Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner"

Transkript

1 Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR

2 STATENS TRYKNINGSKONTOR Sm. oo,-ll-(5)

3 Indledning Efter at Færøernes realkreditudvalg under 7. juli 195^ afgav betænkning ora oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne, indeholdende et forslag om en nærmere præciseret skibshypoteklåneordning under et ved lov oprettet låneinstitut ved navn Færøernes Realkreditinstitut, har arbejdet i Færøernes realkreditudvalg været fortsat. Kommunekreditudvalget har udarbejdet forslag til en ordning, hvorunder Kreditforeningen af kommuner i Danmark yder lån til færøske kommuner, og tinglæsningsudvalget har fortsat sine undersøgelser vedrørende tinglysning, matrikulering og udstykning på Færøerne med henblik på en ordning af boligkreditten. I nærværende betænkning indeholdes et på grundlag af arbejdet i kommunekreditudvalget udarbejdet forslag til lov om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner. Indledningsvis skal i det følgende fremsættes nogle almindelige betragtninger, som har ligget til grund for forslagets udarbejdelse, ligesom der gives nogle supplerende oplysninger om, hvorledes man har tænkt sig ordningen virke i praksis. Under hensyn til den presserende karakter, spørgsmålet om udvidelse af de færøske kommuners kreditadgang har, har man ment at burde afgive betænkning om dette spørgsmål særskilt uden samtidig at tage stilling til spørgsmålet om lånemulighederne for lagtinget, som kommunekreditforeningen statutmæssigt er afskåret fra at bevilge lån.

4 løvrigt henvises til bemærkningerne til lovforslaget og dettes enkelte paragraffer. Man vil senere vende tilbage til spørgsmålet om boligkreditten på Færøerne i forbindelse med en redegørelse for de undersøgelser og drøftelser, der er iværksat af tinglæsningsudvalget. Det af Færøernes realkreditudvalg i betænkningen af 7-juli * udarbejdede lovforslag om skibshypoteklån fra Færøernes Realkreditinstitut er i mellemtiden vedtaget af Færøernes lagting og er derefter af statsministeren fremsat i folketinget. Ved kontorchef Elkær-Hansens udnævnelse til rigsombudsmand på Færøerne udtrådte Elkær-Hansen af Færøernes realkreditudvalg, og statsministeriet har herefter været repræsenteret ved kontorchef Toft-Nielsen, der tillige er indtrådt som medlem af alle underudvalg. Formandskabet i det økonomiske underudvalg er overtaget af kontorchef Svend Andersen. Ved fuldmægtig Harsbergs udnævnelse til kontorchef ved rigsombudet er Harsberg trådt tilbage som sekretær for realkreditudvalget, og fuldmægtig Lemberg har herefter varetaget sekretariatsforretningerne alene. Nærværende betænkning er tiltrådt af samtlige udvalgets medlemmer. København, den 11. januar Svend Andersen J. Djurhuus W. von Eyben J.Elkjær Larsen (næstformand) V. Nørby B.G.Toft-Nielsen J.P.Christiansen Hå"kun Djurhuus R. Dyreborg E.M.Edelberg V. Juhl K.G.Lundahl Larsen V.E.Pedersen V. Kampmann (formand) Olaf Nielsen Th.Thorste insson / K. Lemberg.

5 Forslag om en foreløbig ordning vedrørende kredit til de færøske kommuner. I det forslag til lov om Færøernes Realkreditinstitut, som realkreditudvalget stillede i sin første betænkning af 7.Juli 195*+, hedder det i 1: "Der oprettes et institut med det formål at yde lån til opbygning af reale værdier på Færøerne. Instituttets navn er FÆRØERNES REALKREDITINSTITUT. Instituttets opgave indskrænkes, indtil andet ved lov bestemmes, til at yde lån mod pant i fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne." Ved på denne måde indtil videre at indskrænke rammerne for Færøernes Realkreditinstitut til skibshypoteklån har realkreditudvalget valgt i første omgang at lade såvel boliglån som kommunelån ligge udenfor realkreditinstituttets opgaver. Man har herved særligt haft for øje, at instituttet i en årrække må påregne at arbejde med relativt beskedne midler, der sandsynligvis end ikke vil strække til til fuldstændigt at kunne dække den efterspørgsel efter lån mod skibshypoteker, som man forventer at blive stillet overfor under den forudsete opbygning af den færøske fiskerflåde. Som nærmere uddybet i forannævnte betænkning anslår man, at der inden for de første ca. 10 år vil være behov for en årlig investering i skibe på ca. 5 mill. kr., hvoraf det er tanken, at realkreditinstituttet skal dække de 50 i med 1. prioritetslån, altså ca. 2,5 mill. kr. årligt. Indtil instituttet har udstedt egne obligationer, har instituttet kun grundfonden samt det rente- og afdragsfri lån fra Nationalbanken på 2 mill. kr. som arbejdskapital. Grundfondens midler består af de ved henlæggelse af Marshall-raidler tilvejebragte 10 mill. kr., hvoraf størstedelen for tiden er midlertidigt udlånt. Ved udgangen af I951+ var til disposition det forlods hen-

6 - 6 - satte beløb på 2 mill. kr. samt indvundne renter herpå og indgåede afdrag på udlånte beløb, ialt ca. 2,35 mill. kr., opgjort efter kursværdien. I hvert af årene 1955 og 1956 beregnes ydelser p; udlån at ville indgå med årligt ca. mill. kr. Hertil kommer Nationalbankens ovennævnte tilsagn på 2 mill. kr. Fra færøsk side er der lagt stor vægt på, at den nævnte indskrænkning af realkreditinstituttets opgave til skibshypoteklån fastslås kun at være midlertidig, således at der udtrykkeligt åbnes mulighed for ved lov senere at udvide instituttets opgaver til andre låneformer i forbindelse med opbygningen af reale værdier. Hermed er sigtet på, at man ikke har ønsket at udelukke en senere overførelse også af boliglån og eventuelt kommunelån til realkreditinstituttet. Indtil videre må man imidlertid påregne, at såvel boliglån som kommunelån alene kan tilvejebringes fra andre institutter end realkreditinstituttet. For kommunelånenes vedkommende er det for udvalget oplyst, at de færøske kommuners restgæld til de færøske sparekasser ved udgangen af * androg ca. 12 mill. kr. Ifølge bilag 8 i realkreditudvalgets betænkning af 7.,iuli 195^- har bruttotilgangen af nye kommunelån fra de færøske sparekasser - helt overvejende Færø Amts Sparekasse - i årene efter den 2. verdenskrig årligt andraget fra ca. 0,6 mill. kr. (19k5/hb) til ca. *+,8 mill. kr. (1950/51). Samtidig har tilbagebetalingen af lån beløbet sig til årligt fra 0,2 mill. kr. (19 l +5A6) til 1,6 mill.kr. (1952/53)» og nettoudlånene har andraget mellem -f 0,8 mill. kr. (1952/53) og 3A mill. kr. (1950/51). Efter en gennemgang af de færøske sparekassers regnskaber i årene efter afslutningen af den 2. verdenskrig udtaltes det i betænkningen, at sparekasserne pt- Færøerne efter udvalgets skøn i og

7 - 7 - for sig vil være i stand til i begrænset omfang at yde de fornødne lån til færøske kommuner, jfr. betænkningen side samt tabellerne 9, 10, 15 og 16 og bilag nr. 7. Imidlertid fremhævedes det, at kommunelån til investeringsformål burde fremskaffes andet steds fra for at lette sparekassernes udlån til boligformål. I betænkningen pegedes der som den mest naturlige løsning på, at denne del af finansieringen af kommunernes anlægsvirksomhed overtoges af kommunekreditforeningen. Det er opgjort, at man på grundlag af den i betænkningen skitserede udbygning af offentlige anlæg og bygninger på Færøerne indenfor de førstkommende 10 år kan påregne en anslået årlig investering fra de færøske kommuners side på ca. 1,3 mill. kr. På dette grundlag har spørgsmålet været forhandlet i kommunekreditudvalget, hvori kommunekreditforeningen er repræsenteret, og det samlede udvalg er herefter nået til enighed om det efterfølgende forslag til lov om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner. Som det nærmere er uddybet i bemærkningerne til lovforslaget, har kommunekreditforeningen ikke ment at kunne påtage sig denne opgave på egen hånd, men har ønsket, at staten i nærmere fastsat omfang yder garanti for lånene. Som det fremgår af lovforslagets 1 og 2, indstiller udvalget, at finansministeren bemyndiges til at meddele foreningen garanti for sådanne lån for dækning af indtil 75 % af foreningens eventuelle tab på hovedstolen samt fuld dækning af tab på renter og reservefondsbidrag. Det indstilles, at statens garanti i tilfælde af, at terminsydelsernes rettidige overførelse til foreningen hindres som følge af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget under krig og dermed ligestillede forhold, omfatter hele terminsydelsen. Samtidig har man foreslået, at den

8 - 8 - færøske landskasse påtager sig en kontragaranti overfor statskassen for de tab, denne måtte lide som følge af statsgarantien. Kommunekreditforeningen har forbeholdt sig at stille tilsvarende krav om en kontragaranti fra landskassen for sit vedkommende. Formålet med den her foreslåede låneordning er, som allerede nævnt, at tilvejebringe grundlag for en forbedring allerede inden for den nærmeste tid af de færøske kommuners muligheder for at foretage samfundsmæssigt påkrævede investeringer. Kommunernes adgang til at opnå lån i kommunekreditforeningen er derfor udtrykkeligt knyttet til finansieringen af bygge- og anlægsarbejder, altså først og fremmest havneanlæg, veje, elværker og skoler. Lånene kan således ikke ydes som driftslån eller til direkte styrkelse af kassebeholdningen, og de forudsættes kun i særlige tilfælde at skulle kunne ydes til afløsning af ældre lån, optaget til investeringsformål. Lovforslaget forudsætter, at der ved etableringen af en sådan låneordning for de færøske kommuner oprettes en overenskomst mellem finansministeriet og Kreditforeningen af kommuner i Danmark angående den nærmere administration af garantiordningen. En sådan overenskomst må bl.a. fastslå, på hvilken måde låneordningen rent praktisk skal administreres. Man har her tænkt sig, at kommunernes ydelser til foreningen mest praktisk kan opkræves af foreningen til indbetaling på Færøernes oppebørselskontor, ligesom foreningen gennem oppebørselskontoret vil rette eventuelle henvendelser til vedkommende kommune og om fornødent til Færøernes landsstyrt» om en kommunes betaling af restancer. Overenskomsten må endvidere indeholde nærmere regler om, hvilke foranstaltninger der bør træffes i tilfælde af mora, samt fordelingen af eventuelle udgifter i anledning af retslige skridt overfor kommuner, der måtte komme i restance. Det bør endvidere fastslås, at kommunerne i til-

9 - 9 - fælde af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget er pligtige at indbetale skyldige ydelser til rigsombudsmanden på Færøerne. Indbetalingen skulle ske med frigørende virkning for kommunen. løvrigt er det tanken, at eventuelle tab på ordningen fordeles mellem statskassen og kommunekreditforeningen på følgende måde: Alle indkommende beløb anvendes forlods til dækning af rente og reservefondsbidrag forud for afdrag,og indenfor hver af disse to grupper dækkes ældre restancer forud for yngre. Eventuelle tab på hovedstolen vil således til enhver tid være at fordele med 75 % på staten og 25 i på foreningen. Til sikkerhed for foreningens og statskassens krav tænkes de låntagende kommuner forpligtet til, såfremt en terminsydelse ikke erlægges ved forfaldstid, på begæring om fornødent at foretage ekstraordinær skatteudskrivning til opfyldelse af forpligtelserne. Endelig skal det bemærkes, at lagtinget, der skal afgive garantitilsagn i hvert enkelt tilfælde, derigennem har overblik over og faktisk medbestemmelsesret over, i hvilket omfang der ydes lån fra kommunekreditforeningen til færøske kommuner.

10 F O R S L A G TIL LOV OM STATSGARANTI FOR L/.N FRA KREDITFORENINGEN AF KOMMUNER I DANMARK TIL FÆRjZSKE KOMMUNER. 1. Finansministeren bemyndiges til på statskassens vegne over for Kreditforeningen af kommuner i Danmark at meddele garanti for lån til bygge- og anlægsarbejder, ydet til færøske kommuner. 2. Garantien omfatter rente, reservefondsbidrag og indtil 75 % af foreningens tab på det udlånte beløb. Såfremt en terminsydelses rettidige overførsel til foreningen hindres som følge af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget under krig eller dermed ligestillede forhold, omfatter garantien hele terminsydelsen. 3. Finansministeren indhenter forud for hvert garantitilsagn for lån til færøske kommuner tilsagn fra Færøernes hjemmestyre om, at dette på landskassens vegne som selvskyldner indestar statskassen for erlæggelsen af ethvert beløb, som denne måtte komme til at udrede til opfyldelse af statens garantiforpligtelse. Finansministeren fastsætter iøvrigt de nærmere vilkår for garantitilsagnene, herunder til sikring af, at de skyldige beløb søges inddrevet i tilfælde af misligholdelse.

11 B E U A R K N INGER TIL LOVFORSLAG VEDRØRENDE KREDIT FRA KOKMUNEKKEDITFORENINGEN TIL FÆRØSKE KOMMUNER. I 1 i det folketinget forelagte forslag til lov om Faerøernes Realkreditinstitut er det anført, at instituttets opgave, indtil andet ved lov bestemmes, er indskrænket til at yde lån mod pant i fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne. Det udtales i bemærkningerne til lovforslaget, der i hovedtræk er overensstemmende med betænkning af 7. juli 195^» afgivet af Færøernes realkreditudvalg, at det oprindelig havde været tanken, at instituttet allerede ved dets oprettelse skulle kunne yde lån mod pant i fast ejendom og lån til lagtinget og kommunerne. Imidlertid er dækning af behovet for lån til fiskerflåden af så livsvigtig betydning, at det ikke i de nærmeste år vil være muligt for instituttet at tilvejebringe midler til udlån herudover. Finansieringsbehovet til boliger og landbrug tænkes derfor indtil videre dækket af færøske sparekasser og for kommunernes vedkommende delvis af Kreditforeningen af kommuner i Danmark. Lån til de færøske kommuners bygge- og anlægsarbejder har i de senere år hovedsagelig måttet optages hos de stedlige sparekasser; i et enkelt tilfælde er lån ydet af statskassen mod garanti af Færøernes lagting. Der var således pr. 31«december 195^ gennem sparekasserne ialt udlånt ca. 12 mill. kr. til kommunerne. Såfremt det skal gøres muligt for sparekasserne blot på nogenlunde

12 tilfredsstillende måde at finansiere boligbyggeriet, må de imidlertid aflastes for byrden ved at være så godt som ene om at stå som långivere overfor kommunerne. Kreditforeningen af kommuner i Danmark ydede i tiden indtil den 2. verdenskrig i et vist omfang lån til færøske kommuner; men under krigen opstod der som følge af adskillelsen fra den øvrige del af riget vanskeligheder med hensyn til overførelsen til foreningen af de af de pågældende færøske kommuner til Færøernes overformynderi indbetalte terminsydelser, hvilket medførte et rentetab for foreningen. Ydelse af nye lån har ikke fundet sted efter krigen. Foreningen har på baggrund af indhøstede erfaringer - herunder de senere års økonomisk vanskelige tider på Færøerne - og under hensyn til låntagernes solidariske ansvar i foreningen ikke ment at kunne påtage sig denne opgave på samme vilkår, som gælder for dens långivning til kommunerne i den øvrige del af riget. Efter forhandling med Færøernes realkreditudvalg har foreningen imidlertid erklæret sig villig til at genoptage lånevirksomheden på Færøerne bl.a. på betingelse af, at staten i nærmere fastsat omfang yder garanti for lånene. Man har ment at måtte tage foreningens betænkeligheder ved på egen hånd at genoptage lånevirksomheden over for færøske kommuner til efterretning. På den anden side har man fundet det nødvendigt, at der under de givne omstændigheder tages skridt til gennemførelse af en lettelse af de færøske kommuners kreditadgang, og man har ud fra samfundsøkonomiske betragtninger ment - fremfor en ordning, hvorefter staten selv under en eller anden form kom til at stå som långiver - at måtte foretrække et udlån mod statsgaranti, der ikke umiddelbart belaster statskassen. Man er herefter blevet stående ved den af kommunekreditforeningen akcepterede

13 ordning, der er angivet i nærværende lovforslag. Man fremhæver, at det forudsættes sikret, at den færøske landskasse i kraft af en kontragaranti over for statskassen kommer til at hæfte for eventuelle tab som følge af statsgarantien. ad 1. Da formålet med den her foreslåede låneordning er at forbedre de færøske kommuners muligheder for at foretage samfundsmæssigt påkrævede investeringer, er adgang til at opnå lån i kommunekreditforeningen udtrykkeligt knyttet til finansieringen af tygge- og anlægsarbejder. Lånene kan således ikke ydes som driftslån eller til direkte styrkelse af kassebeholdningen og forudsættes kun i særlige tilfælde at skulle kunne ydes til afløsning af ældre lån, optaget til investeringsformål. ad 2. Medens statens garanti omfatter den fulde forrentning af lånene og betaling af reservefondsbidrag, er garantien for hovedstolen - bortset fra de i 2 nævnte tilfælde - begrænset til 75 % af de i hver enkelt termin ordinært forfaldne beløb. Det agtes gjort til en betingelse for indtrædelsen af statens garantiforpligtelse, at foreningen har foretaget forgæves henvendelse til vedkommende kommune og til Færøernes landsstyre om restancens inddrivelse. Derudover skal finansministeren kunne gøre det til en betingelse, at foreningen har erhvervet grundlag for foretagelse af udlæg. Endvidere agtes det sikret, at staten, selv når et lån som følge af misligholdelse er forfaldent til indfrielse i sin helhed, skal kunne vælge at opfylde sin forpligtelse med hensyn til hoved-

14 - Ih - stolen ved at berigtige sit tilsvar for afdragene, efterhånden som disse forfalder ordinært ifølge lånevilkårene. Foreningen skal således ikke være berettiget til med virkning for statskassen at kræve hele restgælden betalt, selv om dette krav ifølge lånevilkårene måtte være hjemlet i forhold til kommunen som følge af misligholdelsen. Det er en forudsætning, at Færøernes landsstyre med lagtingets tilslutning erklærer sig indforstået med, at der i gældsbrevenes tekst optages en bestemmelse, hvorved vedkommende kommune forpligter sig til, såfremt en terminsydelse ikke erlægges ved forfaldstid, i fornødent fald på begæring at foretage ekstraordinær skatteudskrivning i kommunen til dækning af foreningens tilgodehavende eller de af statskassen til dækning af dette udlagte beløb. Efter foreningens statutter har låntagerne en nærmere fastsat adgang til at erlægge også ordinære afdrag i kasseobligationer. Det er hensigten at søge en lignende ret tilsikret staten i tilfælde, hvor garantien måtte være blevet effektiv. For så vidt angår bestemmelsen i paragraffens stk. 2 om forholdene under en eventuel afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del'af riget under krig eller lignende forhold henvises til de indledende bemærkninger, hvori det nævnes, at overførelsen af ydelserne under den 2. verdenskrig har voldt vanskeligheder. I sådanne tilfælde har ministeriet fundet, at garantien bør omfatte de fulde terminsydelser, ligesom det ikke bør kunne kræves, at der, forinden garantiforpligtelsen gøres gældende, skal foretages retslige skridt fra foreningens side. For sit vedkommende vil staten kræve det fastslået, at kommunerne i sådanne tilfælde er pligtige at indbetale skyldige ydelser til rigsombudsmanden på Færøerne.

15 ad 3. Da det skønnes rimeligt, at det færøske samfund som helhed i sidste instans hæfter for de optagne lån, er det foreslået, at garantitilsagn over for statskassen i hvert enkelt tilfælde indhentes fra Færøernes hjemmestyre, der da om fornødent vil være i stand til at fordele byrden gennem skattepåligningen. Garantitilsagnet forudsættes tillige at omfatte rente af de udlagte beløb. Kommunekreditforeningen har forbeholdt sig at stille tilsvarende krav om lagtingsgaranti for lån ydet til færøske kommuner. løvrigt har man, i paragraffens stk. 2, bemyndiget finansministeren til at fastsætte de nærmere vilkår for garantitilsagnene, hvorved i første række er tænkt på tilvejebringelsen af fornøden sikring af inddrivelse i tilfælde af misligholdelse. Bestemmelser om disse spørgsmål forudsættes at måtte indgå i overenskomst mellem finansministeriet og kommunekreditforeningen om den nærmere administration af garantiordningen.

16

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL).

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til formål på grundlag

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. 25. november 2008 EM 2008/73 Ændringsforslag Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til Fremsat af Landsstyret til 3. behandling. Til 1

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN ===================================================================== 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Dyssegårdsparken. Dens hjemsted er Næstved

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere