Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet"

Transkript

1

2 Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum til fysisk aktivitet har til formål at udvikle, dokumentere og evaluere helhedsorienterede indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Der er en stigende tendens til, at fysisk aktivitet forsvinder som en integreret del af børn og unges hverdag. Det skyldes: færre teenagere i idrætsforeninger færre gående og cyklende til skole eller fritidsaktiviteter flere indendørs passive fritidsbeskæftigelser Fysisk inaktivitet er i den vestlige verden en af de største trusler mod folkesundheden. Derfor har Trygfonden bevilliget 15 mio. kr. til forskning, der kan bidrage til at vende denne udvikling. Fokus er rettet på at ændre de fysiske og organisatoriske rammer for børn og unge, så omgivelserne i højere grad appellerer til at være fysisk aktiv. Forskningsmidlerne har gjort det muligt at samle førende forskere, der målrettet kan arbejde med at udvikle appellerende rammer og dokumentere effekten af igangsatte interventioner. Forskningsprojektet er således enestående i international målestok. Tankegangen bag Space stemmer godt overens med Forebyggelseskommissionens anbefalinger, hvoraf det fremgår, at hensynet til fysisk aktivitet skal styrkes strukturelt, hvor centrale elementer vedrører cykelstier, rekreative og bevægelsesvenlige miljøer og idrætslegepladser. I projektet skal der etableres et tæt samarbejde med 6-8 kommuner i Region Syddanmark. Ved at indgå i projektet får kommuner tilført ekspertviden, lokale analyser og en delvis ekstern finansiering til igangsætning af målrettede indsatser. Deltagende kommuner kan blive førende på området på dansk og internationalt niveau ved i samspil med forskere og andre kommuner at opbygge ny viden i organisationen om, hvordan strukturelle rammer for børn og unges fysiske aktivitet tilrettelægges bedst muligt. Indsatser for etablering af rum til fysisk aktivitet Forskningsprojekt tager afsæt i folkeskoler placeret i byzoner. Formålet er at ændre strukturelle rammer for især de åriges dagligdag, men indsatserne forventes også at påvirke såvel yngre som ældres fysiske aktivitet. I størstedelen af tiden uden for hjemmet vil denne aldersgruppe opholde sig på skolens område eller i de bolignære områder. På den baggrund er der udvalgt fire indsatsområder, der vil gøre fysisk aktivitet til et nemmere og sjovere valg i hverdagen: Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Skolens udeområder - ændre fysiske og organisatoriske rammer for at understøtte spil og fysisk aktivitet Playspots - skabe muligheder for fysiske og sociale aktiviteter i bolignære områder Foreningsfitness - udvide det eksisterende foreningstilbud med appel til nye brugere Space projektets forskningsdesign Hver deltagende kommune er repræsenteret ved et interventionsområde og et kontrolområde, der udvælges på baggrund af en forudgående analyse og dialog mellem kommunen og Syddansk Universitet. Et område forstås her som en folkeskole og det omgivende skoledistrikt. I interventionsområdet igangsættes en række indsatser inden for de fire indsatsområder samtidigt for at skabe et markant, strukturelt løft. Indsatserne er de samme på tværs af de deltagende kommuner. I kontrolområdet går livet videre med de aktiviteter, der ellers vil foregå uafhængigt af Space-projektet. I hvert interventions- og kontrolområde foretages der målinger af ca. 100 elever. På tværs af projektkommunerne følges således i alt ca elever i hele projektperioden. Et omfang, der videnskabeligt set gør det muligt at opnå en evidensbaseret viden om omgivelsernes betydning for børn og unges sundhed. Dette vil på længere sigt styrke kommunernes mulighed for prioritering og valg af effektive forebyggelsesindsatser. For at undersøge effekten af de fire indsatsområder foretages en række fysiske målinger af eleverne i klasse bosiddende i interventions- og kontroldistriktet. Den samme gruppe af elever følges frem til 2012, hvor indsatserne er fuldt implementeret. I undersøgelsesperioden registres de unges aktivitetsniveau, deres fitnessniveau og deres muskelstyrke. Herudover gennemføres der surveys og observationsstudier af de unges adfærd på hver af de fire indsatsområder, samt surveys henvendt til involverede elevers forældre. Der foretages registreringer to gange - hhv. i foråret 2010 og 2012.

3 Space-skoledistrikt Igangsætning af indsatser klasse fysiologiske målinger spørgeskama observationsstudier Kontrol-skoledistrikt Udover de ovennævnte registreringer foretages der: Sundhedsøkonomiske analyser til vurdering af omkostninger set i relation til de sundhedsmæssige effekter Procesanalyse med fokus på implementeringen af Space-projektet. Deltagende kommuners udbytte klasse fysiologiske målinger spørgeskama observationsstudier Hele projektet bygger på et tæt samarbejde mellem Trygfondens Forebyggelsescenter, Region Syddanmark, Dansk Sundhedsinstitut og de 6-8 deltagende kommuner. Dette samarbejde sikrer, at den enkelte kommune ikke overlades til sig selv, men indgår i et forpligtende partnerskab, hvor der i hele processen er adgang til et fagligt understøttende miljø. Konkret får de deltagende kommuner i projektperioden tilført ressourcer i form af ekspertviden, konsulentbistand, uddannelse og ekstern finansiering for at implementere et fysisk aktiverende nærmiljø. Inden for de nævnte fire indsatsområder bidrager følgende institutioner og organisationer med viden og ressourcer: 1 Aktiv transport Vejdirektoratet foretager stisystemsanalyser med henblik på prioritering og placering af skilte, opmærkning, heller mv., der fremmer bevægelighed og sikkerhed i nærområdet. Data fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital inddrages i kortlægningen af risikoområder, hvor trafikregulerende tiltag vil have særlig betydning. 2 Skolens udeområder Kræftens Bekæmpelse og forskere ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet vil på baggrund af eksisterende viden om indretning af skolens udeområder give anbefalinger om faciliteters sammensætning og placering. University College Lillebælt udbyder en ny legeassistentuddannelse, som lærerer og pædagoger på de involverede skoler tilbydes. 3 Playspots Lokale- og Anlægsfonden bidrager som del af et udviklingsprojekt med viden om bevægelses miljøer, der er målrettet til aldersgruppen. Konkret udvikles der næranlæg i form af multibaner og pladser til spil og kropsøvelser. Firmaet Tress indgår i udviklingsfasen beroende på praktisk viden om bevægelsesmiljøer til bestemte aldersgrupper. 4 Foreningsfitness Konceptet ForeningsFitness, der er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastikog Idrætsforeninger (DGI), bidrager med ekspertbistand om igangsætning, anlæggelse og organisering af Teenfitness. Forskere ved Syddansk Universitet bidrager med viden fra eksisterende foreningsfitnessmiljøer. Partnerskabet Trygfondens Forebyggelsescenter v/ Syddansk Universitet Dansk Sundhedsinstitut 6-8 deltagende kommuner Region Syddanmark Associerede partnere Vejdirektoratet Danmarks Idrætsforbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Lokale- og Anlægsfonden Kræftens Bekæmpelse Tress University College Lillebælt Odense Universitetshospital Institut for Idræt og Biomekanik Statens Institut for Folkesundhed

4 Deltagelse i Spaceprojektet er et eksempel på, hvordan kommuner kan følge Sundhedslovens 194, stk. 2, hvor det er anført, at Kommunalbestyrelsen skal medvirke til udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Forskningsdesignet har et indhold og omfang, som internationale eksperter har bedømt som værende på et højt videnskabeligt niveau. Ved at indgå i samarbejdet kan deltagende kommuner derfor forvente en branding, der rækker udover de nationale grænser. Hertil kommer at man som foregangskommune vil opbygge erfaringer og adgang til viden, der kan videreudvikle en førende position på forebyggelsesområdet. Hvad kræver deltagelse i Space-projektet Igangsætning af indsatserne kræver ressourcer. Størstedelen af udgifterne vil være forbundet med udvikling af skolevej og stisystemer, udearealer og fitnessfaciliteter. Hertil kommer tidsmæssige ressourcer til udvikling af organisatoriske rammer, herunder bl.a. bevægelsespolitikker og uddannelse af lærere. Associerede samarbejdspartnere har givet tilsagn om økonomisk støtte til udvikling af indsatserne i interventionsområderne: Den videre proces Kommuner, der ønsker at deltage i Space-projektet, skal tilmelde sig senest torsdag d. 11. juni Hvis din kommune ønsker at bringe deltagelse op til politisk godkendelse og ikke kan nå dette inden fristen, kan I tilmelde jer administrativt under forudsætning af en efterfølgende politisk godkendelse og samtidig lægge sagen op til politisk beslutning ved førstgivne lejlighed. Tilmelding foregår ved at udfylde og returnere vedlagte blanket per eller post til: Konsulent Arne Gårn Afdelingen for Kommunesamarbejde Region Syddanmark Damhaven Vejle Region Syddanmark og Syddansk Universitet står til rådighed for supplerende oplysninger og afklaring af spørgsmål. I er meget velkomne til at henvende jer, og vi deltager gerne på møder i jeres kommune om projektet. Lokale- og Anlægsfonden kan give støtte til udvikling af playspots/næranlæg. Støtten er afhængig af projektets karakter og fornyende kvaliteter. Firmaet Tress kan tilbyde bevægelsesmiljøer til favorabel pris DIF/DGI tilbyder rentefrit lån på kr. til etablering af foreningsfitness Vejdirektoratet kan finansiere anlægsprojekter, der involverer statsveje. Kontakt Arne Gårn, konsulent Region Syddanmark Jens Troelsen, lektor og projektleder Trygfondens Forebyggelsescenter v/ Syddansk Universitet Tlf Tlf Herudover er der forhandlinger med øvrige interesserede partnere, der vil bistå i udviklings- og anlægsfasen. Det begrænsede økonomiske råderum kan reducere din kommunes mulighed for egenfinansiering. Derfor vil der blive udfærdiget ansøgninger om ekstern finansiering med de deltagende kommuner som fælles afsender. Syddansk Universitet og Region Syddanmark varetager opgaven med udfærdigelse af ansøgninger. Det er dog nødvendigt med en kommunal medfinansiering for at tilvejebringe eksterne midler. En kommunes ressourceforbrug ved at deltage i Spaceprojektet er specificeret i vedlagte folder.

5

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere