Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010"

Transkript

1 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Analysens hovedresultater 3 3 Slukningsområder 8 4 Deltidsstyrken 10 5 Beregning af besparelsesforslag Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde 19 6 Mulighed for tilkøb af eksternt slukningstog Udbudsprocedure Tidsplan 23 7 Redegørelse vedrørende vagtcentralen Vagtcentralens grundlæggende funktion i forbindelse med kerneydelsen brand og redning Vagtcentralens serviceydelser Beregning af omkostninger og indtægter forbundet med vagtcentralen 31 Vestegnens Brandvæsen Side 1 af 39

3 1 Indledning BDO Kommunernes Revision (BDO) gennemførte i foråret 2009 en analyse af Vestegnens Brandvæsen (VB) med det formål at beregne en række besparelsespotentialer samt gennemførelse af intern og ekstern benchmarking. Denne analyse blev i marts 2010 suppleret af en beredskabsfaglig analyse af besparelsesforslagene udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Fmri. Ved VB bestyrelsesmøde den 26. april 2010 pkt. 10 blev ovenstående analyser præsenteret og nedenstående beslutning blev ført til protokol 1 : Bestyrelsen besluttede, at analysere følgende nærmere: Forslag 7 Forslag 12A og 9A Vagtcentral contra indtægt jf. tilbud Kvalitet af deltidsstyrke Geografisk struktur På baggrund af ovenstående beslutning har koordinationsgruppen bedt BDO og Fmri om at yde bistand til yderligere afdækning af de 3 besparelsesforslag, udarbejdelse af redegørelse vedrørende VB s vagtcentral, deltidsstyrken og slukningsområde. Endvidere er der efter ønske fra koordinationsgruppen redegjort for mulighederne for tilkøb af supplerende slukningstog fra ekstern leverandør, udbudsreglerne samt anslåede tidshorisont for gennemførelse af udbud. BDO og Fmri har i samarbejde udarbejdet en projektbeskrivelse som har været forelagt VB s bestyrelse og koordinationsgruppen, hvoraf det fremgår, at BDO varetager alle beregning i forbindelse med de 3 besparelsesforslag samt udarbejder redegørelse vedrørende VB s vagtcentral mens Fmri varetager en beredskabsfaglig beskrivelse. BDO og Fmri vil i nærværende notat præsentere resultatet af analysen. 1 Jf. referat fra VB s bestyrelsesmøde den 26. april 2010 Vestegnens Brandvæsen Side 2 af 39

4 2 Analysens hovedresultater Nærværende kapitel indeholder en opsummering af analysens konklusioner. Ved beregning af besparelsespotentialer ved besparelsesforslagene samt vagtcentralen, sondres mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er, at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. Besparelsespotentiale besparelsesforslag (2009 niveau) Beregningerne er baseret på regnskab 2009, og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsespotentiale: Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre en besparelse i sin nuværende form Bemærkninger: Det vurderes, at udgiften til indkøb af eksternt slukningstog vil overstige den nuværende udgift til deltidsstyrken Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares men anvendes sjældnere Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,47 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,02 kr. Vestegnens Brandvæsen Side 3 af 39

5 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,26 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 1,9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,23 kr. Bemærkninger: I beregningen indgår, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til sammen alene skal varetage ca. 1 % af VB s udrykninger Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -10,37 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 6 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 162,12 kr. Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -15,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 156,71 kr. Bemærkninger: I beregningen er antaget, at udgiften til assisterende slukningstog (svarende til 3. og 4. slukningstog), som skal overtage 2. slukningstog Vest (deltidsstyrken) og 2. slukningstog Øst (Kbh. brandvæsens nuværende aftale) udgiftsmæssigt forventes at svarer til den nuværende aftale om indkøb af 2. slukningstog Hvidovre hos Københavns Brandvæsen Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Forslagene vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 4 af 39

6 Muligheder for indkøb af eksternt slukningstog Københavns Brandvæsen leverer brandslukningsydelser til VB i dag. Falck A/S leverer brandslukningsydelser i umiddelbar nærhed af VB s slukningsområde. Begge har tilkendegivet deres interesse i at byde på slukningsopgaver. Tidsforbruget til udarbejdelse af annoncering og udbudsmateriale afgivning af tilbud evaluering og tildeling af kontrakt er estimeret at tage mindst 3 måneder. Hertil kommer tidsforbrug til VB s bestyrelse og kommunernes sagsbehandling, herunder kommunalbestyrelsernes vedtagelse af revideret risikobaseret dimensionering. Samlet set vurderes det, at der vil gå mindst ½ år fra beslutning om at udbyde opgaven til ændringen kan træde i kraft. Besparelsespotentiale vagtcentralen Der er foretaget beregning af 3 scenarier i forbindelse med varetagelsen af vagtcentralfunktionen i VB s slukningsområde: Indkøb af ydelse ved ekstern vagtcentral (som grundlag for beregning er tilbud fra Kbh. Brandvæsen benyttet) VB s vagtcentral i et 1 års perspektiv Brug af ubemandet vagtcentral Beregningerne er i modsætning til besparelsesforslagene 7, 9A og 12A baseret på budget 2010 og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i At beregningerne vedrørende vagtcentralen ikke er baseret på regnskab 2009 skyldes, at indtægter samt antallet af ABA-anlæg er ændret i forhold til Scenarie 1: Besparelse ved indkøb af vagtcentralydelse hos Københavns Brandvæsen Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -0,97 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -0,5 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 178,36 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 171,52 kr.) Vestegnens Brandvæsen Side 5 af 39

7 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -2,11 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -1,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 177,22 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 170,38 kr.) Bemærkninger: Ved beregningen er forudsat, at der er 467 ABA-anlæg i VB s udrykningsområde, og at der betales særskilt for administrationen af ABA-anlæg, som p.t. ikke indgår i Kbh. Brandvæsens tilbud. Scenarie 2: Besparelse ved en aktiv salgsstrategi i et 1 års perspektiv Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -4,00 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -2,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 175,33 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 168,49 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Scenariet påvirkes ikke af beregnede omkostninger. Bemærkninger: I forslaget antages det, at VB kan indgå aftaler som øger vagtcentralens indtægter med 1,4 mio. kr. samt at vagtcentralen opnormeres med 2 stillinger. Vestegnens Brandvæsen Side 6 af 39

8 Scenarie 3: Besparelse ved en etablering af ubemandet vagtcentral Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -6,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -3,8 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 172,55 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 165,71 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -7,92 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -4,4 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 171,41 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 164,57 kr.) Bemærkninger: Forslaget er beregnet på baggrund af en besparelse svarende til VB s vagtcentrals driftsomkostninger modregnet udgifter til administration af ABA-anlæg. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 7 af 39

9 3 Slukningsområder Selve betegnelsen et slukningsområde stammer fra dengang hvor redningsberedskabets indsats i endnu højere grad var brandslukning. Slukningsområdet var det område, som et brandvæsen dækkede. Det var (og er stadig mange steder) bestemt af kommunegrænserne. I sær i grænseområder mellem kommunalt drevne brandvæsener og entreprisebrandvæsener (Falck især) vogtede man nidkært over hvert sit område. Fra neutral myndighedsside talte man ofte i stedet om, hvem der på et sted havde slukningspligten. Derfor fik begrebet slukningsområde aldrig en plads i lovgivningsteksterne. I dag anvendes ofte betegnelserne dækningsområde eller udrykningsområde til beskrivelse af det primære geografiske område indenfor hvilket redningsberedskabet yder akut afhjælpende indsats, f.eks. ved brand, sammenstyrtninger, trafikulykker, forureninger m.m. For VB er det samlede slukningsområde de fem kommuner. På nedenstående figur markerer den grønne linje en opdeling af slukningsområdet i to distrikter, Øst og Vest. I det daglige fungerer distrikt Øst og Vest indsatsmæssigt som to selvstændige slukningsområder. Denne opdeling i to distrikter (slukningsområder) var tidligere et krav fra Beredskabsstyrelsen, som skulle sikre en hensigtsmæssig fordeling af materiel og mandskab i det samlede slukningsområde. Dengang var det Beredskabsstyrelsen der udarbejdede retningslinjerne og i praksis godkendte det kommunale redningsberedskabs serviceniveau. Efter indførelsen af den risikobaserede dimensionering af de lokale redningsberedskaber, er det kommunalbestyrelserne som fastsætter serviceniveauet. Beredskabsstyrelsens rolle er nu af rådgivende karakter. Vestegnens Brandvæsen Side 8 af 39

10 Der stilles ikke lovkrav vedr. slukningsområder/udrykningsområder/dækningsområder, men der stilles lovkrav til førsteudrykningen - Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. I de fem kommuners risikobaserede dimensionering fra 2007, er fastholdt en opdeling af det samlede slukningsområde i to distrikter, Øst og Vest. I distrikt Vest udgår indtil 2 slukningstog fra Glostrup Brandstation. Det ene er bemandet med fastansatte og kan afgå med minuts varsel. Det andet bemandes med tilkaldt deltidsmandskab, og kan i princippet afgå med 5 minutters varsel. I distrikt Øst leverer Hvidovre Brandstation 1. slukningstog med fastansat mandskab, og Københavns Brandvæsen leverer 2. slukningstog. En sammenlægning af de to slukningsområder, distrikt Øst og Vest, til ét samlet slukningsområde, er en ændring af den risikobaserede dimensionering, som skal til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. Fmri vurderer, at det kan gøres ved fremsendelse af en kort beskrivelse af ændringen til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Vestegnens Brandvæsen Side 9 af 39

11 4 Deltidsstyrken Deltidsansat brandmandskab (deltidsstyrken) Traditionelt har fuldtidsansat brandmandskab været mest udbredt i de største byer hvor der er mange udrykninger meget materiel som løbende skal serviceres og ofte flere gange dagligt klargøres til næste udrykning hyppige andre beredskabsmæssige ad hoc opgaver De mange udrykninger og de øvrige opgaver er så omfattende, at det normalt ikke er hensigtsmæssigt at basere beredskabet udelukkende på en deltidsstyrke. Deltidsansatte brandmænd har sædvanligvis en anden hovedbeskæftigelse, som ikke kan passes hvis ekstrajobbet som brandmand fylder for meget i dagligdagen. Bortset fra de største byer har der traditionelt ikke været udrykninger og serviceopgaver i et omfang, så det var økonomisk forsvarligt udelukkende at have et døgnbemandet beredskab. Derfor er der i Danmark mange beredskabsmæssige løsningsmodeller, der i varierende omfang kombinerer fuldtids- og deltidsansat brandmandskab. Der stilles de samme krav til brandmandskabets uddannelse, efteruddannelse og deltagelse i øvelsesaktiviteter hvad enten man er deltidsansat eller fuldansat. Så det faglige niveau er ens uanset ansættelsesforhold. Erfaring er dog også en væsentlig parameter. Brandmandskab, der kun få gange om året er indsat i en skarp situation vil ikke have samme rutine og sikkerhed i opgaveafviklingen som et, der flere gange ugentligt løser reelle indsatsopgaver. Dette forhold har betydning for forslag 9A hvor deltidsstyrken planlægges aktiveret i betydeligt mindre omfang end hidtil. For at opretholde et fuldt funktionsdygtigt deltidsmandskab i den situation, kan det derfor være nødvendigt at udvide øvelsesaktiviteterne. Mange danske beredskaber har problemer med at opretholde en fuldt funktionsdygtig deltidsstyrke. Det skyldes dels den samfundsmæssige udvikling, hvor hjem og den primære arbejdsplads ofte er beliggende langt fra hinanden, dels at man på den primære arbejdsplads har en funktion der gør, at man ikke umiddelbart kan slippe det man er i færd med, for at køre til indsats. For VB har det betydet, at deltidsstyrken i mange tilfælde ikke har været tilstrækkelig til at bemande anden udrykning i fuldt omfang eller at udrykningen er afgået fra brandstationen senere end planlagt. Samlet set vurderes det, at op imod 2/3 dele af deltidsstyrkens udrykninger afviger fra det forud planlagte. Dette er årsagen til, at indsatslederne i ca. 75 tilfælde årligt indkalder deltidsstyrken til standby, når første udrykning er kaldt ud. Indsatslederne sørger på den måde at sikre sig ressourcer til at håndtere samtidighed i udkald. Vestegnens Brandvæsen Side 10 af 39

12 5 Beregning af besparelsesforslag Interessentkommunernes betaling Baggrunden for nærværende analyse er at opnå en reduktion i interessentkommunernes abonnementsbetaling til VB. Nedenstående skema viser udviklingen i interessentkommunernes betaling 2 : År Kommunernes betaling Pris. pr. indbygger Pct. mæssig stigning Regnskab kr. 164,18kr. - Regnskab kr. 172,49 kr. 5 % Budget kr. 179,33 kr. 4 % Budget kr. 181,64 kr. 1 % Tabel 5.1 Interessentkommunernes abonnementsbetaling Af ovenstående skema fremgår, at interessent kommunernes abonnementsbetaling siden 2008 har været stigende, dog er den procentmæssige stigning i prisen pr. indbygger faldende. Besparelsesforslag Der er foretaget beregning af nedenstående 3 besparelsesforslag 3 : Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken på brandstation Glostrup (Distrikt Vest) nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares, men anvendes sjældnere (i de tilfælde, hvor 1. udrykning fra både Glostrup og Hvidovre er kaldt ud samtidig) Besparelsesforslag 12A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken nedlægges, og 1. slukningstog Øst og Vest assisteres af eksternt indkøbt slukningstog Beregningen er baseret på regnskab 2009 og indeholder alle direkte omkostninger og indtægter forbundet med besparelsesforslagene. Herudover er der foretaget beregning af indirekte omkostninger, som omfatter omkostninger til andel af husleje, ejendomsvedligeholdelse, ledelse m.m. De indirekte omkostninger betegnes i nærværende notat som beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er bl.a., at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. 2 Oplysningerne er baseret på Glostrup Kommunes informationsbreve til interessentkommunerne vedrørende regnskab 2008, 2009 samt budgetforslag 2010 og Besparelsesforslagenes nummerering refererer til tidligere udarbejdet analyse Vestegnens Brandvæsen Side 11 af 39

13 Ved en traditionel takstberegningsmodel indgår endvidere kapitalomkostninger, herunder forrentning og afskrivning. I forbindelse med afskrivning af fast ejendom samt forrentning af driftskapital, er det vurderet, at der i beregningerne skal indgå: Afskrivning af materiel besparelsesforslag 7 og 12A omfatter reduktion af det kørende materiel med en automobilsprøjte. I VB s investeringsoversigt indgår, at 2 af de i alt 4 automobilsprøjter VB råder over er mere end 10 år gamle og dermed er fuldt afskrevet. På denne baggrund indgår afskrivning af automobilsprøjte med ¼ del af den samlede afskrivning af de 4 automobilsprøjter. Vedrørende afskrivning af materiel til vagtcentralen vurderer Fmri, at der ikke indgår materiel til en værdi over kr., hvilket betyder, at anskaffelser til vagtcentralen straksafskrives og evt. nyanskaffelser indgår i den udgiftsførte drift. Der er således ikke medtaget afskrivninger af materiel til vagtcentralen. Afskrivning af fast ejendom indgår ikke i beregningerne, idet besparelsesforslagene alene indbefatter forhold på Glostrup Brandstation, som har til huse i lejede lokaler. En andel af lejeudgiften indgår i omkostningsopgørelsen, og der skal derfor ikke tillægges afskrivning af fast ejendom. Endvidere er det vurderet, at der i beregningerne ikke indgår forrentning af driftskapital, idet interessentkommunerne opkræves abonnementsbetaling kvartalsvis forud og der derfor ikke forligger omkostninger i forbindelse med forrentning af driftskapital. Det er væsentligt at fremhæve, at det alene vil være summen af de direkte omkostninger som udgør den, på kort sigt, mulige besparelse ved en eventuel iværksættelse af besparelsesforslagene. De direkte omkostninger fremgår som Reducerbare omkostninger i de efterfølgende underafsnit. Besparelser vil konsekvent blive vist som et minusbeløb, mens evt. øgede omkostninger/mindreindtægter vil blive vist som et plusbeløb. 5.1 Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 7 omfatter en nedlæggelse af distrikt Vests nuværende 2. slukningstog som varetages af deltidsstyrken. 2. slukningstog Glostrup indkøbes i stedet fra ekstern leverandør. Såfremt 2. slukningstog kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm vil det ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. I indkøb af eksternt slukningstog som er omfattet udbudsreglerne, jf. kapitel 6, er det ikke muligt at foretage beregning af de omkostninger, der er forbundet med indkøb af slukningstog fra ekstern leverandør. Beregninger på efterfølgende side omfatter således alene de omkostninger, der er mulige at reducere ved nedlæggelse af deltidsstyrken. Vestegnens Brandvæsen Side 12 af 39

14 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 7 - nedlæggelse af deltidsstyrken Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Lønomkostninger fratrukket dagpengeref kr kr. Lønudgifter til brandvager og løftehold udført af deltidst kr kr. Fuldtidsstyrkens andel af deltidsudrykninger kr kr. Uddannelse kr kr. Uniformer kr kr. Personaleforsikringer kr kr. Vedligeholdelse af automobilsprøjte kr kr. Benzin og diesel kr kr. Forsikring automobil kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Indirekte udgiftsreduktion Lønomkostninger ledelse Rengøring Huslejeandel personale Andel af administrationsaftale Bygningsdrift EDB/kontorhold Huslejeandel automobilsprøjte Indirekte udgiftsreduktion i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Kapitalomkostninger Afskrivning automobilsprøjte kr. Kapitalomkostninger i alt kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Udgifter forbundet med forslag Én gangs investering miljøudstyr kr kr. Årlig vedligeholdelse miljøudstyr kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Reducerede indtægter Netto mindreindtægt løftehold kr kr. Reducerede indtægter i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion Netto omkostningsreduktion i alt, år kr kr. Netto omkostningsreduktion i alt, fremadrettet kr kr. Tabel 5.2 Beregning af besparelsesforslag 7 Vestegnens Brandvæsen Side 13 af 39

15 Deltidsstyrken har i gennemsnitlig varetaget 148 udrykninger pr. år, svarende til 7,2 % af udrykningerne i VB s udrykningsområde. Derudover har deltidsstyrken været indkaldt gennemsnitligt 73 gange pr. år til standbyfunktion. En ekstern leverandøraftale vil således skulle omfatte ca. 150 årlige udrykninger. Til sammenligning kan det bemærkes, at den årlige omkostning til Københavns Brandvæsen er 1,1 mio. kr. og omfatter 50 udrykninger Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Kolonnen Reducerbare omkostninger i tabel 5.2 omfatter de omkostninger, som er direkte forbundet med besparelsesforslaget. Under de direkte omkostninger er deltidsstyrkens lønomkostninger medtaget lønomkostningerne er direkte aflæselige i regnskab. Lønomkostningerne er reduceret med deltidsstyrkens lønudbetaling i forbindelse med brandvagter og løftehold. Omkostningerne til disse er fratrukket, idet disse lønudbetalinger ikke relaterer sig til ydelsen brand og redning. Lønomkostningen til løfteholdsydelser indgår dog fortsat i beregningen, da denne er modregnet i indtægten for løftehold under omkostningsstigninger, idet både omkostning og indtægt i forbindelse med løftehold vil bortfalde ved nedlæggelse af deltidsstyrken, jf. endvidere beskrivelse side 12. Omkostningerne til brandvagter indgår derimod ikke i beregningen af besparelsesforslaget, idet VB fortsat vil kunne generere indtægter ved varetagelse af brandvagter trods nedlæggelse af deltidsstyrken brandvagterne vil i så fald alene blive udført af brandmænd tilknyttet fuldtidsstyrken. Hverken udgifter eller indtægter i forbindelse med brandvagter er således medregnet i besparelsesforslaget. Det skal hertil bemærkes, at VB s ledelse vurderer, at det ved gennemførelse af besparelsesforslaget ikke længere vil være muligt, at gennemføre større brandvagtopgaver som eksempelvis Piorparken i Dette skyldes, at det ikke er muligt at rekvirere det nødvendige mandskab til længerevarende brandvagtsprojekter. En evt. reduktion i antallet af brandvagtsydelser indgår ikke i nærværende beregning. Udover deltidsstyrkens lønomkostninger indgår en reduktion af fuldtidsstyrkens overarbejde på kr. Denne reduktion omfatter estimerede udgifter til fuldtidsstyrken i de tilfælde, hvor deltidsstyrken ikke har kunne stille med fuldt mandskab, og slukningsstyrken derfor har måtte suppleres ved indkaldelse af fuldtidsmandskab. Øvrige personalerelaterede omkostninger er beregnet på baggrund af et konkret skøn samt proportionel fordeling af personaleforsikringer. Under omkostningsreduktion er endvidere medtaget en besparelse vedrørende drift af en automobilsprøjte 5, som er beregnet på baggrund af en automobilsprøjtes andel af de samlede bildriftsomkostninger. Bilforsikring er indregnet med den faktiske udgift hertil. 4 Antallet af udrykninger indenfor aftalen indgået med Københavns Brandvæsen er oplyst af VB s ledelse. 5 I den tidligere beregning af nærværende besparelsesforslag er endvidere medtaget besparelse af 1 tankvogn. Dette har VB s ledelse vurderet ikke længere er muligt. Vestegnens Brandvæsen Side 14 af 39

16 Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Kolonnen Beregnede omkostninger omfatter, udover de ovenstående direkte omkostninger, en beregning af indirekte omkostninger, som ikke er direkte reducerbare ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Ved nedlæggelse af deltidsstyrken skønnes det, at stationsleder, brandmester og vagthavende vil kunne frigøre tilsammen ca. 70 administrations-/ledelsestimer pr. måned. Estimatet er foretaget af Glostrup Brandstations leder. Beregningen af værdien af de frigjorte timer er baseret på faktiske lønninger for Udover besparelse af ledelsestid er der medtaget omkostninger til rengøring, husleje og bygningsdrift alle beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af den samlede normering på Glostrup Brandstation. EBD/kontorhold samt andel af udgift til administrationsaftale er beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af VB s samlede normering. Endvidere er der under beregnede omkostninger medtaget kapitalomkostninger som omfatter afskrivning af automobilsprøjte. Beregningen er baseret på en lineær afskrivningsmetode 6. Regnskab 2009 bygger på en forudsætning om, at 2 af de 4 automobilsprøjter er fuldt afskrevet, og afskrivningerne indgår derfor med en andel svarende til ¼ del af de samlede afskrivninger af de 4 automobilsprøjter. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger I tabel 5.2 indgår endvidere en række omkostningsstigninger, som er ens for både reducerbare og beregnede omkostninger, idet der ikke er medtaget indirekte omkostninger. Omkostningsstigninger omfatter forventede nettostigninger i forbindelse med besparelsesforslaget. Dette drejer sig om anskaffelse af trin 2 beredskab til Hvidovre Brandstation, hvilket er et beredskabsmæssigt krav ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Derudover har VB s ledelse vurderet, at det ikke vil være muligt, at fortsætte med løfteholdsydelser, hvis deltidsstyrken nedlægges, idet det hovedsagligt er deltidsstyrken, der står til rådighed ved løfteholdsydelser 7. I forbindelse med nedlæggelse af deltidsstyrken, vil der i år 1 endvidere være en øget omkostning i forbindelse med udbetaling af feriepengeforpligtigelse til deltidsstyrken. Den eksakte udgift er ikke muligt at beregne, idet fratrædelsesdato ikke er kendt Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at nedlæggelse af deltidsstyrken vil medføre en direkte omkostningsreduktion i størrelsesorden 1,4 mio. kr. år 1, og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år. Hvis de indirekte omkostninger indgår i beregningen, vil omkostningsreduktionen være ca. 2,4 mio. kr. i år 1, og 2,6 mio. kr. de efterfølgende år. For at opnå viden om den reelle besparelse skal omkostningsreduktionen modregnes omkostningen til indkøb af 2. slukningstog Glostrup hos ekstern leverandør. Indkøb af 2. slukningstog Glostrup vil formentlig overstige 1,4 mio. kr., og skal dermed i udbud, jf. kapitel 6, og det er derfor ikke muligt at indregne den faktiske omkostning hertil i nærværende notat. 6 Afskrivningsforudsætninger: Anskaffelsespris kr., scrapværdi kr., levetid 10 år. 7 Indtægter fra løfteholdsydelsen var i forbindelse med tidligere beregning ikke modregnet i besparelsesforslaget. Dette skyldes, at antallet af kommuner som modtager ydelsen er steget fra 1 til 8 kommuner. Vestegnens Brandvæsen Side 15 af 39

17 En indikator for udgiften kan dog være VB s aftalen med Københavns Brandvæsen, hvortil udgiften for ca. 50 udrykninger er kr. En ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup skal varetage ca. 148 udrykninger, jf. side 14. På baggrund af dette forhold samt Fmri s kendskab til området, vurderes det, at udgiften til en ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup vil overstige den mulige reducerbare omkostning på 1,7 mio. kr. Dette forhold bevirker, at forslag 7 nedlæggelse af deltidsstyrken i sin nuværende form vurderes ikke at ville medføre en besparelse for interessentkommunerne. Forudsat at den eksterne leverandør af 2. slukningstog Glostrup kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil besparelsesforslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.2 Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 9A indeholder forslag om sammenlægning af slukningsområde Øst og Vest, således at VB i højere grad har mulighed for at udnytte styrken af fuldtidsansatte brandmænd. Dette vil bevirke, at 2. slukningstog i både Vest (deltidsstyrken) og Øst (Kbh. Brandvæsen) vil blive benyttet sjældnere. Forslaget vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Det har ikke været muligt at fremskaffe statistikoplysninger på antallet af sammenfald i udrykninger i Denne del af beregningen er derfor baseret på statistikoplysninger fra Som det fremgår af nedenstående tabel, er det i årene forekommet 15 gange gennemsnitlig pr. år, at 3 slukningstog har været indsat samtidig. Tillægges antallet af gange hvor alle 4 slukningstog har været i aktion samtidig svarer dette til 1 % af udrykningerne. Udrykninger Gns. pr. år Procent 2 slukningstog indsat samtidig ,3 % 3 slukningstog indsat samtidig ,9 % 4 slukningstog indsat samtidig 8 2 0,1 % Tabel 5.3 Udrykningsstatistik Sammenholdes disse data med udrykningsstatistikken for vil det betyde, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til samme vil skulle varetage knap 20 udrykninger på årsbasis, mens 1. slukningstog i henholdsvis Glostrup og Hvidovre tilsammen vil kunne varetage de resterende udrykninger. Fordelingen af de 20 udrykninger mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen vil være afhængig af, hvordan udrykningerne fordeler sig geografisk. Dette er ikke muligt at forudse, og der er derfor i nærværende beregning forudsat en ligelig fordeling mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen. Om reduktionen i Københavns Brandvæsens udrykning for VB, kan give anledning til en genforhandling af kontrakten med Københavns Brandvæsen er ikke undersøgt nærmere. Vestegnens Brandvæsen Side 16 af 39

18 Udrykningsstatistik baseret på Faktisk fordeling Udrykning gns. pr. år Pct. andel Fordeling ved sammenlægning Udrykning Pct. andel gns. pr. år 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre ,1 % ,0 % Deltidsstyrken ekskl. standby 148 7,2 % 10 0,5 % 2. slukningstog Hvidovre (Kbh. Brandvæsen) 36 1,7 % 10 0,5 % I alt ,0 % ,0 % Tabel 5.4 Udrykningsstatistik Som det fremgår af tabel 5.4, varetog 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre tilsammen 91,1 % af alle udrykninger i gennemsnit pr. år i Ved en statistisk beregning vil de 2 fuldtidsstyrker tilsammen kunne varetage 99 % af alle udrykninger, hvis der sker en sammenlægning af slukningsområderne. Om effekten ved sammenlægning af slukningsområderne vil give sig udslag i en så markant forbedring i udnyttelsen af fuldtidsstyrkerne, som den statistiske beregning viser, kan der sættes spørgsmålstegn ved, men det er BDO s og Fmri s vurdering, at en sammenlægning uden tvivl vil medføre en bedre udnyttelse af de fuldtidsansatte brandmænd i Glostrup og Hvidovre. I årene har deltidsstyrken udover de 148 udrykninger været indkaldt til standby 73 gange i gennemsnit pr. år. Dette svarer til, at 1/3 del af de gange deltidsstyrken bliver indkald er det til standby. Det forudsættes, at dette forhold fortsætter ved reduceret brug af deltidsstyrken, således at deltidsstyrken udover indkaldelse til udrykning 10 gange også indkaldes til standby 5 gange. Tabel 5.5 på efterfølgende side viser beregning af besparelsesforslag 9A: Vestegnens Brandvæsen Side 17 af 39

19 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 9A - reduceret brug af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning af slukningsområder Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Reduceret udrykningshonorar kr kr. Reduceret overarbejde fuldtidsstyrken kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Udgifter forbundet med forslag Øget ledelsestid Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger kr. Øget uddannelseskrav kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Netto omkostningsreduktion Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion i alt kr kr. Tabel 5.5 Beregning af besparelsesforslag 9A Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Ved reduceret brug af deltidsstyrken indgår reduktion af omkostninger til udrykningshonorar. Udrykningshonoraret (timebetalingen) som fremgår af regnskabet er fratrukket lønudbetalinger i forbindelse med brandvagter og løftehold. Restudgiften som omfatter udrykningshonorar til udrykning og standby er efterfølgende reduceret med 91 % 8. Overarbejde til fuldtidsstyrken i forbindelse med indkaldelse til udrykning grundet manglende deltidsberedskab indgår som en omkostningsreduktion med 91 % af den estimerede totale udgift på kr. Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Der vurderes ikke at være nogen indirekte omkostninger forbundet med besparelsesforslaget, idet antallet af deltidsbrandmænd er uændret. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger VB s ledelse har vurderet, at det i forbindelse med iværksættelse af besparelsesforslaget vil være nødvendigt med øget ledelse og uddannelse af deltidsstyrken. Vurderingen bygger på, at deltidsstyrken vil have behov for yderligere uddannelse for at opretholde det faglige niveau samt et øget behov for mødeaktivitet, ledelse m.m. Glostrup Brandstations leder skønner, at 8 Udrykninger i 2009 i alt 173 beregning (173-15) x 100/173 = 91,3 % Vestegnens Brandvæsen Side 18 af 39

20 der vil skulle bruges ca. 10 timers øget ledelsestid pr. måned samt en fordobling af omkostningerne til uddannelse Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at et reduceret brug af deltidsstyrken, forudsat en sammenlægning af slukningsområderne, vil generere en årlig besparelse på ca kr. Medtages udgifter til øget ledelse, som i beregningen indgår som indirekte beregnet omkostningsstigning vil den samlede besparelse være ca kr. Besparelsen vil i forhold til interessentkommunernes abonnementsbetaling (regnskab 2009) medføre en direkte reduktion på 2 %, (1,9 % inkl. indirekte omkostningsstigning). Af nedenstående tabel fremgår konsekvensen af besparelsesforslaget i forhold til abonnementsbetalingen pr. indbygger 9 (2009- niveau). Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Direkte realiserbar besparelse Besparelse inkl. beregnede omkostninger Pris pr. indbygger regnskab ,49 kr. 172,49 kr. Besparelsesforslagets reduktion pr. indbygger -3,47 kr. -3,26 kr. Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau) 169,02 kr. 169,23 kr. Tabel 5.6 Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Det vurderes, at forslaget ikke ændrer på det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.3 Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Ved besparelsesforslag 12A nedlægges deltidsstyrken og slukningstog købes fra ekstern udbyder. Forskellen mellem forslag 12A og 7 er, at forslag 12A indeholder et scenarie om, at distrikt Øst og Vest sammenlægges til et udrykningsområde. Forslag 12A er således en kombination af forslag 7, hvor deltidsstyrken nedlægges, og forslag 9A som forudsætter sammenlægning til et slukningsområde. Hvis der i aftalen med den eksterne leverandør indarbejdes, at det indkøbte slukningstog skal være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil forslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 9 Befolkningstal pr Vestegnens Brandvæsen Side 19 af 39

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere