Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010"

Transkript

1 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Analysens hovedresultater 3 3 Slukningsområder 8 4 Deltidsstyrken 10 5 Beregning af besparelsesforslag Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde 19 6 Mulighed for tilkøb af eksternt slukningstog Udbudsprocedure Tidsplan 23 7 Redegørelse vedrørende vagtcentralen Vagtcentralens grundlæggende funktion i forbindelse med kerneydelsen brand og redning Vagtcentralens serviceydelser Beregning af omkostninger og indtægter forbundet med vagtcentralen 31 Vestegnens Brandvæsen Side 1 af 39

3 1 Indledning BDO Kommunernes Revision (BDO) gennemførte i foråret 2009 en analyse af Vestegnens Brandvæsen (VB) med det formål at beregne en række besparelsespotentialer samt gennemførelse af intern og ekstern benchmarking. Denne analyse blev i marts 2010 suppleret af en beredskabsfaglig analyse af besparelsesforslagene udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Fmri. Ved VB bestyrelsesmøde den 26. april 2010 pkt. 10 blev ovenstående analyser præsenteret og nedenstående beslutning blev ført til protokol 1 : Bestyrelsen besluttede, at analysere følgende nærmere: Forslag 7 Forslag 12A og 9A Vagtcentral contra indtægt jf. tilbud Kvalitet af deltidsstyrke Geografisk struktur På baggrund af ovenstående beslutning har koordinationsgruppen bedt BDO og Fmri om at yde bistand til yderligere afdækning af de 3 besparelsesforslag, udarbejdelse af redegørelse vedrørende VB s vagtcentral, deltidsstyrken og slukningsområde. Endvidere er der efter ønske fra koordinationsgruppen redegjort for mulighederne for tilkøb af supplerende slukningstog fra ekstern leverandør, udbudsreglerne samt anslåede tidshorisont for gennemførelse af udbud. BDO og Fmri har i samarbejde udarbejdet en projektbeskrivelse som har været forelagt VB s bestyrelse og koordinationsgruppen, hvoraf det fremgår, at BDO varetager alle beregning i forbindelse med de 3 besparelsesforslag samt udarbejder redegørelse vedrørende VB s vagtcentral mens Fmri varetager en beredskabsfaglig beskrivelse. BDO og Fmri vil i nærværende notat præsentere resultatet af analysen. 1 Jf. referat fra VB s bestyrelsesmøde den 26. april 2010 Vestegnens Brandvæsen Side 2 af 39

4 2 Analysens hovedresultater Nærværende kapitel indeholder en opsummering af analysens konklusioner. Ved beregning af besparelsespotentialer ved besparelsesforslagene samt vagtcentralen, sondres mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er, at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. Besparelsespotentiale besparelsesforslag (2009 niveau) Beregningerne er baseret på regnskab 2009, og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsespotentiale: Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre en besparelse i sin nuværende form Bemærkninger: Det vurderes, at udgiften til indkøb af eksternt slukningstog vil overstige den nuværende udgift til deltidsstyrken Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares men anvendes sjældnere Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,47 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,02 kr. Vestegnens Brandvæsen Side 3 af 39

5 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,26 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 1,9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,23 kr. Bemærkninger: I beregningen indgår, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til sammen alene skal varetage ca. 1 % af VB s udrykninger Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -10,37 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 6 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 162,12 kr. Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -15,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 156,71 kr. Bemærkninger: I beregningen er antaget, at udgiften til assisterende slukningstog (svarende til 3. og 4. slukningstog), som skal overtage 2. slukningstog Vest (deltidsstyrken) og 2. slukningstog Øst (Kbh. brandvæsens nuværende aftale) udgiftsmæssigt forventes at svarer til den nuværende aftale om indkøb af 2. slukningstog Hvidovre hos Københavns Brandvæsen Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Forslagene vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 4 af 39

6 Muligheder for indkøb af eksternt slukningstog Københavns Brandvæsen leverer brandslukningsydelser til VB i dag. Falck A/S leverer brandslukningsydelser i umiddelbar nærhed af VB s slukningsområde. Begge har tilkendegivet deres interesse i at byde på slukningsopgaver. Tidsforbruget til udarbejdelse af annoncering og udbudsmateriale afgivning af tilbud evaluering og tildeling af kontrakt er estimeret at tage mindst 3 måneder. Hertil kommer tidsforbrug til VB s bestyrelse og kommunernes sagsbehandling, herunder kommunalbestyrelsernes vedtagelse af revideret risikobaseret dimensionering. Samlet set vurderes det, at der vil gå mindst ½ år fra beslutning om at udbyde opgaven til ændringen kan træde i kraft. Besparelsespotentiale vagtcentralen Der er foretaget beregning af 3 scenarier i forbindelse med varetagelsen af vagtcentralfunktionen i VB s slukningsområde: Indkøb af ydelse ved ekstern vagtcentral (som grundlag for beregning er tilbud fra Kbh. Brandvæsen benyttet) VB s vagtcentral i et 1 års perspektiv Brug af ubemandet vagtcentral Beregningerne er i modsætning til besparelsesforslagene 7, 9A og 12A baseret på budget 2010 og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i At beregningerne vedrørende vagtcentralen ikke er baseret på regnskab 2009 skyldes, at indtægter samt antallet af ABA-anlæg er ændret i forhold til Scenarie 1: Besparelse ved indkøb af vagtcentralydelse hos Københavns Brandvæsen Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -0,97 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -0,5 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 178,36 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 171,52 kr.) Vestegnens Brandvæsen Side 5 af 39

7 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -2,11 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -1,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 177,22 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 170,38 kr.) Bemærkninger: Ved beregningen er forudsat, at der er 467 ABA-anlæg i VB s udrykningsområde, og at der betales særskilt for administrationen af ABA-anlæg, som p.t. ikke indgår i Kbh. Brandvæsens tilbud. Scenarie 2: Besparelse ved en aktiv salgsstrategi i et 1 års perspektiv Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -4,00 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -2,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 175,33 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 168,49 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Scenariet påvirkes ikke af beregnede omkostninger. Bemærkninger: I forslaget antages det, at VB kan indgå aftaler som øger vagtcentralens indtægter med 1,4 mio. kr. samt at vagtcentralen opnormeres med 2 stillinger. Vestegnens Brandvæsen Side 6 af 39

8 Scenarie 3: Besparelse ved en etablering af ubemandet vagtcentral Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -6,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -3,8 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 172,55 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 165,71 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -7,92 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -4,4 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 171,41 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 164,57 kr.) Bemærkninger: Forslaget er beregnet på baggrund af en besparelse svarende til VB s vagtcentrals driftsomkostninger modregnet udgifter til administration af ABA-anlæg. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 7 af 39

9 3 Slukningsområder Selve betegnelsen et slukningsområde stammer fra dengang hvor redningsberedskabets indsats i endnu højere grad var brandslukning. Slukningsområdet var det område, som et brandvæsen dækkede. Det var (og er stadig mange steder) bestemt af kommunegrænserne. I sær i grænseområder mellem kommunalt drevne brandvæsener og entreprisebrandvæsener (Falck især) vogtede man nidkært over hvert sit område. Fra neutral myndighedsside talte man ofte i stedet om, hvem der på et sted havde slukningspligten. Derfor fik begrebet slukningsområde aldrig en plads i lovgivningsteksterne. I dag anvendes ofte betegnelserne dækningsområde eller udrykningsområde til beskrivelse af det primære geografiske område indenfor hvilket redningsberedskabet yder akut afhjælpende indsats, f.eks. ved brand, sammenstyrtninger, trafikulykker, forureninger m.m. For VB er det samlede slukningsområde de fem kommuner. På nedenstående figur markerer den grønne linje en opdeling af slukningsområdet i to distrikter, Øst og Vest. I det daglige fungerer distrikt Øst og Vest indsatsmæssigt som to selvstændige slukningsområder. Denne opdeling i to distrikter (slukningsområder) var tidligere et krav fra Beredskabsstyrelsen, som skulle sikre en hensigtsmæssig fordeling af materiel og mandskab i det samlede slukningsområde. Dengang var det Beredskabsstyrelsen der udarbejdede retningslinjerne og i praksis godkendte det kommunale redningsberedskabs serviceniveau. Efter indførelsen af den risikobaserede dimensionering af de lokale redningsberedskaber, er det kommunalbestyrelserne som fastsætter serviceniveauet. Beredskabsstyrelsens rolle er nu af rådgivende karakter. Vestegnens Brandvæsen Side 8 af 39

10 Der stilles ikke lovkrav vedr. slukningsområder/udrykningsområder/dækningsområder, men der stilles lovkrav til førsteudrykningen - Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. I de fem kommuners risikobaserede dimensionering fra 2007, er fastholdt en opdeling af det samlede slukningsområde i to distrikter, Øst og Vest. I distrikt Vest udgår indtil 2 slukningstog fra Glostrup Brandstation. Det ene er bemandet med fastansatte og kan afgå med minuts varsel. Det andet bemandes med tilkaldt deltidsmandskab, og kan i princippet afgå med 5 minutters varsel. I distrikt Øst leverer Hvidovre Brandstation 1. slukningstog med fastansat mandskab, og Københavns Brandvæsen leverer 2. slukningstog. En sammenlægning af de to slukningsområder, distrikt Øst og Vest, til ét samlet slukningsområde, er en ændring af den risikobaserede dimensionering, som skal til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. Fmri vurderer, at det kan gøres ved fremsendelse af en kort beskrivelse af ændringen til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Vestegnens Brandvæsen Side 9 af 39

11 4 Deltidsstyrken Deltidsansat brandmandskab (deltidsstyrken) Traditionelt har fuldtidsansat brandmandskab været mest udbredt i de største byer hvor der er mange udrykninger meget materiel som løbende skal serviceres og ofte flere gange dagligt klargøres til næste udrykning hyppige andre beredskabsmæssige ad hoc opgaver De mange udrykninger og de øvrige opgaver er så omfattende, at det normalt ikke er hensigtsmæssigt at basere beredskabet udelukkende på en deltidsstyrke. Deltidsansatte brandmænd har sædvanligvis en anden hovedbeskæftigelse, som ikke kan passes hvis ekstrajobbet som brandmand fylder for meget i dagligdagen. Bortset fra de største byer har der traditionelt ikke været udrykninger og serviceopgaver i et omfang, så det var økonomisk forsvarligt udelukkende at have et døgnbemandet beredskab. Derfor er der i Danmark mange beredskabsmæssige løsningsmodeller, der i varierende omfang kombinerer fuldtids- og deltidsansat brandmandskab. Der stilles de samme krav til brandmandskabets uddannelse, efteruddannelse og deltagelse i øvelsesaktiviteter hvad enten man er deltidsansat eller fuldansat. Så det faglige niveau er ens uanset ansættelsesforhold. Erfaring er dog også en væsentlig parameter. Brandmandskab, der kun få gange om året er indsat i en skarp situation vil ikke have samme rutine og sikkerhed i opgaveafviklingen som et, der flere gange ugentligt løser reelle indsatsopgaver. Dette forhold har betydning for forslag 9A hvor deltidsstyrken planlægges aktiveret i betydeligt mindre omfang end hidtil. For at opretholde et fuldt funktionsdygtigt deltidsmandskab i den situation, kan det derfor være nødvendigt at udvide øvelsesaktiviteterne. Mange danske beredskaber har problemer med at opretholde en fuldt funktionsdygtig deltidsstyrke. Det skyldes dels den samfundsmæssige udvikling, hvor hjem og den primære arbejdsplads ofte er beliggende langt fra hinanden, dels at man på den primære arbejdsplads har en funktion der gør, at man ikke umiddelbart kan slippe det man er i færd med, for at køre til indsats. For VB har det betydet, at deltidsstyrken i mange tilfælde ikke har været tilstrækkelig til at bemande anden udrykning i fuldt omfang eller at udrykningen er afgået fra brandstationen senere end planlagt. Samlet set vurderes det, at op imod 2/3 dele af deltidsstyrkens udrykninger afviger fra det forud planlagte. Dette er årsagen til, at indsatslederne i ca. 75 tilfælde årligt indkalder deltidsstyrken til standby, når første udrykning er kaldt ud. Indsatslederne sørger på den måde at sikre sig ressourcer til at håndtere samtidighed i udkald. Vestegnens Brandvæsen Side 10 af 39

12 5 Beregning af besparelsesforslag Interessentkommunernes betaling Baggrunden for nærværende analyse er at opnå en reduktion i interessentkommunernes abonnementsbetaling til VB. Nedenstående skema viser udviklingen i interessentkommunernes betaling 2 : År Kommunernes betaling Pris. pr. indbygger Pct. mæssig stigning Regnskab kr. 164,18kr. - Regnskab kr. 172,49 kr. 5 % Budget kr. 179,33 kr. 4 % Budget kr. 181,64 kr. 1 % Tabel 5.1 Interessentkommunernes abonnementsbetaling Af ovenstående skema fremgår, at interessent kommunernes abonnementsbetaling siden 2008 har været stigende, dog er den procentmæssige stigning i prisen pr. indbygger faldende. Besparelsesforslag Der er foretaget beregning af nedenstående 3 besparelsesforslag 3 : Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken på brandstation Glostrup (Distrikt Vest) nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares, men anvendes sjældnere (i de tilfælde, hvor 1. udrykning fra både Glostrup og Hvidovre er kaldt ud samtidig) Besparelsesforslag 12A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken nedlægges, og 1. slukningstog Øst og Vest assisteres af eksternt indkøbt slukningstog Beregningen er baseret på regnskab 2009 og indeholder alle direkte omkostninger og indtægter forbundet med besparelsesforslagene. Herudover er der foretaget beregning af indirekte omkostninger, som omfatter omkostninger til andel af husleje, ejendomsvedligeholdelse, ledelse m.m. De indirekte omkostninger betegnes i nærværende notat som beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er bl.a., at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. 2 Oplysningerne er baseret på Glostrup Kommunes informationsbreve til interessentkommunerne vedrørende regnskab 2008, 2009 samt budgetforslag 2010 og Besparelsesforslagenes nummerering refererer til tidligere udarbejdet analyse Vestegnens Brandvæsen Side 11 af 39

13 Ved en traditionel takstberegningsmodel indgår endvidere kapitalomkostninger, herunder forrentning og afskrivning. I forbindelse med afskrivning af fast ejendom samt forrentning af driftskapital, er det vurderet, at der i beregningerne skal indgå: Afskrivning af materiel besparelsesforslag 7 og 12A omfatter reduktion af det kørende materiel med en automobilsprøjte. I VB s investeringsoversigt indgår, at 2 af de i alt 4 automobilsprøjter VB råder over er mere end 10 år gamle og dermed er fuldt afskrevet. På denne baggrund indgår afskrivning af automobilsprøjte med ¼ del af den samlede afskrivning af de 4 automobilsprøjter. Vedrørende afskrivning af materiel til vagtcentralen vurderer Fmri, at der ikke indgår materiel til en værdi over kr., hvilket betyder, at anskaffelser til vagtcentralen straksafskrives og evt. nyanskaffelser indgår i den udgiftsførte drift. Der er således ikke medtaget afskrivninger af materiel til vagtcentralen. Afskrivning af fast ejendom indgår ikke i beregningerne, idet besparelsesforslagene alene indbefatter forhold på Glostrup Brandstation, som har til huse i lejede lokaler. En andel af lejeudgiften indgår i omkostningsopgørelsen, og der skal derfor ikke tillægges afskrivning af fast ejendom. Endvidere er det vurderet, at der i beregningerne ikke indgår forrentning af driftskapital, idet interessentkommunerne opkræves abonnementsbetaling kvartalsvis forud og der derfor ikke forligger omkostninger i forbindelse med forrentning af driftskapital. Det er væsentligt at fremhæve, at det alene vil være summen af de direkte omkostninger som udgør den, på kort sigt, mulige besparelse ved en eventuel iværksættelse af besparelsesforslagene. De direkte omkostninger fremgår som Reducerbare omkostninger i de efterfølgende underafsnit. Besparelser vil konsekvent blive vist som et minusbeløb, mens evt. øgede omkostninger/mindreindtægter vil blive vist som et plusbeløb. 5.1 Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 7 omfatter en nedlæggelse af distrikt Vests nuværende 2. slukningstog som varetages af deltidsstyrken. 2. slukningstog Glostrup indkøbes i stedet fra ekstern leverandør. Såfremt 2. slukningstog kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm vil det ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. I indkøb af eksternt slukningstog som er omfattet udbudsreglerne, jf. kapitel 6, er det ikke muligt at foretage beregning af de omkostninger, der er forbundet med indkøb af slukningstog fra ekstern leverandør. Beregninger på efterfølgende side omfatter således alene de omkostninger, der er mulige at reducere ved nedlæggelse af deltidsstyrken. Vestegnens Brandvæsen Side 12 af 39

14 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 7 - nedlæggelse af deltidsstyrken Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Lønomkostninger fratrukket dagpengeref kr kr. Lønudgifter til brandvager og løftehold udført af deltidst kr kr. Fuldtidsstyrkens andel af deltidsudrykninger kr kr. Uddannelse kr kr. Uniformer kr kr. Personaleforsikringer kr kr. Vedligeholdelse af automobilsprøjte kr kr. Benzin og diesel kr kr. Forsikring automobil kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Indirekte udgiftsreduktion Lønomkostninger ledelse Rengøring Huslejeandel personale Andel af administrationsaftale Bygningsdrift EDB/kontorhold Huslejeandel automobilsprøjte Indirekte udgiftsreduktion i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Kapitalomkostninger Afskrivning automobilsprøjte kr. Kapitalomkostninger i alt kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Udgifter forbundet med forslag Én gangs investering miljøudstyr kr kr. Årlig vedligeholdelse miljøudstyr kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Reducerede indtægter Netto mindreindtægt løftehold kr kr. Reducerede indtægter i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion Netto omkostningsreduktion i alt, år kr kr. Netto omkostningsreduktion i alt, fremadrettet kr kr. Tabel 5.2 Beregning af besparelsesforslag 7 Vestegnens Brandvæsen Side 13 af 39

15 Deltidsstyrken har i gennemsnitlig varetaget 148 udrykninger pr. år, svarende til 7,2 % af udrykningerne i VB s udrykningsområde. Derudover har deltidsstyrken været indkaldt gennemsnitligt 73 gange pr. år til standbyfunktion. En ekstern leverandøraftale vil således skulle omfatte ca. 150 årlige udrykninger. Til sammenligning kan det bemærkes, at den årlige omkostning til Københavns Brandvæsen er 1,1 mio. kr. og omfatter 50 udrykninger Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Kolonnen Reducerbare omkostninger i tabel 5.2 omfatter de omkostninger, som er direkte forbundet med besparelsesforslaget. Under de direkte omkostninger er deltidsstyrkens lønomkostninger medtaget lønomkostningerne er direkte aflæselige i regnskab. Lønomkostningerne er reduceret med deltidsstyrkens lønudbetaling i forbindelse med brandvagter og løftehold. Omkostningerne til disse er fratrukket, idet disse lønudbetalinger ikke relaterer sig til ydelsen brand og redning. Lønomkostningen til løfteholdsydelser indgår dog fortsat i beregningen, da denne er modregnet i indtægten for løftehold under omkostningsstigninger, idet både omkostning og indtægt i forbindelse med løftehold vil bortfalde ved nedlæggelse af deltidsstyrken, jf. endvidere beskrivelse side 12. Omkostningerne til brandvagter indgår derimod ikke i beregningen af besparelsesforslaget, idet VB fortsat vil kunne generere indtægter ved varetagelse af brandvagter trods nedlæggelse af deltidsstyrken brandvagterne vil i så fald alene blive udført af brandmænd tilknyttet fuldtidsstyrken. Hverken udgifter eller indtægter i forbindelse med brandvagter er således medregnet i besparelsesforslaget. Det skal hertil bemærkes, at VB s ledelse vurderer, at det ved gennemførelse af besparelsesforslaget ikke længere vil være muligt, at gennemføre større brandvagtopgaver som eksempelvis Piorparken i Dette skyldes, at det ikke er muligt at rekvirere det nødvendige mandskab til længerevarende brandvagtsprojekter. En evt. reduktion i antallet af brandvagtsydelser indgår ikke i nærværende beregning. Udover deltidsstyrkens lønomkostninger indgår en reduktion af fuldtidsstyrkens overarbejde på kr. Denne reduktion omfatter estimerede udgifter til fuldtidsstyrken i de tilfælde, hvor deltidsstyrken ikke har kunne stille med fuldt mandskab, og slukningsstyrken derfor har måtte suppleres ved indkaldelse af fuldtidsmandskab. Øvrige personalerelaterede omkostninger er beregnet på baggrund af et konkret skøn samt proportionel fordeling af personaleforsikringer. Under omkostningsreduktion er endvidere medtaget en besparelse vedrørende drift af en automobilsprøjte 5, som er beregnet på baggrund af en automobilsprøjtes andel af de samlede bildriftsomkostninger. Bilforsikring er indregnet med den faktiske udgift hertil. 4 Antallet af udrykninger indenfor aftalen indgået med Københavns Brandvæsen er oplyst af VB s ledelse. 5 I den tidligere beregning af nærværende besparelsesforslag er endvidere medtaget besparelse af 1 tankvogn. Dette har VB s ledelse vurderet ikke længere er muligt. Vestegnens Brandvæsen Side 14 af 39

16 Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Kolonnen Beregnede omkostninger omfatter, udover de ovenstående direkte omkostninger, en beregning af indirekte omkostninger, som ikke er direkte reducerbare ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Ved nedlæggelse af deltidsstyrken skønnes det, at stationsleder, brandmester og vagthavende vil kunne frigøre tilsammen ca. 70 administrations-/ledelsestimer pr. måned. Estimatet er foretaget af Glostrup Brandstations leder. Beregningen af værdien af de frigjorte timer er baseret på faktiske lønninger for Udover besparelse af ledelsestid er der medtaget omkostninger til rengøring, husleje og bygningsdrift alle beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af den samlede normering på Glostrup Brandstation. EBD/kontorhold samt andel af udgift til administrationsaftale er beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af VB s samlede normering. Endvidere er der under beregnede omkostninger medtaget kapitalomkostninger som omfatter afskrivning af automobilsprøjte. Beregningen er baseret på en lineær afskrivningsmetode 6. Regnskab 2009 bygger på en forudsætning om, at 2 af de 4 automobilsprøjter er fuldt afskrevet, og afskrivningerne indgår derfor med en andel svarende til ¼ del af de samlede afskrivninger af de 4 automobilsprøjter. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger I tabel 5.2 indgår endvidere en række omkostningsstigninger, som er ens for både reducerbare og beregnede omkostninger, idet der ikke er medtaget indirekte omkostninger. Omkostningsstigninger omfatter forventede nettostigninger i forbindelse med besparelsesforslaget. Dette drejer sig om anskaffelse af trin 2 beredskab til Hvidovre Brandstation, hvilket er et beredskabsmæssigt krav ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Derudover har VB s ledelse vurderet, at det ikke vil være muligt, at fortsætte med løfteholdsydelser, hvis deltidsstyrken nedlægges, idet det hovedsagligt er deltidsstyrken, der står til rådighed ved løfteholdsydelser 7. I forbindelse med nedlæggelse af deltidsstyrken, vil der i år 1 endvidere være en øget omkostning i forbindelse med udbetaling af feriepengeforpligtigelse til deltidsstyrken. Den eksakte udgift er ikke muligt at beregne, idet fratrædelsesdato ikke er kendt Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at nedlæggelse af deltidsstyrken vil medføre en direkte omkostningsreduktion i størrelsesorden 1,4 mio. kr. år 1, og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år. Hvis de indirekte omkostninger indgår i beregningen, vil omkostningsreduktionen være ca. 2,4 mio. kr. i år 1, og 2,6 mio. kr. de efterfølgende år. For at opnå viden om den reelle besparelse skal omkostningsreduktionen modregnes omkostningen til indkøb af 2. slukningstog Glostrup hos ekstern leverandør. Indkøb af 2. slukningstog Glostrup vil formentlig overstige 1,4 mio. kr., og skal dermed i udbud, jf. kapitel 6, og det er derfor ikke muligt at indregne den faktiske omkostning hertil i nærværende notat. 6 Afskrivningsforudsætninger: Anskaffelsespris kr., scrapværdi kr., levetid 10 år. 7 Indtægter fra løfteholdsydelsen var i forbindelse med tidligere beregning ikke modregnet i besparelsesforslaget. Dette skyldes, at antallet af kommuner som modtager ydelsen er steget fra 1 til 8 kommuner. Vestegnens Brandvæsen Side 15 af 39

17 En indikator for udgiften kan dog være VB s aftalen med Københavns Brandvæsen, hvortil udgiften for ca. 50 udrykninger er kr. En ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup skal varetage ca. 148 udrykninger, jf. side 14. På baggrund af dette forhold samt Fmri s kendskab til området, vurderes det, at udgiften til en ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup vil overstige den mulige reducerbare omkostning på 1,7 mio. kr. Dette forhold bevirker, at forslag 7 nedlæggelse af deltidsstyrken i sin nuværende form vurderes ikke at ville medføre en besparelse for interessentkommunerne. Forudsat at den eksterne leverandør af 2. slukningstog Glostrup kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil besparelsesforslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.2 Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 9A indeholder forslag om sammenlægning af slukningsområde Øst og Vest, således at VB i højere grad har mulighed for at udnytte styrken af fuldtidsansatte brandmænd. Dette vil bevirke, at 2. slukningstog i både Vest (deltidsstyrken) og Øst (Kbh. Brandvæsen) vil blive benyttet sjældnere. Forslaget vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Det har ikke været muligt at fremskaffe statistikoplysninger på antallet af sammenfald i udrykninger i Denne del af beregningen er derfor baseret på statistikoplysninger fra Som det fremgår af nedenstående tabel, er det i årene forekommet 15 gange gennemsnitlig pr. år, at 3 slukningstog har været indsat samtidig. Tillægges antallet af gange hvor alle 4 slukningstog har været i aktion samtidig svarer dette til 1 % af udrykningerne. Udrykninger Gns. pr. år Procent 2 slukningstog indsat samtidig ,3 % 3 slukningstog indsat samtidig ,9 % 4 slukningstog indsat samtidig 8 2 0,1 % Tabel 5.3 Udrykningsstatistik Sammenholdes disse data med udrykningsstatistikken for vil det betyde, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til samme vil skulle varetage knap 20 udrykninger på årsbasis, mens 1. slukningstog i henholdsvis Glostrup og Hvidovre tilsammen vil kunne varetage de resterende udrykninger. Fordelingen af de 20 udrykninger mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen vil være afhængig af, hvordan udrykningerne fordeler sig geografisk. Dette er ikke muligt at forudse, og der er derfor i nærværende beregning forudsat en ligelig fordeling mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen. Om reduktionen i Københavns Brandvæsens udrykning for VB, kan give anledning til en genforhandling af kontrakten med Københavns Brandvæsen er ikke undersøgt nærmere. Vestegnens Brandvæsen Side 16 af 39

18 Udrykningsstatistik baseret på Faktisk fordeling Udrykning gns. pr. år Pct. andel Fordeling ved sammenlægning Udrykning Pct. andel gns. pr. år 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre ,1 % ,0 % Deltidsstyrken ekskl. standby 148 7,2 % 10 0,5 % 2. slukningstog Hvidovre (Kbh. Brandvæsen) 36 1,7 % 10 0,5 % I alt ,0 % ,0 % Tabel 5.4 Udrykningsstatistik Som det fremgår af tabel 5.4, varetog 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre tilsammen 91,1 % af alle udrykninger i gennemsnit pr. år i Ved en statistisk beregning vil de 2 fuldtidsstyrker tilsammen kunne varetage 99 % af alle udrykninger, hvis der sker en sammenlægning af slukningsområderne. Om effekten ved sammenlægning af slukningsområderne vil give sig udslag i en så markant forbedring i udnyttelsen af fuldtidsstyrkerne, som den statistiske beregning viser, kan der sættes spørgsmålstegn ved, men det er BDO s og Fmri s vurdering, at en sammenlægning uden tvivl vil medføre en bedre udnyttelse af de fuldtidsansatte brandmænd i Glostrup og Hvidovre. I årene har deltidsstyrken udover de 148 udrykninger været indkaldt til standby 73 gange i gennemsnit pr. år. Dette svarer til, at 1/3 del af de gange deltidsstyrken bliver indkald er det til standby. Det forudsættes, at dette forhold fortsætter ved reduceret brug af deltidsstyrken, således at deltidsstyrken udover indkaldelse til udrykning 10 gange også indkaldes til standby 5 gange. Tabel 5.5 på efterfølgende side viser beregning af besparelsesforslag 9A: Vestegnens Brandvæsen Side 17 af 39

19 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 9A - reduceret brug af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning af slukningsområder Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Reduceret udrykningshonorar kr kr. Reduceret overarbejde fuldtidsstyrken kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Udgifter forbundet med forslag Øget ledelsestid Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger kr. Øget uddannelseskrav kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Netto omkostningsreduktion Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion i alt kr kr. Tabel 5.5 Beregning af besparelsesforslag 9A Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Ved reduceret brug af deltidsstyrken indgår reduktion af omkostninger til udrykningshonorar. Udrykningshonoraret (timebetalingen) som fremgår af regnskabet er fratrukket lønudbetalinger i forbindelse med brandvagter og løftehold. Restudgiften som omfatter udrykningshonorar til udrykning og standby er efterfølgende reduceret med 91 % 8. Overarbejde til fuldtidsstyrken i forbindelse med indkaldelse til udrykning grundet manglende deltidsberedskab indgår som en omkostningsreduktion med 91 % af den estimerede totale udgift på kr. Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Der vurderes ikke at være nogen indirekte omkostninger forbundet med besparelsesforslaget, idet antallet af deltidsbrandmænd er uændret. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger VB s ledelse har vurderet, at det i forbindelse med iværksættelse af besparelsesforslaget vil være nødvendigt med øget ledelse og uddannelse af deltidsstyrken. Vurderingen bygger på, at deltidsstyrken vil have behov for yderligere uddannelse for at opretholde det faglige niveau samt et øget behov for mødeaktivitet, ledelse m.m. Glostrup Brandstations leder skønner, at 8 Udrykninger i 2009 i alt 173 beregning (173-15) x 100/173 = 91,3 % Vestegnens Brandvæsen Side 18 af 39

20 der vil skulle bruges ca. 10 timers øget ledelsestid pr. måned samt en fordobling af omkostningerne til uddannelse Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at et reduceret brug af deltidsstyrken, forudsat en sammenlægning af slukningsområderne, vil generere en årlig besparelse på ca kr. Medtages udgifter til øget ledelse, som i beregningen indgår som indirekte beregnet omkostningsstigning vil den samlede besparelse være ca kr. Besparelsen vil i forhold til interessentkommunernes abonnementsbetaling (regnskab 2009) medføre en direkte reduktion på 2 %, (1,9 % inkl. indirekte omkostningsstigning). Af nedenstående tabel fremgår konsekvensen af besparelsesforslaget i forhold til abonnementsbetalingen pr. indbygger 9 (2009- niveau). Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Direkte realiserbar besparelse Besparelse inkl. beregnede omkostninger Pris pr. indbygger regnskab ,49 kr. 172,49 kr. Besparelsesforslagets reduktion pr. indbygger -3,47 kr. -3,26 kr. Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau) 169,02 kr. 169,23 kr. Tabel 5.6 Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Det vurderes, at forslaget ikke ændrer på det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.3 Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Ved besparelsesforslag 12A nedlægges deltidsstyrken og slukningstog købes fra ekstern udbyder. Forskellen mellem forslag 12A og 7 er, at forslag 12A indeholder et scenarie om, at distrikt Øst og Vest sammenlægges til et udrykningsområde. Forslag 12A er således en kombination af forslag 7, hvor deltidsstyrken nedlægges, og forslag 9A som forudsætter sammenlægning til et slukningsområde. Hvis der i aftalen med den eksterne leverandør indarbejdes, at det indkøbte slukningstog skal være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil forslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 9 Befolkningstal pr Vestegnens Brandvæsen Side 19 af 39

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere