Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014"

Transkript

1 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander kom under pkt. 2. Svend Erik Gerberg Simonsen kom under pkt. 5 Minna Irene Siegumfeldt kom under pkt. 5 Uden afbud: Hans-Henrik Wederkinch Johansen (indkaldt som stedfortræder) Uden stemmeret: Gerd Lottenburger Viktor (personalerepræsentant) og Bodil Rasmussen (regnskabsfører og sekretær), deltog ikke i punkt 6b. Jakob Riis deltog ikke i første del af punkt 6b. Afbud: Jens Henrik Jakobsen, Lydia Iris Nielsen og Michael Hall. 1) Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et pkt. under 2b. Ansøgning fra Drys Ind om støtte. 2) Formanden a) Beretning i) Status på høring om sognegrænseændringer efter formandens møde hos biskoppen onsdag d. 4. juni. Menighedsrådets 2. høringssvar er sendt d ii) Fællesmøde med Poul Langagergaard lørdag d. 15. nov.. Udvalget har udarbejdet et forslag til dagsprogram i samarbejde med P.L. Hvem sørger for Jens Andersen er koordinator. Jørn Johansen bager nogle kager.

2 at skaffe frokost og anden forplejning til dagen? Poul Langagergaard har fremsendt en sammenskrivning af svarene på sp. 19 fra spørgeskemaet, som er udsendt til alle der er indbudt til at deltage lørdag den 15. nov. Dette er fremsendt sammen med et brev med programmet for dagen. iii) Menighedsrådsmedlemmer og personale inviteres til møde med Københavns kommune om udviklingsplanerne for Centeret torsdag d. 30. oktober kl i Solvang kirke. Formålet med mødet er, dels at vi bliver orienteret om planerne for området, og dels at kommunen ønsker at høre om vore tanker angående udviklingen af området. Mødet forventes at vare 1 til 1½ time. Formanden og flere fra KU møder op. Alle er i øvrigt velkomne. iv) Orientering om debatmøde i distriktsforeningen om dennes fremtidige rolle, og kirkens struktur i øvrigt. v) Distriktsforeningen har udsendt indbydelse til deltagelse i forskellige kurser i efteråret. Man kan se mere om indholdet på DAP, eller ved at benytte følgende link: kort-om-ledelse/efteraar- Oversigt over kurser der tilbydes kan endvidere ses på Følgende kurser tilbydes:

3 1: KORT OM lønforhandling den 23. oktober 2: KORT OM arbejdspladsvurdering (APV) den 28. oktober 3: KORT OM afskedigelser den 4. november 4: KORT OM konflikthåndtering den 27. november Alle kurser begynder kl og slutter kl Kurserne er gratis for medlemmer af Distriktsforeningen. Tilmelding til sekretæren Frode Benedikt Nielsen senest 1 uge før afholdelsen af et kursus. vi) Fra Københavns Stift er d. 1. okt. udsendt nyhedsbrev fra folkekirkens mellemkirkelige råd, hvori der bl.a. opfordres til i 2015 at afholde en fælles dag i anledningen af 25 års jubilæum for oprettelsen af Folkekirkens mellemfolkelige Råd. I 2015 er det 25 år siden loven om mellemkirkelige udvalg trådte i kraft, ligesom det var der, man oprettede Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Som markering af jubilæumsåret foreslår stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg Stift, at man på sognebasis afholder en international kirkedag på Mariæ bebudelsesdag, søndag d. 22.marts 2015, og gør det til en årligt tilbagevendende begivenhed. vii) Fra Kirkeministeriet udsendes d. 6.okt. information om, at Den folkekirkelige Udviklingsfond 2015 er åben for ansøgninger for tildeling af midler for år Ansøgningsfristen er 1. nov..

4 I 2015 vil Den folkekirkelige Udviklingsfond støtte initiativer inden for to områder: 1: Initiativer, der styrker den diakonale indsats i sognene 2: Initiativer, der fremmer nye veje i den udfordring, det er at være kirke på landet, herunder særligt samarbejde med lokale myndigheder, institutioner, foreninger og private virksomheder Man kan læse mere om dette på: viklingsfond - midler gives til projekter, og ikke til enkeltpersoners kursusdeltagelse. Fra postlisten: Indkommende post: KFUM s sociale arbejde sender tak for støtten Fornyet indbydelse fra distriktsforeningen til debatmøde d , med samtidig indbydelse til forskellige kurser i efterårets løb. Se andetsteds flere mails fra samvirkende menighedsplejer om indbydelse til et kursus, der omhandler ledelse af frivillige. Kurset foregår i Vestervangskirken i Helsingør d via 7090 fremsendt fælles provstikontrakt til det fælles samarbejde med Kirkeweb blandt andet med angivelse af hvilket beløb, Solvang Kirke får refunderet af provstiet i januar måned i forbindelse med vores egen aftale med

5 Kirkeweb via 7090 er der fra provsten kommet information om ny anordning omkring konfirmationsforberedelse. Det nye er, at det nu ved lov er besluttet, at menighedsrådet har ansvar for at tilbyde børnekonfirmandundervisning til børn på tredje eller fjerde klassetrin. Selve undervisningen og tilsynet med denne påhviler præsten. Der kan læses mere om ordningen via følgende link: https://www.retsinformation.dk/forms/r07 10.aspx?id= frimærkeklubben, som har ansøgt om at låne lokaler, har fundet andre muligheder. Formanden har repliceret, at de naturligvis er velkomne til at ansøge på et senere tidspunkt, hvis de skulle have behov for det via 7090 er der fra nogle skoleelever i Horsens kommet anmodning om at svare på nogle spørgsmål, de skal arbejde med i et projekt i skolen efterfølgende. Formanden har svaret på spørgsmålene fra skoleeleverne. Ny post efter udsendelse af dagsorden : DAP en: Stiftsrådets Ungeudvalg arrangeret en temadag i DR-byen den IKC: Tak for støtte til Sommercamp : Kirkefondet: Vedr. vejkirker Rådet beslutter på næste rådsmøde, hvorvidt vi fortsat vil deltage.

6 - Tværkulturelt Center: Vi har modtaget en pjece Med andre øjne om migranters møde med folkekirken. Placeres på hylden ved opslagstavlen. Udgående post: via 7090 fremsendt til stiftet 2. høringssvar på høring om forslag til sognegrænseændringer mellem Island Brygges og Solvang sogn fremsendt til provstiet menighedsrådets holdning til den fælles regnskabsfunktion i provstiet b) spunkter 1) Ændring af husordenen. Mindre ting skal rettes og godkendes. Det med rødt skrevne er de ændringer, der i hvert tilfælde skal godkendes. Skal der ændres andet? Se bilag 3. Formanden retter husordenen til så den kan være på to sider, og bilag med kontaktpersoner mm. kan udskiftes fra tid til anden. Endelig udgave til godkendelse på næste møde. 2) Forslag til ophævelse af revisionsklausul i forbindelse med lov om ændring af folkekirkens økonomi og stiftsrådenes rolle; som bl.a. beskrevet i betænkning Se bilag 4 og 5. Skal vi afgive et høringssvar? Høringsfrist: 10. nov. Rådet besluttede ikke at udarbejde et høringssvar. 3) Ansøgning fra Drys Ind vedr. støtte Menighedsrådet vedtog ikke at støtte Drys Ind 4) Kasserer a) Beretning På spørgsmål vedr. mobilepay og

7 bankoverførsel oplyste kassereren at der ikke var noget nyt Regnskabsføreren har via DAP overført revisionsprotokollat og menighedsplejens regnskab. b) spunkter Godkendelse af fremlagt budget for 2015 Udkast udsendt til rådet den Rådet behandlede det udsendte udkast. Budgettet blev rettet til og derefter godkendt. 5) Kirkeværge a) Beretning Solskiftevej: Der er udskiftet varmvandspumpe Fælledfold: Der er udskiftet knækket bundhane på fyret og tjekket fugtplet. Alt er tørt. Kirken: Gartner kommer og planter træ på parkeringspladsen i slutningen af ugen eller i begyndelsen af næste uge. Gartneren vil gerne købe restlager af chaussésten. b) spunkter Intet 5) Kirkeudvalget Pkt. 5 blev behandlet før pkt. 4. a) Beretning Der henvises til nr. i Kirkeudvalgets liste Pkt. 199

8 Pkt. 207 Pkt. 217 Pkt. 252 Pkt 291 Der er leveret tape i dag. Pkt Pkt Arbejdet er færdigt. b) spunkter Punkt 282 i KU listen: Indkøb af nye bogstaver med kirkens navn SOLVANG KIRKE Bogstaverne købes til januar Rådet besluttede at bogstavernes størrelse bliver 20 cm. Teksten bliver: SOLVANG KIRKE Kommunen bliver tilbudt at sætte et skilt med gadenavn et passende sted (evt. kapellet) på mødet på torsdag den 30. oktober. 6) Kontaktpersonen til personalet a) Beretning Organist Inger Marie Riis deltager i et kursus om konflikthåndtering på organistforeningens regning. Kontaktperson Svend Erik G. Simonsen deltager i samme kursus på menighedsrådets regning knap kr. Kurset er i januar. Tilladelse til dette er, grundet kort ansøgnings- og svarfrist, givet af formanden. Rådet støtter op om den beslutning som formanden har taget. Formanden har reflekteret over at så dyre kurser fremover helst ikke godkendes uden om menighedsrådet. Menighedstrådet er enig med formanden i disse overvejelser. Forretningsudvalget kommer med et oplæg til næste møde vedr. en eventuel bagatelgrænse. Børneattester. Der er kommet nye regler vedr. børneattester Der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse af en ændret procedure ang. børneattester: Per Bøjstrup, Ole W. Pedersen og Bodil

9 Rasmussen. b) spunkter Kursusansøgninger m.m. fra organist Inger Marie Riis: (1) Ansøgning om ½ fridag for hver deltagelse i kristendomskursus; i alt 5 fridage. Forretningsudvalget anbefaler at organist Inger Marie Riis tildeles 5 erstatningsfridage for den ekstra tjeneste hun gør i forbindelse med kristendomskurset. Vil MR følge denne indstilling? Menighedsrådet bevilgede 5 erstatningsfridage til dette. (2) Forspil/rytmisk musik Organist Inger Marie Riis ansøger om et kursus i forspil/rytmisk musik med Dario Andrella over 10 gange i løbet af vinteren. Pris 450 kr/gang = 4500,-. Forretningsudvalget anbefaler at organisten går videre med dette kursus, og undersøger muligheden for at få dækket udgifter via SVU-midler. Menighedsrådet bevilgede kurset. Det er aftalt med organisten at kursusmidlerne dermed (se dog herunder) er opbrugt for 2015, herunder er der ikke mulighed for at organisten at få dækket deltagelse i årskursus. (3) Korledelse Organist Inger Marie Riis ansøger om et kursus i korledelse eneundervisning på 10 gange i foråret Samlet pris: omkring 4500,-. Forretningsudvalget anbefaler at organisten går videre med dette kursus, og undersøger muligheden for at få dækket udgifter via SVU-midler. Menighedsrådet bevilgede kurset. Kursusansøgning fra Kirke- og kulturmedarbejder Theis Larsen: (1) Ansøgning om deltagelse i kurset ledelse af frivillige, som foregår i Menighedsrådet bevilgede kurset.

10 Vestervangskirken i Helsingør d Pris: 300,- samt rejseomkostninger. Vil Menighedsrådet dække dette? Kursusansøgninger fra kordegn Bodil Rasmussen: (1) Kordegn Bodil Rasmussen ønsker at deltage i et kursus om Personalejura for kordegne med ledelsesopgaver. Pris: 750 kr. + rejseomkostninger. Forretningsudvalget indstiller at kurset bevilges kordegnen, og at dette betragtes som en arbejdsdag. Kontaktpersonen redegjorde for at det er ansøgninger fra kontaktpersonen, ikke fra Bodil Rasmussen. Menighedsrådet bevilgede kurset. (2) Diakoni og ledelse; resterende moduler i diplomuddannelsen. Modul Forretningsudvalget indstiller at Bodil Rasmusen går videre med modul 6 af denne uddannelse, og undersøger muligheden for at få dækket udgifter via SVU-midler. Bodil Rasmussen gennemfører uddannelsens modul 6-10 om nødvendigt for egne midler. Med hensyn til modul 6 blev det afklaret at modulprisen bliver ca ,- kr. og det varer 6 arbejdsdage. Menighedsrådet besluttede at menighedsrådet ikke dækker kursusafgift til modulet, men at 3 dage af modulet regnes som arbejdstid. Der søges SVU-midler som hidtil. De øvrige moduler behandles på næste menighedsrådsmøde. 8) Kontaktperson til det frivillige arbejde a) Beretning Se pkt. 7 a. b) spunkter Ingen

11 9) Personalerepræsentanten a) Beretning Intet b) spunkter Intet 10) Præsterne. a) Beretning Per Frederiksen (de 3 første punkter er fælles for begge præster!) Præsterne påtænker at lave en dåbspjece med lokalt præg til forældre og faddere. Indtil nu har vi brugt en købt pjece, som er udsolgt fra forlaget. Det kan i denne forbindelse komme på tale at købe layoutbistand. Præsterne agter i løbet af første halvdel af 2015 at holde 3-4 kældergudstjenester på torsdag aftner i samarbejde med konfiklubben. Der vil blive brug for en pianist eller evt. nogle gange andre instrumenter. Menighedsrådet/kontaktpersonen må sammen med organisten tage stilling til om organisten selv eller en vikar skal medvirke. Vi vil forsøge at indplacere gudstjenesterne i rækken af anden-tjenester, så der ikke bliver for store klumper. Der er kommet en ny anordning vedr. konfirmation og konfirmationsforberedelse. Den vigtigste nyskabelse er at mini-konfirmand (eller børnekonfirmand, som det hedder i cirkulæresprog) nu gøres obligatorisk. Anordningen kan læses på

12 https://www.retsinformation.dk/forms/r0 710.aspx?id= Der er mindre ændringer. Blandt andet at menighedsrådet nu skal tages med på råd ved fastsættelse af konfirmationsdatoer. På konvent den 21. oktober er præsterne i provstiet blevet enige om et fælles event for konfirmanderne. Det er et stort rollespil, som hedder Luthers Nøgle, som bruges i en del provstier, bl.a. i Valby- Vanløse. Når alle sogne er med, kan det finansieres af PU. ( anslås ) Det forudsætter ud over menighedsrådenes tilslutning medvirken af alle præster og mindst 10 frivillige pr. kirke en hel lørdag. Første gang bliver i foråret Vi indbyder også Amagerland provsti til at være del af projektet. Mere information på: b) spunkter Per Frederiksen Intet c) Beretning Jens Henrik Jakobsen Intet d) s punkter Jens Henrik Jakobsen Intet 11) Visionsudvalgets udkast til en vision for Solvang Kirke. Det i det udsendte bilag 6 skal godkendes af Menighedsrådet. Visionsudvalget har forsøgt at formulere en vision for kirken. Herefter vil udvalget tale mere konkret om målsætninger for de Menighedsrådet tiltrådte visionsudvalget formulerede vision:

13 næste 3 5 år. Kirkens mission: o At fortælle om Jesus til mennesker, hvor de er Kirkens vision: o Vi vil være kirke for alle uanset alder og uanset deres åndelige og sociale baggrund o Vi vil dele Guds kærlighed i ord og handling o Vi vil styrke og engagere den enkelte og fællesskabet. 12) Mødested Amager a) Orientering Der har været en udflugt til Roskilde Domkirke med 34 deltagere. Det var en rigtig fin dag Der afholdes international gudstjeneste i Nathanaels Kirke den 2/11 kl ) Nyt fra Provstiudvalget Stiftsøvrigheden har ansøgt om stigning af bidrag. Provstiet siger nej til dette Med de tilbagemeldinger, der er kommet fra de forskellige sogne bliver der ikke umiddelbart et fælles regnskabskontor for provstiet. Revisionsprotokollaterne blev gennemgået på PU-mødet. Vi har endnu ikke fået det tilbagesendt fra provstiet. 14) Eventuelt

14 BILAG udsendt sammen med indkaldelse o Bilag 1 + 2: Postliste 19. september 20. oktober o Bilag 3: Forslag til ændring af Solvang Kirkes husorden o Bilag 4: Høringsbrev om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi o Bilag 5: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (ophævelse af revisionsklausul) o Bilag 6: Visionsudvalgets udkast til visioner for Solvang Kirke o Bilag 7: Referat fra KU møde o Bilag 8: KU-opgaver pr BILAG Udsendt efter indkaldelsen: o Budgetudkast 1 udsendt pr. mail 24/10 Næste forretningsudvalgsmøde: o Tirsdag den 11. november kl Næste kirkeudvalgsmøde: o Tirsdag den 11. november kl. ca (efter forretningsudvalgsmøde) Næste Menighedsrådsmøde o Onsdag den 26. november kl Mødet slut kl København S, den 28. oktober. Jørn Johansen Svend Erik Gerberg Simonsen Minna Irene Siegumfeldt Jan Friberg Jakob Riis

15 Heidi Olsen Kevin Bøgelund Pihl Anne-Lise Wagner Jens Andersen Per Rønager Bøjstrup Per Frederiksen Susanne Sjølander Ole Winkler Pedersen Hans-Henrik W. Johansen

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere