åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Foregangskommune omkring sundhed Landsbyudvalg - godkendelse af valg Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Budgetomplacering Sundhedsudvalget Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Politisk regnskabsvejledning Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Regulativ for områdeklassificering Væksthus Nordjylland - midlertidig garanti Påbud om at forbedre indeklimaet m.h.t. luftkvalitet og temperatur i AKT klassen ved Overlade skole Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase I) Anlægsregnskab vedr. tilskud til Maritimt Oplevelsescenter (fase II) Aars Boligforening - godkendelse af endelig anskaffelsessum - Himmerlandsparken etape 3 2

3 Udtalelse vedrørende Himmerlandsparken, Aars Lukket - Erhvervelse af ejendommen Bygmarken 17 i Løgstør 41 3

4 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing 4

5 Ib Nøhr Johansen Asger Andersen Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen Sagsnr.: 09/1661 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Byrådsmedlem Bjarne Jensen har hidtil repræsenteret Borgerlisten. Administrationen har den 21. januar 2009 modtaget en officiel skrivelse fra Bjarne jensen om, at han nu er medlem af Det Radikale Venstre og dermed fremover vil repræsentere dette parti i Byrådet. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 6

7 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsnr.: 08/14552 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 1523/09 Åben Nærmere udredning af konskvenser for kommunernes strukturanalyse om lægevagt.doc 1570/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland.pdf 1527/09 Åben Statistisk materiale til høring.pdf 2272/09 Åben Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland høringssag Sagsfremstilling Region Nordjylland fremsender Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland til høring hos kommuner med frist fastlagt til 9. februar Af analysen fremgår nedenstående anbefalinger: Nedlæggelse af lægevagtstationer i Brovst og Farsø snarest for at undgår vagtlæger er alene på vagt. I stedet nyetableres en lægevagtstation i Fjerritslev, med det forbehold at behovet for og muligheden for bemanding af stationen er usikker. Ordningen vurderes en gang om året. 1. Lægevagtstationer lægges i forbindelse med de kommende FAM (fælles akutmodtagelser) i Aalborg, Hjørring og Thisted. 2. Fælles IT system mellem lægevagt og akutmodtagelse. 3. Undersøgelse af det juridiske grundlag for etablering af transportordning af patienter fra yderområderne. 4. Akut telefon linie i dagtiden til alle lægepraksis. 5. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunale akutpladser som alternativ til indlæggelser med social problemstilling (causa sociales). 7

8 8 6. Direkte telefon linie mellem lægevagt og hjemmesygepleje Strukturanalysen skal fremkomme med forslag til mere bæredygtige enheder, herunder bl.a. størrelsen af lægepraksis, anvendelse af klinikpersonale, samspillet mellem sygehusvæsenet, almen praksis og kommunerne samt samspillet mellem lægevagt og akutberedskabet. Hertil kommer at Region Nordjylland aktuelt mangler 28 praktiserende læger og ved simpel fremskrivning over 5 år vil mangle 100. Sundhedsforvaltningens umiddelbare bemærkninger til ovennævnte 7 anbefalinger. Ad 1: Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil ved forslagets evt. godkendelse skulle transportere sig til Hobro, Aalborg eller Fjerritslev såfremt lægevagten ved telefonisk konsultation anviser dette. I Farsø og Hobro er skadestuefunktionerne på Sygehus Himmerland indtil videre planlagt fortsat frem til I yderste konsekvens vil dette betyde at borgerne efter 2010 være betjent ved praktiserende læge i åbningstiden og i øvrigt ved skadestuebesøg skulle til Aalborg eller til lægevagt i Hobro ( nærmeste mulighed) Ad 2 og ad 3 : Lægevagtens sammenlægning med FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted samt anvendelse af fælles IT systemer, IT platform for dokumentation og kvalitetssikring mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. Ad 4: Transport af patienter til lægebesøg er med de nuværende lovregler beskrevet som en kommunal opgave. Såfremt det lovgivningsmæssigt er muligt at etablere transport af patienter til vagtlæge konsultation i regionalt regi skønnes dette at være en kompensation for nogle af ulemperne ved den foreslåede vagtlægestruktur. Ad 5: Akut / åben telefonlinie til lægepraksis betyder at lægepraksis ud over at passe lægevagten også skal modtage alle akutte henvendelser i dagtiden. Umiddelbart skønnes at der lægges mange opgaver på lægepraksis. Lægepraksis rolle i det regionale sundhedsvæsen og som den nærmeste kommunale samarbejdspart på sundhedsområdet er meget central. Det er væsentligt at de praktiserende læger har kræfterne til disse ekstra opgaver og at konsekvenserne ved en sådan ordning er fuld gennem analyseret forinden iværksættelse. Ad 6: udbygning / etablering af kommunale akutpladser som alternativ til hospitalsindlæggelse vil på længere sigt være en kvalitetsforøgelse for især ældre patienter der på grund af socialt relaterede problemer mv. har behov for akut hjælp. En etablering af akutpladser i kommunalt regi må anbefales afklaret i de

9 landspolitiske drøftelser om opgaveudlægning fra regionerne til kommuner, idet langt den største økonomiske fordel ved etablering af akutpladser er hos staten og regionerne. Af suppleringsmaterialet fremgår at 50 borgere fra Vesthimmerlands Kommune henhører til denne kategori i den 1 årige måleperiode. Ad 7. Direkte telefonlinie mellem lægevagt og hjemmesygepleje vil bevirke en ikke umiddelbart gennemskuelig opgaveforøgelse hos hjemmesygeplejen. Ligesom logistikken, IT systemerne manglende samarbejde, forskellig organisation i kommunerne mv. ikke er så enkelte størrelser at forene. I et flerårig perspektiv og i yderste konsekvens kan Sygehusstrukture.n i Region Nordjylland, Struktur for akutberedskabet samt Forslag til Lægevagtstruktur resultere i, at de regionale sundhedstilbud for borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil bestå af praktiserende læger som eneste sundhedstilbud. Lovgrundlag Sundhedsloven Lov om Regionernes Styrelse Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Forslaget om sammenlægning af lægevagten og FAM i Aalborg, Hjørring og Thisted med fælles IT system mv. skønnes naturligt og ressourcemæssigt anbefalesværdigt. - at Beslutning om Lægevagtstruktur i Himmerland anbefales udskudt og sammentænkt med sygehusstrukturen for området - at Etablering af kommunale akutpladser som alternativ til sygehusindlæggelser samt inddragelse af de kommunale hjemmesygeplejersker i lægevagtordningen ( videreformidling af opgaver) kan ikke anbefales uden fuld kommunal økonomiske kompensation for merudgifterne Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen følges. Beslutning i Byrådet den

10 Det blev besluttet at borgmesteren bemyndiges til at udfærdige det endelige høringssvar på baggrund af byrådets drøftelse. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 003. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet Sagsnr.: 08/26894 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3712/09 Åben Kommissorium for udarbejdelse af strukturanalyse på skoleområdet Sagsfremstilling I forbindelse med budgetforliget for budget 2009 blev det besluttet, at Børne- og skoleudvalget skal iværksætte en strukturanalyse på skoleområdet, der skal medvirke til, at kvaliteten i kommunens tilbud fremtidssikres på området. Børne- og skoleudvalget godkendte på sit sidste møde proces- og tidsplanen for strukturanalysen, i henhold til hvilken, der skal være en politisk drøftelse i udvalget af grundlaget for arbejdet med strukturanalysen med henblik på afgrænsning af og fastsættelse af mål for kommissoriet. Vedlagt som bilag er et oplæg til drøftelse omfattende følgende hovedtemaer: Skolestørrelse Mål for skolestrukturanalysen Mål for skolestrukturprocessen Krav til analysen (parametre/kriterier). Skolestrukturmodeller, der skal laves analyse på. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget på baggrund af en drøftelse af centrale elementer i en skolestrukturanalyse afklarer grundlaget for de mål, kriterier og strukturmodeller, der skal indarbejdes i oplæg til kommissorium. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Oplæg til kommissorium skal tage hensyn til det lokalsamfundsmæssige perspektiv og de nævnte skolestrukturmodeller skal indgå. I forbindelse hermed skal det ressourcemæssige og menneskelige plan medtænkes. Endelig skal skoledistriktsændringer medtænkes. Hensigten med analysen er at finde løsninger der er pædagogisk og fagligt godt for skolen med hovedsigtet på barnets tarv. 11

12 Ilse Skadhauge var fraværende. 12

13 Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Børne- og skoleudvalgets drøftelse på mødet den 2. december 2008 er der udarbejdet et oplæg til kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet. Administrationen indstiller Administrationenen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til kommissorium til godkendelse med følgende ændringer: Under baggrund og forudsætninger ændres således - sidste bullit placeres øverst - første bullit sløjfes og erstattes med "oplægget skal tage hensyn til den decentrale struktur i kommunen" Afsnittet scenarier suppleres med - En analyse af mulighederne for at bibeholde uændret struktur ved ændring af skoledistrikter Projektgruppen ændres, så der udpeges to skoleledere fra grundskolerne. Det tilrettede forslag sendes til byrådets behandling. 13

14 Ilse Skadhauge Larsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. 14

15 Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalget indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 004. Foregangskommune omkring sundhed Sagsnr.: 08/29408 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 96863/08Åben Sundhedskonsekvensvurdering fra Sundhedsstyrelsen /09 Åben Administrationens bemærkninger (Peter Dalengaard) Sagsfremstilling Fra SF-Vesthimmerland er der modtaget følgende punkt: SF-Vesthimmerland ønsker at kommunen skal være foregangskommune omkring sundhed. Derfor foreslår SF-Vesthimmerland, at kommunen anvender sundhedskonsekvensvurderinger til at udarbejde kvalificerede, systematiske og så vidt muligt evidensbaserede vurderinger af politikkers, planers og projekters virkninger på borgernes sundhed. Der henvises til sundhedsstyrelsens rapport fra november 2008 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Heri beskrives formålet : Sikre at politikforslag, strategier, programmer, planer og projekter ikke har uønskede virkninger på folkesundheden Opnå den størst mulige sundhedsmæssige effekt for de anvendte midler Skabe et godt grundlag for politiske beslutninger af betydning for folkesundheden Fremme sundhed og lighed i sundhed i befolkningen 16

17 Supplerende sagsfremstilling Bemærkninger fra administrationen Administrationen gør opmærksom på, at forslaget omfatter vurderinger af både planer, politikker og projekter, hvilket betyder et mere ressourcekrævende sagsbehandlingsarbejde. Hvis forslaget skal gennemføres vil det enten betyde eller - en tillægsbevilling til sandsynligvis ansættelse af 1-2 medarbejdere på konto 6 (anslået Kr ) samt udgifter til ekstern bistand (anslået kr ) - længere sagsbehandlingstid på eksisterende opgaver samt en tillægsbevilling til ekstern bistand (anslået kr ) Se endvidere det vedlagte bilag. Finansiering Tillægsbevilling på kr eller op til 1,2 mio. kr. Administrationens indstilling Forslaget imødekommes ikke grundet de økonomiske konsekvenser. Beslutning i Byrådet den Punktet blev taget af dagsordenen efter ønske fra Torben Duelund. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 005. Landsbyudvalg - godkendelse af valg Sagsnr.: 08/26953 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Ved Landsbyernes Årsmøde, den 30. oktober 2008, blev der foretaget nyvalg til Landsbyudvalget. På valg var en repræsentant fra hvert af de fire lokalråd. På valg var: Løgstør Lokalråd Jens Røge, Aggersund Farsø Lokalråd Aase Hansen, Louns Aalestrup Lokalråd Bente Mikkelsen, Vesterbølle Aars Lokalråd - Svend Brøndum, Haubro Samt udvalgets suppleanter. Gerda Sørensen, Simested og Hanne Pedersen, Skivum blev valgt som nye medlemmer til Landsbyudvalget mens Jens Røge og Aase Hansen begge blev genvalgt. Landsbyudvalget ser efter valget således ud: Løgstør Lokalråd: Jens Røge, Karin Simensen og Kim Hansen (suppleant) Farsø Lokalråd: Aase Hansen, Inge Worm og Ann Britt Bøgh Frederiksen (suppleant) Aalestrup Lokalråd: Niels Heebøll, Gerda Sørensen og Henning Als (suppleant) Aars Lokalråd: Inger Nielsen, Hanne Pedersen og Jens Brøndum (suppleant) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at valget godkendes og videresendes til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 006. Udpegning til bestyrelsen på Erhvervsskolerne Aars Sagsnr.: 09/1754 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til vedtægterne for Erhvervsskolerne Aars skal der pr. 1. april 2009 udpeges en ny bestyrelse. 1 medlem udpeges af byrådet i Vesthimmerlands Kommune for perioden 1. april april Vesthimmerlands Kommune er i dag repræsenteret af Jan Dyregaard. Der holdes bestyrelsesmøde for afgående bestyrelse samt konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 24. marts 2009, kl Lovgrundlag Styrelsesloven 17 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsevenser. Administrationen indstiller - at det godkendes, at Jan Dyregaard udpeges til at fortsætte i bestyrelsen for perioden 1. april april Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 007. Orientering om midtvejsevaluering af indsatsområderne i servicestrategien Sagsnr.: 07/8076 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3825/09 Åben Midtvejsstatus.jan.09.doc Sagsfremstilling Ultimo 2008 er der foretaget en midtvejsevaluering af indsatsområderne i kommunens servicestrategi. Oversigten over indsatsområder vedlægges til orientering - den aktuelle status af de enkelte opgaver fremgår af yderste spalte til højre, benævnt "Status ultimo 08". Sammenfattende er stort set alle områder kommet godt fra start, og rigtig mange af dem er gennemført. Inden udgangen af september 2009 skal der efter regelsættet laves en opfølgning på strategien. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 62 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser af servicestrategien som sådan Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Byrådet den Orienteringen tages til efterretning. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 008. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal Sagsnr.: 08/3651 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr (netto) til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal. Herefter er den samlede anlægsbevilling på kr Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008 blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Sagen er videresendt til behandling i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 og Byrådet den 29. januar Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgningen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 29. januar 2009

25 009. Budgetomplacering Sundhedsudvalget Sagsnr.: 09/684 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til den politiske budgetvejledning for 2009 (godkendt Byrådet den 20. december 2007) kan der ikke overføres midler fra art 5.2 (overførsler til personer) til andre arter uden Byrådets godkendelse. Ligeledes er det anført i vejledningen, at der ikke kan foretages overførsel fra eller til normering uden Byrådets godkendelse. I den anledning fremsender Sundhedsudvalget følgende indstlling: Ansøgning om budgetomplacering af midler fra hjælpemiddelbudgettet til lønmidler til oprettelse af APV hjælpemiddel terapeutstilling i myndighedsafdelingen Sagsnr.: 08/27929 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Som led i harmoniseringen af forflytningsområdet i Vesthimmerlands Kommune er der igangsat følgende initiativer - udarbejdelse af forflytningspolitik - afholdelse af interne kurser til uddannelse af forflytningsvejlederne med henblik på, at opkvalificere forflytningsindsatsen i kommunen, idet vi må konstaterer, at der er behov for øget fokus på forflytningen, da arbejdstilsynet har givet påbud omkring forflytning på flere af vores ældrecentre i forbindelse med tilsynsbesøg. For at opkvalificere indsatsen på forflytningsområdet er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at ansvaret for udarbejdelse af de individuelle forflytningsbeskrivelser for forflytninger med tekniske hjælpemidler som fx lifte ligger hos en uddannet terapeut i myndighedsafdelingen. Det betyder, at der vil være en øget arbejdsmængde i myndigheds-afdelingen, hvorfor det kun vil kunne realiseres ved en udvidelse af normeringen målrettet denne opgave. Der ansøges derfor om, at normeringen målrettet denne opgave omkring 25

26 tekniske APV-hjælpemidler finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Lovgrundlag Kommunal selvbestemmelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Kr Administrationen indstiller - at der sker en opnormering på 1,0 stilling målrettet til opgaver omkring tekniske APV-hjælpemidler. - at stillingen finansieres af budget afsat til Andre hjælpemidler Servicelovens 112 på funktion Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Martin Glerup, Lise Harbo og Ole B. Sørensen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget, den 21. januar 2009 Det præciseres, at den ønskede medarbejder er en løfteinstruktør, der skal vejlede og rådgive medarbejderne vedr. anvendelse af hjælpemidler, herunder realisere forflytningspolitikken. Stillingen kræver således en uddannelsesmæssig baggrund som enten ergo-/ eller fysioterapeut. De nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse opgaven findes ikke i den nuværende organisation. Løfteinstruktøren skal opkvalificere forflytningsindsatsen med henblik på at undgå arbejdsskader og fravær som følge heraf. Forflytninger anses som et af de væsentligste indsatsområder vedr. arbejdsmiljøområdet på ældreområdet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter om Sundhedsudvalgets indstilling skal godkendes. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Med de i den supplerende sagsfremstillings bemærkninger indstilles ansøgningen om budgetomplaceringen til godkendelse i byrådet. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 010. Opløsning af selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S Sagsnr.: 09/857 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I 2006 blev det besluttet at opløse selskabet Miljøcenter Nordjylland I/S. Statsamtet har nu godkendt vilkårene for interessentskabets ophævelse. Miljøcentrets egenkapital udgør kr. som skal udbetales til kommunerne. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør kr. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der udbetales kr. til Vesthimmerlands Kommune Administrationen indstiller - at opløsningen af selskabet tages til efterretning - at der godkendes en indtægts-tillægsbevilling på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 011. Politisk regnskabsvejledning 2008 Sagsnr.: 09/686 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 3318/09 Åben Regnskabspraksis 3315/09 Åben Politisk regnskabsvejledning Sagsfremstilling Økonomisk Forvaltning har udarbejdet forslag til en politisk regnskabsvejledning gældende for regnskabsaflæggelsen for Endvidere er udarbejdet forslag til regnskabspraksis ligeledes gældende fra regnskabsaflæggelsen for Vejledningen beskriver tidsplanen for regnskabsaflæggelsen, forhold vedrørende overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler samt offentliggørelse af regnskabet. Som nyt i forhold til tidligere, indeholder regnskabsvejledningen bl.a. forslag til, at der udover det detaljerede regnskab også udarbejdes en årsberetning. Regnskabspraksis omhandler nu alle forhold omkring overordnede principper for både udgiftsregnskabet og omkostningsregnskabet. Den tidligere udarbejdede regnskabspraksis var alene gældende for de fysiske aktiver. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at den politiske regnskabsvejledning og regnskabspraksis godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 012. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr for et område til centerformål, Himmerlandsgade 82, Aars Sagsnr.: 08/19363 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: 90813/08Åben Beregning af parkeringsbehov 90785/08Åben Følgebrev vedr. parkeringsbehov 1936/09 Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan nr Planforslagene udspringer af en forespørgsel fra nuværende ejer vedr. muligheden for, at gennemføre et projekt med nedrivning af bygninger på ejendommen Himmerlandsgade 82 i Aars for, at opføre et byggeri med 8 lejligheder og butiksareal. Planforslagene giver mulighed for en bebyggelsesprocent på ca. 300 % og bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og kælder. Kælder kan anvendes til dels butiksareal og til parkering. Hele grundarealet bebygges. Udendørs friarealer etableres i form af tagterrasser og altaner. Økonomiudvalget besluttede, på møde den 1. oktober 2008, at opstarte arbejdet med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, så der gives mulighed for projektet. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5 og 6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og udsendes i offentlig høring 30

31 - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. - at der ikke gennemføres miljøvurdering af planerne i henhold til Lov miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslagene ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 31

32 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 013. Vand- og kloakforsyning, selskabsdannelse Sagsnr.: 08/1306 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling På udvalgsmødet den fremførte Teknisk Udvalg, at valg af advokat- og revisorrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen bør foretages ved en politisk beslutning. Èn fremgangsmåde kan være, at det revisionsfirma, der til daglig rådgiver kommunen og reviderer kommunens regnskab, antages som Forsyningens rådgiver. På Økonomisk Forvaltnings foranledning har kommunens revisionsfirma fremsendt notat, modtaget En anden måde, som nogle af nabokommunerne har valgt, er at man som Forsyningens rådgiver bevidst antager et andet revisionsfirma end kommunens, da der ved udskillelsen er tale om to parter. Der er i princippet frie valgmuligheder for antagelse af advokat- og revisorrådgivere. Teknisk Service giver ingen fremgangsmåde eller firmaer fortrinsstilling, men henstiller, at de firmaer, der antages, skal have særlig viden om vand- og kloakforsyningsbranchen og den selskabsdannelse, der skal gennemføres. Brancheforeningen DANVA har indgået aftaler med forskellige advokat- og revisorfirmaer, som har forpligtet sig til at kunne rådgive i den aktuelle sagstype. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om valg af advokat- og revisionsrådgivere til selskabsdannelse af Vand- og Kloakforsyningen -at processen med selskabsdannelse igangsættes snarest Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Deloitte, Aars engageres som revisionsrådgiver, under forudsætning af økonomisk fordelagtigt tilbud, da udvalget vil sikre mod sammenfald mellem kommunens og forsyningsselskabets revisionsselskab. Indtil videre skønnes der ikke at være behov for advokatbistand. Processen med selve selskabsdannelsen sættes ikke i gang, før loven kræver det. Registrering og værdiansættelsen sættes i gang. 33

34 Birgitte Tetzlaff deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes med den ændring til første sætning, at der vælges et revisionsfirma, der ikke er kommunes sædvanlige revisionsfirma. Niels Krebs Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 014. Regulativ for områdeklassificering Sagsnr.: 07/11999 Fraværende: Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Siden 1. januar 2008 har områder beliggende i byzone automatisk været omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at området er under mistanke for at være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller stammende fra diffuse forureningskilder så som trafik, industri og brændeovne. Punktkilder så som olietanke og forurenende virksomhed er omfattet af den regionale forureningskortlægning, og er derfor uafhængig af områdeklassificeringen. Konsekvensen af, at et område er områdeklassificeret, er, at man inden jordflytning væk fra en ejendom skal udtage jordprøver til analyse og anmelde jordflytningen til kommunen. Loven åbner mulighed for, at kommunen kan vedtage et regulativ, der udtager områder, hvor kommunen har kendskab til, at diffus forurening er usandsynlig. Forvaltningen har på baggrund af kendte oplysninger udarbejdet et regulativ, som udpeger områder, som kan udtages fra områdeklassificeringen. Der er primært tale om landsbyer og nyere boligområder i de større byer. Gamle bykerner og industriområder forbliver områdeklassificeret. I en række tilfælde, har det ikke været relevant at undersøge områdets opvarmningsforhold, i det dette ikke ville være afgørende for udtagning af området. Der står i disse tilfælde ingen oplysninger under anvendte brændsler i bilag 3 til regulativet. Dette betyder dog ikke at oplysningerne ikke kunne være fundet, hvis det var afgørende. De præcise kriterier for udtagning fra områdeklassificering fremgår af bilag 2 til regulativet. Ca. 60 % af de områder, som er beliggende i byzone, udtages ved vedtagelse af regulativet. Dette medfører en væsentlig administrativ lettelse for såvel borgere og entreprenører som forvaltning og en økonomisk lettelse for mange borgere. Da det forventes, at der løbende vil være nye områder, som indlemmes i byzone og dermed bliver områdeklassificeret, lægges der op til, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at ændre regulativets bilag. 35

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere