Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 15. januar 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:59 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Hovedoversigt - budgetopfølgning ultimo november Budgetproces Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn A/S Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes if-fællesskab KOMBIT Budgetter Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene Udviklingsplan for Auning Proces for revidering af landdistriktspolitik Tilskud til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum Fjordcentret - underskudsdækning regnskab 2010 samt regulering af driftstilskud Strategi for Business Region Aarhus Orientering om samarbejde med Djur WindPower Glesborg by- og udviklingsplan Ny daginstitution i Auning - og en løsning på dagsinstitutionskapacitet i Område Auning Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister i myndighedsafdelingens voksenteam Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister på sundheds- og omsorgsområdet Forløbsprogram for lænderygsmerter Overordnede retningslinjer vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud Ansøgning om anlægsbevilling til grundkapitalindskud, ungdomsboliger i Grenaa Anbringelse af kommunens likvide midler Eventuelt køb af ejendom Status på aftale...58 Bilagsoversigt...59 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Ø09 12/33 Åben sag ØK Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. ultimo november viser, at der forventes en driftsafvigelse på 12,691 mio. kr. i mindreforbrug, samt et forbrug på overførte midler på 4,565 mio. kr. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på driften på 28,071 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiske konsekvenser Anlægsområdet viser et mindreforbrug på 1,579 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansområdet viser et merforbrug på 6,194 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt. Bilag over forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt. 1

4 Økonomiudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned drøftes. Bilag: 1 Åben Specifikation af korrektioner 6484/13 2 Åben Samlet notat 6482/13 3 Åben Anlæg likviditet ultimo november /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen. 2

5 Økonomiudvalget Hovedoversigt - budgetopfølgning ultimo november Ø09 12/33 Åben sag ØK Sagsfremstilling I hovedoversigten for november 2012 er det muligt at se et overblik over den samlede budgetopfølgning på tværs af udvalg samt indtægter og det finansielle område. Økonomiske konsekvenser Hovedoversigten pr. ultimo november 2012 viser et samlet mindreforbrug på ca. 58,082 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 10,440 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 12,691 mio. kr.): Mindreforbrug på HR puljer, der udmøntes over flere år, forsinkelse ved implementering af OPUS, digitalisering, tværgående initiativer, barsel, og AER midler. o Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 0,043 mio. kr.): Mindreforbrug vedrørende UU. o Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 4,590 mio. kr.): Vedrører primært merforbrug på kørsel og merforbrug på mellemkommunale betalinger og betalinger til staten. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,499 mio. kr.): Vedrører flere områder og projekter, som forventes overført til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,897 mio. kr.): Vedrører merforbrug på gadebelysning, materielgaard og fælleskommunalt redningsberedskab, og mindreforbrug på busdrift. o Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 0,100 mio. kr.): Merforbrug på kørsel og mindreforbrug på myndighedsområdet. Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 53,836 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,579 mio. kr.): Vedrører flere projekter, herunder mindreindtægt på jordforsyning, og mindreforbrug på projekter, der søges overført til

6 Økonomiudvalget o Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,580 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører pulje til udbygningsplan skole- og dagtilbud, Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen, overbygning Auning og Søndre skole, Daginstitution i Allingåbro, samt nye daginstitutioner i Grenaa og Auning. Anlægsprojekterne strækker sig over flere år, og ikke afholdte beløb forventes overført til 2013 til brug i senere år. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,271 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører flere projekter, og der vil blive søgt om overførsel af beløb til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 16,991 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører en lang række projekter, hvoraf hovedparten forventes overført til o Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,415 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører primært Djurs mad. Der er syn og skøn på byggeriet, og det forventes først afsluttet i Beløbet forventes overført til Restbeløb skal fordeles mellem Syddjursog Norddjurs Kommuner. Skatter og renter (merforbrug på henholdsvis 4,200 mio. kr. og 1,994 mio. kr.) Merudgiftenvedrører tilbagebetaling af grundskyld og rentegodtgørelser bla. pga. fejl i ejendomsskattesystemet. Økonomi- og indenrigsministeriet har netop udsendt meddelelse om, at Norddjurs kommune vil modtage ca. 1,7 mio. kr. i tilskud - af en landsdækkende pulje på 150 mio. kr. - til dækning af de ekstra udgifter vedrørende fejl i ejendomsskattesystemet. En yderligere pulje på 100 mio. kr. vil blive udmøntet i juli 2013 vedrørende tilbagebetalinger i regnskabsåret Likviditeten pr. ultimo november fremgår af tabellen: Likviditet (1.000 kr.) Kassebeholdning pr Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2012 (skøn) Deponerede beløb pr *Forskydninger i betalinger i ældrebolighandlingsplanen og udskydelse af anlæg fra 2012 til 2013 er indregnet i skønnet. 4

7 Økonomiudvalget I afvigelserne i hovedoversigten er der ikke medtaget forventet forbrug af overførslerne i I nedenstående tabel vises ændringer i driftsoverførslerne mellem årene, der er kendte på nuværende tidspunkt. Der forventes et samlet forbrug af overførslerne på driften i 2012 på 11,375 mio. kr. Forbrug af Forventes Overført overførsler overført til Overførsler (1.000 kr.) fra 2011 * i Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Overførsler ialt * korrigeret med de bevillinger til overførslerne, der er givet på BUU og VPU og frigivelse af indefrosne midler på 11,174 mio. kr. Hovedoversigt pr. ult. november 2012 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug Forventet Afvigelse budget budget pr. regnskab excl forventede overførsler Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget

8 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget** Renter Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Ældrebolighandlingsplan Optagne lån Anlægsudgifter Balanceforskydninger I alt * excl. ældrebolighandlingsplan Flytning af anlæg til driften, der var på KB d. 11.dec., er ikke indarbejdet i tallene. 6

9 Økonomiudvalget Herunder ses en opgørelse af servicerammen. Det forventes, at forbruget indenfor servicerammen vil ligge 18,778 mio. kr. under den serviceramme der er udmeldt for Norddjurs Kommune. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Forventet regnskab 2012 Driftsudgifter indenfor servicerammen Afvigelse i forhold til servicerammen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten ultimo november 2012 drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøfter hovedoversigten. 7

10 Økonomiudvalget Budgetproces S00 13/634 Åben sag ØK Sagsfremstilling Vedlagt er forslag til budgetproces for budgetlægningen Forslaget tager udgangspunkt i den proces som er gennemført i de foregående år, hvor udgangspunktet er: Budgetprocessen igangsættes allerede i foråret 2013 med henblik på at alle politiske grupper får stort kendskab til forudsætningerne i budgettet. Borgere og interessenter inddrages i form af borgermøder i starten af september 2013 og via tilkendegivelser på hjemmesiden. Der udarbejdes til budget ikke noget omprioriteringskatalog fra direktionens side. Alle politiske grupper har igen i år mulighed for at få deres ideer og forslag frem. Administrationen beskriver og beregner forslagene i foråret Fagudvalgenes rolle i budgetproceduren er, at o prioritere anlægsforslag inden for udvalgets område i maj o udvalgene på de ekstraordinære møder i august 2013 orienteres om det tekniske budget, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram, ændringer i forhold til anlægsforslagene som blev prioriteret af fagudvalgene i maj. o gennemgå af de politiske ideer og forslag inden for udvalgets område på mødet i august 2013 o gennemgå budgetbemærkningerne inden for udvalgets område baseret på det tekniske budget på mødet i august Der planlægges 2 temadage for kommunalbestyrelsen om budgettet henholdsvis i juni og august Der afholdes endvidere et temamøde om budgettet i april For at får budgetprocessen til at fungere er det nødvendigt at supplere mødekalenderen med enkelte møder i diverse udvalg. 8

11 Økonomiudvalget Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 6. august 2013 Fagudvalgene i uge 33 Herudover skal voksen- og plejeudvalgets møde den 19. september 2013 flyttes til anden dato. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til budgetproces drøftes. Bilag: 1 Åben Politisk procedure for budget /13 2 Åben Overordnet tidsplan - Budget /13 3 Åben Overordnet politisk tidsplan - Budget /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetproces og tilbagesender sagen med henblik på, at forvaltningen udarbejder et revideret forslag, hvor fagudvalgene inddrages i budgetudarbejdelsen. 9

12 Økonomiudvalget Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn A/S A00 12/25293 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Aarhus Lufthavns ejerkreds har den 19. december 2012, på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at udvide aktiekapital med 10,0 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør 0,780 mio. kr. Ejerkredsen af Aarhus Lufthavn A/S er vedtægtsmæssigt forpligtet til at reetablere egenkapitalen i en situation, hvor denne ved udgangen af et regnskabsår er mindre end aktiekapitalen. Hvis kapitaludvidelsen gennemføres vil kravet fra bankforbindelsen være opfyldt, og der vil være sikret arbejdsro til udarbejdelse og behandling af den langsigtede løsning knyttet til Strategiplan Der er vedlagt et notat om den økonomiske situation i Aarhus Lufthavn A/S. Økonomiske konsekvenser På Norddjurs Kommunes budget for 2013 er der optaget 0,780 mio. kr. på investeringsoversigten til dækning af kapitaludvidelsen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der indskydes yderligere 0,780 mio. kr. som aktiekapital i Aarhus Lufthavn A/S, finansieret af det optagede beløb på investeringsoversigten. Bilag: 1 Åben Notat til ejerkreds vedrørende AAR /12 10

13 Økonomiudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 11

14 Økonomiudvalget Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn P22 13/1072 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med det formål, at analysere Bønnerup Havns samlede økonomiske fremtid. Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn har meddelt, at der på sigt vil være vanskeligheder med at klare sig. I forbindelse med havneudvidelsen i 1997 måtte tidligere Nørre Djurs Kommune overfor Kystinspektoratet forpligte sig til at drive havnen, såfremt fiskerne ikke selv kunne. En forpligtigelse der nu gælder for Norddjurs Kommune. Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kommissorium for Bønnerup Havn 6584/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med følgende tilføjelser: 1. at arbejdsgruppen også omfatter en repræsentant for fonden Bønnerup Lystbådehavn Mikael Brøgger, Bønnerup Havn 12

15 Økonomiudvalget arbejdsgruppens opgave er at færdiggøre sit arbejde i maj Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra økonomiudvalget. 13

16 Økonomiudvalget Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik P22 12/11290 Åben sag ØK, KB, høring, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 13. november 2012 at sende udkast til Norddjurs Kommunes ungdomspolitik i offentlig høring. Politikken har nu været i høring, og der er på baggrund heraf indkommet 19 høringssvar. Punktet vedrørende ungdomspolitikken fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2012 er vedlagt som bilag. Her er processen i forbindelse med udarbejdelse af politikken beskrevet. Som bilag vedlægges samtlige høringssvar samt overordnet notat, hvori høringssvarene gennemgås. Høringssvarene har været positive i forhold til, at Norddjurs Kommune får en ungdomspolitik. I det følgende beskrives de forslag til ændringer i ungdomspolitikken, som forslås på baggrund af høringssvarene. Forslag til tilføjelser er skrevet med rød skrift i den vedlagte udgave af politikken, mens forslag til slettelser er gennemstreget. Ungdomspolitikken er vedlagt som bilag. I flere af høringssvarene efterspørges der en aldersmæssig definition af begrebet unge. På baggrund heraf er det i indledningen tilføjet, at der ved unge forstås alle unge i alderen år. På baggrund af flere høringssvar er det i indledningen tilføjet, at ungdomspolitikken forankres i økonomiudvalget. Ungdomspolitikkens indhold vedrører flere fagudvalgs områder, og politikken skal således inddrages i det fremtidige politiske arbejde i fagudvalgene. I forlængelse heraf er det tilføjet, at politikken har et generelt fokus i udviklingen af ungdomsområdet i Norddjurs Kommune samtidig med, at det kan fungere som et arbejdsprogram og idekatalog for kommende konkrete tiltag på området. 14

17 Økonomiudvalget UU-vejledningen anses i flere af høringssvarene som en vigtig aktør til indfrielse af flere af ungdomspolitikkens fokuspunkter. UU-vejledningen er på den baggrund tilføjet i ungdomspolitikken som en konkret aktør, hvor det findes relevant. Under emnet skole, uddannelse og job er der tilføjet et forslag om større kontakt til erhvervslivet som inspiration til fremtidige tiltag. Tilføjelsen er lavet på baggrund af høringssvar fra et elevråd på en folkeskole, som beskriver et ønske om et tættere parløb med erhvervslivet i folkeskolens overbygning. Forslaget indgik ligeledes som forslag på det indledende ungdomsmøde afholdt den 7. september Der er sket en præcisering af et eventuelt fremtidigt fokus på flere tog- og busafgange, så der både fokuseres på direkte ruter mellem den vestlige del af kommunen og Grenaa og på ruter mellem de mindre byer på Djursland. Endelig er det under Inklusion og samspil mellem ungegrupper præciseret, at ønsket om at skabe fællesskaber mellem ungemiljøer gælder inden for kommunen mellem land og by såvel som på tværs af kommunegrænser. Præciseringen er sket på baggrund af behandlingen af udkast til ungdomspolitikken på kommunalbestyrelsesmøde den 13. november Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at ungdomspolitikken vedtages. Bilag: 1 Åben Udskrift fra kommunalbestyrelsens møde /13 2 Åben Ungdomspolitikken - efter høring 6410/13 3 Åben Gennemgang af høringssvar 6408/13 4 Åben Høringssvar - samlet 6405/13 15

18 Økonomiudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med den ændring, at ungdomspolitikken varetages af de berørte fagudvalg. Revision og koordination af politikken varetages af økonomiudvalget. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra økonomiudvalget. 16

19 Økonomiudvalget Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes if-fællesskab KOMBIT A00 12/25321 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling KMD har i lang tid været eneleverandør på en række it-systemer til kommunerne (kaldet monopolsystemer eller Transitionsaftalesystemer (TSA-systemer)). Disse it-systemer skal konkurrenceudsættes og KL har bedt KOMBIT om at varetage denne opgave for kommunerne i fællesskab. I første omgang drejer det sig om 3 it-systemer til administration og sagsbehandling af områderne - sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik/partskontrakt - samt den tilhørende rammearkitektur. I denne sag skal der tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal tilslutte sig det fælles udbud og brug af de fælles it-løsninger. I økonomiaftalen 2013 mellem regeringen og KL forpligtede kommunerne sig på at gennemføre og øge konkurrencen på det kommunale it-marked og at gennemføre udbud af monopolsystemerne. I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område. "Regeringen og KL vil samarbejde om at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og sikre udvikling og anvendelse af fælles, landsdækkende it-løsninger med henblik på at etablere en effektiv it-understøttelse. KOMBIT gennemfører derfor en række fælleskommunale udbud, hvor regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig. Effektive og koordinerede udbud på områder, hvor der i dag er leverandørmonopol. Digitaliseringsstrategien og en fælles rammearkitektur skal understøtte en øget konkurrenceudsættelse af de kommunale ydelsesområder. De første områder som udbydes er kontanthjælp, sagsoverblik/- partskontakt samt sygedagpenge. Kontanthjælp der etableres en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet, som afløser for kommunernes brug af "KMD Aktiv". 17

20 Økonomiudvalget Sygedagpenge - en fælleskommunal løsning, der kan understøtte sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Formålet er at konkurrenceudsætte it-understøttelsen på området og etablere en moderne afløser for "KMD Dagpenge". KMD Dagpenge understøtter i dag både syge- og barseldagpengeområdet. Sagsoverblik/partskontakt (SAPA) - der udvikles en løsning, der kan give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde ved at give mulighed for at google en borger og give et 360 overblik over borgeren. Løsningen kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunernes fagsystemer. Udover ovenstående tre konkrete systemer etableres i samme omgang en rammearkitektur, støttesystemer samt en serviceplatform. Disse dele er forudsætninger for at øge konkurrencen omkring monopolsystemerne/tsa-systemerne. Rammearkitekturen skal sikre, at it-systemer hænger sammen på tværs af it-leverandører og er derfor en afgørende forudsætning for, at der kan skabes mere konkurrence. Den indeholder en række tekniske krav til it-systemerne og en række støttesystemer, hvorigennem it-systemer kan dele vigtige oplysninger med andre it-systemer. Støttesystemerne deler bl.a. oplysninger om hvilke sager og dokumenter, der findes i kommunernes forskellige systemer, om begivenheder (fx flytninger, indkomstændringer mv.), som mange systemer skal anvende, om kommunernes organisation (i forbindelse med sagsfordeling) eller om klassifikationer (kontoplan, journalplan), som alle skal bruge. Der forventes et samlet udbud af de vigtigste støttesystemer, som er grundlag for monopolbruddet. Endelig er den fælleskommunale serviceplatform, som er under etablering, en del af rammearkitekturen. Serviceplatformen skaber gevinst, fordi kommunernes adgang til data og funktionalitet etableres et sted. I forbindelse med etableringen af serviceplatformen er det nødvendigt at KOMBIT har tilladelse til at må behandle Norddjurs Kommunes data. Med denne tilladelse kan KOMBIT 18

21 Økonomiudvalget og leverandørerne få adgang til kommunernes data og derved kunne forberede serviceplatformen til brug. Økonomiske konsekvenser Det er forventningen, at der vil kunne spares betydelige beløb på at bryde it-monopolet på disse områder. Det er forventningen, at den samlede betaling, som kommunerne under ét kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 % lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD s monopolløsninger fortsatte som hidtil. Da det er kommunerne under ét som forventes at spare 25 % af udgifterne vil den konkrete besparelse i de enkelte kommuner afhænge af, hvad der indtil nu har været betalt for de pågældende systemer og den nye prisstruktur der vælges til fordeling af udgifterne mellem kommunerne til it-systemerne og rammearkitektur, støttesystemer m.v. Nogle kommuner vil således kunne forvente større besparelser og nogle kommuner mindre besparelser. Vedlagte bilag: Kort beskrivelse af udbuddet udbudsplan KOMBIT KL baggrundsnotat om monopolbrud Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1.Norddjurs Kommune tilslutter sig udbud og brug af de fælleskommunale it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge, dagsoverblik/partskontakt samt rammearkitektur, støttesystemer og serviceplatform 2.Norddjurs Kommune giver KOMBIT tilladelse til at behandle vores data til brug for forberedelsen af kommunerne serviceplatform (databehandleraftalen). Bilag: 1 Åben Udbudsplan løsningsark 6607/13 2 Åben KL baggrundsnotat monopolbrud 6603/13 19

22 Økonomiudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 20

23 Økonomiudvalget Budgetter Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond S55 12/25322 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling I ejendomsfondens budget regnes der med indtægter (husleje) på 3,7 mio. kr. Der er renteudgifter på 1,7 mio. kr. og afskrivninger på 2,2 mio. kr. Underskuddet er budgetteret til kr. I driftsfondens budget skønnes der med indtægter på 16,3 mio. kr. Skoletjenesten og dykkerskolen er indeholdt i beløbet. I forhold til 2012 er der ikke sket en forhøjelse af billetpriserne, der i 2013 vil udgøre: Voksne 160 kr. Børn 90 kr. Der skønnes med et besøgstal på , hvilket er uændret i forhold til budget Budgettet for de samlede indtægter beløber sig til 25 mio. kr. Omkostninger skønnes til 24,6 mio. kr. således et overskud på kr. før afskrivninger og renter. Afskrivninger er på kr. og det samlede overskud er budgetteret til kr. Offentlige tilskud er beregnet til 2,1 mio. kr. heri er indregnet et tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. Desuden er der beregnet offentlige tilskud til Havets Hus på 0,8 mio. kr. Beløbet disponeres af Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus. Bestyrelsen har godkendt budgetterne. 21

24 Økonomiudvalget Budget 2013 er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Økonomiafdelingen har gennemgået budgetterne og har ingen bemærkninger til budgettet for ejendomsfonden, men har følgende bemærkninger til budgettet for driftsfonden: Budgettet vedrørende billetsalg mv. er muligvis for optimistisk, Kattegatcentret har i årene oplevet en nedgang i antal besøgende på godt og i 2012 alene har der været en nedgang på ca gæster i forhold til I budgettet for 2013 er der kalkuleret med, at nedgangen i gæster er stagneret og at antallet af gæster vil blive det samme som i Kattegatcentret har 20 års jubilæum i 2013 og der er afsat kr. i markedsføring hertil. Det kan muligvis godt trække ekstra gæster til og kan medføre, at de budgetterede indtægter opnås. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetterne godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetter /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 22

25 Økonomiudvalget Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene P20 07/13980 Åben sag KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2013 og overslagsårene er der afsat 0,800 mio.kr. til Havets Hus til en fortsættelse af projektet. Projektfinansiering via regionale midler med medfinansiering fra Norddjurs Kommune ophører med udgangen af 2012, men Havets Hus har søgt om projektforlængelse 1 år, da der skal afholdes en arkitektkonkurrence. Der skal ligeledes arbejdes videre med den fremtidige organisation og fundraising. Målet er at realisere potentialerne for udvikling af forskning, formidling og erhverv. Samarbejdet med Aarhus Universitet har udviklet sig positiv, og universitetet har besluttet at placere forskningsfaciliteter i Havets Hus. Endvidere er Algecenter Danmark etableret som forskningsprojekt i dyrkning af alger. Havets Hus har i de år, hvor der har været arbejdet med projektet, konsolideret sit samarbejde med Kattegatcentret og har bidraget til, at der har kunnet rejses betydelige midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til fornyelse af udstillinger med Havet i maven og Havet in action. Havets Hus har på den måde tilført Kattegatcentret en væsentlig udviklingsdimension. Havets Hus har etableret et erhvervsnetværk af store virksomheder. I netværket undersøges forskellige mulige samarbejdsprojekter eksempelvis, om der er basis for at etablere et konsortium for produktion af alger. Forvaltningen samarbejder ligeledes med Havets Hus, om mulighederne for at erhvervsudviklingsprojektet Havets Ressourcer kobles til erhvervsnetværket, eksempelvis ved at det undersøges, om lokale virksomheder og iværksættere kan blive underleverandører eller samarbejde med virksomheder i erhvervsnetværket under Havets Hus. 23

26 Økonomiudvalget I 2012 har der endvidere været arbejdet med forslag til omorganisering af både Havets Hus og Kattegatcentret og fundraising. Der afventes nu svar på fondsansøgninger. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det afsatte driftsbudget på i alt 0,800 mio. kr. til Havets Hus anvendes af Havets Hus til en videreførelse af projektet i 2013 og overslagsårene. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24

27 Økonomiudvalget Udviklingsplan for Auning P00 12/23491 Åben sag KUU, ØK Sagsfremstilling Det er tidligere vedtaget, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Auning. Workshoppen på Gammel Estrup som blev afholdt i forbindelse med projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet, har dannet afsæt for den videre proces, som forventes gennemført i Den 15. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen et samlet beløb 0,250 mio. kr. som sammen med et tilskud fra 0,150 mio. kr. fra landdistriktspuljen skal anvendes til gennemførelse af projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet samt øvrige planlægnings- og analyseaktiviteter i området, herunder udviklingsplan for Auning. Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet COWI om at yde bistand i processen med at udarbejde en udviklingsplan for Auning. Målet med udviklingsplanen er, at Udvikle bycentret med hensyn til udbud, synlighed, adgangsforhold og størrelse Skabe sammenhæng mellem sydligt og nordligt centerområde Vurdere infrastrukturen herunder karakteren af omfartsvej Inddrage de nye boligområder (øst for Auning, drivhusgrunden, campingpladsen) Se på stiforbindelser Vurdere behovet for parkering Se på nyudlæg kontra fortætning til byudvikling Synliggøre de kulturhistoriske spor i byen I starten af 2013 inddrages nøglepersoner personer fra Auning by samt nøglepersoner fra byerne i oplandet i arbejdet med planen. Herefter udarbejdes forslag til udviklingsplan for 25

28 Økonomiudvalget Auning, som præsenteres på et offentligt borgermøde i foråret 2013, og i efteråret behandles udviklingsplanen politisk. Økonomiske konsekvenser Den 15. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen et samlet beløb 0,250 mio. kr. som sammen med et tilskud fra 0,150 mio. kr. fra landdistriktspuljen skal anvendes til gennemførelse af projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet samt øvrige planlægnings- og analyseaktiviteter i området, herunder udviklingsplan for Auning. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender indstillingen. 26

29 Økonomiudvalget Proces for revidering af landdistriktspolitik P22 12/23210 Åben sag KUU, ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan 2009, og politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Den nuværende politik udløber med udgangen af 2012, og derfor foreslår forvaltningen en revidering af landdistriktspolitikken for perioden og afstemning med Udviklingsstrategi Forvaltningen forslås følgende proces: 1. Redegørelse over pågåede aktiviteter i perioden Udarbejdelse af udkast til ny landdistriktspolitik for perioden Høring af udkast hos stående udvalg, samvirker og råd, samt annoncering, så også andre interesserede kan melde bemærkninger ind. Januar 2013 Februar 2013 Marts April Forelæggelse af redegørelse og udkast til ny politik i KUU Udkast til høring i stående udvalg, råd og samvirker, Erhvervspanelet, LAG-Djursland og Destination Djursland. Annoncering i lokalpressen. Behandling af udkast med bemærkninger i KUU Forslag til landdistriktspolitik behandles i KB 27

30 Økonomiudvalget I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden Udviklingsdirektøren indstiller, at planen for revidering af landdistriktspolitikken godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at planen for revidering af landdistriktspolitikken godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med tilføjelse om, at forslag til landdistriktspolitik behandles i økonomiudvalget i april 2013 inden kommunalbestyrelsens behandling. 28

31 Økonomiudvalget Tilskud til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum Ø34 12/24135 Åben sag KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2013 at afsætte 0,450 mio. kr. til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum. Grenaa Havn har afsat et tilsvarende beløb. DONG Energy ønsker ved samme lejlighed at markere afslutningen af installationsarbejdet på Anholt Havmøllepark og anerkende lokalbefolkningens engagement i projektet og støtter derfor ligeledes arrangementet med 0,450 mio. kr. Det samlede budget er på 1,350 mio. kr. Jubilæet markeres i dagene op til den 8. juni 2013 og kulminerer med en fest på havnen. Arrangementet vil primært være rettet mod borgere i Norddjurs og på Djursland men forventes at få en karakter, som betyder, at østjyder vil besøge arrangementet. Der vil indgå såvel lokale underholdningsindslag som større, danske navne. Kulturhuset Pavillonen bidrager med sin ekspertise, og det forventes at såvel lokale forretningsdrivende som frivillige vil bidrage i afviklingen af jubilæumsfesten. Norddjurs Kommunes tilskud til arrangementet anvendes dels til jubilæumsfestens afvikling dels til en deltids arrangementsmedarbejder, som ansættes i Norddjurs Kommune men med arbejdssted på Grenaa Havn. Der afsættes 0,150 mio. kr. til arrangementsmedarbejder og 0,300 mio. kr. til aktiviteter. Der er nedsat en styregruppe bestående af borgmester, formand for kultur- og udviklingsudvalget, havnedirektør Henning Laursen, projektchef for Anholt Havmøllepark Flemming Thomsen, udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, kulturhusleder Jesper Juul og den kommende arrangementsmedarbejder. Styregruppen træffer beslutning om de overordnede rammer for havnejubilæet. Arrangementsmedarbejderen udarbejder en evalueringsrapport efter havnejubilæet, der forelægges kommunalbestyrelsen. 29

32 Økonomiudvalget Når anvendelsen er til finansiering af driftsmæssige formål inden for eget udvalg, vil der være tale om en budgetomplacering. Anvendes derimod en andel af det afsatte beløb til finansiering af formål inden for et andet udvalg, er der tale om en tillægsbevilling. Økonomiske konsekvenser Når anvendelsen er til finansiering af driftsmæssige formål inden for eget udvalg, vil der være tale om en budgetomplacering. Anvendes derimod en andel af det afsatte beløb til finansiering af formål inden for et andet udvalg, er der tale om en tillægsbevilling. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til ansættelse af arrangementsmedarbejder på konto 6.51 under økonomiudvalgets område, hvor kultur- og udviklingsafdelingen har det administrative ansvar, 2. tillægsbevillingen finansieres af det afsatte budgetbeløb på 0,450 mio. kr. til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum i 2013, 3. der udbetales 0,300 mio. kr. som tilskud til aktiviteter til jubilæet, finansieret af det afsatte budgetbeløb på 0,450 mio. kr. til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum i Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 30

33 Økonomiudvalget Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 31

34 Økonomiudvalget Fjordcentret - underskudsdækning regnskab 2010 samt regulering af driftstilskud G00 08/24633 Åben sag KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med at regnskabsførelsen for Fjordcentret overgik fra Norddjurs Kommune til Fjordcentret blev der på Kommunalbestyrelses møde den 30. november 2010 givet en bevilling til nulstilling af mellemregningskontoen/kassekreditten med 0,400 mio. kr. Ved den endelige regnskabsaflæggelsen for 2010 var der et træk på mellemregningskontoen / kassekreditten på 0,475 mio. kr. Altså et yderligere underskud på 0,075 mio. kr. Dette underskud blev opkrævet af Fjordcentret og har dermed belastet Fjordcentrets økonomi i 2011/12. I forbindelse med underskudsdækningen ultimo 2010 var det hensigten at saldoen på mellemregningskontoen / kassekreditten skulle nulstilles og udgå med virkning fra Fusionsprocessen i forhold til den samlede naturformidling har betydet, at Fjordcentret har anvendt flere arbejdsressourcer end forventet både administrativt og fysisk med henblik på at skabe ensartet kvalitet i administration og tilbud til borgere og turister. Derfor foreslår forvaltningen, at Norddjurs Kommune dækker underskuddet på 0,075 mio. kr. som kompensation for den ekstra arbejdsmængde. I budget 2012 er der afsat et beløb på 0,092 mio. kr. til låneandel Fjordcentret. Dette lån er ophørt ultimo Forvaltningen foreslå at låneandelen i 2012 anvendes til at dække underskuddet fra regnskab 2010 for Fjordcentret. Naturcenter Fjordcentret overtog med virkning fra 1. februar 2012 driften af Naturcenter Norddjurs. I budgettet for Naturcenter Norddjurs var der en forventet nettoindtægt på 0,086 mio. kr. i forbindelse med udlejning Kristruplejren. Kristruplejren overgik i midlertidigt til teknik og miljø, hvorfor Fjordcentret ikke har haft en indtjeningsmulighed som forventet i budgettet for 2012 og fremover. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen foreslår, at der sker konvertering af låneandelen på 0,092 mio. kr. til yderligere driftstilskud Naturcenter Fjordcenter som kompensation for manglende indtægt på 0,086 mio. 32

35 Økonomiudvalget kr. fra 2013 og fremover, da Kristruplejren ikke indgår i samarbejdsaftalen med Fjordcentret men blev budgetteret som et indtægtsgrundlag for Fjordcentret ved overdragelse af naturformidlingsopgaven i Norddjurs Kommune. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. underskuddet på 0,075 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til låneandel Fjordcentret, 2. underskuddet på 0,075 mio. kr. udbetales som yderligere driftstilskud for 2012 og finansieres af det afsatte budget til låneandel Fjordcentret. Kultur- og udviklingudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33

36 Økonomiudvalget Strategi for Business Region Aarhus P35 10/24588 Åben sag KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Business Region Aarhus-samarbejdet er et erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Århus og Norddjurs Kommuner. Samarbejdet har eksisteret i forskellige former siden Senest med deltagelse af Silkeborg Kommune og Randers Kommune. Samarbejdet omfatter virksomheds- og erhvervsrelaterede projekter og aktiviteter, som er i fælles interesse og drives bedre i fællesskab end hver for sig. Herved opnås synergi i form af bedre ressourceudnyttelse, større effekt og bedre adgang til finansiering. Som en konsekvens af udvidelsen af samarbejdet og som følge af beslutning på borgmestermøde, er igangsat et strategiarbejde for samarbejdet frem mod Forslag til strategiaftale for Business Region Aarhus samt handlingsplan for blev drøftet på møde i kultur- og udviklingsudvalget den 17. september 2012 og anbefalinger herfra samt fra de øvrige 8 kommuner er indarbejdet i strategi og handlingsplanen. Forslag til strategiaftale for Business Region Aarhus samt handlingsplan for forelægges hermed udvalget til politisk drøftelse med henblik på godkendelse af strategien og handlingsplanen. Strategi såvel som handlingsplan er principgodkendt på møde den 5. november 2012 i den politiske styregruppe med deltagelse af samarbejdets borgmestre Forvaltningen har udarbejdet et bilag, som redegør for strategiens hovedpunkter og forvaltningens kommentarer hertil. Strategiaftale for Business Region Aarhus Handlingsplan for

37 Økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at strategiaftale og handlingsplan godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Bilag: 1 Åben Strategi Business Region Aarhus 6778/13 2 Åben BRA strategi /13 3 Åben BRA Handlingsplan /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 35

38 Økonomiudvalget Orientering om samarbejde med Djur WindPower Ø39 12/1187 Åben sag KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2012 og overslagsårene er der afsat 0,500 mio.kr. til erhvervsudviklingsindsats og -branding. Midlerne er tænkt anvendt til at styrke markedsføringen af erhvervsområder i Grenaa i forbindelse med de muligheder for at få yderligere effekt af etableringen af Anholt Havvindmøllepark i samarbejde med netværket Djurs Wind Power. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. februar 2012 at anvende 0,420 mio.kr. til et to-årigt samarbejde med Djurs Wind Power, og at samarbejdet evalueres halvårligt. Forvaltningen indgik på den baggrund en samarbejdsaftale den 1. maj 2012 med varighed indtil udgangen af april måned Efterfølgende blev der etableret samarbejde med direktøren for Djurs Wind Power med månedlige opfølgningsmøder, hvor opgaven, som skulle løses for Norddjurs Kommune, blev drøftet. Der har ligeledes løbende været dialog efter behov. Imidlertid er samarbejdet mellem Djurs Wind Power og direktøren for netværket ophørt i oktober måned. Derfor foreligger der ikke en afrapportering på konkrete virksomheder, som kunne være potentielle for at starte virksomhed i Norddjurs Kommune. Forvaltningen har efterfølgende sat samarbejdsaftalen i bero indtil en ny koordinator/direktør er fundet til opgaven. Forvaltningen har ved opslag af den ledige stilling medvirket til at udforme jobprofil og stillingsopslag samt udvælgelse af kandidat til stillingen. Der vil tidligst kunne ske ansættelse af en ny person i stillingen hos Djurs Wind Power den 1. januar Der vil formodentlig blive tale om, at en nyansat vil anvende de første par måneder til at få overblik over opgaverne i netværket og for Norddjurs Kommune. Forvaltningen vurderer derfor, at der først foreligger konkrete resultater af samarbejdet i løbet af foråret

39 Økonomiudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at evalueringen tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 37

40 Økonomiudvalget Glesborg by- og udviklingsplan P05 12/5788 Åben sag MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Udviklingsforvaltningen afholdte den 1. november 2012 borgermøde i Glesborg Forsamlingshus. På programmet var en præsentation og diskussion af Glesborg by- og trafikplan. Med hjælp fra Glesborg Borgerforening var fremmødet stort og mødet foregik i en konstruktiv stemning. Udviklingsforvaltningen fremlagde de overordnede ideer i Glesborg by- og trafikplan, hvorefter de fremmødte opdelte sig i grupper og diskuterede planen. Til sidst fremlagde hver gruppe deres meninger og ændringsforlag til Glesborg by- og trafikplan. Resultatet af borgermødet blev, at de fremmødte borgere anbefaler at det nuværende vejforløb beholdes. 2 1 vej mellem Laenvej og Hemmedvej droppes, aktivitetsplads ved gammel posthus flyttes og parkeringsplads bevares. Flere fremmødte mente det ville blive vanskeligt at etablere det viste gadekær. Derudover var der forslag om opkøb og nedrivning af bl.a. den gamle brugs og posthus. På mødet kom det frem, at AquaDjurs planlægger at separere kloakken i Glesborg inden for den nærmeste fremtid. Dette vil resultere i, at store dele af vejene i Glesborg opgraves. Efterfølgende har Udviklingsforvaltningen afholdt møde med AquaDjurs, og på opfordring har AquaDjurs fremsendt et notat om mulighederne for koordinering af de anlægsarbejder der beskrives i by- og trafikplanen, og det planlagte kloakarbejde (notatet er vedlagt som bilag). Det fremsendte notat beskriver 4 scenarier for koordinering mellem by- og trafikplan og kloakarbejde: Scenarie 1: AquaDjurs udfører kloaksepareringen i hele Glesborg Bygade i Dette anses ikke som realistisk, da entreprisen for kloakarbejdet forventes at beløbe sig til mindst 10 mio. 38

41 Økonomiudvalget kroner. Denne udgift kan ikke finansieres i AquaDjurs anlægsbudget i Et andet aspekt er tidsfaktoren, idet der både skal udarbejdes projekt, afholdes licitation mv. Scenarie 2: AquaDjurs udskyder at udføre kloakseparering i 10 år. Af hensyn til vandmiljøet og driftsøkonomi i AquaDjurs, bør projektet ikke udskydes i så mange år. Endvidere opnås heller ikke de store økonomiske fordele, der vil være ved at koordinere kloak- og trafikprojektet. Scenarie 3: AquaDjurs udfører kloakseparering i 2013 på Glesborg Bygade på strækningen Glesborg Kærvej til Hemmedvej. Det vil være muligt at foretage en kloakseparering på den nævnte strækning, med en koordineret gennemførsel af by og trafikplanen. Dog vil det erfaringsmæssigt blive dyrere pr. meter for AquaDjurs vedkomne, end hvis hele projektet udbydes og gennemføres på en gang. Scenarie 4: Koordinering af kloak- og trafikprojekt i 2013 som udbydes til fælles gennemførelse i 2014/15. Ved at koordinerer de 2 projekter vil Norddjurs Kommune sandsynligvis få mere by- og trafikplan for pengene. Borgerne i Glesborg vil kun blive generet at anlægsarbejde én gang og det vil være muligt at få koordineret projektet med andre ledningsejere såsom fjernvarme og vandforsyning. Økonomiske konsekvenser Udviklingsforvaltningen mener, at den mest fordelagtige løsning både praktisk og økonomisk vil være scenarie 4. Det betyder, at så snart AquaDjurs (og evt. andre ledningsejere) er færdige med ledningsarbejde i jorden, kan reetableringen af veje og fortov ske, i henhold til by- og trafikplan for Glesborg. På budget 2013 er der afsat en anlægsbevilling på kr. til udførsel by- og trafikplan Glesborg. Denne anlægsbevilling skal så flyttes til budget Notat fra AquaDjurs er vedlagt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, 39

42 Økonomiudvalget at Udviklingsforvaltningen i fællesskab med AquaDjurs udbyder anlægsarbejdet i forbindelse med gennemførsel af by- og trafikplan Glesborg og kloakseparering til gennemførsel i 2014/15 2. at rådighedsbeløbet på kr. afsat på budget 2013 indarbejdes i 2014, I forbindelse med budgetlægningen for at rådighedsbeløbet på afsat i 2013 henlægges i kassebeholdningen Miljø og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 19. december 2012 og tiltræder indstillingen. Bilag: 1 Åben Notat fra AquaDjurs /12 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og tilføjer, at der fremsættes en bevillingssag i Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 40

43 Økonomiudvalget Ny daginstitution i Auning - og en løsning på dagsinstitutionskapacitet i Område Auning P20 13/1091 Åben sag BUU, ØK, KB, høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I løbet af den indledende proces med etablering af en ny børnehave i Auning har det vist sig: At der er behov for at udarbejde et nyt dispositionsforslag, der giver mulighed for en meget fleksibel udnyttelse/indretning af bygningsarealerne. Desuden skal der skabes bedre sammenhæng mellem inde- og udearealer og der skal tages højde for, at der skal være mulighed for at udvide institutionen. At der er fremkommet et ønske fra bestyrelsen i Område Auning om en udvidelse af dag-tilbudskapaciteten i Auning. At der er fremkommet et ønske om, at der også etableres vuggestuepladser i Auning og at en ny daginstitution kan rumme dagplejens legestue og gæstedagpleje. Kapacitetsproblemerne og ønskerne til den nye daginstitution blev drøftet på et borgermøde den 15. november 2012 i Auning med deltagelse af medlemmer af områdets bestyrelse, forældre, medarbejdere og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Et notat om kommunalbestyrelsens beslutning om at opføre en ny børnehave i Auning og om udviklingen i børnetallet i Område Auning er vedlagt som bilag. Med henblik på at sikre en forøgelse af dagtilbudskapaciteten og samtidig fastholde den afsatte anlægsramme på 17 mio. kr. til den nye institution er der udarbejdet to forslag, der begge medfører, at daginstitutionen Skovvang med den tilhørende legestue i Spættehuset i en periode fortsætter som en driftsenhed i Område Auning. Der er udarbejdet følgende to forslag: 1) Den nye daginstitution i Auning opføres udelukkende som en børnehave. 41

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 2012/12 Sted : Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning Dato : 17. december 2012 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet N O TAT Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:09-2656 1. Parter og omfang Som led i samarbejdet mellem udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune og Baunhøj Mølle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : 15.35 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere