Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner"

Transkript

1 Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR

2 STATENS TRYKNINGSKONTOR Sm. oo,-ll-(5)

3 Indledning Efter at Færøernes realkreditudvalg under 7. juli 195^ afgav betænkning ora oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne, indeholdende et forslag om en nærmere præciseret skibshypoteklåneordning under et ved lov oprettet låneinstitut ved navn Færøernes Realkreditinstitut, har arbejdet i Færøernes realkreditudvalg været fortsat. Kommunekreditudvalget har udarbejdet forslag til en ordning, hvorunder Kreditforeningen af kommuner i Danmark yder lån til færøske kommuner, og tinglæsningsudvalget har fortsat sine undersøgelser vedrørende tinglysning, matrikulering og udstykning på Færøerne med henblik på en ordning af boligkreditten. I nærværende betænkning indeholdes et på grundlag af arbejdet i kommunekreditudvalget udarbejdet forslag til lov om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner. Indledningsvis skal i det følgende fremsættes nogle almindelige betragtninger, som har ligget til grund for forslagets udarbejdelse, ligesom der gives nogle supplerende oplysninger om, hvorledes man har tænkt sig ordningen virke i praksis. Under hensyn til den presserende karakter, spørgsmålet om udvidelse af de færøske kommuners kreditadgang har, har man ment at burde afgive betænkning om dette spørgsmål særskilt uden samtidig at tage stilling til spørgsmålet om lånemulighederne for lagtinget, som kommunekreditforeningen statutmæssigt er afskåret fra at bevilge lån.

4 løvrigt henvises til bemærkningerne til lovforslaget og dettes enkelte paragraffer. Man vil senere vende tilbage til spørgsmålet om boligkreditten på Færøerne i forbindelse med en redegørelse for de undersøgelser og drøftelser, der er iværksat af tinglæsningsudvalget. Det af Færøernes realkreditudvalg i betænkningen af 7-juli * udarbejdede lovforslag om skibshypoteklån fra Færøernes Realkreditinstitut er i mellemtiden vedtaget af Færøernes lagting og er derefter af statsministeren fremsat i folketinget. Ved kontorchef Elkær-Hansens udnævnelse til rigsombudsmand på Færøerne udtrådte Elkær-Hansen af Færøernes realkreditudvalg, og statsministeriet har herefter været repræsenteret ved kontorchef Toft-Nielsen, der tillige er indtrådt som medlem af alle underudvalg. Formandskabet i det økonomiske underudvalg er overtaget af kontorchef Svend Andersen. Ved fuldmægtig Harsbergs udnævnelse til kontorchef ved rigsombudet er Harsberg trådt tilbage som sekretær for realkreditudvalget, og fuldmægtig Lemberg har herefter varetaget sekretariatsforretningerne alene. Nærværende betænkning er tiltrådt af samtlige udvalgets medlemmer. København, den 11. januar Svend Andersen J. Djurhuus W. von Eyben J.Elkjær Larsen (næstformand) V. Nørby B.G.Toft-Nielsen J.P.Christiansen Hå"kun Djurhuus R. Dyreborg E.M.Edelberg V. Juhl K.G.Lundahl Larsen V.E.Pedersen V. Kampmann (formand) Olaf Nielsen Th.Thorste insson / K. Lemberg.

5 Forslag om en foreløbig ordning vedrørende kredit til de færøske kommuner. I det forslag til lov om Færøernes Realkreditinstitut, som realkreditudvalget stillede i sin første betænkning af 7.Juli 195*+, hedder det i 1: "Der oprettes et institut med det formål at yde lån til opbygning af reale værdier på Færøerne. Instituttets navn er FÆRØERNES REALKREDITINSTITUT. Instituttets opgave indskrænkes, indtil andet ved lov bestemmes, til at yde lån mod pant i fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne." Ved på denne måde indtil videre at indskrænke rammerne for Færøernes Realkreditinstitut til skibshypoteklån har realkreditudvalget valgt i første omgang at lade såvel boliglån som kommunelån ligge udenfor realkreditinstituttets opgaver. Man har herved særligt haft for øje, at instituttet i en årrække må påregne at arbejde med relativt beskedne midler, der sandsynligvis end ikke vil strække til til fuldstændigt at kunne dække den efterspørgsel efter lån mod skibshypoteker, som man forventer at blive stillet overfor under den forudsete opbygning af den færøske fiskerflåde. Som nærmere uddybet i forannævnte betænkning anslår man, at der inden for de første ca. 10 år vil være behov for en årlig investering i skibe på ca. 5 mill. kr., hvoraf det er tanken, at realkreditinstituttet skal dække de 50 i med 1. prioritetslån, altså ca. 2,5 mill. kr. årligt. Indtil instituttet har udstedt egne obligationer, har instituttet kun grundfonden samt det rente- og afdragsfri lån fra Nationalbanken på 2 mill. kr. som arbejdskapital. Grundfondens midler består af de ved henlæggelse af Marshall-raidler tilvejebragte 10 mill. kr., hvoraf størstedelen for tiden er midlertidigt udlånt. Ved udgangen af I951+ var til disposition det forlods hen-

6 - 6 - satte beløb på 2 mill. kr. samt indvundne renter herpå og indgåede afdrag på udlånte beløb, ialt ca. 2,35 mill. kr., opgjort efter kursværdien. I hvert af årene 1955 og 1956 beregnes ydelser p; udlån at ville indgå med årligt ca. mill. kr. Hertil kommer Nationalbankens ovennævnte tilsagn på 2 mill. kr. Fra færøsk side er der lagt stor vægt på, at den nævnte indskrænkning af realkreditinstituttets opgave til skibshypoteklån fastslås kun at være midlertidig, således at der udtrykkeligt åbnes mulighed for ved lov senere at udvide instituttets opgaver til andre låneformer i forbindelse med opbygningen af reale værdier. Hermed er sigtet på, at man ikke har ønsket at udelukke en senere overførelse også af boliglån og eventuelt kommunelån til realkreditinstituttet. Indtil videre må man imidlertid påregne, at såvel boliglån som kommunelån alene kan tilvejebringes fra andre institutter end realkreditinstituttet. For kommunelånenes vedkommende er det for udvalget oplyst, at de færøske kommuners restgæld til de færøske sparekasser ved udgangen af * androg ca. 12 mill. kr. Ifølge bilag 8 i realkreditudvalgets betænkning af 7.,iuli 195^- har bruttotilgangen af nye kommunelån fra de færøske sparekasser - helt overvejende Færø Amts Sparekasse - i årene efter den 2. verdenskrig årligt andraget fra ca. 0,6 mill. kr. (19k5/hb) til ca. *+,8 mill. kr. (1950/51). Samtidig har tilbagebetalingen af lån beløbet sig til årligt fra 0,2 mill. kr. (19 l +5A6) til 1,6 mill.kr. (1952/53)» og nettoudlånene har andraget mellem -f 0,8 mill. kr. (1952/53) og 3A mill. kr. (1950/51). Efter en gennemgang af de færøske sparekassers regnskaber i årene efter afslutningen af den 2. verdenskrig udtaltes det i betænkningen, at sparekasserne pt- Færøerne efter udvalgets skøn i og

7 - 7 - for sig vil være i stand til i begrænset omfang at yde de fornødne lån til færøske kommuner, jfr. betænkningen side samt tabellerne 9, 10, 15 og 16 og bilag nr. 7. Imidlertid fremhævedes det, at kommunelån til investeringsformål burde fremskaffes andet steds fra for at lette sparekassernes udlån til boligformål. I betænkningen pegedes der som den mest naturlige løsning på, at denne del af finansieringen af kommunernes anlægsvirksomhed overtoges af kommunekreditforeningen. Det er opgjort, at man på grundlag af den i betænkningen skitserede udbygning af offentlige anlæg og bygninger på Færøerne indenfor de førstkommende 10 år kan påregne en anslået årlig investering fra de færøske kommuners side på ca. 1,3 mill. kr. På dette grundlag har spørgsmålet været forhandlet i kommunekreditudvalget, hvori kommunekreditforeningen er repræsenteret, og det samlede udvalg er herefter nået til enighed om det efterfølgende forslag til lov om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner. Som det nærmere er uddybet i bemærkningerne til lovforslaget, har kommunekreditforeningen ikke ment at kunne påtage sig denne opgave på egen hånd, men har ønsket, at staten i nærmere fastsat omfang yder garanti for lånene. Som det fremgår af lovforslagets 1 og 2, indstiller udvalget, at finansministeren bemyndiges til at meddele foreningen garanti for sådanne lån for dækning af indtil 75 % af foreningens eventuelle tab på hovedstolen samt fuld dækning af tab på renter og reservefondsbidrag. Det indstilles, at statens garanti i tilfælde af, at terminsydelsernes rettidige overførelse til foreningen hindres som følge af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget under krig og dermed ligestillede forhold, omfatter hele terminsydelsen. Samtidig har man foreslået, at den

8 - 8 - færøske landskasse påtager sig en kontragaranti overfor statskassen for de tab, denne måtte lide som følge af statsgarantien. Kommunekreditforeningen har forbeholdt sig at stille tilsvarende krav om en kontragaranti fra landskassen for sit vedkommende. Formålet med den her foreslåede låneordning er, som allerede nævnt, at tilvejebringe grundlag for en forbedring allerede inden for den nærmeste tid af de færøske kommuners muligheder for at foretage samfundsmæssigt påkrævede investeringer. Kommunernes adgang til at opnå lån i kommunekreditforeningen er derfor udtrykkeligt knyttet til finansieringen af bygge- og anlægsarbejder, altså først og fremmest havneanlæg, veje, elværker og skoler. Lånene kan således ikke ydes som driftslån eller til direkte styrkelse af kassebeholdningen, og de forudsættes kun i særlige tilfælde at skulle kunne ydes til afløsning af ældre lån, optaget til investeringsformål. Lovforslaget forudsætter, at der ved etableringen af en sådan låneordning for de færøske kommuner oprettes en overenskomst mellem finansministeriet og Kreditforeningen af kommuner i Danmark angående den nærmere administration af garantiordningen. En sådan overenskomst må bl.a. fastslå, på hvilken måde låneordningen rent praktisk skal administreres. Man har her tænkt sig, at kommunernes ydelser til foreningen mest praktisk kan opkræves af foreningen til indbetaling på Færøernes oppebørselskontor, ligesom foreningen gennem oppebørselskontoret vil rette eventuelle henvendelser til vedkommende kommune og om fornødent til Færøernes landsstyrt» om en kommunes betaling af restancer. Overenskomsten må endvidere indeholde nærmere regler om, hvilke foranstaltninger der bør træffes i tilfælde af mora, samt fordelingen af eventuelle udgifter i anledning af retslige skridt overfor kommuner, der måtte komme i restance. Det bør endvidere fastslås, at kommunerne i til-

9 - 9 - fælde af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget er pligtige at indbetale skyldige ydelser til rigsombudsmanden på Færøerne. Indbetalingen skulle ske med frigørende virkning for kommunen. løvrigt er det tanken, at eventuelle tab på ordningen fordeles mellem statskassen og kommunekreditforeningen på følgende måde: Alle indkommende beløb anvendes forlods til dækning af rente og reservefondsbidrag forud for afdrag,og indenfor hver af disse to grupper dækkes ældre restancer forud for yngre. Eventuelle tab på hovedstolen vil således til enhver tid være at fordele med 75 % på staten og 25 i på foreningen. Til sikkerhed for foreningens og statskassens krav tænkes de låntagende kommuner forpligtet til, såfremt en terminsydelse ikke erlægges ved forfaldstid, på begæring om fornødent at foretage ekstraordinær skatteudskrivning til opfyldelse af forpligtelserne. Endelig skal det bemærkes, at lagtinget, der skal afgive garantitilsagn i hvert enkelt tilfælde, derigennem har overblik over og faktisk medbestemmelsesret over, i hvilket omfang der ydes lån fra kommunekreditforeningen til færøske kommuner.

10 F O R S L A G TIL LOV OM STATSGARANTI FOR L/.N FRA KREDITFORENINGEN AF KOMMUNER I DANMARK TIL FÆRjZSKE KOMMUNER. 1. Finansministeren bemyndiges til på statskassens vegne over for Kreditforeningen af kommuner i Danmark at meddele garanti for lån til bygge- og anlægsarbejder, ydet til færøske kommuner. 2. Garantien omfatter rente, reservefondsbidrag og indtil 75 % af foreningens tab på det udlånte beløb. Såfremt en terminsydelses rettidige overførsel til foreningen hindres som følge af afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del af riget under krig eller dermed ligestillede forhold, omfatter garantien hele terminsydelsen. 3. Finansministeren indhenter forud for hvert garantitilsagn for lån til færøske kommuner tilsagn fra Færøernes hjemmestyre om, at dette på landskassens vegne som selvskyldner indestar statskassen for erlæggelsen af ethvert beløb, som denne måtte komme til at udrede til opfyldelse af statens garantiforpligtelse. Finansministeren fastsætter iøvrigt de nærmere vilkår for garantitilsagnene, herunder til sikring af, at de skyldige beløb søges inddrevet i tilfælde af misligholdelse.

11 B E U A R K N INGER TIL LOVFORSLAG VEDRØRENDE KREDIT FRA KOKMUNEKKEDITFORENINGEN TIL FÆRØSKE KOMMUNER. I 1 i det folketinget forelagte forslag til lov om Faerøernes Realkreditinstitut er det anført, at instituttets opgave, indtil andet ved lov bestemmes, er indskrænket til at yde lån mod pant i fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne. Det udtales i bemærkningerne til lovforslaget, der i hovedtræk er overensstemmende med betænkning af 7. juli 195^» afgivet af Færøernes realkreditudvalg, at det oprindelig havde været tanken, at instituttet allerede ved dets oprettelse skulle kunne yde lån mod pant i fast ejendom og lån til lagtinget og kommunerne. Imidlertid er dækning af behovet for lån til fiskerflåden af så livsvigtig betydning, at det ikke i de nærmeste år vil være muligt for instituttet at tilvejebringe midler til udlån herudover. Finansieringsbehovet til boliger og landbrug tænkes derfor indtil videre dækket af færøske sparekasser og for kommunernes vedkommende delvis af Kreditforeningen af kommuner i Danmark. Lån til de færøske kommuners bygge- og anlægsarbejder har i de senere år hovedsagelig måttet optages hos de stedlige sparekasser; i et enkelt tilfælde er lån ydet af statskassen mod garanti af Færøernes lagting. Der var således pr. 31«december 195^ gennem sparekasserne ialt udlånt ca. 12 mill. kr. til kommunerne. Såfremt det skal gøres muligt for sparekasserne blot på nogenlunde

12 tilfredsstillende måde at finansiere boligbyggeriet, må de imidlertid aflastes for byrden ved at være så godt som ene om at stå som långivere overfor kommunerne. Kreditforeningen af kommuner i Danmark ydede i tiden indtil den 2. verdenskrig i et vist omfang lån til færøske kommuner; men under krigen opstod der som følge af adskillelsen fra den øvrige del af riget vanskeligheder med hensyn til overførelsen til foreningen af de af de pågældende færøske kommuner til Færøernes overformynderi indbetalte terminsydelser, hvilket medførte et rentetab for foreningen. Ydelse af nye lån har ikke fundet sted efter krigen. Foreningen har på baggrund af indhøstede erfaringer - herunder de senere års økonomisk vanskelige tider på Færøerne - og under hensyn til låntagernes solidariske ansvar i foreningen ikke ment at kunne påtage sig denne opgave på samme vilkår, som gælder for dens långivning til kommunerne i den øvrige del af riget. Efter forhandling med Færøernes realkreditudvalg har foreningen imidlertid erklæret sig villig til at genoptage lånevirksomheden på Færøerne bl.a. på betingelse af, at staten i nærmere fastsat omfang yder garanti for lånene. Man har ment at måtte tage foreningens betænkeligheder ved på egen hånd at genoptage lånevirksomheden over for færøske kommuner til efterretning. På den anden side har man fundet det nødvendigt, at der under de givne omstændigheder tages skridt til gennemførelse af en lettelse af de færøske kommuners kreditadgang, og man har ud fra samfundsøkonomiske betragtninger ment - fremfor en ordning, hvorefter staten selv under en eller anden form kom til at stå som långiver - at måtte foretrække et udlån mod statsgaranti, der ikke umiddelbart belaster statskassen. Man er herefter blevet stående ved den af kommunekreditforeningen akcepterede

13 ordning, der er angivet i nærværende lovforslag. Man fremhæver, at det forudsættes sikret, at den færøske landskasse i kraft af en kontragaranti over for statskassen kommer til at hæfte for eventuelle tab som følge af statsgarantien. ad 1. Da formålet med den her foreslåede låneordning er at forbedre de færøske kommuners muligheder for at foretage samfundsmæssigt påkrævede investeringer, er adgang til at opnå lån i kommunekreditforeningen udtrykkeligt knyttet til finansieringen af tygge- og anlægsarbejder. Lånene kan således ikke ydes som driftslån eller til direkte styrkelse af kassebeholdningen og forudsættes kun i særlige tilfælde at skulle kunne ydes til afløsning af ældre lån, optaget til investeringsformål. ad 2. Medens statens garanti omfatter den fulde forrentning af lånene og betaling af reservefondsbidrag, er garantien for hovedstolen - bortset fra de i 2 nævnte tilfælde - begrænset til 75 % af de i hver enkelt termin ordinært forfaldne beløb. Det agtes gjort til en betingelse for indtrædelsen af statens garantiforpligtelse, at foreningen har foretaget forgæves henvendelse til vedkommende kommune og til Færøernes landsstyre om restancens inddrivelse. Derudover skal finansministeren kunne gøre det til en betingelse, at foreningen har erhvervet grundlag for foretagelse af udlæg. Endvidere agtes det sikret, at staten, selv når et lån som følge af misligholdelse er forfaldent til indfrielse i sin helhed, skal kunne vælge at opfylde sin forpligtelse med hensyn til hoved-

14 - Ih - stolen ved at berigtige sit tilsvar for afdragene, efterhånden som disse forfalder ordinært ifølge lånevilkårene. Foreningen skal således ikke være berettiget til med virkning for statskassen at kræve hele restgælden betalt, selv om dette krav ifølge lånevilkårene måtte være hjemlet i forhold til kommunen som følge af misligholdelsen. Det er en forudsætning, at Færøernes landsstyre med lagtingets tilslutning erklærer sig indforstået med, at der i gældsbrevenes tekst optages en bestemmelse, hvorved vedkommende kommune forpligter sig til, såfremt en terminsydelse ikke erlægges ved forfaldstid, i fornødent fald på begæring at foretage ekstraordinær skatteudskrivning i kommunen til dækning af foreningens tilgodehavende eller de af statskassen til dækning af dette udlagte beløb. Efter foreningens statutter har låntagerne en nærmere fastsat adgang til at erlægge også ordinære afdrag i kasseobligationer. Det er hensigten at søge en lignende ret tilsikret staten i tilfælde, hvor garantien måtte være blevet effektiv. For så vidt angår bestemmelsen i paragraffens stk. 2 om forholdene under en eventuel afbrydelse af forbindelsen mellem Færøerne og den øvrige del'af riget under krig eller lignende forhold henvises til de indledende bemærkninger, hvori det nævnes, at overførelsen af ydelserne under den 2. verdenskrig har voldt vanskeligheder. I sådanne tilfælde har ministeriet fundet, at garantien bør omfatte de fulde terminsydelser, ligesom det ikke bør kunne kræves, at der, forinden garantiforpligtelsen gøres gældende, skal foretages retslige skridt fra foreningens side. For sit vedkommende vil staten kræve det fastslået, at kommunerne i sådanne tilfælde er pligtige at indbetale skyldige ydelser til rigsombudsmanden på Færøerne.

15 ad 3. Da det skønnes rimeligt, at det færøske samfund som helhed i sidste instans hæfter for de optagne lån, er det foreslået, at garantitilsagn over for statskassen i hvert enkelt tilfælde indhentes fra Færøernes hjemmestyre, der da om fornødent vil være i stand til at fordele byrden gennem skattepåligningen. Garantitilsagnet forudsættes tillige at omfatte rente af de udlagte beløb. Kommunekreditforeningen har forbeholdt sig at stille tilsvarende krav om lagtingsgaranti for lån ydet til færøske kommuner. løvrigt har man, i paragraffens stk. 2, bemyndiget finansministeren til at fastsætte de nærmere vilkår for garantitilsagnene, hvorved i første række er tænkt på tilvejebringelsen af fornøden sikring af inddrivelse i tilfælde af misligholdelse. Bestemmelser om disse spørgsmål forudsættes at måtte indgå i overenskomst mellem finansministeriet og kommunekreditforeningen om den nærmere administration af garantiordningen.

16

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN M. M. 3. BETÆNKNING

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V.

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V. BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V. KØBENHAVN DET HOFFENSBERGSKE ETABLISSEMENT 1952 Da landstingsmand

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD AFGIVET DEN 13. OKTOBER 1954 AF DEN AF FINANSMINISTEREN NEDSATTE KOMMISSION TIL LINDERSØGELSE AF SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

INTERN REVISION I STATEN

INTERN REVISION I STATEN INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere