Fondshåndbogen Overblik. Inspiration. Viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden"

Transkript

1 Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret for ikkeerhvervs drivende fonde s103 / Regnskab s135 / Fondsbeskatning s169 / Moms, lønsums afgift og ejendomsskatter s209 / Bilag s227 / Stikordsregister s318 Overblik Inspiration Viden Fondshåndbogen

2 , 2900 Hellerup Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup (ansvarshavende Redaktion: redaktør), Henrik Steffensen Kim Füchsel, (ansvarshavende Jens Olsson, redaktør), Kim Füchsel, Jens Olsson, g Nielsen, Martin Anders Kristensen, Storm Hansen, Ebbe Hørling Thomas Nielsen, Wraae Anders Holm, Storm Hansen, Thomas Wraae Holm, Bech, Anne Niels Cathrine Winther- Primdal Sørensen, Allentoft, Søren Bech, Elizabeth Anne Cathrine Brandt, Primdal Allentoft, Elizabeth Brandt, le, Susanne Henrik Nørgaard, Nielsen, Sara Claus Stentz Bohn Zahle, Jespersen, Susanne Sandra Nørgaard, Claus Bohn Jespersen, Sandra skildsenerichsen, Casper Bjerregaard Eskildsen Produktion: M&C dard Design: Anders Cold/Antistandard Tryk: Cool Gray A/S Oplag: ISBN: ISSN: vember Redaktionen Fondshåndbogen er afsluttet november omhandler konkrete Fondshåndbogen 2014 omhandler konkrete dvalgt. Bogens emner og indhold forhold, er som derfor vi har vejledende, udvalgt. Bogens og konkrete indhold er derfor vejledende, og konkrete. forhold kan kræve konsultation. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som et alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at lysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier ådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af et), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer likationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets oopers aktionærer, Statsautoriseret medarbejdere Revisionspartnerselskab, og repræsentanter dets sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller præsentanter agtpågivenhedspligt sig ikke nogen for forpligtelse, eventuelle konsekvenser, ansvar eller som følger af, at du eller andre handler elle konsekvenser, eller undlader som at følger handle af, i tillid at du til eller de oplysninger, andre handler der findes i publikationen, eller for til de oplysninger, eventuelle beslutninger der findes i publikationen, truffet på baggrund eller for af publikationen. på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. Revisionspartnerselskab. I dette dokument refererer Alle rettig- PwC til PricewaterhouseCoopers Stats- rs Statsautoriseret ment refererer autoriseret PwC Revisionspartnerselskab, til PricewaterhouseCoopers som er et Statslskab, som International et medlemsfirma Limited, hvor af Pricewaterhouse hver enkelt virksomhed Coopers er en særskilt juridisk enhed. medlemsfirma af Pricewaterhouse Coopers r enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig kan ske udnyttelse til eget brug af til materiale undervisning. i bogen Erhvervsmæssig kræver skriftlig tilladelse af PwC. Enhver anvendelse af kræver materiale skriftlig tilladelse skal tydeligt af PwC. angive Enhver kilde, anvendelse samt at PwC af har rettighederne til materialet. ilde, samt at PwC har rettighederne til materialet.

3 Overblik Inspiration Viden Fondshåndbogen 2014

4

5 Forord Fonde har i mange år været en væsentlig drivkraft for mange erhvervsvirksomheder i Danmark. Nogle af vores allerstørste virksomheder er fondsejede og samfundets interesse for fondenes velbefindende er derfor naturlig og relevant. Mange af fondenes store uddelinger er ligeledes til gavn for samfundet som helhed. I december 2012 udgav Erhvervsfondsudvalget en rapport om erhvervsdrivende fonde, som blandt andet indeholder Erhvervsfondsudvalgets forslag til Anbefalinger om god fondsledelse. Rapporten er ved redaktionens slutning omsat i et høringsudkast til ny erhvervsfondslov. Udkast til anbefalinger til god fondsledelse er et nyt emne, som vi hilser velkommen. Det bliver spændende at se, hvordan de 16 anbefalinger fremadrettet i praksis vil blive håndteret. Den kommende erhvervsfondslov lægger op til, at fondsmyndighedernes kompetence til at træffe afgørelser af betydning for fondene øges på områder som f.eks. vedrørende ledelsen af fonden og åbenhed om vederlag m.m. Afgørelser truffet af fondsmyndigheden kan indbringes for Erhvervsankenævnet eller direkte for domstolene. Eftersom der kan være tale om meget indgribende beslutninger fra fondsmyndighedernes side, bør det efter PwC s opfattelse overvejes at etablere et ankenævn, som får mulighed for med kort varsel at træde sammen og efterprøve særligt indgribende beslutninger i tilfælde af uenighed mellem fondsmyndigheden og den pågældende fond. I disse tilfælde vil det i praksis være utilstrækkeligt at kunne indbringe beslutningen for Erhvervsankenævnet, hvor der kan være meget lang sagsbehandlingstid. Uddelingsbegrebet i fonde er i forandring. For de erhvervsdrivende fondes vedkommende er det kommet tydeligt frem i rapporten og det høringsudkast til ny lov om erhvervsdrivende fonde, som er udsendt. Lovforarbejderne lægger således op til, at uddelinger i langt højere grad end tidligere skal kædes sammen med årsregnskabslovens og selskabslovens regler om udbytter og brug af dagsværdier. Vi har udarbejdet et særskilt afsnit i bogen om vores forventninger til, hvorledes uddelingsbegrebet kommer til at udvikle sig. Det er vores opfattelse, at de nævnte områder omfatter nogle interessante, men også komplekse problemstillinger, som det ligeledes er interessant at sætte fokus på. Nærværende bog sætter fokus på at beskrive praksis for såvel erhvervsdrivende som ikkeerhvervsdrivende fonde. Dette indbefatter fondslovgivning, regnskabsmæssige, skattemæssige og afgiftsmæssige forhold. Den fondsretlige del af beskrivelsen vedrørende de erhvervsdrivende fonde baserer sig i høj grad på rapporten fra Erhvervsfondsudvalget, hvorfra vi har genbrugt udvalgte beskrivelser af gældende lovgivning og praksis. Vi har bemærket, at den regnskabsmæssige behandling i såvel de erhvervsdrivende fonde som ikke-erhvervsrivende fonde i praksis ofte er uensartet. Og for de ikke-erhvervsdrivende fonde eksisterer der ikke i dag en decideret referenceramme. Såvel skatte- som moms- og afgiftsområdet indeholder derudover mange særregler, som skal iagttages. Fondshåndbogen

6 Vi har derfor udarbejdet modelregnskaber for en erhvervsdrivende fond og for en ikkeerhvervsdrivende fond. Disse modeller har vi stillet til rådighed for fondsmyndighederne Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen i en forholdsvis tidlig fase af udarbejdelsen for at modtage eventuelle kommentarer hertil. Vi anser modellerne for at opfylde kravene i lovgivning og praksis til erhvervsdrivende fonde henholdsvis ikke-erhvervsdrivende fonde. Vi håber, at bogen kan inspirere danske fonde i forbindelse med tilrettelæggelse af ledelsen, regnskabsaflæggelsen og vurdering af de skatte- og afgiftsmæssige forhold i fondene. Vi håber dermed, at PwC kan medvirke til at udvikle praksis for fonde i Danmark. København, december 2013 PwC

7 Indhold Forord... 5 Introduktion Hvad er fonde? Regulering af fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Fonde og foreninger mv. som vi ikke behandler i fondshåndbogen Fondsret erhvervsdrivende fonde 1. Fondsbegrebet En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue Fonden skal have ét eller flere bestemte formål Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse Fonden kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue Oprettet uden tidsbegrænsning Anvendelse af betegnelsen fond Tilsynsmyndighed Overblik over foreslåede ændringer Hvornår er en fond erhvervsdrivende? Erhvervsdrift Begrænset erhvervsdrift Ikke-omfattede fonde og undtagne fonde Overblik over foreslåede ændringer Stiftelse af erhvervsdrivende fonde Stiftelsesprocessen Generelt Fondens formål Fondens navn Fondens grundkapital Regnskabsmæssig virkning Anmeldelsesfrist Vedtægtens indhold Tilvejebringelse af grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond Efterfølgende erhvervelser fra fondens stifter Overblik over foreslåede ændringer Fondshåndbogen

8 4. Kapitalændringer i erhvervsdrivende fonde Forhøjelser af grundkapitalen Gældskonvertering Kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter Kapitalforhøjelser ved overførelse af reserver eller overskud Kapitalnedsættelse Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til uddeling Overblik over foreslåede ændringer Ledelse i erhvervsdrivende fonde Sammensætning af bestyrelsen Sammenfald i ledelsen i fonden og ledelsen i underliggende datterselskaber ( dobbeltposter ) Kompetencekrav, udpegningsperiode og genudpegning vedrørende bestyrelsen Forretningsorden for bestyrelsen Direktion en mulighed ikke et krav Bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver Medarbejderrepræsentation Vederlag til bestyrelse og direktion Anbefalinger om god fondsledelse Generelt om anbefalingerne De enkelte anbefalinger Overblik over foreslåede ændringer Uddelinger fra erhvervsdrivende fonde Ansvaret for at foretage uddelinger fra fonden Uddeling ved udlodning af andre værdier end kontanter Indirekte uddelinger Uddeling til vedtægtsbestemte formål Kapitalforbrugende fonde/løbende uddeling Krav om rimelige henlæggelser Hvad kan anvendes til uddelinger? Fondsmyndighedens henstilling eller påbud om forøgelse eller nedsættelse af uddelinger Forbud mod uddelinger til stiftere, ledelsesmedlemmer mv PwC s betragtninger vedrørende uddelingsbegrebet i lov om erhvervsdrivende fonde Definition på uddelinger Opgørelse af værdien af uddelinger Udvalgte eksempler på uddelinger fra en fond Overblik over foreslåede ændringer Fondshåndbogen 2014

9 7. Revisors funktion i erhvervsdrivende fonde Udpegning af revisor Revisors opgaver Revisors pligter over for fondsmyndigheden og Erhvervsstyrelsen Særregler for virksomheder af særlig offentlig interesse Revisors afsættelse og fratræden Overblik over foreslåede ændringer Fusion og spaltning af erhvervsdrivende fonde Fusion af erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens samtykke De krævede dokumenter ved en fusion Spaltning af erhvervsdrivende fonde Overblik over foreslåede ændringer Opløsning af erhvervsdrivende fonde Likvidation Likvidationsproceduren Indsendelse af årsrapport Tvangsopløsning Konkurs og rekonstruktion Fusion og omdannelse Overblik over foreslåede ændringer Fondsret ikke-erhvervsdrivende fonde 1. Ikke-erhvervsdrivende fonde Hvilke fonde er ikke-erhvervsdrivende fonde og dermed omfattet af lov om fonde og visse foreninger? Stiftelse af ikke-erhvervsdrivende fonde Stiftelsesprocessen Vedtægtens indhold Kapitalforhold i en ikke-erhvervsdrivende fond Efterfølgende erhvervelser fra fondens stifter Kapitalændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde Kapitalforhold Anbringelsesbekendtgørelsen Konsolidering Fondshåndbogen

10 2. Ledelse i ikke-erhvervsdrivende fonde Sammensætning af bestyrelsen Kompetencekrav, udpegningsperiode og genudpegning vedrørende bestyrelsen Forretningsorden for bestyrelsen Direktion en mulighed ikke et krav Bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver Vederlag til bestyrelse og direktion Anbefalinger om god fondsledelse Uddelinger fra ikke-erhvervsdrivende fonde Ansvaret for at foretage uddelinger fra fonden Uddeling ved udlodning af andre værdier end kontanter Interne uddelinger Uddeling til vedtægtsbestemte formål Kapitalforbrugende fonde/løbende uddeling Krav om rimelige henlæggelser Hvad kan der anvendes til uddelinger? Fondsmyndighedens henstilling eller påbud om forøgelse eller nedsættelse af uddelinger Forbud mod uddelinger til stiftere, ledelsesmedlemmer mv Revisors funktion i ikke-erhvervsdrivende fonde Udpegning af revisor Revisors opgaver Revisors pligter over for fondsmyndigheden Revisors afsættelse og fratræden Fusion, spaltning og afvikling af ikke-erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens samtykke Opløsning af ikke-erhvervsdrivende fonde Regnskab 1. Erhvervsdrivende fonde Regnskabsregulering Årsregnskabsloven Internationale regnskabsstandarder Særlige forhold i fonde med almennyttige formål og erhvervsmæssig aktivitet Ændringer i årsregnskabsloven Indsendelsesbekendtgørelsen XBRL Fondshåndbogen 2014

11 1.3 Særlige fokusområder ved regnskabsaflæggelsen Tilskud til dattervirksomheder Uddelinger Klassifikation af disponerede uddelinger i balancen Uddelinger efter årets udløb Modtagne gaver eller arv Skatteomkostning og udskudt skat Koncernregnskab Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab på grund af størrelse Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis der kun er én dattervirksomhed, og erhvervsaktiviteten er begrænset Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis dette i stedet udarbejdes af en underliggende dattervirksomhed Fonden udarbejder fortsat koncernregnskab men uden at fonden selv indgår Ikke-erhvervsdrivende fonde De grundlæggende krav til årsregnskabet med afsæt i årsregnskabsloven Bundne aktiver = bunden egenkapital Disponible aktiver fratrukket tilhørende gæld = disponibel kapital Afledte effekter mellemregning Mellemregning og udligning heraf Konsolidering Behandling af kursreguleringer (resultatopgørelse/binding på egenkapital) Skatteomkostninger og udskudt skat Regnskabsmæssig behandling af skattemæssige hensættelser Regnskabsmæssige henlæggelser Hensættelser/henlæggelser generelt og udskudt skat Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer Kapitalandele Materielle anlægsaktiver Præsentation Præsentation af uddelinger, resultatdisponering, resultatopgørelse, balancen og behandling af skat og udskudt skat Særlige præsentationsmæssige problemstillinger på grund af skattekrav om brug af lagerprincip regnskabsmæssig effekt og indregning af effekten Fondshåndbogen

12 Fondsbeskatning 1. Indledning Historie/baggrund Hovedtræk i beskatningen af fonden og beskatningen af fondsstifter Fondens skattemæssige forhold Beskatningen af fondsstifter Fondens indtægter Gaver Arv mv Oversigt over samlet beskatning af gaver og arv Erhvervsindkomst Øvrig indkomst Kapitalgevinstbeskatning Kapitalgevinst på fordringer og gæld etc Aktieafkast Investeringsforeningsbeviser Oversigt over beskatning af kapitalgevinst Planlægning af årets uddelinger CFC-beskatning Fondens udgifter Driftsomkostninger Det udvidede driftsomkostningsbegreb Driftsomkostning eller uddeling Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der ikke benyttes erhvervsmæssigt Uddelinger og hensættelser Almennyttige og almenvelgørende aktiviteter Uddelinger til almennyttige formål Uddelinger til vedtægtsmæssige formål Periodisering af uddelingsfradrag Uddelinger til andre fonde Hensættelser til almennyttige formål Hensættelser til konsolidering (konsolideringsfradrag) Prioriteringsreglen Underskud Opsummering af indkomstopgørelse Transparensreglen Fondshåndbogen 2014

13 10. Øvrige skattemæssige forhold Sambeskatning mellem koncernforbundne datterselskaber Fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Tilskud International fondsskatteret Udenlandske fonde, trusts og stiftelser stiftet af en dansk person Afgift ved stiftelse af udenlandske fonde Ledelsens sæde Beskatning af udenlandske fonde/trusts af indkomst fra Danmark CFC-beskatning Selvangivelse og indberetningspligter mv Selvangivelse Mindstekravsbekendtgørelsen Selvangivelsesfristen Erklæringsselvangivelse Oplysningspligten vedrørende uddelinger Uddelinger der ikke skal indberettes Transfer pricing (almindelige regler gælder) Armslængdeprincippet Dokumentationspligten Moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter 1. Moms Indledning Fondes aktiviteter (indtægter) Almennyttige fonde (momslovens 13, stk. 1, nr. 21) Afholdelse af velgørende arrangementer (momslovens 13, stk. 1, nr. 17) Gaver, arv og andre donationer samt tilskud Investeringsaktiviteter Fondes momsfradrag Uddelinger Mulighed for momsfradragsret, når en fond modtager tilskud uden for momslovens område og har momspligtige aktiviteter Fradrag og dobbelt fondsstruktur Momskompensation Beregning af momskompensation Mulig ændring af momskompensationsordningen Oversigt moms i almenvelgørende og almennyttige fonde Lønsumsafgift Fondshåndbogen

14 3. Ejendomsskatter Indledning Grundskyld Obligatorisk fritagelse fra grundskyld Potentiel fritagelse for grundskyld Dækningsafgift Privatejede ejendomme Offentligt ejede ejendomme Bilag 1...Overblik over væsentlige forskelle mellem selskabsloven, lov om.. erhvervsdrivende fonde samt ikke-erhvervsdrivende fonde omfattet. af lov om fonde og visse foreninger Overblik over væsentlige forskelle mellem regnskabsreglerne for selskaber, erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde Modelregnskab for erhvervsdrivende fonde Modelregnskab for ikke- erhvervsdrivende fonde Stikordsregister og kontaktoplysninger Stikordsregister Kontaktoplysninger Fondshåndbogen 2014

15 Introduktion

16

17 1. Introduktion 1.1 Hvad er fonde? Lovgivningsmæssigt eksisterer der ikke klare definitioner af, hvad fonde er, og begrebsmæssigt omfatter fonde reelt flere typer af fonde. I fondshåndbogen behandler vi følgende to typer: 1. Erhvervsdrivende fonde som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde 2. Ikke-erhvervsdrivende fonde som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger. En fond er en juridisk person (fonden kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser) uden ejere dvs. at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fondens midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. 1.2 Regulering af fonde Bogen behandler fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og lov om fonde og visse foreninger og dermed de fonde, som skattemæssigt er omfattet af fondsbeskatningsloven. Vi behandler ikke andre fonde mv., som er omfattet af selskabsskatteloven mv., herunder kapitalfonde, medarbejderfonde, småfonde og skatteundtagne institutioner. I nedenstående oversigt fremgår, hvilken lovgivning henholdsvis erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde er omfattet af. Lovregulering Regnskabsregulering Skattelovgivning Erhvervsdrivende fonde Lov om erhvervsdrivende fonde Årsregnskabsloven Fondsbeskatningsloven Ikke-erhvervsdrivende fonde Lov om fonde og visse foreninger Lov om fonde og visse foreninger samt god regnskabsskik og eventuelt fondens vedtægter Fondsbeskatningsloven EU-kommissionen fremsatte i februar 2012 et forslag til en forordning om en statut for den europæiske almennyttige fond (FE). Forslaget forhandles i øjeblikket i en arbejdsgruppe i Rådet. Hvis forslaget vedtages som fremsat, vil det potentielt blive muligt at stifte en ny (europæisk) fondsform, en Fundatio Europaea, som vil være et alternativ til de nationale fondsformer i EU. EU-fonde behandles ikke yderligere her. Den skattemæssige behandling er forskellig for uddelinger afhængig af, om fonden er en familiefond, eller om uddelingen er almenvelgørende eller almennyttig. Fondshåndbogen

18 1.2.1 Erhvervsdrivende fonde En erhvervsdrivende fond er defineret i lov om erhvervsdrivende fonde som erhvervsdrivende, hvis den: 1. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag eller 2. udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 3. har den i selskabsloven 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed. Hvis den erhvervsmæssige virksomhed er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue, anses fonden dog ikke for erhvervsdrivende. Erhvervsstyrelsen er som hovedregel tilsynsmyndighed for erhvervsdrivende fonde, og disse fonde registreres i Erhvervsstyrelsen. Først når fonden er registreret, kan fonden som sådan opnå rettigheder og forpligtelser i forhold til lovgivningen Ikke-erhvervsdrivende fonde Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen udfærdiger generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde og fører tilsyn med, at lov om fonde og visse foreninger overholdes. Lov om fonde og visse foreninger indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. 1.3 Fonde og foreninger mv. som vi ikke behandler i fondshåndbogen Begrebsmæssigt anvendes fond i mange andre sammenhænge. Vi har således bevidst fravalgt at behandle en lang række af andre typer fonde, som er undtaget fra erhvervsfondsloven og lov om fonde og visse foreninger. I lov om erhvervsdrivende fonde 1, stk. 4, er anført følgende fonde, som ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde: 18 Fondshåndbogen 2014

19 1. fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 2. Danmarks Nationalbank, sparekasser, pengeinstitutter og godkendte realkreditinstitutter, 3. almene boligorganisationer, godkendte uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter, såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver, 4. fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service og lov om aktiv socialpolitik, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver, 5. selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning. I lov om fonde og visse foreninger 1, stk. 2 og stk. 4, er anført følgende typer af fonde, som ikke er omfattet af lov om fonde og visse foreninger: 1. fonde, som er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 2. fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver, 3. folkekirkens selvejende institutioner, trossamfund og godkendte uddannelsesinstitutioner, såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver, 4. fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, 5. fonde, der i medfør af 1, stk. 4 og 5, i lov om erhvervsdrivende fonde ikke er omfattet af nævnte lov, 6. selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, 7. selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning, og 8. fonde, hvis aktiver ikke overstiger kr. Bestemmelserne i 6, stk. 1, 7, 8, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 9 gælder dog også for disse fonde. Af begge love fremgår, at fondsmyndigheden kan bestemme, at en fond, som er undergivet et vist statsligt, regionalt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvis skal være undtaget fra loven. Herudover anvendes begrebet fond ofte i andre sammenhænge for eksempel i forbindelse med kapitalfonde og investeringsforeninger/-fonde. Disse selskaber er dog sjældent reelt etableret i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger og indgår derfor ikke i vores behandling. Fondshåndbogen

20

21 Fondsret Erhvervsdrivende fonde

22

23 PwC s kommentar Nærværende kapitel om lov om erhvervsdrivende fonde er skrevet med afsæt i den udgivne rapport om erhvervsdrivende fonde, som i 2012 blev udgivet af det af Erhvervs- og Vækstministeren nedsatte erhvervsfondsudvalg. Endvidere er inddraget det udkast til lovforslag om ny erhvervsfondslov, som Erhvervsstyrelsen udsendte i sommeren Fondsbegrebet Generelt gælder, at Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde og Civilstyrelsen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen er imidlertid også tilsynsmyndighed for enkelte erhvervsdrivende fonde. I det følgende kapitel er hovedsageligt gengivet synspunkter og udtalelser fra Erhvervsstyrelsen, eftersom de har den væsentligste rolle, når reguleringen af erhvervsdrivende fonde skal beskrives. Spørgsmålet om én eller to fondsmyndigheder for erhvervsdrivende fonde er behandlet i den udgivne rapport og i det høringsforslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændringer af årsregnskabsloven, som blev sendt i høring i sommeren Fondsbegrebet Lov om erhvervsdrivende fonde indeholder ligesom lov om fonde og visse foreninger, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde, ikke en definition af, hvornår der er tale om en fond. Fondsbegrebet bygger derimod på uskrevne fondsretlige grundsætninger. En fond (erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende) vil i korte træk have følgende karakteristika, jf. lovforarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde: 1. En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue 2. Et eller flere bestemte formål 3. Rådighedsbeføjelserne i fonden tilkommer en selvstændig ledelse 4. Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt 5. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden. Aktiverne falder ikke i arv og kan ikke ved opløsning af fonden udbetales til en ejerkreds, men skal normalt udbetales eller overføres til fondens formål eller til en anden fond med samme eller lignende formål. Hertil kommer, at fonde ikke har medlemmer eller selskabsdeltagere. Stifteren af en erhvervsdrivende fond har en særstilling i forhold til fonden. Væsentlige gavegivere sidestilles efter praksis med stiftere med henblik på at undgå omgåelse af stifterbegrebet. Var dette ikke tilfældet, kunne man lade fonden stifte af en stråmand, mens kapitalen blev tilvejebragt af en bidragsyder, der efterfølgende kunne få (dele af) kapitalen tilbageført. Fondshåndbogen

24 Væsentlige gavegivere har som følge heraf samme særstilling i relation til fonden som stifterne. Særstillingen gælder både ved stiftelsen af fonden og efterfølgende under fondens drift. 1.1 En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue En af hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond, er, at fonden skal have en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. I bedømmelsen af, om der er sket en uigenkaldelig udskillelse af aktiver af økonomisk værdi, indgår de almindelige retlige betingelser for at påtage sig bindende forpligtelser. Hertil kommer, at det skal kunne godtgøres, at stifteren har påtaget sig forpligtelsen i tilstrækkelig klar form. Som indikationer på, at stifteren har påtaget sig bindende forpligtelser kan nævnes: udpegelse af en selvstændig ledelse, dennes uafhængighed, fastlæggelse af formålet, oprettelse af fundats, eller om indskud af aktiver har fundet sted. Er formålet med etableringen af en fond f.eks. alene at udlåne midlerne til stifteren eller dennes ægtefælle, er der ikke tale om en fond. Kravet om uigenkaldelig udskillelse af en formue fra stifterne består i almindelighed af to led: 1. fondens aktiver skal allerede ved oprettelsen være uigenkaldeligt overdraget til fonden, og 2. fondens midler må ikke efterfølgende kunne overgå til stifteren eller personer, som er stifteren nærtstående. Betingelsen om, at formuen skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue betyder, at stiftere af fonde, som har til hensigt at etablere en selvbåndlæggelse, ikke gyldigt kan stifte en sådan fond. Ved selvbåndlæggelse forstås, at en person/stifter har til hensigt at skabe et kreditorly, ved at aktiver formelt overføres til en anden juridisk person, så de unddrages kreditorforfølgelse. På grund af vedtægtens særegne konstruktion mister stifter ikke reelt råderetten over aktiverne. Eksempelvis kan det i vedtægten foreskrives, at fondens midler skal udbetales og fonden opløses ved anfordring eller ved stifters død. Sådanne betingelser bevirker, at formuen ikke er uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue og kan ikke accepteres. 1.2 Fonden skal have ét eller flere bestemte formål En fond skal have ét eller flere nærmere angivne formål, som fonden skal varetage. Vedtægten skal indeholde en angivelse af fondens formål, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 7, stk. 1, nr. 4. Efter lovforarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde kan formålet udelukkende tilsigte varetagelsen af erhvervsmæssige interesser som f.eks. at bevare og udbygge en erhvervsvirksomhed, som fonden enten selv driver, eller i hvilken fonden ejer en betydelig kapital- eller stemmeandel. Det følger samtidig af forarbejderne, at en fond anses som erhvervsdrivende, selv om erhvervsdrift ikke indgår i fondens formålsangivelse. Formålsangivelsen kan f.eks. 24 Fondshåndbogen 2014

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft mange overgangsregler Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE 3.6.2014 Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører bl.a. opdatering og modernisering af lovgivningen i tråd med selskabsloven, større åbenhed

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 19. december 2013 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 Nærværende statusbrev er koncentreret om gode rådog tips som redskab for bestyrelsen til at gennemgå årsrapporteni forbindelse

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE 19.12.2012 Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS

VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS PROGRAM FOR FONDSKONFERENCEN 2017 08.30 09.00 Registrering og kaffe 09.00 09.15 Introduktion 09.15 09.45 Rammerne for selvejeområdet v/erhvervsjuridisk rådgiver

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR DISfonden DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Forslag. lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger Civilafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2013-706-0023 Dok.: 976761 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET. Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen

OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET. Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen INDLEDNING Fonde og selvejende institutioner har været anvendt i Danmark helt tilbage i middelalderen og kan til dels

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Odder Kommune

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Odder Kommune VEDTÆGTER FOR ODDER SPILDEVAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Odder Spildevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Eik Fonden

Vedtægter for Eik Fonden Vedtægter for Eik Fonden www.eik.fo Vedtægter for Eik Fonden Navn, hjemsted, formål 1 Fondens navn er Eik Fonden og fondens binavn er Sparekassefonden. 2 Fondens hjemsted er Tórshavnar kommune. 3 Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner F U N D A T S for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR/SE-nummer 39 95 74 00 Kredsen Mars og Merkur Danmark (Mars og Merkur) har for at styrke forsvarsviljen på et præsidiemøde

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål.

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål. Lett Advokatfirma Adv. Jesper Knudsen J.nr. 267175-HUP VEDTÆGT FOR SØV-FONDEN KOLDING 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er SØV-Fonden Kolding. 1.2 Fondens binavn er Socialøkonomisk Fond Kolding.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere