Forest Stewardship Council

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forest Stewardship Council"

Transkript

1 Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende direktør Zoltan Paksy, og - i det følgende benævnt "FSC GD" - (2) (UDFYLD VENLIGST MED NAVN & SELSKABSFORM, ADRESSE & BEHØRIGT BEFULDMÆGTIGET REPRÆSENTANT SKREVET MED STORE BOGSTAVER) Indledning - i det følgende benævnt "licenstager" - Forest Stewardship Council A.C. (i det følgende benævnt "FSC AC") med hjemsted på Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, i Oaxaca, Oaxaca, México, er en international nonprofit-medlemsorganisation, som blev oprettet med henblik på at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove. FSC GD er et helejet tysk datterselskab med begrænset ansvar af FSC AC. FSC GD forvalter FSC-licensprogrammet, herunder udstedelsen af licens vedrørende FSC-varemærkerne. Licenstageren er en juridisk enhed, der kan FSC-certificeres. Licenstageren er forpligtet til at fremme miljømæssigt passende, socialt fremmende og økonomisk bæredygtig forvaltning af verdens skove og tage afstand til samt afholde sig fra uacceptable skovbrugsmetoder og den manglende opfyldelse af principperne og kriterierne i FSC-certificeringsordningen. Denne aftale henviser til den service-/certificeringsaftale (i det følgende benævnt "certificeringsaftale"), der er indgået mellem licenstageren og et FSC-akkrediteret certificeringsorgan (i det følgende benævnt "CO"). FSC GD vil udstede en ikke-eksklusiv licens, der er underlagt de begrænsninger, som er fastsat nedenfor, til licenstageren med henblik på anvendelse af licensmaterialerne i forbindelse med licenstagerens aktiviteter som en ansøger til FSC-certificering og/eller en FSC-certifikatindehaver. Hermed aftales følgende: 1 Definitioner & fortolkninger 1.1 "Aftale" henviser til denne aftale, appendiks 1, og certificeringskravene, som fra tid til anden kan ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i den seneste udgave af denne aftale "Certificeringskrav" omfatter følgende krav: FSC Global Development GmbH Charles-de-Gaulle-Strasse Bonn Tyskland Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) Administrerende direktør Zoltan Paksy Handels- og selskabsregister Bonn HRB af 6

2 1.2.1 "FSC-certificeringskrav" henviser til dokumenter (f.eks. certificeringspolitikker, standarder, vejledende dokumenter, anbefalinger og andre dokumenter) vedrørende FSCcertificeringssystemet indeholdt i FSC-programmet for politikker og standarder, som er nødvendige til forvaltning af den seneste udgave af FSC-certificeringssystemet, og kan downloades via FSC-databasen "FSC's institutionelle dokumenter" henviser til styredokumenter (f.eks. vedtægter, statutter, FSC's konflikthåndteringssystem og andre dokumenter) vedrørende FSCcertificeringsordningen, som er nødvendige til forvaltning af den seneste udgave af FSCcertificeringssystemet, og kan downloades via FSC-databasen "ISO-krav" henviser til dokumenter, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (f.eks. ISO-standarder, vejledninger og andre dokumenter) som omtalt i den seneste udgave af FSC-certificeringskravene. 1.3 "Ikrafttrædelsesdato" henviser til den dato, en afgørelse eller en aftale træder i kraft. 1.4 "FSC-akkrediteret certificeringsorgan" henviser til et CO, som er udpeget af FSC AC til at gennemføre FSC-certificeringsauditering af ansøgere til FSC-certificeringsordningen og kontrol af de certificerede skovforvaltningsvirksomheder og virksomheder inden for skovbrugsprodukter i henhold til certificeringskravene. 1.5 "FSC-certificeringsordning" henviser til en ordning udviklet af FSC AC med henblik på at sikre uafhængig tredjepartscertificering af miljømæssigt ansvarlig, socialt fremmende og økonomisk bæredygtig skovforvaltning som en markedsmekanisme, der tillader producenter og forbrugere at identificere og købe træ- og andre skovbrugsprodukter fra velforvaltede skove. FSC-certificeringsordningen omfatter følgende programmer: "FSC-certificeringssystemet" omfatter aktiviteter inden for vurdering og certificering af skovforvaltningsvirksomheder og virksomheder inden for skovbrugsprodukter i henhold til certificeringskravene "FSC-programmet for politikker og standarder" omfatter aktiviteter inden for udarbejdelse af normative og ikke-normative dokumenter (f.eks. politikker, standarder, anbefalinger), som er nødvendige for at kunne forvalte FSC-certificeringsordningen. 1.6 "FSC-database" henviser til et computerbaseret system, der indeholder data om FSCcertificeringsordningen (f.eks. certifikatindehavere, FSC-licenstagere osv.), og som drives af FSC AC. Databasen findes på 1.7 "Licensmateriale" henviser til de FSC-varemærker, som der gives licens til i henhold til aftalen, og som er anført i appendiks "Tredjeparter" henviser til parter (dvs. personer, organisationer, virksomheder eller grupper af personer), som ikke er part i denne aftale. 1.9 Hvis aftalens afsnit og appendikser er i modstrid med certificeringskravene, har certificeringskravene forrang. 2 FSC-varemærketjenester 2.1 Parterne bekræfter, at CO'et forvalter dette licensforhold på vegne af FSC GD og skal fungere som kontaktperson og har ansvar for følgende tjenester: label- og logogodkendelser i henhold til certificeringskravene, støtte i forbindelse med anvendelsen af licensmaterialet og labeludbyderens levering af adgang til licensmaterialet (www.info.fsc.org). 2 af 6

3 3 Licenstagerens statusser 3.1 Licenstageren kan i aftalens gyldighedsperiode have følgende forskellige statusser i forhold til FSC-certificeringssystemet: status som en ansøger til FSC-certificering eller indehaver af et suspenderet og/eller udløbet FSC-certifikat, status som indehaver af et FSC-certifikat, som hverken er udløbet eller suspenderet. 3.2 Licenstagerens status i henhold til afsnit 3.1 afhænger af CO'ets uafhængige certificeringsafgørelser, som offentliggøres i FSC-databasen. 4 Licens til anvendelse af licensmaterialet 4.1 FSC GD udsteder en vederlagsfri, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, til licenstageren. Denne giver ret til anvendelse af licensmaterialet med henblik på on product-mærkning på certificerede produkter og til salgsfremmende formål i hele verden i overensstemmelse med certificeringskravene (off-product mærkning). 4.2 Licensen skal suspenderes ipso facto, hvis licenstagerens status er som omtalt i afsnit Licensen træder ipso facto i kraft fra det tidspunkt, hvor licenstagerens status er som omtalt i afsnit FSC AC og FSC GD bevarer retten til at anvende og/eller udstede underlicens til de tildelte rettigheder i en hvilken som helst form. 4.4 For at undgå markedsforvirring skal licenstageren, mens denne er suspenderet i henhold til afsnit 4.2, hverken kunne anvende licensmaterialet i nogen som helst form, herunder mærkning af produkter eller salgsfremmende aktiviteter, eller kunne henvise til FSCcertificeringsordningen på hjemmesider, i kataloger, foldere, på produkter osv.. Dette ville være et brud på aftalen. 4.5 FSC GD garanterer over for licenstageren, at FSC AC er indehaver af de varemærker, der er indeholdt i appendiks 1, og at FSC GD er bemyndiget af FSC AC til at tildele de rettigheder og udstede de licenser til licenstageren, som tildeles og udstedes i henhold til denne aftale, eller som der er indgået en aftale om tildeling og udstedelse af. 5 Implementering af certificeringskrav 5.1 Certificeringskravene skal være en integreret del af den seneste udgave af aftalen, og FSC GD offentliggør altid certificeringskravene i deres seneste udgave på hvor licenstageren selv skal hente dem. 5.2 Parterne er enige om, at der i henhold til FSC-programmet for politikker og standarder forbeholdes ret til efter eget skøn at kunne ændre certificeringskravene i overensstemmelse med de fastlagte procedurer for en sådan ændring. 6 Licenstagerens grundlæggende forpligtelser 6.1 Licenstageren skal udnytte de tildelte rettigheder i god tro og i overensstemmelse med vilkårene og bestemmelserne i denne aftale og skal handle i overensstemmelse med alle rimelige instrukser fra FSC GD og CO'et. 6.2 Licenstageren skal indhente en forhåndsgodkendelse i forbindelse med enhver varemærkeanvendelse fra CO'et i henhold til certificeringskravene. 3 af 6

4 7 Kvalitet & vedligeholdelse af licensmaterialet 7.1 Parterne er enige om, at FSC GD og CO'et har ret til at anmode om prøver på eller detaljer vedrørende produkter, salgsfremmende materiale eller tjenester, der sælges eller leveres i forbindelse med licensmaterialet, med henblik på at vurdere overholdelsen af denne aftale og vise anvendelsen af licensmaterialet for at fastholde registreringen af licensmaterialet (f.eks. vareprøver, eksempler på salgsfremmende materiale). 7.2 FSC GD garanterer og sikrer, at FSC AC vil gøre sit yderste for at fastholde de intellektuelle ejendomsrettigheder til licensmaterialet. Registreringen af licensmaterialet som varemærker henhører udelukkende under FSC AC's ansvarsområde. 7.3 I denne aftales gyldighedsperiode og herefter forpligter licenstageren sig til ikke at vedtage, anvende, tillade anvendelsen af, registrere eller forsøge at registrere licensmaterialet som varemærke, handelsnavn, domænenavn eller selskabsnavn eller del heraf eller begreber eller oversættelser med samme betydning som ovenstående eller ord, symboler eller billeder eller kombinationer heraf, som kan forveksles med ovenstående. 8 Overtrædelser 8.1 Licenstageren skal underrette CO'et eller FSC GD, hvis licenstageren får kendskab til en potentiel overtrædelse i forbindelse med licensmaterialet eller på anden vis trues eller modarbejdes af en tredjepart. 9 Gennemsigtighed & databeskyttelse 9.1 Licenstageren bemyndiger FSC GD til at offentliggøre licenstagerens virksomhedsnavn og adresse, det tildelte licensnummer og licenstagerens status i henhold til afsnit 3 & 4 i FSCdatabasen for at sikre fuld gennemsigtighed og således troværdigheden af FSCcertificeringsordningen. 10 Ansvarsbegrænsning & skadeserstatning 10.1 Alle parter og parternes datterselskaber eller underkontrahenter hæfter kun for skader og/eller ulemper, materiel skade og økonomiske tab som følge af handlinger eller forsømmelser fra direktørers, bestyrelsesmedlemmers, ansattes eller underkontrahenters side, som er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der gælder heller intet erstatningsretligt ansvar uden for kontrakt ved død og/eller personskade eller manglende opfyldelse af nøglekrav Licenstageren forpligter sig til at holde FSC AC, datterselskaber og ansatte skadesløse for økonomiske tab, erstatningskrav, materiel skade, personskade og udgifter, herunder advokatomkostninger, som krav mod tredjeparter eller tredjeparters krav som følge af aktiviteter udøvet af licenstageren, dennes ansatte eller underkontrahenter eller som følge af enhver handling eller forsømmelse fra licenstagerens side, dennes ansatte eller underkontrahenter eller som følge af produktansvar af enhver art. 11 Licenssuspendering 11.1 FSC GD kan suspendere de tildelte rettigheder som fastsat i afsnit 4, hvis licenstageren ikke overholder denne aftale Licenstageren skal ved suspendering øjeblikkeligt ophøre med at anvende licensmaterialet og sælge produkter som FSC-certificerede og anerkender, at CO'et er forpligtet til at kontrollere licensgiverens overholdelse af denne bestemmelse. Hvis der i denne sammenhæng er behov for en fysisk inspektion, hæfter licensgiveren for udgifterne til denne fysiske inspektion. 4 af 6

5 12 Gyldighedsperiode & aftalens udløb 12.1 Denne aftales gyldighedsperiode løber ubegrænset fra ikrafttrædelsesdatoen Begge parter har mulighed for at opsige aftalen efter et passende varsel på tre (3) måneder forud for udløbsdatoen Aftalen udløber ipso facto to (2) år efter udløbet af en gyldig FSC-certificering, hvis licensgiveren ikke har ansøgt om forlængelse heraf FSC GD kan af særlige grunde opsige aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftlig meddelelse herom. Der foreligger navnlig en særlig grund, hvis licenstageren: ikke opfylder kravene inden de angivne datoer eller inden for en maksimumperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen af en suspenderingsafgørelse i henhold til afsnit 11, forsætligt eller ved grov uagtsomhed bringer FSC AC's, datterselskaber herunder eller forbundne organisationers ry i miskredit eller skader dette ry Licenstageren kan af særlige grunde opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis FSC GD suspenderer de tildelte rettigheder i henhold til afsnit Overdragelse & udlicitering 13.1 Parterne er enige om, at FSC GD er bemyndiget til at overdrage aftalen til FSC AC eller et helejet datterselskab. 14 Jurisdiktion, lovgivning & værneting 14.1 Tvister vedrørende denne aftale eller aftalens gyldighed er undergivet voldgiftsreglerne og de supplerende bestemmelser om hastebehandling som fastsat af Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.v. (www.dis-arb.de) uden mulighed for inddragelse af almindelige domstole. Voldgiften skal finde sted i Køln, Tyskland. Voldgiftsdomstolen skal udgøres af én voldgiftsmand. Den materielle ret i Tyskland finder anvendelse på tvisten. Engelsk skal være det anvendte sprog under voldgiftssagen Parterne er udtrykkeligt enige om, at en subsidiær jurisdiktion, nemlig jurisdiktionen på licenstagerens hjemsted, finder anvendelse, hvis voldgiftsrettens afgørelse i henhold til afsnit 14.1 ikke kan håndhæves som følge af manglende gensidighed. Er dette tilfældet, kan den kompetente domstol fastlægge den lov, der skal finde anvendelse. 15 Diverse 15.1 Aftalen afspejler alle indgåede aftaler mellem parterne vedrørende aftalens genstand, medmindre der svigagtigt er givet forsikringer eller garantier vedrørende denne aftale, som udtrykkeligt er nævnt, eller som der henvises til, og aftalen har forrang for alle tidligere aftaler, fremstillinger, tekster, forhandlinger eller indgåede aftaler i forbindelse hermed. Ændringer, modifikationer og/eller tillæg til denne kontrakt (herunder ændringer til dette underafsnit) skal bekræftes skriftligt for at være retsligt bindende. Det påhviler den part, der påstår, at der er indgået en mundtlig aftale, som har forrang for aftalen, at fremlægge beviser herfor Parternes manglende håndhævelse af bestemmelserne i denne aftale eller en rettighed eller 5 af 6

6 et retsmiddel i henhold hertil eller i henhold til lovgivningen eller efter billighed eller manglende udøvelse af en option i henhold til ovenstående udgør ikke en frafaldelse af en sådan bestemmelse, ret, retsmiddel eller option eller på nogen måde gyldigheden af denne aftale Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller bliver ugyldig, eller hvis denne aftale indeholder en udeladelse, finder de andre bestemmelser stadig anvendelse. I stedet for den ugyldige bestemmelse finder en gyldig bestemmelse anvendelse i henhold til, hvad der kommer tættest det, parterne havde til hensigt i forretningsøjemed. Dette gælder også i tilfælde af en udeladelse. 16 Side til undertegnelse 16.1 Licenstageren accepterer med sin underskrift nedenfor aftalens vilkår og betingelser. Aftalen skal ikke kontrasigneres af FSC GD, men træder i kraft, så snart CO'et offentliggør licensen på vegne af FSC GD i FSC-databasen på Offentliggørelsesdatoen er lig ikrafttrædelsesdatoen. Licenstageren modtager ingen bekræftelse på aftalens gyldighed fra FSC GD. By, dato for licenstageren (Navn på den befuldmægtigede repræsentant skrevet med STORE bogstaver) Appendiks 1: Licensmateriale 1 FSC AC's varemærker 1.1 Logo + FSC 1.2. "FSC" 1.3 "Forest Stewardship Council" 6 af 6

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere