i den supplerende sagsfremstillings bemærkninger indstilles ansøgningen om budgetomplaceringen til godkendelse i byrådet. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 010. Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Sagsnr.: 09/857 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I 2006 blev det besluttet at opløse selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S. Statsamtet har nu godkendt vilkårene for interessentskabets ophævelse. Miljøcentrets egenkapital udgør kr. som skal udbetales til kommunerne. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør kr. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der udbetales kr. til Vesthimmerlands Kommune Administrationen indstiller - at opløsningen af selskabet tages til efterretning - at der godkendes en indtægts-tillægsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 011. Politisk regnskabsvejledning 2008 Sagsnr.: 09/686 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3318/09 Åben Regnskabspraksis 3315/09 Åben Politisk regnskabsvejledning Sagsfremstilling Økonomisk Forvaltning har udarbejdet forslag til en politisk regnskabsvejledning gældende for regnskabsaflæggelsen for Endvidere er udarbejdet forslag til regnskabspraksis ligeledes gældende fra regnskabsaflæggelsen for Vejledningen beskriver tidsplanen for regnskabsaflæggelsen, forhold vedrørende overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler samt offentliggørelse af regnskabet. Som nyt i forhold til tidligere, indeholder regnskabsvejledningen bl.a. forslag til, at der udover det detaljerede regnskab også udarbejdes en årsberetning. Regnskabspraksis omhandler nu alle forhold omkring overordnede principper for både udgiftsregnskabet og omkostningsregnskabet. Den tidligere udarbejdede regnskabspraksis var alene gældende for de fysiske aktiver. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at den politiske regnskabsvejledning og regnskabspraksis godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 012. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Sagsnr.: 08/19363 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 90813/08Åben Beregning af parkeringsbehov 90785/08Åben Følgebrev vedr. parkeringsbehov 1936/09 Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan nr Planforslagene udspringer af en forespørgsel fra nuværende ejer vedr. muligheden for, at gennemføre et projekt med nedrivning af bygninger på ejendommen Himmerlandsgade 82 i Aars for, at opføre et byggeri med 8 lejligheder og butiksareal. Planforslagene giver mulighed for en bebyggelsesprocent på ca. 300 % og bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og kælder. Kælder kan anvendes til dels butiksareal og til parkering. Hele grundarealet bebygges. Udendørs friarealer etableres i form af tagterrasser og altaner. Økonomiudvalget besluttede, på møde den 1. oktober 2008, at opstarte arbejdet med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, så der gives mulighed for projektet. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5 og 6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og udsendes i offentlig høring 30

31 - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. - at der ikke gennemføres miljøvurdering af planerne i henhold til Lov miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslagene ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 31

32 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 013. Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Sagsnr.: 08/1306 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling På udvalgsmødet den fremførte Teknisk Udvalg, at valg af advokat- og revisorrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen bør foretages ved en politisk beslutning. Èn fremgangsmåde kan være, at det revisionsfirma, der til daglig rådgiver kommunen og reviderer kommunens regnskab, antages som Forsyningens rådgiver. På Økonomisk Forvaltnings foranledning har kommunens revisionsfirma fremsendt notat, modtaget En anden måde, som nogle af nabokommunerne har valgt, er at man som Forsyningens rådgiver bevidst antager et andet revisionsfirma end kommunens, da der ved udskillelsen er tale om to parter. Der er i princippet frie valgmuligheder for antagelse af advokat- og revisorrådgivere. Teknisk Service giver ingen fremgangsmåde eller firmaer fortrinsstilling, men henstiller, at de firmaer, der antages, skal have særlig viden om vand- og kloakforsyningsbranchen og den selskabsdannelse, der skal gennemføres. Brancheforeningen DANVA har indgået aftaler med forskellige advokat- og revisorfirmaer, som har forpligtet sig til at kunne rådgive i den aktuelle sagstype. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om valg af advokat- og revisionsrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen -at processen med selskabsdannelse igangsættes snarest Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Deloitte, Aars engageres som revisionsrådgiver, under forudsætning af økonomisk fordelagtigt tilbud, da udvalget vil sikre mod sammenfald mellem kommunens og forsyningsselskabets revisionsselskab. Indtil videre skønnes der ikke at være behov for advokatbistand. Processen med selve selskabsdannelsen sættes ikke i gang, før loven kræver det. Registrering og værdiansættelsen sættes i gang. 33

34 Birgitte Tetzlaff deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes med den ændring til første sætning, at der vælges et revisionsfirma, der ikke er kommunes sædvanlige revisionsfirma. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 014. Regulativ for områdeklassificering Sagsnr.: 07/11999 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Siden 1. januar 2008 har områder beliggende i byzone automatisk været omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at området er under mistanke for at være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller stammende fra diffuse forureningskilder så som trafik, industri og brændeovne. Punktkilder så som olietanke og forurenende virksomhed er omfattet af den regionale forureningskortlægning, og er derfor uafhængig af områdeklassificeringen. Konsekvensen af, at et område er områdeklassificeret, er, at man inden jordflytning væk fra en ejendom skal udtage jordprøver til analyse og anmelde jordflytningen til kommunen. Loven åbner mulighed for, at kommunen kan vedtage et regulativ, der udtager områder, hvor kommunen har kendskab til, at diffus forurening er usandsynlig. Forvaltningen har på baggrund af kendte oplysninger udarbejdet et regulativ, som udpeger områder, som kan udtages fra områdeklassificeringen. Der er primært tale om landsbyer og nyere boligområder i de større byer. Gamle bykerner og industriområder forbliver områdeklassificeret. I en række tilfælde, har det ikke været relevant at undersøge områdets opvarmningsforhold, i det dette ikke ville være afgørende for udtagning af området. Der står i disse tilfælde ingen oplysninger under anvendte brændsler i bilag 3 til regulativet. Dette betyder dog ikke at oplysningerne ikke kunne være fundet, hvis det var afgørende. De præcise kriterier for udtagning fra områdeklassificering fremgår af bilag 2 til regulativet. Ca. 60 % af de områder, som er beliggende i byzone, udtages ved vedtagelse af regulativet. Dette medfører en væsentlig administrativ lettelse for såvel borgere og entreprenører som forvaltning og en økonomisk lettelse for mange borgere. Da det forventes, at der løbende vil være nye områder, som indlemmes i byzone og dermed bliver områdeklassificeret, lægges der op til, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at ændre regulativets bilag. 35

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber 3 002. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214

Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214 Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Institutionsbesøg... 4 3. Orientering om status

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere