Solvang Sogn Dato: Blad nr. 26. marts Formandens initialer: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvang Sogn Dato: Blad nr. 26. marts Formandens initialer: 2014"

Transkript

1 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl (gik under pkt.6a), Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen (gik under pkt. 7), Susanne Sjølander, Ole Winkler Pedersen, Michael Hall, Anne-Lise Wagner og Jørn Johansen. Uden afbud: Lydia Nielsen (stedfortræder). Uden stemmeret: Gerd Lottenburger Viktor (personalerepræsentant) og Bodil Rasmussen (regnskabsfører og sekretær). Afbud: Denise Mortensen og Michael Hall. Hans-Henrik Johansen (stedfortræder) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Formanden a) Beretning Ved sidste underskrivelse af referatet blev der fejlagtigt angivet delvist forkerte oplysninger ang. næste MR-møde. Datoen d er den rigtige; dagen stod forkert. Kirketjenerne medvirker som punkt 2 på MR-mødet torsdag d , hvor de orienterer om deres arbejdsområder. Sognemedhjælperen aflægger årsrapport på MR-mødet onsdag d Det der blev besluttet på sidste MR-møde ang. hjemmeside-administration hos Kirkeweb er gennemført, og tingene virker som det skal.

2 Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag for udgør 0,8 % af samlet lokal ligning for Københavns stift = ,-. I Københavns kommune udgør bidraget: ,- og dette udgør for Amagerbro provsti: kr. Høring om nyt udkast til medarbejdermøder, samt valg af medarbejderrepræsentant - udsendt d høringsfrist: Udmelding ang. satser for konsulenter m.h.t. bl.a. bygningskonsulenters aflønningssats - udsendt d videresendt til KU-formand. Fra landsforeningen af menighedsråd. Bl.a. orientering om at ministeren venter med at sende styrelsesudvalgets betænkning i høring ang. moderne styringsstruktur for folkekirken indtil endelige lovforslag er klar. Formanden (Jørn Johansen!) ønsker at træde ud af kommunikationsudvalget. Dette er ikke et lovpligtigt udvalg, hvorfor det ikke officielt skal besluttes af MR om der kan gives tilladelse til dette. (MR har dog lov til at diskutere anmodningen). Udvalget vurderer om der er behov for supplering. I givet fald kan man tage en ekstra person ind, som ikke nødvendigvis behøver være menighedsrådsmedlem. Fra postlisten: Indkommende post: reminder ang. tilkendegivelse af interesse for fælles regnskabsfunktion. Se bilag 2. Kassereren orienterer under sit

3 punkt provstiet har rykket for ansøgninger fra anlægsmidlerne for Efter korrespondance med KU-forman er det konstateret at vi har gjort som vi skulle ansøgning vedr. sponsorering af menighedsledere fra COL til konference for migrantpræster. Se under beslutningspunkterne udmelding af det bindende stiftsbidrag refusion fra kompetencefonden indgået Kristeligt Arbejde blandt Blinde takker for kollekt, og gør opmærksom på at man til stadighed har behov for økonomisk støtte DKhostmaster har sendt en bekræftelse på pinsepåfemøren.dk ansøgning fra Kevin Pihl på vegne af Blå Kors om lån af Solvang Kirke. Amager Musikfestival beder om betaling af kontingent for på 5000,-. Dette beløb forbliver uændret i Danske Sømands- og Udlandskirker beder om/fordrer at vi betaler årskontingent for på 1500,-. Rådet betaler dette : Mødested Amager. Invitation til Middag på Tværs den 6. maj kl. 18. i Nathanaels Kirke, hvor der vil blive orienteret om arbejdet. Tilmelding til sekretær senest den 24. april ved menighedsrådsmødet.

4 Udgående post: udarbejdet et svar ang. tilkendegivelse om fælles regnskabsfunktion. Brevet er udarbejdet af det udvalg, der havde ansvar for dette, revideret en smule af formanden, og sendt på kassererens vegne til provstiet. Mere under kassererens punkt. b) spunkter Ansøgning via Tværkulturelt Center om sponsorering af deltagere fra COL til konference for migrantpræster. Der ansøges om 2600,- for en enkelt person, eller 4700,- for to personer der deler et værelse. Vil menighedsrådet være med til at støtte en eller to personers deltagelse i denne konference, som finder sted maj i Middelfart? FU indstiller at vi støtter en person. Rådet valgte at støtte en persons deltagelse i konferencen. Ansøgning fra Kevin Pihl på vegne af Blå Kors om lån af Solvang Kirke (et konfirmandlokale) lørdag d i tidsrummet til planlægningsmøde i Blå Kors. Vil menighedsrådet give tilladelse til dette? Evt. pris? - nøgleansvarlig - oprydning og rengøring? FU indstiller at vi giver tilladelse til dette Rådet gav tilladelse til dette. Kevin Bøgelund Pihl er nøgleansvarlig og sørger for oprydning og rengøring. Menighedsmøde er tidligere besluttet skal afholdes efter gudstjenesten søndag d. 4. maj.. Det skal besluttes hvem der gør hvad: evt. mad, oplæg om menighedsrådets arbejde, regnskab samt orientering om kommende arbejder i kirken fremover m.m. Datoen fastholdes. Kassereren fortæller om økonomi Formanden fortæller om, hvad der er foregået det forløbne år. Præsterne fortæller lidt om det kirkelige arbejde og menighedsplejen. Der lægges op til at menigheden kan komme med forslag til den forsatte drift og det kirkelige arbejde.

5 Der skal være små to minutters indlæg fra forskellige frivillige arbejdsgrene. Mad: Ole Pedersen sørger for at koordinere. Formanden udarbejder det endelige program og kordegnene udarbejder reklamematerialer. Endelig beslutning om hvem der skal deltage i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde maj på Nyborg Strand. Anne-Lise Wagner blev valgt som delegeret ved årsmøde i forbindelse med distriktforeningens generalforsamling for nylig. Høring om nyt udkast til medarbejdermøder, samt valg af medarbejderrepræsentant - info kan findes på forsiden af Forretningsudvalget indstiller at MR ikke afgiver høringssvar, da der ikke er de store ændringer i forhold til tidligere. Jørn Johansen deltager på rådets regning. Sekretær tilmelder Rådet sender ikke høringssvar. 3) Svar på høring om ændring af sognegrænser - se de med dagsordenen udsendte bilag 3. a) Da det er biskoppen som har anmodet om svar, sendes svaret direkte til denne. Der skal tages beslutning om det udsendte forslag. Kan MR evt. give udvalget frie hænder til at foretage små ændringer besluttet på MR-mødet, og derefter indsende høringssvaret. Det nedsatte udvalgt skriver et endeligt høringssvar ud fra de småændringer, der kom frem på mødet. 4) Kasserer a) Beretning Svar afgivet på provstiets anmodning ang. fælles regnskabsfunktion. Se bilag 2.

6 Orientering om Fløs-problemer. Kirkeministeriet har slettet medarbejdere, stillingskategorier mv. siden nytår, hvilket har resulteret i at enkelte endnu ikke har fået lønseddel for arbejde udført i december. Der er blevet udbetalt a conto løn til de berørte medarbejdere. Der har ikke været rettidig information om effektueringen af ændringerne fra ministeriets side. Der udarbejdes en skrivelse vedr. den manglende og sene udmelding fra ministeriet. Kasserer og regnskabsfører sørger for dette. b) spunkter Regnskab Godkendelse af regnskabet for Menighedsrådet godkendte det af Solvang Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, Afleveret d :09 5) Kirkeværge a) Beretning Der har været indbrud via indgangsdør mod øst, natten mellem den 17. og 18. marts. Er meldt til forsikring og skaderne er udbedret. Gitterlåge v/ køkkenet kunne ikke låses. Låsesmed har været tilkaldt og har ordnet det. Han anbefaler, at der bliver støbt, der hvor palen går i jorden. Mureren er bestilt. Bogstaverne til kirken mangler stadig. I øjeblikket er der ikke kontakt til Ingemanns Kirkeeffekter. a) spunkter Der er indhentet tilbud fra murer vedr. murerarbejde v/ redningsgangen Arbejdet sættes i gang

7 6) Kirkeudvalget a) Beretning ABDL dørkontakter til døre til konfirmandlokaler De leverede pumper kan ikke åbne døre i 170 grader. Derfor må vi tilbage til fasthold. Dette skal være en solid fastgørelse som kan holde til den brug vi har i kirken. Lukkekontakt bibeholdes på den nye placering. Ekstra overskabe i køkken og ændring af radiator 2. kirketjener bestiller skabe i grå farve og det blev besluttet at indsætte de nye grå skabe som skab nr. 2 og 5, hvorved 3 af de nuværende skabe flyttes. Der indkøbes også ekstra hylder i nødvendigt omfang. Radiator er ændret og flyttet. Udskiftning af 2-3 stk. lexanplader ved kontorene. Kirketjenerne har fået udpeget hvilke plader der skal skiftes antallet er øget til 5 stk. Det skal sikres at der ikke kan komme kondens mellem lexan og glasrude. Dette skal rettes på de plader der er blevet skiftet Underminering af belægning ved kloakbrønd på forpladsen. Hullet er fysisk lukket og belægning er retableret sagen er sendt til forsikring for afslutning. b) spunkter Ændring af konfirmandlokaler mv. samt evt. udvidelse af faciliteter Der kommer en skrivelse at vort punkt er Menighedsrådet besluttede at kirkeudvalget arbejder videre med de nævnte planer.

8 videresendt til Budgetudvalget til videre behandling Hvis tilbagemeldingen er positiv skal der udarbejdes et arkitekt projektforslag for indhentning samt udregning af budget inden pengene kan bevilges Dog blev der rettet kritisk spørgsmål til om funktion af folde- /mobilvæg kunne dække vort behov og krav dertil. Kirkeudvalget er af den opfattelse at en folde-/mobilvæg vil blive benyttet og at lyddæmpningen ikke vil blive dårligere end de to døre vi har i dag. Efter PU mødet i tirsdags blev tanken om at udvide faciliteterne med en 1. sal i retning som vi har talt om tidligere. Vi blev opfordret til at overveje om denne løsning ville kunne løse vore pladsproblemer. Hvis vi vil det skal vi begynde at lægge billet ind på dette nu. Kirkeudvalget drøftede dette og kom frem til at en udvidelse gerne skulle kunne indeholde flg. o Et rummeligt kontor til 2 personer o 3-4 enkelmandskontor o Møderum o Depot og arkiv rum o Lille toiletrum o Elevator/handicap lift o Adgangsvej Det tages op på rådsmøde om vi skal fortsætte med udvidelsestanken også. Hvis menighedsrådet bakker dette op er det KU opfattelse at vi skal have fat i Mandrup Arkitekter, som også kom med det tidligere forslag. 7) Kontaktpersonen til personalet a) Beretning

9 Ansættelse af Jette Bastian. Vi har ansat Jette Bastian i 16 timer om ugen til akut aflastning på kordegnekontoret. Den tidsbegrænsede stilling skal nu slås op til besættelse hurtigst muligt og frem til årets udgang. b) spunkter Personalets medvirken ved bryllupper udenfor kirkerummet. Herunder også stillingtagen til evt. udlån af elklaver. Hvad gør vi med evt. udlån af elklaver til en specifik vielse? Der er kommet en anmodning fra en præst ved anden kirke, som skal vie et par indenfor vores sogns grænser. Det er lovet at der skal gives svar til præst og par efter MR-mødet den Derudover skal der komme en generel indstilling, som kontaktpersonen arbejder med. FU foreslår at der nedsættes et udvalg der arbejder videre med praktiske og arbejdsmiljømæssige forhold med hensyn til vielser udenfor kirkerummet. Formand og kontaktperson har haft møde med organisten om vielser uden for kirkens rum med fokus på vielsen den 31. maj. Følgende punkter blev berørt: o Arbejdsmiljø. Det er Solvang Sogn der har ansvaret for korrekt arbejdsmiljø, så som stabilt plant underlag under instrument, hæve/sænke klaverbænk. Det vil være Solvang Sogn, der som arbejdsgiver har ansvaret for arbejdsmiljø. o Instrument: Hvis vi beslutter at stille instrument og lydanlæg til rådighed er der også spørgsmål om transport herunder afhentning og levering, forsikringsforhold. Rådet besluttede at der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med klare kravspecifikationer. Udvalget består af: Kontaktperson for personalet, de ansattes arbejdsmiljørepræsentant, menighedsrådets arbejdsmiljørepræsentant samt en af præsterne Til den kommende vielse udfærdiger personalets arbejdsmiljørepræsentant retningslinjerne. Rådet stiller organist og evt. sangere men ikke instrument til rådighed.

10 Ansættelse af kordegn. Kontaktpersonen fik lov til at arbejde videre med forskellige muligheder for arbejdstider mm. Rådet godkendte at der ikke er kordegn om lørdagen i en periode. 8) Kontaktperson til det frivillige arbejde a) Beretning Intet b) spunkter Intet 9) Personalerepræsentanten a) Beretning Intet b) spunkter Intet 10) Præsterne. a) Beretning Per Frederiksen Intet b) spunkter Per Frederiksen Intet c) Beretning Jens Henrik Jakobsen Forårsmarkedet fik et godt forløb og indbragte et overskud på ca , - kr. Mini-konfirmand er slut for denne sæson. Jens Henrik Jakobsen vil sørge for at det beløb vi havde søgt om til taxi-kørsel samt Theis løn bliver refunderet fra provstiet. Jens Henrik Jakobsen vil forsøge at tage kontakt til Ørestad skole m.h.p. næste sæson. En mor til en af minikonfirmanderne vil gerne skrive lidt evt. til Ørestad Avis.

11 Som foreløbig reaktion på vores ansøgning om, at kunne udleje Solvang Kirke til LMkirken, Amager, har provsten meddelt at der skal være en skriftlig ansøgning fra menigheden. Den skal være vedlagt oplysning om adresse, bestyrelse/formand, vedtægter og bekendelsesgrundlag. Hvis de ønsker at søge efter 13 i lov om kirkers brug skal de argumentere for, hvorfor de ikke ønsker at bruge det begravelseskapel, som ligger i umiddelbar nærhed.endelig meddeler provsten, at han ikke vil tillade en så billig udlejning, som vi havde foreslået. Dette har jeg meddelt Gert Lindgren fra LM-kirken. Vi må herefter afvente om menigheden vil opretholde deres ønske/ansøgning om at låne Solvang Kirke. d) s punkter Jens Henrik Jakobsen Præsterne foreslår anskaffelse (enten over konfirmand eller gudstjenestekonto) en 22 m. lang påskedug, som kan anvendes til påskevandring. Pris: 3500,-. Eksempel kan ses på følgende adresse: p?id=445&tx_konfmat_pi1[material]=396& tx_konfmat_pi1[action]=show&tx_konfmat _pi1[controller]=material&chash=f4e6aa1 5dc887c901bcd86cd5058cf17 Rådet godkendte anskaffelsen. 11) Mødested Amager a) Orientering Annelise Wagner nævnte også Middag på Tværs den 6. maj.

12 12) Nyt fra Provstiudvalget PU (provstiudvalget) har i deres referat af seneste møde ( ) angivet de tilbagemeldinger der er modtaget ang. den fælles regnskabsfunktion. 13) Eventuelt Intet BILAG udsendt sammen med indkaldelse Bilag 1: Postliste 15. feb marts Bilag 2: Fælles regnskabsfunktion Bilag 3: Svar på høring om sognegrænseændringer Bilag 4: Formandens notater i forbindelse med provstens fremlæggelse ved MR-mødet den BILAG Udsendt efter indkaldelsen: Udkast til høringssvar ang. sognegrænser Tre KRAK-kort videresendt fra provsten Næste forretningsudvalgsmøde: Tirsdag den 15. april kl Næste Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april kl Mødet slut kl

13 København S, den 26. marts. underskrifter

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: 134.11/146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere