Fondshåndbogen Overblik. Inspiration. Viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden"

Transkript

1 Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret for ikkeerhvervs drivende fonde s103 / Regnskab s135 / Fondsbeskatning s169 / Moms, lønsums afgift og ejendomsskatter s209 / Bilag s227 / Stikordsregister s318 Overblik Inspiration Viden Fondshåndbogen 2014

2 , 2900 Hellerup Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup (ansvarshavende Redaktion: redaktør), Henrik Steffensen Kim Füchsel, (ansvarshavende Jens Olsson, redaktør), Kim Füchsel, Jens Olsson, g Nielsen, Martin Anders Kristensen, Storm Hansen, Ebbe Hørling Thomas Nielsen, Wraae Anders Holm, Storm Hansen, Thomas Wraae Holm, Bech, Anne Niels Cathrine Winther- Primdal Sørensen, Allentoft, Søren Bech, Elizabeth Anne Cathrine Brandt, Primdal Allentoft, Elizabeth Brandt, le, Susanne Henrik Nørgaard, Nielsen, Sara Claus Stentz Bohn Zahle, Jespersen, Susanne Sandra Nørgaard, Claus Bohn Jespersen, Sandra skildsenerichsen, Casper Bjerregaard Eskildsen Produktion: M&C dard Design: Anders Cold/Antistandard Tryk: Cool Gray A/S Oplag: ISBN: ISSN: vember Redaktionen Fondshåndbogen er afsluttet november omhandler konkrete Fondshåndbogen 2014 omhandler konkrete dvalgt. Bogens emner og indhold forhold, er som derfor vi har vejledende, udvalgt. Bogens og konkrete indhold er derfor vejledende, og konkrete. forhold kan kræve konsultation. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som et alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at lysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier ådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af et), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer likationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets oopers aktionærer, Statsautoriseret medarbejdere Revisionspartnerselskab, og repræsentanter dets sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller præsentanter agtpågivenhedspligt sig ikke nogen for forpligtelse, eventuelle konsekvenser, ansvar eller som følger af, at du eller andre handler elle konsekvenser, eller undlader som at følger handle af, i tillid at du til eller de oplysninger, andre handler der findes i publikationen, eller for til de oplysninger, eventuelle beslutninger der findes i publikationen, truffet på baggrund eller for af publikationen. på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. Revisionspartnerselskab. I dette dokument refererer Alle rettig- PwC til PricewaterhouseCoopers Stats- rs Statsautoriseret ment refererer autoriseret PwC Revisionspartnerselskab, til PricewaterhouseCoopers som er et Statslskab, som International et medlemsfirma Limited, hvor af Pricewaterhouse hver enkelt virksomhed Coopers er en særskilt juridisk enhed. medlemsfirma af Pricewaterhouse Coopers r enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig kan ske udnyttelse til eget brug af til materiale undervisning. i bogen Erhvervsmæssig kræver skriftlig tilladelse af PwC. Enhver anvendelse af kræver materiale skriftlig tilladelse skal tydeligt af PwC. angive Enhver kilde, anvendelse samt at PwC af har rettighederne til materialet. ilde, samt at PwC har rettighederne til materialet.

3 Overblik Inspiration Viden Fondshåndbogen 2014

4

5 Forord Fonde har i mange år været en væsentlig drivkraft for mange erhvervsvirksomheder i Danmark. Nogle af vores allerstørste virksomheder er fondsejede og samfundets interesse for fondenes velbefindende er derfor naturlig og relevant. Mange af fondenes store uddelinger er ligeledes til gavn for samfundet som helhed. I december 2012 udgav Erhvervsfondsudvalget en rapport om erhvervsdrivende fonde, som blandt andet indeholder Erhvervsfondsudvalgets forslag til Anbefalinger om god fondsledelse. Rapporten er ved redaktionens slutning omsat i et høringsudkast til ny erhvervsfondslov. Udkast til anbefalinger til god fondsledelse er et nyt emne, som vi hilser velkommen. Det bliver spændende at se, hvordan de 16 anbefalinger fremadrettet i praksis vil blive håndteret. Den kommende erhvervsfondslov lægger op til, at fondsmyndighedernes kompetence til at træffe afgørelser af betydning for fondene øges på områder som f.eks. vedrørende ledelsen af fonden og åbenhed om vederlag m.m. Afgørelser truffet af fondsmyndigheden kan indbringes for Erhvervsankenævnet eller direkte for domstolene. Eftersom der kan være tale om meget indgribende beslutninger fra fondsmyndighedernes side, bør det efter PwC s opfattelse overvejes at etablere et ankenævn, som får mulighed for med kort varsel at træde sammen og efterprøve særligt indgribende beslutninger i tilfælde af uenighed mellem fondsmyndigheden og den pågældende fond. I disse tilfælde vil det i praksis være utilstrækkeligt at kunne indbringe beslutningen for Erhvervsankenævnet, hvor der kan være meget lang sagsbehandlingstid. Uddelingsbegrebet i fonde er i forandring. For de erhvervsdrivende fondes vedkommende er det kommet tydeligt frem i rapporten og det høringsudkast til ny lov om erhvervsdrivende fonde, som er udsendt. Lovforarbejderne lægger således op til, at uddelinger i langt højere grad end tidligere skal kædes sammen med årsregnskabslovens og selskabslovens regler om udbytter og brug af dagsværdier. Vi har udarbejdet et særskilt afsnit i bogen om vores forventninger til, hvorledes uddelingsbegrebet kommer til at udvikle sig. Det er vores opfattelse, at de nævnte områder omfatter nogle interessante, men også komplekse problemstillinger, som det ligeledes er interessant at sætte fokus på. Nærværende bog sætter fokus på at beskrive praksis for såvel erhvervsdrivende som ikkeerhvervsdrivende fonde. Dette indbefatter fondslovgivning, regnskabsmæssige, skattemæssige og afgiftsmæssige forhold. Den fondsretlige del af beskrivelsen vedrørende de erhvervsdrivende fonde baserer sig i høj grad på rapporten fra Erhvervsfondsudvalget, hvorfra vi har genbrugt udvalgte beskrivelser af gældende lovgivning og praksis. Vi har bemærket, at den regnskabsmæssige behandling i såvel de erhvervsdrivende fonde som ikke-erhvervsrivende fonde i praksis ofte er uensartet. Og for de ikke-erhvervsdrivende fonde eksisterer der ikke i dag en decideret referenceramme. Såvel skatte- som moms- og afgiftsområdet indeholder derudover mange særregler, som skal iagttages. Fondshåndbogen

6 Vi har derfor udarbejdet modelregnskaber for en erhvervsdrivende fond og for en ikkeerhvervsdrivende fond. Disse modeller har vi stillet til rådighed for fondsmyndighederne Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen i en forholdsvis tidlig fase af udarbejdelsen for at modtage eventuelle kommentarer hertil. Vi anser modellerne for at opfylde kravene i lovgivning og praksis til erhvervsdrivende fonde henholdsvis ikke-erhvervsdrivende fonde. Vi håber, at bogen kan inspirere danske fonde i forbindelse med tilrettelæggelse af ledelsen, regnskabsaflæggelsen og vurdering af de skatte- og afgiftsmæssige forhold i fondene. Vi håber dermed, at PwC kan medvirke til at udvikle praksis for fonde i Danmark. København, december 2013 PwC

7 Indhold Forord... 5 Introduktion Hvad er fonde? Regulering af fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Fonde og foreninger mv. som vi ikke behandler i fondshåndbogen Fondsret erhvervsdrivende fonde 1. Fondsbegrebet En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue Fonden skal have ét eller flere bestemte formål Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse Fonden kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue Oprettet uden tidsbegrænsning Anvendelse af betegnelsen fond Tilsynsmyndighed Overblik over foreslåede ændringer Hvornår er en fond erhvervsdrivende? Erhvervsdrift Begrænset erhvervsdrift Ikke-omfattede fonde og undtagne fonde Overblik over foreslåede ændringer Stiftelse af erhvervsdrivende fonde Stiftelsesprocessen Generelt Fondens formål Fondens navn Fondens grundkapital Regnskabsmæssig virkning Anmeldelsesfrist Vedtægtens indhold Tilvejebringelse af grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond Efterfølgende erhvervelser fra fondens stifter Overblik over foreslåede ændringer Fondshåndbogen

8 4. Kapitalændringer i erhvervsdrivende fonde Forhøjelser af grundkapitalen Gældskonvertering Kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter Kapitalforhøjelser ved overførelse af reserver eller overskud Kapitalnedsættelse Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til uddeling Overblik over foreslåede ændringer Ledelse i erhvervsdrivende fonde Sammensætning af bestyrelsen Sammenfald i ledelsen i fonden og ledelsen i underliggende datterselskaber ( dobbeltposter ) Kompetencekrav, udpegningsperiode og genudpegning vedrørende bestyrelsen Forretningsorden for bestyrelsen Direktion en mulighed ikke et krav Bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver Medarbejderrepræsentation Vederlag til bestyrelse og direktion Anbefalinger om god fondsledelse Generelt om anbefalingerne De enkelte anbefalinger Overblik over foreslåede ændringer Uddelinger fra erhvervsdrivende fonde Ansvaret for at foretage uddelinger fra fonden Uddeling ved udlodning af andre værdier end kontanter Indirekte uddelinger Uddeling til vedtægtsbestemte formål Kapitalforbrugende fonde/løbende uddeling Krav om rimelige henlæggelser Hvad kan anvendes til uddelinger? Fondsmyndighedens henstilling eller påbud om forøgelse eller nedsættelse af uddelinger Forbud mod uddelinger til stiftere, ledelsesmedlemmer mv PwC s betragtninger vedrørende uddelingsbegrebet i lov om erhvervsdrivende fonde Definition på uddelinger Opgørelse af værdien af uddelinger Udvalgte eksempler på uddelinger fra en fond Overblik over foreslåede ændringer Fondshåndbogen 2014

9 7. Revisors funktion i erhvervsdrivende fonde Udpegning af revisor Revisors opgaver Revisors pligter over for fondsmyndigheden og Erhvervsstyrelsen Særregler for virksomheder af særlig offentlig interesse Revisors afsættelse og fratræden Overblik over foreslåede ændringer Fusion og spaltning af erhvervsdrivende fonde Fusion af erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens samtykke De krævede dokumenter ved en fusion Spaltning af erhvervsdrivende fonde Overblik over foreslåede ændringer Opløsning af erhvervsdrivende fonde Likvidation Likvidationsproceduren Indsendelse af årsrapport Tvangsopløsning Konkurs og rekonstruktion Fusion og omdannelse Overblik over foreslåede ændringer Fondsret ikke-erhvervsdrivende fonde 1. Ikke-erhvervsdrivende fonde Hvilke fonde er ikke-erhvervsdrivende fonde og dermed omfattet af lov om fonde og visse foreninger? Stiftelse af ikke-erhvervsdrivende fonde Stiftelsesprocessen Vedtægtens indhold Kapitalforhold i en ikke-erhvervsdrivende fond Efterfølgende erhvervelser fra fondens stifter Kapitalændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde Kapitalforhold Anbringelsesbekendtgørelsen Konsolidering Fondshåndbogen

10 2. Ledelse i ikke-erhvervsdrivende fonde Sammensætning af bestyrelsen Kompetencekrav, udpegningsperiode og genudpegning vedrørende bestyrelsen Forretningsorden for bestyrelsen Direktion en mulighed ikke et krav Bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver Vederlag til bestyrelse og direktion Anbefalinger om god fondsledelse Uddelinger fra ikke-erhvervsdrivende fonde Ansvaret for at foretage uddelinger fra fonden Uddeling ved udlodning af andre værdier end kontanter Interne uddelinger Uddeling til vedtægtsbestemte formål Kapitalforbrugende fonde/løbende uddeling Krav om rimelige henlæggelser Hvad kan der anvendes til uddelinger? Fondsmyndighedens henstilling eller påbud om forøgelse eller nedsættelse af uddelinger Forbud mod uddelinger til stiftere, ledelsesmedlemmer mv Revisors funktion i ikke-erhvervsdrivende fonde Udpegning af revisor Revisors opgaver Revisors pligter over for fondsmyndigheden Revisors afsættelse og fratræden Fusion, spaltning og afvikling af ikke-erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens samtykke Opløsning af ikke-erhvervsdrivende fonde Regnskab 1. Erhvervsdrivende fonde Regnskabsregulering Årsregnskabsloven Internationale regnskabsstandarder Særlige forhold i fonde med almennyttige formål og erhvervsmæssig aktivitet Ændringer i årsregnskabsloven Indsendelsesbekendtgørelsen XBRL Fondshåndbogen 2014

11 1.3 Særlige fokusområder ved regnskabsaflæggelsen Tilskud til dattervirksomheder Uddelinger Klassifikation af disponerede uddelinger i balancen Uddelinger efter årets udløb Modtagne gaver eller arv Skatteomkostning og udskudt skat Koncernregnskab Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab på grund af størrelse Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis der kun er én dattervirksomhed, og erhvervsaktiviteten er begrænset Fonden kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis dette i stedet udarbejdes af en underliggende dattervirksomhed Fonden udarbejder fortsat koncernregnskab men uden at fonden selv indgår Ikke-erhvervsdrivende fonde De grundlæggende krav til årsregnskabet med afsæt i årsregnskabsloven Bundne aktiver = bunden egenkapital Disponible aktiver fratrukket tilhørende gæld = disponibel kapital Afledte effekter mellemregning Mellemregning og udligning heraf Konsolidering Behandling af kursreguleringer (resultatopgørelse/binding på egenkapital) Skatteomkostninger og udskudt skat Regnskabsmæssig behandling af skattemæssige hensættelser Regnskabsmæssige henlæggelser Hensættelser/henlæggelser generelt og udskudt skat Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer Kapitalandele Materielle anlægsaktiver Præsentation Præsentation af uddelinger, resultatdisponering, resultatopgørelse, balancen og behandling af skat og udskudt skat Særlige præsentationsmæssige problemstillinger på grund af skattekrav om brug af lagerprincip regnskabsmæssig effekt og indregning af effekten Fondshåndbogen

12 Fondsbeskatning 1. Indledning Historie/baggrund Hovedtræk i beskatningen af fonden og beskatningen af fondsstifter Fondens skattemæssige forhold Beskatningen af fondsstifter Fondens indtægter Gaver Arv mv Oversigt over samlet beskatning af gaver og arv Erhvervsindkomst Øvrig indkomst Kapitalgevinstbeskatning Kapitalgevinst på fordringer og gæld etc Aktieafkast Investeringsforeningsbeviser Oversigt over beskatning af kapitalgevinst Planlægning af årets uddelinger CFC-beskatning Fondens udgifter Driftsomkostninger Det udvidede driftsomkostningsbegreb Driftsomkostning eller uddeling Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der ikke benyttes erhvervsmæssigt Uddelinger og hensættelser Almennyttige og almenvelgørende aktiviteter Uddelinger til almennyttige formål Uddelinger til vedtægtsmæssige formål Periodisering af uddelingsfradrag Uddelinger til andre fonde Hensættelser til almennyttige formål Hensættelser til konsolidering (konsolideringsfradrag) Prioriteringsreglen Underskud Opsummering af indkomstopgørelse Transparensreglen Fondshåndbogen 2014

13 10. Øvrige skattemæssige forhold Sambeskatning mellem koncernforbundne datterselskaber Fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Tilskud International fondsskatteret Udenlandske fonde, trusts og stiftelser stiftet af en dansk person Afgift ved stiftelse af udenlandske fonde Ledelsens sæde Beskatning af udenlandske fonde/trusts af indkomst fra Danmark CFC-beskatning Selvangivelse og indberetningspligter mv Selvangivelse Mindstekravsbekendtgørelsen Selvangivelsesfristen Erklæringsselvangivelse Oplysningspligten vedrørende uddelinger Uddelinger der ikke skal indberettes Transfer pricing (almindelige regler gælder) Armslængdeprincippet Dokumentationspligten Moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter 1. Moms Indledning Fondes aktiviteter (indtægter) Almennyttige fonde (momslovens 13, stk. 1, nr. 21) Afholdelse af velgørende arrangementer (momslovens 13, stk. 1, nr. 17) Gaver, arv og andre donationer samt tilskud Investeringsaktiviteter Fondes momsfradrag Uddelinger Mulighed for momsfradragsret, når en fond modtager tilskud uden for momslovens område og har momspligtige aktiviteter Fradrag og dobbelt fondsstruktur Momskompensation Beregning af momskompensation Mulig ændring af momskompensationsordningen Oversigt moms i almenvelgørende og almennyttige fonde Lønsumsafgift Fondshåndbogen

14 3. Ejendomsskatter Indledning Grundskyld Obligatorisk fritagelse fra grundskyld Potentiel fritagelse for grundskyld Dækningsafgift Privatejede ejendomme Offentligt ejede ejendomme Bilag 1...Overblik over væsentlige forskelle mellem selskabsloven, lov om.. erhvervsdrivende fonde samt ikke-erhvervsdrivende fonde omfattet. af lov om fonde og visse foreninger Overblik over væsentlige forskelle mellem regnskabsreglerne for selskaber, erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde Modelregnskab for erhvervsdrivende fonde Modelregnskab for ikke- erhvervsdrivende fonde Stikordsregister og kontaktoplysninger Stikordsregister Kontaktoplysninger Fondshåndbogen 2014

15 Introduktion

16

17 1. Introduktion 1.1 Hvad er fonde? Lovgivningsmæssigt eksisterer der ikke klare definitioner af, hvad fonde er, og begrebsmæssigt omfatter fonde reelt flere typer af fonde. I fondshåndbogen behandler vi følgende to typer: 1. Erhvervsdrivende fonde som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde 2. Ikke-erhvervsdrivende fonde som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger. En fond er en juridisk person (fonden kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser) uden ejere dvs. at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fondens midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. 1.2 Regulering af fonde Bogen behandler fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og lov om fonde og visse foreninger og dermed de fonde, som skattemæssigt er omfattet af fondsbeskatningsloven. Vi behandler ikke andre fonde mv., som er omfattet af selskabsskatteloven mv., herunder kapitalfonde, medarbejderfonde, småfonde og skatteundtagne institutioner. I nedenstående oversigt fremgår, hvilken lovgivning henholdsvis erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde er omfattet af. Lovregulering Regnskabsregulering Skattelovgivning Erhvervsdrivende fonde Lov om erhvervsdrivende fonde Årsregnskabsloven Fondsbeskatningsloven Ikke-erhvervsdrivende fonde Lov om fonde og visse foreninger Lov om fonde og visse foreninger samt god regnskabsskik og eventuelt fondens vedtægter Fondsbeskatningsloven EU-kommissionen fremsatte i februar 2012 et forslag til en forordning om en statut for den europæiske almennyttige fond (FE). Forslaget forhandles i øjeblikket i en arbejdsgruppe i Rådet. Hvis forslaget vedtages som fremsat, vil det potentielt blive muligt at stifte en ny (europæisk) fondsform, en Fundatio Europaea, som vil være et alternativ til de nationale fondsformer i EU. EU-fonde behandles ikke yderligere her. Den skattemæssige behandling er forskellig for uddelinger afhængig af, om fonden er en familiefond, eller om uddelingen er almenvelgørende eller almennyttig. Fondshåndbogen

18 1.2.1 Erhvervsdrivende fonde En erhvervsdrivende fond er defineret i lov om erhvervsdrivende fonde som erhvervsdrivende, hvis den: 1. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag eller 2. udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 3. har den i selskabsloven 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed. Hvis den erhvervsmæssige virksomhed er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue, anses fonden dog ikke for erhvervsdrivende. Erhvervsstyrelsen er som hovedregel tilsynsmyndighed for erhvervsdrivende fonde, og disse fonde registreres i Erhvervsstyrelsen. Først når fonden er registreret, kan fonden som sådan opnå rettigheder og forpligtelser i forhold til lovgivningen Ikke-erhvervsdrivende fonde Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen udfærdiger generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde og fører tilsyn med, at lov om fonde og visse foreninger overholdes. Lov om fonde og visse foreninger indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. 1.3 Fonde og foreninger mv. som vi ikke behandler i fondshåndbogen Begrebsmæssigt anvendes fond i mange andre sammenhænge. Vi har således bevidst fravalgt at behandle en lang række af andre typer fonde, som er undtaget fra erhvervsfondsloven og lov om fonde og visse foreninger. I lov om erhvervsdrivende fonde 1, stk. 4, er anført følgende fonde, som ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde: 18 Fondshåndbogen 2014

19 1. fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 2. Danmarks Nationalbank, sparekasser, pengeinstitutter og godkendte realkreditinstitutter, 3. almene boligorganisationer, godkendte uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter, såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver, 4. fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service og lov om aktiv socialpolitik, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver, 5. selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning. I lov om fonde og visse foreninger 1, stk. 2 og stk. 4, er anført følgende typer af fonde, som ikke er omfattet af lov om fonde og visse foreninger: 1. fonde, som er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 2. fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver, 3. folkekirkens selvejende institutioner, trossamfund og godkendte uddannelsesinstitutioner, såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver, 4. fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, 5. fonde, der i medfør af 1, stk. 4 og 5, i lov om erhvervsdrivende fonde ikke er omfattet af nævnte lov, 6. selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, 7. selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning, og 8. fonde, hvis aktiver ikke overstiger kr. Bestemmelserne i 6, stk. 1, 7, 8, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 9 gælder dog også for disse fonde. Af begge love fremgår, at fondsmyndigheden kan bestemme, at en fond, som er undergivet et vist statsligt, regionalt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvis skal være undtaget fra loven. Herudover anvendes begrebet fond ofte i andre sammenhænge for eksempel i forbindelse med kapitalfonde og investeringsforeninger/-fonde. Disse selskaber er dog sjældent reelt etableret i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger og indgår derfor ikke i vores behandling. Fondshåndbogen

20

21 Fondsret Erhvervsdrivende fonde

22

23 PwC s kommentar Nærværende kapitel om lov om erhvervsdrivende fonde er skrevet med afsæt i den udgivne rapport om erhvervsdrivende fonde, som i 2012 blev udgivet af det af Erhvervs- og Vækstministeren nedsatte erhvervsfondsudvalg. Endvidere er inddraget det udkast til lovforslag om ny erhvervsfondslov, som Erhvervsstyrelsen udsendte i sommeren Fondsbegrebet Generelt gælder, at Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde og Civilstyrelsen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen er imidlertid også tilsynsmyndighed for enkelte erhvervsdrivende fonde. I det følgende kapitel er hovedsageligt gengivet synspunkter og udtalelser fra Erhvervsstyrelsen, eftersom de har den væsentligste rolle, når reguleringen af erhvervsdrivende fonde skal beskrives. Spørgsmålet om én eller to fondsmyndigheder for erhvervsdrivende fonde er behandlet i den udgivne rapport og i det høringsforslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændringer af årsregnskabsloven, som blev sendt i høring i sommeren Fondsbegrebet Lov om erhvervsdrivende fonde indeholder ligesom lov om fonde og visse foreninger, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde, ikke en definition af, hvornår der er tale om en fond. Fondsbegrebet bygger derimod på uskrevne fondsretlige grundsætninger. En fond (erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende) vil i korte træk have følgende karakteristika, jf. lovforarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde: 1. En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue 2. Et eller flere bestemte formål 3. Rådighedsbeføjelserne i fonden tilkommer en selvstændig ledelse 4. Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt 5. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden. Aktiverne falder ikke i arv og kan ikke ved opløsning af fonden udbetales til en ejerkreds, men skal normalt udbetales eller overføres til fondens formål eller til en anden fond med samme eller lignende formål. Hertil kommer, at fonde ikke har medlemmer eller selskabsdeltagere. Stifteren af en erhvervsdrivende fond har en særstilling i forhold til fonden. Væsentlige gavegivere sidestilles efter praksis med stiftere med henblik på at undgå omgåelse af stifterbegrebet. Var dette ikke tilfældet, kunne man lade fonden stifte af en stråmand, mens kapitalen blev tilvejebragt af en bidragsyder, der efterfølgende kunne få (dele af) kapitalen tilbageført. Fondshåndbogen

24 Væsentlige gavegivere har som følge heraf samme særstilling i relation til fonden som stifterne. Særstillingen gælder både ved stiftelsen af fonden og efterfølgende under fondens drift. 1.1 En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue En af hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond, er, at fonden skal have en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. I bedømmelsen af, om der er sket en uigenkaldelig udskillelse af aktiver af økonomisk værdi, indgår de almindelige retlige betingelser for at påtage sig bindende forpligtelser. Hertil kommer, at det skal kunne godtgøres, at stifteren har påtaget sig forpligtelsen i tilstrækkelig klar form. Som indikationer på, at stifteren har påtaget sig bindende forpligtelser kan nævnes: udpegelse af en selvstændig ledelse, dennes uafhængighed, fastlæggelse af formålet, oprettelse af fundats, eller om indskud af aktiver har fundet sted. Er formålet med etableringen af en fond f.eks. alene at udlåne midlerne til stifteren eller dennes ægtefælle, er der ikke tale om en fond. Kravet om uigenkaldelig udskillelse af en formue fra stifterne består i almindelighed af to led: 1. fondens aktiver skal allerede ved oprettelsen være uigenkaldeligt overdraget til fonden, og 2. fondens midler må ikke efterfølgende kunne overgå til stifteren eller personer, som er stifteren nærtstående. Betingelsen om, at formuen skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue betyder, at stiftere af fonde, som har til hensigt at etablere en selvbåndlæggelse, ikke gyldigt kan stifte en sådan fond. Ved selvbåndlæggelse forstås, at en person/stifter har til hensigt at skabe et kreditorly, ved at aktiver formelt overføres til en anden juridisk person, så de unddrages kreditorforfølgelse. På grund af vedtægtens særegne konstruktion mister stifter ikke reelt råderetten over aktiverne. Eksempelvis kan det i vedtægten foreskrives, at fondens midler skal udbetales og fonden opløses ved anfordring eller ved stifters død. Sådanne betingelser bevirker, at formuen ikke er uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue og kan ikke accepteres. 1.2 Fonden skal have ét eller flere bestemte formål En fond skal have ét eller flere nærmere angivne formål, som fonden skal varetage. Vedtægten skal indeholde en angivelse af fondens formål, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 7, stk. 1, nr. 4. Efter lovforarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde kan formålet udelukkende tilsigte varetagelsen af erhvervsmæssige interesser som f.eks. at bevare og udbygge en erhvervsvirksomhed, som fonden enten selv driver, eller i hvilken fonden ejer en betydelig kapital- eller stemmeandel. Det følger samtidig af forarbejderne, at en fond anses som erhvervsdrivende, selv om erhvervsdrift ikke indgår i fondens formålsangivelse. Formålsangivelsen kan f.eks. 24 Fondshåndbogen 2014

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73 Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond CVR-nr. 24 25 60 73 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Vokslev Sparekasses Fond. 1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tirsdag den 30. september 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Tirsdag den 30. september 2015 1 Ny lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitaltab i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Kapitaltab... 2 2.1 Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere